Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR"

Transkript

1 Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda NS MAS ČR a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění: Informace z pracovních skupin NS MAS ČR (Florian, Krist, Kulíšek) Program byl odsouhlasen všemi členy výboru. Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Dává za úkol: A) Členům výboru Úkol 3/26: Naplnit seznam lobby a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: do dalšího jednání Wintr: na výstavě bylo hovořeno s více lidmi, které mohou udělat něco pro MAS a venkov návštěva pavilonu R1 a R3 předsedou Senátu Parlamentu ČR a Premiéra. Pochvala přítomnosti více MAS jak loni. Pan prezident se do pavilonu nedostavil, ale byl obdarován jako ostatní návštěvy prezentačními materiály a také VIZÍ Pavilon navštívili také ministr zemědělství, náměstek Chmiel, vrchní ředitel sekce rozvoje venkova Ing. Sekáč a nový ředitel odboru Řídícího orgánu PRV Ing. Tabery. Poslanci a senátoři prošli pavilonem a byli pozváni na večer venkova. Krist: upřesňuje, že nejde o seznam lobbistů, ale těch, u kterých budeme lobovat Úkol 4/26: Zajistit z každého kraje jednoho člena PS, který se bude účastnit PS od 16:00. Termín: do jednání Výboru (kromě jednoho kraje - Pardubický) B) Tajemnici Úkol 5/26: Rozeslat členům materiál p. Sušanky jako podklad pro vytvoření názoru o bílých místech. Úkol 7/26: Dokladovat, kdo dostal naši brožuru a ostatní další materiály Zelená úsporám., předáno JUDr. Večerkovi Stránka 1 z 6

2 Winter: Zelená úsporám je v řešení. SFŽP podal trestní stíhání, ale nebyly dány další informace. SFŽP podal více podání a tímto jsme se zařadili do jednoho balíku. NS MAS ČR zvažuje podat trestní stíhání na konkrétní osoby, které vyřizují smlouvu SFŽP vůči NS MAS ČR. Bude se radit ještě s dalšími experty a poté se rozhodne o postupu. C) PS Medializace a propagace Úkol 1/25: Vytvořit návrh společného označení stánků s názvem kraje. Termín: do Země živitelky Úkol 2/25: Vytvořit Výroční zprávu do Postup prací na PS Medializace a propagace. Termín: do Winter a Krist navrhují ukončení prací na VZ a pouze na web NS MAS ČR umístit finanční zprávu. Doporučují začít na pracích na VZ za rok 2011 (postup prací). Úkol 1/27: Na webové stránky umístit finanční zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok Přesněji fotokopii scan - dokumentů pro Finanční úřad. Zodpovídá: Tajemnice Pí. Hájková navrhuje do PS propagace a medializace Petru Hájkovou, ale bohužel je z MAS, která není členem NS MAS ČR. Bylo ujasněno, že v orgánech a PS NS MAS ČR musí být pouze osoby z MAS, které jsou členy NS MAS ČR. Návrh na vstup pí.hájkové do PS PaM byl přijat, ale podmíněn vstupem její MAS do NS MAS Úkol 3/25: Vytisknout skládačku GUIDE MAS. Termín: do 15.8., termín aktuálnosti dat k Předseda Winter vznesl námitku k logu SPOV na zadní straně skládačky, bez zdůraznění partnerského vztahu s NS MAS ČR a copyright by měla mít jenom NS MAS ČR. D) PS Mezinárodní spolupráce Úkol 1/26: Diskuze v PS na téma k oslovení dalších subjektů SPOV i drobní farmáři (masově zaujmout na Polské konferenci, názor evropských venkovanů). Termín: do příštího jednání Kulíšek: v pátek proběhla PS, kde byly doporučeny postupy jednání, rozděleno na 2 schůzky: 1. v polovině října konzultace Komise občanské společnosti konference dle evropských struktur (organizace na národní úrovni) bylo provedeno určení organizací, které budou pozvány (za naši oblast tam může být NS a SPOV). Bude rozeslán materiál, kdo by mohl být tím přítomným subjektem (NS MAS ČR člen ELARD). 2. iniciovat před-schůzku a utříbit si názory. Úkol 2/26: Vypracovat žádost o dotaci na Ministerstvo zahraničních věcí: Leader jako nástroj východního partnerství. Termín: dle Výzvy Kulíšek: podpora aktivity NS MAS ČR ve směru východního partnerství, rozpočet do ,- Kč, podpora akcí do 2-3 zemí, kde budeme šířit naše zkušenosti o Leaderu. Plánovány také návštěvy a konzultace u nás: Ukrajina, Srbsko + 1 (Makedonie?). Žádost zpracuje PS - Sršeň, Doubnerová, Čárková. Spoluúčast je 30 % (možné věcné plnění). Financováno bude v rámci rozpočtu PS na rok 2012, jinak musí být ujasněno spolufinancování jednotlivých zapojených MAS před podpisem smlouvy. Stránka 2 z 6

3 Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje podání žádosti na MZV Leader jako nástroj východního partnerství. Informace o konferenci v Polsku: Je potřeba vypravit více MAS na konferenci do Polska ( Koszecin). Zatím zaregistrováni 3 lidé, bohužel nebylo zasláno potvrzení. Úkol 2/27: Rozeslat informace o konferenci v Polsku MAS a informovat o důležitosti akce. Zodpovídá: Tajemnice E) Ostatním členům Úkol 6/26: Rozeslat materiál o bílých místech. Termín: srpen Zodpovídá: Krist Krist: materiál byl rozeslán, ale bohužel nebylo více upozorněno na fakt, že je to materiál z pohledu studenta, a nejsou to striktní příkazy. Není potřeba materiál znovu rozesílat, protože dále bude pracovat již sestavená PS a bude informovat Výbor a členy NS MAS ČR na webu. Pověřuje: Úkol 2/23: Předsedu spolu s místopředsedou Kristem k jednání s hejtmanem Haškem (předsedou asociace krajů) o možnosti rozdělení prostředků na menší projekty v rámci osy III. Winter: p. Hašek byl požádán o rozhovor, ale nebyli jsme zatím přijati, pravděpodobně z důvodu podpory nového vládního návrhu RÚD, který velká města nepodporují. Navrhuje ukončení úkolu. Usnesení: Výbor NS MAS ČR ukončuje úkol č. 2/23 Kontrola usnesení z minulého jednání. Schvaluje: 1. Na Zemi živitelce dojednat realizaci semináře pro nepodpořené MAS a všech zájemců o vstup a tvorbu MAS. Krist: na PS nebyl termín dohodnut v reakci na informaci k programu Osvojování, který nebude spuštěn v lednu 2011, ale později. Informace budou vyvěšeny na webu NS MAS ČR. 2. Odpovědnost za stav dat o NS MAS má sekretariát. 3. MAS se budou v Hodnocení MAS 2011 řídit pokyny MZe. NS MAS ČR dá pro další období doporučení MZe k navracení se k základnímu hodnocení na místě. 4. Rozpočet na výstavu Agrokomplex do ,- Kč. Bude předloženo vyučování 5. Rozpočet na výstavu Země živitelka do ,- Kč. Bude předloženo vyučování Diskuze o Hodnocení 2011 Do diskuze se zapojili všichni přítomní členové Výboru NS MAS ČR. Nebyl přijat návrh pí. Saifrtové na prohlášení NS MAS ČR, že MAS nemusí na hodnocení vozit žádné materiály z důvodu kontroly v loňském roce, kde byla Stránka 3 z 6

4 většina materiálů zkontrolována na místě. Bylo řečeno, že NS MAS může pouze MZe doporučit nějaké stanovisko, ale nemůže nic nařídit. P. Florian doporučil počkat se závěry až po hodnocení, a poté až něco kritizovat. Usnesení: NS MAS ČR upozorňuje, že v případě hodnocení došlo ze strany MZe k některým změnám, které nemusí umožnit kvalitní hodnocení. Výbor NS MAS vybízí MAS, aby prezentace byly tvořeny dle pravdy a dokladování sporných věci bylo řešeno kontrolou na místě. Diskuze o Prezentaci projektů spolupráce K hodnocení projektů spolupráce bylo vytknuto časové napětí a únava komise, po velkém počtu prezentovaných projektů. Saifrtová kritizovala vyvěšení výsledků schválených projektů spolupráce, které bylo dle jejího názoru bezohledné, netransparentní a MAS dává výtku i písemně. Bylo objasněno, že vyvěšení projektů na Večeru venkova bylo provedeno až po vyvěšení na web SZIF, poté mohly být zveřejněny. Současně byl kritizován postoj člena komise Hodnocení projektů spolupráce za NS MAS ČR, který informoval již dříve o výsledcích hodnocení. Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) 3.8. MZe - Ing. Dvořáková LeaderFEST 2011 proplacen a byl domluven projekt na pokrytí občerstvení na Agrokomplexu ve výši ,- Kč 4.8. MZe - Ing. Sekáč a Ing. Tabery nové podpůrné opatření pro MAS čeká se na schválení Bruselem, do se sejde PS, která bude mít co říct k programu. Monitorovací výbor schválil toto opatření musí oslovit do PS všechny partnery - SPOV, Asociace a další Olomouc p. Veleba a p. Kavala požádáni Agrární komorou o podpoření Bioplynových stanic. Nové projety nechceme podporovat, ale ohrazujeme se, že schválené projekty se ukončují úplně (zaregistrované projekty). Přislíbeno ze strany Agrární komory podpora RÚD Agrokomplex Nitra - některé MAS se prezentovaly po celou dobu výstavy (MAS Horní Pomoraví, MAS Šluknovsko, MAS Podlipansko), proběhla schůzka se státním tajemníkem (myšlenka naší VIZE se mu líbila, možnost zorganizovat schůzku o spolupráci s pí. Gondovou, pí. Hradiskou, náměstkem Chmielem, Taberym, Winterem a Kristem v říjnu) České Budějovice - jednání KK České Budějovice - Země živitelka prezentace MAS a NS MAS ČR 2. Informace PS Leader (Florian) Výzva ke vznesení námitek k pravidlům byla rozeslána sekretariátem. PS má založenou novou adresu pro zasílání připomínek a asistentkou PS je Ing. Markéta Frouzková. Vznesené připomínky budou zveřejněny se zápisem z PS. Do mohou být zasílány další připomínky, které budou projednávány na TPS. Nechceme zásadní změny, ale jenom úpravy. Po dohodě s PS Hodnocení se mohou zasílat i připomínky k této problematice. Bodování otázky č. 55 každá MAS má jiné monitorovací indikátory a některá nemá dokonce žádné. S ohledem na rozdílné nastaveni monitorovacích indikátorů a jejich cílových hodnot (různé referenční období a nejasný způsob přepočtu; rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výši alokace; různá kvalita indikátorů a různé měřené údaje apod.) povazujeme míru jejich naplněni v jednotlivých MAS za neporovnatelnou. Doporučujeme proto tuto otázku hodnotit jednotně pro všechny MAS, které mají v SPL nastavené indikátory shodným počtem bodu (např. 4). Žádné body doporučujeme udělit pouze MAS, které nemají MI v SPL stanoveny, nebo nemají uvedeny jejich cílové hodnoty nebo referenční období (a to i těm, kterým bylo v rámci Aktualizace SPL umožněno tyto indikátory vyjmout čí upravit). Nedá se měřit bodové hodnocení a mohlo by dojít ke zkreslení a PS doporučuje tento bod nehodnotit. Další informace ve zveřejněném zápise z PS ze dne Stránka 4 z 6

5 Diskuze Dle Krista není možné, vzhledem ke změnám pravidel, v některých SPL plnění monitorovacích indikátorů. Lahoda a Sušanka zdůrazňují nesprávnost úplného vyloučení, protože toto souvisí s financováním. Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje otázku 55. Přehled monitorovaných indikátorů v SPL, nehodnotit dle stávajících podmínek. Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1 Osvojování schopností má obsahově na starosti PS VIZE a Rozšíření, ale pravidla bude připomínkovat PS Leader. Do je možné zasílat připomínky a dne budou předneseny na TPS návrh na změnu pravidel. Celkem bude rozděleno 23,5,mil. korun a program nebude, dle vyjádření řídícího orgánu, dříve jak na podzim V návrhu jsou žadatelé: nové MAS, nepodpořené MAS a MAS rozšířené o více jak 40 %. Udržitelnost musí být 5 let. Osvojená MAS, musí předložit SPL na další programovací období. Doporučují dohled zkušenější MAS a také přiložení seznamu plánovaných akcí pro veřejnost. PS doporučuje rozdělit alokaci mezi všechny žádající rovným dílem, nebo základem + bonus dle obyvatel a rozlohy. 100% způsobilé výdaje jako ve IV.1.1. (proplácení ve třech etapách), realizace do 2 let. Limity MAS: 10% na dodavatele poradenství a studie, minimálně 5 % na stáže do vybraných MAS a 10 % na aktivity v území výběrovou komisí. Diskuze Winter objasňuje vznik PS Osvojování (MZe), je nutné oslovit nejdříve všechny partnery a poté až vznik PS. Seminář pro nepodpořené MAS a zájemce o vznik MAS bude dle Krista organizován asi až na jaře, ale určitě bude problematika projednávána na konferenci Venkov Sušanka doporučuje nabídnout MZe data již zpracovaná NS MAS ČR a prezentována jeho osobou na semináři PS VaR. 3. PS Vize a Rozšíření (Krist) Jednání PS mělo dvě části: diskuze se zástupci krajských organizací a seznámení s analýzou p. Sušanky. Vznikla sumarizace, jak vypadají bílá místa dle jednotlivých krajů a pohled krajských zástupců. V Moravskoslezském kraji se jedná o zapojení bílých míst do součastných MAS probíhají jednání se všemi bílými místy. Diskutovalo se o složitosti zapojení krajů a obcí. Klíčové bude účinkování a diskuze na krajské úrovni. Nedá se řešit do detailu na vrcholné úrovni. Některé kraje se mohou požádat diskuzi na úrovni republiky. Další jednání PS VaR bude v předvečer řádné říjnové schůze výboru NS MAS, pravděpodobně Krist vybízí zástupce hlavně SČ, VYS a JM krajů (mají to blízko) o zajištění jak jejich účasti, tak účasti nepodpořených či nově vznikajících MAS. Diskuze Dle Krista je nutné udělat celostátní semináře do konce ledna Netlačit na obce, ale seznamovat s možnostmi a zapojit také neziskové organizace. Florian doporučuje do konference Venkov 2011 diskutovat na krajských úrovních, a zde předložit závěry za kraje. Úkol 3/27: Rozeslat poštou VIZI a propagační materiály členům NS MAS ČR. Zodpovídá: Tajemnice 4. PS Zahraniční spolupráce (Kulíšek) Setkání s p. Vicenovou porada v čem by nám mohla pomoci. Setkání má na starosti Čárková a Sršeň. 5. Projekt Podpora nestátních neziskových organizací MMR (Špiková) Do musí být podána žádost o podporu NNO, která bude koncipována jako žádost z roku Doporučuje rozšíření i o zařízení kanceláře a provozní věci. Informace o dotaci na Stránka 5 z 6

6 Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje podat žádost na MMR o podporu NNO. 6. Stav digitálních dat NS MAS ČR a jejich prezentace na web (Špiková) Data, která byla předána jsou ve formátu.pdf, které byly rozeslány Výboru NS MAS ČR. P. Sušanka dohlédne nad zasláním dat ve formátu GIS. 7. Hodnocení MAS Viz. diskuze k plnění úkolů. 8. Různé Diskuze: - Karasová upozorňuje na dotazník rozeslaný MZe a zpracovaný p. Čepelkou. Metoda Leader je dobrá v tom, že známe své území, proto nedoporučuje rozšíření do měst. Winter upozorňuje na dobrovolné vyplnění dotazníku, který je potřebný pro MZe ke Střednědobému hodnocení. Krist upozorňuje na VIZI a reaguje na projekt MŽP - KiPR. Sušanka upozorňuje na přípravu MMR - IPRM, UPRÚ a doporučuje IPRV. Karasová upozorňuje na nemožnost srovnání města a venkova, v jejím území jsou rozsáhle plochy s minimálním zalidněním. Kulíšek doporučuje diskuzi a zdůrazňuje, že je lepší vědět o jednáních, než se do nich nezapojovat. - Žádost o registraci KS NS MAS ČR Zlínského kraje (má potřebné dokumenty k registraci, event. je hned dodá) Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Zlínského kraje s podmínkou doložení veškerých potřebných dokumentů. - Upozornění Sušanky na registraci KS NS MAS ČR Karlovarského kraje, ověřuje jejich registraci a dodání potřebných dokumentů Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Karlovarského kraje s podmínkou doložení veškerých potřebných dokumentů. - Upozornění Sušanky na nezaplacení faktury odsouhlasené na 25. jednání Výboru dne v Praze. Winter potvrzuje neproplacení faktury. - Čerpání rozpočtu: členové výbor doporučují seznamovat Výbor s čerpání rozpočtu NS MAS ČR za čtvrtletí Jednání ukončeno v 13:40 Ověřili dne: Krist Horáková Zapsala: Olga Špiková Stránka 6 z 6

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více