K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona integrované povolení společnosti EKO Volfartice, a.s., se sídlem Volfartice č.p. 59, PSČ: Volfartice, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice, a.s. (dále jen zařízení ). 1. Umístění zařízení Liberecký kraj obec Volfartice, kód obce: Pozemky v k.ú. Volfartice : 1107/1, 1106/5, 1106/1, 1111, 1106/6, 1106/3, 1106/2, 1107/5, 1107/4, 1107/3, 1107/2, 3226, 1110, 1095/2, 1095/1 Pozemky v k.ú. Karlovka : 2820, 2351/1, 2351/2, Pozemky v k.ú. Mistrovice : 752/1 Pozemky v k ú. Kerhartice (včetně pozemků nové účelové komunikace): 1882, 1878/7, 1878/5, 1878/4, 1877, 1876/1, 1875, 735/3, 653/3, 652/2, 651/4, 646/6, 646/5, 646/2, 634/1,

2 2. Popis zařízení Skládka odpadů skupiny S-OO, určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, a odpadů jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dále jen vyhláška ), dále pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad). Stavba skládky Volfartice je členěna na samostatné funkční celky etapy (I. až XII.), které jsou řešeny tak, aby zabezpečovaly přípravu a celý provoz skládky včetně ukončení skládkování, průběžné a konečné rekultivace. Technické a technologické jednotky dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Název zařízení Skládka odpadů EKO Volfartice a.s Skládky, které přijímají více než 10 t Kategorie podle přílohy č. 1 zákona denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 tis. t Projektovaná kapacita m 3 Rok uvedení do provozu 2004 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Oplocení skládky - zajišťuje areál před vstupem nepovolaných osob a zároveň zabraňuje ukládat odpad, který neprojde vstupními kontrolami. Vnitřní komunikace - vnitřní komunikace (I., V. VII. etapy) v areálu skládky, které navazují na příjezdovou komunikaci a vedou přes objekt tenzometrická váha a okolo objektů oklepová a mycí plocha a garáže. Dále pokračují do prostoru skládky. Oklepová a mycí plocha - oklepová a mycí plocha slouží k oplachu dopravních prostředků odjíždějících ze skládky. Je opatřena sběrnou kanalizací a jímkou k akumulaci oplachových vod. Slouží též k přechodnému uskladnění zabezpečených odpadů, které nebudou skládkovány. Tenzometrická váha - tenzometrická váha sestává z vlastního vážního zařízení stavební část a váha s tenzometry, vážnice, příjezdové a odjezdové části komunikace a signalizačního zařízení. Jako tenzometrická váha bude použito zařízení WAMAST 1. Tenzometrická váha je určena pro dynamické nebo statické vážení vozidel. Dolní mez vážnosti : 400 kg na jednu nápravu Horní mez vážnosti: kg na jednu nápravu. Provozní budova - stávající zrekonstruovaná dvoupodlažní montovaná budova. V budově bude umístěn dispečink, sledování kamerového systému, počítačové centrum, šatny, sociální zařízení, kanceláře, jídelna bez vývařovny atd. Garáže - slouží k uskladnění techniky provozované v areálu skládky.

3 Rozvody NN - slouží pro zásobování jednotlivých objektů skládky elektrickou energií. Veřejné osvětlení uvnitř areálu skládky Osvětlení úložiště odpadů - slouží k osvětlování plochy skládky. Odvodnění základové spáry - základní systém odvedení podpovrchových a srážkových vod z areálu vlastní skládky a obnova původních odtokových poměrů vod z oblasti pod Holým vrchem. Vybudování nového kanalizačního systému od skládky směrem pod odvaly v délce 225 m. V další části je to obnova původního koryta pod vysokonapěťovou linkou. Ve třetí části se jedná o vyčištění koryta odvádějícího vodu do rybníka. Žumpa - slouží k zachycení kanalizačních odpadů z provozní budovy. Monitorovací vrty - jedná se o systém pozorovacích vrtů, vybudovaných vně tělesa skládky vrty MV 4, MV 5, MV 6, MV 7, MV 8, MV 9. Vrt MV 1 je vybudován v prostoru závěrné hrázky a pažnice bude prodlužována zároveň s budováním závěrné hrázky. Kamerový systém - slouží pro identifikaci vozidel a naváženého odpadu. Kamery jsou umístěny na osvětlovacích stožárech a na vážnici. Přímo spojené činnosti Skládkování odpadů kategorie ostatní - návoz odpadů, přejímka (kontrola; případné vyjmutí nebezpečných odpadů, nebo odmítnutí přijetí odpadů jako celkové dodávky), vážení, uložení odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), rozhrnutí odpadů (kontrola, případné vyjmutí nebezpečných odpadů), překrytí odpadů (denní vrstva), odjezd vozidel a mytí na oklepové a mycí ploše. Očista vozidel - vozidla a mechanismy, které se budou pohybovat po skládce, mohou opustit areál skládky jen po očistě na oklepové a mycí ploše. Čištění odpadních vod - odpadní vody z oklepové a mycí plochy a přebytečné skládkové vody (budou vznikat v pozdějších etapách výstavby a provozu skládky, vody budou používány ke zkrápění skládky, přebytek likvidován); odpad z žumpy likvidace na čistírně odpadních vod mimo areál skládky. Odvoz nebezpečných odpadů - v případě návozu nebezpečných odpadů (NO) mohou nastat tyto skutečnosti: a) prokazatelný pokus o návoz nebezpečných odpadů vozidlo bude vráceno a odpad nebude přijat b) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách a identifikace dovozce odpad bude vyjmut a odvezen a zajištěno odstranění dovozcem na jeho náklady c) nalezení nebezpečných odpadů při dalších kontrolách bez identifikace původce, či dovozce odpad bude vyjmut a odstraněn na náklady provozovatele skládky oprávněnou osobou. Třídění neuložitelných odpadů ostatních - v souladu s platnými předpisy nebudou přijímány odpady, které nesmějí být ukládány na skládku S-OO, při vstupní kontrole budou buď zcela odmítnuty, nebo vyjmuty a odvezeny dovozcem.

4 Využití skládkového plynu - svod skládkového plynu k energetickému využití (v dalších etapách). Monitoring - sledování emisí možného znečištění a vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky. I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Tabulka - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Látka nebo Emisní zdroj ukazatel Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Kogenerační jednotka střední a velký vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2 MW do 50 MW tepelného příkonu) Fléra - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší zápach metan azbest SO 2 Emisní limit Podle: Termín měření 5 OUER.m -3, na hranici pozemku zařízení bude vyhlášen ve lhůtě po uplynutí 3 let od účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb definovaných vláken azbestu.m -3, měřeno na hranici pozemku zdroje 60 mg/mj tepla, přivedeného v palivu Oxidy dusíku jako NO mg.m -3 CO 650 mg.m -3 TOC 150 mg.m -3 Tmavost kouře Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice. vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 1.7 vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 2.1 NV č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, bod NV č. 353/2002 Sb., přílohy č měření nejpozději do bude stanoven prováděcím předpisem 6 měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu

5 Bioaktivní filtrační jednotka (biooxidační filtry) Povrchová koncentrace metanu 0,3 % ČSN (září 2003), příloha B Povolení ke stavbě a provozu zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad vydává povolení ke stavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a povolení k uvedení zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního a trvalého provozu. Provozní řád zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad uděluje souhlas s provozním řádem zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí provozního řádu skládky odpadů S-OO Volfartice Povolení a limity z hlediska ochrany vod a) Provozovatel musí splňovat limity jakosti odpadních vod dané smluvním partnerem (čistírna odpadních vod) pro likvidaci splaškové vody, průsakových vod ze skládky a odpadních vod z oklepové a mycí plochy. b) Krajský úřad vydává povolení k jednorázovému občasnému odběru povrchové vody za účelem doplnění potřeby pro provoz skládky z vodního toku. Odběr bude prováděn za těchto podmínek: 1. Bude realizován z toku Ploučnice, v ř.km. 19,950, v k.ú. Dolní Police, obec Žandov, kraj Liberecký, okres Česká Lípa. 2. V celkovém souhrnném množství (v tomto rozsahu) max. 2x 25 m 3 /den, max. 500 m 3 /měsíc, max m 3 /rok. 3. Množství odebírané vody bude měřeno, pravidelně zaznamenáváno a údaje archivovány pro možnost kontroly. 4. Pokud dojde ke změně odběru povrchové vody, bude provozovatel (odběratel) bezodkladně informovat krajský úřad a správce toku. 5. Každý odběr vody bude ohlášen správci toku, tj. Povodí Ohře s.p., v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb. 6. Při realizaci odběru vody z toku Ploučnice nedojde k narušení břehového opevnění toku. 7. Při odběru vod z toku Ploučnice zůstane zachován minimální zůstatkový průtok ve vodoteči Qmin. = 1,89 m 3 /s Povolení a podmínky z hlediska ochrany přírody krajiny a) Krajský úřad vydává souhlas k povolení stavby a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. b) Lokalita s prokázaným výskytem ještěrky živorodé na p.p.č. 1106/5 v okolí přístupové komunikace do prostoru skládkování bude vymezena jednoduchým ohrazením a zároveň zde budou osazeny (umístěny) 3 cedule s nápisem Zákaz vstupu výskyt ještěrky živorodé.

6 c) Takto ohrazené a označené plochy budou ponechány přirozenému vývoji během celé doby životnosti skládky. d) Správě CHKO České středohoří bude umožněna pravidelná kontrola uvedených lokalit během celé doby životnosti skládky. e) Správě CHKO České středohoří bude umožněna případná úprava uvedených stanovišť, např. průklest dřevin, apod. f) Deponie přebytečného výkopku ze stavby nebudou zřizovány ve volné krajině. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a) Dle 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, provozovatel zajistí po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezí negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Následnou péči bude zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let. b) Provoz uzavřené skládky se bude řídit ustanoveními provozního řádu uzavřené skládky, který provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení v dostatečném předstihu před ukončením skládkování. c) Technická opatření, která budou následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části: úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu, provozování uzavřené skládky, včetně monitorování. d) Rekultivace skládkového tělesa a uzavření skládky bude provedena v souladu s vypracovaným projektem a schváleným projektem a požadavky ČSN v aktuálním znění. e) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod, monitorovací vrty, zařízení k jímání a odstraňování skládkového plynu) musí zůstat v činnosti i po uzavření skládky minimálně po dobu stanovenou v souladu s provozním řádem pro provozování uzavřené skládky. 3. Odpady a) Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem skládky odpadů S-OO Volfartice. Provozní řád skládky odpadů S-OO Volfartice bude průběžně aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. b) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž seznam je uveden v provozním řádu skládky odpadů S-OO Volfartice. c) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav. d) Využitelné a kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadů o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje normě ČSN e) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní

7 prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk. f) Při přejímce odpadů do zařízení včetně kontroly jejich kvality bude postupováno v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky. g) Provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku. Jestliže odpad nebyl do zařízení přijat, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu. h) Krajský úřad uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (shromažďování, třídění a zajištění jejich využití nebo odstranění oprávněnou firmou). Tyto odpady provozovatel skládky nepřevezme a odevzdá je dovozci, nebo původci odpadů. V případě zjištění odpadu na skládce, tj. po odjezdu dovozce, tyto odpady odstraní, bude je deponovat na oklepové a mycí ploše a odevzdá je původci nebo oprávněné osobě. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se vydává pouze pro zabezpečení provozu skládky a dodržení podmínek provozního řádu pro následující nebezpečné odpady: Tabulka: Seznam nebezpečných odpadů Katalog. číslo Název druhu odpadu Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky Odpady obsahující nebezpečné silikony Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní odstraňovače barev nebo laků Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) Jiné motorové, převodové a mazací oleje Kaly z lapáků nečistot Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy zneč. Nebezpeč. látkami Odpad ze zábavní pyrotechniky Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Baterie obsahující rtuť Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

8 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi obsahující dehet Uhelný dehet a výrobky z dehtu Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely obsahující ropné látky, uhel. dehet a jiné nebezpečné látky Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Stavební materiály obsahující azbest Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky Popel a struska obsahující nebezpečné látky Popílek obsahující nebezpečné látky Kotelní prach obsahující nebezpečné látky Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky Rozpouštědla Kyseliny Zásady Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Nepoužitelná cytostatika Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, neuvedené pod čísly a Dřevo obsahující nebezpečné látky i) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha na tělese skládky (aktivní plocha). Navezené odpady budou průběžně hutněny kompaktorem, příp. jiným vhodným mechanismem. j) Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Vrstva odpadu (o maximální mocnosti 2m) bude vždy na konci pracovního týdne nebo za větrného počasí překryta vrstvou inertního materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky o dostatečné tloušťce (minimálně 15 cm). V případě potřeby musí být prováděn denní překryv, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky. O druhu, původu a množství odpadů k technickému zabezpečení skládky bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky. Denní překryv není nutný, má-li

9 uložený a zhutněný odpad takové vlastnosti, že účinně brání únikům prachu, pevných úletů, zápachu a skládkového plynu k) Kromě aktivní plochy bude zbylá část rozpracované etapy překryta materiálem k technickému zabezpečení skládky (nejlépe biologicky aktivním materiálem dle ČSN /Z1) o mocnosti nejméně 15 cm. l) Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení. m) V souladu s 10 zákona č.185/2001 Sb. bude provoz zařízení veden tak, aby bylo docíleno vzniku co nejmenšího množství vlastního odpadu. n) Provozovatel zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství, dle vyhlášky a zákona o odpadech s termínem do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. o) Každá nezbytná změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem a poté zohledněna v provozním řádu. 4. Hluk, vibrace, neionizující záření a) Limit akustického tlaku z provozu zařízení na hranicích areálu bude odpovídat nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tj. pro: denní dobu noční dobu 50 db (6:00 až 22:00 hod.) 40 db (22:00 až 6:00 hod.). 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 5.1. Podmínky pro ochranu ovzduší a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména: kropením komunikace užitkovou vodou, rozlivem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivní části tělesa (složiště) inertním materiálem/odpadem k technickému zabezpečení skládky. b) Systém jímání a zneškodňování skládkového plynu musí vyhovovat ČSN v aktuálním znění. Odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny. c) Pro ukládání odpadů bude buď nejprve na vnějším okraji skládky vytvořena hrázka z materiálu k technickému zabezpečení skládky nebo budou vnější okraje skládky překryty vhodným materiálem k technickému zabezpečení skládky tak, aby nezajištěnými okraji skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší. d) Mechanizace v zařízení bude pravidelně podrobována seřízení pohonných jednotek k zajištění co nejnižší produkce výfukových emisí. e) S ohledem na BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce.

10 5.2. Podmínky pro ochranu vod b) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky; po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. c) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací (rozlivem, rozstřikem) na provozované části skládek nebo v zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (čistírna odpadních vod). V takovém případě musí splňovat limity platného kanalizačního řádu. d) Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou skladovány a používány tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. e) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo geologického prostředí Hluk a) Mechanizace v zařízení bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím na hranicích zařízení, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému). b) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky a to pouze v nezbytném množství, maximálně 30% z celkového množství přijatých odpadů v daném roce. c) Odpady k technickému zabezpečení skládky použité do tělesa skládky musí splňovat požadavky výluhové třídy č. III, dle vyhlášky, pokud budou při uzavírání skládky využívány odpady k vytváření rekultivační vrstvy kryjící těsnící vrstvu, musí tyto odpady splňovat následující podmínky: vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy č. II (tabulka 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky), obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 vyhlášky. 7. Opatření pro předcházení haváriím a) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím

11 okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. b) Při rozšiřování a uzavírání skládky je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost těsnící fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). c) Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. d) Jímky průsakových vod musí být opatřeny signalizací hladiny vody, aby nemohlo dojít k přetoku vod, a musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek, znečištění půdy a povrchových nebo podzemních vod. e) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. f) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod a geologického prostředí. g) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informovaných institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, konkrétních opatření, které byly přijaty k zamezení vzniku dalších případů havárií. h) Každá havárie bude neprodleně ohlášena krajskému úřadu a dalším orgánům dle kapitoly 10. provozního řádu skládky (příloha č. 1 rozhodnutí). 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a) Při poruše vážního a evidenčního systému, nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. b) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (čistírna odpadních vod). c) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např. požár, výbuch) bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod.

12 9. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování Jakost a množství průsakových vod a) monitoring průsakové vody: bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. b) Tabulka: ukazatele a četnost měření průsakových vod Ukazatele množství likvidovaných průsakových vod [m 3 ] teplota, ph, vodivost, CHSK Cr, BSK 5, P celk., N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, RAS, SO 2-4, Cl -, F -, NEL, CN, fenoly, Fe, Hg, Ni, Cu, Cr, Pb, As, Zn, Se, Mo, Co, Cd, AOX četnost měření během provozu 1 x měsíc 2x ročně (jaro, podzim) c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, jednorázový odběr vzorku. d) metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. e) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost podzemních a povrchových vod a) pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří: úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky b) monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím objektů: MV1, MV4, MV5, MV6, MV7, MV8, MV9 a ve studních pro odběr vody v obci Volfartice, části Nová Ves. c) monitoring povrchových vod: bude realizován prostřednictvím objektů PV1, PV2, PV3 a v rybníku pod skládkou (přítok odvodnění základové spáry) d) Tabulka: ukazatele a četnost měření podzemních a povrchových vod Ukazatele ph, vodivost, teplota, barva, zákal, pach, akut. tox, RL celk. a ztráta žíháním, CHSK Cr, BSK 5, N amon., N dusič., N dusit., NEL, AOX, EOX, EOCl, CN celk.., CN tox., PAU, PCB 1, Pb, Cd, Cr celk., Cu, Ni, Hg, Zn četnost měření během provozu 4 x rok (leden, duben, září, listopad) 1 suma 6 kogenerů 28,52,101,138,153,180

13 e) před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka; totéž bude provedeno po ukončení čerpání. f) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. g) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří; tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami. h) ukazatele, jako je teplota vody a ph budou určovány přímo na místě v terénu Jakost odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod a) monitoring odpadních a splaškových vod bude realizován vždy před odvozem na čistírnu odpadních vod b) Tabulka: ukazateler a četnost měření odpadních vod z oklepové a mycí plochy a splaškových vod četnost měření Ukazatele během provozu Odpadní vody z oklepové a mycí plochy - RL celk. a ztráta vždy před žíháním, NL, NEL odvozem na ČOV vždy před Splaškové vody - NL, BSK 5 odvozem na ČOV c) podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; jednorázovým odběrem. d) metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami Jakost a množství skládkového plynu a) Tabulka: parametr a četnost měření skládkového plynu Parametr CH 4, CO 2, O 2, N 2 (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, teplota četnost měření během provozu 1 x rok b) Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou. c) Kontrola kvality skládkového plynu bude prováděna měřením v jímacích studnách plynu, pomocí zárazných sond a zjišťováním povrchové migrace plynu. Bude li uvedena čerpací stanice plynu do provozu, slouží jako doklad o kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu. d) Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 C. e) U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou nejméně 3 vzorky odebrány z dosažených hloubek.

14 f) První měření proběhne nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m. g) Výsledky budou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě se bude vybírat vhodná varianta řešení jímání a zneškodňování skládkového plynu Metan a) Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po ) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky. b) Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky, které Ministerstvo životního prostředí ČR do doby měření stanoví právním předpisem Pachové látky a) Provozovatel skládky jako zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do zajistit měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení. b) Metoda měření: olfaktometrická metoda (stanovená EN Air quality- Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem. c) Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky bodu 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb. d) Frekvence odběru vzorků: měření emisí pachových látek bude prováděno s četností 1 x za 3 roky Další monitoring Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající volné kapacitě pro ukládání odpadu. a) Denně sledované ukazatele: - sledování meteorologických údajů v objektu NM 1 (areál plocha skládky). Měřeny a zaznamenávány budou teplota, množství srážek, směr a síla převládajícího větru, odpar, atmosférická vlhkost; - úroveň hladiny průsakové vody v jímkách; - sledování hydrologických údajů v objektu NM 2 (výtok kanalizace odvodnění zákl. spáry). Sledované veličiny Q výt. (l.s -1 ), celkové denní množství - funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně. b) 1 x 14 dnů bude změřena úroveň hladiny podzemní vody. Po 1. roce sledování bude vyhotovena závěrečná zpráva na jejímž základě může být upravena četnost měření. c) Čtvrtletně bude sledována prašnost prostřednictvím objektů SP1 SP4 d) Ročně sledované ukazatele: - množství odpadů na skládce - dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa pomocí pevných měřičských bodů FB 1 FB 4 a přístroje pro toto sledování; - sledování akustické zátěže měření bude prováděno v areálu skládky, u administrativní budovy a v obytné zástavbě č.p. 225 Mistrovice a č.p. 56 Nová Ves. Toto měření proběhne i při každé významnější změně uspořádání skládky.

15 e) Ukazatele sledované v cca pětiletém cyklu: - Jedná se o sledování vlivu zařízení na faunu a flóru (tzv. biomonitoring) a kvalitu půd v areálu zařízení a jeho okolí. Rozsah bude doplněn KÚ LK OŽPZ na základě údajů o lokalitě z dostupné dokumentace a požadavků právních předpisů do 1 roku od vydání integrovaného povolení. f) Před kolaudací zařízení bude provedena kontrola vodotěsnosti jímek průsakových vod a jímky oklepové a mycí plochy. Pravidelně bude prováděna kontrola konstrukce jímek (konstrukce jímky se kontroluje nejméně 1 x za 2 roky, vodotěsnost se kontroluje dle ČSN a ). g) Do budou předloženy aktualizované výsledky analýzy zemin v okolí skládky, po ukončení sanace staré zátěže a to v rozsahu stanovení obsahu NEL Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu a) Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu vod, jehož výsledky budou uloženy v provozní budově skládky k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření. b) Výsledky měření akustické zátěže budou dány orgánu veřejné ochrany zdraví na vědomí. c) Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních, povrchových a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním, metodickým pokynem č. 3/1996 a nařízením vlády 61/2003 Sb. Bude-li zjištěna anomálie, budou neprodleně provedena nápravná opatření. d) Provozovatel je povinen na základě shromážděných údajů jedenkrát za kalendářní rok podávat krajskému úřadu do 31. března za předcházející kalendářní rok, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. e) Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení změny krajskému úřadu. Na základě závěrečné zprávy z monitoringu, kde budou provedené změny v průběhu roku odůvodněny, může být monitoring v upravené formě odsouhlasen. Jinak bude pokračováno v monitoringu během provozu zařízení podle kapitoly 9 tohoto rozhodnutí. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v kapitole 1. b) Volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná. Odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána

16 biologicky aktivním materiálem, nebo bude odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku. c) Průběžně budou činěna opatření k omezení negativních vlivů ze skládky, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody, prováděním technických opatření pro záchyt pevných úletů a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj. d) Odpadní vody z mytí vozidel (WAP) nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. Musí být zajištěna likvidace těchto vod. e) Obvodový příkop musí být udržován v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl řádně plnit svoji funkci. V případě tvorby výmolů budou narušená místa stabilizována. f) V případě nadměrného výskytu obtížného hmyzu, hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou firmou. g) Do odborného školení pracovníků skládky (bod provozního řádu) bude zařazena povinnost a způsob informování starostů obcí Nový Oldřichov a Volfartice, způsob použití telefonních čísel a za jakých okolností budou tato čísla použita. Pro případ mimořádných situací bude zhotovena školící tabule pro obsluhu se základními pokyny. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: a) Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí do 15. února následujícího roku. b) Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. c) Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. d) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. e) Neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. f) Zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat látky dle 22 odst. 1 zákona, jejichž emise a přenosy jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. g) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí jsou stanoveny tyto podmínky provozu:

17 a) Před uvedením monitorovacího systému skládky do provozu provést výchozí pozorování (zjištění nulového stavu) pro porovnání výsledků analýz v různých fázích provozu skládky s počátečním stavem. b) Vhodnými zásahy udržovat ochranný vegetační pás. c) Bezprostředně provádět úklid v případě úletů odpadů ze skládky (čištění oplocení, apod.). 13. Ostatní podmínky a) Manipulační a provozní řády jímky oklepové a mycí plochy a odvodnění základové spáry budou krajskému úřadu předloženy nejpozději k jejich kolaudaci. II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. III. Všechny připomínky účastníků řízení a správních úřadů byly akceptovány a zahrnuty do rozhodnutí, kromě připomínek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Připomínky uvedené v odůvodnění rozhodnutí se zamítají. IV. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: a) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /98/KM, ze dne (rozhodnutí ve věci souhlasu k povolení stavby podle 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších změn a doplňků) b) 2. část rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 948/ , ze dne (projekt monitorování skládky), vydaného podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) a změněného rozhodnutím MŽP ČR, č.j.: 840/1/521/10/99/9359, ze dne (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o odvolání JUDr. Petra Kužvarta, jako právního zástupce OS EKOKRAJINA NATURA Volfartice proti rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa č.j. ŽP 948/ , ze dne )

18 c) 1. výrok rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří, č.j.: SOV/4225/320/03-Ne, ze dne (souhlas s umístěním a realizací stavby podle 12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více