Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí"

Transkript

1 Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojištěný se z pojistného certifikátu a faktury od společnosti Dell dozví, zda si zakoupil: 1. pouze pojištění proti náhodnému poškození nebo 2. pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Úroveň podpory, na kterou má pojištěný nárok, závisí na zvoleném typu pojistného krytí. Tyto informace nalezne na pojistném certifikátu a také na faktuře od společnosti Dell. V rámci této pojistné smlouvy o pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení (dále jen smlouva ) je pojistitelem společnost ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: (dále také jen pojistitel ), která jmenovala pojistníkem společnost Dell Products se sídlem na adrese Raheen Industrial Estate, Limerick, Irsko, která má na starosti prodej tohoto pojištění a evidenci všech pojistných nároků plynoucích z této smlouvy. Sjednáním pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení podle údajů na faktuře společnosti Dell pojištěný souhlasí s pojistnými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a zavazuje se je dodržovat. Pojištěný je povinen si tuto smlouvu řádně pročíst. Tyto pojistné podmínky jsou dodatkem ke smluvním podmínkám jiné, nadřazené smlouvy uzavřené mezi pojištěným a společností Dell a v případě, že taková smlouva neexistuje, dodatkem ke všeobecným prodejním podmínkám společnosti Dell. Tato smlouva se uzavírá mezi pojištěným a pojistitelem, společností ČSOB Pojišťovna. Společnost Dell zprostředkovává vyúčtování. Význam pojmů, které nejsou níže definované, vyplývá z ustanovení výše uvedené uzavřené smlouvy nebo ze všeobecných prodejních podmínek společnosti Dell. Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení se vztahuje na hardwarové výrobky a mobilnízařízení s tím, že při nákupu výrobku od společnosti Dell nemáte povinnost takové pojištění uzavřít. Faktura společnosti Dell, na níž je uvedeno, zda si pojištěný zakoupil pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení, bude sloužit jako potvrzení o uzavření pojištění. Výrobek je opatřen sériovým číslem ( servisním štítkem ), s jehož pomocí je možné ověřit, zda si pojištěný zakoupil pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení. Za každý jednotlivý výrobek pojištěný podle této smlouvy musí pojištěný uhradit pojistné. Například pojistné krytí notebooku se nebude vztahovat na tiskárnu pořízenou společně s notebookem. Jak pro tiskárnu, tak i pro notebook je potřeba uzavřít samostatné pojistné krytí. Kromě počítačů a mobilních zařízení, jako jsou mobilní či chytré telefony, je možné zakoupit samostatné pojistné krytíi pro určité periferní zařízení. Pokud pojištěný uzavřel pojištění pro periferní zařízení, to se vztahuje pouze na integrované součásti hlavní jednotky takového zařízení, včetně součástí nebo doplňků potřebných pro pravidelný chod hlavní jednotky a dodaných při prodeji, jako jsou interní paměť, integrovaná LCD obrazovka, interní komponenty/spínače, integrovaná tlačítka, šuplíky, kryty nebo panely, dálková ovládání, synchronizační kolébky nebo kabely. Informace o pojištění Pojištění proti náhodnému poškození - platí pouze tehdy, kdy bylo zakoupeno pojištění proti náhodnému poškozenía pojištěný uhradil odpovídající výši pojistného podle údajů uvedených na pojistném certifikátu a faktuře společnosti Dell.

2 Rozsah pojištění Pokud v průběhu trvání pojištění dojde k náhodnému poškození pojištěného výrobku, má pojištěný právo na opravu nebo výměnu takového výrobku zajištěnou v souladu s těmito pojistnými podmínkami. Oprava pojištěného výrobku V průběhu trvání platnosti této smlouvy a v souladu s výlukami z pojištění se pojistitel zavazuje v potřebném rozsahu opravit pojištěný výrobek a napravit škodu, ke které došlo v průběhu běžného a obvyklého používání daného výrobku následkem náhodného poškození. Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že při opravě pojištěného výrobku budou originální části nahrazeny novými nebo použitými částmi od originálního i jiného výrobce. Náhradní části budou z hlediska jejich funkčnosti odpovídat funkčnosti originálních částí. Dle svého uvážení je pojistitel oprávněn pověřit opravou pojištěného výrobku sesterskou společnost nebo třetí stranu. Výměna pojištěného výrobku Pokud na základě vlastního a přiměřeného uvážení dojde pojistník k závěru, že je namísto opravy pojištěného výrobku nutná jeho výměna, pak, kdykoliv to bude možné, bude funkční kvalita náhradního výrobku stejná nebo lepší v porovnání s originálním výrobkem zakoupeným od společnosti Dell. Povšimněte si prosím, že pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že náhradní výrobek může obsahovat originální nebo použité části od originálního i jiného výrobce. Tato smlouva se nevztahuje na preventivní údržbu. K získání nároku na opravu nebo výměnu pojištěného výrobku podle ustanovení této smlouvy není nutné, aby pojištěný prováděl jakoukoliv preventivní údržbu daného výrobku. Rychlost služeb Rychlost služeb poskytovaných při opravě nebo výměně v souladu s touto smlouvou se nebude lišit od rychlosti služeb platné pro vaši záruku nebo balíček služeb na daný výrobek. Zároveň se stanovuje, že rychlost služeb nepřesáhne službu Next Business Day (služba přímo u zákazníka v následující pracovní den po diagnostice) podle popisu služby Dell ProSupport uvedeného na Pokud se pojištěný nenachází na území rodné země, může se rychlost služeb lišit a bude zajištěna s vynaložením přiměřeného úsilí. Náhradnídíly Bez ohledu na zakoupenou rychlost služeb jsou některé díly navrženy tak, aby je mohl zákazník sám snadno vyjmout a vyměnit. Takové díly se označují jako díly vyměnitelné samostatně zákazníkem (CSR). Pokud technik společnosti Dell během diagnózy stanoví, že lze opravu provést pomocí dílů CSR, společnost Dell dodá tyto díly přímo zákazníkovi. Díly vyměnitelné samostatně zákazníkem (CSR) spadají do dvou kategorií: díly volitelně vyměnitelné zákazníkem (OCSR) - Tyto díly jsou navrženy tak, aby si je zákazník mohl vyměnit sám. V závislosti na druhu služby zakoupené s podporovaným zařízením může společnost Dell zajistit, aby technik vyměnil potřebné díly přímo u zákazníka. Pro více informací o tom, jaké volitelné CSR díly a jaká rychlost služeb vás opravňuje k bezplatné výměně dílů přímo u vás, prosím kontaktujte zaměstnance technické podpory. díly povinně vyměnitelné zákazníkem (MCSR) - Výměnu těchto dílů si musí provádět zákazníci sami. Společnost Dell nezajišťuje montáž těchto dílů. Pokud zákazník vyžaduje, aby společnost Dell tyto díly vyměnila, bude za tuto službu účtován poplatek. Geografická omezení a nové působiště Oprava nebo výměna prováděná podle ustanovení této smlouvy bude doručena na místo nebo místa uvedená na faktuře. Rychlost služeb, provozní doba technické podpory a rychlost služeb přímo u zákazníka se budou lišit v závislosti na geografické poloze a některé služby nemusejí být v daném místě k dispozici. Povinnost opravit nebo vyměnit pojištěný výrobek v místě nového působiště bude záviset na dostupnosti místních služeb s tím, že takové výkony mohou být zpoplatněny a může být provedena inspekce a recertifikace daného výrobku podle platných sazeb za poradenské služby. V případě pojistné události mimo území státu, kde pojištěný uzavřel toto pojištění, bude pojistné plnění omezeno na vynaložení přiměřeného úsilí a nemusí být k dispozici všem zákazníkům. Kromě toho nebude podpora v jiné zemi zahrnovat výměnu celého výrobku. Zaměstnanci technické podpory společnosti Dell rádi poskytnou další podrobnosti. K zajištění jejích povinností poskytne pojištěný společnosti Dell dostatečný a bezpečný přístup do svých prostor bez nároku na jakoukoliv odměnu. Limity U pojištění proti náhodnému poškození nejsou nároky na pojistné plnění v průběhu platnosti smlouvy omezeny. Pojištění se vztahuje pouze na hardware. Omezení týkající se mobilních produktů

3 V případě produktů, které jsou společností Dell klasifikovány jako mobilní produkty (jako například smartphony nebo tablety), jsou nároky na záruku pro náhodné poškození v průběhu platnosti této smlouvy neomezené s následujícím omezením: Je-li rozhodnuto, že mobilní produkt nelze opravit a je nutná jeho plná náhrada, budou v rámci této služby v každém období po sobě jdoucích dvanácti měsíců nebo v období zbývajícím do ukončení platnosti této služby, podle toho, které z těchto období je kratší, poskytnuta maximálně dvě zařízení. Pokud například zakoupíte záruku pro náhodné poškození na období dvou let počínaje lednem a v květnu uplatníte nárok, máte v průběhu období následujících dvanácti měsíců počínaje květnem nárok na jednu výměnu. Na další výměny do května druhého roku období záruky nemáte nárok. Výluky z pojištění Tato smlouva nezahrnuje a pojistník není povinen zajistit opravu nebo výměnu v následujících případech: 1. U pojištění vztahujícího se na počítačové nebo mobilní zařízení náhodné poškození periferních zařízení nebo komponent jako (bez omezení) dokovací stanice, externí modemy, externí reproduktory, herní konzole, přenosné brašny, sekundární monitory, externí myš notebooků, externí klávesnice notebooků nebo jiné součásti, které nejsou pevnou součástí počítače. 2. U pojištění vztahujícího se na periferní nebo mobilní zařízení náhodné poškození externě připojených počítačů, periferních zařízení nebo jiných zařízení, jež fungují společně s pojištěným zařízením, komponent, skříní, držáků TV nebo monitorů, kabelů, nebo položek klasifikovaných jako příslušenství nebo spotřební zboží a které nejsou integrovanou součástí hlavní jednotky, jako jsou baterie, žárovky, jednorázové/výměnné inkoustové nebo jiné náplně do tiskárny, foto papír nebo papír pro tisk, paměťové disky, jednoúčelová paměťová zařízení, přenosné brašny, dotykové pero, dokovacístanice, externímodemy, externíreproduktory, herní konzole, disky se hrami, sekundární monitory, externí myš nebo jiné vstupní/výstupní zařízení, jakékoliv jiné součásti, které nejsou pevnou součástí pojištěného zařízení, nebo jakékoli části/komponenty vyžadující pravidelnou údržbu. 3. Software, včetně (ale bez omezení): (1) jakékoli poruchy nebo poškození (včetně poškození způsobených virem) softwaru nahraného, koupeného nebo jinak přeneseného na pojištěný výrobek a (2) software nahraný přes Custom Factory Integration nebo jiné položky přidané přes Custom Factory Integration. Bude vynaloženo přiměřené úsilí k opravě nebo výměně nesoftwarových položek Custom Factory Integration, které za jiných okolnostínemusejíbýt při opravě nebo výměně zohledněny, jelikož tato smlouva takovou opravu nebo výměnu nezaručuje. 4. Pojištěné výrobky nacházející se mimo území státu nebo mimo místa uvedená na faktuře nebo jiném potvrzení o objednávce. 5. Jakékoli poruchy nebo poškození pojištěného výrobku, která majípouze kosmetický charakter nebo jinak neovlivňují funkčnost výrobku. Z této smlouvy nevyplývá povinnost opravit přiměřené opotřebení pojištěného výrobku a další povrchové vady, jako poškrábání nebo rýhy, které podstatně nenarušují používaní výrobku. 6. Pojištěný výrobek, který se pokoušel opravit někdo jiný než pověřený pojistník. Jakákoli oprava nebo pokus o opravu pojištěného výrobku, kterou provedl někdo jiný než pojistitel nebo pojistník, bude mít za následek odstoupeníod smlouvy a její zrušení. Pojistitel neposkytne náhradu za náklady na opravu, kterou na pojištěném výrobku provedl nebo se pokusil provést pojištěný nebo jiná osoba. 7. Jakýkoli pojištěný výrobek, který byl poškozen v souvislosti nebo následkem chybné nebo nedostačující instalace provedené uživatelem. Instalace provedená uživatelem zahrnuje následující úkony pojištěného nebo třetí osoby jednající jménem pojištěného: (1) rozbalování nebo manipulace s pojištěným výrobkem, (2) instalace či montáž daného výrobku na zeď nebo jiné konstrukce (nebo odstraňování výše uvedeného) a (3) upevňování držáků a dalších nosných konzolí určených k montáži nebo upevnění na zeď či k jiné konstrukci (či jejich odstranění). Instalace uživatelem nezahrnuje instalační služby zakoupené od společnosti Dell. 8. Ztráta nebo odcizení pojištěného výrobku (kromě případů, kdy bylo zakoupeno i pojištění proti odcizení podle údajů na pojistném certifikátu). K zajištění opravy nebo výměny pojištěného výrobku je pojištěný povinen vrátit poškozený výrobek pojistiteli. 9. Poškození pojištěného výrobku způsobené ohněm (externími vlivy) nebo úmyslné poškození. Pokud se potvrdí úmyslné poškození, není pojistitel povinen opravu nebo výměnu pojištěného výrobku provést. 10. Obnovu nebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku. Pojištěný je plně zodpovědný za veškerá data uložená v pojištěném výrobku. V rámci této smlouvy nejsou poskytovány žádné služby pro obnovu dat. Avšak pokud u pojištěného výrobku bude nutná výměna pevného disku, pojistník bezplatně nainstaluje aktuálníverzi

4 hlavních aplikací a operačního systému, který pojištěný původně zakoupil od společnosti Dell, včetně nainstalovaných aplikací Custom Factory Integration. Pojistitel ovšem nemůže zajistit, a taková povinnost z této smlouvy ani nevyplývá, že jakékoli nainstalované aplikace Custom Factory Integration budou kompatibilnís náhradním výrobkem. 11. Jakékoli škody způsobené válkou, teroristickým činem nebo vyšší mocí, včetně (ale bez omezení) blesků, povodní, zemětřesení a hurikánů.

5 Způsob uplatňování nároků na pojistné plnění v případě náhodného poškození Vznik pojistné události sdělí pojištěný Oddělení pro náhradu škody při náhodném poškození na telefonním čísle Co je povinností pojištěného? Pojištěný sdělí technikovi číslo uvedené na servisním štítku, který se nachází na zadní nebo spodní straně pojištěného výrobku, na faktuře společnosti Dell nebo na přední straně pojistného certifikátu. Poté, co technik ověří existenci pojištění proti náhodnému poškození, položí pojištěnému několik dotazů, aby zjistil rozsah a příčinu poškození pojištěného výrobku. K poskytnutí pojistného plnění a zajištění řádné opravy pojištěného výrobku v souladu s touto smlouvou musí pojištěný spolupracovat s pojistníkem. Technik mu položí několik dotazů ke zjištění rozsahu a příčiny poškození pojištěného výrobku. Kroky související s diagnostikou a odstraňováním potíží mohou vyžadovat více než jeden telefonát nebo delší diskusi a je možné, že bude nutný přístup k pojištěnému výrobku, pokud je to bezpečné. V případě, že pojištěný výrobek utrpěl závažné poškození (polití tekutinou, pád z velké výšky, apod.) vás může pojistník vyzvat, abyste svůj výrobek vrátili do skladu, a to i v případě, že máte nárok na podporu přímo na místě. Pokud se tak stane, je to proto, že pojištěný výrobek může obsahovat také skryté poškození, jež lze odhalit až po opravě zjevného poškození. Pokud bude pojištěný postupovat podle pokynů pojistníka, pojistitel mu uhradí náklady vynaložené na vrácení pojištěného výrobku do určeného servisního centra pojistníka. Po doručení pojištěného výrobku do uvedeného servisního centra bude výrobek podle rozsahu zjištěného poškození opraven nebo vyměněn za náhradní. V některých případech, kdy již po telefonickém rozhovoru s technikem je patrné, že je třeba pojištěný výrobek vyměnit, může pojistník dle svého uvážení rozhodnout o okamžitém zaslání náhradního výrobku pojištěnému. Pokud však pojištěný nevrátí poškozený pojištěný výrobek, souhlasí s tím, že uhradí maloobchodnícenu náhradního výrobku. Provoznídoba podpory nezahrnuje oficiálnístátnísvátky v zemi, kde má být poskytnuta. Pojistitel ani pojistník neodpovídají za selhání či prodlení poskytovaných služeb, které bylo způsobeno příčinou, která je mimo jejich kontrolu. Informace o pojištění Pojištění proti odcizení - platí pouze tehdy, kdy bylo zakoupeno pojištění proti náhodnému poškození a odcizenía pojištěný uhradil odpovídající výši pojistného podle údajů uvedených na pojistném certifikátu a faktuře společnosti Dell. Rozsah pojištění Výměna pojištěného výrobku V případě odcizení pojištěného výrobku v průběhu trvání pojištění má pojištěný právo na poskytnutí náhradního výrobku se specifikacemi odpovídajícími originálnímu výrobku (na základě vlastního a přiměřeného uvážení pojistníka). Pokud není náhradní výrobek ve stejné specifikaci již k dispozici, má pojištěný právo, na základě vlastního a přiměřeného uvážení pojistitele, na náhradu v hotovosti ve výši kupní ceny, za kterou pojištěný výrobek od společnosti Dell koupil. Místní rozsah pojištění Pojištění proti odcizení se vztahuje na pojistné události vzniklé ve všech zemích světa. Pojistitel ovšem zajistí výměnu pojištěného výrobku pouze v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Republika Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko nebo Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Pokud dojde podle ustanovení této smlouvy k odcizení pojištěného výrobku mimo území těchto států, bude náhradní výrobek zaslán pouze do výše uvedených zemí.

6 Limity Pojistné plnění z pojištění proti odcizení se omezuje na jednu uznanou pojistnou událost spočívající v odcizení výrobku v době trvání pojištění, pouze hardwaru. Výluky z pojištění Tato smlouva se nevztahuje na: 1. Náklady na výměnu softwaru. Aktuální verze hlavních aplikací a operačního systému, které pojištěný původně zakoupil od společnosti Dell, budou ovšem pojištěnému bezplatně nahrazeny a dodány spolu s náhradním výrobkem dodaným v souladu s tímto pojištěním proti odcizení. 2. Obnovu nebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku. Pojištěný je plně zodpovědný za veškerá data uložená v pojištěném výrobku. V rámci této smlouvy nejsou poskytovány žádné služby pro obnovu dat. Pojistník ovšem bezplatně nainstaluje původní verzi hlavních aplikací a operačního systému, který pojištěný původně od společnosti Dell zakoupil, včetně nainstalovaných aplikací Custom Factory Integration. Pojistitel ovšem nemůže zajistit, a taková povinnost z této smlouvy ani nevyplývá, že jakékoli nainstalované aplikace Custom Factory Integration budou kompatibilnís náhradním výrobkem. 3. Jakékoli jiné odcizení pojištěného výrobku kromě odcizení následkem přepadení nebo odcizení vloupáním způsobené třetí osobou. 4. Odcizení jakéhokoli příslušenství či spotřebního zboží. 5. Odcizení pojištěného výrobku, pokud nebyla přijata přiměřená opatření k zabezpečení výrobku před odcizením. 6. Odcizení pojištěného výrobku v době, kdy byl výrobek předán do péče nebo k užívání třetí osobě. 7. Odcizení pojištěného výrobku z vozidla, kromě případů, kdy byl výrobek schovaný v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo přihrádce na palubní desce a pokud pachatel do vozidla vnikl násilně a důkaz o násilném vniknutí je předložen při uplatnění nároku na pojistné plnění. 8. Odcizení pojištěného výrobku, pokud ho pojištěný zanechal na svém nebo jiném pracovišti, ve škole nebo na jiném veřejném místě, kromě případů, kdy byl výrobek zamčený bezpečnostním kabelem nebo v bezpečnostní skříňce, sejfu nebo podobném uzamykatelném zařízení, ke kterému měl přístup pouze pojištěný, a pokud došlo k násilnému poškození bezpečnostního kabelu, bezpečnostní skříňky, sejfu nebo jiného uzamykatelného zařízení a důkaz o násilném poškození je předložen při uplatnění nároku na pojistné plnění. 9. Jakýkoli případ odcizení pojištěného výrobku, který není nahlášen policii nejdéle do 72 hodin po zjištění odcizení. 10. Výměnu pojištěného výrobku, pokud došlo k jeho ztrátě nebo byl někde zanechán v důsledku událostí způsobených vyšší mocí (neodvratitelné, nepředvídatelné a vnější události). 11. Odcizení pojištěného výrobku následkem vědomého jednání pojištěného (nebo pokud odcizení může být takovému jednání přisouzeno). Způsob uplatňování nároků na pojistné plnění v případě odcizení K podání žádosti o úhradu škody v případě odcizení můžete použít webové stránky Při nahlášení pojistné události online bude vaše žádost zpracována v nejkratším možném čase. Při vyplnění a podání online žádosti o náhradu škody je pojištěný povinen uvést číslo servisním štítku nebo číslo pojištění, která jsou uvedena na pojistném certifikátu. Podrobnosti o uplatňování nároku na pojistné plnění v případě odcizeníjsou k dispozici online. Případně je možné kontaktovat Oddělení pro náhradu škody při odcizení telefonicky na čísle Během telefonického rozhovoru pojištěný nahlásí určité informace k ověření toho, že vlastní pojištění proti odcizení. Zároveň mu budou poskytnuty informace o tom, jak nahlásit pojistnou událost a podat žádost o náhradu škody.

7 Aby byla žádost vyřízena v nejkratší možné době, doporučujeme zaslat všechny dokumenty faxem nebo jako naskenované elektronické kopie. Co je povinností pojištěného? 1. Nahlásit odcizenína polici do 72 hodin od zjištění odcizení a poskytnout následující informace: o o Podrobnosti o odcizeném pojištěném výrobku, včetně značky, modelu a čísla na servisním štítku, který se nachází na zadní nebo spodní straně pojištěného výrobku, na faktuře společnosti Dell a na přední straně pojistného certifikátu. Podrobnosti týkajícíse samotného odcizení. 2. Nahlásit odcizenína Oddělení pro náhradu škody při odcizení nejdéle do 10 pracovních dnů od zjištění odcizení a poskytnout Oddělení následující dokument: o Plně vyplněnou žádost o náhradu škody. Žádost je k dispozici na webové stránce o o Kopii policejní zprávy o odcizení pojištěného výrobku, včetně čísla vyšetřovacího spisu. Důkaz o vloupání, násilném vniknutí nebo přepadení. 3. Kromě toho musí pojištěný za určitých okolností předložit: a. Lékařskou zprávu nebo svědecké prohlášení v případě odcizení následkem přepadení. K posouzení žádosti o náhradu škody si pojistitel vyhrazuje právo vyžádat si originální dokumenty. b. Odhad ceny nebo účet za opravy škod na majetku souvisejících s odcizením, včetně (ale bez omezení) poškození vozidla, bezpečnostního kabelu, bezpečnostní skříňky, sejfu nebo podobného uzamykatelného zařízení v souvislosti s vloupáním třetí osobou. K posouzení žádosti o náhradu škody si pojistitel vyhrazuje právo vyžádat si originální dokumenty. c. Potvrzení o tom, že o vloupání byli informováni pojistitelé, kteří pojistili osobní či obchodní majetek nebo vozidlo pojištěného. Obecná ustanovení Výklad pojmů Náhodné poškození: Jakékoli náhodné, náhlé a nepředvídané poškození výrobku vnějšími vlivy, které ovlivňují provozní funkčnost daného výrobku. Pojištění proti náhodnému poškození a odcizení: Pojištěný uzavřel pojištění proti náhodnému poškození společně s pojištěním proti odcizení. Pojistník: Společnost Dell Products nebo jiná osoba pověřená pojistitelem k opravě, výměně nebo vykonání služeb v souladu s touto smlouvou. Přepadení: Přisvojení si pojištěného výrobku třetí osobou za použití fyzické výhrůžky nebo bezprostředního násilí. Vloupání: Použití násilí, poškození či zničení zámku či jiného jistícího mechanismu chránícího budovu či vozidlo. Pojistné krytí: Pojistné krytí a pojistné plnění poskytované v rámci této smlouvy ve výši zvolené pojištěným a uvedené na pojistném certifikátu s tím, že: pojištění proti náhodnému poškození poskytuje krytí proti náhodnému poškození podle náležitých ustanovení této smlouvy a pojištění proti odcizení poskytuje krytí proti odcizení podle náležitých ustanovení této smlouvy za předpokladu, že bylo uhrazeno pojistné v odpovídající výši. Dell: Společnost Dell Products nebo její holdingová společnost, sesterská společnost nebo pobočka nebo pobočka takové holdingové společnosti vykonávající funkci pojistníka. Pojištěný výrobek: Jeden nebo více výrobků popsaných v pojistném certifikátu a na faktuře společnosti Dell, za které bylo uhrazeno pojistné v odpovídající výši. Pojistné: Úhrada placená pojištěným za sjednání pojištění. Pojistný certifikát: Dokument potvrzující existenci pojištění v souladu s touto smlouvou. Odcizení: Ztráta pojištěného výrobku v důsledku přepadení nebo vloupání. Třetí osoba: Jakákoli jiná osoba než pojištěný, jeho druh/družka nebo jeho zákonný partner/partnerka, jeho potomci nebo předci, zaměstnanci nebo jakákoli osoba, kterou pojištěný neoprávnil k požívání pojištěného výrobku.

8 Pojistitel: ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: Pojištěný: Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje a je uvedena v pojistném certifikátu. Omezení právní odpovědnosti Pojistitel ani jeho sesterské společnosti, partneři, ředitelé, členové představenstva, zaměstnanci nebo obchodní zástupci v žádném případě nenesou vůči pojištěnému nebo budoucím majitelům pojištěného výrobku odpovědnost za vedlejší nebo následné škody, včetně (ale bez omezení) odpovědnosti nebo škody způsobené tím, že pojištěný výrobek nemohl být používán, za ztrátu nebo poškození dat nebo softwaru, osobní poranění, smrt nebo jiné nepřímé ztráty v důsledky poruchy pojištěného výrobku, ani žádné jiné vedlejší, nepřímé, zvláštní nebo následné škody způsobené důsledkem a nebo v souvislosti s používáním nebo provozem pojištěného výrobku, a to i v případech, kdy byl pojistitel na možnosti takových škod upozorněn. Uzavřením této smlouvy se pojištěný vzdává všech nároků popsaných v tomto odstavci. Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě jakýchkoli nároků vyplývajících z této smlouvy nenese pojistitel žádnou odpovědnost za škody převyšující hodnotu náhradního výrobku se stejnými specifikacemi, jaké měl pojištěný výrobek. Pojistitel nenese odpovědnost za platbu daně z přidané hodnoty (DPH) v případě, že je pojištěný plátce DPH. Doba trvání a prodloužení: Pojistné krytí nabývá platnosti dnem, kdy pojištěný obdrží od společnosti Dell pojištěný výrobek nebo dnem, kdy pojištěný uzavřel toto pojištění, podle toho, který den nastane později. Pojistné krytí zaniká vypršením pojistné doby, na kterou bylo sjednáno, podle údajů uvedených v pojistném certifikátu nebo v případě zakoupení společného pojištění proti náhodnému poškození a odcizení okamžikem výměny pojištěného výrobku po jeho odcizení. Pojistné krytí zaniká pouze u pojištění proti odcizení. Pojistné krytí proti náhodnému poškození bude platit až do vypršení sjednané pojistné doby uvedené v pojistném certifikátu. Žádná ze stran nemá povinnost prodlužovat nebo obnovovat tuto smlouvu. Nároky na důvěrnost informací nebo vlastnická práva Pojištěný souhlasí s tím, že jakékoli informace nebo údaje předané nebo zaslané telefonicky, elektronickou formou nebo jiným způsobem pojistníkovi nebo pojistiteli nejsou důvěrné a nejsou v jeho vlastnictví. Převod pojištění Zůstatek jakéhokoli pojištění je možné převést na následné vlastníky pojištěného výrobku, ale pouze po oznámení takové skutečnosti pojistiteli a jeho schválení. Takový převod může být zpoplatněn nebo se na něj mohou vztahovat dodatečné smluvní podmínky. Výpověď smlouvy Toto pojistné krytínabývá platnosti dnem, kdy pojištěný obdrží od společnosti Dell pojištěný výrobek nebo dnem, kdy pojištěný uzavřel toto pojištění, podle toho, který den nastane později. Pojištěný může od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy tuto smlouvu obdrží. Pojistiteli musí zaslat písemnou výpověď na adresu: Dell Computer, spol.s r.o. Chodov, V Parku 2325/ Praha 11 Pokud pojištěný od smlouvy odstoupí do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ji obdržel, vrátí mu pojistitel plnou výši pojistného kromě případů, kdy již vznikl nárok na pojistné plnění v souladu s touto smlouvou. V takovém případě mu pojistné vracet nebude a smlouva se automaticky ruší. Pokud pojištěný odstoupí od smlouvy po uplynutí doby čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ji obdržel, pojistné se mu vracet nebude. Pojistitel může vypovědět tuto smlouvu v případě, že pojištěný neuhradí pojistné a příslušnou daň za sjednání tohoto pojištění v souladu se všeobecnými prodejními podmínkami společnosti Dell, předloží pojistiteli nebo pojistníkovi klamné informace nebo jinak poruší jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Z jiných důvodů nebude smlouva pojistitelem vypovězena. Pokud pojistitel tuto smlouvu vypoví, zašle pojištěnému písemnou výpověď na adresu uvedenou v jeho databázi. Ve výpovědi bude uveden důvod odstoupení od smlouvy a den jejího zániku. Pojistné bude vráceno na základě vlastního uvážení pojistitele.

9 Každá jednotlivá smlouva musí být zrušena samostatně pro každý jednotlivý pojištěný výrobek. Úplná dohoda Tyto pojistné podmínky ustanovují úplnou dohodu mezi pojištěným a pojistitelem v souvislosti s předmětem jejího plnění a žádný ze zaměstnanců pojistitele či žádný pojistník nemůže ústně ustanovení této smlouvy změnit. Podvod Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod a poskytování klamných informací. Pojistitel ani pojistník neuznají nárok pojištěného na pojistné plnění, pokud existují dostatečné důkazy o tom, že se v souvislosti s touto smlouvou pojištěný podílí na jakékoli podvodné nebo jiné nezákonné činnosti. Právo subrogace Pojistitel si vyhrazuje právo vznést jménem pojištěného regresní nárok a soudní cestou jménem pojištěného vymáhat nároky na odškodnění ve prospěch pojistitele. V řízení bude pojistitel výhradně jednat dle vlastního uvážení. V takovém případě poskytne pojištěný pojistiteli veškeré informace a podporu, kterou bude vyžadovat. Pravdivost informací Pokud pojištěný poskytne pojistiteli vědomě nepřesnou informaci nebo zamlčí-li vědomě informaci, která by mohla podstatně ovlivnit rozhodnutí pojistitele o sjednání pojistného krytí nebo posouzení nároků pojištěného na náhradu škody, pojistné krytí v rozsahu této smlouvy zaniká a nedojde k plnění či vrácení pojistného. Ostatníustanovení Toto pojistné krytí poskytuje pojištěnému zvláštní zákonná práva. Pojištěný může mít dodatečná zákonná práva. Toto pojistné krytí není zárukou. Na pojištěný výrobek zakoupený od společnosti Dell se také vztahuje omezená záruka společnosti Dell nebo jiných výrobců distribuujících výrobky Dell. Podrobnosti o vašich právech a povinnostech souvisejících s omezenou zárukou se dozvíte ze záruční dokumentace poskytnuté společností Dell. Rozhodné právo Bez existence jiného, konkrétního ujednání se tato smlouva řídí anglickým právem a podléhá nevýlučné jurisdikci anglických soudů. Ochrana osobních údajů Za poplatek má pojištěný právo obdržet kopii osobních údajů, které o něm pojistitel uchovává. Veškeré osobní údaje jsou chráněny zákonem. Pojistitel použije osobní údaje pojištěného v případech, kdy zpracovává jeho nárok na pojistné plnění nebo provádí administrativní úkony spojené s pojištěním. Pojistitel bude osobní údaje pojištěného uchovávat a chránit přiměřeným způsobem. Zákazníci se speciálními potřebami S cílem pomoci zákazníkům se speciálními potřebami je pojistitel na požádání schopen zajistit určité služby. V případě, že takové služby vyžadujete, prosím kontaktujte pojistitele a ten se postará o zajištění odpovídajícího způsobu komunikace.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Happy CARE Pojištění pro případ nehody Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan.

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. 5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. Kromě Osvědčení o pojištění si prosím pozorně prostudujte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více