Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012"

Transkript

1 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax URL: Kraj: Moravskoslezský zizovatel: Krajský úad Moravskoslezského kraje I:O: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax PoboBky: Hrad Sovinec, autopošta BidliBná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku B.p. 146 Telefon, fax: PoBet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 PoBet expozic: 18 (do Bervna ) PoBet nov uspoádaných výstav: 18 Návštvníci expozic a výstav celkem: Návštvníci kulturn výchovných akcí: PosluchaBi ú návštvníci pednášek, exkurzí a odborných výkladh: 594 PoBet kulturních akcí: 25 PoBet pednášek, exkurzí a odborných výkladh: 17 PoBet badatelh: 144 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: ev. Bísel chronologické evidence / kush sb. pedmth evidenbních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): evidenbní Bísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazkh PoBet knihovních jednotek: PoBet objekth ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) PoBet objekth ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, kosárna Karlovice ve Slezsku) Plocha v tchto objektech pístupná veejnosti: m 2 PoBet zamstnanch (pepobtený stav): 30,6 PoBet odborných pracovníkh (kurátoi sbírek, konzervátoi, knihovníci, kulturn-osvtoví pracovníci/výtvarníci, dokumentátoi - pepobtený stav): 11,1 1

2 3. Plnní innosti organizace 3a) Plnné st$ejní úkoly - práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn, pobítabová evidence a digitalizace, depozitární relimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokabní seznamy, konzervace sbírek, záphjbky) (viz bod 3.b.I.) - provozování celkem 18 expozic - viz bod 4. Plnní poslání organizace - úpravy a doplnní stávajících expozic, píprava nových, zejména: - zámek Bruntál - zámecká expozice: doplnní instalace ve 4 sálech - hrad Sovinec - nová expozice - pracovna a obydlí nadlesního v budov 6. brány - zcela nov instalována expozice lesnického školství v konírnách - reinstalace expozic na chodb v purkrabství a v Rytíském sále - kosárna v Karlovicích - nová expozice - lolnice - reistalace expozice Zemdlské stroje, náadí a náiní ve stodole - píprava a realizace výstav - nov realizováno celkem 18 výstav (celkem 20 i s 2 výstavami z roku 2011)- viz bod 4. Plnní poslání organizace - píprava a realizace celkem 25 doprovodných kulturních akcí - odborná a výzkumná Binnost vbetn píprav konferencí a workshoph (bod 3.b.II.) - edibní a publikabní Binnost (bod 3.b.III.) - realizace pednášek, slulby badatelhm (bod 3.b.IV.) - slulby muzejní knihovny 3b) Zpráva o plnní úkol, Muzejní odborné Binnosti (pébe o pedmty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentabní a kulturn osvtová Binnost byly v roce 2012 zabezpebovány v souladu s platnou organizabní strukturou Muzea v Bruntále, p.o., útvary muzejním a památkové pébe. Na plnní stanovených úkolh se podíleli: Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti; koncepce a organizace výstav moderního výtvarného umní Muzejní útvar: Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka (od , úvazek 0,5; od úvazek 1) Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - spolebenskovdní Bc. Martin Kahoun - konzervátor Kateina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturn osvtová pracovnice (v roce 2012 z dhvodu dlouhodobé nemoci nepracovala, zemela ) Mgr. Kvtoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spolebenskovdní, s výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie umní (zkrácený úvazek 0,3) PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - spolebenskovdní Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskh, kurátorka zámecké knihovny - Básti fondu deponovaného v mezaninu severního kídla zámku Mgr. Jakub Novotný - konzervátor ( , úvazek 0,5) 2

3 Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - pírodovdní a fondu lesnictví z podsbírky jiné - spolebenskovdní ZdeRka Šipošová - výstaváka (od , zkrácený úvazek 0,5) Útvar památkové pébe. PhDr. Uubica Mezerová - vedoucí útvaru, historibka umní, památkáka, kurátorka památkových fondh, a Básti muzejního fondu historie umní, odborná správa muzejního fondu historie umní podsbírky jiné- spolebenskovdní Jiina Miketová správce, pokladník a prhvodce kosárny v Karlovicích Pavel Zástra kastelán hradu Sovince (do ) Kateina Jarmarová kastelánka hradu Sovinec (od ) Jana Barová pokladník, prhvodce na hrad Sovinci Filip Ondruška údrlbá hradu Sovince Ing. Karel Raszka - prhvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále Sezónní prhvodci V oblasti muzejních odborných Binností (pébe o pedmty kulturní povahy), v prezentabní a kulturn osvtové Binnosti se v roce 2012 jako velmi pozitivní projevilo posílení konzervátorského pracovišt o dalšího odborného pracovníka. Plnní dalších úkolh ale bylo i v tomto roce do znabné míry ovlivnno zkráceným pracovním úvazkem odborné pracovnice Mgr. Kvtoslavy Málkové, Ph.D. (úvazek 0,3) a dlouhodobou pracovní neschopností výtvarnice Kateiny Košnovská-Járkové (leden Bervenec 2012). Správu depozitáh Mgr. K. Málkové, Ph.D. v dob její nepítomnosti na pracovišti vykonávala celorobn Ing. Iveta Svobodová. Úkoly kulturn osvtové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní zamstnaci muzea dle svých molností a schopností, zejména editelka organizace Mgr. H. Garncarzová, dále pracovníci muzejního útvaru PhDr. T. Niesner, J. Nováková, Mgr. V. :apka, vedoucí útvaru památkové pébe PhDr. U. Mezerová a D. TomašBáková z útvaru ekonomického. Od záí pak byla pijata jako výstaváka ZdeRka Šipošová. Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako pedseda redakbní rady Sborníku bruntálského muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále (PSS:) a další Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Oldiška Bráchová (ZA Opava - SOkA Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (Stedisko ekologické výchovy Krnov). 3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentaní innost - muzejní sbírky, památkový fond, další fondy PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (pírhstky), konzervování a restaurování, výphjbky a záphjbky - viz tabulka Oborové ukazatele - dále doplnní: - Muzejní fondy - evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - - celkem evidenbních záznamh, z toho - podsbírka jiná-spolebeskovdní: evidenbních záznamh (vyazeno ev.z.) - podsbírka jiná-pírodovdní: evidenbních záznamh (vyazeno 549 ev.z.) - hlášení odeslána k 20.2., a , zpracováno 848 záznamh - akvizice: celkem 245 pírhstkových Bísel, tj. 370 kush sbírkových pedmth, z toho 3

4 - podsbírka jiná-spolebeskovdní: 219 pírhstkových Bísel, tj. 284 kush - podsbírka jiná-pírodovdní: 26 pírhstkových Bísel, tj. 86 kush - pobetní stav muzejních sbírek: pírhstkových Bísel, kush pedmth - evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 273 sbírkových pedmth - Památkové fondy: - Mobiliární fond zámku Bruntál vbetn svozh ev. jednotek pedmth, v programu CastIS opraveno 81 evidenbní záznam - evidence fondh muzejního, památkového a knihovního výpoetní technikou - celkem zpracovány pedmty - v programu DEMUS (muzejní sbírky): 2140 z toho v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stuper): v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stuper): v programu CastIS (památkový fond): 81 - v programu KP win (muzejní knihovna): digitalizace sbírek - zdigitalizováno 348 ks pedmth, 466 snímkh - inventarizace ádná sbírkového fondu probhla ve dnech V prhbhu inventarizace bylo zinventrizováno 588 sbírkových pedmth zapsaných pod 258 pírhstkovými Bísly. Inventarizací v roce 2012 byl v souladu s 12 zákona B. 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy, a 3 vyhlášky MK :R B. 275/2000Sb, kterou se provádí zákon B. 122/2000 Sb., dokonben desetiletý cyklus úplné inventarizace Sbírky Muzea v Bruntále - nápravná opatení z inventarizace 2011 provedena do , nápravná opatení z inventarizace 2012 vydána s datem plnní k pohyb sbírek - záphjbky a výphjbky: pobet viz tabulka Oborové ukazatele ; související výkony - výbr pedmth, jejich nafocení, ošetení konzervátorem, veškeré evidenbní záznamy, smlouvy atd. - externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurováno 8 sbírkových pedmth - pro rok 2013 pipravováno 39 pedmth památkového fondu o finance z PRMKP MK :R - konzervování sbírek - konzervátoi muzea zkonzervovali celkem 330 pedmth kulturní povahy - preparování sbírek- extern preparováno 5 zvíat - depozitární re$imy - oznabování sbírek evidenbními Bísly a jejich ukládání, vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zptné ulolení, aktualizace lokabních seznamh, kontroly stavu sbírek za úbasti konzervátora, pedávání vytipovaných ohrolených pedmth konzervátorhm k ošetení, úklidy depozitáh apod. apod. - muzejní knihovna: celkem knihovních jednotek pírhstky - 86 knihovních jednotek výphjbky pobet evid. BtenáH: 53 pobet návštvníkh celkem: b.II. Odborná innost - píprava expozic nových, úprava a doplnní stávajících (pehled expozic viz v bod 4. Plnní poslání organizace: - zámek Bruntál - zámecká expozice - zmny: doplnní instalace ve 4 sálech, závsy v 5 pokojích, obrazy na hlavním schodišti, úpravy texth, zateplování do dveí 4

5 - hrad Sovinec - nová expozice pracovny a bydlení nadlesního v 6. brán - zcela nov instalována expozice Historie lesnické školy na Sovinci v konírnách - úpravy expozice Rytíský sál - reinstalace expozic na chodb v purkrabství - vánobní instalace - kosárna Kalovice - nová expozice Lo"nice - reistalace expozice Zemdlské stroje, náadí a náiní ve stodole - velikonobní a vánobní instalace - zateplování oken - píprava výstav obsahov-scénaristická, organizabní, píprava odborných texth a pracovních listh aj. - viz pehled výstav v bod 4. Plnní poslání organizace - Mimo výstavy realizované v objektech muzea bylo 7 výstav odborn pipravených pracovníky muzea instalováno v Turnov (Cukr a Bokoláda, 3291 návštvník), v Ostrav (Bylinky, 1802 návštvníci), v Semilech (:aj a bylinky, 1201 návštvník), v :eském Tšín (Cukr, 845 návštvníkh), ve Vyškov (:okoláda, 827 návštvníkh; Káva, 569 návštvníkh) a ve Vrbn pod Praddem (:ást výstavy o chlebu) - píprava akcí -organizabní - viz pehled akcí v bod 4. Plnní poslání organizace: - Hradozámecká noc s restaurátory zámek Bruntál (Mezerová) - Hradozámecká noc s šermíi na hrad Sovinci (Jarmarová) - Fajne leto v kosárn (Mezerová) - vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková) - muzejní noc (Svobodová, Hornišer) - akce na hrad Sovinci (Mezerová, Jarmarová) - píprava publikace Zámek Bruntál - viz bod 3.b.III.PrezentaBní Binnost - EdiBní Binnost: - výzkum a v pamyových institucích (viz níle výzkumné a odborné úkoly, dokumentabní Binnost ), píprava obrazového materiálu, texty, korektorské práce atd. (Mezerová, Garncarzová, :apka, Hornišer, Niesner). - píprava text,, pednášek, odborných výklad, a akcí - viz níle bod 3.b.III.PrezentaBní Binnost a 4. Plnní poslání organizace - píprava sborník, muzea: soustední píspvkh,editorské, redaktorské, korektorské práce, podklady pro nekrolog K. Košnovské-Járkové - sborník 2012 vydán, 2013 pipravován k vydání v roce 2013 (Niesner, :apka) - spolupráce pi píprav a realizaci lesnické a zemdlské expozice v muzeu Malá Morava (Svobodová) - posudky, vedení prací, odborné praxe atd. - zpracovávání odborných posudkh: 6 (Mezerová) - vedení 5 diplomových a seminárních prací studenth (Mezerová) - vedení odborných praxí 32 studenth (Mezerová, Kahoun Niesner) - píprava a organizace konferencí, semináí, worshop, viz i níle 3.b.IV....konference, semináe, workshopy: - mezinárodní konference Kulturní pluralismus a multikulturní výchova, pipravená ve spolupráci s Akademií vd :R, akademiemi vd Ruské federace a Lotyšské republiky a lotyšskou univerzitou ( ) (Niesner) workshop orální historie, pipravený ve spolupráci s Akademií vd :R, Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a :eskou asociací orální historie ( ) (Niesner) 5

6 - mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách, pipravená ve spolupráci s ObBanským sdrulením Jenesnický kamzík a Jesenickou lesnickou spolebností ( ) (Svobodová) - výzkumné a odborné úkoly, dokumentaní innost - +eská spolenost v období normalizace a transformace. /ivotopisná vyprávní. Úkol ešený Ústavem soudobých djin Akademie vd :eské republiky v letech Participace na projektu - realizace v regionu Moravskoslezského kraje: metodologické školení na COH ÚSD AV :R , 12.4., , ; realizace 7 rozhovorh (10,5 hod) s 3 narátory (Niesner) - Slezsko: pam1 - identita - region. Msto - zámek- krajina. Kulturní krajina eského Slezska od stedovku do první svtové války. Projekt ešený Slezským zemským muzeem v Opav. Výbr exponáth, zpracování soupisu, doplnní identifikabních údajh a základního popisu; zpracovávání 21 hesel jednotlivých exponáth do katalogu (viz i 3.b.III.), píprava a pedání exponáth (Mezerová, Niesner) - Archivní dokumentace zámku Bruntál - výzkum v Ústedním archivu Nmeckého ádu (DOZA) ve Vídni , , v Zemském archivu v Opav, archivech památkového ústavu a muzeí. Institucionální. (Mezerová, Hornišer) - Popis terénních poz6statku d6lních dl a hornických sídel v prostoru Andlskohorského rudného revíru - zamování dhlních dl a prostoru technického zázemí na Javorovém vrchu. Institucionální. (Hornišer) - Zpracování a rekonstrukce archeologického keramického materiálu z hradu Sovince. Institucionální. (Hornišer) - odborná innost další: - zabezpebení realizace další etapy výsadby v zámeckém parku, zajištní a realizace podzimního ošetení stávající výsadby, realizace druhé etapy zalolení trávníku v parku, zajištní ošetení polámaného dubu po vichici (Svobodová) 3.b.III. Prezentaní innost - ediní innost: - Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Nástnný msíbní kalendá. Sestavila H. Garncarzová; texty U. Mezerová, T. Niesner; foto, grafika V. :apka. Bruntál 2012, 13 listh, náklad ks. - Sborník bruntálského muzea Píprava k vydání: redakbní rada V. :apka (grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (pedseda, jazyková úprava). Bruntál 2012, 94 s., náklad 300 ks. - kol.: Zámek Bruntál. Fotografie, design V. :apka; koncepce, texty U. Mezerová, T. Niesner. Bruntál 2012, 208 s., náklad ks. - vydání propagabních letákh Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, PF 2013 s informacemi o muzeu, 5 pozvánek a informabních materiálh k výstavám a akcím, 3 kalendáíky s objekty, pohlednice Zámek Bruntál (celkem 13 tiskovin) - odborné texty publikované: Hornišer, I.: Cesta Viktora Heegera na Grossglockner v roce Sborník Bruntálského muzea 2012, Bruntál 2012, s Hornišer, I.: Malá Morávka v roce Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, únor, duben, Berven 2012, ss. 3. Hornišer, I.: ZnaBkovací sekery z bruntálských polesí. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, kvten 2012, s. 3. 6

7 Mezerová, U.: Architektura a vyulití jesenického domu na píkladu areálu kosárny v Karlovicích. In: Sborník XII. svatováclavského mezinárodního setkání v Jeseníku. Jeseník 2012, s Mezerová, U.: Domy s historií. Bruntálský a krnovský deník 2012, 3 pokrabování. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Areál kostela Panny Marie Pomocné na Uhlíském vrchu. Náš domov, , s.7-8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Evangelický kostel Nejvyššího Spasitele / kostel :eskoslovenské církve husitské. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Hbitovní kaple sv. archandla Michaela. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlíském vrchu. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8; , s.7-8; , s.7-8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Kostel Panny Marie Tšitelky a bývalá kolej piaristh. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. Nový mstský hbitov v Bruntále. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: PrHvodce mstem Bruntál. [idovský hbitov. Náš domov, , s.7 8. Mezerová, U.: texty 11 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 128, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 222, 253, 254, 397. Mezerová, U.: text Seznam vyobrazení a popisky k jednotlivým vyobrazením v nástnném kalendái Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál Mezerová, U.: Zámek Bruntál. Hrad Sovinec. Kosárna Karlovice. PropagaBní a informabní letáky. Bruntál 2012 Mezerová, U. - Niesner, T.: texty 2 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 136, 138. Mezerová, U.: texty a popisky In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s , Mezerová, U. - ZgaLár, A. - [ilka, Z.: PrHvodce mstem Bruntál. Hbitov. Náš domov, , s.7 8; , s.7-8; , s.7-8. Niesner, T.: text Bruntál v datech v nástnném kalendái Bruntál Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál Niesner, T.: PrHvodce mstem Bruntál. Zámek Bruntál. Náš domov, , s.7-8; , s.7-8; , s.7-8. Niesner, T.: texty o Bruntálu a 7 hesel do katalogu výstavy Msto zámek. krajina. In: P.Šopák a kol.: Msto - zámek - krajina. Kulturní krajina Beského Slezska od stedovku po první svtovou válku. Opava 2012, s. 56, 61, 117, 128, 131, 135, 140, Niesner, T.: Zámek Bruntál. Zámek Bruntál v datech. Zámek Bruntál (text resumé peloleného do anglibtiny, nmbiny a polštiny). In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s.5 7, 8 17, , , odborné texty zveejnné jinou formou (televizní vysílání) Málková, K.: UloLeno v depozitáích II. Pro :TV Ostrava, 4 texty Mezerová, U: UloLeno no v depozitáích I. Pro :TV Ostrava. 7

8 - odborné texty zpracované a pipravované: Hornišer, I.: PrHmyslová výstava v Bruntále v roce (do sborníku muzea 2013) Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. (do sborníku muzea 2014) Hornišer, I. - Mezerová, U. - Niesner, T.: To nej... Texty o zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárn v Karlovicích do publikace vydávané T. Harabišem. Málková, K.: Prapor SpoleBenstva pekah v Bruntále z roku 1948 a historické okolnosti jeho vzniku. (do sborníku muzea 2013) Niesner, T.: Djiny (cizojazybná resumé). In: kol.: Bruntál. Píbh nejstaršího msta. Bruntál 2013, s (anglický peklad), (nmecký peklad), (polský peklad) /24 normostran/ Niesner, T.: Bruntál region v pohranibí. Text píspvku na mezinárodní konferenci Kulturní pluralismus a multikulturní výchova- Bruntál normostran. - televizní a rozhlasové relace: celkem 14 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T Ostrava, :R Olomouc, Rádio Proglas - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner) - propagace: - propagabní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková místa Tixík, Malované mapy, Kapka Moravy (Mezerová) - 25 propagabních texth v tisku (v tisku celkem 100 texth o muzeu) - propagace na vlastních i cizích www. stánkách - propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno - zpracování nových informabních panelh 3.b.IV. Realizace pednášek, slu$by badatel,m, konference, semináe, workshopy - pednášky - 17, 16 témat, 594 posluchai (Mezerová, Hornišer, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17 (Mezerová, Niesner) - odborné výklady v expozicích a na výstavách badatelé - 144, z toho 85 ve sbírkách, 59 faktografické informace z oborh v muzeu zastoupených (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, :apka, Hornišer, Niesner) - Konference, semináe, workshopy: - 4. mezinárodní vdecká konference Kulturní pluralismus a multikulturní výchova, , zámek Bruntál; spolupoadatelství s Ústavem pro soudobé djiny AV :R, Ústavem filozofie a sociologie Lotyšské univerzity a Lotyšské akademie vd a Ústavem sociologie Ruské akademie vd. PoBet úbastníkh: 72 (15 pednášejících) interdisciplinární workshop orální historie, , hrad Sovinec; spolupoadatelství, hlavní poadatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé djiny AV :R, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci, :eská asociace orální historie. PoBet úbastníkh: 57 (23 pednášejících) - Mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách, , zámek Bruntál; spolupoadatelství s ObBanským sdrulením Jesenický kamzík a JEsenickou lesnickou spolebností. PoBet úbastníkh: 115 (13 pednášejících). 8

9 Oborové ukazatele OBOROVÉ UKAZATELE sbírkových pedmt, v CES (centrální evidence sbírek) pír,stky sbírek celkem -pírhstky sbírek (nákup) -pírhstky sbírek (v KB) -pírhstky sbírek (bezúplatný pevod-dar, ddictví, ) -pírhstky sbírek (vlastní Binnost) 245 ev.b. / 370 ks 132 ev.b. / 172 ks ,- KB 0 ev.b. / 0 ks 113 ev.b. / 198 ks konzervované a restaurované pedmty (ks) 343 poet výp,jek jinému subjektu 741 /23 smluv/ A) SBÍRKY (POBTY) poet výp,jek od jiného subjektu 335 /21 smluv/ odborné texty (Blánky) 25 propagabní Blánky psané zamstnancem PO 25 Blánky v tisku týkající se PO 100 B) PUBLIKABNÍ BINNOST pobet vydaných publikací, letákh, 16 C) GRANTOVÉ PROJEKTY pobet podaných pihlášek 7 (nad 20.tis. K) z toho pobet úspšných 3 poznámky: odborné texty a vydané publikace viz bod 3.b.III grantové projekty (bez krajských): - úspšné: MK :R - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního ddictví 2012 (2 projekty); MK :R - Podpora obnovy kulturních památek... - neúspšné: MK :R - Program záchrany architektonického ddictví (2 projekty); MK :R - program restaurování movitých kulturních památek; Nadace OKD. 4. Plnní poslání organizace: BINNOST ORGANIZACE: 4.1 pobet výstav celkem v rámci PO (i pokrabující z pedešlého období): 20 z toho pevzaté výstavy 2 z toho pobet nov otevených výstav pobet expozic celkem 18 z toho pobet nov otevených expozic doplrující kulturní akce placené, neplacené 25 NÁVŠTKVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ pobet expozic, výstav a akcí pobet návštvníkh* výstavy a expozice = body ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3) ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) knihovna xxx 673 * u placeného vstupu dle pobtu prodaných vstupenek v pípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu návštvníky nepobítat 2 x 9

10 Zámek Bruntál - expozice Název expozice: Zámecká expozice Bruntál celoroní provoz Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s phvodním mobiliáem ze 16. al 19. století, schodišt a kaple v pízemí. Název expozice: `emeslo má zlaté dno celoroní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce pedstavena pomocí autentických sbírkových pedmth jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická slolka. Název expozice: Píroda Bruntálska celoroní provoz Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostedky zobrazena fauna regionu v celé šíi, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická slolka. Zámek Bruntál - výstavy Název výstavy: Vánoní ozdoba 2011 termín: ( ) Obsah: soutlní výstava poádaná pi pílelitosti Vánocí na zámku 2011 Místní, z pedchozího roku Název výstavy: Svt eského granátu termín: ( ) Obsah: šperky z Beského granátu, kámen a jeho zpracování Regionální, z pedchozího roku Název výstavy Ladislav Steininger - Objekty termín: Obsah: výstava dl významného krnovského výtvarníka Regionální Název výstavy +eská exotika aneb papoušci po esku termín: Obsah: výstav fotografií známého bruntálského fotografa Štpána Mikulky Místní Název výstavy Slovenští krajané mezi námi. Z historie a souasnosti termín: Obsah: výstava dl o slovenské menšin v :eské republice Regionální, pevzatá Název výstavy: (Ab)normalizace - fotografie J. Štreita termín: Obsah: výstava dosud nevystavovaných fotografií významného fotografa Nadregionální 10

11 Název výstavy: Bruntálská kraslice 2012 termín: Obsah: výstava velikonobních ozdob, vytvoených školami, jednotlivci - soutlní Místní Název výstavy: Nová Okna termín: Obsah: výstava dl výtvarníka Stanislava Nemravy Regionální Název výstavy: Chléb za bichem nechodí termín: Obsah: výstava o chlebu a všem, co k nmu vede Regionální. Název výstavy: HLE... je nám u" 50 termín: Obsah: výstava praví Láku k výrobí Základní školy - speciální školy v Bruntále Místní Název výstavy: Jaroslav Charfreitág Cesta do Nového svta termín: Obsah: výstava fotografií dosud neznámého fotografa z pobátku 20. století Regionální Název výstavy: Rezervace pro Jitku. Díla D. Miluláškové a P. Formana termín: Obsah: prezentace dl moderního výtvarného umní výtvarníkh, majících své koeny na Bruntálsku Regionální Název výstavy: Platím!!! termín: Obsah: výstava registrabních pokladen ze sbírek Múzea obchovu v Bratislav z období od konce 19. do poloviny 20. století. Regionální, pevzatá Název výstavy: Kamzík horský termín: Obsah: výstava k 100. výrobí vysazení kamzíka horského v Jeseníkách; výstava i oubástí mezinárodní konference konané Regionální Název výstavy: Bohuslav Reynek. +eský moderní samotá termín: Obsah: výstava dl svtov proslulého Beského výtvarníka Regionální 11

12 Název výstavy: Síla medu termín: Obsah: výstava o vbelách a jejich chovu, o vbelích produktech a jejich významu pro Blovka Regionální Název výstavy: Vánoní ozdoba 2012 termín: Obsah: soutlní výstava poádaná pi pílelitosti Vánocí na zámku 2012 Místní Návštvnost expozic a výstav v bruntálském zámku: Zámek Bruntál - akce Název akce: Velikonoce na zámku termín: Obsah: folklorní pedstavení velikonobních zvykh, vyrábní kraslic, prodejní jarmark, soutl o nejkrásnjší kraslici, zámecká kaple instalována velikonobn Placená akce. Místní Název akce: Muzejní noc termín: Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí a Mezinárodnímu dni památek, zahájení výstavy Chléb za bichem nechodí, doprovodný program o chlebu, jeho výrob, o pstování obilí, besedy s pekai, nobní prohlídky zámecké expozice, kde instalována výstav Co jedli nmetí rytíi Placená akce. Místní Název akce: Hradozámecká noc s restaurátory termín: Obsah: netradibní vebení prohlídky zámecké expozice doprovázené odborným výkladem restaurátoth Placená akce. Místní Název akce: Vánoce na zámku termín: Obsah: vánobní zvyky, vánobní jarmark, vyhodnocení soutle o nejkrásnjší vánobní ozdobu. Placená akce. Místní Návštvnost akcí v bruntálském zámku: Návštvnost expozic, výstav a akcí na zámku celková:

13 Muzeum Karlovice - expozice (zpístupnny ) Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století Obsah: ve 2 místnostech v pízemí stylov zaízené místnosti originálním mobiliáem Název expozice: Obydlí lesníka Obsah: v 1. pate zaízená kuchyn a pracovna lesníka Název expozice: LoLnice Obsah: v 1. pate objektu kosárny nov insatlována expozice bydlení - lolnice Název expozice: :lovk a les. Expozice lesnictví. Obsah: semenáství a školkaství, ochrana a pstování lesa, tlební Binnost, hospodáské plánování v lesním hospodáství. Lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexn pedstavující lesnickou Binnost od pstování lesa al po hospodáské vyulití Název expozice: Zemdlské stroje, náadí a nábiní Obsah: ve stodole vedle kosárny zemdlské stroje a náadí, po reinstalaci v roce 2012 zpístupna Muzeum Karlovice - výstavy Název výstavy: Velikonoce v kosárn termín: Obsah: velikonobní výzdoba lidového interiérh v minulosti Místní Název výstavy: Vánoce v kosárn termín: Obsah: velikonobní výzdoba lidového interiérh v minulosti Místní Návštvnost expozic a výstav (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): Muzeum Karlovice - akce Název akce: Fajne léto 2012 termín: Obsah: v rámci Technotrasy virutáln spojujících 12 objekth technického rázu v kraji ukázka práce kováh, sebení trávy kosou, snopkování, gastronomické speciality apod. Neplacená akce. Regionální Návštvnost akcí: 230 Návštvnost kosárny celková:

14 Hrad Sovinec - expozice (zpístupnn od ) Název expozice: Rytíský sál Obsah: expozice v pate tzv. Remteru Název expozice: Hradní pokoj Obsah: v budov 7. brány zaízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliáem z konce 19. století Název expozice: Pracovna a bydlení nadlesního Obsah: nová instalace v pate budovy 6. brány Název expozice: Jídelní sklep Obsah: expozice ve sklep JiLního paláce Název expozice: Vinný sklep Obsah: expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou Název expozice: Právo útrpné na hrad Obsah: mubírna ve sklep purkrabství pomocí replik Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad) Obsah: expozice v pízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a unikátní erbovní galerii BlenH `ádu nmeckých rytíh na kachlích Název expozice: Stípky z historie hradu Obsah: do Bervna v hradních konírnách, od Bervna reinstalovaná na chodb v pate purkrabství - historie hradu pomocí autentických pedmth, fotografií Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci Obsah: expozice vnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vd, v konírnách. V Bervnu podstatn rozšíena a reinstalována Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále Obsah: v pate purkrabství nejzajímavjší a nejcennjší zbran ze sbírek muzea Název expozice: Numismatika. ády a vyznamenání ze sbírek muzea Obsah: do Bervna 2012 na chodb v pate purkrabství, nejzajímavjší ády a vyznamenání ze sbírek, pehled dobových platidel, cen a plath Hrad Sovinec - výstavy Název výstavy: Vladimír Preclík termín: Obsah: prezentace tvorby významného Beského umlce Nadregionální Návštvnost expozic a výstav na hrad (všechny expozice v rámci prohlídek objektu):

15 Hrad Sovinec - akce Název akce: NA POMLÁZKOVÉ VESELICI termín: Obsah: Tradice a zvyky pi vítání jara s netradibní velikonobní prohlídkou Název akce: REKVIEM ZA RYTÍ`E termín: Obsah: VelikonoBní jarmark Název akce: P`ÍZRAK TEMNÉ Ve[E termín: Obsah: NetradiBní Barodjnické prohlídky Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADe termín: Obsah: Divadelní pouy Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO VE MLÝNe termín: Obsah: Dtský den na pohádkovém hrad plný pohádek,soutlí a klání rytíského. Název akce: KMOTRA SMRT termín: Obsah: NetradiBní prohlídky Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK termín: Obsah: Šperkai, kovotepci,emeslné dílny na hrad Název akce: NOC FILMg VII Markéta Lazarová termín: Obsah: Setkání filmových nadšench v netradibním prostedí hradu, obnovená premiéra filmu Markéta Lazarová, koncerty folkového písnibkáe Ullmanna a skupiny Bátory z Opavy Placená akce. Nadregionální Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII termín: Obsah: šermíi, stelci, Loldnéi a soutlní hry 15

16 Název akce: ZA +EST KRÁLE termín: Obsah: Sovinec v dob války ticetileté Název akce: OÍMSKÉ LEGIE termín: Obsah: ukázky ze Livota ímských legionáh a jejich vojenských technik Název akce: STOEVÍC KNR/NY HORTENZIE termín: Obsah: povsti a pohádky s Bílou paní Název akce: PAST NA MEDVRDA termín: Obsah: lesnické a vbelaské slavnosti Název akce: NA POÍKAZ KRÁLE termín: Obsah: mumraj na stedovké tvrzi, rytíský turnaj Název akce: HODOKVAS RYTÍOE KOBYLKY termín: Obsah: tradibní emeslný jarmark, ukázky zrubnosti emeslníkh Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2012 termín: Obsah: netradibní veberní prohlídky se šermíi Název akce: JESTOÁB POTULNÉHO TRUBADÚRA termín: Obsah: netradibní sokolnické prohlídky Název akce: 10. VÝRO+NÍ SETKÁNÍ KLUBU SBRRATELW TURISTICKÝCH SUVENÝRW termín: Obsah:10. výrobní setkání Klubu sbratelh turistických suvenýrh Neplacená akce. Regionální Název akce: TAJEMSTVÍ STARÉ ALMARY termín: Obsah: loupelnické prohlídky 16

17 Název akce: HOFMISTROVA ZÁVRX termín: Obsah: prohlídky hradních zákoutí pi slavnostním ukonbení sezóny Návštvnost akcí celková: Návštvnost hradu celková: ROZDKLENÍ NÁVŠTKVNOSTI DLE POBOBEK Celkem z toho Zámek Bruntál z toho Hrad Sovinec PO a poboky - z toho Kosárna Karlovice Pée o nemovité kulturní památky - provoz a vyu$ití zpístupnných památek poboka A - Zámek Bruntál poboka B Hrad Sovinec poboka C Kosárna Karlovice Všechny objekty a areály jsou oteveny a veejnosti zpístupnny formou výstav, expozic a veejné zelen. Nezpístupnné Básti plní funkci odborného, administrativního, hospodáského a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami a údrlbou se plní. Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, píspvkové organizace. Krom expozic, výstav a zámeckého parku sloulí návštvníkhm prodejna a informabní centrum, poskytující informace o kulturním dní, sportovních a ubytovacích molnostech celého okresu Bruntál. Ostatní prostory jsou vyulívány jako kanceláe, depozitáe, sklady a šatny. Samostatn stojí budova dílen. Tém všechny prostory kosárny v Karlovicích (krom bytu správce, chléva a sklepního prostoru) sloulí k expozibním úbelhm a jsou zpístupnny veejnosti. Funkci provozovatele a správce plnila správkyn areálu bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na pílelitostnou výpomoc a údrlbu, kteí v budov kosárny i bydlí. Na hrad Sovinci jsou zpístupnny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice, v 1. brán prodejna s pokladnou a informabním centrem. WC pro veejnost jsou umístna na nádvoí: 1., 2.(velkokapacitní) a 4.( bezbariérové). V interiéru 6.brány byly zízeny nové expozice pedstavující kancelá a bydlení nadlesního, pízemí sloulí jako zázemí pro 17

18 kulturní akce. Podkroví 1.brány a koníren, dále pak celá 4.brána sloulí jako ubytovny, ve 3.brán je byt kastelána. Pro kancelá a šatnu zamstnanch sloulí prostor v pízemí purkrabství. Jako technické zázemí jsou vyulívány nkteré prostory purkrabství, 2. a 3. brány a zbrojnice u 5.nádvoí. Na hrad Sovinci se uskutebnila zmna ve funkci kastelána, novou kastelánkou byla ustanovena Bc. Kateina Jarmarová. - opravy, obnova, restaurování Práce na objektech byly provádny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy, údrlbové práce budov a zelen, nátry konstrukcí a mílí, výroba fundusu expozic a vedení brigádníkh v Bruntále i na Sovinci, ). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výbrová ízení. Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozaízení, spotebibh, náadí a pístrojh vbetn píslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpebnostním technikem. Všechny zjištné nedostatky byly ihned odstranny. Opravy, obnova, restaurování a úpravy útvar památkové pée, útvar provozn-technický POBOBKA A - ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL projekbní práce - skleník a kotelna celková rekonstrukce zamení stávajícího stavu a vyhodnocení technického stavu - restaurátorské prhzkumy - Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na restaurování kamenných soch v zámeckém parku - stavební a restaurátorské práce dodavatelsky - obnova nádvoí - I. etapa dlalba (dokonbení) - realizace další Básti výsadby parku podle projektu - dokonbení úpravy travnaté plochy v malém parku údrlba a opravy - oprava stešních krytin po zimním období - dodavatelsky - nátr stechy nad dílnami - dodavatelsky - nátr šindelové krytiny (bašty, hradby,..) - dodavatelsky - oprava komính (Zámecké nám.3) - dodavatelsky - odstranní závad z elektrorevizí - dodavatelsky - nátry mílí vlastními silami - opravy a nátry oplocení areálu vlastními silami, dodavatelsky - malby výstavních prostor dodavatelsky - údrlba parku (výsadba, sebení, hnojení, ) a kvtinové výzdoby arkády a parky vlastními silami expozice realizace doplrkh a zmn vlastními silami plášt pro prhvodce 4ks - dodavatelsky zateplovací polštáe mezi dvojité dvee z arkád do jednotlivých místností zámecké expozice 18

19 POBOBKA B - HRAD SOVINEC projekbní a pípravné práce schodišt severního paláce - zadáno výbrové ízení na opravu Básti vnjšího opevnní hradu (KoBiBí hlava) Ládost o dotace z programu do PZAD MK :R na obnovu vnjšího opevnní stavební a restaurátorské práce oprava stechy 3.brány a purkrabství (krov, výmna krytiny,...) dodavatelsky oprava stechy 4.brány dodavatelsky restaurování Básti sgrafita a pískovcového portálu 3.brány (odstranní havárie zphsobené politím barvou na šindele pi realizaci opravy stechy) dodavatelsky údrlba a opravy oprava a doplnní bytu kastelána ve 3.brán dodavatelsky výmalba omítek (jilní palác, ubytovny, konírny, 3.brána dodavatelsky opravy stech po zimním období dodavatelsky opravy komính (zaústní, dvíka,...) dodavatelsky oprava a úprava :OV a Básti kanalizace na 2.nádvoí dodavatelsky údrlba a Bištní celého hradu od náletové zelen vlastními silami a brigádnicky nátry kovových a devných konstrukcí (kování, zábradlí, ) - vlastními silami drobné opravy dlalby na nádvoích a schodištích vlastními silami expozice realizace nové expozice Pracovna a bydlení nadlesního v pate 6.brány vlastními silami realizace nové expozice Lesnická škola na hrad Sovinci vlastními silami Vinný sklep u 5.nádvoí - doplnní vlastními silami Jídelní sklep jilního paláce doplnní vlastními silami Rytíský sál - reinstalace vlastními silami Historie a hradu v purkrabství reinstalace vlastními silami Expozice zbraní a stel.terbh v purkrabství reinstalace vlastními silami ostatní informabní systém vlastními silami a dodavatelsky údrlba BistiBky, rozbor vzorkh vlastními sílami a dodavatelsky POBOBKA C - KOSÁRNA KARLOVICE projekbní práce obnova chléva - zadáno stavební a restaurátorské práce celková rekonstrukce stodoly dodavatelsky oprava a zprovoznní komínu a instalace kamen na devo v pízemí dodavatelsky údrlba a opravy odstranní závad z el. revizí - dodavatelsky odstranní škod ve sklepích po zvýšení hladiny náhonu vlastními silami expozice - nová expozice obývací lolnice ve II.NP. vlastními silami - reinstalace expozic kuchyn, pokoje babibky ve II.NP. vlastními silami - vybudování nové expozice zemdlských strojh ve stodole vlastními silami - instalace výstavy o chleb ve stodole vlastními silami - reinstalace chodby vlastními silami 19

20 - vybudování venkovní expozice se slepicemi vlastními silami ostatní konzervace sbírkových pedmth ze stodoly i kuchyn - vlastními sílami) nové zaízení kanceláe ve verand Na všech pobokách jsou provádny pravidelné kontroly, revize a údr$ba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky: - EZS, EPS, CCTV- Fides elektrozaízení komính plynu spotebibh, náadí a pístrojh vbetn píslušenství tlakových nádob Opravy elektro na všech objektech zajišxuje externí pracovník. Výbrová ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce - dodavatelsky i vlastními silami Návrhy realizací, restaurátorské zámry, $ádosti do dotaních program, - vlastními silami 5. Personál: Kategorie zamstnanc, PoBet zamstnanch - fyzický stav PoBet zamstnanch - pepobtený stav vysokoškolské 12 9,20 vyšší odborné 1 0,82 úplné stední 19 13,21 vyuben 8 7,39 základní 0 0 celkem 40 30,62 odborní 16 11,10 neodborní 24 19,52 celkem 40 30, Vzdlávání zamstnanc, Garncarzová: eseminá Veejné zakázky malého rozsahu AV Media - nové technologie v instalacích Bapka: CITEM - fotografický seminá v Olomouci Hornišer: CITEM - fotografický seminá v Olomouci AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 20

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více