Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí"

Transkript

1 Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojištěný se z pojistného certifikátu a faktury od společnosti Dell dozví, zda si zakoupil: 1. pouze pojištění proti náhodnému poškození nebo 2. pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Úroveň podpory, na kterou má pojištěný nárok, závisí na zvoleném typu pojistného krytí. Tyto informace nalezne na pojistném certifikátu a také na faktuře od společnosti Dell. V rámci této pojistné smlouvy o pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení (dále jen smlouva ) je pojistitelem společnost ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: (dále také jen pojistitel ), která jmenovala pojistníkem společnost Dell Products se sídlem na adrese Raheen Industrial Estate, Limerick, Irsko, která má na starosti prodej tohoto pojištění a evidenci všech pojistných nároků plynoucích z této smlouvy. Sjednáním pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení podle údajů na faktuře společnosti Dell pojištěný souhlasí s pojistnými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a zavazuje se je dodržovat. Pojištěný je povinen si tuto smlouvu řádně pročíst. Tyto pojistné podmínky jsou dodatkem ke smluvním podmínkám jiné, nadřazené smlouvy uzavřené mezi pojištěným a společností Dell a v případě, že taková smlouva neexistuje, dodatkem ke všeobecným prodejním podmínkám společnosti Dell. Tato smlouva se uzavírá mezi pojištěným a pojistitelem, společností ČSOB Pojišťovna. Společnost Dell zprostředkovává vyúčtování. Význam pojmů, které nejsou níže definované, vyplývá z ustanovení výše uvedené uzavřené smlouvy nebo ze všeobecných prodejních podmínek společnosti Dell. Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení se vztahuje na hardwarové výrobky a mobilnízařízení s tím, že při nákupu výrobku od společnosti Dell nemáte povinnost takové pojištění uzavřít. Faktura společnosti Dell, na níž je uvedeno, zda si pojištěný zakoupil pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení, bude sloužit jako potvrzení o uzavření pojištění. Výrobek je opatřen sériovým číslem ( servisním štítkem ), s jehož pomocí je možné ověřit, zda si pojištěný zakoupil pojištění proti náhodnému poškození nebo pojištění proti náhodnému poškození a odcizení. Za každý jednotlivý výrobek pojištěný podle této smlouvy musí pojištěný uhradit pojistné. Například pojistné krytí notebooku se nebude vztahovat na tiskárnu pořízenou společně s notebookem. Jak pro tiskárnu, tak i pro notebook je potřeba uzavřít samostatné pojistné krytí. Kromě počítačů a mobilních zařízení, jako jsou mobilní či chytré telefony, je možné zakoupit samostatné pojistné krytíi pro určité periferní zařízení. Pokud pojištěný uzavřel pojištění pro periferní zařízení, to se vztahuje pouze na integrované součásti hlavní jednotky takového zařízení, včetně součástí nebo doplňků potřebných pro pravidelný chod hlavní jednotky a dodaných při prodeji, jako jsou interní paměť, integrovaná LCD obrazovka, interní komponenty/spínače, integrovaná tlačítka, šuplíky, kryty nebo panely, dálková ovládání, synchronizační kolébky nebo kabely. Informace o pojištění Pojištění proti náhodnému poškození - platí pouze tehdy, kdy bylo zakoupeno pojištění proti náhodnému poškozenía pojištěný uhradil odpovídající výši pojistného podle údajů uvedených na pojistném certifikátu a faktuře společnosti Dell.

2 Rozsah pojištění Pokud v průběhu trvání pojištění dojde k náhodnému poškození pojištěného výrobku, má pojištěný právo na opravu nebo výměnu takového výrobku zajištěnou v souladu s těmito pojistnými podmínkami. Oprava pojištěného výrobku V průběhu trvání platnosti této smlouvy a v souladu s výlukami z pojištění se pojistitel zavazuje v potřebném rozsahu opravit pojištěný výrobek a napravit škodu, ke které došlo v průběhu běžného a obvyklého používání daného výrobku následkem náhodného poškození. Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že při opravě pojištěného výrobku budou originální části nahrazeny novými nebo použitými částmi od originálního i jiného výrobce. Náhradní části budou z hlediska jejich funkčnosti odpovídat funkčnosti originálních částí. Dle svého uvážení je pojistitel oprávněn pověřit opravou pojištěného výrobku sesterskou společnost nebo třetí stranu. Výměna pojištěného výrobku Pokud na základě vlastního a přiměřeného uvážení dojde pojistník k závěru, že je namísto opravy pojištěného výrobku nutná jeho výměna, pak, kdykoliv to bude možné, bude funkční kvalita náhradního výrobku stejná nebo lepší v porovnání s originálním výrobkem zakoupeným od společnosti Dell. Povšimněte si prosím, že pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že náhradní výrobek může obsahovat originální nebo použité části od originálního i jiného výrobce. Tato smlouva se nevztahuje na preventivní údržbu. K získání nároku na opravu nebo výměnu pojištěného výrobku podle ustanovení této smlouvy není nutné, aby pojištěný prováděl jakoukoliv preventivní údržbu daného výrobku. Rychlost služeb Rychlost služeb poskytovaných při opravě nebo výměně v souladu s touto smlouvou se nebude lišit od rychlosti služeb platné pro vaši záruku nebo balíček služeb na daný výrobek. Zároveň se stanovuje, že rychlost služeb nepřesáhne službu Next Business Day (služba přímo u zákazníka v následující pracovní den po diagnostice) podle popisu služby Dell ProSupport uvedeného na Pokud se pojištěný nenachází na území rodné země, může se rychlost služeb lišit a bude zajištěna s vynaložením přiměřeného úsilí. Náhradnídíly Bez ohledu na zakoupenou rychlost služeb jsou některé díly navrženy tak, aby je mohl zákazník sám snadno vyjmout a vyměnit. Takové díly se označují jako díly vyměnitelné samostatně zákazníkem (CSR). Pokud technik společnosti Dell během diagnózy stanoví, že lze opravu provést pomocí dílů CSR, společnost Dell dodá tyto díly přímo zákazníkovi. Díly vyměnitelné samostatně zákazníkem (CSR) spadají do dvou kategorií: díly volitelně vyměnitelné zákazníkem (OCSR) - Tyto díly jsou navrženy tak, aby si je zákazník mohl vyměnit sám. V závislosti na druhu služby zakoupené s podporovaným zařízením může společnost Dell zajistit, aby technik vyměnil potřebné díly přímo u zákazníka. Pro více informací o tom, jaké volitelné CSR díly a jaká rychlost služeb vás opravňuje k bezplatné výměně dílů přímo u vás, prosím kontaktujte zaměstnance technické podpory. díly povinně vyměnitelné zákazníkem (MCSR) - Výměnu těchto dílů si musí provádět zákazníci sami. Společnost Dell nezajišťuje montáž těchto dílů. Pokud zákazník vyžaduje, aby společnost Dell tyto díly vyměnila, bude za tuto službu účtován poplatek. Geografická omezení a nové působiště Oprava nebo výměna prováděná podle ustanovení této smlouvy bude doručena na místo nebo místa uvedená na faktuře. Rychlost služeb, provozní doba technické podpory a rychlost služeb přímo u zákazníka se budou lišit v závislosti na geografické poloze a některé služby nemusejí být v daném místě k dispozici. Povinnost opravit nebo vyměnit pojištěný výrobek v místě nového působiště bude záviset na dostupnosti místních služeb s tím, že takové výkony mohou být zpoplatněny a může být provedena inspekce a recertifikace daného výrobku podle platných sazeb za poradenské služby. V případě pojistné události mimo území státu, kde pojištěný uzavřel toto pojištění, bude pojistné plnění omezeno na vynaložení přiměřeného úsilí a nemusí být k dispozici všem zákazníkům. Kromě toho nebude podpora v jiné zemi zahrnovat výměnu celého výrobku. Zaměstnanci technické podpory společnosti Dell rádi poskytnou další podrobnosti. K zajištění jejích povinností poskytne pojištěný společnosti Dell dostatečný a bezpečný přístup do svých prostor bez nároku na jakoukoliv odměnu. Limity U pojištění proti náhodnému poškození nejsou nároky na pojistné plnění v průběhu platnosti smlouvy omezeny. Pojištění se vztahuje pouze na hardware. Omezení týkající se mobilních produktů

3 V případě produktů, které jsou společností Dell klasifikovány jako mobilní produkty (jako například smartphony nebo tablety), jsou nároky na záruku pro náhodné poškození v průběhu platnosti této smlouvy neomezené s následujícím omezením: Je-li rozhodnuto, že mobilní produkt nelze opravit a je nutná jeho plná náhrada, budou v rámci této služby v každém období po sobě jdoucích dvanácti měsíců nebo v období zbývajícím do ukončení platnosti této služby, podle toho, které z těchto období je kratší, poskytnuta maximálně dvě zařízení. Pokud například zakoupíte záruku pro náhodné poškození na období dvou let počínaje lednem a v květnu uplatníte nárok, máte v průběhu období následujících dvanácti měsíců počínaje květnem nárok na jednu výměnu. Na další výměny do května druhého roku období záruky nemáte nárok. Výluky z pojištění Tato smlouva nezahrnuje a pojistník není povinen zajistit opravu nebo výměnu v následujících případech: 1. U pojištění vztahujícího se na počítačové nebo mobilní zařízení náhodné poškození periferních zařízení nebo komponent jako (bez omezení) dokovací stanice, externí modemy, externí reproduktory, herní konzole, přenosné brašny, sekundární monitory, externí myš notebooků, externí klávesnice notebooků nebo jiné součásti, které nejsou pevnou součástí počítače. 2. U pojištění vztahujícího se na periferní nebo mobilní zařízení náhodné poškození externě připojených počítačů, periferních zařízení nebo jiných zařízení, jež fungují společně s pojištěným zařízením, komponent, skříní, držáků TV nebo monitorů, kabelů, nebo položek klasifikovaných jako příslušenství nebo spotřební zboží a které nejsou integrovanou součástí hlavní jednotky, jako jsou baterie, žárovky, jednorázové/výměnné inkoustové nebo jiné náplně do tiskárny, foto papír nebo papír pro tisk, paměťové disky, jednoúčelová paměťová zařízení, přenosné brašny, dotykové pero, dokovacístanice, externímodemy, externíreproduktory, herní konzole, disky se hrami, sekundární monitory, externí myš nebo jiné vstupní/výstupní zařízení, jakékoliv jiné součásti, které nejsou pevnou součástí pojištěného zařízení, nebo jakékoli části/komponenty vyžadující pravidelnou údržbu. 3. Software, včetně (ale bez omezení): (1) jakékoli poruchy nebo poškození (včetně poškození způsobených virem) softwaru nahraného, koupeného nebo jinak přeneseného na pojištěný výrobek a (2) software nahraný přes Custom Factory Integration nebo jiné položky přidané přes Custom Factory Integration. Bude vynaloženo přiměřené úsilí k opravě nebo výměně nesoftwarových položek Custom Factory Integration, které za jiných okolnostínemusejíbýt při opravě nebo výměně zohledněny, jelikož tato smlouva takovou opravu nebo výměnu nezaručuje. 4. Pojištěné výrobky nacházející se mimo území státu nebo mimo místa uvedená na faktuře nebo jiném potvrzení o objednávce. 5. Jakékoli poruchy nebo poškození pojištěného výrobku, která majípouze kosmetický charakter nebo jinak neovlivňují funkčnost výrobku. Z této smlouvy nevyplývá povinnost opravit přiměřené opotřebení pojištěného výrobku a další povrchové vady, jako poškrábání nebo rýhy, které podstatně nenarušují používaní výrobku. 6. Pojištěný výrobek, který se pokoušel opravit někdo jiný než pověřený pojistník. Jakákoli oprava nebo pokus o opravu pojištěného výrobku, kterou provedl někdo jiný než pojistitel nebo pojistník, bude mít za následek odstoupeníod smlouvy a její zrušení. Pojistitel neposkytne náhradu za náklady na opravu, kterou na pojištěném výrobku provedl nebo se pokusil provést pojištěný nebo jiná osoba. 7. Jakýkoli pojištěný výrobek, který byl poškozen v souvislosti nebo následkem chybné nebo nedostačující instalace provedené uživatelem. Instalace provedená uživatelem zahrnuje následující úkony pojištěného nebo třetí osoby jednající jménem pojištěného: (1) rozbalování nebo manipulace s pojištěným výrobkem, (2) instalace či montáž daného výrobku na zeď nebo jiné konstrukce (nebo odstraňování výše uvedeného) a (3) upevňování držáků a dalších nosných konzolí určených k montáži nebo upevnění na zeď či k jiné konstrukci (či jejich odstranění). Instalace uživatelem nezahrnuje instalační služby zakoupené od společnosti Dell. 8. Ztráta nebo odcizení pojištěného výrobku (kromě případů, kdy bylo zakoupeno i pojištění proti odcizení podle údajů na pojistném certifikátu). K zajištění opravy nebo výměny pojištěného výrobku je pojištěný povinen vrátit poškozený výrobek pojistiteli. 9. Poškození pojištěného výrobku způsobené ohněm (externími vlivy) nebo úmyslné poškození. Pokud se potvrdí úmyslné poškození, není pojistitel povinen opravu nebo výměnu pojištěného výrobku provést. 10. Obnovu nebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku. Pojištěný je plně zodpovědný za veškerá data uložená v pojištěném výrobku. V rámci této smlouvy nejsou poskytovány žádné služby pro obnovu dat. Avšak pokud u pojištěného výrobku bude nutná výměna pevného disku, pojistník bezplatně nainstaluje aktuálníverzi

4 hlavních aplikací a operačního systému, který pojištěný původně zakoupil od společnosti Dell, včetně nainstalovaných aplikací Custom Factory Integration. Pojistitel ovšem nemůže zajistit, a taková povinnost z této smlouvy ani nevyplývá, že jakékoli nainstalované aplikace Custom Factory Integration budou kompatibilnís náhradním výrobkem. 11. Jakékoli škody způsobené válkou, teroristickým činem nebo vyšší mocí, včetně (ale bez omezení) blesků, povodní, zemětřesení a hurikánů.

5 Způsob uplatňování nároků na pojistné plnění v případě náhodného poškození Vznik pojistné události sdělí pojištěný Oddělení pro náhradu škody při náhodném poškození na telefonním čísle Co je povinností pojištěného? Pojištěný sdělí technikovi číslo uvedené na servisním štítku, který se nachází na zadní nebo spodní straně pojištěného výrobku, na faktuře společnosti Dell nebo na přední straně pojistného certifikátu. Poté, co technik ověří existenci pojištění proti náhodnému poškození, položí pojištěnému několik dotazů, aby zjistil rozsah a příčinu poškození pojištěného výrobku. K poskytnutí pojistného plnění a zajištění řádné opravy pojištěného výrobku v souladu s touto smlouvou musí pojištěný spolupracovat s pojistníkem. Technik mu položí několik dotazů ke zjištění rozsahu a příčiny poškození pojištěného výrobku. Kroky související s diagnostikou a odstraňováním potíží mohou vyžadovat více než jeden telefonát nebo delší diskusi a je možné, že bude nutný přístup k pojištěnému výrobku, pokud je to bezpečné. V případě, že pojištěný výrobek utrpěl závažné poškození (polití tekutinou, pád z velké výšky, apod.) vás může pojistník vyzvat, abyste svůj výrobek vrátili do skladu, a to i v případě, že máte nárok na podporu přímo na místě. Pokud se tak stane, je to proto, že pojištěný výrobek může obsahovat také skryté poškození, jež lze odhalit až po opravě zjevného poškození. Pokud bude pojištěný postupovat podle pokynů pojistníka, pojistitel mu uhradí náklady vynaložené na vrácení pojištěného výrobku do určeného servisního centra pojistníka. Po doručení pojištěného výrobku do uvedeného servisního centra bude výrobek podle rozsahu zjištěného poškození opraven nebo vyměněn za náhradní. V některých případech, kdy již po telefonickém rozhovoru s technikem je patrné, že je třeba pojištěný výrobek vyměnit, může pojistník dle svého uvážení rozhodnout o okamžitém zaslání náhradního výrobku pojištěnému. Pokud však pojištěný nevrátí poškozený pojištěný výrobek, souhlasí s tím, že uhradí maloobchodnícenu náhradního výrobku. Provoznídoba podpory nezahrnuje oficiálnístátnísvátky v zemi, kde má být poskytnuta. Pojistitel ani pojistník neodpovídají za selhání či prodlení poskytovaných služeb, které bylo způsobeno příčinou, která je mimo jejich kontrolu. Informace o pojištění Pojištění proti odcizení - platí pouze tehdy, kdy bylo zakoupeno pojištění proti náhodnému poškození a odcizenía pojištěný uhradil odpovídající výši pojistného podle údajů uvedených na pojistném certifikátu a faktuře společnosti Dell. Rozsah pojištění Výměna pojištěného výrobku V případě odcizení pojištěného výrobku v průběhu trvání pojištění má pojištěný právo na poskytnutí náhradního výrobku se specifikacemi odpovídajícími originálnímu výrobku (na základě vlastního a přiměřeného uvážení pojistníka). Pokud není náhradní výrobek ve stejné specifikaci již k dispozici, má pojištěný právo, na základě vlastního a přiměřeného uvážení pojistitele, na náhradu v hotovosti ve výši kupní ceny, za kterou pojištěný výrobek od společnosti Dell koupil. Místní rozsah pojištění Pojištění proti odcizení se vztahuje na pojistné události vzniklé ve všech zemích světa. Pojistitel ovšem zajistí výměnu pojištěného výrobku pouze v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Republika Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko nebo Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Pokud dojde podle ustanovení této smlouvy k odcizení pojištěného výrobku mimo území těchto států, bude náhradní výrobek zaslán pouze do výše uvedených zemí.

6 Limity Pojistné plnění z pojištění proti odcizení se omezuje na jednu uznanou pojistnou událost spočívající v odcizení výrobku v době trvání pojištění, pouze hardwaru. Výluky z pojištění Tato smlouva se nevztahuje na: 1. Náklady na výměnu softwaru. Aktuální verze hlavních aplikací a operačního systému, které pojištěný původně zakoupil od společnosti Dell, budou ovšem pojištěnému bezplatně nahrazeny a dodány spolu s náhradním výrobkem dodaným v souladu s tímto pojištěním proti odcizení. 2. Obnovu nebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku. Pojištěný je plně zodpovědný za veškerá data uložená v pojištěném výrobku. V rámci této smlouvy nejsou poskytovány žádné služby pro obnovu dat. Pojistník ovšem bezplatně nainstaluje původní verzi hlavních aplikací a operačního systému, který pojištěný původně od společnosti Dell zakoupil, včetně nainstalovaných aplikací Custom Factory Integration. Pojistitel ovšem nemůže zajistit, a taková povinnost z této smlouvy ani nevyplývá, že jakékoli nainstalované aplikace Custom Factory Integration budou kompatibilnís náhradním výrobkem. 3. Jakékoli jiné odcizení pojištěného výrobku kromě odcizení následkem přepadení nebo odcizení vloupáním způsobené třetí osobou. 4. Odcizení jakéhokoli příslušenství či spotřebního zboží. 5. Odcizení pojištěného výrobku, pokud nebyla přijata přiměřená opatření k zabezpečení výrobku před odcizením. 6. Odcizení pojištěného výrobku v době, kdy byl výrobek předán do péče nebo k užívání třetí osobě. 7. Odcizení pojištěného výrobku z vozidla, kromě případů, kdy byl výrobek schovaný v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo přihrádce na palubní desce a pokud pachatel do vozidla vnikl násilně a důkaz o násilném vniknutí je předložen při uplatnění nároku na pojistné plnění. 8. Odcizení pojištěného výrobku, pokud ho pojištěný zanechal na svém nebo jiném pracovišti, ve škole nebo na jiném veřejném místě, kromě případů, kdy byl výrobek zamčený bezpečnostním kabelem nebo v bezpečnostní skříňce, sejfu nebo podobném uzamykatelném zařízení, ke kterému měl přístup pouze pojištěný, a pokud došlo k násilnému poškození bezpečnostního kabelu, bezpečnostní skříňky, sejfu nebo jiného uzamykatelného zařízení a důkaz o násilném poškození je předložen při uplatnění nároku na pojistné plnění. 9. Jakýkoli případ odcizení pojištěného výrobku, který není nahlášen policii nejdéle do 72 hodin po zjištění odcizení. 10. Výměnu pojištěného výrobku, pokud došlo k jeho ztrátě nebo byl někde zanechán v důsledku událostí způsobených vyšší mocí (neodvratitelné, nepředvídatelné a vnější události). 11. Odcizení pojištěného výrobku následkem vědomého jednání pojištěného (nebo pokud odcizení může být takovému jednání přisouzeno). Způsob uplatňování nároků na pojistné plnění v případě odcizení K podání žádosti o úhradu škody v případě odcizení můžete použít webové stránky Při nahlášení pojistné události online bude vaše žádost zpracována v nejkratším možném čase. Při vyplnění a podání online žádosti o náhradu škody je pojištěný povinen uvést číslo servisním štítku nebo číslo pojištění, která jsou uvedena na pojistném certifikátu. Podrobnosti o uplatňování nároku na pojistné plnění v případě odcizeníjsou k dispozici online. Případně je možné kontaktovat Oddělení pro náhradu škody při odcizení telefonicky na čísle Během telefonického rozhovoru pojištěný nahlásí určité informace k ověření toho, že vlastní pojištění proti odcizení. Zároveň mu budou poskytnuty informace o tom, jak nahlásit pojistnou událost a podat žádost o náhradu škody.

7 Aby byla žádost vyřízena v nejkratší možné době, doporučujeme zaslat všechny dokumenty faxem nebo jako naskenované elektronické kopie. Co je povinností pojištěného? 1. Nahlásit odcizenína polici do 72 hodin od zjištění odcizení a poskytnout následující informace: o o Podrobnosti o odcizeném pojištěném výrobku, včetně značky, modelu a čísla na servisním štítku, který se nachází na zadní nebo spodní straně pojištěného výrobku, na faktuře společnosti Dell a na přední straně pojistného certifikátu. Podrobnosti týkajícíse samotného odcizení. 2. Nahlásit odcizenína Oddělení pro náhradu škody při odcizení nejdéle do 10 pracovních dnů od zjištění odcizení a poskytnout Oddělení následující dokument: o Plně vyplněnou žádost o náhradu škody. Žádost je k dispozici na webové stránce o o Kopii policejní zprávy o odcizení pojištěného výrobku, včetně čísla vyšetřovacího spisu. Důkaz o vloupání, násilném vniknutí nebo přepadení. 3. Kromě toho musí pojištěný za určitých okolností předložit: a. Lékařskou zprávu nebo svědecké prohlášení v případě odcizení následkem přepadení. K posouzení žádosti o náhradu škody si pojistitel vyhrazuje právo vyžádat si originální dokumenty. b. Odhad ceny nebo účet za opravy škod na majetku souvisejících s odcizením, včetně (ale bez omezení) poškození vozidla, bezpečnostního kabelu, bezpečnostní skříňky, sejfu nebo podobného uzamykatelného zařízení v souvislosti s vloupáním třetí osobou. K posouzení žádosti o náhradu škody si pojistitel vyhrazuje právo vyžádat si originální dokumenty. c. Potvrzení o tom, že o vloupání byli informováni pojistitelé, kteří pojistili osobní či obchodní majetek nebo vozidlo pojištěného. Obecná ustanovení Výklad pojmů Náhodné poškození: Jakékoli náhodné, náhlé a nepředvídané poškození výrobku vnějšími vlivy, které ovlivňují provozní funkčnost daného výrobku. Pojištění proti náhodnému poškození a odcizení: Pojištěný uzavřel pojištění proti náhodnému poškození společně s pojištěním proti odcizení. Pojistník: Společnost Dell Products nebo jiná osoba pověřená pojistitelem k opravě, výměně nebo vykonání služeb v souladu s touto smlouvou. Přepadení: Přisvojení si pojištěného výrobku třetí osobou za použití fyzické výhrůžky nebo bezprostředního násilí. Vloupání: Použití násilí, poškození či zničení zámku či jiného jistícího mechanismu chránícího budovu či vozidlo. Pojistné krytí: Pojistné krytí a pojistné plnění poskytované v rámci této smlouvy ve výši zvolené pojištěným a uvedené na pojistném certifikátu s tím, že: pojištění proti náhodnému poškození poskytuje krytí proti náhodnému poškození podle náležitých ustanovení této smlouvy a pojištění proti odcizení poskytuje krytí proti odcizení podle náležitých ustanovení této smlouvy za předpokladu, že bylo uhrazeno pojistné v odpovídající výši. Dell: Společnost Dell Products nebo její holdingová společnost, sesterská společnost nebo pobočka nebo pobočka takové holdingové společnosti vykonávající funkci pojistníka. Pojištěný výrobek: Jeden nebo více výrobků popsaných v pojistném certifikátu a na faktuře společnosti Dell, za které bylo uhrazeno pojistné v odpovídající výši. Pojistné: Úhrada placená pojištěným za sjednání pojištění. Pojistný certifikát: Dokument potvrzující existenci pojištění v souladu s touto smlouvou. Odcizení: Ztráta pojištěného výrobku v důsledku přepadení nebo vloupání. Třetí osoba: Jakákoli jiná osoba než pojištěný, jeho druh/družka nebo jeho zákonný partner/partnerka, jeho potomci nebo předci, zaměstnanci nebo jakákoli osoba, kterou pojištěný neoprávnil k požívání pojištěného výrobku.

8 Pojistitel: ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: Pojištěný: Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje a je uvedena v pojistném certifikátu. Omezení právní odpovědnosti Pojistitel ani jeho sesterské společnosti, partneři, ředitelé, členové představenstva, zaměstnanci nebo obchodní zástupci v žádném případě nenesou vůči pojištěnému nebo budoucím majitelům pojištěného výrobku odpovědnost za vedlejší nebo následné škody, včetně (ale bez omezení) odpovědnosti nebo škody způsobené tím, že pojištěný výrobek nemohl být používán, za ztrátu nebo poškození dat nebo softwaru, osobní poranění, smrt nebo jiné nepřímé ztráty v důsledky poruchy pojištěného výrobku, ani žádné jiné vedlejší, nepřímé, zvláštní nebo následné škody způsobené důsledkem a nebo v souvislosti s používáním nebo provozem pojištěného výrobku, a to i v případech, kdy byl pojistitel na možnosti takových škod upozorněn. Uzavřením této smlouvy se pojištěný vzdává všech nároků popsaných v tomto odstavci. Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě jakýchkoli nároků vyplývajících z této smlouvy nenese pojistitel žádnou odpovědnost za škody převyšující hodnotu náhradního výrobku se stejnými specifikacemi, jaké měl pojištěný výrobek. Pojistitel nenese odpovědnost za platbu daně z přidané hodnoty (DPH) v případě, že je pojištěný plátce DPH. Doba trvání a prodloužení: Pojistné krytí nabývá platnosti dnem, kdy pojištěný obdrží od společnosti Dell pojištěný výrobek nebo dnem, kdy pojištěný uzavřel toto pojištění, podle toho, který den nastane později. Pojistné krytí zaniká vypršením pojistné doby, na kterou bylo sjednáno, podle údajů uvedených v pojistném certifikátu nebo v případě zakoupení společného pojištění proti náhodnému poškození a odcizení okamžikem výměny pojištěného výrobku po jeho odcizení. Pojistné krytí zaniká pouze u pojištění proti odcizení. Pojistné krytí proti náhodnému poškození bude platit až do vypršení sjednané pojistné doby uvedené v pojistném certifikátu. Žádná ze stran nemá povinnost prodlužovat nebo obnovovat tuto smlouvu. Nároky na důvěrnost informací nebo vlastnická práva Pojištěný souhlasí s tím, že jakékoli informace nebo údaje předané nebo zaslané telefonicky, elektronickou formou nebo jiným způsobem pojistníkovi nebo pojistiteli nejsou důvěrné a nejsou v jeho vlastnictví. Převod pojištění Zůstatek jakéhokoli pojištění je možné převést na následné vlastníky pojištěného výrobku, ale pouze po oznámení takové skutečnosti pojistiteli a jeho schválení. Takový převod může být zpoplatněn nebo se na něj mohou vztahovat dodatečné smluvní podmínky. Výpověď smlouvy Toto pojistné krytínabývá platnosti dnem, kdy pojištěný obdrží od společnosti Dell pojištěný výrobek nebo dnem, kdy pojištěný uzavřel toto pojištění, podle toho, který den nastane později. Pojištěný může od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy tuto smlouvu obdrží. Pojistiteli musí zaslat písemnou výpověď na adresu: Dell Computer, spol.s r.o. Chodov, V Parku 2325/ Praha 11 Pokud pojištěný od smlouvy odstoupí do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ji obdržel, vrátí mu pojistitel plnou výši pojistného kromě případů, kdy již vznikl nárok na pojistné plnění v souladu s touto smlouvou. V takovém případě mu pojistné vracet nebude a smlouva se automaticky ruší. Pokud pojištěný odstoupí od smlouvy po uplynutí doby čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ji obdržel, pojistné se mu vracet nebude. Pojistitel může vypovědět tuto smlouvu v případě, že pojištěný neuhradí pojistné a příslušnou daň za sjednání tohoto pojištění v souladu se všeobecnými prodejními podmínkami společnosti Dell, předloží pojistiteli nebo pojistníkovi klamné informace nebo jinak poruší jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Z jiných důvodů nebude smlouva pojistitelem vypovězena. Pokud pojistitel tuto smlouvu vypoví, zašle pojištěnému písemnou výpověď na adresu uvedenou v jeho databázi. Ve výpovědi bude uveden důvod odstoupení od smlouvy a den jejího zániku. Pojistné bude vráceno na základě vlastního uvážení pojistitele.

9 Každá jednotlivá smlouva musí být zrušena samostatně pro každý jednotlivý pojištěný výrobek. Úplná dohoda Tyto pojistné podmínky ustanovují úplnou dohodu mezi pojištěným a pojistitelem v souvislosti s předmětem jejího plnění a žádný ze zaměstnanců pojistitele či žádný pojistník nemůže ústně ustanovení této smlouvy změnit. Podvod Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod a poskytování klamných informací. Pojistitel ani pojistník neuznají nárok pojištěného na pojistné plnění, pokud existují dostatečné důkazy o tom, že se v souvislosti s touto smlouvou pojištěný podílí na jakékoli podvodné nebo jiné nezákonné činnosti. Právo subrogace Pojistitel si vyhrazuje právo vznést jménem pojištěného regresní nárok a soudní cestou jménem pojištěného vymáhat nároky na odškodnění ve prospěch pojistitele. V řízení bude pojistitel výhradně jednat dle vlastního uvážení. V takovém případě poskytne pojištěný pojistiteli veškeré informace a podporu, kterou bude vyžadovat. Pravdivost informací Pokud pojištěný poskytne pojistiteli vědomě nepřesnou informaci nebo zamlčí-li vědomě informaci, která by mohla podstatně ovlivnit rozhodnutí pojistitele o sjednání pojistného krytí nebo posouzení nároků pojištěného na náhradu škody, pojistné krytí v rozsahu této smlouvy zaniká a nedojde k plnění či vrácení pojistného. Ostatníustanovení Toto pojistné krytí poskytuje pojištěnému zvláštní zákonná práva. Pojištěný může mít dodatečná zákonná práva. Toto pojistné krytí není zárukou. Na pojištěný výrobek zakoupený od společnosti Dell se také vztahuje omezená záruka společnosti Dell nebo jiných výrobců distribuujících výrobky Dell. Podrobnosti o vašich právech a povinnostech souvisejících s omezenou zárukou se dozvíte ze záruční dokumentace poskytnuté společností Dell. Rozhodné právo Bez existence jiného, konkrétního ujednání se tato smlouva řídí anglickým právem a podléhá nevýlučné jurisdikci anglických soudů. Ochrana osobních údajů Za poplatek má pojištěný právo obdržet kopii osobních údajů, které o něm pojistitel uchovává. Veškeré osobní údaje jsou chráněny zákonem. Pojistitel použije osobní údaje pojištěného v případech, kdy zpracovává jeho nárok na pojistné plnění nebo provádí administrativní úkony spojené s pojištěním. Pojistitel bude osobní údaje pojištěného uchovávat a chránit přiměřeným způsobem. Zákazníci se speciálními potřebami S cílem pomoci zákazníkům se speciálními potřebami je pojistitel na požádání schopen zajistit určité služby. V případě, že takové služby vyžadujete, prosím kontaktujte pojistitele a ten se postará o zajištění odpovídajícího způsobu komunikace.

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

učiněný ve smyslu ustanovení 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník )

učiněný ve smyslu ustanovení 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník ) VEŘEJNÝ PŘÍSLIB učiněný ve smyslu ustanovení 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník ) Fujitsu Technology Solutions s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby

Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby Smlouva o záruce na laserové a inkoustové tiskárny a zajištění jejich servisu po dobu záruky, i po uplynutí záruční doby uzavřená mezi dále jen objednatel a Josef Kubišta-Osvezeni Něvská 587 Praha 9 196

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více