K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona integrované povolení společnosti EKO Volfartice, a.s., se sídlem Volfartice č.p. 59, PSČ: Volfartice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice, a.s. (dále jen zařízení ). 1. Umístění zařízení Liberecký kraj obec Volfartice, kód obce: Pozemky v k.ú. Volfartice : 1107/1, 1106/5, 1106/1, 1111, 1106/6, 1106/3, 1106/2, 1107/5, 1107/4, 1107/3, 1107/2, 3226, 1110, 1095/2, 1095/1 Pozemky v k.ú. Karlovka : 2820, 2351/1, 2351/2, Pozemky v k.ú. Mistrovice : 752/1 Pozemky v k ú. Kerhartice (včetně pozemků nové účelové komunikace): 1882, 1878/7, 1878/5, 1878/4, 1877, 1876/1, 1875, 735/3, 653/3, 652/2, 651/4, 646/6, 646/5, 646/2, 634/1,

2 2. Popis zařízení Skládka odpadů skupiny S-OO, určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, a odpadů jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dále jen vyhláška ), dále pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad). Stavba skládky Volfartice je členěna na samostatné funkční celky etapy (I. až XII.), které jsou řešeny tak, aby zabezpečovaly přípravu a celý provoz skládky včetně ukončení skládkování, průběžné a konečné rekultivace. Technické a technologické jednotky dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Název zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice a.s Skládky, které přijímají více než 10 t Kategorie podle přílohy č. 1 zákona denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 tis. t Projektovaná kapacita m 3 Rok uvedení do provozu 2004 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Oplocení skládky - zajišťuje areál před vstupem nepovolaných osob a zároveň zabraňuje ukládat odpad, který neprojde vstupními kontrolami. Vnitřní komunikace - vnitřní komunikace (I., V. VII. etapy) v areálu skládky, které navazují na příjezdovou komunikaci a vedou přes objekt tenzometrická váha a okolo objektů oklepová a mycí plocha a garáže. Dále pokračují do prostoru skládky. Oklepová a mycí plocha - oklepová a mycí plocha slouží k oplachu dopravních prostředků odjíždějících ze skládky. Je opatřena sběrnou kanalizací a jímkou k akumulaci oplachových vod. Slouží též k přechodnému uskladnění zabezpečených odpadů, které nebudou skládkovány. Tenzometrická váha - tenzometrická váha sestává z vlastního vážního zařízení stavební část a váha s tenzometry, vážnice, příjezdové a odjezdové části komunikace a signalizačního zařízení. Jako tenzometrická váha bude použito zařízení WAMAST 1. Tenzometrická váha je určena pro dynamické nebo statické vážení vozidel. Dolní mez vážnosti : 400 kg na jednu nápravu Horní mez vážnosti: kg na jednu nápravu. Provozní budova - stávající zrekonstruovaná dvoupodlažní montovaná budova. V budově bude umístěn dispečink, sledování kamerového systému, počítačové centrum, šatny, sociální zařízení, kanceláře, jídelna bez vývařovny atd. Garáže - slouží k uskladnění techniky provozované v areálu skládky.

3 Rozvody NN - slouží pro zásobování jednotlivých objektů skládky elektrickou energií. Veřejné osvětlení uvnitř areálu skládky Osvětlení úložiště odpadů - slouží k osvětlování plochy skládky. Odvodnění základové spáry - základní systém odvedení podpovrchových a srážkových vod z areálu vlastní skládky a obnova původních odtokových poměrů vod z oblasti pod Holým vrchem. Vybudování nového kanalizačního systému od skládky směrem pod odvaly v délce 225 m. V další části je to obnova původního koryta pod vysokonapěťovou linkou. Ve třetí části se jedná o vyčištění koryta odvádějícího vodu do rybníka. Žumpa - slouží k zachycení kanalizačních odpadů z provozní budovy. Monitorovací vrty - jedná se o systém pozorovacích vrtů, vybudovaných vně tělesa skládky vrty MV 4, MV 5, MV 6, MV 7, MV 8, MV 9. Vrt MV 1 je vybudován v prostoru závěrné hrázky a pažnice bude prodlužována zároveň s budováním závěrné hrázky. Kamerový systém - slouží pro identifikaci vozidel a naváženého odpadu. Kamery jsou umístěny na osvětlovacích stožárech a na vážnici. Přímo spojené činnosti Skládkování odpadů kategorie ostatní - návoz odpadů, přejímka (kontrola; případné vyjmutí nebezpečných odpadů, nebo odmítnutí přijetí odpadů jako celkové dodávky), vážení, uložení odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), rozhrnutí odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), překrytí odpadů (denní vrstva), odjezd vozidel a mytí na oklepové a mycí ploše. Očista vozidel - vozidla a mechanismy, které se budou pohybovat po skládce, mohou opustit areál skládky jen po očistě na oklepové a mycí ploše. Čištění odpadních vod - odpadní vody z oklepové a mycí plochy a přebytečné skládkové vody (budou vznikat v pozdějších etapách výstavby a provozu skládky, vody budou používány ke zkrápění skládky, přebytek likvidován); odpad z žumpy likvidace na čistírně odpadních vod mimo areál skládky. Odvoz nebezpečných odpadů - v případě návozu nebezpečných odpadů (NO) mohou nastat tyto skutečnosti: a) prokazatelný pokus o návoz nebezpečných odpadů vozidlo bude vráceno a odpad nebude přijat b) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách a identifikace dovozce odpad bude vyjmut a odvezen a zajištěno odstranění dovozcem na jeho náklady c) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách bez identifikace původce, či dovozce odpad bude vyjmut a odstraněn na náklady provozovatele skládky oprávněnou osobou. Třídění neuložitelných odpadů ostatních - v souladu s platnými předpisy nebudou přijímány odpady, které nesmějí být ukládány na skládku S-OO, při vstupní kontrole budou buď zcela odmítnuty, nebo vyjmuty a odvezeny dovozcem.

4 Využití skládkového plynu - svod skládkového plynu k energetickému využití (v dalších etapách). Monitoring - sledování emisí možného znečištění a vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky. I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Kogenerační jednotka střední a velký vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2 MW do 50 MW tepelného příkonu) Fléra - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší zápach metan azbest SO 2 Emisní limit Podle: Termín měření 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení bude vyhlášen ve lhůtě po uplynutí 3 let od účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb definovaných vláken azbestu.m -3, měřeno na hranici pozemku zdroje 60 mg/mj tepla, přivedeného v palivu Oxidy dusíku jako NO mg.m -3 CO 650 mg.m -3 TOC 150 mg.m -3 Tmavost kouře Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice. vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 1.7 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 2.1 NV č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, bod NV č. 353/2002 Sb., přílohy č měření nejpozději do bude stanoven prováděcím předpisem 6 měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu

5 Bioaktivní filtrační jednotka (biooxidační filtry) Povrchová koncentrace metanu 0,3 % ČSN (září 2003), příloha B Povolení ke stavbě a provozu zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad vydává povolení ke stavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a povolení k uvedení zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního a trvalého provozu. Provozní řád zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad uděluje souhlas s provozním řádem zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí provozního řádu skládky odpadů S-OO Volfartice Povolení a limity z hlediska ochrany vod a) Provozovatel musí splňovat limity jakosti odpadních vod dané smluvním partnerem (čistírna odpadních vod) pro likvidaci splaškové vody, průsakových vod ze skládky a odpadních vod z oklepové a mycí plochy. b) Krajský úřad vydává povolení k jednorázovému občasnému odběru povrchové vody za účelem doplnění potřeby pro provoz skládky z vodního toku. Odběr bude prováděn za těchto podmínek: 1. Bude realizován z toku Ploučnice, v ř.km. 19,950, v k.ú. Dolní Police, obec Žandov, kraj Liberecký, okres Česká Lípa. 2. V celkovém souhrnném množství (v tomto rozsahu) max. 2x 25 m 3 /den, max. 500 m 3 /měsíc, max m 3 /rok. 3. Množství odebírané vody bude měřeno, pravidelně zaznamenáváno a údaje archivovány pro možnost kontroly. 4. Pokud dojde ke změně odběru povrchové vody, bude provozovatel (odběratel) bezodkladně informovat krajský úřad a správce toku. 5. Každý odběr vody bude ohlášen správci toku, tj. Povodí Ohře s.p., v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb. 6. Při realizaci odběru vody z toku Ploučnice nedojde k narušení břehového opevnění toku. 7. Při odběru vod z toku Ploučnice zůstane zachován minimální zůstatkový průtok ve vodoteči Qmin. = 1,89 m 3 /s Povolení a podmínky z hlediska ochrany přírody krajiny a) Krajský úřad vydává souhlas k povolení stavby a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. b) Lokalita s prokázaným výskytem ještěrky živorodé na p.p.č. 1106/5 v okolí přístupové komunikace do prostoru skládkování bude vymezena jednoduchým ohrazením a zároveň zde budou osazeny (umístěny) 3 cedule s nápisem Zákaz vstupu výskyt ještěrky živorodé.

6 c) Takto ohrazené a označené plochy budou ponechány přirozenému vývoji během celé doby životnosti skládky. d) Správě CHKO České středohoří bude umožněna pravidelná kontrola uvedených lokalit během celé doby životnosti skládky. e) Správě CHKO České středohoří bude umožněna případná úprava uvedených stanovišť, např. průklest dřevin, apod. f) Deponie přebytečného výkopku ze stavby nebudou zřizovány ve volné krajině. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a) Dle 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, provozovatel zajistí po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezí negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Následnou péči bude zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let. b) Provoz uzavřené skládky se bude řídit ustanoveními provozního řádu uzavřené skládky, který provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení v dostatečném předstihu před ukončením skládkování. c) Technická opatření, která budou následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky, včetně monitorování. d) Rekultivace skládkového tělesa a uzavření skládky bude provedena v souladu s vypracovaným projektem a schváleným projektem a požadavky ČSN v aktuálním znění. e) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod, monitorovací vrty, zařízení k jímání a odstraňování skládkového plynu) musí zůstat v činnosti i po uzavření skládky minimálně po dobu stanovenou v souladu s provozním řádem pro provozování uzavřené skládky. 3. Odpady a) Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem skládky odpadů S-OO Volfartice. Provozní řád skládky odpadů S-OO Volfartice bude průběžně aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. b) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž seznam je uveden v provozním řádu skládky odpadů S-OO Volfartice. c) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav. d) Využitelné a kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadů o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje normě ČSN e) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní

7 prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk. f) Při přejímce odpadů do zařízení včetně kontroly jejich kvality bude postupováno v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky. g) Provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku. Jestliže odpad nebyl do zařízení přijat, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu. h) Krajský úřad uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (shromažďování, třídění a zajištění jejich využití nebo odstranění oprávněnou firmou). Tyto odpady provozovatel skládky nepřevezme a odevzdá je dovozci, nebo původci odpadů. V případě zjištění odpadu na skládce, tj. po odjezdu dovozce, tyto odpady odstraní, bude je deponovat na oklepové a mycí ploše a odevzdá je původci nebo oprávněné osobě. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se vydává pouze pro zabezpečení provozu skládky a dodržení podmínek provozního řádu pro následující nebezpečné odpady: Tabulka: Seznam nebezpečných odpadů Katalog. číslo Název druhu odpadu Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky Odpady obsahující nebezpečné silikony Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní odstraňovače barev nebo laků Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) Jiné motorové, převodové a mazací oleje Kaly z lapáků nečistot Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy zneč. Nebezpeč. látkami Odpad ze zábavní pyrotechniky Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Baterie obsahující rtuť Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

8 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi obsahující dehet Uhelný dehet a výrobky z dehtu Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely obsahující ropné látky, uhel. dehet a jiné nebezpečné látky Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Stavební materiály obsahující azbest Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky Popel a struska obsahující nebezpečné látky Popílek obsahující nebezpečné látky Kotelní prach obsahující nebezpečné látky Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky Rozpouštědla Kyseliny Zásady Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Nepoužitelná cytostatika Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, neuvedené pod čísly a Dřevo obsahující nebezpečné látky i) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha na tělese skládky (aktivní plocha). Navezené odpady budou průběžně hutněny kompaktorem, příp. jiným vhodným mechanismem. j) Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Vrstva odpadu (o maximální mocnosti 2m) bude vždy na konci pracovního týdne nebo za větrného počasí překryta vrstvou inertního materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky o dostatečné tloušťce (minimálně 15 cm). V případě potřeby musí být prováděn denní překryv, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky. O druhu, původu a množství odpadů k technickému zabezpečení skládky bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky. Denní překryv není nutný, má-li

9 uložený a zhutněný odpad takové vlastnosti, že účinně brání únikům prachu, pevných úletů, zápachu a skládkového plynu k) Kromě aktivní plochy bude zbylá část rozpracované etapy překryta materiálem k technickému zabezpečení skládky (nejlépe biologicky aktivním materiálem dle ČSN /Z1) o mocnosti nejméně 15 cm. l) Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení. m) V souladu s 10 zákona č.185/2001 Sb. bude provoz zařízení veden tak, aby bylo docíleno vzniku co nejmenšího množství vlastního odpadu. n) Provozovatel zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství, dle vyhlášky a zákona o odpadech s termínem do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. o) Každá nezbytná změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem a poté zohledněna v provozním řádu. 4. Hluk, vibrace, neionizující záření a) Limit akustického tlaku z provozu zařízení na hranicích areálu bude odpovídat nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tj. pro: denní dobu noční dobu 50 db (6:00 až 22:00 hod.) 40 db (22:00 až 6:00 hod.). 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 5.1. Podmínky pro ochranu ovzduší a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména: kropením komunikace užitkovou vodou, rozlivem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivní části tělesa (složiště) inertním materiálem/odpadem k technickému zabezpečení skládky. b) Systém jímání a zneškodňování skládkového plynu musí vyhovovat ČSN v aktuálním znění. Odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny. c) Pro ukládání odpadů bude buď nejprve na vnějším okraji skládky vytvořena hrázka z materiálu k technickému zabezpečení skládky nebo budou vnější okraje skládky překryty vhodným materiálem k technickému zabezpečení skládky tak, aby nezajištěnými okraji skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší. d) Mechanizace v zařízení bude pravidelně podrobována seřízení pohonných jednotek k zajištění co nejnižší produkce výfukových emisí. e) S ohledem na BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce.

10 5.2. Podmínky pro ochranu vod b) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky; po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. c) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací (rozlivem, rozstřikem) na provozované části skládek nebo v zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (čistírna odpadních vod). V takovém případě musí splňovat limity platného kanalizačního řádu. d) Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou skladovány a používány tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. e) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo geologického prostředí Hluk a) Mechanizace v zařízení bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím na hranicích zařízení, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému). b) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky a to pouze v nezbytném množství, maximálně 30% z celkového množství přijatých odpadů v daném roce. c) Odpady k technickému zabezpečení skládky použité do tělesa skládky musí splňovat požadavky výluhové třídy č. III, dle vyhlášky, pokud budou při uzavírání skládky využívány odpady k vytváření rekultivační vrstvy kryjící těsnící vrstvu, musí tyto odpady splňovat následující podmínky: vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy č. II (tabulka 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky), obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 vyhlášky. 7. Opatření pro předcházení haváriím a) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím

11 okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. b) Při rozšiřování a uzavírání skládky je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost těsnící fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). c) Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. d) Jímky průsakových vod musí být opatřeny signalizací hladiny vody, aby nemohlo dojít k přetoku vod, a musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek, znečištění půdy a povrchových nebo podzemních vod. e) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. f) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. g) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informovaných institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, konkrétních opatření, které byly přijaty k zamezení vzniku dalších případů havárií. h) Každá havárie bude neprodleně ohlášena krajskému úřadu a dalším orgánům dle kapitoly 10. provozního řádu skládky (příloha č. 1 rozhodnutí). 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a) Při poruše vážního a evidenčního systému, nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. b) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (čistírna odpadních vod). c) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např. požár, výbuch) bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod.

12 9. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování Jakost a množství průsakových vod a) monitoring průsakové vody: bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. b) Tabulka: ukazatele a četnost měření průsakových vod Ukazatele množství likvidovaných průsakových vod [m 3 ] teplota, ph, vodivost, CHSK Cr, BSK 5, P celk., N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, RAS, SO 2-4, Cl -, F -, NEL, CN, fenoly, Fe, Hg, Ni, Cu, Cr, Pb, As, Zn, Se, Mo, Co, Cd, AOX četnost měření během provozu 1 x měsíc 2x ročně (jaro, podzim) c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, jednorázový odběr vzorku. d) metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. e) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost podzemních a povrchových vod a) pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky b) monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím objektů: MV1, MV4, MV5, MV6, MV7, MV8, MV9 a ve studních pro odběr vody v obci Volfartice, části Nová Ves. c) monitoring povrchových vod: bude realizován prostřednictvím objektů PV1, PV2, PV3 a v rybníku pod skládkou (přítok odvodnění základové spáry) d) Tabulka: ukazatele a četnost měření podzemních a povrchových vod Ukazatele ph, vodivost, teplota, barva, zákal, pach, akut. tox, RL celk. a ztráta žíháním, CHSK Cr, BSK 5, N amon., N dusič., N dusit., NEL, AOX, EOX, EOCl, CN celk.., CN tox., PAU, PCB 1, Pb, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Hg, Zn četnost měření během provozu 4 x rok (leden, duben, září, listopad) 1 suma 6 kogenerů 28,52,101,138,153,180

13 e) před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka; totéž bude provedeno po ukončení čerpání. f) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. g) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří; tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. h) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod a) monitoring odpadních a splaškových vod bude realizován vždy před odvozem na čistírnu odpadních vod b) Tabulka: ukazateler a četnost měření odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod četnost měření Ukazatele během provozu Odpadní vody z oklepové a mycí plochy - RL celk. a ztráta vždy před žíháním, NL, NEL odvozem na ČOV vždy před Splaškové vody - NL, BSK 5 odvozem na ČOV c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. d) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami Jakost a množství skládkového plynu a) Tabulka: parametr a četnost měření skládkového plynu Parametr CH 4, CO 2, O 2, N 2 (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, teplota četnost měření během provozu 1 x rok b) Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou. c) Kontrola kvality skládkového plynu bude prováděna měřením v jímacích studnách plynu, pomocí zárazných sond a zjišťováním povrchové migrace plynu. Bude li uvedena čerpací stanice plynu do provozu, slouží jako doklad o kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu. d) Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 C. e) U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou nejméně 3 vzorky odebrány z dosažených hloubek.

14 f) První měření proběhne nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m. g) Výsledky budou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě se bude vybírat vhodná varianta řešení jímání a zneškodňování skládkového plynu Metan a) Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po ) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky. b) Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky, které Ministerstvo životního prostředí ČR do doby měření stanoví právním předpisem Pachové látky a) Provozovatel skládky jako zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do zajistit měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení. b) Metoda měření: olfaktometrická metoda (stanovená EN Air quality- Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem. c) Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky bodu 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb. d) Frekvence odběru vzorků: měření emisí pachových látek bude prováděno s četností 1 x za 3 roky Další monitoring Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající volné kapacitě pro ukládání odpadu. a) Denně sledované ukazatele: - sledování meteorologických údajů v objektu NM 1 (areál plocha skládky). Měřeny a zaznamenávány budou teplota, množství srážek, směr a síla převládajícího větru, odpar, atmosférická vlhkost; - úroveň hladiny průsakové vody v jímkách; - sledování hydrologických údajů v objektu NM 2 (výtok kanalizace odvodnění zákl. spáry). Sledované veličiny Q výt. (l.s -1 ), celkové denní množství - funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně. b) 1 x 14 dnů bude změřena úroveň hladiny podzemní vody. Po 1. roce sledování bude vyhotovena závěrečná zpráva na jejímž základě může být upravena četnost měření. c) Čtvrtletně bude sledována prašnost prostřednictvím objektů SP1 SP4 d) Ročně sledované ukazatele: - množství odpadů na skládce - dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa pomocí pevných měřičských bodů FB 1 FB 4 a přístroje pro toto sledování; - sledování akustické zátěže měření bude prováděno v areálu skládky, u administrativní budovy a v obytné zástavbě č.p. 225 Mistrovice a č.p. 56 Nová Ves. Toto měření proběhne i při každé významnější změně uspořádání skládky.

15 e) Ukazatele sledované v cca pětiletém cyklu: - Jedná se o sledování vlivu zařízení na faunu a flóru (tzv. biomonitoring) a kvalitu půd v areálu zařízení a jeho okolí. Rozsah bude doplněn KÚ LK OŽPZ na základě údajů o lokalitě z dostupné dokumentace a požadavků právních předpisů do 1 roku od vydání integrovaného povolení. f) Před kolaudací zařízení bude provedena kontrola vodotěsnosti jímek průsakových vod a jímky oklepové a mycí plochy. Pravidelně bude prováděna kontrola konstrukce jímek (konstrukce jímky se kontroluje nejméně 1 x za 2 roky, vodotěsnost se kontroluje dle ČSN a ). g) Do budou předloženy aktualizované výsledky analýzy zemin v okolí skládky, po ukončení sanace staré zátěže a to v rozsahu stanovení obsahu NEL Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu a) Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu vod, jehož výsledky budou uloženy v provozní budově skládky k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření. b) Výsledky měření akustické zátěže budou dány orgánu veřejné ochrany zdraví na vědomí. c) Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních, povrchových a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním, metodickým pokynem č. 3/1996 a nařízením vlády 61/2003 Sb. Bude-li zjištěna anomálie, budou neprodleně provedena nápravná opatření. d) Provozovatel je povinen na základě shromážděných údajů jedenkrát za kalendářní rok podávat krajskému úřadu do 31. března za předcházející kalendářní rok, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. e) Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení změny krajskému úřadu. Na základě závěrečné zprávy z monitoringu, kde budou provedené změny v průběhu roku odůvodněny, může být monitoring v upravené formě odsouhlasen. Jinak bude pokračováno v monitoringu během provozu zařízení podle kapitoly 9 tohoto rozhodnutí. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v kapitole 1. b) Volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná. Odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána

16 biologicky aktivním materiálem, nebo bude odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku. c) Průběžně budou činěna opatření k omezení negativních vlivů ze skládky, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody, prováděním technických opatření pro záchyt pevných úletů a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj. d) Odpadní vody z mytí vozidel (WAP) nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. Musí být zajištěna likvidace těchto vod. e) Obvodový příkop musí být udržován v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl řádně plnit svoji funkci. V případě tvorby výmolů budou narušená místa stabilizována. f) V případě nadměrného výskytu obtížného hmyzu, hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou firmou. g) Do odborného školení pracovníků skládky (bod provozního řádu) bude zařazena povinnost a způsob informování starostů obcí Nový Oldřichov a Volfartice, způsob použití telefonních čísel a za jakých okolností budou tato čísla použita. Pro případ mimořádných situací bude zhotovena školící tabule pro obsluhu se základními pokyny. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: a) Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí do 15. února následujícího roku. b) Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. c) Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. d) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. e) Neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. f) Zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat látky dle 22 odst. 1 zákona, jejichž emise a přenosy jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. g) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí jsou stanoveny tyto podmínky provozu:

17 a) Před uvedením monitorovacího systému skládky do provozu provést výchozí pozorování (zjištění nulového stavu) pro porovnání výsledků analýz v různých fázích provozu skládky s počátečním stavem. b) Vhodnými zásahy udržovat ochranný vegetační pás. c) Bezprostředně provádět úklid v případě úletů odpadů ze skládky (čištění oplocení, apod.). 13. Ostatní podmínky a) Manipulační a provozní řády jímky oklepové a mycí plochy a odvodnění základové spáry budou krajskému úřadu předloženy nejpozději k jejich kolaudaci. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. III. Všechny připomínky účastníků řízení a správních úřadů byly akceptovány a zahrnuty do rozhodnutí, kromě připomínek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Připomínky uvedené v odůvodnění rozhodnutí se zamítají. IV. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: a) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /98/KM, ze dne (rozhodnutí ve věci souhlasu k povolení stavby podle 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších změn a doplňků) b) 2. část rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 948/ , ze dne (projekt monitorování skládky), vydaného podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) a změněného rozhodnutím MŽP ČR, č.j.: 840/1/521/10/99/9359, ze dne (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o odvolání JUDr. Petra Kužvarta, jako právního zástupce OS EKOKRAJINA NATURA Volfartice proti rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa č.j. ŽP 948/ , ze dne )

18 c) 1. výrok rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří, č.j.: SOV/4225/320/03-Ne, ze dne (souhlas s umístěním a realizací stavby podle 12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel. 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení

Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel. 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Kogenerační jednotka

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity Č. j.: KULK/2685/2003 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je zdrojem fugitivních emisí. V daném případě se upouští od měření emisí znečišťujících látek, protože

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Látka nebo ukazatel Emisní limit Termín dosažení. emisní limit bude v souladu s legislativními požadavky platnými v době měření

Látka nebo ukazatel Emisní limit Termín dosažení. emisní limit bude v souladu s legislativními požadavky platnými v době měření 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka 1 - Emisní zdroj a termín dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Těleso skládky Látka nebo ukazatel Emisní

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Sp. Zn. ORVZŽP 957/2008 Č. j. KULK/44978/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení č.j.:kulk/7150/2003 ze dne 7. dubna 2003

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení č.j.:kulk/7150/2003 ze dne 7. dubna 2003 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. června 2006 Č. j.: KULK/5136/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Technické služby Mimoň, s.r.o. se sídlem V Lukách 95/IV, PSČ: , Mimoň, s přiděleným IČ

R O Z H O D N U T Í. společnosti Technické služby Mimoň, s.r.o. se sídlem V Lukách 95/IV, PSČ: , Mimoň, s přiděleným IČ Adresátům dle rozdělovníku Liberec 13. března 2006 Spis: KULK 7855/2005 Č. j.: KULK 19615/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 6. dubna 2004 Č. j.: KULK/1962/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní

Více

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Frýdecká skládka a.s. Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory Integrované povolení čj. ŽPZ/2954/03/Kl ze dne , ve znění pozdějších změn

Frýdecká skládka a.s. Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory Integrované povolení čj. ŽPZ/2954/03/Kl ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 7. únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

šestimocný, mangan, měď, 2)

šestimocný, mangan, měď, 2) 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění uvedených v tabulkách č. 1-6. Provozovatel musí v běžných provozních podmínkách dodržovat

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne 11.5.2010 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D U T Í o změně č. 3 integrovaného

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

O Z N Á M E N Í. Skládka S-OO Chotyně II, kompostárna společnosti Gesta a.s. Rynoltice

O Z N Á M E N Í. Skládka S-OO Chotyně II, kompostárna společnosti Gesta a.s. Rynoltice Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

zinek Cl - 30 Skupina kovů : arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný velký zdroj znečišťování ovzduší TOC 50 vanad, zinek Skupina kovů :

zinek Cl - 30 Skupina kovů : arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný velký zdroj znečišťování ovzduší TOC 50 vanad, zinek Skupina kovů : 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění ovzduší uvedených v tabulkách č. 1-7. Provozovatel musí v běžných provozních podmínkách

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1. Ovzduší části 1.1.1. V souladu s ustanovením

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. října 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/316/2007 Č. j. KULK/20279/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více