GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016."

Transkript

1 Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: / URBROJ: U Zagrebu, 5.listopada GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. RAVNATELJ: MIRELA MARJANAC

2 SADRŢAJ UVOD USTROJSTVO RADA OSNOVNI PODACI O DJECI I PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI RASPORED ODGOJNIH SKUPINA I ODGOJITELJA RASPORED RADA PO OBJEKTIMA I RADNO VRIJEME RADNIKA RADNO VRIJEME VRTIĆA RITAM DANA ZBIRNI PODACI O RADNICIMA GODIŠNJE ZADUŢENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA MATERIJALNI UVJETI RADA VIZUALNI IDENTITET VRTIĆA SKRB ZA RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE PROCJENA ZDRAVSTVENOG STATUSA DJECE PRAVILNA PREHRANA DJECE U USTANOVI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA NAĈELA PRIMJENE HACCP PROGRAMA SVAKODNEVNI BORAVAK DJECE NA OTVORENOM PRAĆENJE ZDRAVSTVENOG STATUSA DJETETA I RAD NA ZDRAVSTVENOJ PODUCI PLAN SANITARNO-HIGIJENSKOG ODRŢAVANJA VRTIĆA ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD RAZGOVORI RADI SNIMANJA POĈETNOG STANJA U SKUPINI, STRUĈNI SURADNIK DIJETE - RODITELJ PRAĆENJE I POTICANJE PRILAGODBE NOVE DJECE PRAĆENJE PSIHOFIZIĈKOG RAZVOJA DJECE IDENTIFIKACIJA DJECE S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH MJERA PREMA PROGRAMSKIM SADRŢAJIMA INTEGRACIJA PREVENTIVNIH, ZAŠTITNIH I RAZVOJNIH PROGRAMA U ODGOJNO OBRAZOVNI RAD PROGRAM POVEĆANJA MJERA SIGURNOSTI DJECE I ODRASLIH U VRTIĆU PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA PROGRAM ODGOJA ZA OKOLIŠ I ODRŢIVI RAZVOJ PROGRAM PROMETNOG ODGOJA U VRTIĆU PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI CAP PROGRAM POTICANJE RAZVOJA PREDĈITAĈKIH, PREDMATEMATIĈKIH I PREDPISAĈKIH VJEŠTINA POSEBNI, ALTERNATIVNI I PROGRAMI JAVNIH POTREBA POSEBNI PROGRAMI PROGRAM RANOG UĈENJA ENGLESKOG JEZIKA PROGRAM POTICANJA KREATIVNOSTI U LIKOVNOM I SCENSKOM IZRIĈAJU PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I SPORTA ALTERNATIVNI PROGRAMI MONTESSORI PROGRAM ZA DJECU OD 0 DO 3. GODINE MONTESSORI PROGRAM ZA DJECU OD 3 DO 6. GODINE PROGRAM JAVNIH POTREBA PROGRAM RADA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U DV SOPOT POSEBNI PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM PROGRAM RADA PREDŠKOLE IZVEDBENI PROGRAMI PROGRAM DJECA U PRIRODI PROGRAM LJETOVANJA U CRIKVENICI... 68

3 4.8. OBOGAĆIVANJE SVIH PROGRAMA FAKULTATIVNIM SADRŢAJIMA: PREDSTAVE, IZLETI, EDUKATIVNE POSJETE I SPORTSKO REKREATIVNI PROGRAMI KONTEKST PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA OBRAZOVANJE I STRUĈNO USAVRŠAVANJE OBAVEZNE TEME STRUĈNOG USAVRŠAVANJA PREMA PLANU I PROGRAMU USTANOVE ODGOJITELJSKA VIJEĆA INTERNI STRUĈNI AKTIVI RADNI DOGOVORI PODRUĈJA POSEBNOG STRUĈNOG INTERESA TEME OD POSEBNOG STRUĈNOG INTERESA RAD U INTERESNIM TIMOVIMA VRTIĆ PUN OSJEĆAJA 5 POTICANJE RAZVOJA OSOBNIH, SOCIJALNIH I GRAĐANSKIH KOMPETENCIJA JEZIĈNE I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE ODGOJITELJA POTICANJE RAZVOJA REGULACIJE PONAŠANJA DJECE I VAŢNOST POSTAVLJANJA GRANICA RAZVOJ EKOLOŠKE OSJETLJIVOSTI DJECE I ODRASLIH U VRTIĆU OSTALI OBLICI STRUĈNOG USAVRŠAVANJA RAD NA STRUĈNOJ LITERATURI PROGRAM STAŢIRANJA STUĈNIH RADNIKA PRIPRAVNIKA PRAKSA STUDENATA SURADNJA S RODITELJIMA RODITELJSKI SASTANCI PLENARNI RODITELJSKI SASTANCI RODITELJSKI SASTANCI NA NIVOU SKUPINE - JASLICE RODITELJSKI SASTANCI NA NIVOU SKUPINE - VRTIĆ FAKULTATIVNA DRUŢENJA I RADIONICE U ODGOJNIM SKUPINAMA EDUKATIVNO SAVJETODAVNI RAD S RODITELJIMA INDIVIDUALNA SURADNJA ODGOJITELJA I RODITELJA PREZENTACIJA PROGRAMA DJEĈJEG VRTIĆA PISANE INFORMACIJE WEB STRANICA PRILOZI... 91

4 UVOD Godišnji plan i program djeĉjeg vrtića Sopot donijelo je Upravno vijeće temeljem Statuta ĉl. 43 uz prethodno utvrċivanje na Odgojiteljskom vijeću.kvalitetna odgojna praksa temeljit će se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te zakonskim odredbama koje odreċuju predškolski sustav. Suvremenim pedagoškim koncepcijama ili pristupima usmjerenim na dijete, njegove potrebe, prava i razvojne interese, vrtić će prilagoċavati svoj ustroj i programsku strukturu. Orijentirat ćemo se na praćenje i podrţavanje djetetova uĉenja te stjecanje roditeljskih i djetetovih kompetencija unutar redovitog, obogaćenog i drugih programa. Svi zajedno praćenjem, dokumentiranjem i vrednovanjem usmjerit ćemo se na izgraċivanje još bogatije odgojne prakse u vrtiću. Da bi ostvarili zadane ciljeve zajedniĉki ćemo istraţivati i izgraċivati odgojnu praksu, koja će proizlaziti iz zajedniĉkih istraţivanja i promišljanja. Uvaţavat ćemo kulturu razliĉitosti i graditi postojanje uzajamnog povjerenja i uvaţavanja. Stvaranjem bogatijeg konteksta (materijalnog i socijalnog) podrţavat ćemo, pratiti i bolje razumjeti sve procese uĉenja djece. U ţivot djece u djeĉjem vrtiću ukljuĉivat ćemo i roditelje te graditi partnerski odnos usmjeren na dijete. Poticat ćemo kvalitetu ranog i predškolskog odgoja, promicati osvjećivati humanizaciju odnosa, razvijati demokratsku i otovorenu komunikaciju koja znaĉajno utjeĉe na kvalitetu ţivljenja djece, odgojitelja i roditelja. Poticanjem sposobnosti svakog pojedinca, uvaţavajući profesionalni i osobni stil, djeĉji vrtić Sopot imat će i dalje svoju posebnost, osobnost i prepoznatljivosti. ZAJEDNIĈKI CILJ I VIZIJA SVIH SUDIONIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA TEMELJI SE NA NACIONALNOM KURIKULUMU ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ TE U PROFESIONALNOM RAZVOJU I OSTVARIVANJU HUMANISTIĈKO- RAZVOJNE KONCEPCIJE PROGRAMA RADA S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Mirela Marjanac, ravnateljica DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 1/91

5 1. USTROJSTVO RADA CILJ Bolja iskorištenost radnih resursa u okviru 40-satnog radnog vremena odgojitelja na unapreċivanju kvalitete struĉnog rada s djecom te svih preostalih radnika u cilju zadovoljavanja svih potreba procesa rada u vrtiću. BITNE ZADAĆE U svim segmentima procesa, osigurati uvjete za ustrojstvo rada koji će doprinositi kvaliteti odgojno-obrazovnog rada: Tijekom prilagodbe (pratiti proces prilagodbe nove i stare djece te poduzimati mjere za unapreċivanje ustrojstva rada u skladu s potrebama djece) Obogaćivanje i osmišljavanja boravka na otvorenom Pronalaţenje boljih naĉina rada s djecom u vrijeme rada ranojutarnjih i kasnoposlijepodnevnihskupina (pratiti prisutnost djece te predloţiti kadrovske i vremenske promjene) Programi za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu (pratiti rad skupina gdje su upisana djeca s TUR-u i darovita djeca) Ustroj predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u OŠ, prostor i oprema za provedbu programa te plan i program odgojno-obrazovnog rada u trajanju od 250 sati Podizati kvalitetu rada u svim programima (ukljuĉivati roditelje i redovito ih informirati o znaĉenju i mogućnostima koje program pruţa te o potrebnoj redovitoj participaciji u programu) Raditi na programu sigurnosti i njegovoj primjeni u radu s djecom Pratiti prisutnost djece u skupinama te organizirati rad na nivou skupina i objekata (dnevno, tjedno, mjeseĉno, u vrijeme blagdana i ljetnih mjeseci) DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 2/91

6 Uvoditi novu djecu prema interesima roditelja u programe: REDOVITI 10-SATNI PROGRAM POSEBNE PROGRAME: Ranog uĉenja engleskog jezika Program tjelesne i zdravstvene kultura i športa Poticanje kreativnosti u likovnom i scenskom izrazu ALTERNATIVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM: Prema koncepcijama Marije Montessori za djecu od 0-3 i od 3-6g. PROGRAMI JAVNIH POTREBA: Program rada s djecom predškolske dobi s teškoćama u posebnoj odgojnoobrazovnoj skupini Program podrške struĉnom osoblju u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje u integraciji djece sniţenih intelektualnih sposobnosti Program za darovitu djecu (program se ne provodi u posebnoj skupini, djeca su integrirana u redoviti program) Individualni odgojno-obrazovni program za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su integrirana u redovitom 10-satnom programu Organizirati ćemo kraće programe (igraonice) u poslijepodnevnim satima prema interesu roditelja kojima nije nositelj djeĉji vrtić: Ritmika i ples plesna radionica MODUS klub, Zagreb Engleski jezik Privatni vrtić Cvrĉak, Zagreb Sportski program ZAGI SPORT samostalna sportska djelatnost, Zagreb DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 3/91

7 Djeĉji vrtić Sopot u pedagoškoj godini 2015/2016. djelatnost odgoja i obrazovanja provodit će na dvije lokacije: Viktora Kovaĉića 18c (12 odgojnih grupa) i na objektu Ostrogovićeva 9 (13 odgojnih grupa). Planirani programi provodit će se na osnovu završenog upisa djece te ţelja i potreba roditelja i djece. Odgojne skupine formirane su u skladu s prostornim kapacitetom vrtića na osnovu Normativa iz (Sluţbeni glasnik br. 17/83, ĉlanak 30). Kao i do sada, redovito ćemo raditi na povezivanju svih radnika vrtića, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje... Zbog što racionalnije i djelotvornije organizacije rada kontinuirano će se valorizirati i pratiti ostvarenje mjeseĉnog fonda sati svih radnika u vrtiću kroz dnevnu i mjeseĉnu evidenciju. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 4/91

8 1.1. OSNOVNI PODACI O DJECI I PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM ALTERNATIVNI PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU UKUPNO SKUPINA DJECE JASLICE VRTIĆ UKUPNO JASLICE 0 0 VRTIĆ UKUPNO JASLICE 2 33 VRTIĆ 2 47 UKUPNO 4 80 JASLICE 0 0 VRTIĆ 1 5 UKUPNO 1 5 JASLICE VRTIĆ UKUPNO U odgojno-obrazovne skupine ukljuĉena su djeca s teškoćama u razvoju (s nalazom Struĉnog povjerenstva socijalne skrbi), darovita djeca, djeca pripadnici nacionalnih manjina te na osnovu mišljenja struĉnih suradnika koji donose program ukljuĉivanja za svako dijete izraċen je individualizirani program prilagoċen njegovim sposobnostima, potrebama i interesima. Za program Predškole nije bilo zahtjeva za upis djece - program u trajanju od 250 sati. Odgojno-obrazovne skupine ustrojene su prema dobi djece, vrsti i trajanju programa, sposobnostima i interesima djece i roditelja. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 5/91

9 POSEBNI PROGRAMI VRSTA PROGRAMA - cjelodnevni Broj skupina Broj djece Cijena za roditelje Tjelesna i zdravstvena kultura i šport ,00 kn Kreativnost u likovnom i scenskom sadrţaju ,00 kn Rano uĉenje engleskog jezika ,00 kn Nositelj programa je DV Sopot, a provodi se od do ALTERNATIVNI PROGRAM VRSTA PROGRAMA - cjelodnevni Broj skupina Broj djece Cijena za roditelje Montessori za djecu od 3 do 6.g ,00 kn Montessori za djecu od 0 do 3.g ,00 kn Nositelj programa je DV Sopot, a provodi se od do PROGRAM JAVNIH POTREBA VRSTA PROGRAMA - cjelodnevni Broj skupina Broj djece Cijena za roditelje Program rada s djecom predškolske dobi s teškoćama u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini 1 5 0,00 kn Nositelj programa je DV Sopot, a provodi se od do poĉetka ljetne organizacije rada. Program za darovitu djecu i djecu pripadnike nacionalnih manjina provodi se cijelu pedagošku godinu, kroz razliĉite oblike rada i IOOP-e koji se nalaze u svakoj skupini. KRAĆI PROGRAMI NOSITELJ PROGRAMA LOKACIJA PROGRAM Privatni vrtić Cvrĉak Ostrogovićeva 9, Viktora Engleski jezik Kovaĉića 18c MODUS CLUB, prof. S. Lilek Ostrogovićeva 9 Ritmika i ples ZAGI, prof. K. Jarĉov Ostrogovićeva 9, Viktora Kovaĉića 18c Športski program Svi kraći programi posjeduju potrebnu registracijsku dokumentaciju i verifikaciju, a provode se od listopada do svibnja. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 6/91

10 1.2. RASPORED ODGOJNIH SKUPINA I ODGOJITELJA Objekt V. Kovaĉića R.BR. ODGOJNA SKUPINA IME I PREZIME ODGOJITELJA/ICE 1. PUŢ / djece UZELAC SAŠA BOŢOVIĆ MIA 2. PATKA / djece SEVER VIŠNJA BLAŢEVIĆ IVANA 3. RIBA / djece LONĈARIĆ ANA BERAKOVIĆ TEREZA 4. PILE / djece SUĈEVAC SANJA HORAK MARA 5. MACA - Montessori / djece GLAVOVIĆ VESNA CELIĆ MELITA 6. MEDO- Montessori / djece 7. CVRĈAK poseban športski program /3 do polaska u OŠ 29 djece 8. MRAV /4-5 godina 29 djece 9. KRIJESNICA poseban program kreativnost u lik. i scen. izraţaju /3 do polaska u OŠ - 28 djece 10. BUBAMARA - Montessori /3 do 4 22 djece 11. PĈELICA - Montessori /5 do polaska u OŠ 25 djece MUŠIĆ RENATA GRĐAN IVANA MARTINĈEVIĆ MIKIĆ VERA SATEK LJILJANA BABIĆ GORDANA HUDAK SLAVICA KRKAĈ-VADLJA LANA PEĈAVER FRKETIĆ ZDENKA JARDAS MIRJANA MARKOVIĆ SILVANA LOZANĈIĆ MAGDALENA VELDIĆ NATAŠA JELIĆ BLAŢENKA MUTAVĈIĆ IVANĈICA VREBAC IVANĈICA BARIŠIĆ ANITA 12. LEPTIR / djece BUŠIĆ TOMISLAV JUKICA SNJEŢANA VODITELJ OBJEKTA V. KOVAĈIĆA 18c: RENATA MUŠIĆ JASLICE ZDENKA PEĈAVER FRKETIĆ VRTIĆ DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 7/91

11 Objekt Ostrogovićeva R.BR. ODGOJNA SKUPINA IME I PREZIME ODGOJITELJA/ICE 1. KRUŠKA / djece KIRIN LJUBICA MIŠIĆ KRISTINA 2. JABUKA / djece KIRAC VESNA PAVLIĆ TEREZIJA 3. ŠLJIVA /3-4 godina 24 djece KRALJIĆ GORDANA JERKOVIĆ VESNA ŠKALIN NIKOLINA 4. GROŢĐE BOŢIĆ ANA /3-4 godina 26 djece 5. TREŠNJA - posebni program engleskog jezika /3 do polaska u OŠ 18 djece 6. JAGODA - poseban športski program /3 do polaska u OŠ 27 djece 7. SKAKAVAC program za djecu s TUR /3 do polaska u OŠ - 5 djece 8. MASLAĈAK /5 do polaska u OŠ 26 djece 9. POTOĈNICA /4-5 godina 25 djece 10. ŠAFRAN / 5 do polaska u OŠ 29 djece 11. LJUBIĈICA /5 do polaska u OŠ 29 djece 12. ZVONĈIĆ /5 do polaska u OŠ 27 djece 13. ZLATICA /5 do polaska u OŠ 30 djece VODITELJ OBJEKTA OSTROGOVIĆEVA 9: PLEŠE VALENTINA KOVAĈIĆ ANA KRAMARIĆ PETROVIĆ PETRA ROBERTINA MAUZER JADRANKA POLJAK TEPEŠ IVONA POJER MIHALJEVIĆ SONJA ŢIVKOVIĆ SUZANA KOVAĈEVIĆ LIDIJA DIVAJKIN MARIJANA SRDOĈ ELMA ŢIVKOVIĆ JASNA ROSANDIĆ MELITA ROMICH SVIBOVEC ZDRAVKA ZELIĆ GORDANA KAPUROVIĆ JAGODA DAMJANOVIĆ IVANKA PETROVIĆ MARICA CENTA DIJANA ŢIVKOVIĆ DUNJA SONJA POJER MIHALJEVIĆ Radno vrijeme Djeĉjeg vrtića je 10-satno od 7 do 17h, prema Programu javnih potreba, a radno vrijeme skupina organizirano je u skladu s potrebama roditelja. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 8/91

12 1.3. RASPORED RADA PO OBJEKTIMA I RADNO VRIJEME RADNIKA Ravnateljica i struĉno razvojna sluţba SLUŢBA RAVNATELJ RADNO VRIJEME 7-15 (po potrebi ranije ili duţe) PEDAGOG 8-15 PSIHOLOG 8,30-15,30 LOGOPED 8-15 ZDRAVSTEVNI VODITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR DUGI DAN U TJEDNU - Utorak Ĉetvrtak Srijeda Ponedjeljak Ponedjeljak LOKACIJA V. Kovaĉića 18c, Ostrogovićeva 9 Neparni tjedan u godini: V. Kovaĉića 18c Parni tjedan u godini: Ostrogovićeva 9 Neparni tjedan u godini: V. Kovaĉića 18c Parni tjedan u godini: Ostrogovićeva 9 Neparni tjedan u godini: Ostrogovićeva 9 Parni tjedan u godini: V. Kovaĉića 18c Neparni tjedan u godini: V. Kovaĉića 18c Parni tjedan u godini: Ostrogovićeva 9 Neparni tjedan u godini: Ostrogovićeva 9 Parni tjedan u godini: V. Kovaĉića 18c Radno vrijeme 7 sati dnevno + 1 sat na ostale poslove i radne zadatke (ĉl. 32/2 Drţavni pedagoški standardi). Po potrebi radno vrijeme struĉnih suradnika će se mijenjati, a u sluţbi potrebe procesa rada te roditelja ili nekad zbog nepredviċenih potreba. Konzultacije s roditeljima i odgojiteljima odrţavat će se kada struĉni suradnik ima dugi dan u tjednu prema prethodnom dogovoru, a na inicijativu roditelja, odgojitelja ili struĉnog suradnika. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 9/91

13 Administrativno raĉunovodstvena sluţba SLUŢBA RADNO VRIJEME DUGI DAN U TJEDNU LOKACIJA TAJNIK 8-16 Prema potrebi V. Kovaĉića 18c VODITELJ RAĈUNOVODSTVA 7,30-15,30 Prema potrebi V. Kovaĉića 18c ADMINISTRATIVNO RAĈUNOVODSTVENIRADNIK 7-15 Ponedjeljak 9-17 V. Kovaĉića 18c Dnevni odmor SRS i administrativno raĉunovodstvene sluţbe: 12-12,30 h. Ekonomat i kuhinja SLUŢBA RADNO VRIJEME LOKACIJA EKONOM 5,30-13,15 V. Kovaĉića 18c EKONOM (INV. RADA) 7-15 V. Kovaĉića 18c GLAVNI KUHAR V. Kovaĉića 18c KUHAR 7-15 V. Kovaĉića 18c POM. RADNIK U KUHINJI 6, ,30-16,30 V. Kovaĉića 18c POM. RADNIK U KUHINJI Ostrogovićeva 9 19 sati. Radno vrijeme radnika u kuhinji odgovara potrebama procesa rada u vremenu od 5,30- Dnevni odmor ekonomata i kuhinje: 11-11,30 sati i 11,30-12,00 Ostali radnici SLUŢBA RADNO VRIJEME LOKACIJA DOMAR 6-14 V. Kovaĉića 18c, Ostrogovićeva 9 SPREMAĈ 5,30/6-13,30/14 Ostrogovićeva 9 11/12-19/20 V. Kovaĉića 18c PRALJA 6-14 V. Kovaĉića 18c KROJAĈ - PRALJA 8-16 V. Kovaĉića 18c Svaki drugi tjedan DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 10/91

14 Dnevni odmor pralje, krojaĉa i domara: 12-12,30 sati (17-17,30 sati), a dnevni odmor spremaĉa/ica: 15,30-16 sati. Domari vrtića rade od 6 do 14 sati (otkljuĉavanje vrtića) i od 8 do 16 sati. Ovisno o potrebi procesa rada, radno vrijeme moţe biti planirano i drugaĉije. Ukoliko bude potrebno u izvanrednim okolnostima, zbog sigurnosti i zaštite objekta nadleţne sluţbe kontaktiraju domara Zubanović Damira. Radno vrijeme svih radnika organizirat će se prema potrebi organizacije rada i plana racionalizacije u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, uvaţavajući Drţavni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja. Radno vrijeme tehniĉkog osoblja odgovara potrebama procesa rada od 5,30/6-19/20 sati u I. i II. smjeni, a po potrebi i do 20 sati ovisno o potrebama deţurne skupine djece, temeljem odluke Poglavarstva grada Zagreba iz RADNO VRIJEME VRTIĆA OBJEKT RADNO VRIJEME RAD U JUTARNOJ SKUPINI RAD U POPODNEVNOJ SKUPINI VIKTORA KOVAĈIĆA 18c 6,30-17,30 (po potrebi do 20 sati) 6,30-7, ,30 OSTROGOVIĆEVA 9 5,30/6,00-17,30 (po potrebi do 20 sati) 5,30/6-7/7, ,30 Radni tjedan je u trajanju od 5 dana (ponedjeljak-petak). Zbog smanjenog broja djece za vrijeme blagdana, ljetne organizacije rada, u cilju racionalizacije radit će se sa smanjenim brojem radnika. Djelatnici će imati mogućnost koristiti višak satnice ostvaren u neposrednom radu. Roditelj moţe koristiti program vrtića u trajanju od 10 sati dnevno. Dolazak i odlazak djeteta ovisi o potrebama roditelja, prema ĉemu se planira i radno vrijeme vrtića, te zbog toga moţe doći do promjene ustrojstva radnog vremena. Rad subotom ovisi o potrebama roditelja na podruĉju Novog Zagreba (najmanje 5 djece) prema odluci Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport. Temeljem navedene odluke rad subotom posebno se plaća, a u DV Sopot provodi se u studenom ukoliko se ukaţe potreba. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 11/91

15 1.5. RITAM DANA DORUĈAK RUĈAK UŢINA 8.30 h Voće 9.30/10/10.30 JASLICE ML.JASL h ST. JASL h 1 3 god h VRTIĆ ML. GR h SR. GR h MJEŠ. GR h ST. GR h h h 1.6. ZBIRNI PODACI O RADNICIMA Radno mjesto Ukupan broj zateĉenih radnika Ravnatelj 1 Pedagog 1 Psiholog 1 Logoped 1 Edukacijski rehabilitator 1 Zdravstveni voditelj 1 Odgojitelj 45 Odgojitelj-defektolog 1 Med. sestra SSS 7 Str. djel. u pos. prog. (Montessori) 4 Njegovatelj 1 Tajnik 1 Voditelj raĉunovodstva 1 Adm. raĉ. radnik 1 Gl. kuhar 1 Kuhar 1 Pom. kuhar 3 Spremaĉ 10 Pralja 1 Švelja/pralja 1 Ekonom/vozaĉ 1 Ekonom s ograniĉenjem 1 Domar/loţaĉ toplana 2 UKUPNO: 88 DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 12/91

16 Broj radnika utvrċen je na osnovu broja odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa (DPS, ĉl. 25). Uloga radnika koji sudjeluju u provoċenju Godišnjeg plana i programa utvrċena je Drţavnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. Prema odobrenju Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport djeĉji vrtić će sklopiti ugovor o radu s pripravnicima koji će se osposobljavati za radno mjesto odgojitelja. Tijekom rada sa pripravnikom radit će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi GODIŠNJE ZADUŢENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA Planski podaci za tekuću godinu 2015/2016. UKUPNO DANA 366 UKUPNO BLAGDANA 9 UKUPNO SUBOTA 52 UKUPNO NEDJELJA 52 UKUPAN BROJ RADNIH DANA 253 Godišnje zaduţenje prema broju dana G.O. BR. DANA G.O. BR. DANA RADA ZADUŢENJE NEPOSREDAN RAD OSTALI POSLOVI ,5 552, ,5 557, ,5 562, ,5 567, Prema Drţavnim pedagoškim standardima ĉl. 29, godišnje zaduţenje N.R. = 5,5 (dnevno), što iznosi 27,5 (tjedno), a O.P. = 2,5 (dnevno), što iznosi 12,5 (tjedno) u sklopu satnice do punog radnog vremena. Struĉni surdnici obvezni su u neposrednm radu provoditi 25 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu staice do punog radnog vremena (DPS, ĉl. 32). DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 13/91

17 mjesecima) Godišnje zaduţenje i struktura sati za odgojitelje u pedagoškoj godini 2015/2016. (po MJ. BR. DANA BR. SUB. BR. NED. BR. BLAG. BR. RAD. NEP. RAD OST. POS. NR+ DN. ODMOR UK. DANA OP SATI RADA IX X , , XI , ,5 10,5 168 XII I , ,5 9,5 152 II , ,5 10,5 168 III IV , ,5 10,5 168 V , ,5 10,5 168 VI , ,5 10,5 168 VII , ,5 10,5 168 VIII , ,5 10,5 168 UK , ,5 126, Tjedno zaduţenje 40 sati DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 14/91

18 Godišnja razrada ostalih poslova Planiranje, programiranje i vrednovanje rada: 213,5 h Tromjeseĉno planiranje i vrednovanje = 7,5 h (IX mj.) 1x1,5h = 1,5 h (X, I, IV mj.) 3x1,5h = 4,5h (VII ili VIII mj.) 1x1,5h = 1,5 h Tjedno planiranje 53x1,5h = 79,5h Dnevno planiranje 253x0,5h = 126,5h Priprema prostora i poticaja ProvoĊenje higijenskih mjera (pranje i dezinfekcija igraĉaka) Suradnja i savjetodavni rad sa roditeljima i lokanom zajednicom Ostala zaduţenja: interesne grupe Suradnja sa SRS Suradnja s ravnateljom Struĉno usavršavanje: 120 h Obvezene teme struĉnog usavršavanja prema planu i programu ustanove (35,5 h): OV 5x2h = 10 h RD 7x1,5h = 10,5 h IA 10x1,5h = 15 h Podruĉje posebnog struĉnog interesa: ISU Timovi 6x1,5h = 9h Seminar van vrtića Rad na struĉnoj literaturi (rad sa sustruĉnjacima, roditeljima i djecom) Ukupno 506 Dnevni odmor 126,5 h DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 15/91

19 Razrada zaduţenja godišnje satnice ostalih radnika Tjedni broj sati Dani blagdana Ukupan odmor Broj radnih dana Ukupno sati , Od planiranog zaduţenja sati oduzima se broj dana (x broj sati) godišnjeg odmora temeljem Pravilnika o radu. Svaki radnik duţan je odraditi planirane sate rada, a ostvareni višak sati koristit će prilikom smanjenog broja djece (vrijeme blagdana, ljetna organizacija rada). Ravnatelj odobrava korištenje odraċenih sati rada i o tome se vodi evidencija. DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 16/91

20 2. MATERIJALNI UVJETI RADA CILJ Djelovati na stvaranje kvalitetnijeg prostornog i materijalnog okruţenja vrtića, sigurnosnih uvjeta te optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta za ţivot i kontinuirano uĉenje djece i odraslih. BITNE ZADAĆE Raditi na sigurnosnim mjerama zaštite u vrtiću Podizanje kvalitete u svim prostorima vrtića Odrţavanje objekata i opreme u svim prostorima gdje se odvijaju jasliĉni i vrtićni programi Opremanje za sve segmente procesa rada u vrtiću Nabava didaktike i potrošnog materijala Opremanje i zamjena opreme i inventara zbog dotrajalosti ili nekih drugih razloga koji mogu ugroziti sigurnost djece Objekt V. Kovaĉića UreĊaj za klimatizaciju za odgojnu skupinu Cvrĉak i skladišni prostor Dvodijelne garderobe za radnike kuhinje Ormar za ĉistaći pribor pored kuhinje po preporuci HACCP sustava Nabava opreme i didaktike prema programu rada i mogućnostima za sve programe U dogovoru s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport te prema mogućnostima izmijeniti sanitarije jaslica i sanacija krovišta Objekt Ostrogovićeva Oprema za dvoranu Nova ograda oko objekta Ostrogovićeva U dogovoru s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport i Uredom za energetiku provesti plan sanacije objekta Ostrogovićeva i toplinskih stanica Nabava opreme i didaktike prema programu rada i mogućnostima UreĊaj za klimatizaciju za odgojne skupine u prizemlju DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 17/91

21 Vlastitim prihodima od obogaćenih i kraćih programa stimulirat će se radnici, nabavit će se potrebna sredstva i didaktika, financirati struĉna usavršavanja, vanjski suradnik kineziolog, a od ostatka sredstava prema odluci OV i UV ulagat će se u potrebe rada oslanjajući se na vlastite resurse (domari). Maksimalno ćemo koristiti unutarnje resurse za redovito odrţavanje vanjskog i unutrašnjeg prostora u cilju sigurnosnih mjera vezan uz program sigurnosti. Protokoli postupanja u cilju sigurnosti djece nalaze se u svakoj odgojnoj skupini, a svi roditelji upoznati su na prvom roditeljskom sastanku. O poduzetim mjerama tehniĉkog i investicijskog odrţavanja redovito ćemo informirati radnike i roditelje u cilju uspostavljanja bolje organizacije rada. Od svakog radnika traţit će se osobna odgovornost za pravilno rukovanje te ĉuvanje sredstava i opreme za rad. O svim tehniĉkim nedostacima redovito ćemo informirati GU kako bi pravovremeno svi nedostaci bili uklonjeni, a proces rada odvijao se nesmetano VIZUALNI IDENTITET VRTIĆA Bitne zadaće Razvijanje smisla za lijepo Aktualizacija u odnosu na zadaće, sadrţaje i aktivnosti programa rada grupe i vrtića u cjelini Aktualizacija u odnosu na obiĉaje, tradiciju i aktualna dogaċanja u uţem i širem okruţenju Afirmacija djeĉjeg izraza i stvaralaštva u vrtiću Prezentacija razliĉitih aspekata rada i doţivljaja djece i odraslih u vrtiću Podizanje razine funkcionalnosti okruţenja za odgoj i uĉenje djece i odraslih Objekt V. Kovaĉića jaslice Prostor Sadrţaj Nositelji Vrijeme Hodnici, predprostori Sobe dnevnog boravka Ulazi Stalna postava opreme i didaktiĉkog materijala za senozomotornu inregraciju dogaċanja na naĉin primjeren djeci rane dobi Izloţba djeĉjih likovnih radova starije jasliĉne djece Poticajno, funkcionalno, sigurno i estetski primjereno ureċenje koje uvaţava potrebe djeteta za stimulacijom i izborom Oglasne ploĉe: informativno edukativni sadrţaji Odgojitelji Odgojitelji Struĉni suradnici, tajnica Tijekom Tijekom Tijekom DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 18/91

22 Objekt V. Kovaĉića vrtić Prostor Sadrţaj Nositelji Vrijeme Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Izloţba djeĉjih likovnih radova Stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre i motoriĉke aktivnosti djece Izloţba djeĉjih likovnih radova Jesenski kutić Plodovi jeseni Izloţba Ţitarice i kruh Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata Izloţba djeĉjih likovnih radova Boţićno drvce okićeni prigodnim radovima djece i odgojitelja Izloţba djeĉjih likovnih radova Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata Stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre, motoriĉke aktivnosti djece, igre vodom, pijeskom, likovna radionica Izloţba djeĉjih likovnih radova Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata Odgojitelji i djeca Likovno scenkog programa Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca rujan Listopad, studeni Studeni, prosinac Sijeĉanj, veljaĉa oţujak Izloţba djeĉjih likovnih radova Odgojitelji i djeca travanj Izloţba djeĉjih likovnih radova retospektiva radova djece iz Likovno scenskog programa Odgojitelji i djeca Likovno scenkog programa svibanj Hodnici, predprostori Sobe dnevnog boravka Ulazi Izloţba djeĉjih likovnih radova retospektiva radova djece iz Likovno scenskog programa Stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre, motoriĉke aktivnosti djece, igre vodom, pijeskom, likovna radionica Poticajno, funkcionalno, sigurno i estetski primjereno ureċenje koje uvaţava potrebe djeteta za stimulacijom i izborom Oglasne ploĉe: informativno edukativni sadrţaji Stalni Eko kutić Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Struĉni suradnici, tajnica Lipanj, srpanj, kolovoz Tijekom Tijekom DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 19/91

23 Objekt Ostrogovićeva Prostor Sadrţaj Nositelji Vrijeme Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Hodnici, predprostori Sobe dnevnog boravka Ulazi Izloţba djeĉjih likovnih radova Stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre i motoriĉke aktivnosti djece Izloţba djeĉjih likovnih radova Jesenski kutić Plodovi jeseni Izloţba Ţitarice i kruh Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata Izloţba djeĉjih likovnih radova Boţićno drvce okićeni prigodnim radovima djece i odgojitelja Izloţba djeĉjih likovnih radova Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata.stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre, motoriĉke aktivnosti djece, igre vodom, pijeskom, likovna radionica Izloţba djeĉjih likovnih radova Prezentacija plakata, fotografija i ostale dokumentacije aktualnih projekata Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca rujan Listopad, studeni Studeni, prosinac Sijeĉanj, veljaĉa oţujak Izloţba djeĉjih likovnih radova Odgojitelji i djeca travanj Izloţba djeĉjih likovnih radova djeca u 6. i 7. godini ţivota Izloţba djeĉjih likovnih radova djeca u 6. i 7. godini ţivota Stalna postava didaktiĉkog materijala i opreme za društvene igre, motoriĉke aktivnosti djece, igre vodom, pijeskom, likovna radionica Poticajno, funkcionalno, sigurno i estetski primjereno ureċenje koje uvaţava potrebe djeteta za stimulacijom i izborom Oglasne ploĉe: informativno edukativni sadrţaji Stalni Eko kutić Odgojitelji i djeca grupa Zvonĉić, Ljubiĉica, Potoĉnica, Skakavac, Jagoda Odgojitelji i djeca Odgojitelji i djeca Struĉni suradnici, tajnica svibanj Lipanj, srpanj, kolovoz Tijekom Tijekom DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 20/91

24 3. SKRB ZA RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE Globalni cilj: Usvajanje higijenskih i prehranbenih navike, te navika tjelesne aktivnosti za pravilan rast i razvoj kao preduvijet zdravlja. Bitne zadaće: Procjena zdravstvenog statusa djece Praćenje rasta i razvoja djece ProvoĊenje zdravstvenog odgoja djece, radnika i roditelja ProvoĊenje pravilne prehrane ProvoĊenje sanitarno-higijenskih uvijeta ProvoĊenje preventivnih mjera u svrhu oĉuvanja zdravlja 3.1. PROCJENA ZDRAVSTVENOG STATUSA DJECE CILJ: Upoznavanje zdravstvenog statusa djeteta i pravovremeno prilagoċavanje posebnih potreba. BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE procjenjivanje zdravstvenog statusa djeteta i potreba djeteta za odgovarajućim njegom i skrbi, te posebnim potrebama u zdravlju ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE informiranje o djeci s posebnim potrebama u zdravlju RODITELJE jaĉanje partnerskih odnosa u svrhu što kvalitetnije razmjene informacija o zdravstvenom stanju dijeteta STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI 1. Inicijalni razgovor s roditeljima uz prisutnost djeteta svibanj 2016., je oko 100 inicijalnih razgovora prema potrebi 2. Procjena zdravstvenog statusa i posebnih potreba svibanj 2016., nastalih zbogzdravstvenog stanja prema potrebi 3. Prikupljanje zdravstvene dokumentacije svibanj 2016., prema potrebi 4. Informiranje odgojitelja o zdravstvenom stanju kolov , novog djeteta i posebnim potrebama u zdravlju prema potrebi Zdr.voditelj Zdr.voditelj Zdr.voditelj Zdr. voditelj DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 21/91

25 3.2. PRAVILNA PREHRANA DJECE U USTANOVI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA CILJ: Podizanje razine svijesti svih sudionika u procesu primjene hrane o vaţnosti kvalitete i kvantitete prehrambenih proizvoda. BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE podrška djetetu u usvajanju zdravog naĉina ţivota iz podruĉja prehrane podrţavanje djetetove samostalnost, slobode izbora i ukljuĉenost u osnovnim situacijama prehrane maksimalno uvaţavanje djetetova individualna bioritma, posebnih navika i zadovoljavanje potreba unosa i konzumiranje hrane i tekućine intenziviranje rada na razvijanju zdravstvene kulture proširiti djetetovo znanje zdrave prehrane osvješćivanje djeteta o vaţnosti brige iz podruĉja prehrane kao i o razliĉitosti konzumacija menija praćenje konzumiranja jela u djece sa nutritivnom alergijom antropometrija djece predškolske dobi i djece ukljuĉene u program Predškole i praćenje djece koja su prošle odstupala na teţini zdravstveni odgoj djece djece rane i predškolske dobi i djece ukljuĉene u program Predškole vaţnost zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, higijenske navike edukacija odgojitelja i drugih radnika o postupku sprjeĉavanja pothranjenosti i pretilosti djece intenziviranje individualnog pristupa odgojitelja s djecom koja odstupaju u rastu i razvoju usklaċivanje zajedniĉkog rada u ostvarenju poslova prehrane pomoć djeci pri konzumiranju jela (individualizirani pristup), model ponašanja promišljanje razvojno-primjerenih metoda i zanimljivih aktivnosti zdravstvenog odgoja djece promicanje zdrave prehrane izrada jelovnika za djecu sa nutritivnom alergijom pouĉavanje drugih struktura o vaţnosti zdrave prehrane za rast, razvoj i fiziološke funkcije ĉovjeka, te o mogućnostima prevencije kroniĉnih bolesti DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 22/91

26 RODITELJE I LOKALNU ZAJEDNICU intenziviranje suradnje na identifikaciji posebnih potreba djeteta i navika radi što usklaċenijeg zadovoljavanja djetetovih primarnih potreba (kuća-vrtić) edukacija i struĉna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja vezana uz prehranu promoviranje zdravih stilova ţivota i znaĉaja roditeljskog modela u razvoju zdravstvene kulture djece upoznavanje roditelja o prehrambenim standardima prehrane djece u djeĉjem vrtiću jelovnici i normativi individulani razgovori s roditeljima uz prehranu suradnja sa lijeĉnicima specijalistima i DZ STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI Poštivanje preporuĉenog dnevnog unosa energije i hranjivih tvari, vitamina i mineralnih tvari kao i preporuĉene vrste hrane i jela po obrocima u dnevnim i tjednim jelovnicima Konkretizirati preporuĉenu uĉestalost pojedinih skupina hrane po dobnim skupinama djece OdreĊivanje idelanog vremena serviranja obroka i raspodjela preporuĉenog dnevnog unosa po obrocima u odnosu na dolazak i duljinu vremena boravka djece u vrtiću kontinuirano, tjedno vms,ravnatelj,osoblje kuninje, ekonom, odgojitelji 4. Tjedno planiranje jelovnika sukladno novim smjernicama za provoċenje zdrave prehrane u odnosu na : uzrast djece, godišnje doba, navike djece, posebne potrebe, tradicije i obiĉaje kontinuirano vms, glavna kuharica, ekonom 5. Izbor namirnica raznovrsne i zdrave prehrane kontinuirano vms, glavna kuharica, ekonom 6. Izrada jelovnika po suvremenim standardima za planiranje prehrane djece u djeĉjim vrtićima tjedno vms,ravnatelj,glavna kuharica, ekonom 7. Redoviti nadzor i praćenje kontinuirano vms 8. Zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih kulturnohigijenskih navika kontinuirano vms, odgojitelji DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 23/91

27 9. Edukacija djeteta vezana uz brigu o sebi i svojem zdravlju kontinuirano vms, odgojitelji 10. Zdravstveni odgoj zdrava hrana piramida zdrave prehrane kontinuirano vms, odgojitelji 11. Utjecaj prehrane na rast i razvoj djece jedan x god. vms, odgojitelji 12. Praćenje djece koja odstupaju u rastu i razvoju 13. Širiti znanje o vaţnosti prehrane radi prevencije pretilosti i drugih bolesti dva x god. 10/14, 02 i 03/15 kontinuirano vms, odgojitelji, roditelji vms, odgojitelji NAĈELA PRIMJENE HACCP PROGRAMA ZAHTJEVI ZA OBJEKTE, PROSTORE I OPREMU DOBRA HIGIJENSKA PRAKSA Zahtjevi koji se odnose na objekte za pripremu i proizvodnju hrane Zahjevi koji se odnose na prostorije u kojima se priprema, obraċuje ili preraċuje hrana Zahtjevi koji se odnose na opremu i pribor koji dolazi u dodoir s hranom Osobna higijena djelatnika Kontrola štetnika Odrţavanje higijene po planu higijenskog odrţavanja prostora, pribora i opreme Higijensko odrţavanje ubodnog termometra Spreĉavanje kriţne kontaminacije Opskrba vodom Postupanje s otpadom DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 24/91

28 DOBRA PROIZVOĐAĈKA PRAKSA UPRAVLJANJE I KONTROLA PROCESA Nabava sirovina Prijem hrane Skladištenje hrane Specifiĉni zahtjevi za postupke pripreme hrane Termiĉka obrada hrane Hranjenje,skladištenje i djeljenje obroka Porcioniranje distribucija i posluţivanje obroka Zahtjevi koji se odnose na prijevoz hrane Temperaturni zahtjevi Upravljanje alergenima i ne tolerantnost na hranu Upute za upotrebu termometra Odrţavanje Edukacija osoblja Mikrobiološki kriteriji Opoziv i povlaĉenje hrane Dokumentacija ukljuĉujući evidenciju 3.3. SVAKODNEVNI BORAVAK DJECE NA OTVORENOM CILJ: Promicanje zdravih stilova ţivota djece tijekom boravka na otvorenom BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE Poticanje djeteta na osvješćivanje vaţnosti svakodnevnog vjeţbanja i tjelesnih aktivnosti za zdravlje, rast i razvoj Poticanje na stvaranje navika zdravog ţivota i prevencija riziĉnih ponašanja ODGOJITELJE I DRUGE Stvaranje sigurnog, primjerenog i poticajnog okruţenja za boravak djece na otvorenom DJELATNIKE Poticanje cjelovitog razvoja djeteta tijekom boravka na otvorenom RODITELJE Informiranje roditelja o vaţnosti boravka na otvorenom za zdravlje I LOKALNU i razvoj djeteta, primjereni uvjeti i aktivnosti, odjeća i obuća, ZAJEDNICU zaštita od UV zraĉenja DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 25/91

29 STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI 1. ProvoĊenje i analiza mjera sigurnosti uz poštivanje Protokola sigurnosti Djeĉjeg vrtića Sopot 2. Informiranje i edukacija odgojitelja o vaţnosti boravka djece na otvorenom o primjerenoj pripremi djece za boravak na otvorenom 3. Svakodnevni boravak djece na otvorenom do -7 stupnjeva C 4. Praćenje boravka djece na otvorenom trajanje, primjerena odjeća i obuća, izbjegavanje UV zraĉenja 5. Za vrijeme boravka na otvorenom praćenje unosa tekućine kontinuirano kontinuirano svakodnevno Tijekom Tijekom odgojitelji Odgojitelj Pedagog Zdravstveni voditelj odgojitelji Zdravstveni voditelj Odgojitelji Struĉni suradnici 3.4. PRAĆENJE ZDRAVSTVENOG STATUSA DJETETA I RAD NA ZDRAVSTVENOJ PODUCI CILJ: UnaprjeĊivanje zdravlja djece i zadovoljavanje posebnih potreba djece BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE RODITELJE I LOKALNU ZAJEDNICU prevencija, rana ntervencija, unapreċenje zdravlja djece kroz odgojno obrazovni rad pravovremeno informiranje i planiranje za aktivnosti prevencije i oĉuvanja zdravlja djece planiranje i provoċenje aktivnosti zdravstvenog odgoja s djecom provoċenje protuepidemijskih mjera izvješćivanje roditelja o obavljenim pregledima i poduzetim odgovarajućim mjerama pravovremena suradnja vezana uz privole za preglede DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 26/91

30 STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI Obavljanje osistematskog pregleda djeteta prije ulaska u kolektiv Integracija elemenata preventivnog programa zdravstvenog odgoja djece u svim grupama Aktivno sudjelovanje vanjskih struĉnjaka u zaštiti djetetova zdravlja i zdravstvenom prosvjećivanju djece,odgojitelja i roditelja imunizacija djece pregledi djece prije dolaska u odgojnu skupinu stomatološki pregledi oftamološki pregledi oštrina vida djece sa 4 starosti pregledi pri epidemiološkoj situaciji Ukljuĉivanje svih radnika u zaštiti i oĉuvanju zdravlja djece Zadovoljavanje specifiĉnih potreba kod djece s zdravstvenim teškoćama ,tijekom tijekom po dogovoru odmah Po potrebi lijeĉnici,vms vms,odgojitelji,lijeĉnici lijeĉnici spec.,vms, odgojitelji sve strukture, roditelji Odgojitelji, vms 3.5. PLAN SANITARNO-HIGIJENSKOG ODRŢAVANJA VRTIĆA CILJ: smanjenje pobola i prevencija zaraznih bolesti BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE praćenje osobne higijene i njega djeteta ispunjavanje uvjeta HACCP programa u prehrani provoċenje mjera prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedniĉkog boravka kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad higijenskim stanjem praćenje mjera vezane na svakodnevne aktivnosti u djeĉjem vrtiću ukljuĉivanje djece u zdravstveni odgoj pojaĉane mjere na izletu i ljetovanju DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 27/91

31 ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE RODITELJE I LOKALNU ZAJEDNICU usklaċivanje zajedniĉkog rada u ostvarivanju poslova uz proces njege, higijene i prehrane individualizirani pristup djetetu pri obavljanju njege i odrţavanju higijene ispunjavanje uvjeta smještaja (ĉisti prostor i pribor, spavanje na odreċenoj daljini, znakovi za posteljinu, redovito provjetravanje prostorija, ispravna dispozicija krutog otpada, pranje i dezinficiranje igraĉaka jaslice 1x tjedno i po potrebi, vrtić 1x mjeseĉno osiguravanje dovoljne koliĉine sredstava za opću higijenu djece osiguravanje ĉistoće okoliša djeĉjeg vrtića promoviranje zdravih stilova ţivota i znaĉaja roditeljskog modela u razvoju zdravstvene kulture i higijene djece ukljuĉivanje roditelja u programu mjera higijene i zaštite djece (mjere ĉišćenja prostorija gdje borave alergiĉna djeca) upoznavanje roditelja sa pojaĉanim mjerama ĉišćenja i dezinfencije zbog pojave zaraznih bolesti ukljuĉivanje roditelja u zdravstveni odgoj djece STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI pravilno korištenje higijenskih i antiseptiĉkih sredstava provoċenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kontrola mikrobiološke ĉistoće kuhinje i objekta kontinurano po ugovoru i potrebi po ugovoru i potrebi 4. nadzor sanitarnog inspektora nenajavljeno 5. organizacija periodiĉnih zdravstvenih pregleda radnika i teĉaja higijenskog minimuma vms, odgojitelji, tehniĉko osoblje vms, ICC3D, svi djelatnici ZZJZ Andrija Štampar,vms,svi djelatnici sanitarni inspektor,vms,ravnatelj 1-2x god. vms,svi djelatnici DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 28/91

32 PROVOĐENJE HIGIJENSKIH MJERA MEHANIĈKO ĈIŠĆENJE MJERE ĈIŠĆENJA DEZINFEKCIJA ALKOHOLNI PRIPRAVCI PROSTORI I NAĈIN ĈIŠĆENJA SOBA DNEVNOG BORAVKA SANITARNI PROSTORI primjna dezinfekcijskog sredstva niske koncentracije za gornje površine stolova prije svakog obroka 1x dnevno mehaniĉko ĉišćenje poda i po poterbi Ormari i police vanjski dio 1x mehaniĉki mjeseĉno,2x godinje unutarnje površine ormara Zavjese 4 x godišnje Staklene površine od vrata 1x dnevno mehaniĉki, prozori 1x mjeseĉno mehaniĉki, staklene stijene 1x mjeseĉno mehaniĉki Radijatori 1x mjeseĉno mehaniĉki Deke 1x godišnje strojno Posteljina i vreća za posteljinu 1x tjedno jaslice, 2x mjeseĉno vrtić, strojno pranje Tepisi 1x dnevno usisavanje i 2x godišnje ĉišćenje Kirby-em Igraĉke drvene 1x tjedno, plastiĉne i gumene igraĉke jaslice 1x dnevno, a vrtić 1 tjedno Podovi 1x dnevno klornim preparatom visoke koncentracije Zidne ploĉice 1x dnevno mehaniĉki Umivaonici i slavine 3x dnevo mehaniĉki Posude za tekući sapun 1x dnevno mehaniĉki Tuš kade mehaniĉki nakon svake upotrebe Kanta za otpatke i pelene 1x dnevno praţnjenje Stol za previjanje 1x dnevno mehaniĉki,a jastuk za previjanje poslije svake upotrebe dezinficirati i pobrisati papirnatim ruĉnicima Wc daska 3x dnevno klornim preparatom visoke koncentracije Pregrade oko wc i vrata 1x dnevno klornim preparatom visoke koncentracije DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 29/91

33 GARDAROBE I HODNICI PROSTOR ZA ĈIŠĆENJE, PEGLANJE RUBLJA I ŠIVAONA DVORANA ZA TJELESNI ODGOJ KANCELARIJA I ZBORNICE VANJSKE POVRŠINE ODJEĆA I OBUĆA ZAPOSLENIKA Podovi 1x dnevno mehaniĉko ĉišćenje kemijskim sredstvom Prostor za cipele 1x dnevno mehaniĉki Kante za otpatke 1 x dnevno ili po potrebi Staklene površine x mjeseĉno Ormari 1x mjeseĉno Sanitarni ĉvor 3x dnevno mehaniĉki Stroj za peglanje 1x tjedno mehaniĉki Stol za peglanje 1x tjedno mehaniĉki Sanduci,ormari,police za ĉisto 1x tjedno mehaniĉki Stroj za šivanje i krojenje 1x tjedno mehaniĉki Podovi 1x dnevno mehaniĉki Zidne obloge i vrata 1x mjeseĉno Podovi mehaniĉko ĉišćenje poslije svake upotrebe Ormari, police 1x mjeseĉno mehaniĉki Sprave 1x mjeseĉno Strunjaĉe 1x dnevno mehaniĉki Stolovi 1x dnevno mehaniĉki Podne površine 1x dnevno mehaniĉki Staklene površine 1 x mjeseĉno mehaniĉki Vrata 1x mjeseĉno mehaniĉki Koš za otpatke 1x dnevno ĉišćenje i praţnjenje Košenje trave prema potrebi Odrţavanje vanjskih površina 1x dnevno Praţnjenje koševa 1x dnevno Pješĉanici 1x dnevno Igraĉke za bno 1x dnevno mehaniĉki Kuhinja svakodnevno izmjena radne odjeće, obuća 1x tjedno mehaniĉko ĉišćenje Odgojitelji i zdravstveno osoblje izmjena radne odjeće 2x tjedno ili po potrebi Radna obuća za sve zaposlenike 1x tjedno mehaniĉki DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 30/91

34 NAĈIN VREDNOVANJA RADA NAĈINI PRAĆENJA I DOKUMENTIRANJA VREMENIK NOSITELJI obrazac za inicijalni intervju 05-08/16 Zdr.voditelj praćenje djeteta u odgojnoj skupini i BNO svakodnevno Zdr.voditelj dosje djeteta Po potrebi Zdr.voditelj upitnici za odgojitelje i roditelje Po potrebi Zdr.voditelj liste praćenja planiranih pregleda 01-03/16 Stomatolog, Zdr.voditelj individualni razgovor s roditeljima,uvidi,liste praćenja u skupini,pisma za roditelje, upućivanje na sistematske preglede, edukacija o prehrani i zdravlju tijekom Zdr.voditelj, Lijeĉnici protokol praćenja BNO kontinuirano Zdr.voditelj protokol praćenja u vrijeme velikih vrućina Ljetni mjeseci Zdr. Voditelj liste antropometrije za svaku grupu 1-2x godišnje Zdr.voditelj,odgojitelji lista praćenja konzumiranja hrane u vrijeme adaptacije 9-19 / 2015 Zdr. Voditelj individualni zdravstveni karton djeteta tijekom Zdr.voditelj evidencija pobola djece kontinuirano Zdr.voditelj evidencija antropološkog mjerenja Zdr.voditelj 5 mj evidencija procijepljenosti tijekom Zdr.voditelj evidencija povreda po prijavi Zdr.voditelj evidencija o pregledu pri epidemiološkoj indikaciji po indikaciji Zdr.voditelj DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 31/91

35 NAĈINI PRAĆENJA I DOKUMENTIRANJA VREMENIK NOSITELJI evidencija o zdravstvenom odgoju kontinuirano Zdr.voditelj lista praćenja tehniĉkog osoblja kontinuirani Zdr.voditelj lista praćenja rada u kuhinj _HACCP program kontinuirano Zdr.voditelj brifinzi i konzultacije o odgojiteljima i teh. osoblju Po potrebi Ravnatelj, Zdr.voditelj sanitarne knjiţice 1-2x godišnje Zdr. Voditelj potvrde o polaganju higijenskog mnimuma Tijekom Zdr.voditelj INDIKATORI VREDNOVANJA rezultati provedenih pregleda analiza lijeĉniĉkih potvrda evidencija potrebne skrbi za djecu sa zdravstvenim teškoćama i TUR-om pravovremeno otkrivanje i upućivanje djece na specijalistiĉke preglede evaluacija u odnosu na planiranu dokumentaciju povećan broj normalno uhranjene djece, a smanjen pretile i podhranjene broj skupina u kojoj se provodi zdr.odgoj na temu prehrane,zdravi zubi i brige o sebi analiza hrane: mikrobiloška, bakteriološka i protektivni sastav hrane broj savijtovališta o zdravoj prehrani broj individualnih razgovora s roditeljom s podruĉja prehrane smanjen broj ozljeda na BNO primjerena obuća,odjeća i zaštita od sunca ispravni mikrobiološki nalazi ĉistoće kuhinje,pribora i objekta redovito i pravilno korištenje antiseptiĉkih sredstava redovito i pravilno ĉišćenje igraĉaka pozitivan nalaz sanitarnog inspektora po obilasku vrtića DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 32/91

36 4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD GLOBALNI CILJ: Individualiziranim pristupom poticati cjeloviti razvoj, odgoj, uĉenje i razvoj kompetencija djece te osigurati njihovu sveukupnu dobrobit. BITNE ZADAĆE: ProvoĊenje razgovora radi snimanja poĉetnog stanja Praćenje i poticanje prilagodbe nove djece Praćeje psihofiziĉkog razvoja djece Identifikacija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i poduzimanje odgovarajućih mjera prema programskim sadrţajima Integracija preventivnih, zaštitnih i razvojnih programa u odgojno obrazovni rad Integracija odgojno zdravstveno rekreativnih programa u odgojno-obrazovni rad Obogaćivanje svih programa fakultativnim sadrţajima: predstave, izleti, edukativne posjete i sportsko rekreativni programi 4.1. RAZGOVORI RADI SNIMANJA POĈETNOG STANJA U SKUPINI, STRUĈNI SURADNIK DIJETE - RODITELJ CILJ: Upoznavanje razvojnih i posebnih odgojno obrazovnih potreba djeteta prije ukljuĉivanja u odgojnu skupinu BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE procjenjivanje psihofiziĉkog statusa djeteta i potreba djeteta za odgovarajućim programom ODGOJITELJE I informiranje o djeci s posebnim odgojno obrazovnim potrebama i potrebama u zdravlju DRUGE RADNIKE RODITELJE jaĉanje roditeljskih kompetencija pri ukljuĉivanju djeteta u odgojnoobrazovni program ustanove STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI 1. Inicijalni razgovor s roditeljima uz prisutnost djeteta, sa svakim struĉnim suradnikom - planirano je oko 130 inicijalnih razgovora svibanj 2016., prema potrebi svi suradnici struĉni DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 33/91

37 STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI 2. Procjena struĉnog tima o psihofiziĉkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programom svibanj 2016., prema potrebi struĉni tim 3. Prikupljanje dokumentacije o specifiĉnim razvojnim i /ili zdravstvenim potrebama djeteta svibanj 2016., prema potrebi struĉni tim 4. Informiranje odgojitelja o prijemu novog djeteta, o zdravlju i opservaciji djece s teškoćama svibanj 2016., prema potrebi svi struĉni suradnici 5. Informiranje roditelja o rezultatima procjene struĉnog tima svibanj 2016., prema potrebi struĉni tim 4.2. PRAĆENJE I POTICANJE PRILAGODBE NOVE DJECE CILJ: Stvaranje primjerenih uvjeta za olakšavanje prilagodbe djece BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA: DIJETE ODGOJITELJE I DRUGE RADNIKE RODITELJE razvijanje osjećaja privrţenosti, sigurnosti i dobrog raspoloţenja djetata tijekom boravka u vrtiću razvijanje slobodnog izraţavanja djetetovih osjećaja, misli, potreba razvijanje interesa za komunikaciju s drugom djecom, interesa za igru i raznovrsne aktivnosti u vrtiću senzibiliziranje odgojitelja za posebnu komunikaciju i izgraċivanje povjerenja, sigurnosti i uvaţavanja tijekom prvih kontakata s djecom i roditeljima jaĉanje roditeljskih kompetencija pri ukljuĉivanju u odgojno- obrazovni program ustanove tijekom prvih dana boravka u skupini podrška roditeljima u procesu odvajanja djece STRATEGIJA RADA VREMENIK NOSITELJI 1. Priprema prostornog i materijalnog okruţenja za olakšavanje prilagodbe kolovoz odgojitelji i struĉni suradnici DV SOPOT Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada 34/91

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky.

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28 OBSAH V Š E O B E C N É O P Ć IIZ R A Z I V Ý R A Z Y 10 Pozdravy a oslovení Pozdraví i oslovljavanje 10 Představování Predstavljanje/upoznavanje 10 Loučení Pozdravíjanje 12 Dorozumění Sporazumijevanje

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Perspektivní

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 21 SV Bruksanvisning 30 Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox ZFC21400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Rad uređaja 4 Upravljačka

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

Ě Ě Á ž č ž č č é š é Š Č š Č Ž é č é č ž č Š é Č č é č Á é Ú Ř Ě ž ť č é š č é č é č úč ů č é ů É Ž ů š ž Ů é É č č ó Ž č č š š č ň Ž é úč ť č č ů č č š éč š š ů š š ů ť č ó ů ů é š éč č ů č ó ů é č é

Více

é ř é ř ř é ů ř ů ř é ů ř ů é ř é ř ň Ž Ž é ř Ž ů ř é Í é é ř ř ú ú ď é ř ř é ů é é ů ř ř ú ř ř é é ř é é ř é ď ů é é ř é é ř ú ř ž ž ů é ú é ř ř é ů ř ů ř é Ž é ř ů é ů ř ř é ú ř é ř ů ř ř é ů Í ú úř

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

č Ž ě ŘÍ Á Ž ť ř č ě ě ž ů ž ú ř ř ř š ž č ě ě Ž ř ř č ž ř š š š š ě ř ž úč ů Ž ř š Ž úč ů ě ř č Ž Č ě Ž Č Ž Ž Í ž úč š ŘÍ Č ŽÍ Á ě ěž ě ě Č Ž ú ě ů ó Ž ř ě ó š č ř ř ř ů ů ř č ž ď ř č ě ř č ř ů ž š ů

Více

Souhrnná teritoriální informace Chorvatsko

Souhrnná teritoriální informace Chorvatsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu ke dni 01.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

ř é Ů é ř ž ř é é ř ž ř Ů ř ř ř Ú é Í ř ř ř é Ž é Í ř é Ý ř ř é é é é ř ř ř é é ř é é ř é Ž ř Ý é ří ř Ř é ř ř Ž Ů ř ř ř Š Í ří ř ř řň é ř Ú řň é ř řň é ř Š ř ž é ř Ž ř Ž ř ř ř Ž Á Ž Ž Š ř ř ř ř ř é é

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

Í ň Ž ň ť Ú Ž ť ť Í Ť Ú Ž ť Ž Í ť Ž ť Ž Ž ť ť Ě Ž Ů Ú Ó Ú Ě Ú Ž Ž ť Ž Ú Ž Ž Ě Á Ú Ů Ž Ž ž Ž Ž ť Ž Ž Ž Ú ť Ů Ú Ó ť ť ť Ž Ž Ž Ě Í Ž Ú Ž ť Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ž Ž Ž Ě Ž Ž Ž ť Ž Ž ť ť Ž ť ť Ž Á Í

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

ý úř ř Č Ž ř Ž ý Úř ď ř ř ř Š ý š ů š ř ř Č Č ř ř ý ů š Ú Š ř ř ý Ů ý ů š ř ř ř úř ř ř š ů Ů Ů Č ů ř ř ř ž ř ý ř ž ř ó ů ů š ó ů ů š ř ž ý ů ř ž ý ů ž ž ď ž ý ř ý ř ř ý ž ď ý ůž ý ú ý ž ř ů ů ů ň ž š ž

Více

ňď Ó Ó Š ť ř ř ř Č ř ť ř Ř Š Ě Č Č ř Č Ý Ě ť Ě ť ř ý ř Ř ť ň Ě Ý ř Ě ř ř ň ť Š Š Š ň ť Ó ť Á ť ř Ů Ú Ě Č ť ň Š ř Ď Č Š ň Ř Ě ň ý řň ř ř ř Č Š ť Š Š Š Ú Š Á Ý Ú Š Š Š Š Š ť Á ť ť Ě ť ť ť ř Ú Ú Ú Š Ů Š ý

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

PROGRAM. 21.06.2014. - subota Dugi Rat, Poljički trg 21:00 sat Folklorna večer KUD Dalmacija i KUD Ravnica, Stari Perkovci Organizator: KUD Dalmacija

PROGRAM. 21.06.2014. - subota Dugi Rat, Poljički trg 21:00 sat Folklorna večer KUD Dalmacija i KUD Ravnica, Stari Perkovci Organizator: KUD Dalmacija 13. dugoratsko ljeto 2014. godine PROGRAM 21.06.2014. - subota Dugi Rat, Poljički trg 21:00 sat Folklorna večer KUD Dalmacija i KUD Ravnica, Stari Perkovci Organizator: KUD Dalmacija 23.06.2014. ponedjeljak

Více

É ť Č Í Č Č Č ž ú ž ž ž š š ň Ž Č š Č Č ž ú Č ú ú š Č Č ž ů Ů š ž š Š ů ů Č ů š ž š š š Žň š ů ů š Č Ž šš ž ŠÍ Ž ž ů ŽŠÍ Ž ňů ž š š ž Ž Ů ů š ž ž š ú ň ž ů š Č ž ž Ž Ů Š Š Č Č Í š Ů ŠŠÍ š ž š ů ů Š Ů Ů

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

Í Í ž Ž ž ó Í ú ž ó ž Š ú ú ť ž ú É ď šú ó ž ů Á š ů ů š ů š ó ů š ů ů ú ů ž ž ú ů ú ů ů ž ž ž ž ž ů ů ž ů ž Ů ŤÍ ž Ů ú š ů Ů š š ů ú š ů ů ú ů š ú ů ůž Í ů Í ů Ů ď Ú ó š ž Ž š ů ž š ů ď ž ů ž ž Š É ž

Více

ů ů š š ú č ř š š ř Ó ž š ž č š úř ř š ů ž ř ů ž š č č č č Í ř č ž ř ž č Š č ď č Š š š ů ž č š š ů ů č č ř ů ů š ďř č č úž č ř ř č ň č úř ů ř úř Í ů š č ů Í ů ú ů ň ž ř č ž ž ř ž ú ř č ř Š ú č ú č Í ů

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

Č Á Ě Č š ž ž ů š ů ž ú š Č Č ž š ó ž ž ž ž ó ůž ž ůž ž ůž š ž ž ůž ž ůž ů š ž Á Č Ž Ž Á š ž ž ž ž ž ž ů ž ž ž ž ž ž ž ž ž ůž ž ž ž ň š ň ž š ž ž ž ž ž š ž ž ž ž ž ž š ž ů ž š ž ú ž š š ž ž ž ž š ž ž ž

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL AIR CDITIER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-(B) 0, 3, 8UFV Series Outdoor unit RAS-0, 3, 8SAV Series RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-3M8SAV-E RAS-3MGAV-E RAS-4M3SAV-E RAS-4M7GAV-E

Více

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu LISTY II broj 02.04.2010. casopislisty@gmail.com 1. SADRŅAJ SADRŢAJ... 2 UVODNIK... 3 RUBRIKE... 4 KNJIŅEVNOST... 4 Jára

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

Ě Ý Ř úř ř ý Á Ř Á É Ř Á Ř É Á š Ž Á Ř Ž ú ř úř úř úř ř š ý ú ř Š ř ů ú ř ř š ř ů ř ř ú Ř ú ř ř ž ř ú ú ý ů ý ř ú ř ř ů ř ú ř ř Ž ů úř úř ř ř ř š ť ř š Ž ý ř ř ů ř úř ň ů ř Ž Ž ř ř ů ů ý ý Ž řň š ř š ý

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Ř Ú č č ň č š Ú č š ň Č č š Ž č č č ň Č č š š š ň Č Ž Č ň š č č ň Č Ó ň č Ž ů Ž Ž Č Ú Ř č š ň č š č ú úč ň ů ů ž č ů ů ň Č š Ž ň Ž ž ů ž ň Ž č Č š Ž ň Ž šš ž ž š ů ů ů č č ž ů ž Ž č š č č š ú ň ž Ú ů ž

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky,

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Da li govorite češki? (francuski, engleski,

Více

Ú ůž Ž Ž ů Ž ú Š ů š ú š š š š ú ú š š ú ů š š š ů š š š š ů š ů Ž ů š š Ž ň ú š š š š š Ž ú Š š ú š š ů š š Ž š š š š š Ž ň Ž ů š ů š ů ů ů Ž ú Á š š É Á Ř Ž Č É š Ť š š Ž ÚČ Ú ů Ě Ů ů ú ů Ž ú š Ž š š

Více

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR I.E, Reichert Radek ákladní škola Rakovského v Praze : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : GunK ákladní škola Rakovského v Praze I.A (C0), gr. Brožková Blanka : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0

Více

š ŠÍ ř Ů ř š ř ů š š Á Á ú š ů ň ý ž ř ž ř ř ž ň ů Ř úř Á Ů ř Ů Ž ž ý ú ů ů š ř ů Č š ř ů ž š ř ř ů ž š ř ů ř Ž š ž ýš Č Č ý ř ů ř ž ř ř š ř ý Ž ř Ú ř ž ý ř š Ž Ů ý ů ž ř Š ž šú š ř ž š ž ž ů ý ů ý ř ž

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

Č É Á Ř ú š ý č ě ě ě ě ý Ů ě ě š ú č č ě č Ž č ě č š ě ú Č š ě ý š ě ů ú Č ý ú ě č ě č š ě Ž Ž ě ě ý ě ú ú úč š ě č č Ú Č š š Č ž ě ě ě ú Ú č ě Ž š č ý Úč Č ý ů ě č Ž č ě č ů Ž č ě š ě Š ž č ě ý úč Ž

Více

ů ý é č Č é č ů ý č ý č ý úč Ž Č é š é č é ř ý é ř ř Ž é ř ž úř ý ř ř Ť ř é č ř é č é Č Č Ž ř č č ř č ř Ž é é š č ž ř é ř ř Ý č Í č é š č ž ř é ř ř ý č ř č č Š č š Í č Í ž ř š š č ý ý ř ř ž é ž č Í š č

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

ý Ť ý úř Č Ú Š ÚŘ ř Š č Ř Á ÁŠ ý úř ý úř úř ř š ý Í é ú ř ž ú ř é é Í é ý ů ú č š ž š ž š šú ú Í ř ú ř é é ř é ý ů ú č ú č ú š Č ý é ř ý č č ř š ř é ř č ř é ý ý č Š č é ř ř Í č ů é ř ř ýš ř ř ů é ů é ýš

Více

Ř ň ř Í Č Č ř Č ě ů ť Í ř Ř Š Č ě ů Ž ú Č Č Š ě ř ě ě ř ě ř Č ř ů ř ě ří ř š ř ř Č Š ř š ů Ž ř ů ů ř š ň Í ř ř ě Č ě Č Č Ě ť ú Í Ť Í š Č Ž ě šř Ž Č Ú ř ú ř Č Í ě ě Ž š Ž ř Ž ě ě Ž ů ů ř Č ř Í Š ě Ž Š Č

Více

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Oči bosanskohercegovačkih historičara i istraživača uvijek su bile uprte u arhive i biblioteke Beča i Budmpešte, Dubrovnika i Venecije, Ankare i Istanbula, dok je

Více

Í Í Ů Č ř ů ř Í ú ů ř ú ř ů ů ů ř ú ů Ť ž ů Š ř Š ů ř ř ů ř ů ř ů ú ž ž ú ň ž ř Ú Ž Í ž ř ř É Ť Ň Ř ř ů ů ž ů Ý Ř Ě ř ž ř ř Ý ů ř ř ů ř ú ů ů ž ů Č ř ž ř ř ů ř ř Ý ř ř ř ž ř ů ž ž ž ď ů ř ů ů ů ů ž ů Í

Více

ů Ž ň Ž é ř š ř š Š Š é ř ú é é ř ů š Ž ř Ó ř š ť ž é ř ů ř é é ř ú ů é Ž é š é š é řů é ú ů ť é š é Ž é é é é ů ř ů é Š é ů é é Ž é é ř š š ř é Ž é ř ř é Š ř ů ť ř ů ř Ž Š ř ž é ř š é é ú Ž ů é é Ž ů

Více

š ů Á Ě Ž Í Ř Í ě ř ě ř Ž š š ě ě úť š Č ě Ř ÁŠ ě ž ř ě ě ř š úř ě ě ě ů ě ě š ř ů ě ř š úř ř ě ďě š ř ů ů úř ú ř ě ř ž ď ě Č ě ě š Č ě ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ě ě Í ú

Více

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku

Chorvatsko. Geografie Chorvatska. Užitečné informace: Ubytování v Chorvatsku Chorvatsko Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších zemí, kam se rok co rok vydává stále mnoho českých turistů. Vzdálenost z Prahy do Chorvatska je 920 km, které se dají zvládnout autem, ale určitě mnohem

Více

ř ř š ů ř č ú ř Š Ů ť č ú ť č ř č š Č ď č ř ý Ž š ů ž č č ÁČ Á Á Ž Ý Á Ý É ř š ý ž ů Č Ž ýř Ú Č Ž š Í ý ů ý ů ř ž ř č š č ú š ž ť ů č č ď Í Ž č ý Ž č Á ř š ž ý Ž Ž ů ý š Ť ř úč Í Č ý ž ý ů ř ž ň ů ů ř

Více

Ř úř Č ř š ř ř ě ř ř š ý č ú ř ú ř Ž ě ě ď č ř č ó ě é š ž ý Ž ě š č ě šú ě ú ř ř ú ř é č ú č ě ě ř č ř š é č č ě ý č š é ú ř ě ě ě ý ů ý ž é ě é š ř ýš ř ř ú ň ý ě šť é ó é š ě ó č é č ú ó ě š ý š ě č

Více

Č É Ů Ř Ě č ď é ý čú úč úč čů ž žú č ď é č ů úč ý ý ýď čů ý é ý č č ý Č ž č č ž ď ů ž ž ý č ž é Ř č čů ú ý č č č é Ř é é ž é č č ž ž Ř č čé č ž č ý ž ů č ž ý ž Ř ž ů ý ú ň é ž é é Č ň ůč č Š č č Č č č

Více

ů ž ř ř ě Ě Í Á Ě ŠŤ Í ŘÍ Í č ú ý Ý Ě Í Ý Š Ě Í ěí ú ěť ě ý Ó č č ě ý ž ž ř ý č ý ž ý ů č ý ň ý č ě Ž ť č ž ý ý ř č č ě ý š ě š é š é ě š ě ů šť ý ů ě ů ý ť ů ů ý ýš ě žíč ž ě ř Ž ú Í ů é ť ě é ž ý ř š

Více

Ě Ř Á Á Ě ÉÁ Ý Í ó ř é Í Í ý ý ř úř ř š ý ú ř ě ě š ř ů š ě ě š ř ů ú ř ž ž ě Í ě ó Ž ě š ě šú ě ú ř ř ú ř ě ú ě ř é ť ěř ž ř é ž ý é ě ě ů ř é ž ý é ě ř ř š ě é é š ě Ž ý é ě ř Ž ř ř ž š é ř ž šť é ř

Více

Š š ó ů ý č ť Č ý ýúř č ý ú Í ř Č ř ří ř úč ř ýúř č ý ú ř ž ž ý úř Ú Úř Ř ř úč č Á ŽŽ Č ů úřý ý č Í ř ý ý ú Č č Ž Ž ó š Úř ý Ž ó Ž ú ř ř Ž ž Ž Ž ř ž Ž ý Ž č ý ý ů ů Ž ů ž Ž Ž ř ú ř š Á ř ý ů Č ř ý č Ž

Více

š Í ž ž š š š Ž ž ž ž Ž ň ž ůž š ů ů š š š ú ú Í š Ú ů ů ů ú Ú ů ž š ž š š Ý ž ž ž ž ž ů ú š ž ů ů ů Í ž š ů š ů ž ů šť ů ů ůž ú ů ú ů ůž š ů ů ů š š ů š ů ů ž ů š Ú Í ú š ž ů š ů ů ů š ž ú š ž ž šš ž

Více

Ý úř ř č ď É ť řň Ž Ť Č č ř č ž ň ř ě ě úř ř č ž ř ě ě ř Š ř ř č ě ě ě š Ů ě ř č ř ě ř ě ž ě ř ě Č š ž ě ě ř ě Č Í š ě ě ů ě č ř Ž ň ř č Ž Ž ě ř ě ů ř ě ú ě ů ě č ř ž ř ě ú ě ů ě ě č ú ě ů ř š Ž č ů č

Více

Ronjenje. Potápění SREDNJA DALMACIJA STŘEDNÍ DALMÁCIE

Ronjenje. Potápění SREDNJA DALMACIJA STŘEDNÍ DALMÁCIE Ronjenje SREDNJA DALMACIJA Potápění STŘEDNÍ DALMÁCIE Trogir Ronjenje Potápění 1 Srednja Dalmacija Split Srednja Dalmacija predstavlja područje prijelaza iz mnogobrojnih otočića Kornatskog područja u područje

Více

ď ú ú Č ý ů ů ú ů ž ť ž ž ů ý ó ú ý ů ú Ž ý ú ů ú Č ď ý ž ý ž ú ů ž ý ž ž ý ý ž ů ž Č ž Š ž ž ú ů ý ů ž ú ů ž ý ť ť ů ť ů ů ůž ž ž ž ý ý ů ž ý ý Ú ů ž ý ý ů ž ž ý ú ý ž ů ů ý ý ý ů ý ý ů ý ž ý ó ů ú Ú

Více