Měření indukčnosti. 1. Zadání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření indukčnosti. 1. Zadání"

Transkript

1 Měření indukčnosti. adání A. a předložené vzduchové cívce změřte: a) Ohmovou metodou její vlastní indukčnost a seriový ztrátový odpor ss (včetně určení jakosti Q) b) Maxwell-Wienovým můstkem dtto. (emáte-li kapacitní dekádu, použijte Owenův můstek) c) digitálním měřičem indukčnosti dtto Vypočtěte absolutní a procentní chybu v určení a ss u všech metod. Všechny tři body měřte na kmitočtu f... Hz B. a téže cívce s jádrem změřte: a) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na kmitočtu v rozsahu 00 Hz až 0 khz f(f) b) pomocí digitálního měřiče indukčnosti závislost vlastní indukčnosti na zasunutí jádra f(l). a dvojici cívek se vzájemnou induktivní vazbou změřte: a) metodou seriového spojení s využitím digitálního měřiče indukčnosti vzájemnou indukčnost M a určete činitel vazby k. b) metodou transformátoru naprázdno dtto Obě měření proveďte na kmitočtu f... Hz. D. a předloženém síťovém transformátoru: a) změřte primární a sekundární napětí naprázdno a vypočtěte převod p b) změřte zatěžovací charakteristiku f( ) c) vypočtěte vnitřní odpor i transformátoru jako zdroje, tj. na výstupu d) změřte závislost vstupního příkonu na zatížení P f( ) e) změřte závislost výstupního výkonu na zatížení P f( ) f) vypočtěte závislost účinnosti na zatížení η f( ) g) vypočtěte závislost ztrátového výkonu na zatížení P z f( ) h) zjistěte závislost vstupního jalového příkonu na zatížení Q f( ) i) zjistěte závislost vstupního zdánlivého příkonu na zatížení S f( ) ávislosti z bodů b, d až i vyneste do společného grafu (nejlépe formátu A3) j) změřte oteplení vinutí během měření ϑ Ve všech případech měření výkonu stanovte chyby metody, event. proveďte korekci vlastní spotřeby měřicích přístrojů, zejména watmetrů.

2 E. a cívce s feromagnetickým jádrem změřte: a) Stejnosměrný odpor ss b) ndukčnost cívky c) mpedanci cívky d) eaktanci cívky e) Činný odpor cívky naměřených hodnot sestrojte fázorový diagram cívky a určete δ, tg δ a Q. D.cv.: a) opakovat vše o indukčnosti (, M, Q, ap.). b) opakovat návrh síťového transformátoru

3 . Popis měřeného předmětu Měřeným předmětem je vzduchová cívka navinutá na válcové kostře s možností zasunutí feritového jádra, dvojice vzduchových cívek vázaných magnetickým tokem, síťový transformátor nízkého výkonu určený pro provoz při frekvenci 50 Hz s jádrem z transformátorových plechů a tlumivka s feromagnetickým jádrem. de se uvedou konkrétní parametry proměřovaných cívek. 3. Teoretický rozbor a) vlastností měřeného předmětu ívky jsou dvoupólové součástky konstruované takovým způsobem, aby vytvořily vlastní indukčnost definované velikosti. ndukčnost cívek závisí na počtu závitů, jejich geometrickém uspořádání a na magnetických vlastnostech prostředí, které závity obepínají i které cívky obklopuje. Podle konstrukce je možné rozdělit cívky na dvě velké skupiny : cívky bez jádra (vzduchové) a cívky s jádrem. ákladním parametrem cívky je vlastní indukčnost. Její definice vychází z indukčního zákona: Dochází-li uvnitř cívky k časové změně spřaženého magnetického toku, pak se na cívce indukuje napětí, které je přímo úměrné této změně. Po úpravách dostaneme: kde Vztah u d Φ i. dt u d S db Φ dh. S. µ di di S di i..... µ... Λ.. dt dt dt l dt dt dt... počet závitů cívky S... průřez jádra cívky µ... permeabilita jádra cívky ve významu měrné magnetické vodivosti materiálu jádra l... délka střední siločáry magnetického obvodu cívky (délka cívky) Λ... magnetická vodivost cívky u di i. dt definuje vlastní indukčnost (zkráceně indukčnost) dynamicky jako konstantu úměrnosti mezi indukovaným napětím a časovou změnou proudu protékajícího vinutím cívky. Statická definice indukčnosti vychází z následující rovnosti d Φ. d. dt dt 3

4 Po úpravách dostaneme. Φ.. Φ Vlastní indukčnost je tedy staticky definována jako podíl magnetického toku spřaženého se všemi závity cívky a proudu, který tento tok vyvolal. Skutečná cívka se v obvodu střídavého proudu nechová jako čistá indukčnost, která posouvá fázor napětí o 90 o před fázor proudu. Vlivem ztrát vznikajících v cívce je výsledný fázový posuv ϕ napětí proti proudu menší než 90 o o úhel δ, který nazýváme ztrátový úhel cívky. tráty bereme v úvahu přiřazením ztrátového odporu k bezeztrátové cívce s indukčností. δ φ Pro impedanci obvodu platí Obr. j e j. +. ω. + ω.. arctg Fázorový diagram cívky umožňuje stanovit několik důležitých veličin: Činitel jakosti cívky Q určuje kolikrát větší napětí je na indukčnosti vzhledem k napětí na odporu. ω. Q tg ϕ. trátový činitel cívky tg δ je převrácenou hodnotou činitele jakosti a vyjadřuje míru ztrát v cívce tg δ Q ω. vzduchových cívek provozovaných na nízkých frekvencích je ztrátový odpor roven stejnosměrnému odporu vinutí cívky ss, který je možno změřit pomocí ss napětí. elineární impedance indukčního charakteru je např. cívka navinutá na feritové jádro nebo na jádro složené z transformátorových plechů. Tyto cívky se nejčastěji používají ve filtrech pro napájecí zdroje, pro odrušení a pod. a požadujeme u nich obvykle velkou indukčnost. Toho lze nejjednodušeji dosáhnout použitím vhodného materiálu pro magnetický obvod cívky, tj. jádra s velkou relativní permeabilitou µ r. Protože však tlumivky pracují s velkým sycením jádra, lze použít na jejich magnetický obvod ω.

5 prakticky jen transformátorové plechy (ostatní materiály, jako např. ferit snesou jen malé sycení) nejčastěji typu E, nebo H. Podobně jako v transformátoru vznikají v jádře a ve vinutí tlumivky určité ztráty (vířivými proudy + hysterezní), které omezujeme na co nejmenší míru stejnými způsoby jako u transformátoru (rozdělením jádra na vzájemně izolované plechy, co nejmenším obvodem jádra - sníží se ztráty ve vinutí a pod.). Velkou nevýhodou všech cívek s jádrem je kromě poměrně značných ztrát i velká závislost indukčnosti na velikosti sycení jádra (indukčnost jako základní vlastnost cívky by měla být konstantní). Toto je způsobeno závislostí µ r na indukci B, protože magnetizační charakteristika materiálu jádra tlumivky je značně nelineární. vláštní konstrukční uspořádání mají tlumivky používané k filtraci proudu. Aby nebylo jejich jádro přesyceno, vytváří se úmyslně v magnetizačním obvodu úzká vzduchová mezera (zvýší se tak magnetický odpor jádra). Je však nutno počítat s tím, že se tímto zásahem sníží indukčnost cívky. elkově lze konstatovat, že u cívek s jádrem je činný odpor pro střídavý proud větší než ohmický odpor vinutí a je navíc kmitočtově závislý. Dále je závislý i na velikosti procházejícího proudu (sycení jádra). Máme-li vedle sebe dvě cívky s vlastními indukčnostmi a a prochází-li část magnetického toku jedné cívky i cívkou druhou můžeme sledovat jev vzájemné indukce, kdy časová změna proudu v jedné cívce vyvolá indukci napětí v druhé cívce a naopak. Veličina, která charakterizuje tento jev se nazývá vzájemná indukčnost M. Je to veličina obousměrná tzn., že je současně definována vzájemná indukčnost mezi první a druhou cívkou a naopak. φ φ φ i i u i u i Obr. Platí-li vztah Φ k.φ, určuje součinitel k velikost vzájemné magnetické vazby mezi cívkami a nazývá se činitel vazby k M k. Podobně jako v případě vlastní indukčnosti cívky je i zde možno odvodit vztahy: u i M di u M di. i. dt dt kde u i... indukované napětí v druhé (sekundární) cívce vlivem časové změny proudu i v první (primární) cívce u i... indukované napětí v první cívce vlivem časové změny proudu i v druhé cívce Tyto vztahy však platí pouze zanedbáme-li vliv vlastní indukčnosti cívek, což není v praxi obvyklé. 5

6 Při uvažování jevu vlastní indukce platí: u di M di u M di di. ±. i ±. +. dt dt dt dt i naménko + nebo - záleží na tom jestli je orientace vinutí obou cívek souhlasná nebo nesouhlasná. Pokud je průběh proudů i, i harmonický můžeme psát: jω. ± jωm. ± jωm. + jω. Transformátor je elektrické zařízení, jehož činnost je založena na magnetické indukci. Skládá se z magnetického obvodu (jádra) a alespoň dvou cívek, které jsou vázány magnetickým tokem. Transformátor umožňuje změnu velikosti napětí, proudu, impedance a galvanické oddělení primárního obvodu od sekundárního. Důležitou veličinou transformátoru je převod p kde... počet závitů primárního vinutí... počet závitů sekundárního vinutí Obr. 3 p transformátorů s jádry běžných typů je činitel vazby k blízký jedné (k 0.95 až 0.98), a proto se pro jednoduchost obvykle udává: kde... napětí na primáru 0... napětí naprázdno na sekundáru 0 p 0. apětí se tedy transformují v přímém poměru počtu závitů. Připojíme-li mezi výstupní svorky transformátoru zatěžovací rezistor z, objeví se výstupní proud, který vytvoří v jádru odpovídající střídavý magnetický tok. Protože se však při zatížení sekundárního vinutí objevuje též příslušný proud v primární cívce, je magnetický tok výstupního vinutí kompenzován tokem vstupního vinutí. Magnetické účinky transformovaných proudů na jádro se navzájem ruší a jádro je bez ohledu na transformátorem přenášený výkon magnetizováno stále jen magnetizačním proudem i µ (proudem, který teče primárním vinutím při výstupu naprázdno). tráty v jádře P fe nejsou závislé na odebíraném proudu. 6

7 a předpokladu, že v transformátoru nenastávají ztráty energie a magnetizační proud je pouze nepatrnou částí vstupního proudu, platí.. p Proudy se transformují v převráceném poměru napětí. Odpor zapojený v sekundárním obvodu z / se projevuje na svorkách primární cívky průchodem proudu, tedy jako odpor p p.. p. z Tento vztah je důležitý při použití transformátoru jako impedančního převodníku. Při provozu transformátoru dochází ke ztrátám, které způsobují zahřívání transformátoru nad teplotu okolí.tráty jsou dvojího druhu: tráty hysterezní P FE, které jsou důsledkem střídavé magnetizace jádra, způsobené transformovaným střídavým napětím o určité frekvenci. Jsou úměrné ploše hysterezní smyčky, maximální magnetické indukci a hmotnosti jádra. Protože magnetický tok v jádře nezávisí na přenášeném výkonu, jsou tyto ztráty nezávislé na zatížení. kde P P. Fe P 0... příkon primáru naprázdno... ohmický odpor primárního vinutí 0... proud primárního vinutí naprázdno 0 0 tráty ve vinutí P cu. tráty ve vinutí vznikají při průchodu proudu cívkami a jsou úměrné druhé mocnině zatěžovacího proudu P. elkové ztráty jsou součtem dílčích ztrát: kde P... příkon transformátoru P... výkon transformátoru Účinnost transformátoru η u P P P P + P Fe u η P. 00 P Účinnost transformátoru se mění se zatížením a dosahuje maxima pro tu hodnotu zatěžovacího proudu, kdy P fe P cu. Maximální účinnost malých transformátorů bývá 60 až 70 %, velké transformátory dosahují účinnosti kolem 95 %. Průběh účinnosti η f( ) je na obrázku : 7

8 P,η P u η P Fe b) měřicí metody Ohmova metoda 0 opt Obr. A V V Obr. 5 ívku připojíme na výstup generátoru sinusového napětí a měříme proud a napětí na cívce. ss + ω. ω. ss + ω. ss. ω ss Je-li ss << ω. a proud voltmetru lze zanedbat, určíme hodnotu ze vztahu. π. f. S výhodou volíme ma, f 590 Hz, pak 0. [ mh, mv ] 8

9 Maxwell - Wienův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde 3 x + j. ω. x j. ω. 3 G Obr. 6 Po dosazení:. ( + j. ω. ).( 3..( + j. ω. ) + j. ω. 3 ) + j. ω j. ω j. ω. S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme:

10 Činitel jakosti cívky Q ω. ω Q ω... 3 Owenův můstek Měřená cívka je zde reprezentována svým seriovým náhradním schematem x, x. Pro rovnováhu na můstku platí:.. kde j. ω. + j. ω. 3 3 j. ω. 3 G Obr. 7 Po dosazení: ( + + j. ω. ). 3.( + ) j. ω. j. ω. + j. ω j + ω. 3 j. ω j. ω. 0

11 S využitím věty o rovnosti dvou komplexních čísel dostaneme: Činitel jakosti cívky Q: V případě, že ω. ω... Q 3. Q 3 ω.. Při vyvažování můstku se snažíme proměnnými prvky nastavit minimální výchylku nulového indikátoru. Hodnoty veličin na pravých stranách vzorců pro x, x, Q odečteme z nastavených hodnot vyvažovacích prvků. Jak je vidět z odvozených vztahů Maxwell - Wienův můstek i Owenův můstek jsou můstky kmitočtově nezávislé. Měření indukčnosti digitálním G-metrem ívku připojíme na svorky měřiče pomocí některé ze sond, zvolíme vhodný měřicí kmitočet, úroveň měřicího signálu a příslušné náhradní zapojení. displeje odečteme velikost, příp.. Měření závislosti vlastní indukčnosti cívky cívky na kmitočtu Měřenou cívku s jádrem nebo bez jádra připojíme k G-metru a při různých nastavovaných měřicích frekvencích odečítáme velikost. de jsme omezeni možností volit pouze určité hodnoty frekvence měrného signálu, dané konstrukcí G-metru. Měření závislosti na délce zasunutí jádra Opět měříme pomocí G-metru při vhodné frekvenci pro různé polohy feritového jádra uvnitř cívky. Měření vzájemné indukčnosti dvou cívek Dvě cívky a, které jsou navzájem vázány magnetickým tokem, vykazují vzájemnou indukčnost M. Metoda seriového spojení Dvě cívky,, které jsou induktivně vázány, spojíme do serie tak, aby se magnetické toky: a) sčítaly b) odčítaly M M a b a b Obr. 8a Obr. 8b

12 Pro jednotlivá zapojení platí: + +. M +. M A B měříme-li napětí a proudy pro seriové souhlasné zapojení (a) a, a a pro seriové nesouhlasné zapojení (b) b, b dostaneme: Jestliže a b A a b B ω. ω.. M A B a M A B a b.( ). ω M a. ω. astavíme-li ma a f 398 Hz, vzorec se zjednoduší b a b b [ ] M 0,.( ) mh, mv a b Pro zjištění velikosti A, B,, je možné použít G-metr nebo Ohmovu metodu. Metoda transformátoru naprázdno volíme jednu cívku jako primární a připojíme ji k výstupu generátoru sinusového signálu. Měříme proud primární cívkou a napětí naprázdno na sekundární cívce 0, při 0. A M G 0 V Obr. 9 Přitom platí: ± j. ω. M. + j. ω.. ω. M. 0 M 0 ω. volíme-li ma, f 590 Hz: [ ] M 0,. 0 mh, mv

13 Měření na síťovém transformátoru Měření provádíme při jmenovitém primárním napětí, sekundární vinutí zatěžujeme od nuly - provoz naprázdno, do hodnoty zatěžovacího proudu max.,3.. Veličiny na primární straně označujeme indexem, na sekundáru indexem, jmenovité hodnoty indexem a hodnoty naprázdno indexem 0. Převod Převod transformátoru je roven podílu napětí na primáru a napětí na sekundáru při provozu transformátoru naprázdno ( 0) p 0 atěžovací charakteristika atěžovací charakteristika transformátoru je závislost napětí na sekundáru na proudu sekundáru při konstantním primárním napětí. 0 f ( ) 0 α 0 K Obr. 0 atěžovací charakteristika je lineárně klesající a protíná souřadné osy ve dvou významných bodech: napětí naprázdno 0 při 0 proud nakrátko K při 0 apětí naprázdno změříme, proud nakrátko obvykle přímo měřit nelze, protože by to vedlo ke zničení transformátoru a tak ho určujeme extrapolací ze zatěžovací charakteristiky. Vnitřní odpor transformátoru jako zdroje Transformátor se z hlediska výstupních svorek chová jako zdroj s vnitřním odporem i (viz zatěžovací charakteristika). Velikost vnitřního odporu určíme metodou zatížení: i tg α ( ) 3

14 kde / je velikost zatěžovacího odporu. Vstupní příkon transformátoru Vstupní příkon P je příkon primárního vinutí transformátoru. Jelikož primární vinutí se chová jako zátěž indukčního charakteru s nezanedbatelnou reaktancí (proud není ve fázi s napětím) musíme zde pro měření výkonu (příkonu) použít některou z metod pro měření činného výkonu na obecné impedanci: ) Měření výkonu pomocí wattmetru, ampérmetru a voltmetru a) Metoda A, W, V A P W W G V V v... odpor voltmetru... odpor napěťové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže kde << v,, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu voltmetru a napěťové cívky wattmetru. Tato chyba se dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P PW S. Q S P V

15 b) Metoda V, W, A P W W P A A G V A... odpor ampérmetru P... odpor proudové cívky wattmetru Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde >> A, P, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. V případě, že tato podmínka není splněna, vzniká chyba metody, která spočívá v tom, že wattmetr měří i spotřebu ampérmetru a proudové cívky wattmetru. Tato chyba se opět dá korigovat výpočtem. Činný výkon na zátěži P: dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q: P P.. W A P S. Q S P Wattmetr se připojuje do obvodu čtyřmi svorkami (dvě napěťové, dvě proudové). Proudové svorky jsou masivnější než napěťové, obvykle jsou konstruovány tak, aby k nim bylo možno připojit pouze vodič zakončený vidličkou. ačátek proudové i napěťové cívky wattmetru je označen tečkou, šipkou nebo hvězdičkou. Proudový rozsah watmetru se obvykle volí přepínáním kolíčků na wattmetru bez rozpojení proudového obvodu, napěťový rozsah pak přepojováním konce napěťové cívky. Kromě kolíčkových zdířek pro přepínání proudových rozsahů se na wattmetru nachází ještě zdířky označené O - odkládací a zdířka K - zkratovací, která slouží po zasunutí kolíčku ke zkratování proudové cívky wattmetru při jejím zapojování do obvodu. Konstanta wattmetru k W :..cosϕ kw α kde, je zařazený napěťový a proudový rozsah cos ϕ je jmenovitý účiník wattmetru α M je maximální počet dílků na stupnici wattmetru Pokud má wattmetr světelný ukazatel výchylky, musí se k němu připojit zdroj pro žárovku (síťový transformátorek 0 V /6 V). M 5

16 Pro kontrolu, není-li během měření některá z cívek wattmetru přetížena je nutno do obvodu zapojit vždy kontrolní ampérmetr a voltmetr. ) Měření výkonu pomocí tří voltmetrů Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, << V, tedy pro malé impedance a pro měření velkých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník z,, platí: +...cosϕ o o o cosϕ cos( 80 ϕ) cos 80.cosϕ + sin 80.sinϕ cosϕ cosϕ ( + ) cosϕ.. V V G V V ϕ ϕ V 3 V Obr. 3 Činný výkon na zátěži P: P..cosϕ. P cosϕ.. P cosϕ 6

17 dánlivý výkon zátěže S: Jalový výkon zátěže Q: P..cosϕ P ( + ).. S. Q S P 3) Měření výkonu pomocí tří ampérmetrů A G A A 3 ϕ ϕ Obr. Metoda je vhodná pro ty zátěže, kde, >> A, tedy pro velké impedance a pro měření malých výkonů. Podle kosinové věty pro trojúhelník,, platí: +...cosϕ cosϕ Činný výkon na zátěži P: cosϕ ( + ).. P..cosϕ. P cosϕ. 7

18 dánlivý výkon na zátěži S: Jalový výkon na zátěži Q:.. P cosϕ P...cosϕ P.( ) S... Q S P Výstupní výkon transformátoru Výstupní výkon P je výkon na zátěži transformátoru. Jelikož používáme zátěž čistě odporového charakteru a nedochází k fázovému posunu mezi a, nemusíme výstupní výkon měřit pomocí wattmetru, ale stačí použít pouze voltmetr a ampérmetr a jejich údaje vynásobit mezi sebou P. Účinnost transformátoru Účinnost transformátoru η je definována jako poměr výstupního výkonu a vstupního příkonu, vyjádřený v procentech. η P. 00 P Účinnost se zjišťuje výpočtem ze změřených hodnot P, P. P W W A A A P G V V trátový výkon Obr. 5 trátový výkon P je definován jako rozdíl mezi příkonem a výkonem transformátoru a skládá se ze ztrát v železe P fe a ztrát ve vinutí P cu. P P P P + P Fe u 8

19 kde P u.... ohmický odpor primárního vinutí P 0... příkon primáru naprázdno 0... proud primáru naprázdno P P. Fe 0 0 Vstupní zdánlivý a jalový příkon Tyto veličiny určíme pomocí P, a S. Q S P Oteplení vinutí Oteplení vinutí ϑ je rozdíl teploty vinutí po provedeném měření a počáteční teploty vinutí. Oteplení určíme ze změny ohmického odporu vinutí před a po měření. Platí: [ α ( ϑ ϑ )] ( α ϑ) ϑ ϑ ϑ kde ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ ϑ... odpor vinutí při teplotě ϑ α... teplotní součinitel odporu materiálu vinutí (mědi) α.0-3 o - ϑ... oteplení vinutí Pro oteplení pak platí: ϑ ϑ ϑ. α ϑ Měření na síťovém transformátoru provádíme s ohledem na bezpečnost práce (lze měřit při primárním napětí 0 V, k oddělení primáru od elektrovodné sítě můžeme použít zdroje ). Měření na nelineární impedanci Ohmický odpor vinutí ss určíme Ohmovou metodou nebo ss ohmmetrem. mpedanci cívky vypočteme jako podíl napětí a proudu na cívce: Činný odpor cívky je dán vztahem: P.cosϕ přičemž činný výkon P změříme wattmetrem (cos ϕ 0,) nebo metodou tří voltmetrů (normálový odpor zde volíme přibližně shodný s impedancí ). Fázový posun mezi napětím a proudem ϕ: P ϕ arccos. 9

20 eaktanci cívky určíme: ndukčnost cívky :.sinϕ ω e změřených hodnot,,, ϕ,, sestrojíme fázorový diagram a určíme δ, tg δ a Q. 0

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pokusy s transformátorem Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha Pracovní materiál pro setkání KSE, Plzeň, 14. května 2009 1. Transformátor naprázdno O transformátoru naprázdno se mluví tehdy, pokud sekundární

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 1f transformátor vedoucí práce: Ing. Lukáš BOUZEK 2012 autor: Michal NOVOTNÝ 2012 Anotace

Více

Název: Autor: Číslo: Srpen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Srpen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Vlastní indukčnost Ing. Radovan

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ : 266728847

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ : 266728847 Příspěvek k odrušení napájecího zdroje audiozařízení Petr Komp Tento text vychází z (). Z anglického originálu jsem zpracoval zkrácený překlad pro použití v audiotechnice, který je doplněn vlastními výsledky

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701 4.7.3 Transformátor Předpoklady: 4508, 4701 Pomůcky: jádro pro transformátor, cívky 60, 300, 600, 100, 1000 z, čtyři multimetry, vodiče, žárovka 6 V dvakrát, hřebík, cín, cívka 6 z, tavný závit, žiletky.

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C List 1 z 19 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C 1. Napětí stejnosměrné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. : Ověření činnosti transformátoru G Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení P1.1 Měřící přístroje P1.1.1 Analogový multimetr DU20 P1.1.1.1 Parametry přístroje: Vnitřní odpor stejnosměrného voltmetru: 50 kω / V Vnitřní odpor střídavého

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Několik experimentů se zvonkovým transformátorem JOSEF HUBEŇÁK Přírodovědecká fakulta UHK Abstrakt Zvonkový transformátor je levným zdrojem malého napětí. Jako oddělovací

Více

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů . Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14.1 Zadání a) změřte izolační odpor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko, b) změřte ohmický odpor jednotlivých

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více

Elektromechanické měřicí přístroje

Elektromechanické měřicí přístroje Elektromechanické měřicí přístroje Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247),

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ . MĚŘEÍ SŘÍDAVÉHO PROD A APĚTÍ Měření střídavého napětí a proudu: přehled použitelných přístrojů a metod měření Měřicí transformátory ( i, náhradní schéma, zapojení, použití, chyby) Číslicové multimetry

Více