K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona integrované povolení společnosti EKO Volfartice, a.s., se sídlem Volfartice č.p. 59, PSČ: Volfartice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice, a.s. (dále jen zařízení ). 1. Umístění zařízení Liberecký kraj obec Volfartice, kód obce: Pozemky v k.ú. Volfartice : 1107/1, 1106/5, 1106/1, 1111, 1106/6, 1106/3, 1106/2, 1107/5, 1107/4, 1107/3, 1107/2, 3226, 1110, 1095/2, 1095/1 Pozemky v k.ú. Karlovka : 2820, 2351/1, 2351/2, Pozemky v k.ú. Mistrovice : 752/1 Pozemky v k ú. Kerhartice (včetně pozemků nové účelové komunikace): 1882, 1878/7, 1878/5, 1878/4, 1877, 1876/1, 1875, 735/3, 653/3, 652/2, 651/4, 646/6, 646/5, 646/2, 634/1,

2 2. Popis zařízení Skládka odpadů skupiny S-OO, určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, a odpadů jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dále jen vyhláška ), dále pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad). Stavba skládky Volfartice je členěna na samostatné funkční celky etapy (I. až XII.), které jsou řešeny tak, aby zabezpečovaly přípravu a celý provoz skládky včetně ukončení skládkování, průběžné a konečné rekultivace. Technické a technologické jednotky dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Název zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice a.s Skládky, které přijímají více než 10 t Kategorie podle přílohy č. 1 zákona denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 tis. t Projektovaná kapacita m 3 Rok uvedení do provozu 2004 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Oplocení skládky - zajišťuje areál před vstupem nepovolaných osob a zároveň zabraňuje ukládat odpad, který neprojde vstupními kontrolami. Vnitřní komunikace - vnitřní komunikace (I., V. VII. etapy) v areálu skládky, které navazují na příjezdovou komunikaci a vedou přes objekt tenzometrická váha a okolo objektů oklepová a mycí plocha a garáže. Dále pokračují do prostoru skládky. Oklepová a mycí plocha - oklepová a mycí plocha slouží k oplachu dopravních prostředků odjíždějících ze skládky. Je opatřena sběrnou kanalizací a jímkou k akumulaci oplachových vod. Slouží též k přechodnému uskladnění zabezpečených odpadů, které nebudou skládkovány. Tenzometrická váha - tenzometrická váha sestává z vlastního vážního zařízení stavební část a váha s tenzometry, vážnice, příjezdové a odjezdové části komunikace a signalizačního zařízení. Jako tenzometrická váha bude použito zařízení WAMAST 1. Tenzometrická váha je určena pro dynamické nebo statické vážení vozidel. Dolní mez vážnosti : 400 kg na jednu nápravu Horní mez vážnosti: kg na jednu nápravu. Provozní budova - stávající zrekonstruovaná dvoupodlažní montovaná budova. V budově bude umístěn dispečink, sledování kamerového systému, počítačové centrum, šatny, sociální zařízení, kanceláře, jídelna bez vývařovny atd. Garáže - slouží k uskladnění techniky provozované v areálu skládky.

3 Rozvody NN - slouží pro zásobování jednotlivých objektů skládky elektrickou energií. Veřejné osvětlení uvnitř areálu skládky Osvětlení úložiště odpadů - slouží k osvětlování plochy skládky. Odvodnění základové spáry - základní systém odvedení podpovrchových a srážkových vod z areálu vlastní skládky a obnova původních odtokových poměrů vod z oblasti pod Holým vrchem. Vybudování nového kanalizačního systému od skládky směrem pod odvaly v délce 225 m. V další části je to obnova původního koryta pod vysokonapěťovou linkou. Ve třetí části se jedná o vyčištění koryta odvádějícího vodu do rybníka. Žumpa - slouží k zachycení kanalizačních odpadů z provozní budovy. Monitorovací vrty - jedná se o systém pozorovacích vrtů, vybudovaných vně tělesa skládky vrty MV 4, MV 5, MV 6, MV 7, MV 8, MV 9. Vrt MV 1 je vybudován v prostoru závěrné hrázky a pažnice bude prodlužována zároveň s budováním závěrné hrázky. Kamerový systém - slouží pro identifikaci vozidel a naváženého odpadu. Kamery jsou umístěny na osvětlovacích stožárech a na vážnici. Přímo spojené činnosti Skládkování odpadů kategorie ostatní - návoz odpadů, přejímka (kontrola; případné vyjmutí nebezpečných odpadů, nebo odmítnutí přijetí odpadů jako celkové dodávky), vážení, uložení odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), rozhrnutí odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), překrytí odpadů (denní vrstva), odjezd vozidel a mytí na oklepové a mycí ploše. Očista vozidel - vozidla a mechanismy, které se budou pohybovat po skládce, mohou opustit areál skládky jen po očistě na oklepové a mycí ploše. Čištění odpadních vod - odpadní vody z oklepové a mycí plochy a přebytečné skládkové vody (budou vznikat v pozdějších etapách výstavby a provozu skládky, vody budou používány ke zkrápění skládky, přebytek likvidován); odpad z žumpy likvidace na čistírně odpadních vod mimo areál skládky. Odvoz nebezpečných odpadů - v případě návozu nebezpečných odpadů (NO) mohou nastat tyto skutečnosti: a) prokazatelný pokus o návoz nebezpečných odpadů vozidlo bude vráceno a odpad nebude přijat b) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách a identifikace dovozce odpad bude vyjmut a odvezen a zajištěno odstranění dovozcem na jeho náklady c) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách bez identifikace původce, či dovozce odpad bude vyjmut a odstraněn na náklady provozovatele skládky oprávněnou osobou. Třídění neuložitelných odpadů ostatních - v souladu s platnými předpisy nebudou přijímány odpady, které nesmějí být ukládány na skládku S-OO, při vstupní kontrole budou buď zcela odmítnuty, nebo vyjmuty a odvezeny dovozcem.

4 Využití skládkového plynu - svod skládkového plynu k energetickému využití (v dalších etapách). Monitoring - sledování emisí možného znečištění a vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky. I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Kogenerační jednotka střední a velký vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2 MW do 50 MW tepelného příkonu) Fléra - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší zápach metan azbest SO 2 Emisní limit Podle: Termín měření 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení bude vyhlášen ve lhůtě po uplynutí 3 let od účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb definovaných vláken azbestu.m -3, měřeno na hranici pozemku zdroje 60 mg/mj tepla, přivedeného v palivu Oxidy dusíku jako NO mg.m -3 CO 650 mg.m -3 TOC 150 mg.m -3 Tmavost kouře Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice. vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 1.7 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 2.1 NV č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, bod NV č. 353/2002 Sb., přílohy č měření nejpozději do bude stanoven prováděcím předpisem 6 měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu

5 Bioaktivní filtrační jednotka (biooxidační filtry) Povrchová koncentrace metanu 0,3 % ČSN (září 2003), příloha B Povolení ke stavbě a provozu zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad vydává povolení ke stavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a povolení k uvedení zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního a trvalého provozu. Provozní řád zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad uděluje souhlas s provozním řádem zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí provozního řádu skládky odpadů S-OO Volfartice Povolení a limity z hlediska ochrany vod a) Provozovatel musí splňovat limity jakosti odpadních vod dané smluvním partnerem (čistírna odpadních vod) pro likvidaci splaškové vody, průsakových vod ze skládky a odpadních vod z oklepové a mycí plochy. b) Krajský úřad vydává povolení k jednorázovému občasnému odběru povrchové vody za účelem doplnění potřeby pro provoz skládky z vodního toku. Odběr bude prováděn za těchto podmínek: 1. Bude realizován z toku Ploučnice, v ř.km. 19,950, v k.ú. Dolní Police, obec Žandov, kraj Liberecký, okres Česká Lípa. 2. V celkovém souhrnném množství (v tomto rozsahu) max. 2x 25 m 3 /den, max. 500 m 3 /měsíc, max m 3 /rok. 3. Množství odebírané vody bude měřeno, pravidelně zaznamenáváno a údaje archivovány pro možnost kontroly. 4. Pokud dojde ke změně odběru povrchové vody, bude provozovatel (odběratel) bezodkladně informovat krajský úřad a správce toku. 5. Každý odběr vody bude ohlášen správci toku, tj. Povodí Ohře s.p., v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb. 6. Při realizaci odběru vody z toku Ploučnice nedojde k narušení břehového opevnění toku. 7. Při odběru vod z toku Ploučnice zůstane zachován minimální zůstatkový průtok ve vodoteči Qmin. = 1,89 m 3 /s Povolení a podmínky z hlediska ochrany přírody krajiny a) Krajský úřad vydává souhlas k povolení stavby a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. b) Lokalita s prokázaným výskytem ještěrky živorodé na p.p.č. 1106/5 v okolí přístupové komunikace do prostoru skládkování bude vymezena jednoduchým ohrazením a zároveň zde budou osazeny (umístěny) 3 cedule s nápisem Zákaz vstupu výskyt ještěrky živorodé.

6 c) Takto ohrazené a označené plochy budou ponechány přirozenému vývoji během celé doby životnosti skládky. d) Správě CHKO České středohoří bude umožněna pravidelná kontrola uvedených lokalit během celé doby životnosti skládky. e) Správě CHKO České středohoří bude umožněna případná úprava uvedených stanovišť, např. průklest dřevin, apod. f) Deponie přebytečného výkopku ze stavby nebudou zřizovány ve volné krajině. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a) Dle 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, provozovatel zajistí po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezí negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Následnou péči bude zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let. b) Provoz uzavřené skládky se bude řídit ustanoveními provozního řádu uzavřené skládky, který provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení v dostatečném předstihu před ukončením skládkování. c) Technická opatření, která budou následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky, včetně monitorování. d) Rekultivace skládkového tělesa a uzavření skládky bude provedena v souladu s vypracovaným projektem a schváleným projektem a požadavky ČSN v aktuálním znění. e) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod, monitorovací vrty, zařízení k jímání a odstraňování skládkového plynu) musí zůstat v činnosti i po uzavření skládky minimálně po dobu stanovenou v souladu s provozním řádem pro provozování uzavřené skládky. 3. Odpady a) Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem skládky odpadů S-OO Volfartice. Provozní řád skládky odpadů S-OO Volfartice bude průběžně aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. b) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž seznam je uveden v provozním řádu skládky odpadů S-OO Volfartice. c) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav. d) Využitelné a kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadů o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje normě ČSN e) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní

7 prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk. f) Při přejímce odpadů do zařízení včetně kontroly jejich kvality bude postupováno v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky. g) Provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku. Jestliže odpad nebyl do zařízení přijat, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu. h) Krajský úřad uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (shromažďování, třídění a zajištění jejich využití nebo odstranění oprávněnou firmou). Tyto odpady provozovatel skládky nepřevezme a odevzdá je dovozci, nebo původci odpadů. V případě zjištění odpadu na skládce, tj. po odjezdu dovozce, tyto odpady odstraní, bude je deponovat na oklepové a mycí ploše a odevzdá je původci nebo oprávněné osobě. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se vydává pouze pro zabezpečení provozu skládky a dodržení podmínek provozního řádu pro následující nebezpečné odpady: Tabulka: Seznam nebezpečných odpadů Katalog. číslo Název druhu odpadu Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky Odpady obsahující nebezpečné silikony Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní odstraňovače barev nebo laků Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) Jiné motorové, převodové a mazací oleje Kaly z lapáků nečistot Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy zneč. Nebezpeč. látkami Odpad ze zábavní pyrotechniky Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Baterie obsahující rtuť Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

8 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi obsahující dehet Uhelný dehet a výrobky z dehtu Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely obsahující ropné látky, uhel. dehet a jiné nebezpečné látky Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Stavební materiály obsahující azbest Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky Popel a struska obsahující nebezpečné látky Popílek obsahující nebezpečné látky Kotelní prach obsahující nebezpečné látky Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky Rozpouštědla Kyseliny Zásady Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Nepoužitelná cytostatika Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, neuvedené pod čísly a Dřevo obsahující nebezpečné látky i) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha na tělese skládky (aktivní plocha). Navezené odpady budou průběžně hutněny kompaktorem, příp. jiným vhodným mechanismem. j) Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Vrstva odpadu (o maximální mocnosti 2m) bude vždy na konci pracovního týdne nebo za větrného počasí překryta vrstvou inertního materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky o dostatečné tloušťce (minimálně 15 cm). V případě potřeby musí být prováděn denní překryv, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky. O druhu, původu a množství odpadů k technickému zabezpečení skládky bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky. Denní překryv není nutný, má-li

9 uložený a zhutněný odpad takové vlastnosti, že účinně brání únikům prachu, pevných úletů, zápachu a skládkového plynu k) Kromě aktivní plochy bude zbylá část rozpracované etapy překryta materiálem k technickému zabezpečení skládky (nejlépe biologicky aktivním materiálem dle ČSN /Z1) o mocnosti nejméně 15 cm. l) Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení. m) V souladu s 10 zákona č.185/2001 Sb. bude provoz zařízení veden tak, aby bylo docíleno vzniku co nejmenšího množství vlastního odpadu. n) Provozovatel zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství, dle vyhlášky a zákona o odpadech s termínem do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. o) Každá nezbytná změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem a poté zohledněna v provozním řádu. 4. Hluk, vibrace, neionizující záření a) Limit akustického tlaku z provozu zařízení na hranicích areálu bude odpovídat nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tj. pro: denní dobu noční dobu 50 db (6:00 až 22:00 hod.) 40 db (22:00 až 6:00 hod.). 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 5.1. Podmínky pro ochranu ovzduší a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména: kropením komunikace užitkovou vodou, rozlivem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivní části tělesa (složiště) inertním materiálem/odpadem k technickému zabezpečení skládky. b) Systém jímání a zneškodňování skládkového plynu musí vyhovovat ČSN v aktuálním znění. Odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny. c) Pro ukládání odpadů bude buď nejprve na vnějším okraji skládky vytvořena hrázka z materiálu k technickému zabezpečení skládky nebo budou vnější okraje skládky překryty vhodným materiálem k technickému zabezpečení skládky tak, aby nezajištěnými okraji skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší. d) Mechanizace v zařízení bude pravidelně podrobována seřízení pohonných jednotek k zajištění co nejnižší produkce výfukových emisí. e) S ohledem na BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce.

10 5.2. Podmínky pro ochranu vod b) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky; po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. c) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací (rozlivem, rozstřikem) na provozované části skládek nebo v zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (čistírna odpadních vod). V takovém případě musí splňovat limity platného kanalizačního řádu. d) Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou skladovány a používány tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. e) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo geologického prostředí Hluk a) Mechanizace v zařízení bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím na hranicích zařízení, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému). b) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky a to pouze v nezbytném množství, maximálně 30% z celkového množství přijatých odpadů v daném roce. c) Odpady k technickému zabezpečení skládky použité do tělesa skládky musí splňovat požadavky výluhové třídy č. III, dle vyhlášky, pokud budou při uzavírání skládky využívány odpady k vytváření rekultivační vrstvy kryjící těsnící vrstvu, musí tyto odpady splňovat následující podmínky: vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy č. II (tabulka 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky), obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 vyhlášky. 7. Opatření pro předcházení haváriím a) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím

11 okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. b) Při rozšiřování a uzavírání skládky je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost těsnící fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). c) Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. d) Jímky průsakových vod musí být opatřeny signalizací hladiny vody, aby nemohlo dojít k přetoku vod, a musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek, znečištění půdy a povrchových nebo podzemních vod. e) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. f) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. g) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informovaných institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, konkrétních opatření, které byly přijaty k zamezení vzniku dalších případů havárií. h) Každá havárie bude neprodleně ohlášena krajskému úřadu a dalším orgánům dle kapitoly 10. provozního řádu skládky (příloha č. 1 rozhodnutí). 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a) Při poruše vážního a evidenčního systému, nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. b) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (čistírna odpadních vod). c) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např. požár, výbuch) bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod.

12 9. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování Jakost a množství průsakových vod a) monitoring průsakové vody: bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. b) Tabulka: ukazatele a četnost měření průsakových vod Ukazatele množství likvidovaných průsakových vod [m 3 ] teplota, ph, vodivost, CHSK Cr, BSK 5, P celk., N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, RAS, SO 2-4, Cl -, F -, NEL, CN, fenoly, Fe, Hg, Ni, Cu, Cr, Pb, As, Zn, Se, Mo, Co, Cd, AOX četnost měření během provozu 1 x měsíc 2x ročně (jaro, podzim) c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, jednorázový odběr vzorku. d) metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. e) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost podzemních a povrchových vod a) pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky b) monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím objektů: MV1, MV4, MV5, MV6, MV7, MV8, MV9 a ve studních pro odběr vody v obci Volfartice, části Nová Ves. c) monitoring povrchových vod: bude realizován prostřednictvím objektů PV1, PV2, PV3 a v rybníku pod skládkou (přítok odvodnění základové spáry) d) Tabulka: ukazatele a četnost měření podzemních a povrchových vod Ukazatele ph, vodivost, teplota, barva, zákal, pach, akut. tox, RL celk. a ztráta žíháním, CHSK Cr, BSK 5, N amon., N dusič., N dusit., NEL, AOX, EOX, EOCl, CN celk.., CN tox., PAU, PCB 1, Pb, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Hg, Zn četnost měření během provozu 4 x rok (leden, duben, září, listopad) 1 suma 6 kogenerů 28,52,101,138,153,180

13 e) před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka; totéž bude provedeno po ukončení čerpání. f) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. g) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří; tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. h) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod a) monitoring odpadních a splaškových vod bude realizován vždy před odvozem na čistírnu odpadních vod b) Tabulka: ukazateler a četnost měření odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod četnost měření Ukazatele během provozu Odpadní vody z oklepové a mycí plochy - RL celk. a ztráta vždy před žíháním, NL, NEL odvozem na ČOV vždy před Splaškové vody - NL, BSK 5 odvozem na ČOV c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. d) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami Jakost a množství skládkového plynu a) Tabulka: parametr a četnost měření skládkového plynu Parametr CH 4, CO 2, O 2, N 2 (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, teplota četnost měření během provozu 1 x rok b) Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou. c) Kontrola kvality skládkového plynu bude prováděna měřením v jímacích studnách plynu, pomocí zárazných sond a zjišťováním povrchové migrace plynu. Bude li uvedena čerpací stanice plynu do provozu, slouží jako doklad o kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu. d) Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 C. e) U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou nejméně 3 vzorky odebrány z dosažených hloubek.

14 f) První měření proběhne nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m. g) Výsledky budou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě se bude vybírat vhodná varianta řešení jímání a zneškodňování skládkového plynu Metan a) Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po ) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky. b) Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky, které Ministerstvo životního prostředí ČR do doby měření stanoví právním předpisem Pachové látky a) Provozovatel skládky jako zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do zajistit měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení. b) Metoda měření: olfaktometrická metoda (stanovená EN Air quality- Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem. c) Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky bodu 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb. d) Frekvence odběru vzorků: měření emisí pachových látek bude prováděno s četností 1 x za 3 roky Další monitoring Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající volné kapacitě pro ukládání odpadu. a) Denně sledované ukazatele: - sledování meteorologických údajů v objektu NM 1 (areál plocha skládky). Měřeny a zaznamenávány budou teplota, množství srážek, směr a síla převládajícího větru, odpar, atmosférická vlhkost; - úroveň hladiny průsakové vody v jímkách; - sledování hydrologických údajů v objektu NM 2 (výtok kanalizace odvodnění zákl. spáry). Sledované veličiny Q výt. (l.s -1 ), celkové denní množství - funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně. b) 1 x 14 dnů bude změřena úroveň hladiny podzemní vody. Po 1. roce sledování bude vyhotovena závěrečná zpráva na jejímž základě může být upravena četnost měření. c) Čtvrtletně bude sledována prašnost prostřednictvím objektů SP1 SP4 d) Ročně sledované ukazatele: - množství odpadů na skládce - dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa pomocí pevných měřičských bodů FB 1 FB 4 a přístroje pro toto sledování; - sledování akustické zátěže měření bude prováděno v areálu skládky, u administrativní budovy a v obytné zástavbě č.p. 225 Mistrovice a č.p. 56 Nová Ves. Toto měření proběhne i při každé významnější změně uspořádání skládky.

15 e) Ukazatele sledované v cca pětiletém cyklu: - Jedná se o sledování vlivu zařízení na faunu a flóru (tzv. biomonitoring) a kvalitu půd v areálu zařízení a jeho okolí. Rozsah bude doplněn KÚ LK OŽPZ na základě údajů o lokalitě z dostupné dokumentace a požadavků právních předpisů do 1 roku od vydání integrovaného povolení. f) Před kolaudací zařízení bude provedena kontrola vodotěsnosti jímek průsakových vod a jímky oklepové a mycí plochy. Pravidelně bude prováděna kontrola konstrukce jímek (konstrukce jímky se kontroluje nejméně 1 x za 2 roky, vodotěsnost se kontroluje dle ČSN a ). g) Do budou předloženy aktualizované výsledky analýzy zemin v okolí skládky, po ukončení sanace staré zátěže a to v rozsahu stanovení obsahu NEL Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu a) Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu vod, jehož výsledky budou uloženy v provozní budově skládky k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření. b) Výsledky měření akustické zátěže budou dány orgánu veřejné ochrany zdraví na vědomí. c) Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních, povrchových a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním, metodickým pokynem č. 3/1996 a nařízením vlády 61/2003 Sb. Bude-li zjištěna anomálie, budou neprodleně provedena nápravná opatření. d) Provozovatel je povinen na základě shromážděných údajů jedenkrát za kalendářní rok podávat krajskému úřadu do 31. března za předcházející kalendářní rok, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. e) Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení změny krajskému úřadu. Na základě závěrečné zprávy z monitoringu, kde budou provedené změny v průběhu roku odůvodněny, může být monitoring v upravené formě odsouhlasen. Jinak bude pokračováno v monitoringu během provozu zařízení podle kapitoly 9 tohoto rozhodnutí. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v kapitole 1. b) Volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná. Odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána

16 biologicky aktivním materiálem, nebo bude odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku. c) Průběžně budou činěna opatření k omezení negativních vlivů ze skládky, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody, prováděním technických opatření pro záchyt pevných úletů a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj. d) Odpadní vody z mytí vozidel (WAP) nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. Musí být zajištěna likvidace těchto vod. e) Obvodový příkop musí být udržován v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl řádně plnit svoji funkci. V případě tvorby výmolů budou narušená místa stabilizována. f) V případě nadměrného výskytu obtížného hmyzu, hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou firmou. g) Do odborného školení pracovníků skládky (bod provozního řádu) bude zařazena povinnost a způsob informování starostů obcí Nový Oldřichov a Volfartice, způsob použití telefonních čísel a za jakých okolností budou tato čísla použita. Pro případ mimořádných situací bude zhotovena školící tabule pro obsluhu se základními pokyny. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: a) Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí do 15. února následujícího roku. b) Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. c) Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. d) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. e) Neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. f) Zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat látky dle 22 odst. 1 zákona, jejichž emise a přenosy jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. g) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí jsou stanoveny tyto podmínky provozu:

17 a) Před uvedením monitorovacího systému skládky do provozu provést výchozí pozorování (zjištění nulového stavu) pro porovnání výsledků analýz v různých fázích provozu skládky s počátečním stavem. b) Vhodnými zásahy udržovat ochranný vegetační pás. c) Bezprostředně provádět úklid v případě úletů odpadů ze skládky (čištění oplocení, apod.). 13. Ostatní podmínky a) Manipulační a provozní řády jímky oklepové a mycí plochy a odvodnění základové spáry budou krajskému úřadu předloženy nejpozději k jejich kolaudaci. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. III. Všechny připomínky účastníků řízení a správních úřadů byly akceptovány a zahrnuty do rozhodnutí, kromě připomínek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Připomínky uvedené v odůvodnění rozhodnutí se zamítají. IV. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: a) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /98/KM, ze dne (rozhodnutí ve věci souhlasu k povolení stavby podle 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších změn a doplňků) b) 2. část rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 948/ , ze dne (projekt monitorování skládky), vydaného podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) a změněného rozhodnutím MŽP ČR, č.j.: 840/1/521/10/99/9359, ze dne (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o odvolání JUDr. Petra Kužvarta, jako právního zástupce OS EKOKRAJINA NATURA Volfartice proti rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa č.j. ŽP 948/ , ze dne )

18 c) 1. výrok rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří, č.j.: SOV/4225/320/03-Ne, ze dne (souhlas s umístěním a realizací stavby podle 12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel. 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení

Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel. 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Kogenerační jednotka

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R OZ H O D N U T Í. integrované povolení

R OZ H O D N U T Í. integrované povolení Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 114154/2010 V Olomouci dne 14.ledna 2011 SpZn: KÚOK/23015/2010/OŽPZ/140 Sp. a skart. znak:

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE V Plzni dne 30. 3. 2015 Č.j.: 22876/ENV/15 375/520/15 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace žadatele RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod telefon: 572 633 590 e-mail: zmolik@rumpold.cz IČ: 60704756 DIČ: CZ60704756

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-979805/2014/OZP- Mgr. Zuláková/236 004 384 29.08.2014

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 1. Obsah žádosti 1.1 Titulní list Název dokumentu: Žádost o změnu integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. Název zařízení: Zařízení pro nakládání s odpady

Více