Dodatek č.1 ke ZP /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012"

Transkript

1 Dodatek č.1 ke ZP /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 379/4, 379/5, 531/9, 531/10, 586/1, 593/6, 600, 601/1, podíl na pozemcích 531/8, 601/2 Ulice: Kubelíkova č.p. 6 Město : Bystrovany PSČ Okres: Olomouc Kraj: Olomoucký kraj Katastrální území: Bystrovany Identifikační kód: Sídlo katastr. úřadu v Olomouci Vlastník stavby: HORIZONT, spol. s r.o., Kubelíkova 205/6, Bystrovany, Vlastník pozemku: LV 214 HORIZONT, spol. s r.o., Kubelíkova 205/6, Bystrovany, Spoluvlastník pozemku: LV 504 HORIZONT, spol. s r.o., Kubelíkova 205/6, Bystrovany, podíl:výhradní podíl:výhradní podíl:2/8 Objednavatel: Mgr. Radim Janoušek Insolventní správce HORIZONT, spol. s r.o. Šantova 2 Olomouc Vypracoval: Ing.Bohuslav Štencl Rooseveltova Olomouc licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0545 Tento dodatek č.1 obsahuje 77 stran textu (z toho 38 stran příloh) a předává se ve 2 vyhotoveních. V Olomouci, dne

2 - 2 - Obsah Úkol znalce Nález a posudek Úvod A. Místopis, vstupní údaje: B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav Rekapitulace nákladových cen C. Pozemky D. Výnosové ocenění E. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací F. Přírodní katastrofy G. Územní plán H. Omezení vlastnických práv I. Právní stav J. Závady vyplývající z údajů v listu vlastnictví Rekapitulace Závady nezohledněné v obvyklé ceně Znalecká doložka Podklady: - výpis z katastru nemovitostí č. 214, vypracovaný dálkovým přístupem do KN, ze dne výpis z katastru nemovitostí č. 504, vypracovaný dálkovým přístupem do KN, ze dne kopie katastrální mapy, k.ú. Bystrovany - vlastní databáze odhadce - fotodokumentace pořízená při místním šetření - místní šetření spojené s prohlídkou, zaměřením a zjištěním na místě samém za účasti znalce a objednavatele posudku

3 - 3 - Nález a posudek Předmětem dodatku č. 1 je aktualizace znaleckého posudku č. ZP /2012. Úvod Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Podle 56, odst. (1) práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví v důsledku dražby nedotčena. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. A. Místopis, vstupní údaje: Všeobecné místopisné údaje Město Bystrovany a má 936 obyvatel. Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Bystrovany. Nejbližší správní centrum je město Olomouc, od kterého je nemovitost vzdálena cca 5.00 km. V místě je městská hromadná doprava (autobus). Nejbližší železniční stanice je v místě. Areál se nachází v okrajové části obce. Okolní zástavbu tvoří okraj obytné zástavby v jihozápadní a západní části, na severním okraji situován výrobní areál bývalé Prefy. Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o polohu neovlivňující obvyklou cenu. Souhrnné informace o nemovitosti:

4 - 4 - Oceňován je areál firmy Horizont, s.r.o., situovaný v okrajové části obce na okraji souvislé zástavby obce Bystrovany mezi ulicemi Droždínská a Kubelkova, v sousedství areálu firmy Presbeton výroba betonových prvků. V areálu se nachází prostory bývalého zásilkového obchodu, prodejna, restaurace, cukrárna, prodejna květin, skleníky, ateliér, sklady, venkovní prodejní plocha a volná plocha - arboretum. Příjezd a přístup je z veřejné komunikace, v areálu jsou zpevněné vnitroareálové komunikace zajišťující příjezd k jednotlivým objektům. Celý areál je z převážné části oplocen. Hlavní vjezd je z ulice Droždínská, další dva vstupy jsou z ulice Kubelíkova. Objekty v areálu jsou napojeny na rozvody elektro z vlastní trafostanice, vody, plynu a kanalizace. Předmětem samostatného ocenění nejsou trvalé porosty. Údaje o oceňovaném areálu Areál je napojen na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn, elektro. Přístupová komunikace je zpevněná. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Pozemek je rovinný. Areál či jednotlivé objekty tvořící areál jsou užívány. Současné využití areálu spočívá ve víceúčelovém provozu. Podezření na staré zátěže neexistuje. Budovy v areálu jsou umístěny na vlastním pozemku. Objednatel prohlásil, že k oceňovanému areálu nebyl proveden ekologický audit. B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav V tomto případě je výchozí cena stanovena na základě zjištěné zastavěné plochy jednotlivých podlaží, která je násobena agregovanými cenami jednotlivých vybraných položek (obvodové stěny, fasáda, vnitřní nosné zdivo, resp. nosná konstrukce, stopy, podlahy a vybavení a dále krov a střešní krytina). K výchozí ceně je možno připočítat konkrétní vybavení, pokud se v oceňované budově nebo hale vyskytuje, např. výtah, kotelna, venkovní schodiště, rampa, balkony, světlíky a další, pokud nejsou započtena ve výchozí ceně). Výchozí cena je stanovena ke konkrétnímu datu a index, vyjadřující tuto skutečnost je pravidelně upravován na základě údajů Českého statistického úřadu. Od této výchozí ceny bylo odečteno přiměřené opotřebení. Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení. 1.Budovy: Výčet budov 1.1. Restaurace Semiramis (vlastní parcela č. 362/5) 1.2. Prodejna a spojovací chodba-zimní zahrada (vlastní parcela č. 362/2, 362/4) 1.3. Administrativní budova (vlastní parcela č. 600) 1.4. Budova skladu (vlastní parcela č. 361) 1.5. Prodejna rostlin - rotundy (vlastní parcela č. 362/7) 1.6. Letní cukrárna (vlastní parcela č. 362/9) 1.7. Sklad, šatny, obytná část (vlastní parcela č. 360)

5 Budova skladu (vlastní parcela č. 368) 1.9. Ateliér (vlastní parcela č. 362/6) Skleník (vlastní parcela č. 362/10, 362/11,362/12) Popis, výměry, výpočet ceny: 1.1. Restaurace Semiramis Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/5. Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 18,50*22,30 = 413 m 2 má obvodové stěny z cihelného zdiva Porotherm v tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou se zavěšeným podhledem, podlahy jsou leštěná žula, vybavení je úplné, vybavení je nadstandardní. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (413 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Vstup do restaurace přes venkovní terasu, sociální zázemí pro hosty, provozní místnost s barem. Kuchyň a sklady k restauraci jsou v navazující stavbě prodejny. Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny závady. Stáří budovy: = 9 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (413 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 2003 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení A L % 11.25

6 - 6 - Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Prodejna a spojovací chodba-zimní zahrada Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/2, 362/4. Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 13,30*39,95 = 531 m 2 má obvodové stěny z cihelného zdiva Porotherm v tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou se zavěšeným podhledem, podlahy jsou s dlaždicemi, vybavení je úplné standardní. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (531 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Prodejna, kuchyň, sklady, šatny, sociální zařízení a chladírny pro restauraci. Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny závady. Stáří budovy: = 13 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (531 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1999 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

7 Administrativní budova Budova je postavena na vlastní parcele č Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 13,30*28,80 = 383 m 2 má obvodové stěny z cihelného zdiva Porothermv tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou se zavěšeným podhledem, podlahy jsou s dlaždicemi, vybavení je úplné, standardní. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (383 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Závětří, zádveří, spojovací chodba, šatny pro zaměstnance a sociální zařízení, kanceláře, místnost telefonistek, skladovací místnosti, kuchyňka Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny závady. Stáří budovy: = 14 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (383 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1998 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

8 Budova skladu Budova je postavena na vlastní parcele č Jedná se o budovu volně stojící. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 11,65*81,50 = 949 m 2 má obvodové stěny zděné a dřevěné sendvičové - LIKUS, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou a nátěrem, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou se zavěšeným podhledem, podlahy jsou s dlaždicemi, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (949 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Zděná přední část - chodba, tři kanceláře, denní místnost, šatny, sociální zařízení Dřevěná část - sklady Stáří budovy: = 42 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč 0.00 Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (949 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1970 Plánovaná životnost roků 100 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

9 prodejna rostlin - rotundy Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/7. Jedná se o budovu volně stojící tvořenou třemi kruhovými objekty, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 254,34+83,28+83,28 = 421 m 2 má obvodové stěny z bloků YTONG v tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou se zavěšeným podhledem, podlahy jsou leštěná žula, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (421 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Ve střední, největší části je zádveří, prodejna, v pravé rotundě je rovněž rotunda, v levé prodejní část s prodejním pultem a sociální zařízení pro zaměstnance. Stáří budovy: = 8 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (421 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 2004 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

10 Letní cukrárna Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/9. Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 8,50*7,60 = 65 m 2 má obvodové stěny z bloků Porotherm tl. 300 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem s palubek, podlahy jsou s dlaždicemi, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (65 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: prodejna se sociálním zařízením pro zákazníky v zadní části Stáří budovy: = 7 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (65 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 2005 Plánovaná životnost roků 70 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Sklad Budova je postavena na vlastní parcele č. 360.

11 Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou dvojitou taškovou. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 16,50*20,75+19,0*20,75+15,70*8 = 862 m 2 má obvodové stěny z cihelného zdiva v tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, podlahy jsou betonové, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (862 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Tři části Nezateplený sklad Zateplený sklad, kanceláře, šatny, sociální zařízení, kotelna, část skladu sloužíjako garáž Část s atelierem a ubytovnou, WC, koupelny,obytné místnosti Stáří budovy: = 42 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (862 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1970 Plánovaná životnost roků 100 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Budova skladu Budova je postavena na vlastní parcele č. 368.

12 Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou dvojitou taškovou. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 62,30*11,80 = 735 m 2 má obvodové stěny z cihelného zdiva v tl. do 600 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno včetně příček, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, podlahy jsou betonové, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (735 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: Sklady, šatny Stáří budovy: = 82 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (735 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1930 Plánovaná životnost roků 175 Opotřebení % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Ateliér Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/6. Jedná se o budovu volně stojící, s krovem sedlovým, se střešní krytinou ze živičného šindele. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 7,90*10,0 = 79 m 2

13 má obvodové stěny z cihelného zdiva v tl. do 450 mm, fasádu má upravenou omítkou vápennou hladkou, vnitřní nosné zdivo je provedeno, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, podlahy jsou s dlaždicemi, vybavení je elektro, teplá a studená voda, soc. zařízení, ústřední vytápění. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (79 m 2 ) m půda m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: 1.NP - krytá terasa, chodba, technická místnost, schodiště, koupelna s WC Podkroví - schodiště, dvě místnosti se šikmými stropy Propojeno se skleníkem na p.č. 362/6 Stáří budovy: = 13 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (79 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1999 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení A L % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Skleník Budova je postavena na vlastní parcele č. 362/10,362/11,362/12. Jedná se o budovu volně stojící,. Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 1.nadzemní podlaží o zastavěné ploše 239 = 239 m 2 Klasická skleníková konstrukce, kostra z ocelových prvků se zasklením stěna střechy, přívod vody a elektroinstalace. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.nadzemní podlaží (239 m 2 ) m

14 Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Dispoziční řešení: prostor skleníku. Stáří budovy: = 15 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (239 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2012 Kč Rok uvedení do provozu 1997 Plánovaná životnost roků 25 Opotřebení % Cena k roku 2012 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Rekapitulace 1.1. Restaurace Semiramis Kč prodejna a spojovací chodba-z Kč Administrativní budova Kč Budova skladu Kč prodejna rostlin - rotundy Kč Letní cukrárna Kč Sklad Kč Budova skladu Kč Ateliér Kč Skleník Kč Budovy Kč Inženýrské sítě: Inženýrské sítě tvoří 0.7 % z nákladové ceny staveb celkem Kč opotřebení % 40 Inženýrské sítě po opotřebení Kč

15 Venkovní úpravy: Výčet venkovních úprav: Zpevněné plochy Vnitroareálové komunikace Oplocení, včetně bran Ostatní venkovní úpravy Venkovní úpravy tvoří 2.5 % z nákladové ceny staveb celkem Kč opotřebení % 35 Venkovní úpravy po opotřebení Kč Rekapitulace nákladových cen 1. Budovy Kč Inženýrské sítě Kč Venkovní úpravy Kč Stavby celkem Kč C. Pozemky Použitá metodika Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o. Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových map zastavěných pozemků. Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně. Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty. Dle výpisu z katastru nemovitostí Město: Bystrovany Katastrální území: Bystrovany Vlastník stavby: podíl:výhradní HORIZONT, spol. s r.o., Kubelíkova 205/6, Bystrovany, Vlastník pozemku: podíl:výhradní HORIZONT, spol. s r.o., Kubelíkova 205/6, Bystrovany, Parcela č. Výměra m 2 Druh Využití LV zastavěná plocha a nádvoří

16 zastavěná plocha a nádvoří 362/ ostatní plocha 362/2 411 zastavěná plocha a nádvoří 362/ ostatní plocha 362/4 48 zastavěná plocha a nádvoří 362/5 607 zastavěná plocha a nádvoří 362/6 233 zastavěná plocha a nádvoří 362/7 395 zastavěná plocha a nádvoří 362/9 39 zastavěná plocha a nádvoří 362/ zastavěná plocha a nádvoří 362/11 6 zastavěná plocha a nádvoří 362/12 12 zastavěná plocha a nádvoří 362/13 80 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 369/ ostatní plocha 369/2 312 ostatní plocha 369/3 197 ostatní plocha 369/4 187 ostatní plocha 369/5 110 ostatní plocha 369/6 255 ostatní plocha 369/7 154 ostatní plocha 369/8 346 ostatní plocha 379/4 242 ostatní plocha 379/5 96 ostatní plocha 531/9 153 ostatní plocha 531/ ostatní plocha 586/ ostatní plocha 593/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 601/1 114 ostatní plocha LV /8 329 orná půda 601/2 41 ostatní plocha Výměra pozemků celkem m Výpočet ceny Pozemky tvořící areál jsou rozděleny do tří celků v návaznosti na využitelnost pozemků ve vztahu k územnímu plánu obce. V prví části jsou pozemky v okrajové části areálu začleněné do územního plánu obce v zóně obytné rodinné domy. Ve druhé části pozemky tvořící hlavní část areálu v zóně, smíšené podnikatelské plochy. Ve třetí části jsou pozemky v územním plánu začleněné v zóně sídelní zeleň. LV 214 Ad1) Pozemky pro možnou výstavbu RD Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m

17 Výchozí cena pozemku Kč Směrná cena pozemku byla stanovena porovnáním s převody srovnatelných pozemků v dané lokalitě a srovnatelné lokalitě, pozemky se stejným účelem využití s přihlédnutím ke stávajícímu stavu pozemků (část pozemku využitelné pro obytnou zástavbu RD je zastavěna starší stavbou skladové budovy), zainvestovanosti pozemků, dostupnosti pozemků. Ad2) Pozemky ostatní zastavitelné Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč Směrná cena pozemku byla stanovena porovnáním s převody srovnatelných pozemků v posuzované lokalitě a v blízkém okolí. Dále vycházím z cen pozemků (obvyklé ceny dle účelu využití) dle cenové mapy zpracované okresní pobočkou české společnosti certifikovaných odhadců majetku v Olomouci. Ceny pro jednotlivá katastrální území vychází z obchodovaných cen pozemků. Ad3) Pozemky nezastavitelné - zeleň Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč Směrná cena pozemku byla stanovena odborným odhadem a porovnáním s převodem srovnatelných pozemků v dané lokalitě. LV 504, podíl 2/8 Vjezd do areálu Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč Z toho podíl 2/ Směrná cena pozemku byla stanovena odborným odhadem a porovnáním s převodem srovnatelných pozemků v dané lokalitě. Pozemky celkem Kč D. Výnosové ocenění Úvodem: Výnosové oceňování je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu obvyklé ceny, resp. tržní ceny, mezinárodně uznávanou a používanou.

18 Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos. Dosahovaný výnos je pak charakteristikou užitkovosti. Pro stanovení výnosové hodnoty je zvolen propočet způsobem přímé kapitalizace stabilizovaného trvale dosažitelného ročního výnosu podle výrazu: stabilizovaný výnos x 100 (%) výnosová hodnota = úrok. míra kapitalizace (%) Obecně k metodice ohodnocení: Při kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu, je možné si zjednodušeně představit výnosovou hodnotu nemovitosti jako jistinu, ze které při uložení do peněžního ústavu, budou úroky stejné jako roční výnos nemovitosti. Je důležité si uvědomit, že výnos, a z něj odvozenou výnosovou hodnotu nemovitosti, není možné považovat za hodnotou fixní a je nutné ji aktualizovat v návaznosti na změny podstatných vstupů, tj. především výši úrokové míry kapitalizace, vývoj úrovně nájemného, cen stavebních prací, nákladů na správu a údržbu. Je tedy nutné vzít tuto flexibilitu ohodnocení nemovitosti výnosovou metodou v úvahu, a považovat ji za jeden z podkladů odhadu obvyklé (tržní) ceny. Zavedené předpoklady, úvodní informace: Vychází se z předpokladu, že majitel nemovitost pronajímá za účelem dosažení trvale odčerpatelného výnosu. Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu. Výnosová hodnota vyjadřuje tzv."věčnou rentu" nemovitosti (staveb i pozemků). Zástavbou se totiž ze stavby a z pozemku stává technická a ekonomická jednotka. Využití a výnosová hodnota zastavěného pozemku je dána využitím a výnosovou hodnotou stavby. Pro vyjádření "věčné renty" je nutné v nákladech uvažovat s vytvářením rezervy na obnovu stavby tak, aby byl "střádán" kapitál na rekonstrukce a modernizace prodlužující životnost budov (obnovovací investice), nebo na vybudování stavby nové po skončení její životnosti. Úroková míra kapitalizace: Volba, resp. kalkulace úrokové míry kapitalizace je důležitým faktorem při výpočtu výnosové hodnoty nemovitosti. Lze ji odvodit z možného průměrného zúročení peněz na kapitálovém trhu, tj. z alternativního způsobu investování. Vychází se při tom z průměrného bezrizikového, resp. málo rizikového zúročení peněz na kapitálovém trhu (Státní dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy Evropské investiční banky, hypotéční zástavní listy apod.), které se s přihlédnutím k druhu nemovitosti, způsobu využití a k situaci na trhu s nemovitostmi zvýší o míru rizika při nákupu konkrétní nemovitosti. Protože to již náš trh s nemovitostmi umožňuje (nemovitosti se nabízí současně k pronájmu nebo ke koupi), doporučujeme úrokovou míru kapitalizace odvozenou z kapitálového trhu korigovat přímou analýzou trhu s nemovitostmi, tj. reálným očekáváním investorů na tomto trhu.takto stanovená úroková míra kapitalizace představuje tedy výnos určitého typu nemovitosti vztažený k jejich tržním cenám. Jako reálnou úrokovou míru kapitalizace doporučujeme na základě shora uvedeného, uvažovat pro běžné nemovitosti v období od do v rozpětí %. Nájemné pro výpočet výnosů: Pro zjištění odčerpatelného výnosu je zjištění a stanovení nájemného podstatnou otázkou.

19 Zdrojem příjmu pro stanovení výnosu z nemovitosti je pouze "čisté nájemné" (základní nájemné), bez úhrad za plnění a služby spojené s užíváním tj. např. za: - teplo a teplou vodu, - vodné a stočné, - elektrickou energii, - výkony spojů, - případné další služby sjednané individuálně, - a pod. Uvedené náklady hrazené mimo nájemné se nepodílí na tvorbě výnosu. Vzhledem k účelu, pro který je hodnocení prováděno, to jest pro odhad obvyklé ceny, resp. tržní ceny, je pro objektivní vyjádření výnosové hodnoty nutné uvažovat s nájemným stanoveným v relaci odpovídající současné nabídce a poptávce na trhu, lokalitě a kvalitě pronajímané nemovitosti. Pozn: ve stanovení výnosové hodnoty neuvažuji s objektem skleníku. Jedná se o výrazně jednoúčelovou stavbu se sezónním využitím, obtížně pronajímatelnou Restaurace Semiramis V současné době a pro tento konkrétní případ bude uvažována míra kapitalizace ve výši: 8.00 %. Plochy využitelné k pronájmu: Zdrojem výnosu z možného pronájmu jsou : Nebytové prostory 1. nadzemní podlaží - přízemí restaurace m 2 Na základě průzkumu a zjištění, je po zvážení všech výše uvedených okolností uvažováno ve výpočtu výnosové hodnoty s nájemným ve výši: Nebytové prostory 1. nadzemní podlaží - přízemí restaurace m 2 * 1900 Kč/m 2 /rok Výpočet ročního příjmu: restaurace m 2 * 1900 Kč/m 2 /rok Kč Celkem Kč Odhad ztráty nájemného % Příjmy celkem (po započtení ztrát) Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy.

20 Zahrnují: daň z nemovitosti (budovy i pozemky) Kč pojistné budovy (zákl. poj. události) Kč vytváření rezervy na obnovu (rekonstrukce a modernizace) Kč běžná údržba a opravy Kč náklady na správu Kč Celkem Kč Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota nemovitosti: t.j. budovy a pozemku, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 8.0 % : 100 % výnosová hodnota = * = 1, ,-- Kč 8.0 % 1. 2 prodejna a spojovací chodba-z V současné době a pro tento konkrétní případ bude uvažována míra kapitalizace ve výši: 8.00 %. Plochy využitelné k pronájmu: Zdrojem výnosu z možného pronájmu jsou : Nebytové prostory 1. nadzemní podlaží - přízemí prodejna 245 m 2 kuchyň k restauraci 92 m 2 Na základě průzkumu a zjištění, je po zvážení všech výše uvedených okolností uvažováno ve výpočtu výnosové hodnoty s nájemným ve výši: Nebytové prostory 1. nadzemní podlaží - přízemí prodejna 245 m 2 * 1000 Kč/m 2 /rok kuchyň k restauraci 92 m 2 * 1200 Kč/m 2 /rok Výpočet ročního příjmu:

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5105-075/2015 o odhadu obvyklé ceny pozemků p.č. 1052/3, p.č. 1052/165, p.č. 1052/179 a na nich stojícího polyfunkčního areálu č.p. 1373 se společně užívanými nemovitými věcmi, na adrese

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více