K pojmu spotřebitel v české právní úpravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K pojmu spotřebitel v české právní úpravě"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 JIŘINA KOTOUČOVÁ K pojmu spotřebitel v české právní úpravě Do povědomí odborné i laické veřejnosti postupně vstupují pojmy týkající se ochrany spotřebitele, a to zejména ve vazbě na převzetí evropských směrnic poskytujících zvýšenou ochranu tomuto slabšímu článku smluvního vztahu v poměru k výrobci, dodavateli, prodejci či poskytovateli služby, zjednodušeně řečeno podnikateli. Základním pojmem práva ochrany spotřebitele je pojem spotřebitele, se kterým je spojena i otázka, komu je vlastně ochrana poskytována a kdo se může příslušných ustanovení na svou obranu dovolávat. V souvislosti s postavením spotřebitele jako smluvní strany bude mít ochrana spotřebitele blíže k soukromému právu, zejména právu občanskému. Je třeba se zamýšlet nad otázkou, do jaké míry je postavení spotřebitele odlišné od postavení této osoby jako občana, jehož zájmy jsou chráněny občanským zákoníkem a zda je tato ochrana postačující i k pozici spotřebitele, či zda si vyžaduje zvláštní ochranu promítnutou do zvláštního kodexu. Charakteristickým rysem soukromého práva je rovné postavení stran. Tomuto modelu však nevyhovuje situace, stojí-li na jedné straně spotřebitel (tedy laik) a na druhé straně podnikatel, který je ve výhodě svou odborností a profesními znalostmi (tedy profesionál). Po formální stránce je sice spotřebitel právně postaven na roveň podnikateli (prodávajícímu, poskytovateli služby), neboť uzavírají mezi sebou občanskoprávní smlouvu, příp. smlouvu obchodně právní, pokud se tak dohodnou. 1) Ve skutečnosti však je spotřebitel ve svých vyjednávacích možnostech často omezen na pouhou akceptaci návrhu, je-li použito vzorových smluv (například adhezních smluv), nejasné podmínky pro něho mohou vyplývat ze smluv týkajících se spotřebitelských úvěrů, na vybranou nemá mnohdy ani v důsledku prováděné cenové politiky. Také tehdy, mají-li práva a povinnosti stran řídit obchodní podmínky ve vztazích, jejichž ekonomické postavení není stejné, je nebezpečí, že ekonomicky silnější partner vnutí své podmínky nepřiměřeně znevýhod- 1) Srov. 262 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 ňující postavení druhé strany partnerovi ekonomicky slabšímu, někdy také méně zkušenému. Základní myšlenka ochrany spotřebitele proto spočívá ve snaze vyvážit toto nerovné postavení spotřebitele a poskytnout mu zvýšenou ochranu, které se mu v obecné úpravě občanským zákoníkem nedostává. Občanské právo v základní rovině při ochraně zájmů občanů nezvýhodňuje ani jednoho ze zúčastněných, naopak se snaží poskytovat právní regulaci tak, aby byly práva a povinnosti stran vyvážené. Nelze však říci, že by současná úprava obsažená v občanském zákoníku 2) (dále ObčZ) ochranu spotřebiteli neposkytovala. Ustanovení týkající se ochrany spotřebitele byla do úpravy zařazena či byla zesílena až v posledních letech a týkají se zejména právní úpravy spotřebitelských smluv a ustanovení o prodeji v obchodě. 3) Pojem spotřebitele je úzce spjat ze soukromoprávního pohledu s pojmem spotřebitelských smluv, které jsou vymezeny v 52 odst. 1 ObčZ jako smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelské smlouvy nelze označit jako zvláštní smluvní typ, ale jde o obecnou úpravu, u které by bylo vhodnější její zařazení do části osmé ObčZ, a to do obecné části závazkových vztahů. Poměrně úzká definice spotřebitelských smluv nezahrnuje v praxi často uzavírané innominátní smlouvy, u kterých by bylo třeba v případě, že by obsahovaly neplatná ujednání ve smyslu občanského zákoníku jinak působící jejich neúčinnost, dovozovat absolutní neplatnost podle 30 ObčZ pro rozpor se zákonem, jeho obcházení nebo rozpor s dobrými mravy. 4) Nástroje zařazené do občanského zákoníku, které by měly vyrovnávat pozice spotřebitele a podnikatele na trhu, lze rozdělit do tří základních okruhů. K prvnímu z nich bychom přiřadili právo na informace. Kompensační instrument spočívá v tom, že podnikatel je povinen sdělit spotřebiteli informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít či neuzavřít smlouvu. V českém právu se tento nástroj promítá do právní úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, a to například u smluv uzavíraných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, 5) jakož i při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek. 6) Druhým okruhem je zavedení možnosti zrušit ze strany spotřebitele smlouvu, která sice již byla uzavřena a měla by být dodržována obecná zásada pacta sunt servanta, která jinak ovládá občanskoprávní úpravu. Právo na odstoupení od 2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších zákonů. 3) Spotřebitelské smlouvy jsou upraveny v 52 a násl., zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě v 612 a násl. ObčZ. 4) Ke spotřebitelským smlouvám blíže srov. Hulva, T.: Ochrana spotřebitele. Aspi, a. s., Praha: 2005, s. 181 a násl.; ke spotřebitelským smlouván v německé úpravě srov. např.: Bülow, P., Artz, M.: Verbraucherprivatrecht. C. F. Miller, Heidelberg: 2003, s. 26 a násl.; k nedostatečné ochraně spotřebitele u spotřebitelských úvěrů srov. Kotásek, J.: Směnka jako platební a zajišťovací prostředek u tzv. spotřebitelských úvěrů. Časopis pro právní vědu a praxi č. 4, 1998, s ) 53 odst. 3 ObčZ. 6) 60 odst.1 ObčZ. 58 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 uzavřené smlouvy garantuje občanský zákoník jednak v případě smluv uzavřených tzv. na dálku, 7) jakož i v případě podomních obchodů. 8) Třetí okruh zákonné úpravy chránící spotřebitele se týká zařazení nepřípustnosti určitých ujednání, u kterých, pokud by byla sjednána, bychom dovozovali jejich neúčinnost. 9) Přestože spotřebitel je pojem skloňovaný velmi často, nelze odkázat na vyčerpávající, všeobsažnou a pochybnosti nevzbuzující definici. Nelze pochybovat o tom, že je spotřebitel dalším účastníkem trhu, je subjektem vznikajících právních vztahů a zároveň i možným objektem nepoctivého jednání ze strany podnikatelů. Spotřebitel je subjektem, který užívá, spotřebovává, konzumuje zakoupené zboží a poskytnuté služby. 10) Je však spotřebitel oním fantomem, tedy smyšlenou kategorií založenou na podcenění občana, spojenou s jeho manipulací? 11) Každodenně je mnohý z nás nejen občanem, ale též spotřebitelem. Památná jsou slova amerického presidenta J. F. Kennedyho, která pronesl v roce 1962: Každý z nás je spotřebitelem. Spotřebitel bývá ve vztahu k občanovi vymezován někdy ve vazbě na jeho specifické zájmy či druhy zájmů, které bývají označovány jako difúzní čili rozptýlené. 12) Občan (fyzická osoba) se stává ze soukromoprávního pohledu spotřebitelem v okamžiku vstupu do smluvního vztahu s podnikatelem, a to zejména při nákupu zboží a spotřebě služeb. Teprve v okamžiku tohoto setkání bude řešeno porušení smluvní parity. Základním předpokladem uplatnění právních předpisů vyrovnávajících pozice účastníků spotřebitelského vztahu je tzv. businessman-to-consumer-situation 13). A tak bychom mohli říci, že v právním slova smyslu je spotřebitel osobou, která uzavírá smlouvy s podnikatelem, aniž by sama podnikatelem byla a která z důvodu svého méně výhodného postavení je chráněna zvláštní právní úpravou. Každá osoba může být nejen spotřebitelem, ale i podnikatelem. Rozlišujícím znakem bude především účel, který sleduje právní úkon, který činí. A tak v každém konkrétním případě musí být právní úkon posuzován podle projevu vůle jednající osoby. Např. může být spotřebitelem advokát, pokud si koupí obálku k odeslání soukromé pošty, ale rovněž může být podnikatelem, pokud obálku použije pro svou advokátní kancelář. Obecně bychom tedy mohli vymezit následující znaky, kterými se spotřebitel vyznačuje. Předně se jedná o osobu, která jedná, nakupuje zboží a využívá služ- 7) 53 odst.7 ObčZ. 8) 57 odst. 4 ObčZ. 9) 56 odst.3 ObčZ. 10) Horová, O.: Ochrana spotřebitele, VŠE Praha, Praha: 2004, s ) Dreher, M.: Der Verbraucher als Phantom in der Opera des europäischen und deutschen Rechts. Justitz Zeitung 1997, s ) Reich, N.: Schutz und Förderung Diffuser Interessen durch die Europäische Gemeinschaft. Springer Verlag, Berlin: 1989, s ) Bülow, P., Arzt, M.: Verbraucherprivatrecht. C. F. Müller, Heidelberg: 2003, s. 2 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 by k vlastní potřebě, jde tedy o konečného konsumenta a účel tohoto jednání má neprofesní charakter. 14) Tato koncepce odpovídá všeobecně uznávané myšlence ochrany slabší strany. Právní vztahy uskutečňované spotřebitelem jsou v prvé řadě podřízeny obecným pravidlům, která upravují např. kupní smlouvu, smlouvu o dílo a k tomu pak přistupují speciální ustanovení o ochraně méně odborně vybavené strany před profesní převahou podnikatele. Profesní převaha se nemusí týkat vždy pouze postavení spotřebitele jakožto konečného konsumenta. V některých případech by bylo možno uvažovat i o zohlednění postavení živnostníků, zemědělců či osob vykonávajících svobodná povolání, pokud jednají s podnikateli mimo sféru své odbornosti. V tomto směru bychom pak hovořili o spotřebiteli v širším smyslu a je-li spotřebitel konečným konzumentem, o spotřebiteli v užším smyslu. Toto téma je však, jak bude poukázáno dále, poměrně diskutabilní. Právní úprava pojmu spotřebitel je v českém právu obsažena především v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele 15) (dále ZOS). V občanském zákoníku definice spotřebitele obsažená v 52 odst. 2 uvádí, že jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pro účely zákona o ochraně spotřebitele je tento pojem obsažen v 2 ZOS. Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při srovnání vymezení spotřebitele v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele lze rovněž nalézt určité odlišnosti. Občanský zákoník (na rozdíl od zákona o ochraně spotřebitele) výslovně neuvádí jako spotřebitele právnickou osobu, která však v této pozici vystupovat může, neboť není-li bližšího určení, lze osobou rozumět jak fyzickou, tak právnickou osobu. Může se tak jednat o jednotlivce (fyzickou osobu), právnickou osobu určenou ve smyslu občanského zákoníku, 16) jakož i skupinu jednotlivců v roli jednotlivce pak ale vystupuje jako jednotlivec se společnou vůlí (domácnost), pokud si prostřednictvím obchodu opatřuje výrobky nebo služby k uspokojení svých potřeb. Pro úplnost lze dodat, že v občanském zákoníku je výslovně definováno, kdo je dodavatelem, 17) podle zákona o ochraně spotřebitele se dodavatelem rozumí 14) Kroeger, H. E.: Der Schutz der marktschwächeren Partei im internationalen Vertragsrecht. Metzner, Franfurkt am Mein: 1984, s. 11 a násl. 15) Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů. 16) Podle 18 odst. 2 ObčZ jsou právnickými osobami: a) sdružení fyzických anebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 17) Podle 52 odst. 2 ObčZ je dodavatelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 60 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 další subjekt, odlišný od prodávajícího. 18) Ve smyslu dodavatele používá zákon o ochraně spotřebitele pojem prodávajícího. 19) Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje nákup výrobků a užívání služeb a klade tak důraz na předmět právního úkonu spotřebitele. Z tohoto rozlišení by bylo možno dovodit, že užíváním služeb jsou ostatní činnosti mimo nákup. Oba předpisy se vyznačují i opačnou logickou konstrukcí. V zákoně o ochraně spotřebitele jde o definici pozitivní, občanský zákoník zvolil vymezení negativní. Ani jeden z těchto zákonů však nevyžaduje ve vazbě na pojem spotřebitele žádné další podmínky, spotřebitel nemusí mít na území České republiky ani trvalý pobyt, ani nemusí být státním občanem ČR. 20) Občanskoprávní vztahy obecně upravené občanským zákoníkem se týkají nejen fyzických, ale i právnických osob. V některých případech by bylo možno uvažovat o tom, zda může být pojem spotřebitele i širší, zda může zahrnovat i právnické osoby, v některých hraničních případech i podnikatele. V případě právnických osob česká úprava na rozdíl od převažující úpravy v rámci evropského práva, 21) jakož i v některých zahraničních úpravách, 22) tyto osoby jako spotřebitele v zásadě připouští, pokud splňují kriteria stanovená pro spotřebitele. Pokud jde o podnikatele, poskytuje základní vymezení obchodní zákoník 23) (dále ObchZ). Podle tohoto zákona je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Pojem podnikatele obsahuje i živnostenský zákon 24) (ŽZ), zde jde však o definici užší ve vztahu k živnostenskému podnikání. V tomto případě se jedná o vymezení značně konkrétní, které nebylo použito v případě zvláštních zákonů 25) týkajících se ochrany spotřebitele, kde není vždy používán pojem podnikatele, ale například prodávajícího (někdy zahrnujícího též poskytovatele služby) či výrobce. 18) Dodavatelem je každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky. 19) Podle 2 odst. 1 písm. b) je prodávajícím podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. 20) Srov. Janeba, J.: Úprava spotřebitelských smluv I, článek z , 21) Např. směrnice Rady 85/5777/EHS o podomním obchodě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o smlouvách uzavíraných na dálku, Směrnice Rady 93/13/EHS o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách. 22) Např. srov. 13 BGB (Bürgerliches Gesutzbuch), německý občanský zákoník. 23) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších zákonů, srov. 2 odst. 2 ObchZ. 24) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), srov. 5 ŽZ. 25) Např. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších zákonů, 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších zákonů, 2 zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších zákonů. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 Dlužno podotknout, že jde mnohdy o různé definice téhož subjektu. Tak např. zatímco v obecné úpravě v občanském zákoníku je v případě kupní smlouvy prodávajícím osoba, ať již fyzická nebo právnická osoba, která nevykonává podnikatelskou činnost a které vzniká povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu, podle zákona na ochranu spotřebitele je prodávajícím podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. Občanský zákoník teprve až ve zvláštních ustanoveních o prodeji v obchodě uvažuje o prodávajícím jakožto podnikateli. Rozlišovacím znakem při posuzování otázky, zda bude kupní smlouva uzavřena podle občanského nebo podle obchodního zákoníku, je subjekt kupujícího, neboť podle občanského zákoníku to bude právě fyzická nebo právnická osoba, není-li podnikatelem. Jsou-li na obou stranách smluvního vztahu občané, bude kupní smlouva uzavírána podle občanského zákoníku, ledaže by se strany dohodly podle 262 ObchZ, že smlouvu uzavřou podle obchodního zákoníku. Rovněž v případě pojmu výrobce lze poukázat na různé definice v různých předpisech. Zákon o ochraně spotřebitele rozumí výrobcem podnikatele, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil. Podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 26) je za výrobce kromě skutečného výrobce považována i každá osoba, která dovezla výrobek v rámci své obchodní činnosti za účelem prodeje, jakož i každý dodavatel, pokud nesdělí ve stanovené lhůtě poškozenému totožnost výrobce. Tolik pouze některé z příkladů. Zdálo by se snad, že obliba v různých definicích téhož pojmu v různých právních předpisech je vlastní jen českému právu. Nahlédneme-li však do zahraničních úprav a do úpravy obsažené v evropském právu, zjistíme, že nejde o zvláštní výjimečnost. 27) A tak tyto pojmy je třeba sledovat v souvislosti s aplikací toho kterého zákona v konkrétním případě. Základní problém, který je spojen s definicí spotřebitele, není skutečnost, že je tato osoba definována většinou jako neprofesionál, v tom je většina úprav zajedno. Co však není výslovně upraveno, resp. někdy je odlišné, je otázka, zda za spotřebitele může být považován též podnikatel a dále, ve vazbě na spotřebitelské vztahy, zda je poskytována ochrana i tehdy, jde-li o vztah spotřebitel spotřebitel. Poněkud jednodušší se zdá být odpověď na druhou položenou otázku, neboť není většinou pochyb o tom, že jako partner v závazkovém vztahu vůči spotřebiteli vystupuje subjekt podnikatele. Pokud by se jednalo o vztah mezi spotřebitelem na jedné straně, jakož i na straně druhé, lze poukázat na převažující názory, podle nichž nebude ochrana ve smyslu zvláštních zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele poskytována, neboť by postačovala v tomto případě obecná úprava. Jak uvádí L. Tichý, 28) spot- 26) Srov. 2 zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších zákonů. 27) Namátkou lze poukázat např. na definici podnikatele obsaženou ve směrnici č. 85/577/EHS na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo provozovnu, či na pojem provozovatele ve směrnici č. 90/314/EHS o hotových programech na cesty, prázdniny a zájezdy. 28) Tichý, L.: Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu. In Cahiers du CEFRES no 27, prosinec 2001, Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (na příkladu Francie a České republiky), s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 řebitel, který jedná vůči jinému spotřebiteli, ztrácí tento status a nepožívá specifické ochrany. Rovněž lze odkázat na zahraniční prameny, podle kterých se ochrana nevztahuje na případy vztahu dvou privátních osob. 29) Poněkud nepřehledná bude situace z hlediska postavení spotřebitele tehdy, pokud daný subjekt používá jednu a tutéž věc jak k soukromým, tak i k podnikatelským účelům (tzv. dual use). Někdy je v této souvislosti uváděno, že při posuzování účelu, za jakým je smlouva uzavírána pro posouzení jejího spotřebitelského charakteru, se má vycházet pouze z objektivních kriterií. 30) Podle mého názoru by mělo být zohledněno převažující použití, tedy zda je věc převážně používána privátně či podnikatelsky, a to bude věcí posouzení v konkrétním případě. Důkazní břemeno by nesl ten, kdo se ochrany spotřebitele dovolává. 31) Pochybnosti o tom, zda za spotřebitele může být považován i podnikatelský subjekt, ať již právnická osoba nebo osoba fyzická, mohou vzniknout tehdy, nakupuje-li osoba zboží či využívá služeb v souvislosti s podnikáním, nikoli však přímo pro podnikání. Jinými slovy, zda při posuzování postavení spotřebitele je důležitá a rozhodující vazba na předmět podnikání a zda úkony realizované mimo předmět podnikání by mohly být považovány za spotřebitelské. Diskutována byla např. situace, zda bude spotřebitelem subjekt uzavírající kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou věci sloužící k zařízení kanceláře. Dalším příkladem by mohl být advokát, který si pronajme v půjčovně automobil k uskutečnění cesty za klientem, ve srovnání s taxikářem, který si pronajme vozidlo z důvodu opravy svého profesního vozu. 32) Zatímco v případě taxikáře není pochyb o tom, že se o spotřebitelský vztah nejedná, v prvně uvedených případech, by podle mého názoru rovněž nešlo o spotřebitelský vztah, neboť i zde by se v širším slova smyslu o podnikání jednalo. Podnikatelskou činnost, resp. podnikání definuje obchodní zákoník 33) jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem zisku. Jde o poměrně široké vymezení, pod které by se dalo zahrnout vše, co je při podnikání a v souvislosti s podnikáním vykonáváno. Lépe řečeno, použijeme-li účetní terminologii, vše, o čem je v rámci podnikání účtováno. A tak je možno za ne zcela šťastnou označit formulaci použitou v zákoně o ochraně spotřebitele, která váže postavení osoby jako spotřebitele na koupi či využití služeb mimo podnikání s těmito výrobky nebo službami. V tomto případě je někdy uvažováno o tom, zda postačí využití této věci v souvislosti s podnikáním, aniž by docházelo k využití přímo pro podnikání. Jedná 29) Tyto názory zastávají v Německu např. Lorenz, E.: Die Rechtswahlfreiheit im Internationalen Schuldvertragsrecht, RIW 1987, str. 569; von Bar, Ch.: Internationales Privatrecht II: Besonderer Teil, C. H. Beck, München: 1991, s ) Tichý, L.: Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu. In Cahiers du CEFRES no 27, prosinec 2001, Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (na příkladu Francie a České republiky), s ) Shodně též Dauner-Lieb, B. a kol.: Das neue Schuldrecht. C.F. Müller Verlag Heidelberg: 2002, s ) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. (cit.: ). 33) 2 odst. 2 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 se o odlišení koupě věci podnikatelem, kterou však nepoužívá k vlastnímu předmětu podnikání, ale k nějakým dalším asistenčním činnostem. 34) Dovodit by bylo možno poněkud protichůdný závěr, že zatímco ochrany podle zákona na ochranu spotřebitele by se takový podnikatel dovolávat mohl (lze požadovat např. splnění informačních povinností, lze využít ustanovení o reklamaci), pod ochranu občanského zákoníku (ve vazbě např. na spotřebitelské smlouvy) by nespadal. K takovému výkladu by mohla vést již zmíněná definice spotřebitele obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele, neboť uvádí, že spotřebitel nakupuje výrobky a užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tato definice je orientována více na předmětovou stránku, než je tomu v občanském zákoníku a obchodním zákoníku, neboť zde jde obecněji o jednání (resp. v případě spotřebitele nejednání) v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, příp. o jednání týkající se podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele. Ve vazbě na spotřebitelské smlouvy by stálo ještě za úvahu srovnání pojmu spotřebitel tak, jak je obsažen v obchodním a občanském zákoníku. Zatímco občanský zákoník používá v 52 odst. 3 ObčZ pro negativní vymezení spotřebitele pojem v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, obchodní zákoník v 261 odst. 1 vymezuje pozitivním způsobem rozsah aplikace jeho ustanovení na vztahy týkající se podnikatelské činnosti. Při jazykovém rozboru daných ustanovení bychom mohli dojít k tomu, že občanský zákoník je ve svém vyjádření orientován spíše dovnitř, obchodní zákoník má vyjádření poněkud širší, mělo by jít o vztahy, které mají nějakou souvislost s podnikatelskou činností. Je však otázkou, zda tvůrci předloh znění obou textů byli důslední a opravdu bylo jejich cílem vyjádřit tyto drobné odlišnosti. Dále lze uvažovat i o tom, že v případě uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla advokátem by sice byla uzavřena smlouva mezi podnikateli (předpokládejme, že si advokát vypůjčí auto bezúplatně u jiného advokáta) podle občanského zákoníku, neboť obchodní zákoník takový smluvní vztah nezná, ale s ohledem na ustanovení 261 odst. 6 ObchZ se bude vztah jinak řídit obchodním zákoníkem. Další úvahy jsou někdy orientovány tím směrem, že i podnikatel (v daném případě neodborník) může být v nevýhodném podstavení k jinému podnikateli, který jedná v rámci svého oboru. Podnikatel neodborník by pak mohl mít obdobné postavení jako spotřebitel nepodnikatel. Takový názor však není převažující. A v podmínkách evropského práva je téměř kategoricky odmítán. Nelze však říci, že by tyto úvahy byly zcela ojedinělé, neboť např. ve francouzské soudní judikatuře lze zaznamenat tendenci poskytnout ochranu i právnickým osobám. 35) Pro úplnost lze poukázat na zdůvodnění názorů před novelou zákona na ochranu spotřebitele, 36) že nebude považován za spotřebitele podnikatel, který nakupuje věci na vybavení provozovny, neboť nevystupuje jako spotřebitel fyzic- 34) Rozhovor s Elgrem M. publikovaný: (cit ). 35) Např. rozsudek francouzského Kasačního soudu z (Cass. l ere civile ). 36) Novela byla provedena zákonem č. 104/1995 Sb. 64 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 ká osoba. 37) Takovýto výklad vycházel z původního znění definice spotřebitele, neboť byl základně vymezován jako fyzická osoba a teprve následně rozšířen i na osoby právnické. Důležitým kriteriem při řešení tohoto problému bude posouzení, zda se smluvní vztah bude řídit občanským nebo obchodním zákoníkem. A tak podle obchodního zákoníku půjde o podnikatelský závazkový vztah tehdy, jestliže bude zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem při jeho vzniku, že se týká podnikatelské činnosti podnikatelů. 38) Obě strany musí být v tomto případě podnikatelé a při uzavření smlouvy musí být zřejmé, že jednají v rámci svého podnikání. Pojem podnikatelské činnosti, jak uvedeno výše, je poměrně široký, takže lze pod něj patrně zahrnout nejen vlastní realizaci, spočívající např. ve výrobě, ale např. též využívání zařízení provozovny kancelářským nábytkem. Má-li však být podle zákona o ochraně spotřebitele spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, dalo by se dovodit, že osoba, máli být podnikatelem (zákon o ochraně spotřebitele tento pojem přímo neobsahuje), má tyto výrobky a služby užívat právě přímo pro podnikání. Z tohoto pohledu by pak i podnikatel, který kupuje zařízení kanceláře, aniž by toto přímo exploatoval, byl v pozici spotřebitele. V této souvislosti by bylo vhodné poukázat na přístup Evropského soudního dvora k výkladu této problematiky. Jak již bylo řečeno v jiné souvislosti, na rozdíl např. od francouzského práva, které se přiklání k ochraně právnických osob jako podnikatelů, judikatura ESD v zásadě statut spotřebitele podnikatelům nepřiznává. A tak lze mít za to, že přiznat ochranu podnikatelům při realizaci určitých závazkových vztahů by mohlo znamenat jejich neodůvodněné zvýhodnění, neboť lze předpokládat i v tomto případě jejich značnou odbornou zdatnost, přestože se nebude v mnohých případech jednat přímo o jejich profesní obor. Uvedené lze zmínit i ve vztahu k úvahám, které se snaží zvýhodnit alespoň tzv. malé podnikatele, kteří mohou být v konkrétním případě méně seznámeni se všemi právními prostředky, než např. velký podnikatelský subjekt. Pro úplnost lze dodat, že pojem spotřebitele je obsažen dále v 6a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, ve kterém je konstatováno, že spotřebitel je subjektem, účastníkem trhu. V zákoně č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru je spotřebitel vymezen jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je úvěr sjednáván. 39) Obchodní zákoník v ustanovení o hospodářské soutěži 40) zakotvuje účast na hospodářské soutěži pro fyzické a právnické osoby, i když nejsou podnikatelé. Nekalá soutěž je vymezena v obchodním zákoníku 41) jako jednání v hospodářské 37) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. http//www.spotrebitel.cz/clanky (cit.: ). 38) Srov. 261 odst. 1 ObchZ. 39) 2 písm. b) zákona č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru. 40) 41 a násl. ObchZ. 41) 44 odst. 1 ObchZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud jsou práva spotřebitele nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, může se proti rušiteli domáhat nápravy podle 53 ObchZ. 42) V části třetí obchodního zákoníku není sice v rámci obecných ustanovení o obchodních závazkových vztazích pojem spotřebitele uveden, ale úprava obsažená v 262 ObchZ se týká mimo jiné osoby, která není podnikatelem. Jinak obchodní zákoník definici pojmu spotřebitel neobsahuje. Další problematikou, která s pojmem spotřebitele souvisí, je vymezení pojmu služba, neboť předmětově je spotřebitel definován ve vazbě na nákup výrobků a poskytování služeb. Pojem služby je sice v českých zákonech hojně používán, 43) nenacházíme však jeho adekvátní obecnou definici. Ve vztahu ke spotřebiteli bychom mohli službu vymezit jako podnikatelskou činnost, která je uskutečňována pro příjemce, který ji nevyužívá pro vlastní podnikání. 44) Pro účely zákona o ochraně spotřebitele zdá se být pojem služby vymezen poměrně široce, neboť podle 2 odst. 1 písm. j) ZOS je službou jakákoli podnikatelská činnost určená k nabídce spotřebiteli, s výjimkou činností upravených zvláštními zákony. A právě vyloučení těchto činností značně omezuje aplikovatelnost ochrany spotřebitele podle tohoto zákona při poskytování například advokátních služeb, bankovních služeb apod. Ochrana spotřebitele v těchto případech je zajištěna úpravou v příslušných zákonech jinak regulujících poskytování těchto služeb. Závěr Vymezení osoby spotřebitele je důležitým pojmovým znakem, ke kterému se váže ochrana, která je tomuto subjektu poskytována. Přestože na úrovni evropského práva existuje celá řada směrnic týkajících se ochrany spotřebitele, není zde obsažen jednotný pojem spotřebitele, ale tato osoba je definována vždy pro účely konkrétní úpravy. Ve většině případů jde o fyzickou osobu, jež jedná za účelem, který je mimo oblast její činnosti podnikání nebo profese. Ani česká úprava nemá jednotný způsob vymezení pojmu spotřebitele použitelný ve všech případech.v zákoně o ochraně spotřebitele je spotřebitel pro účely tohoto zákona definován jako fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Občanský zákoník naproti tomu definuje spotřebitele obecně jako osobu, 42) Blíže srov. Večerková, E.: Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži. Právní fórum č. 5, 2005, s ) Srov. např. zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde v 8 je vymezena veřejná zakázka na služby negativním způsobem, neboť je zde uvedeno, že veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo na stavební práce. 44) Pelikán, T.: Ochrana spotřebitele ve správním právu. http//www.spotrebitel.cz/clanky (cit.: ). 66 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

11 která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. 45) Důležitým pojmovým znakem je, že spotřebitel nevyužívá služby a nenakupuje výrobky pro podnikání. Tím je totiž spotřebitel odlišný od obecného pojmu kupující. Toto vymezení souvisí i s tím, že mluvíme o konečném spotřebiteli, který se účastní finální spotřeby zboží nebo služeb. Ve stejném smyslu obsahují pojem spotřebitele i některé zahraniční úpravy, určitou výjimku představuje Francie, kde lze zaznamenat v soudní judikatuře tendenci poskytnout ochranu i právnickým osobám. Jiřina Kotoučová On the Term Consumer in Czech Legal Regulation In the Czech Republic, the term consumer protection has penetrated the consciousness of the general public, primarily in connection to European Union law. According to the author, the basic term of consumer protection law is the term consumer, to which relates the question of to whom protection is in fact provided, and who can claim protection under the relevant provisions. The consumer is the weaker party in contractual relations with producers, suppliers, vendors, or service providers, or, simply put, businesses. In Czech law, the term consumer is regulated primarily by the Civil Code and in the Consumer Protection Act. According to the Civil Code, a consumer is a person who is not acting as a business, or another form of entrepreneurship, in concluding and fulfilling an agreement. According to the Consumer Protection Act, a consumer is a natural person or a legal entity purchasing products or using services, for a purpose other than doing business with those products or services. The definition in the Consumer Protection Act is positive; the Civil Code has opted for a negative one. Neither of those acts, however, requires that any other conditions be met in relation to the term consumer; the consumer need not have permanent residence in the Czech Republic, nor need he be a Czech citizen. As for the term entrepreneur, it is defined by the Commercial Code and the Trades Licensing Act. In principle, an entrepreneur is a person inscribed in the Commercial Registry, or a person who is engaged in business on the basis of a trade licence or other licence. The author emphasises that an important feature of the term is that the consumer is not using services and purchasing products for his business. Foreign legal systems define the term consumer similarly. France constitutes a certain exception, where a tendency can be seen in the jurisprudence to provide protection even to legal entities. 45) 52 odst. 3 ObčZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Smluvní právo Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Základní pravidlo smluvního práva "Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny." Smlouvy HLAVNÍ ZÁSADY: smlouva

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

I. Úvod do problematiky měnových doložek

I. Úvod do problematiky měnových doložek Doložky vážící se ke kupní ceně (měnová doložka s automatickým přepočtem kupní ceny, měnová doložka s jednací variantou či cenovou arbitráží, klouzavá doložka s jednací variantou) I. Úvod do problematiky

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku Struktura příspěvku 1. Úvodem vymezím vlastní hypotézu. 2. Poukáži na hodnotovou nevyváženost právního řádu. 3. Upozorním z praxe na co si dát pozor v praxi v oblasti spotřebitelského práva při uzavírání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE KAREL ŠEMÍK Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Abstract in original language Příspěvek se zabývá aktuálními limitacemi

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://pikron.cz/eshop-online-,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění

Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Právní stanovisko Zadání veřejné zakázky na provoz systému elektronického mýtného v jednacím řízení bez uveřejnění Česká republika Ministerstvo dopravy se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM UNIVERZITA KARLOVA DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 52 (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Ochrana spotřebitele spotřebitelské smlouvy

Ochrana spotřebitele spotřebitelské smlouvy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ochrana spotřebitele spotřebitelské smlouvy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza Lenka Doležalová Brno 2007 Na tomto

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Zpracoval: Mgr. Matěj Dobeš (322823) V dnešním světě jsou lidé de facto nuceni uzavírat poměrně velké množství smluv, ať už se jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce

Více