Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový chodník v obci Zašová u nádraží"

Transkript

1 B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1

2 Obsah : B.1 Popis území stavby 3 B.2 Celkový popis stavby 4 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 4 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 4 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 4 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 5 B.2.6 Základní technický popis stavby 5 B.2.7 Technická a technologická zařízení 6 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 6 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 6 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 6 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 6 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 7 B.4 Dopravní řešení 7 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 7 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 8 B.7 Ochrana obyvatelstva 9 B.8 Zásady organizace výstavby 10 B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 2

3 B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Pozemek určený k zástavbě v trase nového chodníku je tvořen z části nezpevněnými plochami krajnicí a svahem komunikace, z části stávajícími volnou zelenou plochou mimo komunikaci. Dotčené pozemky jsou majetku investora tedy obce Zašová, Ředitelství silnic Zlínského kraje (komunikace), Správa železniční dopravní cesty státní organizace (železnice), a Zlínský kraj (komunikace). Dále je dotčen jeden pozemek soukromý. V prostoru navržené stavby se dále nachází stávající inženýrské sítě (vodovod a podzemní vedení VO, sdělovací vedení). Přístup na pozemek nekomplikovaný z místní komunikace silnice III/ b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné další průzkumy. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavbou budou dotčena ochranná pásma sdělovacího vedení. Sítě samotné nebudou stavbou dotčeny. Přeložky sítí nejsou uvažovány. Dále jsou dotčena ochranná pásma železnice. Další ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky, či stavby na nich. Výrazným způsobem se nebudou měnit odtokové poměry v území. Pouze část komunikace v délce cca 25 m, která je dnes odvodněna na okolní nezpevněné plochy (příkop), bude odvodněna pomocí nové uliční vpusti, která bude napojena krátkým potrubím do stávajícího příkopu. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Stavba nemá požadavky na asanace, demolice stavebních nebo jiných objektů. V ploše stavby se nenachází vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutno kácet. V délce opěrné stěny bude demontováno stávající oplocení soukromého pozemku. B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 3

4 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Dotčené pozemky jsou ostatními plochami, nejsou zde uvažovány zábory pozemků půdního fondu či pozemků plnících funkci lesa. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Navržená stavba je součástí dopravní infrastruktury obce. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Nejsou uvažovány B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba je nový chodník, navazující na stávající chodník a autobusovou zastávku. Veškeré úpravy jsou dopravní stavbou pro pěší pro zlepšení dostupnosti a bezpečnosti pohybu pěších v řešené lokalitě. Celkově bude řešeno cca 54 m trasy chodníku pro pěší a dvě místa pro přecházení. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Dispoziční řešení vychází z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení dopravní obslužnosti v této části obce a především na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti pěších v této části obce. Nové zpevněné plochy pro pěší jsou řešeny jako dlážděné z betonové maloformátové dlažby s betonovými standardními obrubníky. Od živičné plochy komunikace jsou nové obrubníky odděleny řádkem žulových kostek. Signální a varovné pásy v místech napojení chodníků na pojížděné plochy budou z červené hmatné dlažby odpovídající požadavkům nařízení vlády 163/2002 Sb ve znění nařízení vlády 312/2009 Sb. dle přílohy č. bod 12. V rámci realizované stavby se jedná o Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Nový chodníky navazují na stávající komunikace pro pěší a propojují je do komunikačního celku obce. Veškerá napojení jsou řešena bezbariérově ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 4

5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Bezpečnost je zajištěna vlastním návrhem řešení a dodržením souvisejících předpisů a norem. B.2.6 Základní technický popis stavby B SO 01 Komunikace pro pěší a) stavební řešení Chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby do štěrkového lože, s oboustrannými obrubníky osazenými do betonu. Beton lože pro obrubníky a betonové přídlažby dle specifikace ČSN EN Změna Z3 : C35/45 XF4 Dmax 8 F1. Odvodnění je řešeno spádováním na přilehlé komunikace ke stávajícím či novým vpustím. Nově umístěná vpust je zaústěna krátkým potrubím z PVC DN150 do stávajícího příkopu. Osvětlení chodníků bude zajištěno stávajícím venkovním osvětlením obce. THÚ : Celková délka nových chodníků... cca 54 bm Výměra nových dlážděných ploch...96,0 m 2 Nová zastavěná plocha celkem ,0 m 2 b) konstrukční a materiálové řešení, Nový chodník bude mít kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm v šedém přírodním odstínu. Podkladní pláň pod chodníky bude hutně na min 35 Mpa. Obrubníky budou betonové, směrem ke komunikaci silniční (250/150/1000) na straně do nezpevněné plochy pak chodníkové (100/250/1000). Po jedné straně chodníku budou obrubníky osazeny ve zvýšené poloze o 60 mm nad plochu chodníku jako umělá vodící linie. Pás živičné plochy komunikace ve styku s novými obrubníky bude v pásu šířky 500 mm odfrézován a nově proveden po osazení obrubníků. Podél obrubníků bude osazen oddělovací jednořádek žulových kostek. Skladba konstrukce pochůzích chodníků : zámková dlažba hladká, (hmatná) mm kladecí vrstva štěrkodrť fr. 4-8 mm mm štěrkodrť fr mm mm Celkem mm c) mechanická odolnost a stabilita. Konstrukční vrstvy zpevněných ploch chodníků budou položeny na upravenou pláň hutněnou na Edf min 35 MPa. B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 5

6 B SO 02 Opěrná zídka V rámci stavby bude navržena opěrná zídka vyrovnávající výškový rozdíl stávajícího příkopu. Navržena je zídka na plošném základovém pasu z monolitického betonu. Vlastní opěrná zeď bude betonová do ztraceného bednění (alternativně z pohledového betonu do systémového bednění). Stěna bude vyztužena betonářskou vázanou výztuží. Rozměry stěny a základu budou upřesněny dle statických výpočtů v dalším stupni projektu. Rubová strana stěny bude opatřena hydroizolací a drenáží. Zásyp za stěnou pod konstrukci chodníku bude proveden po vrstvách z propustného a dobře hutnitelného materiálu a průběžně hutněn na předepsanou úroveň (na Edf min 35 MPa na pláni). Lícová strana steny bude v případě použití ztraceného bednění opatřena strukturální stěrkovou omítkou. Na koruně stěny je osazen ukončovací ocelový L profil aby bylo možno provést dlažbu v plné šířce a ocelové zábradlí výšky 1100 mm. Veškeré ocelové prvky budou žárově pozinkovány. THU : Celková délka opěrné stěny... 21m B.2.7 Technická a technologická zařízení V rámci stavby nejsou řešena žádná technická či technologická zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Neposuzuje se, stavba neovlivňuje příjezdové komunikace k objektům, ani nástupní plochy pro hasební zásah. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, Neposuzuje se B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Neposuzuje se. Stavba svým provozem nezpůsobuje negativní vlivy na okolí a nemění stávající vlivy. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, b) ochrana před bludnými proudy, B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 6

7 c) ochrana před technickou seizmicitou, d) ochrana před hlukem, e) protipovodňová opatření. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Stavba není přímo napojena na inženýrské sítě. Odvodnění je zajištěno novou osazenou vpustí se zaústěním do stávajícího příkopu, do kterého odtékají veškeré vody ze stávající komunikace v současné době. Napojení na kanalizaci není dostupné. B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, Stavba řeší nové komunikace pro pěší. Chodníky jsou navrženy v šíři minimálních požadovaných parametrů mm v nezpevněné ploše a 2000 mm v místě kde chodník přiléhá ke komunikaci. Příčný sklon chodníků je 2% směrem ke komunikaci. Podélný sklon chodníku bude maximálně 8,3 %. Od komunikace bude chodník oddělen Betonovým obrubníkem výšky 150 mm. Povrch chodníků je dlážděný. Navržená místa pro přecházení jsou upravena bezbariérově s veškerými bezbariérovými a bezpečnostními prvky v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Rozhledové vzdálenosti místa pro přecházení vyhovují dovoleným rychlostem v místě v souladu s ČSN projektování místních komunikací. Stávající svislé dopravní značení není stavbou dotčeno. Vodorovné dopravní značení (vodící čáry) bude upraveno dle nových chodníků. Rozhledové vzdálenosti pro místo k přecházení vyhovují dle dovolených rychlostí v řešeném prostoru 30 km/hod ve směru od silnice I/35 (žel. přejezd), 50 km/hod ve směru od centra obce - viz výkres dopravního řešení. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Stavba je napojena a je součástí stávající veřejné dopravní infrastruktury Obce Zašová. c) doprava v klidu, dopravu v klidu. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Terénní a sadové úpravy jsou řešeny pouze v minimálním rozsahu na stavbou dotčených plochách. Nové výsadby nejsou uvažovány, budou v případě potřeby řešeny v rámci údržby a zeleně v lokalitě. Kácení stromů se neuvažuje. B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 7

8 Nezpevněné plochy budou urovnány a dotvarovány a následně ohumusovány vrstvou ornice v tl. 150 mm s navázáním na stávající travnaté plochy. Následně nudou tyto nezpevněné plochy osety travním semenem. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Řešení vlivu na ovzduší: není vliv. Řešení vlivu hluku: V rámci stavby nejsou instalována zařízení, která by byla zdrojem hluku. Řešení vlivu na vody: Není vliv na vody. Řešení vlivu na okolní objekty: V okolí stavby se nenachází další objekty, které by byly výstavbou jakkoli dotčeny či ovlivněny. Kategorizace odpadů: Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu ve vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (z ) Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). Odpady které mohou vznikat v průběhu výstavby: Kód druhu odpadu Přehled odpadů vzniklých v průběhu výstavby Název druhu odpadu Kategorie odpadu Beton O Cihla O Keramika O Dřevo (stavební dřevo, obaly) O Plast O Asfalt bez obsahu dehtu (materiál z demolice vozovek) O Železo a ocel O B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 8

9 Odpad kabelů O Zemina a kameny O Směsný stavební a demoliční odpad O Papír a lepenka O Zářivky a výbojky N Odpady vznikající budoucím provozem: Nevznikají takové odpady. Likvidace odpadů vzniklých při stavbě Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zák. č. 185/2001Sb. o odpadech. Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci - ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, není c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, není d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. nejsou B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 9

10 B.8 Zásady organizace výstavby a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Příjezd na staveniště bude ze stávající silnice III/ Jiné výjezdy ze staveniště se nepředpokládají. Stavba bude prováděna za provozu - po dobu stavby může být částečně omezen provoz na komunikaci. Způsob řešení a návrh nezbytných dopravních omezení po dobu výstavby bude součástí projektu pro stavební povolení. Napojení stavby na sítě a média v průběhu výstavby není uvažován, s ohledem na typ stavebních prací. Případnou potřebu elektrické energie zajistí dodavatel vlastním generátorem. Voda pro staveništní účely bude řešena dovozem. Sociální zařízení (WC) bude řešeno mobilním chemickým WC. b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením. Demolice nejsou řešeny. Kácení dřevin není řešeno. c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Veškeré objekty ZS budou řešeny jako dočasné. Objekty ZS budou řešeny staveništními buňkami pro sociální zařízení, kanceláře a sklad, umístěny mimo komunikaci na vyhražených plochách (pozemních obce). d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Objekty pozemních staveb Skrýv ka ornice (m 3 ) Výkopy (m 3 ) Násypy (m 3 ) Rozprostření ornice (m 3 ) Bilance zemin (*) Bilance ornice (*) SO01 Komunikace pro pěší 14, ,5 SO02 Opěrná zídka ,5 0 +1,5 0 Celková bilance 14,5 18 8,5 4-5,5 +10,5 (*) Poznámka : Kladné hodnoty - přebytek - nutno odvézt Záporné hodnoty - nedostatek - nutno přivézt Případné přebytky zeminy budou uloženy na skládku nebo využity dle určení investora. Zprávu zpracoval: Ing. Leoš Zádrapa 11/2014 B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 10

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více