U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004"

Transkript

1 Usnesení RM U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne /2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek ze dne ) obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. na odstraňování zbytkových komunálních odpadů v souladu s Vyhláškou o systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a nabídku na plnění povinnosti Města Lanškroun daných 16 zákona 185/2001 za jí nabídnutou cenu. 174/2004 RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Údrţba veřejné zeleně v Lanškrouně zadané dle 49a zák. 199/1994 Sb. v platném znění takto: 1. Technické sluţby Lanškroun, s.r.o, 2. ostatní vyzvané firmy nabídky nepředloţily. 175/2004 RM schválila soutěţní podmínky k vyhlášení obchodní veřejné soutěţe na zhotovitele stavby - Výstavba 53 bj. v ul. Sokolská v Lanškrouně dle části druhé zák. č. 199/94 Sb. v platném znění. 176/2004 RM schválila soutěţní podmínky vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby - Bytový dům Pivovar č.p v Lanškrouně dle 49 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění. 177/2004 RM schválila soutěţní podmínky vyhlášení obchodní veřejné soutěţe na zhotovitele stavby Víceúčelová sportovní hala s umělou ledovou plochou zadané dle části druhé zákona č. 199/94 Sb. v platném znění. 178/2004 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise výstavby ze dne /2004 RM projednala ţádosti o vrácení poplatku za shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 dle přílohy a doporučuje správci poplatku vrátit poplatek ţadatelům. 180/2004 RM ve smyslu 28 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví schválila odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Dobrovského 630, Lanškroun pro rok 2004 a zpětně za rok /2004 RM ve smyslu 28 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví schválila odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola, ul. B. Smetany 460, Lanškroun pro rok 2004 a zpětně za rok /2004 RM ve smyslu 28 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví schválila odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola, nám. Aloise Jiráska 139, Lanškroun pro rok 2004 a zpětně za rok /2004 RM podle 63 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lanškroun a obcí Horní Čermná ohledně výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. RM souhlasila s rozšířením předmětu smlouvy spočívajícím v tom, ţe Městský úřad Lanškroun bude vykonávat přenesenou působnost v územním obvodu obce Horní Čermná při projednávání všech přestupků podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, ve kterém by je jinak byly příslušné projednávat v prvním stupni orgány obce Horní Čermná.

2 Usnesení RM /2004 RM podle 63 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lanškroun a obcí Trpík ohledně výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. RM souhlasila s rozšířením předmětu smlouvy spočívajícím v tom, ţe Městský úřad Lanškroun bude vykonávat přenesenou působnost v územním obvodu obce Trpík při projednávání všech přestupků podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, ve kterém by je jinak byly příslušné projednávat v prvním stupni orgány obce Trpík. 185/2004 RM podle 63 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lanškroun a obcí Ostrov ohledně výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. RM souhlasila s rozšířením předmětu smlouvy spočívajícím v tom, ţe Městský úřad Lanškroun bude vykonávat přenesenou působnost v územním obvodu obce Ostrov při projednávání všech přestupků podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, ve kterém by je jinak byly příslušné projednávat v prvním stupni orgány obce Ostrov. 186/2004 RM podle 63 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lanškroun a obcí Horní Třešňovec ohledně výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. RM souhlasila s rozšířením předmětu smlouvy spočívajícím v tom, ţe Městský úřad Lanškroun bude vykonávat přenesenou působnost v územním obvodu obce Horní Třešňovec při projednávání všech přestupků podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, ve kterém by je jinak byly příslušné projednávat v prvním stupni orgány obce Horní Třešňovec. 187/2004 RM podle 63 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lanškroun a obcí Albrechtice ohledně výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. RM souhlasila s rozšířením předmětu smlouvy spočívajícím v tom, ţe Městský úřad Lanškroun bude vykonávat přenesenou působnost v územním obvodu obce Albrechtice při projednávání všech přestupků podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, ve kterém by je jinak byly příslušné projednávat v prvním stupni orgány obce Albrechtice. 188/2004 RM rozhodla zadat zpracování energetického auditu společnosti Ökoplan Entwicklung, spol. s r.o., Brno na budovy ve vlastnictví Města Lanškroun překračujících limit spotřeby energie (čp. 5, 12 a 80 na nám. J. M. Marků, čp. 980 na ulici B. Martinů, čp. 493 a 460 na ul. B. Smetany, obě budovy čp. 630 na ulici Dobrovského, čp. 139 na nám. A. Jiráska, čp. 365 na ulici Ţiţkova, čp. 85 na ulici Wolkerova, čp. 312 v ulici Na Výsluní) podle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 213/2001 Sb.. 189/2004 RM uložila řediteli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. zabezpečit zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 213/2001 Sb. pro budovy v jeho správě mimo budov uvedených v usnesení č.188/ /2004 RM projednala ţádost předsedy cyklistického klubu Lanškroun Jiřího Dvořáka (čj. 4861/2004/sek ze dne ) o souhlas s vyhlašováním vítězů a se starty a dojezdy první, třetí a čtvrté etapy 34. ročníku Malého závodu míru 2004 AVX na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně a rozhodla ţádosti vyhovět. 191/2004 RM projednala ţádost Místní skupiny Vodní záchranné sluţby ČČK Pastviny (čj. 5007/2004/sek ze dne ) o příspěvek na činnost v r a rozhodla ţádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 2.000,- Kč z fondu RM. 192/2004 RM rozhodla darovat movité věci: zařízení kanceláře v DPS Horní Čermná uvedené v přiloţeném inventurním seznamu Obci Horní Čermná.

3 Usnesení RM /2004RM vzala na vědomí zprávu Ing. Romana Bureše o hospodaření v městských lesích v roce /2004 RM vzala na vědomí Závěrečnou zprávu RFM a závěrečné vyhodnocení čerpání a účelnosti vyuţití finančních prostředků za rok 2003 a doporučuje ji k projednání ZM. 195/2004 RM vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne s připomínkami. 196/2004 RM projednala společnou ţádost (č.j. 3405/2004/sek ze dne ) nájemců budovy č.p. 151 v Stráţní ulici (paní Bořková, MUDr. Filipová, MUDr. Ulmanová, paní Matějková, gynekologická ambulance) o obnovení vyhrazeného parkoviště pro zubní oddělení a ţádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí (3861/2004/sek ze dne ) o přidělení trvalého vyhrazeného parkovacího místa na nám. A. Jiráska a rozhodla oběma ţádostem nevyhovět. 197/2004 RM projednala ţádost (č.j. 3534/2004/sek ze dne ) obyvatel domu čp a doporučila ţadatelům jednat s PF ČR a vybudovat si parkovací místa na vlastní náklad. 198/2004 RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek společnosti TG TISK s.r.o., Lanškroun na vydání a distribuci Inforočenky 2004 ve výši ,- Kč z fondu ZM. 199/2004 RM projednala poţadavek Ing. Vladislava Vernera firma Guvex, na zvýšení dimenze kanalizačního řádu a únosnosti komunikace v ulici Dukelských hrdinů v rámci stavby inţenýrských sítí v lokalitě Pod Penzionem a rozhodla ţádosti nevyhovět z důvodu ţadatelem odmítnutého finančního podílu na akci. 200/2004 RM vzala na vědomí zápis z kontrolního dne stavby IS Pod Penzionem II. etapa stoka J1- ul. Sázavská ze dne /2004 RM projednala ţádost (č.j /2003/sek ze dne ) společnosti TG TISK s.r.o., Lanškroun o odkoupení částí pozemků p.p.č. 203/1, st.p.č. 526 a p.p.č. 200 vše v k.ú. Lanškroun a doporučuje ZM prodat uvedené části pozemků dle přiloţené situace ţadateli smlouvou o budoucí kupní smlouvě. 202/2004 RM projednala ţádosti (č.j /2003/sek ze dne a č.j. 2566/2004/PRA 37 PO ze dne ) Františka Joklíka, Lanškroun o odkoupení částí pozemků p.p.č. 203/1 a st.p.č. 526 v k.ú. Lanškroun a doporučuje ZM prodat uvedené části pozemků dle přiloţené situace ţadateli smlouvou o budoucí kupní smlouvě. 203/2004 RM rozhodla pronajmout paní Marii Šilarové, Lanškroun (č.j /Pra 49/Sv ze dne ) část pozemku p.p.č. 984/4 v k.ú. Lanškroun na zahrádku dle obvyklých podmínek a uložila OPPSMM sepsat s ţadatelkou nájemní smlouvu. 204/2004 RM vzala na vědomí nové (všemi ţadateli odsouhlasené) vytyčení a zaměření parcel v lokalitě Loděnice a uložila OPPSMM zveřejnit úmysl města prodat část pozemku p.p.č. 994/4 v k.ú.lanškroun. 205/2004 RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o z řízení věcného břemene mezi společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a Městem Lanškroun jako povinným na pozemcích p.p.č. 3668/11 ostatní plocha a p.p.č.3668/12 ostatní plocha, obě parcely v k.ú.lanškroun. Věcné břemeno se zřizuje za účelem rekonstrukce vodovodu v ulici Karolíny Světlé. 206/2004 RM souhlasila s uzavřením kupní smlouvy s manţeli MUDr. Jaroslavem a MUDr. Olgou Ulmanovými, Tatenice na prodej pozemku v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Jmenovaní splnili podmínky stanovené smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

4 Usnesení RM /2004 RM projednala ţádost paní Eleny Cinkové (č.j. 326/04/Pra-10/Po ze dne ), Dolní Třešňovec o pronájem parcely č. 1319/2 v k.ú. Dolní Třešňovec a ţádost pana Josefa Bureše (č.j. 2213/04/Pra-34/Po ze dne ), Dolní Třešňovec o koupi téţe parcely a uložila OPPSMM zveřejnit úmysl města uvedenou parcelu prodat. 208/2004 RM projednala ţádost (č.j. 3318/04/Pra-46/Sv ze dne ) společnosti RIESS KOVOVÝROBA, s.r.o., Lanškroun o pronájem restaurace KNOFLÍK a rozhodla ţádosti nevyhovět. 209/2004 RM projednala ţádost (č.j. 3320/04/Pra-45/Sv ze dne ) společnosti RIESS KOVOVÝROBA,s.r.o. o pronájem restaurace ve víceúčelové sportovní hale s umělou ledovou plochou v Lanškrouně a konstatuje, ţe ţádost přišla po termínu stanoveném usnesením RM č. 86/2004. RM rozhodla ţádost dále evidovat. 210/2004 RM projednala společnou ţádost (č.j. 3588/04/Pra-48/Sv ze dne ) Miroslava Bárty, Letohrad a Hany Obergriesové, Lanškroun o zřízení věcného břemene nebo odkoupení pozemků p.p.č. 3984/2 a st.p..č.112/2 v k.ú. Lanškroun a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat st.p.č. 112/2 ţadatelům po realizaci stavby na sousedním pozemku p.p.č. 3984/2. RM konstatuje, ţe není úmyslem města prodávat p.p.č. 3984/2 ani její část. O věcném břemeni bylo jiţ rozhodnuto usnesením RM č. 738/ /2004 RM vzala na vědomí zápis z jednání majetkoprávní komise ze dne /2004 RM projednala rozšířený návrh prodeje bytů dle sdělení ředitele společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o ze dne a uložila řediteli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. zajistit znalecké posudky a prohlášení vlastníka i na další bytové domy uvedené ve sdělení, vše v reţii společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. 213/2004 RM podle Pravidel o pronajímání bytů v majetku města rozhodla o zveřejnění volného bytu č.7 v domě č.p. 650/III Ţichlínské předměstí, ul. Zborovská k pronajmutí a uložila OPPSMM bez odkladu toto zveřejnění provést. Byt bude pronajat na základě výsledků losování, které proběhne dne /2004 RM projednala ţádost (č.j. 4252/04/Pra 63/Sv ze dne ) pana Zdeňka Hluchého, Lanškroun o pronájem poloviny stodoly u domu č.p. 606 ve Dvorské ulici, Lanškroun a rozhodla ţádosti vyhovět. RM zároveň zrušila své usnesení č. 116/2004 ze dne a uložila řediteli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. sepsat s ţadatelem nájemní smlouvu na dobu neurčitou na pronájem části (93 m 2 ) stodoly. 215/2004 RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem hřiště v ulici Na Výsluní, pozemek p.p.č. 2441/2 v k.ú. Lanškroun od manţelů Jiřího a Jiřiny Kučerových, Lanškroun. 216/2004 RM vzala na vědomí oznámení ředitele společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. o nalezení vhodného místa k umístění sběrného dvora a souhlasila s umístěním sběrného dvora na pozemcích st.p.č. 412, p.p.č. 3680/25 (ostatní plochy), p.p.č. 3680/1(ostatní plochy), p.p.č. 923/1(ostatní plochy). 217/2004 RM vzala na vědomí sdělení (č.j. 3494/2004/sek ze dne ) Ing. Josefa Mareše, ředitele obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. ve věci zefektivnění provozu veřejného osvětlení v Lanškrouně. 218/2004 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise ţivotního prostředí ze dne /2004 RM projednala ţádost investičního odboru MěÚ Lanškroun (č.j. 4277/2004/oţp ze dne

5 Usnesení RM ) o skácení 2 ks keřů jívy, 5 ks stromů olše a 1ks stromu javoru na pozemku p.p.č. 3304/2 v k.ú. Lanškroun a na základě doporučení komise ţivotního prostředí rozhodla ţádosti vyhovět a souhlas majitele s pokácením vydat, tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 220/2004 RM projednala ţádost společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. (č.j. 4581/2004/oţp ze dne ) o udělení souhlasu s pokácením náletových dřevin na pozemku p.p.č. 750/23 v k.ú. Lanškroun a na základě doporučení komise ţivotního prostředí rozhodla ţádosti vyhovět a souhlas majitele s pokácením vydat, tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 221/2004 RM projednala ţádost základní organizace odborového svazu Stavba ČR, Ústí nad Orlicí (č.j. 3571/2004/oţp ze dne ) o udělení souhlasu s pokácením náletových dřevin na hranici pozemků p.p.č. 994/4 a 994/27 v k.ú. Lanškroun a na základě doporučení komise ţivotního prostředí rozhodla ţádosti vyhovět a souhlas majitele s pokácením vydat, tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 222/2004 RM projednala ţádost investičního odboru MěÚ Lanškroun (č.j.5068/2004/oţp) o pokácení 2 ks olší na pozemku p.p.č. 839/4 v k.ú. Lanškroun a s pokácením 3 ks smrků na pozemcích p.p.č. 3684/1 a 3684/3 v k.ú. Lanškroun dle přiloţeného situačního snímku a rozhodla ţádosti vyhovět, a souhlas majitele s pokácením vydat, tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 223/2004 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro realizaci urbanistické studie pivovaru a podměstí ze dne /2004 RM stanovila paušální úhradu ve výši 3000 Kč za připojení rodinného domu k TKR a paušální úhradu ve výši 300 Kč za připojení bytu v bytovém domě k TKR. 225/2004 RM rozhodla vyzvat k podání nabídky na provádění technického servisu PCO pana Slavomíra Jansu, Lanškroun a společnost LAOS CZ spol. s r. o., Lanškroun. 226/2004 RM projednala ţádost pí. Romany Kyselové (č.j. 3367/2004/sek-ošk ze dne ) o prominutí úhrady příspěvku na neinvestiční náklady v MŠ Na Výsluní Lanškroun a rozhodla ţádosti nevyhovět. 227/2004 RM rozhodla poskytovat příspěvek při narození dítěte do vyčerpání částky, schválené v rozpočtu města na rok Příspěvek bude poskytován pouze na děti narozené do /2004 RM odvolala na vlastní ţádost pí. Petru Juřinovou, tajemnici komise ţivotního prostředí. 229/2004RM rozhodla zrušit svá usnesení č. 154/2004 ze dne a č. 138/2004 ze dne /2004 RM projednala ţádost občanského sdruţení KONTAKT Česká Třebová (bez č.j. ze dne ) ve věci poskytnutí příspěvku města na úhradu nákladů spojených s provozem linky důvěry a rozhodla ţádosti vyhovět a poskytnout příspěvek ve výši 3.000,- Kč z fondu RM. 231/2004 RM projednala ţádost (č.j. 3954/2004/sek ze dne ) Josefa Pilného, organizačního a uměleckého vedoucího orchestru Big Band Lanškroun o příspěvek, který by orchestru umoţnil účast na Mezinárodním hudebním festivalu Děčín Děčínská nota a rozhodla ţádosti vyhovět a příspěvek ve výši ,- Kč z fondu RM poskytnout prostřednictvím příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun. 232/2004 RM vzala na vědomí dopis Obce Rudoltice ve věci registrace VKP - Alej k Zámečku (č.j. 4024/2004/sek ze dne ).

6 Usnesení RM /2004 RM projednala ţádost společnosti Český Telecom, a. s. (zaslanou ovou poštou dne prostřednictvím společnosti PIIS s. r. o. - Ing. Jan Filip) o projednání věcného břemene ve prospěch společnosti Český Telecom, a. s., Praha 3 pro uloţení telekomunikačních kabelů přes pozemky ppč. 835/1 - ost. pl., ppč. 839/13 - zahrada a ppč. 3717/5 - ost. pl. v k. ú. Lanškroun (akce přeloţka telekomunikačního kabelu - Sportovní areál Lanškroun - I. etapa, Prodlouţení ulic U Stadionu a Za Střelnicí) a souhlasí s poloţením kabelu a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Ing. Jan Šebrle v. r. Mgr. Zdeněk Baborák, v. r. 1. místostarosta 2. místostarosta Ing. Martin Košťál, v. r. starosta Příští jednání RM bude v pondělí od hod.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více