Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012"

Transkript

1 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax URL: Kraj: Moravskoslezský zizovatel: Krajský úad Moravskoslezského kraje I:O: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax PoboBky: Hrad Sovinec, autopošta BidliBná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku B.p. 146 Telefon, fax: PoBet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 PoBet expozic: 18 (do Bervna ) PoBet nov uspoádaných výstav: 18 Návštvníci expozic a výstav celkem: Návštvníci kulturn výchovných akcí: PosluchaBi ú návštvníci pednášek, exkurzí a odborných výkladh: 594 PoBet kulturních akcí: 25 PoBet pednášek, exkurzí a odborných výkladh: 17 PoBet badatelh: 144 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: ev. Bísel chronologické evidence / kush sb. pedmth evidenbních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): evidenbní Bísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazkh PoBet knihovních jednotek: PoBet objekth ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) PoBet objekth ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, kosárna Karlovice ve Slezsku) Plocha v tchto objektech pístupná veejnosti: m 2 PoBet zamstnanch (pepobtený stav): 30,6 PoBet odborných pracovníkh (kurátoi sbírek, konzervátoi, knihovníci, kulturn-osvtoví pracovníci/výtvarníci, dokumentátoi - pepobtený stav): 11,1 1

2 3. Plnní innosti organizace 3a) Plnné st$ejní úkoly - práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn, pobítabová evidence a digitalizace, depozitární relimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokabní seznamy, konzervace sbírek, záphjbky) (viz bod 3.b.I.) - provozování celkem 18 expozic - viz bod 4. Plnní poslání organizace - úpravy a doplnní stávajících expozic, píprava nových, zejména: - zámek Bruntál - zámecká expozice: doplnní instalace ve 4 sálech - hrad Sovinec - nová expozice - pracovna a obydlí nadlesního v budov 6. brány - zcela nov instalována expozice lesnického školství v konírnách - reinstalace expozic na chodb v purkrabství a v Rytíském sále - kosárna v Karlovicích - nová expozice - lolnice - reistalace expozice Zemdlské stroje, náadí a náiní ve stodole - píprava a realizace výstav - nov realizováno celkem 18 výstav (celkem 20 i s 2 výstavami z roku 2011)- viz bod 4. Plnní poslání organizace - píprava a realizace celkem 25 doprovodných kulturních akcí - odborná a výzkumná Binnost vbetn píprav konferencí a workshoph (bod 3.b.II.) - edibní a publikabní Binnost (bod 3.b.III.) - realizace pednášek, slulby badatelhm (bod 3.b.IV.) - slulby muzejní knihovny 3b) Zpráva o plnní úkol, Muzejní odborné Binnosti (pébe o pedmty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentabní a kulturn osvtová Binnost byly v roce 2012 zabezpebovány v souladu s platnou organizabní strukturou Muzea v Bruntále, p.o., útvary muzejním a památkové pébe. Na plnní stanovených úkolh se podíleli: Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti; koncepce a organizace výstav moderního výtvarného umní Muzejní útvar: Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka (od , úvazek 0,5; od úvazek 1) Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - spolebenskovdní Bc. Martin Kahoun - konzervátor Kateina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturn osvtová pracovnice (v roce 2012 z dhvodu dlouhodobé nemoci nepracovala, zemela ) Mgr. Kvtoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spolebenskovdní, s výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie umní (zkrácený úvazek 0,3) PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - spolebenskovdní Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskh, kurátorka zámecké knihovny - Básti fondu deponovaného v mezaninu severního kídla zámku Mgr. Jakub Novotný - konzervátor ( , úvazek 0,5) 2

3 Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - pírodovdní a fondu lesnictví z podsbírky jiné - spolebenskovdní ZdeRka Šipošová - výstaváka (od , zkrácený úvazek 0,5) Útvar památkové pébe. PhDr. Uubica Mezerová - vedoucí útvaru, historibka umní, památkáka, kurátorka památkových fondh, a Básti muzejního fondu historie umní, odborná správa muzejního fondu historie umní podsbírky jiné- spolebenskovdní Jiina Miketová správce, pokladník a prhvodce kosárny v Karlovicích Pavel Zástra kastelán hradu Sovince (do ) Kateina Jarmarová kastelánka hradu Sovinec (od ) Jana Barová pokladník, prhvodce na hrad Sovinci Filip Ondruška údrlbá hradu Sovince Ing. Karel Raszka - prhvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále Sezónní prhvodci V oblasti muzejních odborných Binností (pébe o pedmty kulturní povahy), v prezentabní a kulturn osvtové Binnosti se v roce 2012 jako velmi pozitivní projevilo posílení konzervátorského pracovišt o dalšího odborného pracovníka. Plnní dalších úkolh ale bylo i v tomto roce do znabné míry ovlivnno zkráceným pracovním úvazkem odborné pracovnice Mgr. Kvtoslavy Málkové, Ph.D. (úvazek 0,3) a dlouhodobou pracovní neschopností výtvarnice Kateiny Košnovská-Járkové (leden Bervenec 2012). Správu depozitáh Mgr. K. Málkové, Ph.D. v dob její nepítomnosti na pracovišti vykonávala celorobn Ing. Iveta Svobodová. Úkoly kulturn osvtové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní zamstnaci muzea dle svých molností a schopností, zejména editelka organizace Mgr. H. Garncarzová, dále pracovníci muzejního útvaru PhDr. T. Niesner, J. Nováková, Mgr. V. :apka, vedoucí útvaru památkové pébe PhDr. U. Mezerová a D. TomašBáková z útvaru ekonomického. Od záí pak byla pijata jako výstaváka ZdeRka Šipošová. Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako pedseda redakbní rady Sborníku bruntálského muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále (PSS:) a další Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Oldiška Bráchová (ZA Opava - SOkA Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (Stedisko ekologické výchovy Krnov). 3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentaní innost - muzejní sbírky, památkový fond, další fondy PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (pírhstky), konzervování a restaurování, výphjbky a záphjbky - viz tabulka Oborové ukazatele - dále doplnní: - Muzejní fondy - evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - - celkem evidenbních záznamh, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: evidenbních záznamh (vyazeno ev.z.) - podsbírka jiná-pírodovdní: evidenbních záznamh (vyazeno 549 ev.z.) - hlášení odeslána k 20.2., a , zpracováno 848 záznamh - akvizice: celkem 245 pírhstkových Bísel, tj. 370 kush sbírkových pedmth, z toho 3

4 - podsbírka jiná-spolebeskovdní: 219 pírhstkových Bísel, tj. 284 kush - podsbírka jiná-pírodovdní: 26 pírhstkových Bísel, tj. 86 kush - pobetní stav muzejních sbírek: pírhstkových Bísel, kush pedmth - evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 273 sbírkových pedmth - Památkové fondy: - Mobiliární fond zámku Bruntál vbetn svozh ev. jednotek pedmth, v programu CastIS opraveno 81 evidenbní záznam - evidence fondh muzejního, památkového a knihovního výpoetní technikou - celkem zpracovány pedmty - v programu DEMUS (muzejní sbírky): 2140 z toho v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stuper): v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stuper): v programu CastIS (památkový fond): 81 - v programu KP win (muzejní knihovna): digitalizace sbírek - zdigitalizováno 348 ks pedmth, 466 snímkh - inventarizace ádná sbírkového fondu probhla ve dnech V prhbhu inventarizace bylo zinventrizováno 588 sbírkových pedmth zapsaných pod 258 pírhstkovými Bísly. Inventarizací v roce 2012 byl v souladu s 12 zákona B. 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy, a 3 vyhlášky MK :R B. 275/2000Sb, kterou se provádí zákon B. 122/2000 Sb., dokonben desetiletý cyklus úplné inventarizace Sbírky Muzea v Bruntále - nápravná opatení z inventarizace 2011 provedena do , nápravná opatení z inventarizace 2012 vydána s datem plnní k pohyb sbírek - záphjbky a výphjbky: pobet viz tabulka Oborové ukazatele ; související výkony - výbr pedmth, jejich nafocení, ošetení konzervátorem, veškeré evidenbní záznamy, smlouvy atd. - externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurováno 8 sbírkových pedmth - pro rok 2013 pipravováno 39 pedmth památkového fondu o finance z PRMKP MK :R - konzervování sbírek - konzervátoi muzea zkonzervovali celkem 330 pedmth kulturní povahy - preparování sbírek- extern preparováno 5 zvíat - depozitární re$imy - oznabování sbírek evidenbními Bísly a jejich ukládání, vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zptné ulolení, aktualizace lokabních seznamh, kontroly stavu sbírek za úbasti konzervátora, pedávání vytipovaných ohrolených pedmth konzervátorhm k ošetení, úklidy depozitáh apod. apod. - muzejní knihovna: celkem knihovních jednotek pírhstky - 86 knihovních jednotek výphjbky pobet evid. BtenáH: 53 pobet návštvníkh celkem: b.II. Odborná innost - píprava expozic nových, úprava a doplnní stávajících (pehled expozic viz v bod 4. Plnní poslání organizace: - zámek Bruntál - zámecká expozice - zmny: doplnní instalace ve 4 sálech, závsy v 5 pokojích, obrazy na hlavním schodišti, úpravy texth, zateplování do dveí 4

5 - hrad Sovinec - nová expozice pracovny a bydlení nadlesního v 6. brán - zcela nov instalována expozice Historie lesnické školy na Sovinci v konírnách - úpravy expozice Rytíský sál - reinstalace expozic na chodb v purkrabství - vánobní instalace - kosárna Kalovice - nová expozice Lo"nice - reistalace expozice Zemdlské stroje, náadí a náiní ve stodole - velikonobní a vánobní instalace - zateplování oken - píprava výstav obsahov-scénaristická, organizabní, píprava odborných texth a pracovních listh aj. - viz pehled výstav v bod 4. Plnní poslání organizace - Mimo výstavy realizované v objektech muzea bylo 7 výstav odborn pipravených pracovníky muzea instalováno v Turnov (Cukr a Bokoláda, 3291 návštvník), v Ostrav (Bylinky, 1802 návštvníci), v Semilech (:aj a bylinky, 1201 návštvník), v :eském Tšín (Cukr, 845 návštvníkh), ve Vyškov (:okoláda, 827 návštvníkh; Káva, 569 návštvníkh) a ve Vrbn pod Praddem (:ást výstavy o chlebu) - píprava akcí -organizabní - viz pehled akcí v bod 4. Plnní poslání organizace: - Hradozámecká noc s restaurátory zámek Bruntál (Mezerová) - Hradozámecká noc s šermíi na hrad Sovinci (Jarmarová) - Fajne leto v kosárn (Mezerová) - vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková) - muzejní noc (Svobodová, Hornišer) - akce na hrad Sovinci (Mezerová, Jarmarová) - píprava publikace Zámek Bruntál - viz bod 3.b.III.PrezentaBní Binnost - EdiBní Binnost: - výzkum a v pamyových institucích (viz níle výzkumné a odborné úkoly, dokumentabní Binnost ), píprava obrazového materiálu, texty, korektorské práce atd. (Mezerová, Garncarzová, :apka, Hornišer, Niesner). - píprava text,, pednášek, odborných výklad, a akcí - viz níle bod 3.b.III.PrezentaBní Binnost a 4. Plnní poslání organizace - píprava sborník, muzea: soustední píspvkh,editorské, redaktorské, korektorské práce, podklady pro nekrolog K. Košnovské-Járkové - sborník 2012 vydán, 2013 pipravován k vydání v roce 2013 (Niesner, :apka) - spolupráce pi píprav a realizaci lesnické a zemdlské expozice v muzeu Malá Morava (Svobodová) - posudky, vedení prací, odborné praxe atd. - zpracovávání odborných posudkh: 6 (Mezerová) - vedení 5 diplomových a seminárních prací studenth (Mezerová) - vedení odborných praxí 32 studenth (Mezerová, Kahoun Niesner) - píprava a organizace konferencí, semináí, worshop, viz i níle 3.b.IV....konference, semináe, workshopy: - mezinárodní konference Kulturní pluralismus a multikulturní výchova, pipravená ve spolupráci s Akademií vd :R, akademiemi vd Ruské federace a Lotyšské republiky a lotyšskou univerzitou ( ) (Niesner) workshop orální historie, pipravený ve spolupráci s Akademií vd :R, Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a :eskou asociací orální historie ( ) (Niesner) 5

6 - mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách, pipravená ve spolupráci s ObBanským sdrulením Jenesnický kamzík a Jesenickou lesnickou spolebností ( ) (Svobodová) - výzkumné a odborné úkoly, dokumentaní innost - +eská spolenost v období normalizace a transformace. /ivotopisná vyprávní. Úkol ešený Ústavem soudobých djin Akademie vd :eské republiky v letech Participace na projektu - realizace v regionu Moravskoslezského kraje: metodologické školení na COH ÚSD AV :R , 12.4., , ; realizace 7 rozhovorh (10,5 hod) s 3 narátory (Niesner) - Slezsko: pam1 - identita - region. Msto - zámek- krajina. Kulturní krajina eského Slezska od stedovku do první svtové války. Projekt ešený Slezským zemským muzeem v Opav. Výbr exponáth, zpracování soupisu, doplnní identifikabních údajh a základního popisu; zpracovávání 21 hesel jednotlivých exponáth do katalogu (viz i 3.b.III.), píprava a pedání exponáth (Mezerová, Niesner) - Archivní dokumentace zámku Bruntál - výzkum v Ústedním archivu Nmeckého ádu (DOZA) ve Vídni , , v Zemském archivu v Opav, archivech památkového ústavu a muzeí. Institucionální. (Mezerová, Hornišer) - Popis terénních poz6statku d6lních dl a hornických sídel v prostoru Andlskohorského rudného revíru - zamování dhlních dl a prostoru technického zázemí na Javorovém vrchu. Institucionální. (Hornišer) - Zpracování a rekonstrukce archeologického keramického materiálu z hradu Sovince. Institucionální. (Hornišer) - odborná innost další: - zabezpebení realizace další etapy výsadby v zámeckém parku, zajištní a realizace podzimního ošetení stávající výsadby, realizace druhé etapy zalolení trávníku v parku, zajištní ošetení polámaného dubu po vichici (Svobodová) 3.b.III. Prezentaní innost - ediní innost: - Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Nástnný msíbní kalendá. Sestavila H. Garncarzová; texty U. Mezerová, T. Niesner; foto, grafika V. :apka. Bruntál 2012, 13 listh, náklad ks. - Sborník bruntálského muzea Píprava k vydání: redakbní rada V. :apka (grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (pedseda, jazyková úprava). Bruntál 2012, 94 s., náklad 300 ks. - kol.: Zámek Bruntál. Fotografie, design V. :apka; koncepce, texty U. Mezerová, T. Niesner. Bruntál 2012, 208 s., náklad ks. - vydání propagabních letákh Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, PF 2013 s informacemi o muzeu, 5 pozvánek a informabních materiálh k výstavám a akcím, 3 kalendáíky s objekty, pohlednice Zámek Bruntál (celkem 13 tiskovin) - odborné texty publikované: Hornišer, I.: Cesta Viktora Heegera na Grossglockner v roce Sborník Bruntálského muzea 2012, Bruntál 2012, s Hornišer, I.: Malá Morávka v roce Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, únor, duben, Berven 2012, ss. 3. Hornišer, I.: ZnaBkovací sekery z bruntálských polesí. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, kvten 2012, s. 3. 6

7 Mezerová, U.: Architektura a vyulití jesenického domu na píkladu areálu kosárny v Karlovicích. In: Sborník XII. svatováclavského mezinárodního setkání v Jeseníku. Jeseník 2012, s Mezerová, U.: Domy s historií. Bruntálský a krnovský deník 2012, 3 pokrabování. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Areál kostela Panny Marie Pomocné na Uhlíském vrchu. Náš domov, , s.7-8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Evangelický kostel Nejvyššího Spasitele / kostel :eskoslovenské církve husitské. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Hbitovní kaple sv. archandla Michaela. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlíském vrchu. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8; , s.7-8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Kostel Panny Marie Tšitelky a bývalá kolej piaristh. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Nový mstský hbitov v Bruntále. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. [idovský hbitov. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: texty 11 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 128, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 222, 253, 254, 397. Mezerová, U.: text Seznam vyobrazení a popisky k jednotlivým vyobrazením v nástnném kalendái Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál Mezerová, U.: Zámek Bruntál. Hrad Sovinec. Kosárna Karlovice. PropagaBní a informabní letáky. Bruntál 2012 Mezerová, U. - Niesner, T.: texty 2 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 136, 138. Mezerová, U.: texty a popisky In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s , Mezerová, U. - ZgaLár, A. - [ilka, Z.: PrHvodce mstem Bruntál. Hbitov. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8; , s.7-8. Niesner, T.: text Bruntál v datech v nástnném kalendái Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál Niesner, T.: PrHvodce mstem Bruntál. Zámek Bruntál. Náš domov, , s.7-8; , s.7-8; , s.7-8. Niesner, T.: texty o Bruntálu a 7 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 56, 61, 117, 128, 131, 135, 140, Niesner, T.: Zámek Bruntál. Zámek Bruntál v datech. Zámek Bruntál (text resumé peloleného do anglibtiny, nmbiny a polštiny). In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s.5 7, 8 17, , , odborné texty zveejnné jinou formou (televizní vysílání) Málková, K.: UloLeno v depozitáích II. Pro :TV Ostrava, 4 texty Mezerová, U: UloLeno no v depozitáích I. Pro :TV Ostrava. 7

8 - odborné texty zpracované a pipravované: Hornišer, I.: PrHmyslová výstava v Bruntále v roce (do sborníku muzea 2013) Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. (do sborníku muzea 2014) Hornišer, I. - Mezerová, U. - Niesner, T.: To nej... Texty o zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárn v Karlovicích do publikace vydávané T. Harabišem. Málková, K.: Prapor SpoleBenstva pekah v Bruntále z roku 1948 a historické okolnosti jeho vzniku. (do sborníku muzea 2013) Niesner, T.: Djiny (cizojazybná resumé). In: kol.: Bruntál. Píbh nejstaršího msta. Bruntál 2013, s (anglický peklad), (nmecký peklad), (polský peklad) /24 normostran/ Niesner, T.: Bruntál region v pohranibí. Text píspvku na mezinárodní konferenci Kulturní pluralismus a multikulturní výchova- Bruntál normostran. - televizní a rozhlasové relace: celkem 14 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T Ostrava, :R Olomouc, Rádio Proglas - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner) - propagace: - propagabní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková místa Tixík, Malované mapy, Kapka Moravy (Mezerová) - 25 propagabních texth v tisku (v tisku celkem 100 texth o muzeu) - propagace na vlastních i cizích www. stánkách - propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno - zpracování nových informabních panelh 3.b.IV. Realizace pednášek, slu$by badatel,m, konference, semináe, workshopy - pednášky - 17, 16 témat, 594 posluchai (Mezerová, Hornišer, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17 (Mezerová, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách badatelé - 144, z toho 85 ve sbírkách, 59 faktografické informace z oborh v muzeu zastoupených (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, :apka, Hornišer, Niesner) - Konference, semináe, workshopy: - 4. mezinárodní vdecká konference Kulturní pluralismus a multikulturní výchova, , zámek Bruntál; spolupoadatelství s Ústavem pro soudobé djiny AV :R, Ústavem filozofie a sociologie Lotyšské univerzity a Lotyšské akademie vd a Ústavem sociologie Ruské akademie vd. PoBet úbastníkh: 72 (15 pednášejících) interdisciplinární workshop orální historie, , hrad Sovinec; spolupoadatelství, hlavní poadatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé djiny AV :R, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci, :eská asociace orální historie. PoBet úbastníkh: 57 (23 pednášejících) - Mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách, , zámek Bruntál; spolupoadatelství s ObBanským sdrulením Jesenický kamzík a JEsenickou lesnickou spolebností. PoBet úbastníkh: 115 (13 pednášejících). 8

9 Oborové ukazatele OBOROVÉ UKAZATELE sbírkových pedmt, v CES (centrální evidence sbírek) pír,stky sbírek celkem -pírhstky sbírek (nákup) -pírhstky sbírek (v KB) -pírhstky sbírek (bezúplatný pevod-dar, ddictví, ) -pírhstky sbírek (vlastní Binnost) 245 ev.b. / 370 ks 132 ev.b. / 172 ks ,- KB 0 ev.b. / 0 ks 113 ev.b. / 198 ks konzervované a restaurované pedmty (ks) 343 poet výp,jek jinému subjektu 741 /23 smluv/ A) SBÍRKY (POBTY) poet výp,jek od jiného subjektu 335 /21 smluv/ odborné texty (Blánky) 25 propagabní Blánky psané zamstnancem PO 25 Blánky v tisku týkající se PO 100 B) PUBLIKABNÍ BINNOST pobet vydaných publikací, letákh, 16 C) GRANTOVÉ PROJEKTY pobet podaných pihlášek 7 (nad 20.tis. K) z toho pobet úspšných 3 poznámky: odborné texty a vydané publikace viz bod 3.b.III grantové projekty (bez krajských): - úspšné: MK :R - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního ddictví 2012 (2 projekty); MK :R - Podpora obnovy kulturních památek... - neúspšné: MK :R - Program záchrany architektonického ddictví (2 projekty); MK :R - program restaurování movitých kulturních památek; Nadace OKD. 4. Plnní poslání organizace: BINNOST ORGANIZACE: 4.1 pobet výstav celkem v rámci PO (i pokrabující z pedešlého období): 20 z toho pevzaté výstavy 2 z toho pobet nov otevených výstav pobet expozic celkem 18 z toho pobet nov otevených expozic doplrující kulturní akce placené, neplacené 25 NÁVŠTKVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ pobet expozic, výstav a akcí pobet návštvníkh* výstavy a expozice = body ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3) ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) knihovna xxx 673 * u placeného vstupu dle pobtu prodaných vstupenek v pípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu návštvníky nepobítat 2 x 9

10 Zámek Bruntál - expozice Název expozice: Zámecká expozice Bruntál celoroní provoz Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s phvodním mobiliáem ze 16. al 19. století, schodišt a kaple v pízemí. Název expozice: `emeslo má zlaté dno celoroní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce pedstavena pomocí autentických sbírkových pedmth jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická slolka. Název expozice: Píroda Bruntálska celoroní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostedky zobrazena fauna regionu v celé šíi, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická slolka. Zámek Bruntál - výstavy Název výstavy: Vánoní ozdoba 2011 termín: ( ) Obsah: soutlní výstava poádaná pi pílelitosti Vánocí na zámku 2011 Místní, z pedchozího roku Název výstavy: Svt eského granátu termín: ( ) Obsah: šperky z Beského granátu, kámen a jeho zpracování Regionální, z pedchozího roku Název výstavy Ladislav Steininger - Objekty termín: Obsah: výstava dl významného krnovského výtvarníka Regionální Název výstavy +eská exotika aneb papoušci po esku termín: Obsah: výstav fotografií známého bruntálského fotografa Štpána Mikulky Místní Název výstavy Slovenští krajané mezi námi. Z historie a souasnosti termín: Obsah: výstava dl o slovenské menšin v :eské republice Regionální, pevzatá Název výstavy: (Ab)normalizace - fotografie J. Štreita termín: Obsah: výstava dosud nevystavovaných fotografií významného fotografa Nadregionální 10

11 Název výstavy: Bruntálská kraslice 2012 termín: Obsah: výstava velikonobních ozdob, vytvoených školami, jednotlivci - soutlní Místní Název výstavy: Nová Okna termín: Obsah: výstava dl výtvarníka Stanislava Nemravy Regionální Název výstavy: Chléb za bichem nechodí termín: Obsah: výstava o chlebu a všem, co k nmu vede Regionální. Název výstavy: HLE... je nám u" 50 termín: Obsah: výstava praví Láku k výrobí Základní školy - speciální školy v Bruntále Místní Název výstavy: Jaroslav Charfreitág Cesta do Nového svta termín: Obsah: výstava fotografií dosud neznámého fotografa z pobátku 20. století Regionální Název výstavy: Rezervace pro Jitku. Díla D. Miluláškové a P. Formana termín: Obsah: prezentace dl moderního výtvarného umní výtvarníkh, majících své koeny na Bruntálsku Regionální Název výstavy: Platím!!! termín: Obsah: výstava registrabních pokladen ze sbírek Múzea obchovu v Bratislav z období od konce 19. do poloviny 20. století. Regionální, pevzatá Název výstavy: Kamzík horský termín: Obsah: výstava k 100. výrobí vysazení kamzíka horského v Jeseníkách; výstava i oubástí mezinárodní konference konané Regionální Název výstavy: Bohuslav Reynek. +eský moderní samotá termín: Obsah: výstava dl svtov proslulého Beského výtvarníka Regionální 11

12 Název výstavy: Síla medu termín: Obsah: výstava o vbelách a jejich chovu, o vbelích produktech a jejich významu pro Blovka Regionální Název výstavy: Vánoní ozdoba 2012 termín: Obsah: soutlní výstava poádaná pi pílelitosti Vánocí na zámku 2012 Místní Návštvnost expozic a výstav v bruntálském zámku: Zámek Bruntál - akce Název akce: Velikonoce na zámku termín: Obsah: folklorní pedstavení velikonobních zvykh, vyrábní kraslic, prodejní jarmark, soutl o nejkrásnjší kraslici, zámecká kaple instalována velikonobn Placená akce. Místní Název akce: Muzejní noc termín: Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí a Mezinárodnímu dni památek, zahájení výstavy Chléb za bichem nechodí, doprovodný program o chlebu, jeho výrob, o pstování obilí, besedy s pekai, nobní prohlídky zámecké expozice, kde instalována výstav Co jedli nmetí rytíi Placená akce. Místní Název akce: Hradozámecká noc s restaurátory termín: Obsah: netradibní vebení prohlídky zámecké expozice doprovázené odborným výkladem restaurátoth Placená akce. Místní Název akce: Vánoce na zámku termín: Obsah: vánobní zvyky, vánobní jarmark, vyhodnocení soutle o nejkrásnjší vánobní ozdobu. Placená akce. Místní Návštvnost akcí v bruntálském zámku: Návštvnost expozic, výstav a akcí na zámku celková:

13 Muzeum Karlovice - expozice (zpístupnny ) Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století Obsah: ve 2 místnostech v pízemí stylov zaízené místnosti originálním mobiliáem Název expozice: Obydlí lesníka Obsah: v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka Název expozice: LoLnice Obsah: v 1. pate objektu kosárny nov insatlována expozice bydlení - lolnice Název expozice: :lovk a les. Expozice lesnictví. Obsah: semenáství a školkaství, ochrana a pstování lesa, tlební Binnost, hospodáské plánování v lesním hospodáství. Lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexn pedstavující lesnickou Binnost od pstování lesa al po hospodáské vyulití Název expozice: Zemdlské stroje, náadí a nábiní Obsah: ve stodole vedle kosárny zemdlské stroje a náadí, po reinstalaci v roce 2012 zpístupna Muzeum Karlovice - výstavy Název výstavy: Velikonoce v kosárn termín: Obsah: velikonobní výzdoba lidového interiérh v minulosti Místní Název výstavy: Vánoce v kosárn termín: Obsah: velikonobní výzdoba lidového interiérh v minulosti Místní Návštvnost expozic a výstav (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): Muzeum Karlovice - akce Název akce: Fajne léto 2012 termín: Obsah: v rámci Technotrasy virutáln spojujících 12 objekth technického rázu v kraji ukázka práce kováh, sebení trávy kosou, snopkování, gastronomické speciality apod. Neplacená akce. Regionální Návštvnost akcí: 230 Návštvnost kosárny celková:

14 Hrad Sovinec - expozice (zpístupnn od ) Název expozice: Rytíský sál Obsah: expozice v pate tzv. Remteru Název expozice: Hradní pokoj Obsah: v budov 7. brány zaízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliáem z konce 19. století Název expozice: Pracovna a bydlení nadlesního Obsah: nová instalace v pate budovy 6. brány Název expozice: Jídelní sklep Obsah: expozice ve sklep JiLního paláce Název expozice: Vinný sklep Obsah: expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou Název expozice: Právo útrpné na hrad Obsah: mubírna ve sklep purkrabství pomocí replik Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad) Obsah: expozice v pízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a unikátní erbovní galerii BlenH `ádu nmeckých rytíh na kachlích Název expozice: Stípky z historie hradu Obsah: do Bervna v hradních konírnách, od Bervna reinstalovaná na chodb v pate purkrabství - historie hradu pomocí autentických pedmth, fotografií Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci Obsah: expozice vnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vd, v konírnách. V Bervnu podstatn rozšíena a reinstalována Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále Obsah: v pate purkrabství nejzajímavjší a nejcennjší zbran ze sbírek muzea Název expozice: Numismatika. ády a vyznamenání ze sbírek muzea Obsah: do Bervna 2012 na chodb v pate purkrabství, nejzajímavjší ády a vyznamenání ze sbírek, pehled dobových platidel, cen a plath Hrad Sovinec - výstavy Název výstavy: Vladimír Preclík termín: Obsah: prezentace tvorby významného Beského umlce Nadregionální Návštvnost expozic a výstav na hrad (všechny expozice v rámci prohlídek objektu):

15 Hrad Sovinec - akce Název akce: NA POMLÁZKOVÉ VESELICI termín: Obsah: Tradice a zvyky pi vítání jara s netradibní velikonobní prohlídkou Název akce: REKVIEM ZA RYTÍ`E termín: Obsah: VelikonoBní jarmark Název akce: P`ÍZRAK TEMNÉ Ve[E termín: Obsah: NetradiBní Barodjnické prohlídky Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADe termín: Obsah: Divadelní pouy Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO VE MLÝNe termín: Obsah: Dtský den na pohádkovém hrad plný pohádek,soutlí a klání rytíského. Název akce: KMOTRA SMRT termín: Obsah: NetradiBní prohlídky Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK termín: Obsah: Šperkai, kovotepci,emeslné dílny na hrad Název akce: NOC FILMg VII Markéta Lazarová termín: Obsah: Setkání filmových nadšench v netradibním prostedí hradu, obnovená premiéra filmu Markéta Lazarová, koncerty folkového písnibkáe Ullmanna a skupiny Bátory z Opavy Placená akce. Nadregionální Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII termín: Obsah: šermíi, stelci, Loldnéi a soutlní hry 15

16 Název akce: ZA +EST KRÁLE termín: Obsah: Sovinec v dob války ticetileté Název akce: OÍMSKÉ LEGIE termín: Obsah: ukázky ze Livota ímských legionáh a jejich vojenských technik Název akce: STOEVÍC KNR/NY HORTENZIE termín: Obsah: povsti a pohádky s Bílou paní Název akce: PAST NA MEDVRDA termín: Obsah: lesnické a vbelaské slavnosti Název akce: NA POÍKAZ KRÁLE termín: Obsah: mumraj na stedovké tvrzi, rytíský turnaj Název akce: HODOKVAS RYTÍOE KOBYLKY termín: Obsah: tradibní emeslný jarmark, ukázky zrubnosti emeslníkh Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2012 termín: Obsah: netradibní veberní prohlídky se šermíi Název akce: JESTOÁB POTULNÉHO TRUBADÚRA termín: Obsah: netradibní sokolnické prohlídky Název akce: 10. VÝRO+NÍ SETKÁNÍ KLUBU SBRRATELW TURISTICKÝCH SUVENÝRW termín: Obsah:10. výrobní setkání Klubu sbratelh turistických suvenýrh Neplacená akce. Regionální Název akce: TAJEMSTVÍ STARÉ ALMARY termín: Obsah: loupelnické prohlídky 16

17 Název akce: HOFMISTROVA ZÁVRX termín: Obsah: prohlídky hradních zákoutí pi slavnostním ukonbení sezóny Návštvnost akcí celková: Návštvnost hradu celková: ROZDKLENÍ NÁVŠTKVNOSTI DLE POBOBEK Celkem z toho Zámek Bruntál z toho Hrad Sovinec PO a poboky - z toho Kosárna Karlovice Pée o nemovité kulturní památky - provoz a vyu$ití zpístupnných památek poboka A - Zámek Bruntál poboka B Hrad Sovinec poboka C Kosárna Karlovice Všechny objekty a areály jsou oteveny a veejnosti zpístupnny formou výstav, expozic a veejné zelen. Nezpístupnné Básti plní funkci odborného, administrativního, hospodáského a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami a údrlbou se plní. Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, píspvkové organizace. Krom expozic, výstav a zámeckého parku sloulí návštvníkhm prodejna a informabní centrum, poskytující informace o kulturním dní, sportovních a ubytovacích molnostech celého okresu Bruntál. Ostatní prostory jsou vyulívány jako kanceláe, depozitáe, sklady a šatny. Samostatn stojí budova dílen. Tém všechny prostory kosárny v Karlovicích (krom bytu správce, chléva a sklepního prostoru) sloulí k expozibním úbelhm a jsou zpístupnny veejnosti. Funkci provozovatele a správce plnila správkyn areálu bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na pílelitostnou výpomoc a údrlbu, kteí v budov kosárny i bydlí. Na hrad Sovinci jsou zpístupnny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice, v 1. brán prodejna s pokladnou a informabním centrem. WC pro veejnost jsou umístna na nádvoí: 1., 2.(velkokapacitní) a 4.( bezbariérové). V interiéru 6.brány byly zízeny nové expozice pedstavující kancelá a bydlení nadlesního, pízemí sloulí jako zázemí pro 17

18 kulturní akce. Podkroví 1.brány a koníren, dále pak celá 4.brána sloulí jako ubytovny, ve 3.brán je byt kastelána. Pro kancelá a šatnu zamstnanch sloulí prostor v pízemí purkrabství. Jako technické zázemí jsou vyulívány nkteré prostory purkrabství, 2. a 3. brány a zbrojnice u 5.nádvoí. Na hrad Sovinci se uskutebnila zmna ve funkci kastelána, novou kastelánkou byla ustanovena Bc. Kateina Jarmarová. - opravy, obnova, restaurování Práce na objektech byly provádny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy, údrlbové práce budov a zelen, nátry konstrukcí a mílí, výroba fundusu expozic a vedení brigádníkh v Bruntále i na Sovinci, ). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výbrová ízení. Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozaízení, spotebibh, náadí a pístrojh vbetn píslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpebnostním technikem. Všechny zjištné nedostatky byly ihned odstranny. Opravy, obnova, restaurování a úpravy útvar památkové pée, útvar provozn-technický POBOBKA A - ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL projekbní práce - skleník a kotelna celková rekonstrukce zamení stávajícího stavu a vyhodnocení technického stavu - restaurátorské prhzkumy - Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na restaurování kamenných soch v zámeckém parku - stavební a restaurátorské práce dodavatelsky - obnova nádvoí - I. etapa dlalba (dokonbení) - realizace další Básti výsadby parku podle projektu - dokonbení úpravy travnaté plochy v malém parku údrlba a opravy - oprava stešních krytin po zimním období - dodavatelsky - nátr stechy nad dílnami - dodavatelsky - nátr šindelové krytiny (bašty, hradby,..) - dodavatelsky - oprava komính (Zámecké nám.3) - dodavatelsky - odstranní závad z elektrorevizí - dodavatelsky - nátry mílí vlastními silami - opravy a nátry oplocení areálu vlastními silami, dodavatelsky - malby výstavních prostor dodavatelsky - údrlba parku (výsadba, sebení, hnojení, ) a kvtinové výzdoby arkády a parky vlastními silami expozice realizace doplrkh a zmn vlastními silami plášt pro prhvodce 4ks - dodavatelsky zateplovací polštáe mezi dvojité dvee z arkád do jednotlivých místností zámecké expozice 18

19 POBOBKA B - HRAD SOVINEC projekbní a pípravné práce schodišt severního paláce - zadáno výbrové ízení na opravu Básti vnjšího opevnní hradu (KoBiBí hlava) Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na obnovu vnjšího opevnní stavební a restaurátorské práce oprava stechy 3.brány a purkrabství (krov, výmna krytiny,...) dodavatelsky oprava stechy 4.brány dodavatelsky restaurování Básti sgrafita a pískovcového portálu 3.brány (odstranní havárie zphsobené politím barvou na šindele pi realizaci opravy stechy) dodavatelsky údrlba a opravy oprava a doplnní bytu kastelána ve 3.brán dodavatelsky výmalba omítek (jilní palác, ubytovny, konírny, 3.brána dodavatelsky opravy stech po zimním období dodavatelsky opravy komính (zaústní, dvíka,...) dodavatelsky oprava a úprava :OV a Básti kanalizace na 2.nádvoí dodavatelsky údrlba a Bištní celého hradu od náletové zelen vlastními silami a brigádnicky nátry kovových a devných konstrukcí (kování, zábradlí, ) - vlastními silami drobné opravy dlalby na nádvoích a schodištích vlastními silami expozice realizace nové expozice Pracovna a bydlení nadlesního v pate 6.brány vlastními silami realizace nové expozice Lesnická škola na hrad Sovinci vlastními silami Vinný sklep u 5.nádvoí - doplnní vlastními silami Jídelní sklep jilního paláce doplnní vlastními silami Rytíský sál - reinstalace vlastními silami Historie a hradu v purkrabství reinstalace vlastními silami Expozice zbraní a stel.terbh v purkrabství reinstalace vlastními silami ostatní informabní systém vlastními silami a dodavatelsky údrlba BistiBky, rozbor vzorkh vlastními sílami a dodavatelsky POBOBKA C - KOSÁRNA KARLOVICE projekbní práce obnova chléva - zadáno stavební a restaurátorské práce celková rekonstrukce stodoly dodavatelsky oprava a zprovoznní komínu a instalace kamen na devo v pízemí dodavatelsky údrlba a opravy odstranní závad z el. revizí - dodavatelsky odstranní škod ve sklepích po zvýšení hladiny náhonu vlastními silami expozice - nová expozice obývací lolnice ve II.NP. vlastními silami - reinstalace expozic kuchyn, pokoje babibky ve II.NP. vlastními silami - vybudování nové expozice zemdlských strojh ve stodole vlastními silami - instalace výstavy o chleb ve stodole vlastními silami - reinstalace chodby vlastními silami 19

20 - vybudování venkovní expozice se slepicemi vlastními silami ostatní konzervace sbírkových pedmth ze stodoly i kuchyn - vlastními sílami) nové zaízení kanceláe ve verand Na všech pobokách jsou provádny pravidelné kontroly, revize a údr$ba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky: - EZS, EPS, CCTV- Fides elektrozaízení komính plynu spotebibh, náadí a pístrojh vbetn píslušenství tlakových nádob Opravy elektro na všech objektech zajišxuje externí pracovník. Výbrová ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce - dodavatelsky i vlastními silami Návrhy realizací, restaurátorské zámry, $ádosti do dotaních program, - vlastními silami 5. Personál: Kategorie zamstnanc, PoBet zamstnanch - fyzický stav PoBet zamstnanch - pepobtený stav vysokoškolské 12 9,20 vyšší odborné 1 0,82 úplné stední 19 13,21 vyuben 8 7,39 základní 0 0 celkem 40 30,62 odborní 16 11,10 neodborní 24 19,52 celkem 40 30, Vzdlávání zamstnanc, Garncarzová: eseminá Veejné zakázky malého rozsahu AV Media - nové technologie v instalacích Bapka: CITEM - fotografický seminá v Olomouci Hornišer: CITEM - fotografický seminá v Olomouci AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 20

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2011 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2014 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 organizaní složka Msta Skute 1. STÁLÉ EXPOZICE Muzeum obuvi a kamene Památník Vítzslava Nováka Památník Václava Jana Tomáška v jeho rodném dom

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství

Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství Na co lze žádat? Žadatel Výše dotace Pozn. Zemdlská prvovýroba rostlinná a živoišná Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více