č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného povolení společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. pro zařízení Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - krytinových tašek. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci) mění na základě oznámení změny v provozu zařízení dle 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci integrované povolení č. j.: ŢP/13000/07 ze dne společnosti TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, Hranice, s přiděleným IČ pro zařízení Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním krytinových tak, ţe celý nový výrok zní takto: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci) vydává podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, Hranice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - krytinových tašek (dále jen zařízení )

2 Popis zařízení Identifikační údaje Název zařízení: Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - krytinových tašek Provozovatel zařízení: TONDACH Česká republika s.r.o. IČ Kategorie zařízení: zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, ţáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší neţ 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší neţ 4 m 3 a s hustotou vsázky větší neţ 300 kg/m 3, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Umístění zařízení: Kraj: Plzeňský Obec: Blíţejov K.ú.: Blíţejov Parcelní čísla: viz list vlastnictví 402 Zařízení zahrnuje následující části: Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Válečková pec protiproudá tříkanálová válečková pec o délce 141 m, šířce 3,3 m a výšce 2,7 m slouţí pro vypalování krytinových tašek. Pec je rozdělena na tři pásma: předehřívací (protiproudý ohřev pásma je zajištěn bočními hořáky a spalinami ze ţárového pásma; spaliny jsou odtahovány kouřovodem do fluorfiltru), ţárové (ohřev je zajištěn bočnými hořáky na teplotu cca C) a chladící (vháněný čerstvý vzduch odebírá teplo taškám a část takto ohřátého vzduchu se odtahuje do sušárny, zbylá část proudí proti směru toku materiálu, kde se v ţárovém pásmu a předehřívacím pásmu smíchává se spalinami). Jako palivo se pouţívá zemní plyn. Celkový počet hořáků je 152 ks (BICA) a 109 ks (BIAH). Celkový výkon hořáků je 1,7 MW. Denní výpal je ks/h, doba průchodu pecí je 360 min. Kapacita pece je m 3 a hustota vsázky je 320 kg/m 3. Projektovaná kapacita pece je 96 t pálených krytinových tašek/den. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Vyvíječ páry UND 500 je zařízení na výrobu páry pro výrobní lisy. Jako palivo se pouţívá zemní plyn. Jmenovitý tepelný výkon je 0,323 MW. Výkon hořáku je v rozmezí kw. Sytá pára je o přetlaku 0,5 MPa. Strana 2 (celkem 15)

3 Výrobní lis vakuový šnekový lis slouţí ke vtlačení souvislého pásu hmoty. Pomocí odřezávače se vytvářejí jednotlivé tašky. Projektovaná kapacita je cca 130 t výlisků/den. Sušárna protiproudá komorová sušárna (17 komor) slouţí k sušení výlisků tašek. Sušícím médiem je ohřátý vzduch z chladícího pásma tunelové pece smíchaný s čerstvým vzduchem a přihřívaný hořákem na zemní plyn (Weishaupt, typ G 40/2, výkon 3450 kw). Projektovaná kapacita je cca 130 t výlisků/den. Plynová kotelna kanceláře kotel VAILLANT VK 31/4, výkon 31,7 kw, palivo zemní plyn Plynová kotelna sociální zařízení kotel VAILLANT VK 31/4, výkon 31,7 kw, palivo zemní plyn Plynová kotelna brusírna sklad kotel VAILLANT VK 47/4, výkon 47,7 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala expedice infrazářič VK Vacovský Group s.r.o., SYNTEMA INFRA 6, výkon 25 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala lisovna infrazářič VK Vacovský Group s.r.o., SYNTEMA INFRA 6, výkon 25 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala plynová kotelna soc. zařízení kanceláře kotel VAILLANT, AK/AL, výkon 7,25 kw, palivo zemní plyn Balící a paletizační linka balící pistole SHRINKFAST, MODEL 975 SHRINKFAST, výkon 1 kw, palivo propan butan Záloţní zdroj elektrické energie dieselagregát STAMFORD, výkon 30 kw, palivo nafta Přímo spojené činnosti Skladování vstupních surovin, pomocných látek, materiálů a výstupních produktů (zásobárna cihlářské hlíny; sklad technických plynů; sklad olejů, maziv, benzinu a nafty; sklad náhradních dílů, materiálů pro výrobu a výrobky). Příprava cihlářské suroviny (mísení, odleţení hmoty). Třídění, balení a expedice hotových výrobků Rozvod vysokého napětí, zemního plynu (regulační stanice) a tepla Rozvod tlakového vzduchu Údrţba a oprava strojního zařízení Vytápění objektů - vytápění budov a ohřev TUV je zajištěn plynovými kotli a plynovými infrazářiči. Doprava Zásobování vodou - areál je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řádu a uţitkovou vodou z vlastních studní. Strana 3 (celkem 15)

4 Vypouštění vod do kanalizace - odvod sráţkových vod je zajištěn oddělenou kanalizací do vodního toku Zubřina. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace obce Blíţejov. Omezování emisí do ovzduší (kaskádový odlučovač fluorfiltr čištění spalin z tunelové pece). Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Nakládání s odpady Měření a monitorování Závazné podmínky provozu: Krajský úřad v souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovení 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanovuje závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popřípadě poţadavky uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Strana 4 (celkem 15)

5 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Válečková pec (VZZO) Emisní zdroj (technologický) Válečková pec zdroj č. 101 výduch č. 002 Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit TZL mg/m 3 80 NO x (NO 2 ) mg/m CO mg/m SO 2 mg/m VOC mg/m 3 30 F mg/m 3 10 Cl mg/m 3 50 Pro výše uvedené emisní limity platí vztaţné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek. Zajistit u výše uvedeného zdroj autorizované jednorázové měření emisí TZL, NO x, CO, SO 2, OC, F a Cl s četností 1 x za rok, ne dříve neţ po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění Sušárna (SZZO) Emisní zdroj (technologický) Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit Sušárna zdroj č. 102 výduch č. 009 NO x (NO 2 ) mg/m CO mg/m Pro výše uvedené emisní limity platí vztaţné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek. Zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí NO x a CO s četností 1 x za 3 roky, ne dříve neţ po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. Strana 5 (celkem 15)

6 Vyvíječ páry (SZZO) Emisní zdroj (spalovací) Látka nebo ukazatel Jednotka Emisní limit Vyvíječ páry zdroj č. 001 výduch č. 001 NO x (NO 2 ) mg/m CO mg/m SO 2 mg/m 3 35 Pro výše uvedené emisní limity platí vztaţné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325 kpa, 293,15 K), s referenčním obsahem kyslíku 3 %. Zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí NO x a CO s četností 1 x za 5 roků, ne dříve neţ po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. Měření SO 2 zajistit u výše uvedeného zdroje dle platné legislativy. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění Plynové kotelny, infrazářiče, záloţní zdroj elektrické energie (MZZO) Limity nestanoveny Voda Pitná voda Měřit mnoţství odebírané pitné vody zařízením, jehoţ správnost měření bude ověřená dle poţadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění. Poznámka: Pitná voda je dodávána z vodovodní sítě na základě kupní smlouvy se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice. Slouží pro zásobování společnosti pitnou vodou a pro sociální účely Podzemní voda pro technologické účely Dodrţovat mnoţství odběru podzemní vody z pěti studní. Zdroj odběru Odběr podzemní vody z pěti studní na pozemku p. č. 217/2, 219/7, 221, 784/1 a 784/7. Mnoţství maximálně 2,2 l/s měsíčně m 3 /měs. průměrně 1,35 l/s ročně max m 3 /rok Strana 6 (celkem 15)

7 Měřit mnoţství odebírané podzemní vody zařízením, jehoţ správnost měření bude ověřená dle poţadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění. Sledovat jakost podzemní vody ze studní s četností 2 x ročně v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., v platném znění. Týká se jen těch studní, ze kterých je odebírána podzemní voda Splašková odpadní voda Mnoţství vypouštěné splaškové odpadní vody do veřejné kanalizace se zjišťuje výpočtem ze spotřeby pitné vody na základě smlouvy. Poznámka: Splašková odpadní voda je odváděna na základě smlouvy do veřejné kanalizace obce Blížejov. V areálu závodu nevzniká žádná odpadní voda z technologie výroby Dešťová voda Podmínky nejsou navrţeny. Poznámka: Dešťová voda je svedena bez předčištění do vodního toku Zubřina Vibrace Podmínky nejsou navrţeny Hluk Dodrţovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb Neionizující záření Podmínky nejsou navrţeny. 2. Opatření k vyloučení rizik moţného znečišťování ţivotního prostředí a ohroţování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohroţení zdraví člověka můţe dojít 2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu předloţit KÚ Plzeňského kraje, OŢP, projekt likvidace zařízení po ukončení provozu. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ţivotního prostředí při nakládání s odpady Strana 7 (celkem 15)

8 3.1. Vydává se souhlas k nakládání (shromaţďování a předávání osobě oprávněné) s nebezpečnými odpady, v rozsahu dle následujícího seznamu nebezpečných odpadů: Kat. číslo Název odpadu * Uniklé (rozlité) ropné látky * Syntetické řezné oleje * Upotřebené vosky a tuky * Jiné hydraulické oleje * Jiné motorové, převodové a mazací oleje * Syntetické izolační a teplonosné oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje * Kaly z odlučovačů oleje * Kaly z lapáků nečistot * Olej z odlučovačů oleje * Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje * Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje * Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * Olejové filtry * Brzdové kapaliny * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly aţ a a * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky neuvedená pod čísly aţ (1) * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) * Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Olověné akumulátory * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory * Odpady obsahující ropné látky * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod čísly a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (1) (1) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd. Strana 8 (celkem 15)

9 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ţivotního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1. Technologický proces provozovat tak, aby nebyla překročena povolená maximální koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší Při nakládání s chemickými látkami a přípravky plnit veškeré povinnosti vyplývající provozovateli ze zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a zákona č. 125/2005 Sb. Dodrţovat ustanovení 39 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v případě zásadních změn v činnosti, které mohou vést k ovlivnění hlukové expozice okolí a tyto výsledky do měsíce předloţit k zhodnocení k zhodnocení KHS Plzeňského kraje a KÚ Plzeňského kraje, OŢP. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a ţivotního prostředí, (které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky ţivotního prostředí a technickou charakteristiku zařízení) Podmínky nejsou navrţeny. 6. Podmínky pro hospodárné vyuţívání surovin a energie 6.1. V pravidelném ročním hlášení o plnění podmínek IP vyhodnotit závěry energetického auditu včetně harmonogramu jejich plnění. 7. Opatření pro předcházení havárií a omezování jejich případných následků 7.1. Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a ţivota zaměstnanců, ţivotního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běţného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých můţe vzniknout nebezpečí ohroţení ţivotního prostředí nebo zdraví člověka 8.1. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s PŘ, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. Strana 9 (celkem 15)

10 8.2. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování Podmínky kontroly a monitorování ovzduší a vod jsou uvedeny v kap a Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku Podmínky nejsou navrţeny. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje poţadované k ověření shody s integrovaným povolením Předkládat KÚ Plzeňského kraje k zprávu dokládající plnění závazných podmínek integrovaného povolení v předchozím kalendářním roce. První zprávu předloţit k Krajský úřad v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 1. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, odboru ŢP, čj. ŢP/7089/04 ze dne , kterým bylo vydáno povolení k vydání provozního řádu pro zařízení Válečková pec HRK a zařízení k záchytu fluoru. 2. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, odboru ŢP, čj. ŢP/4751/04 ze dne , kterým byly stanoveny obecné emisní limity. 3. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, odboru ŢP, čj. ŢP/5132/04 ze dne , kterým byla provedena oprava obecných emisních limitů. 4. Část rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, čj. Vod 3416/76 ze dne , povolující odběr podzemních vod. 5. Rozhodnutí Městského úřadu Horšovský Týn, odboru ŢP, čj. 672/2005ŢP/OH ze dne , kterým bylo povoleno nakládání s nebezpečnými odpady. Strana 10 (celkem 15)

11 6. Rozhodnutí Městského úřadu Horšovský Týn, odboru ŢP, čj. 32/2007 ŢP/OH ze dne , kterým bylo povoleno nakládání s nebezpečnými odpady. Tímto integrovaným povolením se v souladu s 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů: 1) povolení k vydání provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší podle 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném znění 2) souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 3) povolení k odběru podzemních vod podle 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. Strana 11 (celkem 15)

12 Odůvodnění 1. Průběh řízení Krajský úřad Plzeňského kraje obdrţel dne ţádost firmy TONDACH Česká republika s.r.o. se sídlem Bělotínská 722, Hranice, s přiděleným IČ , o vydání změny č. 1 integrovaného povolení podle ustanovení 13 zákona o integrované prevenci pro zařízení: Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - krytinových tašek. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání změny č. 1 integrovaného povolení. Jedná se o zařízení v kategorii zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, ţáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší neţ 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší neţ 4 m 3 a s hustotou vsázky větší neţ 300 kg/m 3, podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Předmětem změny je doplnění zdrojů znečišťování ovzduší a náprava některých nejasností na základě kontroly ČIŢP, Oblastní inspektorát Plzeň provedené dne , o jejímţ průběhu byl krajský úřad informován dopisem ze dne pod č. j.: ČIŢP/43/IPP/ /10/ZHN. Dále provozovatel ţádá o upuštění od měření TZL na zdroji Sušárna v souladu s podmínkou v kapitole integrovaného povolení, měřením emisí dne , viz protokol č. 270/09, bylo prokázáno, ţe skutečná emise činí 1 % emisního limitu a jedná se tedy o nevýznamný vliv. Krajský úřad po vyhodnocení všech došlých materiálů konstatuje, v souladu s 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, ţe se nejedná o podstatné změny v provozu zařízení, ale ţe je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Krajský úřad vydává pro lepší přehlednost integrovaného povolení celý výrok změněného rozhodnutí včetně zapracovaných změn ve výrokové části rozhodnutí a provedené změny specifikuje v odůvodnění. V původním integrovaném povolení č. j.: ŢP/13000/07 ze dne , vydaném společnosti TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, Hranice, s přiděleným IČ , pro zařízení Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním krytinových tašek byly provedeny následující změny: 1) V části Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci na straně 2 rozhodnutí se mění třetí odráţka, která nově zní takto: Sušárna protiproudá komorová sušárna (17 komor) slouţí k sušení výlisků tašek. Sušícím médiem je ohřátý vzduch z chladícího pásma tunelové pece smíchaný s čerstvým vzduchem a přihřívaný hořákem na zemní plyn (Weishaupt, typ G 40/2, výkon 3450 kw). Projektovaná kapacita je cca 130 t výlisků/den. 2) V části Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci na straně 2 rozhodnutí se přidává osm nových odráţek, které zní: Strana 12 (celkem 15)

13 Plynová kotelna kanceláře kotel VAILLANT VK 31/4, výkon 31,7 kw, palivo zemní plyn Plynová kotelna sociální zařízení kotel VAILLANT VK 31/4, výkon 31,7 kw, palivo zemní plyn Plynová kotelna brusírna sklad kotel VAILLANT VK 47/4, výkon 47,7 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala expedice infrazářič VK Vacovský Group s.r.o., SYNTEMA INFRA 6, výkon 25 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala lisovna infrazářič VK Vacovský Group s.r.o., SYNTEMA INFRA 6, výkon 25 kw, palivo zemní plyn Výrobní hala plynová kotelna soc. zařízení kanceláře kotel VAILLANT, AK/AL, výkon 7,25 kw, palivo zemní plyn Balící a paletizační linka balící pistole SHRINKFAST, MODEL 975 SHRINKFAST, výkon 1 kw, palivo propan butan Záloţní zdroj elektrické energie dieselagregát STAMFORD, výkon 30 kw, palivo nafta 3) V části Přímo spojené činnosti na straně 3 rozhodnutí se mění odráţka Vytápění objektů, která nově zní takto: Vytápění objektů - vytápění budov a ohřev TUV je zajištěn plynovými kotli a plynovými infrazářiči. 4) V části Přímo spojené činnosti na straně 3 rozhodnutí se odráţka Nakládání s vodami nahrazuje dvěmi novými odráţkami, které zní takto: Zásobování vodou - areál je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řádu a uţitkovou vodou z vlastních studní. Vypouštění vod do kanalizace - odvod sráţkových vod je zajištěn oddělenou kanalizací do vodního toku Zubřina. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace obce Blíţejov. 5) V části Válečková pec (VZZO) na straně 4 rozhodnutí se v tabulce nahrazuje ukazatel OC ukazatelem VOC ve sloupci Látka nebo ukazatel. 6) V části Sušárna (SZZO) na straně 4 rozhodnutí se v tabulce vypouští řádka s ukazatelem TZL a dále se vypouští druhá podmínka pod tabulkou. 7) V části Vyvíječ páry (SZZO) na straně 5 rozhodnutí se v tabulce vypouští řádka s ukazatelem TZL a dále se vypouští poznámka (1) pod tabulkou. 8) Za část Vyvíječ páry (SZZO) na straně 5 rozhodnutí se zařazuje nová část , která zní takto: Plynové kotelny, infrazářiče, záloţní zdroj elektrické energie (MZZO) Limity nestanoveny. Strana 13 (celkem 15)

14 9) V části Podzemní voda pro technologické účely na straně 6 rozhodnutí se mění poslední podmínka, která nově zní takto: Sledovat jakost podzemní vody ze studní s četností 2 x ročně v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., v platném znění. Týká se jen těch studní, ze kterých je odebírána podzemní voda. 10) V části Splašková odpadní voda na straně 6 rozhodnutí se mění podmínka a poznámka, které nově zní takto: Mnoţství vypouštěné splaškové odpadní vody do veřejné kanalizace se zjišťuje výpočtem ze spotřeby pitné vody na základě smlouvy. Poznámka: Splašková odpadní voda je odváděna na základě smlouvy do veřejné kanalizace obce Blížejov. V areálu závodu nevzniká žádná odpadní voda z technologie výroby. Krajský úřad po provedeném řízení o vydání změny č. 1 integrovaného povolení, na podkladě výsledků projednání ţádosti a komplexního posouzení věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Strana 14 (celkem 15)

15 Poučení o odvolání Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu ţivotního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u krajského úřadu.,,otisk úředního razítka Ing. Rudolf Rečka vedoucí oddělení IPPC a EIA Obdrţí: Účastníci řízení: 1. TONDACH Česká republika s.r.o., Bělotínská 722, Hranice 2. Obec Blíţejov, Blíţejov 151, Horšovský Týn 3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Na vědomí (po nabytí právní moci): 1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŢP, ochrana ovzduší, zde 2. Městský úřad Horšovský Týn, odbor ŢP, vodoprávní úřad a nakládání s odpady, Náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, Plzeň 4. Česká inspekce ţivotního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Klatovská 48, Plzeň 5. CENIA, Úsek technické ochrany ţivotního prostředí, Litevská 8, Praha Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 Strana 15 (celkem 15)

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více