r o z h o d n u t í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o z h o d n u t í :"

Transkript

1 S 141/2007/KS-11495/2007/620 V Brně dne 25. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 141/07, zahájeném dne 24. května 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: , ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí : Spojení soutěžitelů Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: , a STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň Božkov, IČ: , ke kterému má dojít dle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, kterou dne 16. května 2007 uzavřely společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig-Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo, jako prodávající, a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.à.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, jako kupující, a navazující Smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň Božkov, IČ: , kterou mají uzavřít společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig- Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo, jako prodávající, a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.à.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, jako kupující, v jejichž důsledku nabude společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: , akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň Božkov, IČ: , čímž získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat,

2 se dle 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povoluje. Od ů vodn ě ní: (1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení či jejich návrhů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. (2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2007 ze dne 6. června Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky (3) K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji (dále jen Smlouva ), kterou dne 16. května 2007 uzavřely společnost Eckes & Stock GmbH, se sídlem Ludwig-Eckes-Allee 6, Neder-Olm, Spolková republika Německo (dále jen Eckes & Stock GmbH ), jako prodávající 1, a společnost OCM Luxembourg Spirits TopCo S.à.r.l., se sídlem rue Louvigny 15, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen OCM ), jako kupující. (4) V souladu se Smlouvou zamýšlí společnost OCM, která je součástí skupiny investičních fondů a společností spravovaných společností Oaktree Capital Management, LLC, se sídlem 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Spojené státy americké (dále společně také jen skupina Oaktree ), nabýt majetkové podíly v následujících společnostech, které náleží do divize alkoholických nápojů společnosti Eckes & Stock GmbH: společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň Božkov, IČ: (dále jen STOCK Plzeň ), včetně jejích dceřiných společností STOCK Export Import, s.r.o., se sídlem Palírenská 118/2, Plzeň, okres Plzeňměsto, IČ: (dále jen STOCK Export Import ), a Stock Slovakia, s.r.o., se sídlem Trnavská cesta 50, Bratislava, Slovenská republika (dále jen Stock Slovakia ), společnosti Stock S.p.A., se sídlem v Terstu, Itálie, a jejích dceřiných společností Distillerie Stock Ltd., se sídlem ve Spojených státech amerických, Stock Trade d.o.o., se sídlem ve Slovinsku, a Fratelli Galli Camis & Stock SA, se sídlem ve Švýcarsku, 1 V době před navrhovanou transakcí je společnost Eckes & Stock GmbH jediným akcionářem společnosti STOCK Plzeň a.s., se sídlem Palírenská 2, Plzeň Božkov, IČ:

3 společnosti Stock Austria GesmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko, a společnosti Stock International Distribution GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko, společnosti Sebastian Stroh GmbH, se sídlem v Klagenfurtu, Rakousko, a společnosti Graf Stefan Keglevich Nachfolger Weinbrand GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakousko. (5) V návaznosti na Smlouvu má být mezi společností Eckes & Stock GmbH, jako prodávajícím, a společností OCM, jako kupujícím, uzavřena Smlouva o koupi a prodeji akcií společnosti STOCK Plzeň (dále jen Smlouva o koupi a prodeji STOCK Plzeň ). Podle Smlouvy o koupi a prodeji STOCK Plzeň převede společnost Eckes & Stock GmbH, v době před transakcí jediný akcionář společnosti STOCK Plzeň, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu této společnosti, na skupinu Oaktree. (6) Společnost OCM, jako strana Smlouvy a Smlouvy o koupi a prodeji STOCK Plzeň za skupinu Oaktree, nominovala v souladu se Smlouvou za účelem nabytí 100% akcií ve společnosti STOCK Plzeň nově založenou společnost Tenebro s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ: (dále jen Tenebro ) 2. Lze tedy uzavřít, že v důsledku zamýšlené transakce nabude společnost Tenebro akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STOCK Plzeň. (7) Podle 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, a to mimo jiné nabytím účastnických cenných papírů, tedy i akcií. Protože nabytím 100% akcií ve společnosti STOCK Plzeň získá společnost Tenebro (a jejím prostřednictvím pak společnost OCM a skupina Oaktree) možnost výlučně kontrolovat společnost STOCK Plzeň, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu 12 zákona. (8) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, tj. společností STOCK Plzeň, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem, tj. společností Tenebro, resp. skupinou Oaktree, je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka podle ustanovení 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. (9) Další převáděné společnosti divize alkoholických nápojů společnost Eckes & Stock GmbH 3 na území České republiky působí prostřednictvím společnosti STOCK Plzeň, dopady akvizice těchto společností na hospodářskou soutěž na území České republiky tak budou posouzeny v rámci postavení společnosti STOCK Plzeň na trhu České republiky. 2 Společnost OCM před uskutečněním předmětného převodu nabyla 100% obchodní podíl ve společnosti OCM Czech TopCo s.r.o., se sídlem Havířská 581/3, Praha 1, IČ: , a současně 10% obchodní podíl ve společnosti Tenebro, přičemž zbývající 90% obchodní podíl ve společnosti Tenebro nabyla společnost OCM Czech TopCo s.r.o. Těmito úkony získala společnost OCM možnost výlučně kontrolovat společnost Tenebro. 3 Viz výše odstavec 4 odůvodnění tohoto Rozhodnutí. 3

4 Charakteristika spojujících se soutěžitelů (10) Společnost Tenebro je kontrolována společností OCM, která je součástí skupiny Oaktree. Společnosti skupiny Oaktree působí celosvětově v celé řadě oblastí, mezi nimiž lze zmínit například zdravotní péči 4, oděvní průmysl, služby komunikačních systémů, výroba nábytku či těžba a zpracování nafty a zemního plynu. (11) Na území České republiky je skupina Oaktree činná prostřednictvím společnosti Groupe Smithfield SL, se sídlem v Paříži, Francie, v oblasti potravin, a společnosti Commercial Furniture Group, Inc., se sídlem v St. Louis, Spojené státy americké, která vyrábí nábytek pro nemocniční zařízení, kanceláře atd. (12) Nabývaná společnost STOCK Plzeň je před posuzovaným spojením kontrolovaná holdingovou společností Eckes & Stock GmbH. Obě náleží do skupiny subjektů působících celosvětově v oblasti produkce nealkoholických a alkoholických nápojů, v jejímž čele stojí holdingová společnost Eckes AG (dále také společně jen skupina Eckes ). Holdingová společnost Eckes & Stock GmbH spravuje majetkové podíly ve svých dceřiných společnostech, které tvoří divizi alkoholických nápojů, zatímco divizi nealkoholických nápojů zastřešuje a spravuje holdingová společnost Eckes- Granini GmbH & Co. KG. (13) Společnost STOCK Plzeň se zabývá výrobou a distribucí alkoholických nápojů. Vyrábí hořké bylinné likéry 5, likéry 6, tuzemský rum, vodku, v menším rozsahu potom brandy 7, whisky a slivovici, a distribuuje jednak alkoholické nápoje vlastní produkce, jednak alkoholické nápoje výrobců (mimo jiné i skupiny Eckes). Mezi alkoholické nápoje distribuované společností STOCK Plzeň patří vodka 8, likéry, rum a tuzemský rum, hořké bylinné likéry, whisky, brandy, gin, ovocné destiláty (slivovice), tequila, své portfolio distribuovaných produktů rozšířila společnost STOCK Plzeň i o vína. (14) Společnost STOCK Plzeň kontroluje dceřinou společnost STOCK Export Import, která se zabývá nákupem výrobních surovin pro svou mateřskou společnost, a dceřinou společnost Stock Slovakia, dovážející a distribuující alkoholické nápoje své mateřské společnosti na území Slovenska, jež však na území České republiky žádné aktivity nevyvíjí. Dopady spojení (15) Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly. (16) Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost STOCK Plzeň na území České republiky v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů. Naproti tomu žádná ze společností skupiny Oaktree na území 4 Jde například o dodávky léků či zařízení nemocnicím a jiným poskytovatelům zdravotní péče. 5 Například Fernet Stock, Fernet Stock Citrus či Magister. 6 Například Key Rum Cream nebo Božkov. 7 Například Brandy Stock Originál nebo Napoleon Ambassador. 8 Například Koskenkorva vodka. 9 Podle 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 4

5 České republiky není v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů i oblastech vertikálně předcházejících či navazujících činná. Získáním možnosti výlučně kontrolovat nabývanou společnost tak navrhovatel (a jeho prostřednictvím skupina Oaktree) vstoupí na území České republiky do oblastí, v nichž je činná společnost STOCK Plzeň. (17) Při vymezování relevantních trhů v oblasti výroby a distribuce alkoholických nápojů se zejména na základě preferencí spotřebitelů rozlišují tyto kategorie alkoholických nápojů: (i) whisky, (ii) brandy včetně koňaku, (iii) gin, (iv) vodka, (v) rum, (vi) hořké bylinné likéry, (vii) likéry, (viii) tequila a (ix) ovocné destiláty 10. Vína pak lze členit na (i) vína tichá, k nimž náleží vína stolní, jakostní, přívlastková a kabinetní, (ii) vína šumivá a perlivá a (iii) vína originální certifikace, mezi něž jsou řazena vína typická pro určitou odrůdu a vinařskou oblast. Každá z výše uvedených kategorií alkoholických nápojů může z věcného pohledu tvořit samostatný relevantní trh. Vzhledem k produktovému portfoliu společnosti STOCK Plzeň a s přihlédnutím ke specifikům českého trhu s alkoholickými nápoji by bylo možné vymezit jako věcně relevantní (i) trh výroby whisky, (ii) trh výroby brandy, (iii) trh výroby vodky, (iv) trh výroby tuzemského rumu a rumu, (v) trh výroby hořkých bylinných likérů, (vi) trh výroby likérů, (vii) trh výroby ovocných destilátů (slivovice), (viii) trh distribuce vodky, (ix) trh distribuce likérů, (x) trh distribuce tuzemského rumu a rumu, (xi) trh distribuce hořkých bylinných likérů, (xii) trh distribuce whisky, (xiii) trh distribuce brandy, (xiv) trh distribuce ginu, (xv) trh distribuce ovocných destilátů, (xvi) trh distribuce tequily, (xvii) trh distribuce vína, případně jeho jednotlivých segmentů. Vzhledem k tomu, že aktivity spojujících se soutěžitelů se horizontálně nepřekrývají, ani na sebe vertikálně nenavazují, však Úřad nepovažoval za nezbytné přistoupit k vymezení věcného relevantního trhu pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž. (18) Z pohledu geografického pohledu jsou relevantní trhy v oblasti alkoholických nápojů vymezovány jako národní 11, neboť zejména zvyklosti a preference konzumentů alkoholických nápojů, ale například i zdanění alkoholických nápojů, systémy jejich distribuce se mezi jednotlivými státy liší. Protože uvedená zjištění platí i pro území České republiky, odehrává se hospodářská soutěž ve výše uvedených oblastech za dostatečně homogenních podmínek na území České republiky. (19) V uvedených oblastech působí ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky pouze nabývaný soutěžitel, který dosahuje v oblasti výroby whisky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby brandy tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby tuzemského rumu a rumu tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby vodky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby hořkých bylinných likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti výroby ovocných destilátů tržního podílu kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce whisky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce brandy tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce tuzemského rumu a rumu tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství 10 Lze přitom odkázat na rozhodovací činnost Evropské komise viz například rozhodnutí Evropské komise M.2268 ve věci spojení podniků Pernod Picard/Diageo/Seagram Spirits, rozhodnutí Evropské komise M.3779 ve věci spojení podniků Pernod Picard/Allied Domech, rozhodnutí Evropské komise M.3813 ve věci spojení podniků Fortune Brands/Pernod Picard či rozhodnutí Evropské komise M.938 ve věci spojení podniků Guiness/Grand Metropolitan. 11 Viz předchozí poznámka. 5

6 ] %, v oblasti distribuce ginu tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce vodky tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce hořkých bylinných likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce likérů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti distribuce ovocných destilátů tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco v oblasti distribuce vína, a to ani v jednotlivých segmentech, nepřesahuje tržní podíl nabývaného soutěžitele hranici [ obchodní tajemství ] %. (20) V posuzovaných oblastech bude spojením vzniklý subjekt čelit i nadále konkurenci ze strany řady dalších soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka, a.s., UNITED BRANDS, s.r.o., BOHEMIA SEKT, a.s. či Palírna u Zeleného stromu Starorežná Prostějov, a.s. (21) Po zhodnocení v průběhu správního řízení zjištěných skutečností, a to zejména vzhledem ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v dotčených oblastech, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. (22) Pro naplnění podmínky, uvedené v 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Luděk Svoboda ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I Právní moc: Rozhodnutí obdrží: Libor Prokeš, advokát AK c/o STIEFENHOFER LUTZ v.o.s. Na Příkopě Praha 1 6

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 *UOHSX005T9M3* UOHSX005T9M3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ: *UOHSX0057U5B* UOHSX0057U5B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ: *UOHSX006BJSC* UOHSX006BJSC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 *uohsx0016be0* UOHSX0016BE0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/99-220, zahájeném dne 30.8.1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 28. 4. 2010 *uohsx001or7d* UOHSX001OR7D PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: /ÚOHS R 141/2009 HS 4960/2010// V

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 81/2012-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže 1. Otázka: Spadají kolektivní systémy, resp. jejich provozovatelé, do definice soutěžitele

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013 sestavená dle 118 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) a části VII. Burzovních

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Zemědělství a hospodářská soutěž V současné době se mezi zemědělci často objevuje názor, že soutěžní právo a aktivita Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je zaměřena více na protisoutěžní praktiky

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více