UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 4. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) celkem 132 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Obsahový okruh připravuje žáky na činnosti spojené s investiční přípravou, rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku. Důležitou součástí výuky je osvojování praktických dovedností, zejména u rozpočtové. Nezbytné je procvičení výpočtu nákladů, rozpočtování, fakturace, projekt organizace výroby stavby, a to s využitím softwarového vybavení. K prohloubení znalostí přispěje seznámení s postupem prací na stavbě, zvláště pak při soustředěné odborné praxi zaměřené na činnosti spojené s realizací stavby. Cílem předmětu Rozpočty staveb je vést žáky k racionálnímu a zároveň etickému jednání s dodavateli i objednateli stavebních prací, k respektování Stavebního zákona a dalších platných předpisů. 2. Charakteristika učiva Učivo předmětu Rozpočty staveb je rozděleno na část teoretickou a část praktických cvičení. Navazuje na odborný předmět Ekonomika, a, Právní předpisy a všeobecné předměty. Výuka je orientována zejména na dovednosti žáků získané praktickou prací na počítači s využitím běžného softwarového vybavení kanceláře. 3. Pojetí výuky, metody a pomůcky Těžiště výuky je získání znalostí a informací potřebných pro provádění praktických úkolů s maximálním využitím informační a komunikační techniky. Vyučující používá ke své činnosti v hodinách aktivizující metody výuky (řešení praktických problémů při vyučování). Pomůcky: katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, sborníky cen materiálů, Doporučená literatura: Michal Hanák Oceňování stavebních prací v kostce, ÚRS Praha, Hodnocení výsledků žáků Žák je neustále hodnocen při ověřování znalostí teorie oceňování staveb. Důraz je kladen zejména na aplikaci získaných dovedností a vyučující zohledňuje samostatnost, tvořivou práci a logické myšlení při řešení úkolů. Žáci jsou hodnoceni průběžně, a to písemnou i ústní formou při ověřování teoretických znalostí. Druhou fází hodnocení je zpracování konkrétního stavebního rozpočtu.

2 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení: - samostatně se orientuje v cenících stavebních prací, dokáže využívat práce s internetem. b) Kompetence k řešení problémů: - uplatňuje samostatné nalezení řešení problémů; - volí efektivní prostředky a způsoby, které systematicky využívá pro splnění zadaných úloh; - využívá zkušeností a vědomostí nabytých při řešení předešlých úloh; - je schopen při řešení problémů pracovat v týmu a zapojoval se do výměny myšlenkových názorů; c) Komunikativní kompetence: - využívá znalosti stavebních zákonů, orientace v cenících; - naslouchá jiným lidem, rozumí jim a zapojuje se do diskuze; - dokáže obhájit svůj názor a postoj, respektuje názor druhých; d) Personální a sociální kompetence: - pracuje v týmu, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje práci v týmu; - ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: - dodržuje zákony, jedná v souladu s principy a zásadami společenského chování; - chápe význam ochrany životního prostředí; f) Kompetence k pracovnímu uplatnění: - umí získávat informace o pracovních příležitostech a ovládá komunikaci s budoucím zaměstnavatelem; - vytváří prezentaci svého odborného potenciálu; g) Matematické kompetence: - uplatňuje velkou měrou zejména při provádění výkazů výměr konstrukcí. h) Kompetence odborné: - správně aplikuje při řešení problémů přípravy stavby, fakturaci; 5.2 Odborné kompetence: - kompletně ocenění stavební práce pozemního stavitelství

3 5.3 Průřezové témata: Předmětem Rozpočty staveb prostupuje především téma Člověk a životní prostředí. Úzce je spjatý s tématem IKT. Pojem cena, tvorba a způsob ocenění stavební práce, harmonogram prací na stavbě, fakturace dílčích činností stavby. Ve čtvrtém ročníku zpracování výkazu výměr a cenové nabídky na projekt, který studenti vytvářeli ve druhém a třetím ročníku. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

4 Rozpočty staveb 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - seznámí se s obsahem a rozdělením učiva do jednotlivých ročníků; - zná základní matematické úkony a odbornost provádění staveb 1 Seznámení s obsahem učiva - Podstata předmětu, prověření ekonomických, matematických a stavebně technických znalostí žáků 23 - propočet nákladů stavby, sestavení výkazu výměr; - rozpočtová (nebo její část) na stavební objekt; - práce s ceníky. - provede propočet nákladů stavby, sestaví výkaz výměr; - provede základní kalkulaci nákladů (nebo její část) na stavbu; na stavební objekt; - pracuje s ceníky; - vypracuje rozpočtovou dokumentaci (nebo její část) - používá aplikační software pro rozpočtové práce. 2 Rozpočtování - propočet, podklady pro sestavení rozpočtu, rozpočtová, souhrnný rozpočet, kontrolní rozpočet - propočet nákladů na základě projektové včetně určení celkových nákladů stavby - výrobní kalkulace, vyhodnocení stavební akce - fakturace zpracování propočtu konkrétního zadání.

5 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - sestaví časový plán jednodušší stavby; - je seznámen se zásadami vybavení staveniště, navrhne zařízení staveniště jednoduché stavby; - je obeznámen s činnostmi na reálné stavbě (dle zaměření oboru); - zná způsoby jak uplatňovat ekologická a bezpečnostní hlediska při stavební činnosti a strojním vybavení stavby. 1 Příprava a realizace stavby - stavebně-technologické projektování a individuální kalkulace nabídkové ceny - finanční a časové plánování, organizace postupu prací na stavbě - zařízení staveniště části výrobní, sociální, provozní - náležitosti projektu organizace výstavby - provádění stavby organizační zajištění, kontrolní činnost - řídící a personální činnosti, vedení příslušné - bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana 8 - sestavení finančního a časového plánu jednodušší stavby; - zásady vybavení staveniště, návrh zařízení staveniště jednoduché stavby. - provede propočet nákladů stavby včetně určení celkových nákladů stavby, sestaví výkaz výměr; - vypracuje rozpočet stavebního objektu (nebo jeho části); - pracuje s ceníky; - používá aplikační počítačový program pro rozpočtové práce. 2 Rozpočtování - propočet nákladů včetně určení celkových nákladů stavby na základě projektové, podklady pro sestavení rozpočtu, rozpočtová, souhrnný rozpočet (celkové náklady stavby) na základě projektové - výkaz výměr 48 - propočet nákladů stavby včetně určení CNS, sestavení výkazu výměr; - rozpočet stavebního objektu (nebo jeho části); - práce s ceníky; - práce s aplikačním počítačovým programem pro rozpočtové práce. - sestaví časový plán jednoduššího stavebního objektu; - je seznámen se zásadami vybavení staveniště, navrhne zařízení staveniště dle zadání (jednoduchá stavba); - zná způsoby jak uplatňovat ekologická a bezpečnostní hlediska při stavební činnosti a strojním vybavení stavby. 3 Příprava a realizace stavby - stavebně technologické projektování - finanční a časové plánování, organizace postupu prací na stavbě - řídící a personální činnosti, vedení příslušné - zařízení staveniště části výrobní, sociální, provozní - bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana 10 - sestavení časového plánu jednoduššího stavebního objektu; - návrh zařízení staveniště dle zadání (jednoduchá stavba).

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 36-67-H/01 ZEDNÍK Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: ZE 2009/01-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více