K pojmu spotřebitel v české právní úpravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K pojmu spotřebitel v české právní úpravě"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 JIŘINA KOTOUČOVÁ K pojmu spotřebitel v české právní úpravě Do povědomí odborné i laické veřejnosti postupně vstupují pojmy týkající se ochrany spotřebitele, a to zejména ve vazbě na převzetí evropských směrnic poskytujících zvýšenou ochranu tomuto slabšímu článku smluvního vztahu v poměru k výrobci, dodavateli, prodejci či poskytovateli služby, zjednodušeně řečeno podnikateli. Základním pojmem práva ochrany spotřebitele je pojem spotřebitele, se kterým je spojena i otázka, komu je vlastně ochrana poskytována a kdo se může příslušných ustanovení na svou obranu dovolávat. V souvislosti s postavením spotřebitele jako smluvní strany bude mít ochrana spotřebitele blíže k soukromému právu, zejména právu občanskému. Je třeba se zamýšlet nad otázkou, do jaké míry je postavení spotřebitele odlišné od postavení této osoby jako občana, jehož zájmy jsou chráněny občanským zákoníkem a zda je tato ochrana postačující i k pozici spotřebitele, či zda si vyžaduje zvláštní ochranu promítnutou do zvláštního kodexu. Charakteristickým rysem soukromého práva je rovné postavení stran. Tomuto modelu však nevyhovuje situace, stojí-li na jedné straně spotřebitel (tedy laik) a na druhé straně podnikatel, který je ve výhodě svou odborností a profesními znalostmi (tedy profesionál). Po formální stránce je sice spotřebitel právně postaven na roveň podnikateli (prodávajícímu, poskytovateli služby), neboť uzavírají mezi sebou občanskoprávní smlouvu, příp. smlouvu obchodně právní, pokud se tak dohodnou. 1) Ve skutečnosti však je spotřebitel ve svých vyjednávacích možnostech často omezen na pouhou akceptaci návrhu, je-li použito vzorových smluv (například adhezních smluv), nejasné podmínky pro něho mohou vyplývat ze smluv týkajících se spotřebitelských úvěrů, na vybranou nemá mnohdy ani v důsledku prováděné cenové politiky. Také tehdy, mají-li práva a povinnosti stran řídit obchodní podmínky ve vztazích, jejichž ekonomické postavení není stejné, je nebezpečí, že ekonomicky silnější partner vnutí své podmínky nepřiměřeně znevýhod- 1) Srov. 262 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 ňující postavení druhé strany partnerovi ekonomicky slabšímu, někdy také méně zkušenému. Základní myšlenka ochrany spotřebitele proto spočívá ve snaze vyvážit toto nerovné postavení spotřebitele a poskytnout mu zvýšenou ochranu, které se mu v obecné úpravě občanským zákoníkem nedostává. Občanské právo v základní rovině při ochraně zájmů občanů nezvýhodňuje ani jednoho ze zúčastněných, naopak se snaží poskytovat právní regulaci tak, aby byly práva a povinnosti stran vyvážené. Nelze však říci, že by současná úprava obsažená v občanském zákoníku 2) (dále ObčZ) ochranu spotřebiteli neposkytovala. Ustanovení týkající se ochrany spotřebitele byla do úpravy zařazena či byla zesílena až v posledních letech a týkají se zejména právní úpravy spotřebitelských smluv a ustanovení o prodeji v obchodě. 3) Pojem spotřebitele je úzce spjat ze soukromoprávního pohledu s pojmem spotřebitelských smluv, které jsou vymezeny v 52 odst. 1 ObčZ jako smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelské smlouvy nelze označit jako zvláštní smluvní typ, ale jde o obecnou úpravu, u které by bylo vhodnější její zařazení do části osmé ObčZ, a to do obecné části závazkových vztahů. Poměrně úzká definice spotřebitelských smluv nezahrnuje v praxi často uzavírané innominátní smlouvy, u kterých by bylo třeba v případě, že by obsahovaly neplatná ujednání ve smyslu občanského zákoníku jinak působící jejich neúčinnost, dovozovat absolutní neplatnost podle 30 ObčZ pro rozpor se zákonem, jeho obcházení nebo rozpor s dobrými mravy. 4) Nástroje zařazené do občanského zákoníku, které by měly vyrovnávat pozice spotřebitele a podnikatele na trhu, lze rozdělit do tří základních okruhů. K prvnímu z nich bychom přiřadili právo na informace. Kompensační instrument spočívá v tom, že podnikatel je povinen sdělit spotřebiteli informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít či neuzavřít smlouvu. V českém právu se tento nástroj promítá do právní úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, a to například u smluv uzavíraných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, 5) jakož i při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek. 6) Druhým okruhem je zavedení možnosti zrušit ze strany spotřebitele smlouvu, která sice již byla uzavřena a měla by být dodržována obecná zásada pacta sunt servanta, která jinak ovládá občanskoprávní úpravu. Právo na odstoupení od 2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších zákonů. 3) Spotřebitelské smlouvy jsou upraveny v 52 a násl., zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě v 612 a násl. ObčZ. 4) Ke spotřebitelským smlouvám blíže srov. Hulva, T.: Ochrana spotřebitele. Aspi, a. s., Praha: 2005, s. 181 a násl.; ke spotřebitelským smlouván v německé úpravě srov. např.: Bülow, P., Artz, M.: Verbraucherprivatrecht. C. F. Miller, Heidelberg: 2003, s. 26 a násl.; k nedostatečné ochraně spotřebitele u spotřebitelských úvěrů srov. Kotásek, J.: Směnka jako platební a zajišťovací prostředek u tzv. spotřebitelských úvěrů. Časopis pro právní vědu a praxi č. 4, 1998, s ) 53 odst. 3 ObčZ. 6) 60 odst.1 ObčZ. 58 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 uzavřené smlouvy garantuje občanský zákoník jednak v případě smluv uzavřených tzv. na dálku, 7) jakož i v případě podomních obchodů. 8) Třetí okruh zákonné úpravy chránící spotřebitele se týká zařazení nepřípustnosti určitých ujednání, u kterých, pokud by byla sjednána, bychom dovozovali jejich neúčinnost. 9) Přestože spotřebitel je pojem skloňovaný velmi často, nelze odkázat na vyčerpávající, všeobsažnou a pochybnosti nevzbuzující definici. Nelze pochybovat o tom, že je spotřebitel dalším účastníkem trhu, je subjektem vznikajících právních vztahů a zároveň i možným objektem nepoctivého jednání ze strany podnikatelů. Spotřebitel je subjektem, který užívá, spotřebovává, konzumuje zakoupené zboží a poskytnuté služby. 10) Je však spotřebitel oním fantomem, tedy smyšlenou kategorií založenou na podcenění občana, spojenou s jeho manipulací? 11) Každodenně je mnohý z nás nejen občanem, ale též spotřebitelem. Památná jsou slova amerického presidenta J. F. Kennedyho, která pronesl v roce 1962: Každý z nás je spotřebitelem. Spotřebitel bývá ve vztahu k občanovi vymezován někdy ve vazbě na jeho specifické zájmy či druhy zájmů, které bývají označovány jako difúzní čili rozptýlené. 12) Občan (fyzická osoba) se stává ze soukromoprávního pohledu spotřebitelem v okamžiku vstupu do smluvního vztahu s podnikatelem, a to zejména při nákupu zboží a spotřebě služeb. Teprve v okamžiku tohoto setkání bude řešeno porušení smluvní parity. Základním předpokladem uplatnění právních předpisů vyrovnávajících pozice účastníků spotřebitelského vztahu je tzv. businessman-to-consumer-situation 13). A tak bychom mohli říci, že v právním slova smyslu je spotřebitel osobou, která uzavírá smlouvy s podnikatelem, aniž by sama podnikatelem byla a která z důvodu svého méně výhodného postavení je chráněna zvláštní právní úpravou. Každá osoba může být nejen spotřebitelem, ale i podnikatelem. Rozlišujícím znakem bude především účel, který sleduje právní úkon, který činí. A tak v každém konkrétním případě musí být právní úkon posuzován podle projevu vůle jednající osoby. Např. může být spotřebitelem advokát, pokud si koupí obálku k odeslání soukromé pošty, ale rovněž může být podnikatelem, pokud obálku použije pro svou advokátní kancelář. Obecně bychom tedy mohli vymezit následující znaky, kterými se spotřebitel vyznačuje. Předně se jedná o osobu, která jedná, nakupuje zboží a využívá služ- 7) 53 odst.7 ObčZ. 8) 57 odst. 4 ObčZ. 9) 56 odst.3 ObčZ. 10) Horová, O.: Ochrana spotřebitele, VŠE Praha, Praha: 2004, s ) Dreher, M.: Der Verbraucher als Phantom in der Opera des europäischen und deutschen Rechts. Justitz Zeitung 1997, s ) Reich, N.: Schutz und Förderung Diffuser Interessen durch die Europäische Gemeinschaft. Springer Verlag, Berlin: 1989, s ) Bülow, P., Arzt, M.: Verbraucherprivatrecht. C. F. Müller, Heidelberg: 2003, s. 2 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 by k vlastní potřebě, jde tedy o konečného konsumenta a účel tohoto jednání má neprofesní charakter. 14) Tato koncepce odpovídá všeobecně uznávané myšlence ochrany slabší strany. Právní vztahy uskutečňované spotřebitelem jsou v prvé řadě podřízeny obecným pravidlům, která upravují např. kupní smlouvu, smlouvu o dílo a k tomu pak přistupují speciální ustanovení o ochraně méně odborně vybavené strany před profesní převahou podnikatele. Profesní převaha se nemusí týkat vždy pouze postavení spotřebitele jakožto konečného konsumenta. V některých případech by bylo možno uvažovat i o zohlednění postavení živnostníků, zemědělců či osob vykonávajících svobodná povolání, pokud jednají s podnikateli mimo sféru své odbornosti. V tomto směru bychom pak hovořili o spotřebiteli v širším smyslu a je-li spotřebitel konečným konzumentem, o spotřebiteli v užším smyslu. Toto téma je však, jak bude poukázáno dále, poměrně diskutabilní. Právní úprava pojmu spotřebitel je v českém právu obsažena především v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele 15) (dále ZOS). V občanském zákoníku definice spotřebitele obsažená v 52 odst. 2 uvádí, že jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pro účely zákona o ochraně spotřebitele je tento pojem obsažen v 2 ZOS. Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při srovnání vymezení spotřebitele v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele lze rovněž nalézt určité odlišnosti. Občanský zákoník (na rozdíl od zákona o ochraně spotřebitele) výslovně neuvádí jako spotřebitele právnickou osobu, která však v této pozici vystupovat může, neboť není-li bližšího určení, lze osobou rozumět jak fyzickou, tak právnickou osobu. Může se tak jednat o jednotlivce (fyzickou osobu), právnickou osobu určenou ve smyslu občanského zákoníku, 16) jakož i skupinu jednotlivců v roli jednotlivce pak ale vystupuje jako jednotlivec se společnou vůlí (domácnost), pokud si prostřednictvím obchodu opatřuje výrobky nebo služby k uspokojení svých potřeb. Pro úplnost lze dodat, že v občanském zákoníku je výslovně definováno, kdo je dodavatelem, 17) podle zákona o ochraně spotřebitele se dodavatelem rozumí 14) Kroeger, H. E.: Der Schutz der marktschwächeren Partei im internationalen Vertragsrecht. Metzner, Franfurkt am Mein: 1984, s. 11 a násl. 15) Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů. 16) Podle 18 odst. 2 ObčZ jsou právnickými osobami: a) sdružení fyzických anebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 17) Podle 52 odst. 2 ObčZ je dodavatelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 60 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 další subjekt, odlišný od prodávajícího. 18) Ve smyslu dodavatele používá zákon o ochraně spotřebitele pojem prodávajícího. 19) Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje nákup výrobků a užívání služeb a klade tak důraz na předmět právního úkonu spotřebitele. Z tohoto rozlišení by bylo možno dovodit, že užíváním služeb jsou ostatní činnosti mimo nákup. Oba předpisy se vyznačují i opačnou logickou konstrukcí. V zákoně o ochraně spotřebitele jde o definici pozitivní, občanský zákoník zvolil vymezení negativní. Ani jeden z těchto zákonů však nevyžaduje ve vazbě na pojem spotřebitele žádné další podmínky, spotřebitel nemusí mít na území České republiky ani trvalý pobyt, ani nemusí být státním občanem ČR. 20) Občanskoprávní vztahy obecně upravené občanským zákoníkem se týkají nejen fyzických, ale i právnických osob. V některých případech by bylo možno uvažovat o tom, zda může být pojem spotřebitele i širší, zda může zahrnovat i právnické osoby, v některých hraničních případech i podnikatele. V případě právnických osob česká úprava na rozdíl od převažující úpravy v rámci evropského práva, 21) jakož i v některých zahraničních úpravách, 22) tyto osoby jako spotřebitele v zásadě připouští, pokud splňují kriteria stanovená pro spotřebitele. Pokud jde o podnikatele, poskytuje základní vymezení obchodní zákoník 23) (dále ObchZ). Podle tohoto zákona je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Pojem podnikatele obsahuje i živnostenský zákon 24) (ŽZ), zde jde však o definici užší ve vztahu k živnostenskému podnikání. V tomto případě se jedná o vymezení značně konkrétní, které nebylo použito v případě zvláštních zákonů 25) týkajících se ochrany spotřebitele, kde není vždy používán pojem podnikatele, ale například prodávajícího (někdy zahrnujícího též poskytovatele služby) či výrobce. 18) Dodavatelem je každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky. 19) Podle 2 odst. 1 písm. b) je prodávajícím podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. 20) Srov. Janeba, J.: Úprava spotřebitelských smluv I, článek z , 21) Např. směrnice Rady 85/5777/EHS o podomním obchodě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o smlouvách uzavíraných na dálku, Směrnice Rady 93/13/EHS o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách. 22) Např. srov. 13 BGB (Bürgerliches Gesutzbuch), německý občanský zákoník. 23) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších zákonů, srov. 2 odst. 2 ObchZ. 24) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), srov. 5 ŽZ. 25) Např. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších zákonů, 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších zákonů, 2 zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších zákonů. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Dlužno podotknout, že jde mnohdy o různé definice téhož subjektu. Tak např. zatímco v obecné úpravě v občanském zákoníku je v případě kupní smlouvy prodávajícím osoba, ať již fyzická nebo právnická osoba, která nevykonává podnikatelskou činnost a které vzniká povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu, podle zákona na ochranu spotřebitele je prodávajícím podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. Občanský zákoník teprve až ve zvláštních ustanoveních o prodeji v obchodě uvažuje o prodávajícím jakožto podnikateli. Rozlišovacím znakem při posuzování otázky, zda bude kupní smlouva uzavřena podle občanského nebo podle obchodního zákoníku, je subjekt kupujícího, neboť podle občanského zákoníku to bude právě fyzická nebo právnická osoba, není-li podnikatelem. Jsou-li na obou stranách smluvního vztahu občané, bude kupní smlouva uzavírána podle občanského zákoníku, ledaže by se strany dohodly podle 262 ObchZ, že smlouvu uzavřou podle obchodního zákoníku. Rovněž v případě pojmu výrobce lze poukázat na různé definice v různých předpisech. Zákon o ochraně spotřebitele rozumí výrobcem podnikatele, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil. Podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 26) je za výrobce kromě skutečného výrobce považována i každá osoba, která dovezla výrobek v rámci své obchodní činnosti za účelem prodeje, jakož i každý dodavatel, pokud nesdělí ve stanovené lhůtě poškozenému totožnost výrobce. Tolik pouze některé z příkladů. Zdálo by se snad, že obliba v různých definicích téhož pojmu v různých právních předpisech je vlastní jen českému právu. Nahlédneme-li však do zahraničních úprav a do úpravy obsažené v evropském právu, zjistíme, že nejde o zvláštní výjimečnost. 27) A tak tyto pojmy je třeba sledovat v souvislosti s aplikací toho kterého zákona v konkrétním případě. Základní problém, který je spojen s definicí spotřebitele, není skutečnost, že je tato osoba definována většinou jako neprofesionál, v tom je většina úprav zajedno. Co však není výslovně upraveno, resp. někdy je odlišné, je otázka, zda za spotřebitele může být považován též podnikatel a dále, ve vazbě na spotřebitelské vztahy, zda je poskytována ochrana i tehdy, jde-li o vztah spotřebitel spotřebitel. Poněkud jednodušší se zdá být odpověď na druhou položenou otázku, neboť není většinou pochyb o tom, že jako partner v závazkovém vztahu vůči spotřebiteli vystupuje subjekt podnikatele. Pokud by se jednalo o vztah mezi spotřebitelem na jedné straně, jakož i na straně druhé, lze poukázat na převažující názory, podle nichž nebude ochrana ve smyslu zvláštních zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele poskytována, neboť by postačovala v tomto případě obecná úprava. Jak uvádí L. Tichý, 28) spot- 26) Srov. 2 zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších zákonů. 27) Namátkou lze poukázat např. na definici podnikatele obsaženou ve směrnici č. 85/577/EHS na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo provozovnu, či na pojem provozovatele ve směrnici č. 90/314/EHS o hotových programech na cesty, prázdniny a zájezdy. 28) Tichý, L.: Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu. In Cahiers du CEFRES no 27, prosinec 2001, Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (na příkladu Francie a České republiky), s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 řebitel, který jedná vůči jinému spotřebiteli, ztrácí tento status a nepožívá specifické ochrany. Rovněž lze odkázat na zahraniční prameny, podle kterých se ochrana nevztahuje na případy vztahu dvou privátních osob. 29) Poněkud nepřehledná bude situace z hlediska postavení spotřebitele tehdy, pokud daný subjekt používá jednu a tutéž věc jak k soukromým, tak i k podnikatelským účelům (tzv. dual use). Někdy je v této souvislosti uváděno, že při posuzování účelu, za jakým je smlouva uzavírána pro posouzení jejího spotřebitelského charakteru, se má vycházet pouze z objektivních kriterií. 30) Podle mého názoru by mělo být zohledněno převažující použití, tedy zda je věc převážně používána privátně či podnikatelsky, a to bude věcí posouzení v konkrétním případě. Důkazní břemeno by nesl ten, kdo se ochrany spotřebitele dovolává. 31) Pochybnosti o tom, zda za spotřebitele může být považován i podnikatelský subjekt, ať již právnická osoba nebo osoba fyzická, mohou vzniknout tehdy, nakupuje-li osoba zboží či využívá služeb v souvislosti s podnikáním, nikoli však přímo pro podnikání. Jinými slovy, zda při posuzování postavení spotřebitele je důležitá a rozhodující vazba na předmět podnikání a zda úkony realizované mimo předmět podnikání by mohly být považovány za spotřebitelské. Diskutována byla např. situace, zda bude spotřebitelem subjekt uzavírající kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou věci sloužící k zařízení kanceláře. Dalším příkladem by mohl být advokát, který si pronajme v půjčovně automobil k uskutečnění cesty za klientem, ve srovnání s taxikářem, který si pronajme vozidlo z důvodu opravy svého profesního vozu. 32) Zatímco v případě taxikáře není pochyb o tom, že se o spotřebitelský vztah nejedná, v prvně uvedených případech, by podle mého názoru rovněž nešlo o spotřebitelský vztah, neboť i zde by se v širším slova smyslu o podnikání jednalo. Podnikatelskou činnost, resp. podnikání definuje obchodní zákoník 33) jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem zisku. Jde o poměrně široké vymezení, pod které by se dalo zahrnout vše, co je při podnikání a v souvislosti s podnikáním vykonáváno. Lépe řečeno, použijeme-li účetní terminologii, vše, o čem je v rámci podnikání účtováno. A tak je možno za ne zcela šťastnou označit formulaci použitou v zákoně o ochraně spotřebitele, která váže postavení osoby jako spotřebitele na koupi či využití služeb mimo podnikání s těmito výrobky nebo službami. V tomto případě je někdy uvažováno o tom, zda postačí využití této věci v souvislosti s podnikáním, aniž by docházelo k využití přímo pro podnikání. Jedná 29) Tyto názory zastávají v Německu např. Lorenz, E.: Die Rechtswahlfreiheit im Internationalen Schuldvertragsrecht, RIW 1987, str. 569; von Bar, Ch.: Internationales Privatrecht II: Besonderer Teil, C. H. Beck, München: 1991, s ) Tichý, L.: Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu. In Cahiers du CEFRES no 27, prosinec 2001, Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (na příkladu Francie a České republiky), s ) Shodně též Dauner-Lieb, B. a kol.: Das neue Schuldrecht. C.F. Müller Verlag Heidelberg: 2002, s ) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. (cit.: ). 33) 2 odst. 2 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 se o odlišení koupě věci podnikatelem, kterou však nepoužívá k vlastnímu předmětu podnikání, ale k nějakým dalším asistenčním činnostem. 34) Dovodit by bylo možno poněkud protichůdný závěr, že zatímco ochrany podle zákona na ochranu spotřebitele by se takový podnikatel dovolávat mohl (lze požadovat např. splnění informačních povinností, lze využít ustanovení o reklamaci), pod ochranu občanského zákoníku (ve vazbě např. na spotřebitelské smlouvy) by nespadal. K takovému výkladu by mohla vést již zmíněná definice spotřebitele obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele, neboť uvádí, že spotřebitel nakupuje výrobky a užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tato definice je orientována více na předmětovou stránku, než je tomu v občanském zákoníku a obchodním zákoníku, neboť zde jde obecněji o jednání (resp. v případě spotřebitele nejednání) v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, příp. o jednání týkající se podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele. Ve vazbě na spotřebitelské smlouvy by stálo ještě za úvahu srovnání pojmu spotřebitel tak, jak je obsažen v obchodním a občanském zákoníku. Zatímco občanský zákoník používá v 52 odst. 3 ObčZ pro negativní vymezení spotřebitele pojem v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, obchodní zákoník v 261 odst. 1 vymezuje pozitivním způsobem rozsah aplikace jeho ustanovení na vztahy týkající se podnikatelské činnosti. Při jazykovém rozboru daných ustanovení bychom mohli dojít k tomu, že občanský zákoník je ve svém vyjádření orientován spíše dovnitř, obchodní zákoník má vyjádření poněkud širší, mělo by jít o vztahy, které mají nějakou souvislost s podnikatelskou činností. Je však otázkou, zda tvůrci předloh znění obou textů byli důslední a opravdu bylo jejich cílem vyjádřit tyto drobné odlišnosti. Dále lze uvažovat i o tom, že v případě uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla advokátem by sice byla uzavřena smlouva mezi podnikateli (předpokládejme, že si advokát vypůjčí auto bezúplatně u jiného advokáta) podle občanského zákoníku, neboť obchodní zákoník takový smluvní vztah nezná, ale s ohledem na ustanovení 261 odst. 6 ObchZ se bude vztah jinak řídit obchodním zákoníkem. Další úvahy jsou někdy orientovány tím směrem, že i podnikatel (v daném případě neodborník) může být v nevýhodném podstavení k jinému podnikateli, který jedná v rámci svého oboru. Podnikatel neodborník by pak mohl mít obdobné postavení jako spotřebitel nepodnikatel. Takový názor však není převažující. A v podmínkách evropského práva je téměř kategoricky odmítán. Nelze však říci, že by tyto úvahy byly zcela ojedinělé, neboť např. ve francouzské soudní judikatuře lze zaznamenat tendenci poskytnout ochranu i právnickým osobám. 35) Pro úplnost lze poukázat na zdůvodnění názorů před novelou zákona na ochranu spotřebitele, 36) že nebude považován za spotřebitele podnikatel, který nakupuje věci na vybavení provozovny, neboť nevystupuje jako spotřebitel fyzic- 34) Rozhovor s Elgrem M. publikovaný: (cit ). 35) Např. rozsudek francouzského Kasačního soudu z (Cass. l ere civile ). 36) Novela byla provedena zákonem č. 104/1995 Sb. 64 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 ká osoba. 37) Takovýto výklad vycházel z původního znění definice spotřebitele, neboť byl základně vymezován jako fyzická osoba a teprve následně rozšířen i na osoby právnické. Důležitým kriteriem při řešení tohoto problému bude posouzení, zda se smluvní vztah bude řídit občanským nebo obchodním zákoníkem. A tak podle obchodního zákoníku půjde o podnikatelský závazkový vztah tehdy, jestliže bude zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem při jeho vzniku, že se týká podnikatelské činnosti podnikatelů. 38) Obě strany musí být v tomto případě podnikatelé a při uzavření smlouvy musí být zřejmé, že jednají v rámci svého podnikání. Pojem podnikatelské činnosti, jak uvedeno výše, je poměrně široký, takže lze pod něj patrně zahrnout nejen vlastní realizaci, spočívající např. ve výrobě, ale např. též využívání zařízení provozovny kancelářským nábytkem. Má-li však být podle zákona o ochraně spotřebitele spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, dalo by se dovodit, že osoba, máli být podnikatelem (zákon o ochraně spotřebitele tento pojem přímo neobsahuje), má tyto výrobky a služby užívat právě přímo pro podnikání. Z tohoto pohledu by pak i podnikatel, který kupuje zařízení kanceláře, aniž by toto přímo exploatoval, byl v pozici spotřebitele. V této souvislosti by bylo vhodné poukázat na přístup Evropského soudního dvora k výkladu této problematiky. Jak již bylo řečeno v jiné souvislosti, na rozdíl např. od francouzského práva, které se přiklání k ochraně právnických osob jako podnikatelů, judikatura ESD v zásadě statut spotřebitele podnikatelům nepřiznává. A tak lze mít za to, že přiznat ochranu podnikatelům při realizaci určitých závazkových vztahů by mohlo znamenat jejich neodůvodněné zvýhodnění, neboť lze předpokládat i v tomto případě jejich značnou odbornou zdatnost, přestože se nebude v mnohých případech jednat přímo o jejich profesní obor. Uvedené lze zmínit i ve vztahu k úvahám, které se snaží zvýhodnit alespoň tzv. malé podnikatele, kteří mohou být v konkrétním případě méně seznámeni se všemi právními prostředky, než např. velký podnikatelský subjekt. Pro úplnost lze dodat, že pojem spotřebitele je obsažen dále v 6a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, ve kterém je konstatováno, že spotřebitel je subjektem, účastníkem trhu. V zákoně č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru je spotřebitel vymezen jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je úvěr sjednáván. 39) Obchodní zákoník v ustanovení o hospodářské soutěži 40) zakotvuje účast na hospodářské soutěži pro fyzické a právnické osoby, i když nejsou podnikatelé. Nekalá soutěž je vymezena v obchodním zákoníku 41) jako jednání v hospodářské 37) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. http//www.spotrebitel.cz/clanky (cit.: ). 38) Srov. 261 odst. 1 ObchZ. 39) 2 písm. b) zákona č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru. 40) 41 a násl. ObchZ. 41) 44 odst. 1 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud jsou práva spotřebitele nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, může se proti rušiteli domáhat nápravy podle 53 ObchZ. 42) V části třetí obchodního zákoníku není sice v rámci obecných ustanovení o obchodních závazkových vztazích pojem spotřebitele uveden, ale úprava obsažená v 262 ObchZ se týká mimo jiné osoby, která není podnikatelem. Jinak obchodní zákoník definici pojmu spotřebitel neobsahuje. Další problematikou, která s pojmem spotřebitele souvisí, je vymezení pojmu služba, neboť předmětově je spotřebitel definován ve vazbě na nákup výrobků a poskytování služeb. Pojem služby je sice v českých zákonech hojně používán, 43) nenacházíme však jeho adekvátní obecnou definici. Ve vztahu ke spotřebiteli bychom mohli službu vymezit jako podnikatelskou činnost, která je uskutečňována pro příjemce, který ji nevyužívá pro vlastní podnikání. 44) Pro účely zákona o ochraně spotřebitele zdá se být pojem služby vymezen poměrně široce, neboť podle 2 odst. 1 písm. j) ZOS je službou jakákoli podnikatelská činnost určená k nabídce spotřebiteli, s výjimkou činností upravených zvláštními zákony. A právě vyloučení těchto činností značně omezuje aplikovatelnost ochrany spotřebitele podle tohoto zákona při poskytování například advokátních služeb, bankovních služeb apod. Ochrana spotřebitele v těchto případech je zajištěna úpravou v příslušných zákonech jinak regulujících poskytování těchto služeb. Závěr Vymezení osoby spotřebitele je důležitým pojmovým znakem, ke kterému se váže ochrana, která je tomuto subjektu poskytována. Přestože na úrovni evropského práva existuje celá řada směrnic týkajících se ochrany spotřebitele, není zde obsažen jednotný pojem spotřebitele, ale tato osoba je definována vždy pro účely konkrétní úpravy. Ve většině případů jde o fyzickou osobu, jež jedná za účelem, který je mimo oblast její činnosti podnikání nebo profese. Ani česká úprava nemá jednotný způsob vymezení pojmu spotřebitele použitelný ve všech případech.v zákoně o ochraně spotřebitele je spotřebitel pro účely tohoto zákona definován jako fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Občanský zákoník naproti tomu definuje spotřebitele obecně jako osobu, 42) Blíže srov. Večerková, E.: Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži. Právní fórum č. 5, 2005, s ) Srov. např. zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde v 8 je vymezena veřejná zakázka na služby negativním způsobem, neboť je zde uvedeno, že veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo na stavební práce. 44) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. http//www.spotrebitel.cz/clanky (cit.: ). 66 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

11 která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. 45) Důležitým pojmovým znakem je, že spotřebitel nevyužívá služby a nenakupuje výrobky pro podnikání. Tím je totiž spotřebitel odlišný od obecného pojmu kupující. Toto vymezení souvisí i s tím, že mluvíme o konečném spotřebiteli, který se účastní finální spotřeby zboží nebo služeb. Ve stejném smyslu obsahují pojem spotřebitele i některé zahraniční úpravy, určitou výjimku představuje Francie, kde lze zaznamenat v soudní judikatuře tendenci poskytnout ochranu i právnickým osobám. Jiřina Kotoučová On the Term Consumer in Czech Legal Regulation In the Czech Republic, the term consumer protection has penetrated the consciousness of the general public, primarily in connection to European Union law. According to the author, the basic term of consumer protection law is the term consumer, to which relates the question of to whom protection is in fact provided, and who can claim protection under the relevant provisions. The consumer is the weaker party in contractual relations with producers, suppliers, vendors, or service providers, or, simply put, businesses. In Czech law, the term consumer is regulated primarily by the Civil Code and in the Consumer Protection Act. According to the Civil Code, a consumer is a person who is not acting as a business, or another form of entrepreneurship, in concluding and fulfilling an agreement. According to the Consumer Protection Act, a consumer is a natural person or a legal entity purchasing products or using services, for a purpose other than doing business with those products or services. The definition in the Consumer Protection Act is positive; the Civil Code has opted for a negative one. Neither of those acts, however, requires that any other conditions be met in relation to the term consumer; the consumer need not have permanent residence in the Czech Republic, nor need he be a Czech citizen. As for the term entrepreneur, it is defined by the Commercial Code and the Trades Licensing Act. In principle, an entrepreneur is a person inscribed in the Commercial Registry, or a person who is engaged in business on the basis of a trade licence or other licence. The author emphasises that an important feature of the term is that the consumer is not using services and purchasing products for his business. Foreign legal systems define the term consumer similarly. France constitutes a certain exception, where a tendency can be seen in the jurisprudence to provide protection even to legal entities. 45) 52 odst. 3 ObčZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

II. Spotřebitel nakupující a sjednávající služby 7

II. Spotřebitel nakupující a sjednávající služby 7 Obsah I. Spotřebitel a jeho práva 5 1. Několik obecných pojmů 5 a) Kdo je to vlastně spotřebitel? 5 b) Jaká jsou práva spotřebitele? 5 2. Kdy nás chrání stát kdo má co na starosti 6 3. Kdy musí spotřebitel

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele

Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 JIŘINA KOTOUČOVÁ Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele Při transpozici směrnic do národních právních řádů je třeba dodržet zásadu minimální harmonizace 1) (nevyžaduje-li

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Matěj Černohorský, IČ:73786101, se sídlem Dub 18, Vlašim, 25801

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Matěj Černohorský, IČ:73786101, se sídlem Dub 18, Vlašim, 25801 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Matěj Černohorský, IČ:73786101, se sídlem Dub 18, Vlašim, 25801 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Elektronické obchodování a právní úprava prodeje

Elektronické obchodování a právní úprava prodeje Elektronické obchodování a právní úprava prodeje Základní modely elektronického obchodu B2B B2C B2G G2B G2C C2G B C G Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického

Více