DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU"

Transkript

1 DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

2 VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ

3 VLAJKU DNE ZEMĚ vytvořil John McConnel v roce 1969

4 Povrch Země se skládá ze tří sloţek vzdušné atmosféry vodní hydrosféry pevné litosféry

5 Biosféra je ţivý obal Země, který je tvořen ţivými organismy

6 V BIOSFÉŘE ŢIJEME I MY

7 Vesmír vznikl před miliardami let Sluneční soustava existuje asi 5 miliard let

8 Země vznikla asi před 5 miliardami let JAK DLOUHO ŢIJEME NA ZEMI???

9 CO JE ZDRAVÍ??? PRVNÍ DEFINICE UVÁDĚLY, ŽE : ZDRAVÍ = NEPŘÍTOMNOST NEMOCI

10 ZDRAVÍ JE PODLE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE KOMPLEXNÍ STAV TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ POHODY CO OVLIVŇUJE NAŠE

11 ZDRAVÍ??? Zdraví ovlivňují tzv. determinanty - VNITŘNÍ - genetické dispozice - VNĚJŠÍ - ţivotní prostředí ţivotní styl, sociální a ekonomické aspekty zdravotnické sluţby Příklady vnějších determinant

12 ŢIVOTNÍ STYL ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

13 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY

14 ZDRAVOTNICKÉ SLUŢBY

15 Víš, ţe znakem lékařů a farmaceutů je Aeskulapova hůl? - symbol má svůj počátek ve starověkém Řecku - Aeskulapova hůl obtočená hadem je znamením ţivotní síly a zdraví pojmenování pochází od Asklépia (Aeskulapa), starověkého řeckého boha lékařství, syna boha Apollóna, jenž léčil všechny nemoci a dovedl oživovat mrtvé ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

16 je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje, nebo také soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku ţivý organismus, a podmínek, kterými je obklopen. EKOLOGIE

17 je nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, v němţ ţijí, a o vztazích organismů k sobě navzájem. POJEM EKOLOGIE vznikl sloţením řeckých slov oikos (dům) a logos (věda, rozprava)

18 UDRŢITELNÝ ROZVOJ je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí do souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním Ţivotního prostředí Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí. Antoina de Saint-Exupéry

19 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

20 PITNÉ VODY se posuzuje podle hygienických limitů ukazatelů mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických, a to NA ZÁKLADĚ ROZBORŮ

21 NEPIJ VODU ZE STUDNY NEBO STUDÁNKY, která není označena tabulkou s nápisem VODA PITNÁ PAMATUJ

22 SI, že u neznámého zdroje, tj. neoznačeného jako zdroj pitné vody, je nutno vţdy předpokládat mikrobiologickou, chemickou případně radiologickou kontaminaci. V případě užití vody z tohoto zdroje se vystavuješ riziku zdravotních potíží, protože nelze vyloučit výskyt vodou přenosných původců chorob jako např. střevních patogenů, zárodků infekční hepatitidy, antraxu, tuberkulozy, leptospiry, určitých typů salmonel apod.

23 JAKÉ MIKROORGANISMY MOHOU BÝT VE ZNEČIŠTĚNÉ VODĚ? Koliformní bakterie Enterococcus faecalis Escherichia coli Spirochéta rodu Leptospira virus hepatitidy A Bacillus anthracis

24 Vzduch, který venku dýcháme, můţe být (a většinou je) znečištěn látkami škodlivými pro zdraví

25 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spalovací procesy průmysl výroba energie domácí topeniště doprava

26 Co je vnášeno do ovzduší z automobilové dopravy??? BENZEN je prokázaný lidský karcinogen (způsobuje rakovinu)

27 BENZO (a) PYREN je pravděpodobný lidský karcinogen OXID UHELNATÝ se v organismu váže na hemoglobin, který slouží jako přenašeč kyslíku a dochází ke tkáňovému dušení OXIDY DUSÍKU PŘEDEVŠÍM OXID DUSIČITÝ dráždí dýchací cesty, snižují odolnost k onemocnění dýchacích cest, zvyšují riziko výskytu astmatických záchvatů OZON způsobuje dýchací problémy, dráždí oči, snižuje odolnost k infekcím PRACHOVÉ ČÁSTICE způsobují podráždění nosu a horních cest dýchacích, způsobují bronchitidy, poškozují plíce Vnitřní prostředí budov (školy, zdravotnická zařízení, kanceláře atd.) musí mít čisté vnitřní ovzduší,

28 vhodnou teplotu a správnou vlhkost Chemické látky V ţivotním prostředí člověka se nacházejí tisíce chemických látek, jejichţ vlastnosti a účinky na zdraví často nejsou důkladně známy

29 Řada látek můţe mít mutagenní či karcinogenní účinky, můţe působit toxicky nebo můţe poškozovat hormonální soustavu člověka

30 Fyzikální faktory HLUK hlukem je zvuk, který může být škodlivý pro zdraví

31 ZÁŘENÍ

32

33 ODPADY

34

35 NEBEZPEČNÝ ODPAD má jednu nebo i více nebezpečných vlastností

36 Nebezpečné odpady a kontaminovaná půda ohroţují zdraví lidí!!! K OHROŢENÍ ZDRAVÍ MŮŢE DOJÍT přímo stykem člověka s nebezpečnými odpady nebo kontaminovanou půdou, zprostředkovaně přes půdu, vodu a potravinové řetězce, přenosem hmyzem nebo hlodavci

37 Odpady i půda mohou obsahovat toxické látky, karcinogenní látky, těţké kovy, organické polutanty...

38 Kontaminovaná půda můţe představovat stejná rizika jako odpady Malé dítě při hře na pískovišti denně pozře aţ mg půdy a půdního prachu

39 ZEMI MUSÍME CHRÁNIT PROTO,

40 ABYCHOM NA NÍ MOHLI ZDRAVĚ ZESTÁRNOUT

41 NA TAKOVÉM KOUSKU ZEMĚ ŢIJEME, ALE CHRÁNIT JI MUSÍME CELOU

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU

CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU. MÁ INTERDISCIPLINÁRNÍ CHARAKTER, DO NĚHOŽ SE PROMÍTÁ ŘADA RŮZNÝCH

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Opravdu víte, co pijete?

Opravdu víte, co pijete? TEST Balené vody a pitná voda z kohoutku Opravdu víte, co pijete? Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené antimikrobiální úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1. dubna 2009 SEK(2009) 416 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k BÍLÉ KNIZE Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Vliv člověka na životní prostřed edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Trochu historie. Mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostřed edí byla skutečnost, že e se člověk k stal PÁNEM P TECHNIKY. Nevyváženost

Více

Formaldehyd. Základní charakteristika

Formaldehyd. Základní charakteristika Formaldehyd další názvy methanal, methylaldehyd, methylenoxid, formalín (vodný roztok), oxymethylin, methylaldehyd, oxomethan, lysoform, morbicid, paraform číslo CAS 50-00-0 chemický vzorec ohlašovací

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více