uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance"

Transkript

1 výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

2 UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším cílem je rychle přizpůsobovat naši nabídku aktuálním potřebám a připravovat pro všechny cílové skupiny optimální pojistné produkty. Usilujeme o dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Rozhodující jsou přitom prvotřídní kvalita, přiměřená cena, průběžná optimalizace nabídky, flexibilita a inovativní servis. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 34,8% 32,0% 31,5% 32,1% 34,3% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit (loss) for the period

3 UNIQA is a composite insurance company providing a broad range of life and non-life insurance product types to individuals and corporate clients. We strive to respond promptly to current customer needs and design optimum insurance products for all target groups. Our goal is to maintain long-term, stable relationships with clients based on mutual trust. The key factors to facilitate achieving this goal are top product quality, reasonable pricing policy, ongoing optimization of offerings, flexibility and innovative customer service. Obsah Table of contents Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Martin Žáčkem, CSc. / Interview with Chairman of the Board of Directors and Managing Director Martin Žáček 2 UNIQA pojišťovna se představuje / Introducing UNIQA pojišťovna 10 Statutární orgány společnosti / Statutory bodies 20 Organizační struktura UNIQA pojišťovny / Organisational structure of UNIQA pojišťovna 22 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2011 / Parent UNIQA Group and its development in Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti / Report of the Board of Directors on Company business operations 30 Výhled pro rok 2012 / Outlook for Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce 2011 / Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. / Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 72 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 74 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 76 Účetní závěrka / Financial statements 82 Příloha účetní závěrky / Notes to the financial statements 94 Adresy UNIQA / UNIQA contact information 156

4 2 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Martinem Žáčkem, CSc. Pane generální řediteli, jak hodnotíte situaci na českém pojistném trhu v roce 2011? Hlavním atributem loňského roku je bezesporu zastavení růstového trendu. Po několika letech nepřetržitého zvyšování objemu pojistného loni trh zaznamenal pokles o 0,3 %. Ten byl dán jak oslabením zájmu o jednorázově placené životní pojištění, které bylo motorem růstu v předchozích letech, tak i cenovou válkou v pojištění vozidel, kde pojistné přes nárůst počtu pojištěných aut podstatně kleslo. Na druhou stranu byl loňský rok příznivý pro pojišťovny v tom, že se nám vyhnuly přírodní katastrofy, což významně přispělo ke zlepšení pojistně-technického výsledku. Jak pojištění ovlivňovaly makroekonomické podmínky? Evropa se ocitla v další fázi nejistoty. Finanční situace řady zemí je alarmující, jiné se snaží problémům rychle zabránit preventivně a nastolily úsporná opatření s dopadem na jejich obyvatelstvo. České pojišťovny jsou většinou napojeny na mezinárodní koncerny a složitá mezinárodní ekonomická situace se do jejich života logicky promítá. Veřejnost u nás je konfrontována s řadou nepopulárních kroků vlády, které přímo ovlivňují koupěschopnou poptávku a životní standard. To se odráží i v odbytu některých pojistných produktů. Na druhou stranu ale dnešní složitá situace přináší našemu odvětví i šance na další rozvoj: v době nejistoty roste zájem o zabezpečení proti rizikům, což je naše hlavní úloha. V rámci nezbytných reforem rovněž očekávám, že se velmi brzy dále rozšíří prostor pro komerční pojišťovací subjekty v oblasti sociálních a zdravotních služeb i v zabezpečení na stáří. Jak si vedla loni UNIQA pojišťovna? V kontextu nepříznivých rámcových podmínek dokázala UNIQA pojišťovna růst nejrychleji mezi velkými univerzálními pojišťovnami a ještě umocnit dynamiku předchozích let. Proto považuji rok 2011 za jeden z nejúspěšnějších v naší dosavadní historii. Díky meziročnímu růstu na úrovni bezmála 11 % jsme navýšili náš tržní podíl a poskočili v žebříčku největších pojišťoven na osmé místo. Rostli jsme jak v neživotním, tak i životním pojištění. V čem vidíte hlavní kořeny Vašeho úspěchu v loňském roce? Tento úspěch byl výsledkem správného nastavení řady faktorů. Stavíme na kvalitní univerzální nabídce produktů s přidanou hodnotou v oblasti klientského servisu. Naše pojištění konstruujeme jako variabilní, takže ho lze upravit na míru každému podle jeho individuálních potřeb. Umíme reagovat i na změny vzniklé na straně klienta během trvání pojištění. Významným faktorem jsou inovace snažíme se přicházet stále s něčím novým, na co klient není zvyklý, ale co mu usnadní život. Naše ceny jsou férové, odpovídají kvalitě produktu a jsou v souladu s naší strategií dlouhodobého působení na pojistném trhu. Odbyt UNIQA je vícekanálový a lépe tak odolává případným dílčím výpadkům. V poslední době například kompenzujeme pokles v leasingových obchodech výrazným posílením bankovního prodeje a dalším navýšením odbytu přes makléřské společnosti.

5 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Interview with Chairman of the Board of Directors and Managing Director Martin Žáček Mr. Managing Director, how would you assess the Czech insurance market in 2011? Undoubtedly, the main attribute of the past year is the end of the growth trend. After several years of a continuous increase in the premium volume, the insurance market contracted by 0.3% in The decline stemmed from a slump in demand for single-premium life assurance that had been the key growth driver in the past years, and from the price war in the motor insurance segment where the premium volume dropped significantly despite a higher number of insured vehicles. On the other hand, last year was kind to insurers in due to the fact that no major natural disaster hit the Czech Republic. That significantly contributed to better underwriting results. How did macroeconomic conditions affect the insurance industry? Europe found itself in another phase of volatility. The financial situation of a number of countries is alarming. Other countries try to prevent similar problems by adopting austerity measures that have had a severe impact on the population. Most Czech insurance companies are tied to international groups and the difficult global economic situation logically impacts their operations. The Czech general public is confronted with a number of unpopular government measures that directly affect the purchasing power and demand, as well as the living standard. And that in turn affects sales of some insurance products. At the same time, the current volatile conditions provide the insurance industry with an opportunity for growth: at the uncertain times demand for risk protection increases and that is our crucial task. We also anticipate that within the scope of much needed reforms there will be more business for commercial insurers in social welfare and healthcare services and security for seniors. How did UNIQA pojišťovna perform last year? With regard to the unfavourable market conditions, UNIQA pojišťovna grew at the fastest pace among large composite insurance companies and the growth rate even accelerated in comparison with the past years. For these reasons I consider 2011 to be one of the most successful year in the Company s history. Due to 11% year-on-year growth we increased our market share and moved up to the eighth place among the largest insurers. Both non-life and life insurance segments grew. What do you think are the key factors of your last year s success? The success was the result of the positive confluence of a number of factors. We base our operations on a high-quality offer of products with added value in the area of customer service. We construct our insurance as variable, so it can be tailored to meet the specific needs of every client. We are able to respond to changes the policyholders may encounter unexpectedly. Another important factor are innovations; we make effort to introduce new products that clients are not accustomed to but that make their life easier. Our rates are fair, reflect the product quality and comply with our strategy of long-term presence on the insurance market. UNIQA s sales are multi-channel, which makes them more resistant to any potential glitch. For instance, recently we have compensated a slump in lease business by boosting bank sales and sales executed though brokerage firms.

6 4 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zmiňoval jste inovační potenciál. Jaké novinky jste v minulém roce zavedli? V dnešní konkurenci na trhu je flexibilita nutností. Pamatuji si, že před lety jsme zaváděli každý rok jen několik změn a každá z nich byla dlouhodobějším projektem. Dnes se zabýváme paralelně několika adaptacemi produktů najednou, do toho přinášíme úplné novinky. Interval příprav se výrazně zkrátil, inovace implementujeme prakticky průběžně. V loňském roce jsme věnovali hodně úsilí obohacení naší nabídky pojištění vozidel, protože je to pro nás klíčové odvětví. Ve skutečně tvrdé bitvě o klienty jsme dokázali posílit náš kmen o desítky tisíc nových smluv, a to hlavně díky doplněné všestranné škále nabídky pro opravdu každého motoristu a rozšířenému asistenčnímu servisu. Absolutním vrcholem je sofistikované autopojištění UNIQA SafeLine se zdůrazněním bezpečnostních prvků toto pojištění hlídá posádku vozidla na cestách i zaparkovaný vůz 24 hodin denně a v případě nouze aktivně zorganizuje potřebnou pomoc na místě. Opět jsme se věnovali vylepšení našeho vlajkového produktu v oblasti životního pojištění Rizikového pojištění s dividendou, což nám přineslo další vavříny v produktových soutěžích během roku 2011 (Banka roku, Zlatá koruna). Přes přepážky Raiffeisenbank jsme zahájili velmi úspěšný exkluzivní odbyt mutace tohoto pojištění pod názvem DIVIDENDA. Prodali jsme celkem 3 tranše jednorázového životního pojištění Garant FIX, přičemž zájem o ně nás velmi příjemně překvapil. Celkově loni oslovilo naše životní pojištění více než šedesát tisíc nových klientů. Kromě toho jsme reagovali na aktuálně vznikající potřeby například jsme připravili produkt na pojištění agentur práce, krátkodobé on-line pojištění pro adrenalinové sporty a zážitkové aktivity nebo navýšení pojistných částek v rámci cestovního pojištění. Našim klientům je od jara 2011 pod názvem myuniqa k dispozici zákaznický portál pro operativní komunikaci s pojišťovnou. Co podle Vás kromě inovací rozhoduje v podmínkách zostřené konkurence? Produkty jsou napříč českým trhem velmi podobné a odpovídají těm, na jaké jsou zvyklí zákazníci ve vyspělých zemích. Zákazník se bohužel často orientuje jen podle ceny, aniž by dostatečně vnímal rozdíly v rozsahu nabízeného pojistného krytí. Jsme ale rádi, že stále většího významu nabývá přidaná hodnota - tedy to, co klient dostane navíc, hlavně v oblasti servisu. U nás je to například věrnostní program Q-Partner s fyzickým vrácením části zaplaceného pojistného v případě, že klient žádnou škodu v uplynulém roce neměl. Jen za rok 2011 tak naši klienti získali zpátky bezmála 6 mil. korun. Od loňska slouží zmíněný klientský portál pro ty zákazníky, kteří upřednostňují elektronickou formu komunikace, ale disponujeme také hustou sítí našich kontaktních pracovišť pro jiné, kteří mají naopak rádi osobní jednání. Konkurenční výhodou je i asistenční služba k našim produktům její cena a rozsah poskytovaných plnění. Například naše asistence k pojištění vozidel KOMFORT zahrnuje nejširší servis, včetně přímé likvidace škod z povinného ručení nebo náhradního vozu až na 30 dnů, je-li auto nepojízdné. A to vše za velmi atraktivní cenu. Nicméně tím úplně nejdůležitějším jsou motivovaní lidé, kteří za tím vším stojí. Bez nich bychom našich úspěchů nemohli dosáhnout.

7 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT You mentioned innovation potential. What new products did you launch in 2011? Flexibility is critical with regard to the market competition nowadays. I recall that a few years ago we implemented only a few innovations per year and each change was a long-term project. Today we work on several product innovations in parallel, in addition to launching brand new products. The preparation period has shortened considerably and the innovation process is in fact continuous. Last year we focused our endeavours on broadening our offerings in the motor insurance segment which is key in our business. In a very tough struggle to attract new clients we managed to add tens of thousands of new insurance contracts to our portfolio, primarily as a result of an array of versatile products tailored to satisfy each and every motorist and expanded assistance services. The top-notch product is our sophisticated auto insurance UNIQA SafeLine with enhanced safety components: this insurance monitors the vehicle crew during their travels and the parked car 24 hours and in emergency case can actively summon help on site. Once again we improved our flagship product in the life assurance segment, Risk life assurance with dividend, which received additional awards in 2011 product competitions (Bank of the Year, Zlatá koruna). Very successful sales of an exclusive variant of this product were launched in Raiffeisenbank under the name DIVIDENDA. In addition, we sold three issues of single-premium life assurance Garant FIX. Demand for this product was a pleasant surprise for us. In all, our life assurance products attracted some 60,000 new customers last year. Aside from the foregoing, we made efforts to meet new requirements, e.g. by designing an insurance product covering employment agencies, or short-term online insurance of adrenaline sports and adventure activities, or increasing insurance covers within the scope of travel insurance. Since the spring 2011 our clients can use our customer service website myuniqa for instant communication with the insurance company. ZLATÝ MĚŠEC 2011 Nejlepší finanční instituce Pojišťovny 2. místo UNIQA pojišťovna, a.s. Dalibor Z. Chvátal šéfredaktor serveru Měšec.cz Pořadatel What do you consider critical in the increasingly tough completion beside innovations? Insurance products are very similar across the Czech market and can compete with the products marketed in the developed countries. Unfortunately, customers often look at the price only and don t pay sufficient attention to differences in the scope of cover. Nonetheless, we are pleased to see that added value is gaining importance, notably in customer service. UNIQA offers the Q-Partner loyalty programme with refunds of paid premiums to clients who reported no claim over the year. In 2011 alone clients obtained refunds totalling almost CZK 6 million. Last year we launched the aforementioned customer service website for the clients who prefer electronic communication. In addition, we operate a dense network of sales offices for other clients who prefer personal contact. Another advantage in the competition fight are assistance services provided with our products, specifically their prices and scope of benefits. For instance, the KOMFORT motor insurance comes complete with the broadest assistance services, including direct loss settlement pertaining to motor third-part liability insurance and provision of a replacement vehicle for up to 30 days in the event the policyholder s vehicle is not operational. And we offer all this at very attractive rates. However, the most important factor is motivated staff that makes our success possible.

8 6 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Za loňský rok si všichni zaslouží určitě pochvalu Bezesporu. Jsem velmi rád, že mám kolem sebe přemýšlivé, spolehlivé a poctivé kolegy, kterým na naší značce UNIQA opravdu záleží. Už můj předchůdce, zakladatel společnosti Marek Venuta vždycky říkal, že naším štěstím jsou lidé, kteří v práci udělají vždy alespoň o kousek více, než musí. A takových vidím okolo sebe opravdu dost. Hlavně díky nim jsme se dostali tam, kde dnes jsme. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podílejí na naší práci. Našim obchodním partnerům za dlouhodobou korektní spolupráci, našemu akcionáři za potřebné zázemí a všem našim klientům, kterých už máme na půl milionu, za jejich důvěru. Věřím, že se stejným nebo ještě větším nasazením a iniciativou budeme pracovat i v tomto roce, s nímž jsou spojeny další nemalé cíle a plány. Výsledky loňského roku pro nás při tom budou určitě povzbuzením.

9 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT The all deserve praise for last year s achievements Absolutely. I m glad to work with very thoughtful, reliable and honest colleagues who really care about the UNIQA brand. My predecessor, the Company founder Marek Venuta, used to say that we are lucky to have people who always do more than they are required to do. I see a lot of such people around. They are the reason we have achieved this position. I would like thank all who have contributed to our success: our business partners for long-standing and fair cooperation, our shareholder for the necessary support, and all half a million clients for their confidence. I believe we will continue to work with more zeal and determination in this year for which we have set ambitious targets. I believe the previous year s results will be a great encouragement in our endeavours.

10

11 První pojištění, které umí zachránit život Sofistikované autopojištění UNIQA SafeLine umí více, než je běžné. V případě nehody UNIQA SafeLine díky nárazovému čidlu ve vozidle, přes satelit napojenému na asistenční centrálu, okamžitě předá informaci o bouračce operátorům. Ti Vás kontaktují na mobil, zda nepotřebujete pomoc. Nezdaří-li se kontakt, posílají na přesně lokalizované místo záchranu ihned. Asistence funguje 24 hodin denně a 365 dnů do roka. Kromě toho UNIQA SafeLine díky stejné technologii nepřetržitě hlídá zaparkované vozidlo. Jakýkoli nepovolený pohyb operátor hned hlásí majiteli, vůz lokalizuje a za pomoci policie vrátí zpět. Navíc umí UNIQA SafeLine počítat pojistné za povinné ručení i havarijní pojištění podle ujetých kilometrů. The first life-saving insurance UNIQA SafeLine sophisticated motor insurance can do much more than an average insurance policy does. In the event of an accident, a UNIQA SafeLine device instantly transmits information about the car crash to operators since the vehicle is equipped with an impact sensor connected with the assistance centre via satellite. The operators call your mobile phone to inquire whether you need assistance. If they fail to contact you, they immediately dispatch a rescue crew to the exact location. The assistance service is in operation 24 hours a day, 365 days a year. In addition, UNIQA SafeLine employs the same technology to guard your parked vehicle non-stop. It reports any suspicious movement to the owner without delay. It can also track the vehicle and, with the help of the police, return it to the owner. And finally, UNIQA SafeLine can calculate premiums of motor third-party liability and motor hull insurance according to mileage. UNIQA SafeLine

12 10 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna byla založena v roce Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA nebo UNIQA pojišťovna). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ) uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Aktuální pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu dynamicky roste, zpravidla nad průměrem tržního tempa. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. V bilanci roku 2011 náležel UNIQA pojišťovně tržní podíl celkově 4,5 % (osmé místo). Podle letos nově zavedené metodiky vykazování výsledků společností sdružených v České asociaci pojišťoven (vykázání předpisu jednorázového životního pojistného jednou desetinou; oddělení statistiky zákonného nesmluvního pojistného) dosáhla UNIQA pojišťovna celkového růstu plus 6,6 %, což představovalo druhé nejrychlejší tempo růstu mezi velkými univerzálními pojišťovnami v České republice. Silnější pozici má i nadále v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 5,6 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o téměř půl procenta). V životním pojištění činil podíl 2,6 % ( jedenácté místo, posílení o 0,1 %). Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International Versicherungs-Holding AG. Základní kapitál k činil 500 mil. Kč, vlastní kapitál vzrostl na mil. korun (meziročně +10,9 %).

13 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna was established in It was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA or UNIQA pojišťovna ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to the re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic (hereinafter MF ) on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. UNIQA pojišťovna is a composite insurance company offering a broad range of life and nonlife insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. Position ON the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among ten leading players. The Company has continued to grow organically and at a dynamic pace. The company, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. UNIQA s total market share in 2011 accounted for 4.5% (8th place). According to new methodology of reporting results of Czech Insurance Association members, introduced this year (single-premium life assurance figures weighted by 10%; separation of statutory non-contractual premium statistics), UNIQA s overall growth exceeded 6.6%, representing the second fastest growth rate among large composite insurers in the Czech Republic. The Company retained stronger position in the non-life insurance segment, where the market share rose by nearly 0.5% year-on-year to 5.6% (7th place). The market share in the life assurance segment grew by 0.1% to 2.6% (11th place). Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian sole shareholder, UNIQA International Versicherungs- Holding, AG. At 31 December 2011, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 10.9% year-on-year to CZK 1,329 million.

14 12 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svým klientům byla loni UNIQA pojišťovna k dispozici už na téměř 180 místech po celé České republice, a to díky systematickému rozšiřování obchodních pracovišť v místech s obchodním potenciálem i dynamickému přírůstku počtu generálních agentur jako malých, zpravidla rodinných pojišťoven pod značkou UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu. K dispozici je call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody jak z pojištění majetku, tak i osob. Také v loňském roce bylo call centrum cílem řady investic, tak aby dále zkvalitnilo svoji úroveň jako klíčové pracoviště pro všestrannou komunikaci s klienty. Zákazníkům UNIQA na cestách a v zahraničí je k dispozici na telefonu kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a poradit nebo zasáhnout přímo na místě. Poslání a hodnoty UNIQA UNIQA jako pojišťovací společnost podniká v oblasti krytí rizik svých klientů z řad občanů i firem. Kromě toho spravuje i svěřené kapitálové hodnoty s cílem zhodnotit je pro své klienty. K tomu se zabývá řadou dalších aktivit, které podporují úspěšnou činnost v hlavním oboru podnikání. Naše firemní strategie je založena na kodexu stabilních hodnot, jejichž měřítko je rozhodující u všech našich aktivit i firemní kultury. Kvalita UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis. Respekt vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Serióznost je základem našeho podnikání. UNIQA přebírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky. Partnerství chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost. Pružnost v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem.

15 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT In 2011, UNIQA pojišťovna served its clients in nearly 180 locations across the Czech Republic, primarily due to continuous expansion of UNIQA s sales offices to places with business potential and dynamic growth in the number of general agencies, providing services as small, mostly family-type insurance firms under the UNIQA brand. Some types of insurance may be also taken out via telephone or the internet. UNIQA s call centre handles all queries and records claims related to both property and personal insurance. In 2011 the Company again made a number of investments into the call centre with the aim to improve the quality of customer service as a key workstation for multi-faceted communication with clients. Travellers and clients staying abroad may take advantage of the high-quality assistance service prepared to assess any emergency and arrange effective assistance or intervention. UNIQA s mission and values As an insurance company, UNIQA s key focus is on coverage of the risks of customers from the ranks of both individual and corporate clientele. In addition, it manages entrusted capital assets to ensure their appreciation for clients. The Company also engages in a number of ancillary activities that contribute to the success of its core business. Our corporate strategy is based on the code of stable values, which serves as a criterion of paramount importance for all our operations and corporate culture. Quality UNIQA strives to be unique to match the unique requirements and desires of the clients who are entitled to first-rate customer service. Respect evolves naturally as a relationship that UNIQA must establish with its clients through its services. Integrity is the foundation of our business. UNIQA assumes responsibility for the transparency of its operations and compliance with the most stringent ethical standards. Partnership we want to be a strong partner to our clients and business partners. We can build an increasingly efficient team and a more robust company only if we work together. Flexibility at a time of constant and turbulent changes, swift responses to the changing lives, needs and desires are essential. UNIQA aspires to rank among the most flexible and innovative businesses.

16 14 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) 1. Čtvrtletí 1. Quarter Čtvrtletí 2. Quarter Přehled pojistných produktů v roce 2011 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION Jednorázově placené životní pojištění AKORD GARANT Dětské životní pojištění Motýlek Studijní pojištění Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD a FORTAX V.I.P. životní pojištění T20 Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění regulačního poplatku za hospitalizaci NEMOCNICE Pojištění domácnosti Pojištění staveb a rodinných domků Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla povinné ručení Pojištění vozidel UNIQA SafeLine Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem zemědělské organizace Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku CK Povinně smluvní pojištění z provozu jaderných zařízení Povinně smluvní pojištění pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta Pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za spotřební daně Pojištění personálních agentur

17 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Overview of insurance products in 2011 Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION - unit-linked insurance Single-premium life assurance AKORD GARANT Motýlek (Butterfly) children s life assurance Study expenses insurance Credit insurance QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD and FORTAX comprehensive all-life assurance policy T20 V.I.P. life assurance BENEFIT and MANAŽER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX - accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits NEMOCNICE insurance of compulsory hospitalisation fees Household insurance Building and home insurance KASKO motor hull insurance Motor third-party liability insurance UNIQA SafeLine motor insurance Business liability and property insurance Transport insurance Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Agricultural organisation liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Insolvency insurance of touroperators Nuclear facility operations compulsory insurance Insurance or reinsurance broker and insurance agent compulsory insurance Customs debt guarantee insurance Consumer tax guarantee insurance Employment agencies insurance Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) 3. Čtvrtletí 3. Quarter Čtvrtletí 4. Quarter

18 16 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Předepsané pojistné uniqa (tis. Kč) Written premium of UNIQA (TCZK) Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherungs-Holding, AG, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko. Obchodní síť UNIQA pojišťovny Obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem Evropská 136, Praha 6, Pod ní spadá 6 regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Pojištění bylo možné sjednat na 180 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku prodejních poradců. UNIQA spolupracuje s 630 makléřskými společnostmi anebo agenty a s 931 prodejci nových i ojetých vozidel Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. V oblasti neživotního pojištění je zajistné krytí sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG a v oblasti životního pojištění u Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. V rámci neživotního pojištění se přímo anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG na zajistném programu podílí významné světové zajišťovny, především: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany AG, SCOR Switzerland AG, AXA Corporate Solutions Assurance, Partner Reinsurance Europe Limited, Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, a další.

19 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International Versicherungs-Holding AG, Untere Donaustraße 21-23,1020 Vienna, Austria. UNIQA s sales network The sales network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office in Evropská 136, Prague 6, postal code The network consists of six regional head offices and 34 local offices. At the end of 2011, 180 sales offices provided insurance policies nationwide. A total of 1,197 sales agents worked in UNIQA s sales network; the Company also collaborated with 630 brokerage firms or brokers and 931 used or new car dealers. Reinsurance scheme UNIQA pojišťovna has a good-quality reinsurance scheme. Reinsurance coverage for non-life insurance policies is provided primarily by UNIQA Re AG, and for life assurance policies by Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. In addition, global leading reinsurance companies participate in the reinsurance scheme for the non-life insurance segment, directly or by retrocession, from UNIQA Re AG, namely: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, Swiss Re Germany AG, SCOR Switzerland AG, AXA Corporate Solutions Assurance, Partner Reinsurance Europe Limited, Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, and others.

20

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Předepsané pojistné / Written premium 4 693 401 4 378 188 3 783

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jakub Petrina / Chief Marketing Officer @jakubpetrina / @Air_Bank Praha / Brand s New Day / 6.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více