Měření indukčnosti. 1. Zadání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření indukčnosti. 1. Zadání"

Transkript

1 Měření indukčnosti. adání A. a předložené vzduchové cívce změřte: a) Ohmovou metodou její vlastní indukčnost a seriový ztrátový odpor ss (včetně určení jakosti Q) b) Maxwell-Wienovým můstkem dtto. (emáte-li kapacitní dekádu, použijte Owenův můstek) c) digitálním měřičem indukčnosti dtto Vypočtěte absolutní a procentní chybu v určení a ss u všech metod. Všechny tři body měřte na kmitočtu f... Hz B. a téže cívce s jádrem změřte: a) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na kmitočtu v rozsahu 00 Hz až 0 khz f(f) b) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na zasunutí jádra f(l). a dvojici cívek se vzájemnou induktivní vazbou změřte: a) metodou seriového spojení s využitím digitálního měřiče indukčnosti vzájemnou indukčnost M a určete činitel vazby k. b) metodou transformátoru naprázdno dtto Obě měření proveďte na kmitočtu f... Hz. D. a předloženém síťovém transformátoru: a) změřte primární a sekundární napětí naprázdno a vypočtěte převod p b) změřte zatěžovací charakteristiku f( ) c) vypočtěte vnitřní odpor i transformátoru jako zdroje, tj. na výstupu d) změřte závislost vstupního příkonu na zatížení P f( ) e) změřte závislost výstupního výkonu na zatížení P f( ) f) vypočtěte závislost účinnosti na zatížení η f( ) g) vypočtěte závislost ztrátového výkonu na zatížení P z f( ) h) zjistěte závislost vstupního jalového příkonu na zatížení Q f( ) i) zjistěte závislost vstupního zdánlivého příkonu na zatížení S f( ) ávislosti z bodů b, d až i vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3) j) změřte oteplení vinutí během měření ϑ Ve všech případech měření výkonu stanovte chyby metody, event. proveďte korekci vlastní spotřeby měřicích přístrojů, zejména watmetrů.

2 E. a cívce s feromagnetickým jádrem změřte: a) Stejnosměrný odpor ss b) ndukčnost cívky c) mpedanci cívky d) eaktanci cívky e) Činný odpor cívky naměřených hodnot sestrojte fázorový diagram cívky a určete δ, tg δ a Q. D.cv.: a) opakovat vše o indukčnosti (, M, Q, ap.). b) opakovat návrh síťového transformátoru

3 . Popis měřeného předmětu Měřeným předmětem je vzduchová cívka navinutá na válcové kostře s možností zasunutí feritového jádra, dvojice vzduchových cívek vázaných magnetickým tokem, síťový transformátor nízkého výkonu určený pro provoz při frekvenci 50 Hz s jádrem z transformátorových plechů a tlumivka s feromagnetickým jádrem. de se uvedou konkrétní parametry proměřovaných cívek. 3. Teoretický rozbor a) vlastností měřeného předmětu ívky jsou dvoupólové součástky konstruované takovým způsobem, aby vytvořily vlastní indukčnost definované velikosti. ndukčnost cívek závisí na počtu závitů, jejich geometrickém uspořádání a na magnetických vlastnostech prostředí, které závity obepínají i které cívky obklopuje. Podle konstrukce je možné rozdělit cívky na dvě velké skupiny : cívky bez jádra (vzduchové) a cívky s jádrem. ákladním parametrem cívky je vlastní indukčnost. Její definice vychází z indukčního zákona: Dochází-li uvnitř cívky k časové změně spřaženého magnetického toku, pak se na cívce indukuje napětí, které je přímo úměrné této změně. Po úpravách dostaneme: kde Vztah u d Φ i. dt u d S db Φ dh. S. µ di di S di i..... µ... Λ.. dt dt dt l dt dt dt... počet závitů cívky S... průřez jádra cívky µ... permeabilita jádra cívky ve významu měrné magnetické vodivosti materiálu jádra l... délka střední siločáry magnetického obvodu cívky (délka cívky) Λ... magnetická vodivost cívky u di i. dt definuje vlastní indukčnost (zkráceně indukčnost) dynamicky jako konstantu úměrnosti mezi indukovaným napětím a časovou změnou proudu protékajícího vinutím cívky. Statická definice indukčnosti vychází z následující rovnosti d Φ. d. dt dt 3

4 Po úpravách dostaneme. Φ.. Φ Vlastní indukčnost je tedy staticky definována jako podíl magnetického toku spřaženého se všemi závity cívky a proudu, který tento tok vyvolal. Skutečná cívka se v obvodu střídavého proudu nechová jako čistá indukčnost, která posouvá fázor napětí o 90 o před fázor proudu. Vlivem ztrát vznikajících v cívce je výsledný fázový posuv ϕ napětí proti proudu menší než 90 o o úhel δ, který nazýváme ztrátový úhel cívky. tráty bereme v úvahu přiřazením ztrátového odporu k bezeztrátové cívce s indukčností. δ φ Pro impedanci obvodu platí Obr. j e j. +. ω. + ω.. arctg Fázorový diagram cívky umožňuje stanovit několik důležitých veličin: Činitel jakosti cívky Q určuje kolikrát větší napětí je na indukčnosti vzhledem k napětí na odporu. ω. Q tg ϕ. trátový činitel cívky tg δ je převrácenou hodnotou činitele jakosti a vyjadřuje míru ztrát v cívce tg δ Q ω. vzduchových cívek provozovaných na nízkých frekvencích je ztrátový odpor roven stejnosměrnému odporu vinutí cívky ss, který je možno změřit pomocí ss napětí. elineární impedance indukčního charakteru je např. cívka navinutá na feritové jádro nebo na jádro složené z transformátorových plechů. Tyto cívky se nejčastěji používají ve filtrech pro napájecí zdroje, pro odrušení a pod. a požadujeme u nich obvykle velkou indukčnost. Toho lze nejjednodušeji dosáhnout použitím vhodného materiálu pro magnetický obvod cívky, tj. jádra s velkou relativní permeabilitou µ r. Protože však tlumivky pracují s velkým sycením jádra, lze použít na jejich magnetický obvod ω.

5 prakticky jen transformátorové plechy (ostatní materiály, jako např. ferit snesou jen malé sycení) nejčastěji typu E, nebo H. Podobně jako v transformátoru vznikají v jádře a ve vinutí tlumivky určité ztráty (vířivými proudy + hysterezní), které omezujeme na co nejmenší míru stejnými způsoby jako u transformátoru (rozdělením jádra na vzájemně izolované plechy, co nejmenším obvodem jádra - sníží se ztráty ve vinutí a pod.). Velkou nevýhodou všech cívek s jádrem je kromě poměrně značných ztrát i velká závislost indukčnosti na velikosti sycení jádra (indukčnost jako základní vlastnost cívky by měla být konstantní). Toto je způsobeno závislostí µ r na indukci B, protože magnetizační charakteristika materiálu jádra tlumivky je značně nelineární. vláštní konstrukční uspořádání mají tlumivky používané k filtraci proudu. Aby nebylo jejich jádro přesyceno, vytváří se úmyslně v magnetizačním obvodu úzká vzduchová mezera (zvýší se tak magnetický odpor jádra). Je však nutno počítat s tím, že se tímto zásahem sníží indukčnost cívky. elkově lze konstatovat, že u cívek s jádrem je činný odpor pro střídavý proud větší než ohmický odpor vinutí a je navíc kmitočtově závislý. Dále je závislý i na velikosti procházejícího proudu (sycení jádra). Máme-li vedle sebe dvě cívky s vlastními indukčnostmi a a prochází-li část magnetického toku jedné cívky i cívkou druhou můžeme sledovat jev vzájemné indukce, kdy časová změna proudu v jedné cívce vyvolá indukci napětí v druhé cívce a naopak. Veličina, která charakterizuje tento jev se nazývá vzájemná indukčnost M. Je to veličina obousměrná tzn., že je současně definována vzájemná indukčnost mezi první a druhou cívkou a naopak. φ φ φ i i u i u i Obr. Platí-li vztah Φ k.φ, určuje součinitel k velikost vzájemné magnetické vazby mezi cívkami a nazývá se činitel vazby k M k. Podobně jako v případě vlastní indukčnosti cívky je i zde možno odvodit vztahy: u i M di u M di. i. dt dt kde u i... indukované napětí v druhé (sekundární) cívce vlivem časové změny proudu i v první (primární) cívce u i... indukované napětí v první cívce vlivem časové změny proudu i v druhé cívce Tyto vztahy však platí pouze zanedbáme-li vliv vlastní indukčnosti cívek, což není v praxi obvyklé. 5

6 Při uvažování jevu vlastní indukce platí: u di M di u M di di. ±. i ±. +. dt dt dt dt i naménko + nebo - záleží na tom jestli je orientace vinutí obou cívek souhlasná nebo nesouhlasná. Pokud je průběh proudů i, i harmonický můžeme psát: jω. ± jωm. ± jωm. + jω. Transformátor je elektrické zařízení, jehož činnost je založena na magnetické indukci. Skládá se z magnetického obvodu (jádra) a alespoň dvou cívek, které jsou vázány magnetickým tokem. Transformátor umožňuje změnu velikosti napětí, proudu, impedance a galvanické oddělení primárního obvodu od sekundárního. Důležitou veličinou transformátoru je převod p kde... počet závitů primárního vinutí... počet závitů sekundárního vinutí Obr. 3 p transformátorů s jádry běžných typů je činitel vazby k blízký jedné (k 0.95 až 0.98), a proto se pro jednoduchost obvykle udává: kde... napětí na primáru 0... napětí naprázdno na sekundáru 0 p 0. apětí se tedy transformují v přímém poměru počtu závitů. Připojíme-li mezi výstupní svorky transformátoru zatěžovací rezistor z, objeví se výstupní proud, který vytvoří v jádru odpovídající střídavý magnetický tok. Protože se však při zatížení sekundárního vinutí objevuje též příslušný proud v primární cívce, je magnetický tok výstupního vinutí kompenzován tokem vstupního vinutí. Magnetické účinky transformovaných proudů na jádro se navzájem ruší a jádro je bez ohledu na transformátorem přenášený výkon magnetizováno stále jen magnetizačním proudem i µ (proudem, který teče primárním vinutím při výstupu naprázdno). tráty v jádře P fe nejsou závislé na odebíraném proudu. 6

7 a předpokladu, že v transformátoru nenastávají ztráty energie a magnetizační proud je pouze nepatrnou částí vstupního proudu, platí.. p Proudy se transformují v převráceném poměru napětí. Odpor zapojený v sekundárním obvodu z / se projevuje na svorkách primární cívky průchodem proudu, tedy jako odpor p p.. p. z Tento vztah je důležitý při použití transformátoru jako impedančního převodníku. Při provozu transformátoru dochází ke ztrátám, které způsobují zahřívání transformátoru nad teplotu okolí.tráty jsou dvojího druhu: tráty hysterezní P FE, které jsou důsledkem střídavé magnetizace jádra, způsobené transformovaným střídavým napětím o určité frekvenci. Jsou úměrné ploše hysterezní smyčky, maximální magnetické indukci a hmotnosti jádra. Protože magnetický tok v jádře nezávisí na přenášeném výkonu, jsou tyto ztráty nezávislé na zatížení. kde P P. Fe P 0... příkon primáru naprázdno... ohmický odpor primárního vinutí 0... proud primárního vinutí naprázdno 0 0 tráty ve vinutí P cu. tráty ve vinutí vznikají při průchodu proudu cívkami a jsou úměrné druhé mocnině zatěžovacího proudu P. elkové ztráty jsou součtem dílčích ztrát: kde P... příkon transformátoru P... výkon transformátoru Účinnost transformátoru η u P P P P + P Fe u η P. 00 P Účinnost transformátoru se mění se zatížením a dosahuje maxima pro tu hodnotu zatěžovacího proudu, kdy P fe P cu. Maximální účinnost malých transformátorů bývá 60 až 70 %, velké transformátory dosahují účinnosti kolem 95 %. Průběh účinnosti η f( ) je na obrázku : 7

8 P,η P u η P Fe b) měřicí metody Ohmova metoda 0 opt Obr. A V V Obr. 5 ívku připojíme na výstup generátoru sinusového napětí a měříme proud a napětí na cívce. ss + ω. ω. ss + ω. ss. ω ss Je-li ss << ω. a proud voltmetru lze zanedbat, určíme hodnotu ze vztahu. π. f. S výhodou volíme ma, f 590 Hz, pak 0. [ mh, mv ] 8

9 Maxwell - Wienův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde 3 x + j. ω. x j. ω. 3 G Obr. 6 Po dosazení:. ( + j. ω. ).( 3..( + j. ω. ) + j. ω. 3 ) + j. ω j. ω j. ω. S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme:

10 Činitel jakosti cívky Q ω. ω Q ω... 3 Owenův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde j. ω. + j. ω. 3 3 j. ω. 3 G Obr. 7 Po dosazení: ( + + j. ω. ). 3.( + ) j. ω. j. ω. + j. ω j + ω. 3 j. ω j. ω. 0

11 S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme: Činitel jakosti cívky Q: V případě, že ω. ω... Q 3. Q 3 ω.. Při vyvažování můstku se snažíme proměnnými prvky nastavit minimální výchylku nulového indikátoru. Hodnoty veličin na pravých stranách vzorců pro x, x, Q odečteme z nastavených hodnot vyvažovacích prvků. Jak je vidět z odvozených vztahů Maxwell - Wienův můstek i Owenův můstek jsou můstky kmitočtově nezávislé. Měření indukčnosti digitálním G-metrem ívku připojíme na svorky měřiče pomocí některé ze sond, zvolíme vhodný měřicí kmitočet, úroveň měřicího signálu a příslušné náhradní zapojení. displeje odečteme velikost, příp.. Měření závislosti vlastní indukčnosti cívky cívky na kmitočtu Měřenou cívku s jádrem nebo bez jádra připojíme k G-metru a při různých nastavovaných měřicích frekvencích odečítáme velikost. de jsme omezeni možností volit pouze určité hodnoty frekvence měrného signálu, dané konstrukcí G-metru. Měření závislosti na délce zasunutí jádra Opět měříme pomocí G-metru při vhodné frekvenci pro různé polohy feritového jádra uvnitř cívky. Měření vzájemné indukčnosti dvou cívek Dvě cívky a, které jsou navzájem vázány magnetickým tokem, vykazují vzájemnou indukčnost M. Metoda seriového spojení Dvě cívky,, které jsou induktivně vázány, spojíme do serie tak, aby se magnetické toky: a) sčítaly b) odčítaly M M a b a b Obr. 8a Obr. 8b

12 Pro jednotlivá zapojení platí: + +. M +. M A B měříme-li napětí a proudy pro seriové souhlasné zapojení (a) a, a a pro seriové nesouhlasné zapojení (b) b, b dostaneme: Jestliže a b A a b B ω. ω.. M A B a M A B a b.( ). ω M a. ω. astavíme-li ma a f 398 Hz, vzorec se zjednoduší b a b b [ ] M 0,.( ) mh, mv a b Pro zjištění velikosti A, B,, je možné použít G-metr nebo Ohmovu metodu. Metoda transformátoru naprázdno volíme jednu cívku jako primární a připojíme ji k výstupu generátoru sinusového signálu. Měříme proud primární cívkou a napětí naprázdno na sekundární cívce 0, při 0. A M G 0 V Obr. 9 Přitom platí: ± j. ω. M. + j. ω.. ω. M. 0 M 0 ω. volíme-li ma, f 590 Hz: [ ] M 0,. 0 mh, mv

13 Měření na síťovém transformátoru Měření provádíme při jmenovitém primárním napětí, sekundární vinutí zatěžujeme od nuly - provoz naprázdno, do hodnoty zatěžovacího proudu max.,3.. Veličiny na primární straně označujeme indexem, na sekundáru indexem, jmenovité hodnoty indexem a hodnoty naprázdno indexem 0. Převod Převod transformátoru je roven podílu napětí na primáru a napětí na sekundáru při provozu transformátoru naprázdno ( 0) p 0 atěžovací charakteristika atěžovací charakteristika transformátoru je závislost napětí na sekundáru na proudu sekundáru při konstantním primárním napětí. 0 f ( ) 0 α 0 K Obr. 0 atěžovací charakteristika je lineárně klesající a protíná souřadné osy ve dvou významných bodech: napětí naprázdno 0 při 0 proud nakrátko K při 0 apětí naprázdno změříme, proud nakrátko obvykle přímo měřit nelze, protože by to vedlo ke zničení transformátoru a tak ho určujeme extrapolací ze zatěžovací charakteristiky. Vnitřní odpor transformátoru jako zdroje Transformátor se z hlediska výstupních svorek chová jako zdroj s vnitřním odporem i (viz zatěžovací charakteristika). Velikost vnitřního odporu určíme metodou zatížení: i tg α ( ) 3

14 kde / je velikost zatěžovacího odporu. Vstupní příkon transformátoru Vstupní příkon P je příkon primárního vinutí transformátoru. Jelikož primární vinutí se chová jako zátěž indukčního charakteru s nezanedbatelnou reaktancí (proud není ve fázi s napětím) musíme zde pro měření výkonu (příkonu) použít některou z metod pro měření činného výkonu na obecné impedanci: ) Měření výkonu pomocí wattmetru, ampérmetru a voltmetru a) Metoda A, W, V A P W W G V V v... odpor voltmetru... odpor napěťové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže kde << v,, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu voltmetru a napěťové cívky wattmetru. Tato chyba se dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P PW S. Q S P V

15 b) Metoda V, W, A P W W P A A G V A... odpor ampérmetru P... odpor proudové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde >> A, P, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu ampérmetru a proudové cívky wattmetru. Tato chyba se opět dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P P.. W A P S. Q S P Wattmetr se připojuje do obvodu čtyřmi svorkami (dvě napěťové, dvě proudové). Proudové svorky jsou masivnější než napěťové, obvykle jsou konstruovány tak, aby k nim bylo možno připojit pouze vodič zakončený vidličkou. ačátek proudové i napěťové cívky wattmetru je označen tečkou, šipkou nebo hvězdičkou. Proudový rozsah watmetru se obvykle volí přepínáním kolíčků na wattmetru bez rozpojení proudového obvodu, napěťový rozsah pak přepojováním konce napěťové cívky. Kromě kolíčkových zdířek pro přepínání proudových rozsahů se na wattmetru nachází ještě zdířky označené O - odkládací a zdířka K - zkratovací, která slouží po zasunutí kolíčku ke zkratování proudové cívky wattmetru při jejím zapojování do obvodu. Konstanta wattmetru k W :..cosϕ kw α kde, je zařazený napěťový a proudový rozsah cos ϕ je jmenovitý účiník wattmetru α M je maximální počet dílků na stupnici wattmetru Pokud má wattmetr světelný ukazatel výchylky, musí se k němu připojit zdroj pro žárovku (síťový transformátorek 0 V /6 V). M 5

16 Pro kontrolu, není-li během měření některá z cívek wattmetru přetížena je nutno do obvodu zapojit vždy kontrolní ampérmetr a voltmetr. ) Měření výkonu pomocí tří voltmetrů Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, << V, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník z,, platí: +...cosϕ o o o cosϕ cos( 80 ϕ) cos 80.cosϕ + sin 80.sinϕ cosϕ cosϕ ( + ) cosϕ.. V V G V V ϕ ϕ V 3 V Obr. 3 Činný výkon na zátěži P: P..cosϕ. P cosϕ.. P cosϕ 6

17 dánlivý výkon zátěže S: Jalový výkon zátěže Q: P..cosϕ P ( + ).. S. Q S P 3) Měření výkonu pomocí tří ampérmetrů A G A A 3 ϕ ϕ Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, >> A, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník,, platí: +...cosϕ cosϕ Činný výkon na zátěži P: cosϕ ( + ).. P..cosϕ. P cosϕ. 7

18 dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q:.. P cosϕ P...cosϕ P.( ) S... Q S P Výstupní výkon transformátoru Výstupní výkon P je výkon na zátěži transformátoru. Jelikož používáme zátěž čistě odporového charakteru a nedochází k fázovému posunu mezi a, nemusíme výstupní výkon měřit pomocí wattmetru, ale stačí použít pouze voltmetr a ampérmetr a jejich údaje vynásobit mezi sebou P. Účinnost transformátoru Účinnost transformátoru η je definována jako poměr výstupního výkonu a vstupního příkonu, vyjádřený v procentech. η P. 00 P Účinnost se zjišťuje výpočtem ze změřených hodnot P, P. P W W A A A P G V V trátový výkon Obr. 5 trátový výkon P je definován jako rozdíl mezi příkonem a výkonem transformátoru a skládá se ze ztrát v železe P fe a ztrát ve vinutí P cu. P P P P + P Fe u 8

19 kde P u.... ohmický odpor primárního vinutí P 0... příkon primáru naprázdno 0... proud primáru naprázdno P P. Fe 0 0 Vstupní zdánlivý a jalový příkon Tyto veličiny určíme pomocí P, a S. Q S P Oteplení vinutí Oteplení vinutí ϑ je rozdíl teploty vinutí po provedeném měření a počáteční teploty vinutí. Oteplení určíme ze změny ohmického odporu vinutí před a po měření. Platí: [ α ( ϑ ϑ )] ( α ϑ) ϑ ϑ ϑ kde ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ α... teplotní součinitel odporu materiálu vinutí (mědi) α.0-3 o - ϑ... oteplení vinutí Pro oteplení pak platí: ϑ ϑ ϑ. α ϑ Měření na síťovém transformátoru provádíme s ohledem na bezpečnost práce (lze měřit při primárním napětí 0 V, k oddělení primáru od elektrovodné sítě můžeme použít zdroje ). Měření na nelineární impedanci Ohmický odpor vinutí ss určíme Ohmovou metodou nebo ss ohmmetrem. mpedanci cívky vypočteme jako podíl napětí a proudu na cívce: Činný odpor cívky je dán vztahem: P.cosϕ přičemž činný výkon P změříme wattmetrem (cos ϕ 0,) nebo metodou tří voltmetrů (normálový odpor zde volíme přibližně shodný s impedancí ). Fázový posun mezi napětím a proudem ϕ: P ϕ arccos. 9

20 eaktanci cívky určíme: ndukčnost cívky :.sinϕ ω e změřených hodnot,,, ϕ,, sestrojíme fázorový diagram a určíme δ, tg δ a Q. 0

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDVÉHO POD S NEÁNÍM JEDNOBNY DVOJBNY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov ZÁKLADÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRPČCE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvoření materiálu Ročník, pro který je materiál určen Vzdělávací obor tématický okruh ázev materiálu, téma,

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.7 VOLBA VELIKOSTI MOTORU Vlastní volba elektrického motoru pro daný pohon vychází z druhu zatížení a ze způsobu řízení otáček. Potřebný výkon motoru

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

4.2.12 Spojování rezistorů I

4.2.12 Spojování rezistorů I 4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více