DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ IČ: č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský úřad ve Zlíně zastoupena: ředitelka společnosti Marcela Koutná bank. spojení: č.ú /0300, ČSOB, a.s. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen dražebník ) Ing. Hana Klimešová se sídlem: Jeseník Bukovice, Rejvízská 90, PSČ insolvenční správce dlužníka AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. se sídlem: Rapotín 438, pošta Vikýřovice, PSČ IČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3127 (dále jen navrhovatel ) Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných dražbách ), vyhlašuje touto dražební vyhláškou dle 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen dražba ). Článek I. Doba a místo konání dražby 1. Den konání dražby se stanovuje na v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora ve hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od hod. do zahájení dražby. Článek II. Předmět dražby a jeho popis 1. Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. (dále také ACC), se sídlem Rapotín 438, pošta Vikýřovice, PSČ , IČ Soubor je dražen pod názvem Výrobně skladovací areál ACC v k.ú. Rapotín a je tvořen těmito nemovitostmi: 1

2 pozemek p.č ostatní plocha o výměře 427 m², ostatní komunikace pozemek p.č ostatní plocha o výměře 5167 m², manipulační plocha pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 991 m² pozemek p.č. 1394/1 - ostatní plocha o výměře m², manipulační plocha pozemek p.č. 1394/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1340 m² pozemek p.č. 1394/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2784 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5018 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m² pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 m² pozemek p.č. 1400/1 - ostatní plocha o výměře 905 m², manipulační plocha pozemek p.č. 1400/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m², stavba bez LV pozemek p.č ostatní plocha o výměře 321 m², jiná plocha budova Rapotín, č.p. 438 na p.č rodinný dům budova bez čp/če na p.č jiná stavba budova bez čp/če na p.č výroba budova bez čp/če na p.č. 1394/2 výroba budova bez čp/če na p.č. 1394/3 výroba budova bez čp/če na p.č výroba budova bez čp/če na p.č jiná stavba budova bez čp/če na p.č výroba budova bez čp/če na p.č výroba to vše zapsáno na LV č. 1054, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální území Rapotín, obec Rapotín a okres Šumperk. (dále jen předmět dražby ). 2. Navrhovatelem je Ing. Hana Klimešová, insolvenční správce dlužníka AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., jako osoba oprávněná podat návrh na provedení dražby dobrovolné, neboť nemovitosti, které jsou předmětem této dražby, jsou zahrnuty do majetku (konkurzních podstat) insolvenčního správce, respektive byly zapsány do soupisu majetku, v souladu s ust. 217 a násl. z.č. 182/2006 Sb. Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne sp.zn. KSOS 16 INS 4963/2008 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne sp.zn. KSOS 16 INS 4963/2008-A11 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne sp.zn. KSOS 16 INS 4963/2008-B32 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. 3. Celkový popis předmětu dražby 1) Trafostanice na poz. par.č Objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Na jižní a západní stěně stavby je provedena pochozí rampa se zábradlím z železobetonové konstrukce. Stáří stavby je 30 let. 2) Kotelna se svařovnou a dílnou na poz. par.č Stavba kotelny a bývalé uhelny se silem na popel a škváru (násypka u severní stěny kotelny). Nyní již plynofikovaná kotelna s novými dvěma plynovými kotli. Rekonstrukce technologie provedena v roce Součástí stavby je silo na popel. Víceúčelový objekt kotelny s obslužným zázemím (kanceláře, soc. zázemí, laboratoře), svařovny a dílen. Převažuje účel užití jako stavba pro energetiku. Stáří částí po rekonstrukci je 24 let. Ostatních z dob kotelny na uhlí 70 let. 2

3 3) Hala I. - V. s mostovými jeřáby na poz. par.č Jedná se o velkoprostorovou výrobní halu navazující stavebně na správní budovu s technologií na lisování kovových dílů pro automobilový průmysl. Dispoziční uspořádání haly: Skládá se z oddělených výrobních sekcí: hlavní lisovna (jihozápadní část haly), lakovna (severozápadní část haly), nástrojárny + lisovna (severovýchodní vnitřní část haly), kompresorovna + sklady (přístavky podél severozápadní strany haly). Stáří objektu je 27 let. Objekt je nepoužívaný, nebyly prováděny údržbové práce, byla znehodnocena užitná plocha (velké otvory po demontáži lisů). 4) Vrátnice na poz. par.č Jedná se o vstupní objekt do podniku vpravo od hlavního vjezdu s ostrahou. Je jednopodlažní bez podsklepení. Provedení z ocelové konstrukce se zdvojeným prosklením, zastřešený plochým ocelovým krovem s opláštěním trapézovými plechy. Stropní konstrukce s rovným podhledem se zateplením. Stáří 23 let. Objekt v průměrném stavebním stavu. 5) Přístřešek u vrátnice na poz. par.č. 1394/1 Jedná se o vjezdový objekt (přístřešek pro auta) do podniku v hlavním vjezdu u vrátnice. Je jednopodlažní bez podsklepení. Provedení z ocelové konstrukce zastřešené plochým ocelovým krovem s opláštěním trapézovými plechy. Stáří 26 let. Objekt v průměrném stavebním stavu. 6) Přístřešek na kola před vrátnicí Jedná se o objekt (přístřešek pro kola) situovaný napravo před hlavním vjezdem do podniku u vrátnice. Provedení z ocelové konstrukce zastřešený plochým ocelovým krovem s opláštěním vlnitými plechy. Stáří 23 let. 7) Sklad s výměníkem na poz. par.č Užíván jako sklad režijního materiálu a PHM. Objekt je stavba s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Stáří objektu je 26 let. Zhoršený stavebně-technický stav většiny konstrukcí krátkodobé a dlouhodobé životnosti. 8) ČOV na poz. par.č. 1400/2 Stavba je nevyužívaná, mimo provoz, vzhledem k napojení kanalizace na veřejnou obecní kanalizační síť. 9) Správní budova na poz. par.č Popis stavby: Budova se třemi nadzemními podlažími bez podsklepení. Zastřešení plochým krovem s živicí. Dispoziční řešení: 1.NP - výměníková stanice (TÚV), sociální zařízení, kanceláře 2.NP - kanceláře, jídelna, kantýna, šatna + sociální zařízení Stáří je 23 let. Opotřebení objektu je průměrné, údržba prováděna, stavebně-technický stav odpovídá stáří. 10) Budova šaten č.p. 438 na poz. par.č. 1397, 1398 V budově se nachází část šaten pro muže (2.NP) a pro ženy (1.NP) a část je v současnosti nevyužívaná. Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Zastřešení je sedlovým krovem s polovalbami. Stáří původní stavby je 96 let. Stavebně - technický stav velmi špatný. 3

4 11) Hala trojlodní VI, VII, VIII s mostovými jeřáby (20 t) a administrativní přístavbou na poz. par.č. 1394/3 Jedná se o velkoprostorovou halu lisovny se sklady. Půdorysně tvoří objekt obdélník s podélnou osou sever - jih. Každá z lodí je zastřešená sedlovou střechou se světlíky. Hala má zděnou podezdívku, obvodové stěny kryté al. trapézovými plechy s tepelnou izolací. Střecha má rovněž krytinu z trapézových plechů, strop chybí. Většina prvků dlouhodobé životnosti je stará cca 83 let. Během užívání objekt prodělal řadu rekonstrukcí a modernizací. Objekt nebyl delší dobu používán a nebyly prováděny údržbové práce. U jižní obvodové stěny haly je přistavěn administrativní přístavek. 12) Venkovní úpravy a drobné inž. stavby a trvalé porosty Specifikace venkovních úprav: - zpevněné plochy živičné a monolitické (parkoviště pro osobní automobily před podnikem) - vnitrozávodové komunikace a manipulační plochy - inženýrské sítě (el. energie, zemní plyn, kanalizace, vodovod, telefon) - oplocení, vjezdové brány 2 x, vchodová branka - trvalé porosty v areálu (borovice, smrky, túje, okrasné keře, živé jehličnaté ploty) - obrubníky - venkovní osvětlení - trubní mosty - plochy z panelů ložených do písku 13) Komín Stavba komínového tělesa kruhového průměru, umístěná severně před stavbou kotelny. Provedení z monolitického taženého betonu. Původně využívaná pro kotelnu na pevná paliva, nyní pouze jako stožár pro mobilního operátora. Stáří je 20 let. 14) Hala ocelová, svařovna na poz. par.č. 1394/2 Objekt je dvoulodní hala svařovny, půdorysně ve tvaru L. Má jedno nadzemní podlaží. Střechu má objekt sedlovou nad každou lodí. Je postaven na základech z betonové desky. Na podezdívce z cihel se nachází kovová sendvičová konstrukce. Vnější část je z al. trapézového plechu. Strop chybí. Hala má rovnou střechu nesenou ocelovými příhradovými nosníky. Stáří objektu je 17 let. Stav konstrukcí odpovídá stáří objektu. 15) Skladové žlaby na poz. par.č Jedná se o dva objekty nadzemních betonových žlabů, původně sklady uhlí, nyní kovového šrotu. Provedení z plošných prefabrikátů - silniční panely. Stáří 27 let. Stavebně-technický stav je zhoršený, jsou na konci své životnosti. 16) Potrubní energetické mosty (vč. stavební části) Potrubní mosty se vyskytují hlavně ve středové severojižní ose oceňovaného areálu. 17) Sklady Gumotex Břeclav bez č. ev. k demolici na poz parc. č. 1394/1 Dodávky elektřiny do areálu poskytuje ČEZ Prodej s.r.o., dodávky vody a odvod odpadních vod Šumperská provozní a.s. V areálu je zajištěna nepřetržitá ostraha externí bezpečnostní agenturou. 4

5 Pozemky Všechny pozemky se nachází téměř v rovině. Jsou zastavěny stavbami nebo mají kryt živičný či betonový. V malé míře se jedná o kryt ze zeleně nebo panelů ložených do písku. Pozemky vesměs obsahují venkovní úpravy a kompletní inž. sítě, nebo jsou tyto vedeny v jejich blízkosti. Celková výměra pozemků činí m 2. Článek III. Prohlídka předmětu dražby Prohlídka dražených nemovitostí byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne ve hod. 2. termín dne ve hod. Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před vstupem do areálu. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců. Bližší informace na telefonním čísle: , , Článek IV. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. Užívací práva nezapisovaná do katastru nemovitostí: Dlouhodobý pronájem komína telefonním operátorům - roční nájem celkem Kč ,- Kč. Článek V. Cena předmětu dražby 1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku ze dne aktualizovaného Dodatkem č. 3990/2013 ze dne a následně Potvrzením ze dne , vypracovaného Znaleckým ústavem Montekala spol. s.r.o., se sídlem Hálova 34, Praha 9. Celková cena předmětu dražby činí částku ,- Kč (slovy: dvacet milionů devět set tisíc korun českých). Článek VI. Nejnižší podání 1. Nejnižší podání činí částku ,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Článek VII. Minimální příhoz 1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 5

6 Článek VIII. Dražební jistota 1. Výše dražební jistoty je stanovena na ,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). 2. Dražební jistota musí být uhrazena buď bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem v hotovosti na účet dražebníka č.ú /0300, (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby), vedený u ČSOB, a.s., nebo ve formě bankovní záruky poskytnuté osobou disponující bankovní licencí udělenou Českou národní bankou. Text bankovní záruky musí být v češtině, popř. opatřen překladem s tlumočnickou doložkou. Bankovní poplatky spojené s úhradou dražební jistoty jdou k tíži účastníka dražby. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu přinejmenším 3 měsíců a jednoho dne ode dne skončení dražby. 3. Konec lhůty pro složení dražební jistoty a to jak pro dražební jistotu v penězích, tak i ve formě bankovní záruky, je stanoven na šestnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. 4. Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem. 5. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální adrese. 6. Dokladem o složení dražební jistoty jsou buď: výpis z účtu účastníka dražby nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební jistotě z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka nebo příslušný díl poštovní poukázky, osvědčující, že ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka byla uskutečněna platba odpovídající dražební jistotě pod stanoveným VS (popř. osvědčující, že k rukám dražebníka byla odeslána příslušná peněžitá částka) nebo bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka složena v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě nebo záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši odpovídající přinejmenším dražební jistotě 7. Účastníci dražby jsou povinni před zahájením dražby doložit dražebníkovi svoji totožnost, popř. oprávnění jednat za či jménem účastníka dražby (písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem, originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního či jiného rejstříku, kde je účastník dražby zapsán, ne starším než tři měsíce). Účastník je dále povinen předložit doklad o složení dražební jistoty a čestné prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ust. 3 zákona o veřejných dražbách. Po splnění těchto povinností bude účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. 8. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bez zbytečného odkladu po skončení dražby. V případě bankovní záruky se záruční listiny vrací taktéž bezprostředně po skončení dražby. V ostatních případech bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi (popř. z účtu, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány), a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby. Článek IX. Způsob úhrady ceny dosažené vydražením 1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 90-ti dnů od skončení dražby, a to buď bankovním převodem na účet dražebníka č.ú /0300, vedený u ČSOB, a.s., poštovní poukázkou nebo v hotovosti na účet dražebníka. 2. Dražební jistota, včetně jejího příslušenství, kterou vydražitel složil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve 6

7 formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou, šekem, započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. 3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu, nenabývá vlastnické právo k předmětu dražby a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Dražebník je oprávněn po něm požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se v souladu s ustanovením 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije dražební jistota složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství. 4. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně. Článek X. Podmínky odevzdání předmětu dražby 1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle 30 zákona o veřejných dražbách, předá bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením 32 zákona o veřejných dražbách insolvenční správce Dlužníka jako osoba oprávněná předmět dražby zcizit dle 17 odst. 4 zákona o veřejných dražbách, za účasti dražebníka předmět dražby vydražiteli. To vše na základě doložení totožnosti vydražitele. O předání předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nákladů vzniklých z důvodů dle ust. 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca. 12 tis. Kč) bude vyčíslena v Protokolu o předání předmětu dražby s tím, že nárok na úhradu těchto nákladů nabude splatnosti 15. den ode dne následující po skončení předání předmětu dražby. 3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí. 2. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 -ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 3. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných dražbách. 7

8 V Jeseníku dne Ve Zlíně dne Navrhovatel Dražebník Ing. Hana Klimešová insolvenční správce dlužníka AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. (úředně ověřený podpis) Marcela Koutná ředitelka společnosti Dražební společnost MORAVA s.r.o. (úředně ověřený podpis) Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ kontakt: tel: , tel/fax: , 8

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/IS/BTS/2008 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26 15 96 78 se sídlem: Praha 10-Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00 zapsaný

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5105-075/2015 o odhadu obvyklé ceny pozemků p.č. 1052/3, p.č. 1052/165, p.č. 1052/179 a na nich stojícího polyfunkčního areálu č.p. 1373 se společně užívanými nemovitými věcmi, na adrese

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více