Infrastruktura vnitřního obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastruktura vnitřního obchodu"

Transkript

1 Osídlen dlení a jeho struktura sídla urbanizace osídlen dleníčr - charakteristika kategorizace sídels Technická a technologická infrastruktura vnitřního obchodu subsystémy vnitřního obchodu velkoobchod maloobchod pohostinství a veřejn ejné stravování cestovní ruch

2 OSÍDLEN DLENÍ je soustava (síť) ) sídels a komunikací propojujících ch jednotlivá sídla a ostatní složky osídlen dlení realizovaná v území lidskou činností. SÍDLA jsou základnz kladními prvky osídlen dlení prostorově oddělené jednotky navzájem propojené celou řadou významných vazeb ekonomického, legislativního, administrativně správního, sociologického ekologického aj. původu a charakteru.

3 VÝVOJ OSÍDLEN DLENÍ je ovlivňován dvěma základními tendencemi: Dynamický faktor urbanizace je charakterizován především vývojem počtu obyvatelstva, změnami ve vývoji výrobních sil Statický faktor pak především již vytvořenými a fungujícími fyzickými fondy, infrastrukturní základnou osídlení. URBANIZACE je proces p je proces přejímání a rozvíjen jení městského způsobu života v prostoru celého osídlen dlení. charakteristickým znakem urbanizace je koncentrování obyvatelstva do měst a jejich zázemz zemí.

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO OSÍDLEN DLENÍ Čechy, severozápadn padní Morava a Slezsko mají velký počet sídels del,, zejména hustou síťs měst a městem stečekek a rozptýlené venkovské osídlen dlení osídlen dlení je poměrn rně rovnoměrn rné, zejména v rozmíst stění velkých a středn edních městm obecně hustá část sídel s přispp ispívá ke stírání rozdílů ve způsobu života na venkově a ve městm stě velikostní struktura sídelns delní soustavy dokumentuje určitý růst koncentrace, ovlivněný ný přirozenou migrací obyvatelstva do městm

5 Kategorizace sídels Nestřediskov edisková sídla plní převážně funkci zemědělsk lské výroby. Sídla jsou s málo kvalitním stavebním fondem, nehodnotnými urbanistickými podmínkami a s trvalým poklesem obyvatelstva mají své opodstatnění jako místa bydlení, zemědělské výroby, rekreace Střediskov edisková sídla místnm stního významu plnohodnotná sídla venkovského typu, ale jsou mezi nimi i některá nejmenší města. představují základní síť plnohodnotně vybavených sídel především základními zařízeními občanské vybavenosti představují krystalizační jádra urbanizace venkovského prostoru.. Rozvoj střediskových obcí musí přispívat k výraznému zlepšení životních podmínek obyvatel celého spádového obvodu. Střediskov edisková sídla vyšší ššího řádu (obvodová, oblastní) jsou města s výraznými a nejvýraznějšími centry osídlení

6 Technická a technologická infrastruktura vnitřního obchodu shrnuje základnz kladní informace o prostorovém, provozně dispozičním, provozně technologickém m a technickém m uspořádání a vybavení subsystémů vnitřního obchodu. 1. obchodní objekty: 1.1. monofunkční hlavní obchodní objekty 1.2. polyfunkční hlavní obchodní objekty: 1.3. objekty doplňkových služeb 1.4. objekty pomocných služeb 2. stroje a obchodní vybavení 2.1. prodejní zařízení 2.2. skladovací zařízení 2.3. dopravní prostředky 2.4. přepravní prostředky 2.5. zařízení pro úpravu zboží 3. obchodní technologie subsystémů 4. obchodní síť sybsystémů

7 Subsystémy vnitřního obchodu VELKOOBCHOD MALOOBCHOD POHOSTINSTVÍ A VEŘEJN EJNÉ STRAVOVÁNÍ CESTOVNÍ RUCH

8 velkoobchod člení na: dodávkový (obslužný) velkoobchod agenturní (traťový) velkoobchod samoobslužný velkoobchod - CASH & CARRY (C+C) regálový (komisionářský) ský) velkoobchod prodejní sklady (demigrosist( demigrosisté)

9 Vlivy působp sobící na výběr r vhodné lokality pro výstavbu velkoobchodního skladu: územní centralizace do skladových areálů územní centralizace do průmyslových zón měst provozní (kapacitní) koncentrace stavební a sortimentní organizační (firemní) koncentrace možnosti budoucího rozvoje (existence rezervních ploch) intenzita spotřebitelské poptávky v místech spotřeby geografické, urbanistické, komunikační a přírodní podmínky

10 Příklady klasifikace velkoobchodních skladů podle funkce v zásobovacím systému: provozní sklad, poloprovozní sklad, odlehčovací sklad, cash-and-carry sklady provozní sklad reexpediční, tranzitní, konsignační, zásobovací, veřejné a nájemní podle stavebně technického řešení skladu: celouzavřené velkoobchodní sklady: kryté sklady (přístřešky) otevřené sklady (složiště) podle stupně mechanizace vnitroskladové technologie: nemechanizované sklady mechanizované sklady, vysoce mechanizované sklady automatizované sklady

11 Maloobchod Infrastruktura subsystému maloobchodu zahrnuje smíš íšené, plnosortimentní, širokosortimentní a specializované obchodně provozní jednotky. Maloobchodní provozní jednotky jsou vymezeny: územně stavebně technicky (lokalizací do obchodně urbanisticky vymezeného prostoru) (jako monofunkční nebo polyfunkční objekty) (technickým vybavením a zařízením) právně a organizačně (vlastnicky a začleněním do organizační struktury firmy) provozně-technologicky (dispozičně provozní vztahy, formy a techniky prodeje ) Maloobchodní provozní jednotky se uplatňuj ují jako veřejn ejně prospěšná účelová zařízen zení ve všech v velikostních typech sídel s s výjimkou samot, osad a některých n nejmenší ších vesnic do cca obyvatel

12 akční rádius prodejny působení prodejny v určitém území ve vzájemné interakci s ostatními prodejnami a s ostatními typy občanského vybavení není přesně vymezen., je různý pro různé prodejny, pro různé sortimenty zboží, pro různou obratovou velikost, počty pracovníků, v prostoru i čase. zájmová oblast prodejny navazuje na akční rádius prodejny a je to prostor vzhledem ke vzdálenosti, horší dostupnosti a zvýšené konkurenceschopnosti méně atraktivní.

13 KONCEPČNÍ A METODICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY A MODERNIZACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ Vícestupňovitost maloobchodní sítě je podmíněna na sídelns delní strukturou. nestřediskov edisková sídla střediska osídlen dlení místního významu střediska osídlen dlení obvodního významu maloobchodní síť je strukturována do: okrskové obchodní vybavenosti obvodové (čtvrťové,, sektorové) ) obchodní vybavenosti centráln lní (celoměstsk stské,, regionáln lní) ) obchodní vybavenosti komplexnost maloobchodní sítě obecně platí, že e vyšší poptávku nižší ších stupňů ňů. stupeň maloobchodní vybavenosti uspokojuje komplexně typová struktura maloobchodní vybavenosti je podmíněna: na: stupněm m obchodní vybavenosti objemem a strukturou koupěschopn schopné poptávky intenzitou a strukturou vnější šího nákupnn kupního spádu historickým vývojem rozsahu a struktury maloobchodní vybavenosti.

14 Metodický postup analýzy a prognózy MOB sítěs se člení na čtyři i etapy: vstupní údaje a informace o území a jeho specifických znacích ch analýza současn asného stavu maloobchodní vstupních dat sítě s využit itím prognóza potřeb kapacit celkem i v sortimentní struktuře (vychází z prognózy spotřeby) návrh věcnv cné,, prostorové a časové realizace závěru z analýzy a prognózy, což představuje konkrétn tní kapacitní, sortimentní, lokalizační, program optimalizace vývoje maloobchodní sítě v daném m sídle s nebo územním m průř ůřezu.

15 Nákupní spád (gravitace koupěschopné poptávky) představuje tu část celkových výdajů obyvatel realizovanou v jiném m místm stě než v místm stě svého trvalého bydliště. Místo trvalého bydliště se přitom p pro jednoduchost považuje za místo vzniku peněž ěžních příjmp jmů a výdajů obyvatel. vnější kladný nákupní spád realizované výdaje obyvatel z jiných sídel (zpravidla venkovského typu) v daném (městském) sídle vnější záporný nákupní spád realizované výdaje obyvatel daného sídla (zpravidla venkovského typu) v jiných (zpravidla městských) sídlech saldo vnějšího nákupního spádu představující rozdíl vnějšího kladného a záporného nákupního spádu v daném sídle vnitřní kladný nebo záporný nákupní spád představuje územní přesuny výdajů obyvate1 na jednot1ivých stupních maloobchodní vybavenosti v rámci sídelního útvaru (zpravidla z okrajových částí městského sídla do centra města

16 Typy provozních jednotek maloobchodu Úzce specializované prodejny foto-kino, kancelářské potřeby, boutique, značková výpočetní technika Specializované prodejny prodejny se sortimentem elektro, oděvy, cukrárny Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží Ikea, Baumax, Obi Superrety Supermarket (velkoprodejna potravin) prodejní plocha: min. 400 m 2, max m 2 Hypermarkety prodejní plocha: od cca m 2 (3-15 tis. m 2 ) Obchodní domy univerzální - plnosortimentní Obchodní domy specializované dům sportu, dům módy, dům potravin Prodejny smíšeného zboží

17 Prodejny smíšeného zboží Ambulantní prodejny pojízdn zdné prodejny, stánky ambulantní prodejny v oblastech s malým osídlením ambulantní prodej pro příležitostný prodej (trhy, poutě, slavnosti, sportovní akce,... apod.) Diskontní prodejny (hard-discount) hlavní rysy Zásilkový obchod nemají stabilní sortiment používaj vají samoobslužnou formu prodeje objekty prodejen jsou řešeny eny stavebně a technicky jednotně vybavení je jednoduché (skladové regály, palety) prodejny jsou zřizovz izovány na levných pozemcích ch

18 Pohostinství a veřejn ejné stravování Infrastruktura subsystému společného stravování zahrnuje jednostřediskové a vícestřediskové provozovny restauračního stravování, závodního, školního, a ostatních forem uzavřeného společného stravování (restaurace, kavárny, vinárny, bufety občerstvení, jídelny apod.). Principy technologie společného stravování PRACOVNÍ PROCES ve společném m stravování zahrnuje: výrobní proces přípravy p pravy pokrmů a nápojn pojů odbytový proces prodeje pokrmů,, nápojn pojů a navazujících ch služeb poskytování společensko ensko zábavnz bavních služeb poskytování ubytovacích ch služeb v kombinaci s poskytovanými službami stravovacími a společensko ensko zábavnz bavními.

19 Výrobní proces ve společném m stravování je zčásti z výrobním m procesem pracovníci ci vyrábí z potravinářských surovin a polotovarů hotové výrobky - pokrmy a nápoje n tzn. nové užitné hodnoty. nejvyšší podíl l výrobníčinnosti vykazují uzavřen ené formy společného stravování (závodn vodní, školní, ústavní stravování).

20 Technologického ho zpracování výrobku je ve společném stravování výroba členěna na na fáze: f úpravu surovin (hrubé opracování): zbavení nečistot, nepoužitelných částí a příměsí, krájení, krouhání a kostkování zeleniny, příprava masa, mletí surovin,. apod. výrobu polotovarů: mechanická a tepelná úprava masných, rybích, moučných, těstárenských, ovocných a zeleninových polovýrobků, výroba příkrmových příloh - knedlíků, brambor, rýže, těstovin, salátů dokončování výrobků a jejich kompletace: dochucování, porcování, příprava k expedici krátkodobé uskladňování a expedici výrobků konzumentům v odbytových střediscích

21 Ubytovací služby moderní cestovní ruch je spojen s velkou mobilitou obyvatelstva. úkolem ubytovacích služeb je umožnit ubytování mimo trvalé bydliště účastníka cestovního ruchu vč. uspokojení jeho dalších potřeb. Členění ubytovacích ch služeb podle charakteru: pevná ubytovací zařízen zení (hotely, motely, penziony, ubytovny, chatové osady, kempy.. pohyblivá (mobilní) ) ubytovací zařízen zení (lůžkové a lehátkové vozy, rotely,.) podle časového využit ití: celoroční ubytovací zařízen zení (provoz je celoroční bez ohledu na sezónu) dvousezónn nní ubytovací zařízen zení (provoz je rozdělen na letní a zimní sezónu) jednosezónn nní ubytovací zařízeni zeni (provoz zařízení je omezen pouze na hlavní sezónu letní nebo zimní; podle provozovatele: ubytovací zařízen zení volného cestovního ruchu (hotely, motely, ubytovny, koleje,..) ubytovací zařízen zení vázaného cestovního ruchu (zotavovny, lázeňské léčebny, tábory,..)

22 Infrastruktura cestovního ruchu zahrnuje všechny v pracovní prostředky, které se používaj vají při i tvorbě a realizaci služeb pro cestovní ruch umožň žňuje respektovat funkce cestovního ruchu z hlediska mezinárodn rodního, celostátn tního, regionáln lního i místnm stního přizpůsobuje svou strukturu spotřebitelsk ebitelské poptávce po službách cestovního ruchu; vytváří speciáln lní nabídku jako impuls pro vznik poptávky; vytváří specifické požadavky na rozvoj infrastruktury pro jiné obory (stravování,, ubytování,, služby), které také produkují a realizují služby pro cestovní ruch Do infrastruktury cestovního ruchu patří mimo vlastních zařízení materiálně technická infrastruktura pohostinství materiálně technická infrastruktura maloobchodu materiálně technická infrastruktura služeb materiálně technická infrastruktura dopravy

23 Cestovní kanceláře zařízení, která zabezpečují pro účastníky cestovního ruchu soubor hlavních i vedlejších služeb poskytovaných nebo nakupovaných cestovními kancelářemi. Předmětem činnosti cestovní kanceláře je zprost je zprostředkování,, organizování a zabezpečeni eni služeb souvisejících ch s účastí na cestovním m ruchu. CESTOVNÍ KANCELÁŘ zprostředkov edkovává služby, které jsou výsledkem činnosti jiných zařízen zení,, ale jsou nutné pro komplexní realizaci služeb cestovního ruchu (dopravní,, ubytovací a stravovací služby), poskytuje vlastní služby, které jsou výsledkem její činnosti (průvodcovsk vodcovské a informační služby) a prodává vybraný sortiment zboží (turistické mapy, turistickou literaturu, upomínkov nkové předměty apod.).

24 Klasifikace cestovních ch kanceláří: základní cestovní kanceláře (např.. ČEDOK) poskytují vedle hlavních služeb i specifické služby cestovního ruchu (např. kongresová turistika); specializované cestovní kanceláře (např. ČSA, BALNEA) mohou být zaměřeny např. na hlavní služby (doprava) nebo specifický program (lázeňství) z územního hlediska se rozlišují cestovní kanceláře e vysílaj lající (působící v místě bydliště účastníka cestovního ruchu) a přijímající (působící v místě pobytu účastníka cestovního ruchu) z hlediska času se rozlišují cestovní kanceláře e celoroční a sezónn nní (letní nebo zimní sezóna) reprezentace a afilace zahraničních cestovních kanceláří; reprezentace má pouze charakter náborové a informační kanceláře; afilace je zřízena na základě právního řádu země, ve které afilace působí a vyvíjí svou činnost a má postavení tour operátora tora.

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO OBDOBÍ 2014-2020 Říjen 2013 Zpracovatel: Městský úřad Nový Jičín Odbor majetku, rozvoje a investic Odborný konzultant doc. RNDr. Oldřich Hájek,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Michal Němec červenec 2012 Analýza dostupnosti provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více