Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009"

Transkript

1 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009 Místo konání: budova OÚ Začátek: hodin Zasedání řídil: Ing. Jan Novotný Přítomno: 7 z 9 členů zastupitelstva obce Ing. Novotný, Slaba, Schicker, Strnadová, mgr. Bohdal, Proško, ing. Kadoun, Omluveni: 2- p. Bér, pí Matochová Neomluveni: 0 Zapisovatel: Ing. Jan Novotný Ověřovatelé zápisu: p. Proško, ing. Kadoun Starosta zahájil jednání a konstatoval, že je přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Návrh programu: I. Kontrola zápisu 1. Budovatelská ulice 2. Pozemky 3. ZAKOS 4. Zájezd 5. vytápění obce 6. Vodovody a kanalizace 7. Sociálně potřební 8. Veřejná zeleň 9. Kácení stromů 10. Zaměření pozemků 11. Zimní údržba 12. Poplatky II. Stavební kázeň III. Západní obchvat IV. Rekreační zeleň V. Vánoční besídka VI. Opravy v obci VII. TDO poplatky VIII. Různé Návrh na změnu programu nebyl žádný. Program zasedání byl schválen jednomyslně všemi hlasy. Návrh na určení ověřovatelů přednesl starosta, souhlasilo s ním ZO všemi hlasy I. Kontrola zápisu z posledního zasedání ZO.

2 1. Nadměrný provoz vozidel v úseku Budovatelské ulice 24 RD. Starosta informoval, že celodenní záznam o provozu vozidel p. Martinem Slabou nebyl pořízen ze dvou důvodů: - provoz zde byl dle jeho namátkového pozorování minimální - p. M. Slaba byl pověřen za této situace důležitějšími pracemi (instalace nového kotle, sečení trávy, příprava na zimu atp.). P. Slaba starší rovněž konstatoval, že provoz v předmětném místě byl skutečně minimální, takže zatím žádné zásahy nejsou potřebné. 2. Koupě pozemku od pí Sukdolové místostarosta spolu se starostou domluvil podpis smlouvy na dnešní den. Na žádost pí Sukdolové byl podpis odložen na na OÚ. 3. ZAKOS. Starosta informoval, že dne proběhlo na Stavební poradně Vítovec, s.r.o. otevírání obálek s nabídkami na dodavatele stavby. Platné, úplné nabídky přišly od 5 dodavatelů: Stavitelství Matourek s.r.o., K- Building ČB a.s., Swietelski, Akord a Eurovia-CS, a.s. Z hlediska ceny předložila nejvýhodnější nabídku firma Stavitelství Matourek s.r.o. Výběr dodavatele bude proveden hodnotící komisí na základě komplexního posouzení nabídek firmou Stavební poradna Vítovec, s.r.o. dne v sídle této firmy. Za obec Adamov se zúčastní starosta a místostarosta, náhradníky jsou p. Proško a p. Slaba, zúčastnit se mohou i ostatní členové ZO. Dále starosta předložil ZO ke schválení kupní smlouvu na pozemek par. č. 1025/4 v k.ú. Rudolfov, který je nutno vykoupit pro potřeby realizace stavby ZAKOS úsek II, navržená kupní cena činí 1,- Kč/m 2. ZO schvaluje koupi pozemku par. č. 1025/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Rudolfov za cenu 1,- Kč/m 2 a pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy. Návrh usnesení: ZO schvaluje složení hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby ZAKOS úsek II ZO schvaluje koupi pozemku par. č. 1025/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Rudolfov za cenu 1,- Kč/m 2 ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na koupi pozemku par. č. 1025/4 o výměře 79 m 2 v k.ú. Rudolfov za cenu 1,- Kč/m 2 4. Zájezd do Bad Füsinngu p. mgr. Bohdal informoval, že počet zájemců již je dostatečný. 5. Kotel pro vytápění OÚ a MŠ místostarosta a p. Slaba informovali, že již je v provozu. 6. Vodovody, kanalizace problémy. Problém komunikace pod pozemkem p. Hájka starosta jej konzultoval spolu s p. Hájkem u právníka obce. Ten potvrdil, že investování do této komunikace není povinností obce Adamov, ovšem ani p. Hájka. Doporučil ve věci dále jednat s odborem dopravy MM ČB. ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr starosty zainteresovat do věci v maximální možné míře vlastníky nemovitostí v zahrádkářské osadě Adamov. 7. Sociálně potřební. Seznam občanů nad 75 let věku byl předán pí Strnadové k posouzení a případným doporučením těmto občanům, aby požádali o příspěvek na nemohoucnost. 8. Veřejná zeleň v Adamově. ZO schválilo na žádost starosty pořízení projektové dokumentace na základě studií vystavených od ve vývěsce OÚ. ZO doporučilo zvážit možnost rozdělení projektové dokumentace a i realizace na dvě části: - přednostní vysázení vysoké zeleně - následné stavební práce, které by ovšem neměly dříve vysazenou zeleň poškodit. Pro tento postup hlasovalo 6 členů ZO, jeden byl proti (p. Slaba). Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení projektové dokumentace na akci odpočivné zóny v Adamově Hlasování o návrhu usnesení: Pro 6, Proti 1, Zdržel se 0 9. Vegetační klid pí Ranglová ověřila, že kácet stromy lze pouze ve vegetačním klidu, p. Slaba vyjádřil k tomu své pochybnosti. 10. Zaměření pozemku za Jednotou a za trafostanicí úkol VII, 3 z posledního zasedání ZO pro p. Schickera trvá.

3 11. Uzavření smlouvy o zimní údržbě komunikací úkol pro p. Schickera a pí Ranglovou trvá. Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací s firmou Bětatrans ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na zimní údržbu komunikací s firmou Bětatrans 12. Případné neuhrazení poplatku za připojení na kanalizaci nebo vodovod majitelem rekreační chaty evidenční číslo 8E úkol pro místostarostu trvá. II. Stavební kázeň. Informaci podal místostarosta neeviduje závažnější problémy. V diskuzi však bylo upozorněno na problematičnost stavby p. Rudolfa Nováka. ZO pověřuje starostu a místostarostu prověřit postup p. R. Nováka na SÚ Rudolfov. Dále ZO pověřilo starostu a místostarostu projednat s p. Novákem každodenní ranní startování jeho vozidla TATRA po dobu cca minut (hluk, exhalace, technický stav vozidla ). III. Západní obchvat. Starosta znovu zdůraznil prioritní zájem obce na vybudování tohoto obchvatu před zahájením výstavby podnikatelské zóny v Hůrách. Projevem tohoto zájmu je maximální možná podpora výstavby ZTV západně od obce a vybudování tak podstatné části tohoto obchvatu soukromým investorem v rámci ZTV pro rodinné domky. Znovu zdůraznil, že zabránění naprostému dopravnímu kolapsu, který by obec čekal v budoucnu není možné bez určitého zatížení intravilánu obce stavební činností dnes a znovu požádal o porozumění ty, kterých se to týká IV. Rekreační zeleň bylo projednáno v bodě I. 8 dnešního zasedání. Starosta dále přednesl návrh zakoupit pozemek p. č. 196/2 o výměře 274 m 2, který by dosavadní počet plánovaných zelených zón zvýšil ze tří na čtyři. Argumentoval, že pozemek by byl vhodný pro parčík, malé hřiště anebo v horším případě jako parkoviště. Je výhodně položen také z hlediska rovnoměrného rozmístění ploch veřejné zeleně v obci. Naprostý nedostatek pozemků obce v intravilánu obce označil za velkou překážku zkvalitňování životního prostředí v obci. Současnou nepříznivou ekonomickou situaci obce nelze přitom považovat za důvod pro nevyužití vhodné příležitosti tento letitý problém dále zmírnit. Uvedl, že úkolem ZO v takové situaci je finanční problém vyřešit i když to vůbec není pohodlné a přináší to určitá rizika. Návrh starosty podpořil p. Proško. P. Slaba vystoupil proti tomuto návrhu s odůvodněním, že finanční prostředky je nutno rezervovat např. na zimní období (úklid vozovek apod.). Místostarosta poukázal na nevýhodnost pozemku vzhledem k jeho blízkosti vůči komunikaci v Adamovské ulici a hranici katastru obce Hůry. Ing. Kadoun doporučil vrátit se k návrhu až po zlepšení finanční situace obce. V následném hlasování byl návrh starosty zamítnut 5 hlasy, 2 byly pro (starosta a p. Proško). Návrh usnesení: ZO neschvaluje koupi pozemku par.č. 196/2 o výměře 274 m 2 v k.ú. Adamov Hlasování o návrhu usnesení: Pro 2, Proti 5, Zdržel se 0 V. Vánoční besídka. P. Mgr. Bohdal informoval, že schůzku kulturního výboru svolá ještě v říjnu V další diskuzi zazněla určitá kritika koncepce a úrovně vánoční besídky z loňského roku. Starosta v této souvislosti vyzval, aby kritici své náměty přednesli nyní a případně se do práce kulturního výboru zapojili. Konstatoval také, že se nelze zavděčit všem (besídka venku na zahradě x v sále OÚ). Varoval také před podněcováním snahy, aby děti z MŠ předvedly maximum toho, co se nadrilovaly a poukázal na žádoucí prioritu školy hrou. Starosta dále navrhnul zvážit, zda neoddělit besídku MŠ od besídky pro ostatní děti, alespoň částečně. VI. Informace o provedených opravách a údržbě o instalaci nového kotle již informovali místostarosta a p. Slaba. Starosta v této souvislosti požádal ZO o souhlas se zadáním prací souvisejících se zateplením 2. nadzemního podlaží budovy OÚ a MŠ. Jedná se o celkové posouzení možností a navržení max. efektivního postupu (nutný rozsah rekonstrukce elektroinstalace atp ). ZO pověřilo dalším jednání starostu obce všemi hlasy souhlas udělen všemi přítomnými hlasy. Návrh usnesení: ZO schvaluje zadat práce (posouzení možností a navržení maximálně efektivního postupu) související se zateplením budovy OÚ a MŠ

4 ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním ve věci zateplení budovy OÚ a MŠ VII. Poplatky za svoz TDO na minulém zasedání ZO bylo rozhodnuto nezvyšovat je. VIII. Různé. 1. P. Slaba navrhnul zkvalitnit zařízení kanceláře OÚ. V diskuzi bylo poukazováno na nerovnou podlahu a tedy nutnost zahájit rekonstrukci novými betonovými podlahami, odvlhčením zdí atp. Bylo argumentováno tím, že případná postupná obměna zařízení dle návrhu starosty bude znamenat každý pes, jiná ves. Starosta poukázal na jiné priority obce a spolu s p. Slabou doporučil pořízení nových stolů (2 psací, jeden pro jednání) a židlí. ZO pověřuje pí Ranglovou a místostarostu zjištěním cenových nabídek. 2. P. Proško navrhnul objednat u vozidla obce vystříkání dutin ZO schvaluje. Návrh usnesení: ZO schvaluje provést vystříkání dutin u vozidla obce 3. P. Proško přednesl ZO rozpočtové opatření č. 4, ZO po podrobném prostudování výše uvedené rozpočtové opatření schvaluje bez výhrad. Dále p. Proško požádal ZO o souhlas se zrušením dvou účtů obce z důvodu, že již je obec nebude využívat. Jedná se o účet č a účet č vedené u ČSOB české Budějovice. ZO schvaluje výše uvedené účty zrušit do P. Proško informoval ZO Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad ZO schvaluje zrušit účet obce č /0300 do ZO schvaluje zrušit účet obce č /0300 do ZO schvaluje darovací smlouvu na finanční dar obci na ZTV pro 24 rodinných domů Adamov ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. Návrh usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvu na finanční dar obci ve výši ,- Kč ZO pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy na finanční dar obci ve výši ,- Kč 5. ZO schvaluje kupní smlouvu na odkup komunikace v lokalitě ZTV 24 RD v ceně ,-Kč. Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na odkup komunikace v lokalitě ZTV 24 RD v ceně ,-Kč ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na odkup komunikace v lokalitě ZTV 24 RD v ceně ,-Kč 6. ZO schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku par. č. 182/20 o výměře 2933 m 2 v k.ú. Adamov za dohodnutou cenu ,-Kč celkem. Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku par. č. 182/20 o výměře 2933 m 2 v k.ú. Adamov za dohodnutou cenu ,-Kč celkem ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na odkup pozemku par. č. 182/20 o výměře 2933 m 2 v k.ú. Adamov za dohodnutou cenu ,-Kč celkem

5 Zapsal Ing. Jan Novotný Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:55 hodin Ověřovatelé zápisu: Starosta obce:

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více