LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Není důležité vyhrát ale zúčastnit se. To (snad) ještě platí ve sportu, ale nikoli v politice, kde vyhrát obvykle znamená získat nebo uplatnit moc. Výsledky krajských voleb kandidáty z našeho města do krajského zastupitelstva nevynesly, bohužel. Nechme stranou spekulace, jakou reálnou moc prosazovat užitečné a zájmům našeho města vstřícné věci by v opačném případě někdo z nich na kraji měl. Nyní je nejdůležitější výsledek voleb, který hodnotím jako nestraník. Významné vítězství sociální demokracie v celé republice je tak jednoznačné, až je nezdravé. Jestliže tomu bude odpovídat také míra výkyvu v některých zásadních směrech, které předchozí zastupitelstva a regionální vlády v různých krajích sledovaly, neprospěje to rovnováze rozvoje jednotlivých regionů. Efekt ode zdi ke zdi přináší zpravidla destrukci nejen špatného, ale i dobrého a správného záměru. Politika není sport, je v ní důležité vyhrát, či alespoň neprohrát příliš. Ten, kdo prohraje tak strašně moc na lopatky, má stejnou zodpovědnost za nebezpečí nestability a neprospěšných zvratů, jako ten, kdo svého vítězství využije pro krátkozraké velkostranictví. Takže není důležité jen vyhrát, je důležité vyhrát i prohrát zodpovědně. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Říjen na radnici: Jsou důležitější věci než volby V čase, kdy budete číst tyto řádky, bude s největší pravděpodobností republikou hýbat rozjitřená povolební atmosféra. Popravdě řečeno myslím, že jsou i důležitější věci, než výsledek voleb. Naše město bylo sice polepeno plakáty všech možných stran, to však neznamená, že kromě voleb se nic neudálo. Začnu tím, že to, o čem jsem psal v minulých číslech, se povedlo. V říjnu byl dokončen proces směny pozemků s Povodím Vltavy. Za tímto konstatováním se skrývá to, že tzv. libčická náplavka už v podstatě patří městu. Chtěl bych touto Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost nebo pozemek, je povinen podat přiznání k dani z nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky a nemovitosti od daně osvobozené.daň z nemovitostí se skládá ze dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do konce ledna. Podle novely zákona o dani z nemovitostí je obcím dána možnost od příštího roku zvýšit daň z nemovitostí úpravou zákonem stanovené výše koeficientů, kterými se násobí sazba daně. Obecně závaznou vyhláškou mohou obce změnit tyto koeficienty. Zákon stanovuje, že od daně z nemovitostí jsou mimo jiné osvobozeny nové obytné domy vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob pokud tyto domy nebo Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude 11/2008 formou poděkovat ostatním zastupitelům i radním, že tento projekt podpořili. Rada města již souhlasila s tím, že na tento prostor bude zpracována architektonická studie, jejímž hlavním smyslem bude ukázat, co by v tomto prostoru mohlo být a na co by tento prostor mohl být využit. A musím se s Vámi podělit o ještě jeden, s libčickou náplavkou související úspěch. Podařilo se mi přesvědčit p. architekta Patrika Hoffmana (spoluautor slavné Poštovny na Sněžce), aby se stal tvůrcem této architektonické studie. Tak krásný prostor si zasluhuje odpovídající péči a pozornost. Začal jsem tento text o náplavce, která na svoji podobu teprve čeká. Jiný projekt zkrášlování našeho města je dokončen. Určitě jste si všimli (soudě dle velmi potěšujících pochval od řady lidí, které jsem společně se svými kolegy obdržel) nově vysázeného stromořadí směrem ke křižovatkám. Výsadba 37 kusů alejových jasanů ztepilých proběhla za pomoci firmy Jana Matláška během čtyř dní v polovině října, přičemž od počátku října probíhala příprava pozemku. Těší mne, že se povedlo na tuto akci získat téměř 70 tisícovou dotaci z krajského úřadu. Péče o stromy je zajištěpokračování na straně 2 byty slouží k trvalému bydlení vlastníků či osob blízkých a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce v němž: a/ nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu b/ pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí S ohledem na skladbu obytných domů (dle stáří) město Libčice nad Vltavou nepřistoupilo na zvýšení koeficientu daně z nemovitostí. Bylo by jistě potřebné získat další příjmy do rozpočtu města ale vzhledem k problematickému dopadu pouze na část poplatníků daně se pro rok 2009 nebude v Libčicích nad Vltavou zvyšovat koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Pavel Bartoš, starosta města

2 Strana 2 Říjen na radnici: Jsou důležitější věci než volby na po dobu dalších tří let po výsadbě. Od dokončeného projektu je krok k (dalšímu) zelenému projektu, na němž právě vrcholí přípravy. Realizační tým utvořený na městském úřadě dokončuje projekt veřejné zeleně, tak aby byl připraven k podání do soutěže o evropské peníze. Evropské peníze a naše město. Úplně jsem v článku popisujícím události v září zapomněl zmínit se o dalším a ne zrovna malém úspěchu. Naše škola obdrží téměř dva miliony korun z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost na projekt Škola otevřená dětem ze sociálně vyloučených domácností. Chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, organizaci Člověk v tísni a škole samé. Píšu-li o dotacích, pak musím zmínit i to, Referát z jednání zastupitelstva Zastupitelé města se sešli na svém dvanáctém zasedání dne 18. září. Zprávu o jejich jednání přinášíme až nyní, protože do uzávěrky minulého čísla ji nebylo možné připravit. Přítomno bylo 12 zastupitelů, 3 z ODS, 9 z Liběhradu. Po doplnění zápisu z minulého zastupitelstva a jeho schválení byly první dva body jednání věnovány rozpočtu města: schválení čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí 2008 a třetí rozpočtové úpravě v tomto roce. Oba body byly schváleny všemi zastupiteli. Následující předměty jednání se týkaly různých pozemkových záležitostí. V třetím bodě zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 365 o výměře 43 m2 v k.ú. Libčice nad Vltavou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město. Čtvrtý bod obsahoval žádost majitelů domu o koupi pozemku parc.č. 449/2 v k.ú. Letky od města. Pozemek leží nad jejich domem a je obklopen soukromými pozemky. Pro město je nepřístupný a nevyužitelný, a tak zastupitelé jeho prodej scvhálili. V pátém bodě schválilo zastupitelstvo směnu pozemků v majetku města parc.č. 642 o výměře m2, parc.č. 643 o výměře m2, parc.č. 644 o výměře m2 a parc.č. 646 o výměře m2 vše v k.ú. Letky za pozemek v majetku Povodí Vltavy s.p. parc.č. 286/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře m2. Jde o delší dobu vyjednávanou pozemkovou operaci umožňující městu po uzavření smluv adaptovat tento prostor tzv. náplavky pro trávení volného času libčických občanů. V šestém bodě zastupitelstvo revokovalo jedno z minulých usnesení, protože podklady pro něj uváděly chybné údaje. Revokace spočívá v přesném vymezení výměry pozemků (viz usnesení minulého zastupitelstva č. 3). Sedmý bod jednání se zabýval žádostí majitelů domu č. p. 521 pod Leteckou ulicí o koupi pozemků funkčně souvisejících s domem. Po diskusi, v níž rozumnost tohoto návrhu z hlediska města zpochybnili zastupitelé I. Chrtová a J. Rous, nebyla zastupitelstvem tato žádost podpořena a bylo uloženo radě města zpracovat materiál o pozemkové situaci celé lokality pod Leteckou ulicí. Také v bodě osmém byla žádost majitelky domu v Chýnově v obdobném případě zamítnuta, protože pozemek tvoří příjezdovou cestu k trafostanici. V devátém bodě vyhověli zastupitelé žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku města v podobě plynové přípojky, v desátém bodě zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru komunikace a inženýrských sítí ležících na pozemku parc. č. 888/3 v k.ú. Libčice nad Vltavou a pozemku parc.č. 888/3 v k.ú. Libčice nad Vltavou. Jedenáctý bod soustředil pozornost zastupitelů ke školství. Radní pro školství Martin Sekera již před prázdninami oslovil zastupitele s návrhem dalšího postupu ve formování vztahu města k základní škole. Své další působení v této oblasti podmínil maximální možnou legitimitou od zastupitelů a inicioval prostřednictvím rady města hlasování zastupitelů o důvěře ve svou osobu. V hlasování ho podpořilo 10 zastupitelů, dva z přítomných zastupitelů se zdrželi hlasování. (Poznámka referenta: Na základě tohoto výsledku navrhl M. Sekera radě města následující po tomto zasedání zastupitelstva přerozdělení kompetencí v radě města. Ta návrh odsouhlasila, školská problematika přechází do gesce místostarosty Matěje Štětky, v kompetenci Martina Sekery zůstává oblast kultury.) Diskuse okolo bodu dvanáctého poukázala na složitost při jednání s developery a nutnost zvažovat zájmy celku města a že v současné době se pracuje na správném využití již získané dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury respektive na přípravě projektové dokumentace ve výši 275 tisíc korun na výstavbu bezbariérových chodníků podél komunikací 3. třídy v našem městě. Počítáme s tím, že tuto projektovou dokumentaci využijeme v druhém kroku, a tím bude podání žádosti o prostředky na realizaci těchto chodníků v březnu příštího roku. Mimo projektové dokumentace musíme tyto stávající chodníky získat do svého vlastnictví, což je nezbytná podmínka pro podání žádosti o prostředky na realizaci. (Touto zmínkou opravuji také drobnou nepřesnost v textu v minulém čísle Libčických novin). Od chodníků je skok ke komunikacím. Příznivé říjnové počasí umožnilo zahájit již avizované práce na povrchu ulice Fügnerova s tím, že ještě letos by mělo dojít k dalším opravám komunikací. Rada města se v říjnu zabývala převážně operativními tématy z různých oblastí. Mimo jiné souhlasila s tím, že pomůže vytvořit mateřské centrum, a současně nesouhlasila se záměrem provozování výkupny sběrných surovin a to s ohledem na problematiku krádeží barevných kovů. Tento článek musím, tak jak je mým zvykem, skončit něčím, když ne optimistickým, tak mírně odlehčeným. Z oken města zmizely truhlíky s převislými muškáty, což je neklamný důkaz blížící se zimy. Matěj Štětka, místostarosta individuální zájmy občanů. 9 zastupitelů proti 3 neschválilo žádost majitele garáže za Kulturním domem o prodej pozemku pod garáží, který patří městu. V bodě třináct schválili zastupitelé zprávu kontrolního výboru předloženou radním J. Procházkou. Poslední čtrnáctý bod byl věnovaný různým podnětům zastupitelů a přítomných občanů. Vystoupili: zastupitelé I. Chrtová a V. Urbánek, dále občan E. Novák. Diskuse se týkala problematiky sídliště Pod Saharou, petice proti privatizaci, návštěvy primátora města Kladna, který se dostavil na závěr jednání zastupitelstva a přednesl krátký projev o společných problémech obou měst. Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Podle Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 12/2008 sepsal referát Martin Sekera Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje v Libčicích nad Vltavou Strana 3 Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Č. strany Název strany Počet hlasů Počet hlasů Počet hlasů Počet hlasů celkem 1 Komunistická strana Čech a Moravy STŘEDOČEŠI Nezávislí starostové pro kraj Strana zelených Národní strana Nejen hasiči a živnostníci pro kraj Strana zdravého rozumu Koalice pro Středočeský kraj SDŽ - Strana důstojného života Volte Pravý Blok - stranu za svobodu a rychlou Odvolatelnost politiků přímo občany, za Nízké daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘTE SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháváni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! - jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVNOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! 47 Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví Konzervativní koalice CELKEM Volební účast Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Celkem Krajské zastupitelstvo Počet volených členů Voliči v seznamu Volební účast v % 42,99% 39,28% 39,98% 40,87% Vydané obálky Platné hlasy % platných hlasů

4 Strana 4 Libčice nad Vltavou Volební zisky politických stran pro kraj ODS NSK starostové ČSSD KSČM 31, 09% 26, 88% 22, 16% 8, 22% Úspěšnost jednotlivých kandidátů u voličů z Libčic do zastupitelstva kraje Kandidát Strana Preferenční hlasy v Libčicích Ing. Pavel Bartoš, MBA NSK-starostové 160 Ing. Ilona Chrtová ODS 90 Bc. Matěj Štětka Koalice pro Středočeský kraj 42 VOX POPULI VOX DEI aneb ohlédnutí za volbami do krajského zastupitelstva Dne se v Libčicích ve hodin otevřely volební místnosti ve 3 okrscích a dne ve hodin se volební místnosti uzavřely. Volby proběhly důstojně a bez narušení veřejného pořádku. Byly to volby, které se vyznačovaly překvapivě vysokou účastí voličů. Já osobně jsem je vnímal jako referendum, ve kterém voliči dali jasně najevo, že nejsou spokojeni se stávajícím rozložením politických sil v kraji. Protože platí staré římské rčení: VOX POPULI VOX DEI (Hlas lidu hlas boží) uvedu pouze fakta voleb do zastupitelstva kraje. Přestože žádný z kandidátů z Libčic nezískal mandát do zastupitelstva Středočeského kraje, jsem jako starosta rád, že volební formace NSK Nezávislí starostové pro kraj získala 4 mandáty. Zastoupení politických stran v zastupitelstvu St edo eského kraje 13,75 5,73 Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta města Poděkování voličům 35,16 32,81 Volby skončily a myslím si, že v našem městě bez velkých překvapení. Již ve svých předvolebních textech jsem psal, že šance na zvolení nepovažuji za příliš vysoké. Nicméně sluší se poděkovat. Poděkovat všem těm, kteří mne volili. Poděkovat těm, kteří přemýšleli, že mne budou volit. A poděkovat i těm, které moje kandidatura možná donutila se zamyslet, koho budou volit. Ze všeho nejvíc bych však chtěl poděkovat všem těm, kteří mi těsně před volbami a i v průběhu voleb dávali osobně najevo, poslali maily, smsky či zavolali s cílem předat mi své jednoduché poselství: Držíme Ti palce. Nesmírně si toho vážím. Je to jeden z nejvíce motivujících a potěšujících zážitků mého dosavadního působení na zdejší radnici. A výsledek voleb v tomto kontextu není vůbec důležitý. Moc děkuji Matěj Štětka Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky Okrsky počet zprac. v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo kolo číslo Kandidát Volební strana Navrhující strana Politická příslušnost Počty hlasů % hlasů příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1 Joukl Zdeněk Ing. DOHODA30 KAN BEZPP 50 X 5.56 X 2 Vrtilka Luboš Ing. NEZ/DEM NEZ/DEM BEZPP 53 X 5.89 X 3 Jiránek Dan Ing. ODS ODS ODS Dienstbier Jiří ČSSD ČSSD BEZPP Levý Zdeněk KSČM KSČM KSČM 122 X X 6 Bernardová Pavla SDŽ SDŽ SDŽ 48 X 5.33 X

5 Zlatá horečka skončila. Zloději dopadeni! Dne 2. října jsem ráno zjistil, že mě v noci navštívila škodná. I když jsem chovatel drobného zvířectva, nebyla to překvapivě ani kuna či tchoř. Byl to někdo mnohem odpornější. Byl to zloděj. Překvapeně jsem toho deštivého rána zíral na místo, kde byly okapové svody našeho domu a při pohledu jak dešťová voda stéká po nové fasádě jsem cítil něco jako beznaděj. Beznaděj ale rychle vystřídal vztek a následovala rychlá reakce.rychle jsem si obstaral adresy všech výkupen druhotných surovin a v 9.30 hodin jsem začal pátrat v Kralupech. Za půl hodiny jsem již sledoval prvního libčického občana, který nesl objemnou tašku.před výkupnou v Přemyslově ulici jsem ho oslovil, znehybnil a on obsah zavazadla vysypal na chodník. Byly to kousky měděných kabelů PŘÍRODA Divočáci Černí rytíři nebo černá zvěř, jak je také odborně nazývána. Patří ke spárkaté zvěři (srnčí, jeleni, daněk). Obecný název černá je od jejího zbarvení. V myslivecké mluvě se divokému praseti říká divočák. Malé prasátko do jednoho roku je letošák. Po narození jsou pruhovaná s pojmenováním markazíni. Po prvním roce života se z nich stávají lončáci a rozlišují se podle pohlaví na kňourky a bachyňky. Tříletý až čtyřletý samec je sekáč. Další léta jsou dorůstající kňouři a hlavní kňouři. U samičího pohlaví se hovoří o bachyních - mladá je bachyňka, stará je bachna. V myslivecké mluvě se u divočáků užívá výraz slechy pro uši, ryj pro čenich, světla pro oči, běhy pro nohy, ocas je pírko, kůže je škára. Hlasové projevy divočáků se označují jako chrochtání, jsou-li rozčíleni mohou také funět, klektat a sekat svými obrovskými zuby. Divočáci žijí v tlupě. Tlupa je sociální jednotka, která je tvořena bachyněmi, jejich letošáky, popř. lončáky samčího pohlaví. Starší kňouři samotáři se vracejí k tlupě pouze v době páření, kterému se myslivecky říká chrutí. Svá mláďata bachyně metá nebo selí, po narození je vodí. K osobní hygieně potřebují blátivá bahnitá místa, kterým se říká kaliště. Po kalištění přechází černá zvěř ke stromům o které se otírá. Tyto stromy také vymezují revír jedné tlupy. Vši a klíštata, která cizopasí na černé zvěři, zůstávají v zaschlém blátě. Z výše: uvedených důvodů bývá prase často uváděno jako symbol nečistoty a tím také jako nadávka. Chrup této zvěře se skládá z řezáků, špičáků a stoliček a má pro myslivce zvláštní význam. U složeného kusu je vodítkem pro určení věku a chrup dospělých kňourů patří k mysliveckým trofejímm. Jsou to hlavně páráky a klektáky, což je označení pro dlouhé špičáky v dolní čelisti a, jejich krátké protějšky v horní čelisti. Obecně se jim říká zbraně. Špičáky bachyní jsou háky. Černá zvěř obvykle před člověkem prchá. Má-li však pocit, že je ohrožena, stává se pro člověka velkým nebezpečím. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že bachyně nerozumí žertu, domnívá-li se, že jejím mláďátkům hrozí nebezpečí. Před léty při zakládání krmiva do krmelců mi odběhl jezevčík po teplé stopě do nedaleké houštiny, kde začal hlasitě vydávat (štěkat). Strana 5 a on nemohl prokázat jejich původ. V 10,30 jsem dopadl druhého libčického občana, který se s dalším libčickým občanem pokusil prodat do jiné výkupny měděné plechy ze stavby a občan nebyl schopen dokladovat jejich původ. Ve 13,30 hodin jsem vypátral třetího libčického občana, jež předchozímu občanovi asistoval jako dopravce zmíněného měděného plechu do výkupny. V pátek 3. října v hodin jsem dopadl a usvědčil čtvrtého libčického občana z podílů na krádeži okapových svodů našeho domu. Konečně v sobotu 4. října ve 22,30 hodin jsem zadržel pátého libčického občana který se mi přiznal ke krádeži okapových svodů na našem domě a poté se semnou a svědky odebral na jisté místo v libčicích, kde před svědky vyhrabal ze země naše okapové roury. Všechny pachatele jsem předal policii ČR. Mimo to jsem usvědčil dalšího občana Libčic ze sprayerství. Tento výtečník mi totiž v době, kdy jiný kradl okapy posprayoval dveře elektrické rozvodnice. Tím po sobě zanechal stopu, jež ho usvědčila. Pachatelé kteří ukradli a znehodnotili naše okapové svody jsou občané Libčic a jsou českého původu ve věku 17 let. Zdržuji se jakéhokoli komentáře kolem pachatelů ale jsem v rozpacích, když si prohlédnu záznamy všech výkupen druhotných surovin v okolí a tam vidím, že velmi frekventovanými dodavateli barevných kovů jsou občané našeho města. Závěrem děkuji všem občanům města, kteří přispěli k dopadení pachatelů. Pavel Bartoš Protože štěkot se ozýval stále z jedno místa, poznal jsem, že zvěř nepronásleduje, ale že se jedná o divočáky, kteří tam jsou ve stávaništi. Když jsem se probral houštinou, zjistil jsem, že jezevčík zaštěkává větší počet divočáků, zřejmě dvě bachyně s několika letošáky a lončáky. Protože bachyně zjistily, že jim od jezevčíka nehrozí žádné nebezpečí, neutekly, ale jen ho krátkými výpady odrážely. Jiná situace nastala, když zjistily navětřením moji přítomnost. Na nic jsem nečekal, uchopil jezevčíka a utíkal z místa nebezpečí a bachyně s několika lončáky za mnou. Zachránil nás nedaleký posed. Když bachyně poznala, že už jí nehrozí nebezpečí, odběhla zpět ke svým dětem a lončáci za ní. Dovedl jsem si představit, jak by to dopadlo, kdyby rozzuřená bachyně zůstala a dali se společně likvidace posedu. Když divočáci dokáží vyvrátit strom nebo podhrabat pařez v domnění, že naleznou potravu, pak by posed nebyl žádným problémem. A jezevčík - ten když odešli, byl zase hrdinou, jeho štěkot byl k neutišení. Otakar Friebert (Dokončení příště.) UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ listopad prosinec Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 Stav ovzduší

6 Strana 6 ŠKOLSTVÍ Informace ze Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Vyjádření k události ze soboty dne 11. října 2008 aneb jak to bylo doopravdy! Vážení rodiče, milí libčičtí občané! Dne 11. října 2008 odvysílala TV Prima ve svém hlavním zpravodajském pořadu reportáž o brutálním napadení naší učitelky Dáši Chladové psem v prostoru zahrady naší školy. Byli jsme zděšeni informacemi, které poté v reportáži zazněly a proto nám dovolte, abychom se vyjádřili ke skutečnému průběhu celé události Ve dnech 10. a 11. října 2008 ( pátek a sobota ) probíhaly v prostorách naší školy výtvarné semináře pro přípravu žáků ve věku let ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření pod vedením Dáši Chladové V sobotu v 10:15 vstoupila paní Chladová po odemknutí hlavní branky školy do jejího areálu, aniž si ke své újmě uvědomila, že o víkendech bývá pes po celý den vpuštěn z důvodu ochrany objektu i na vrchní zahradu. Ke kontaktu se psem došlo v okamžiku, kdy se jej snažila nešťastným způsobem zavřít za spojovací branku mezi vrchní a spodní zahradou, při kterém došlo k inkriminovanému kousnutí paní Chladové do kotníku pravé nohy, což je nám všem velice líto! Celý sled událostí dále uvádíme chronologicky: Sobota cca v 10:15 vstupuje paní Chladová po odemknutí hlavní branky jako první na pozemek školy, ostatní pedagogové a účastníci semináře jdou za ní po ujití cca třiceti kroků od hlavní branky dochází ke kousnutí paní učitelky u spojovací branky mezi vrchní a spodní zahradou v žádném případě se nejednalo o brutální napadení, jak bylo uvedeno, nikdo z ostatních přítomných nebyl ohrožen ačkoliv to povaha zranění nevyžadovala, byl zavolán zletilou žákyní školy vůz Záchranné služby, jelikož se v daný okamžik v blízkosti školy nenalézal žádný jiný vůz, který by poškozenou pro jistotu odvezl k lékařskému vyšetření cca v 10:50 odváží vůz Záchranné služby paní učitelku na traumatologii FN Motol k ambulantnímu ošetření ve 13:00 se paní učitelka vrací do učebny školy a pokračuje ve výuce semináře přijíždí štáb televize, jehož vozidlo nebylo označeno jakýmkoliv logem a sbírá informace po okolí školy štáb nejeví jakýkoliv zájem o naše vyjádření k události, ačkoli na webových stránkách školy i její vývěsce jsou uvedena veškerá telefonní spojení, včetně přímého spojení na ředitele školy i samotnou Dášu Chladovou. Ve škole jsem přitom celou tu dobu byl prokazatelně nejen já, ale i můj zástupce a hospodářka školy odešli jsme společně až po 20:00 hodině cca v 16:00 se k nám dostává náhodně informace o natočení nepravdivých informací o průběhu celé události cca od 17:00 do 18:00 se marně snažíme dovolat do TV Prima k vysvětlení skutečného průběhu události, posíláme mail avšak marně. kolem 18:15 se podařilo navázat telefonické spojení s TV Prima, avšak dotyčná osoba, s kterou paní Chladová hovořila, se nechtěla celou záležitostí jakkoli zabývat a ani nesdělila po požádání své jméno po 19:00 byla odvysílána reportáž, z jejíchž informací jsme byli zděšeni. ve 20:00 odchází paní Chladová s ostatními učiteli ze školy Neděle, další média ( rádio, tisk ) zveřejňují zprávu o brutálním napadení psem, vznikají fámy a panika Pondělí, paní učitelka Chladová je po převazu kotníku, ne však již ve FN Motol, ke které ztratila důvěru pan doktor i zdravotní sestra byli velice udiveni, že se jedná právě o následky tohoto brutálního napadení ve 13:30 nastoupila paní učitelka v plné fyzické i psychické pohodě do pravidelné výuky v naší škole rodiče i veřejnost se podivují nad tím, že není paní učitelka pod stálým lékařským dohledem, jak bylo v reportáži rovněž uvedeno Z výše uvedených skutečností mj. vyplývá, že jsou téměř všechny informace v reportáži nepravdivé!!!

7 Strana 7 paní učitelka nebyla psem napadena brutálně neutrpěla středně těžká poranění její stav nevyžadoval stálý lékařský dohled, jak bylo uvedeno pes nikdy nepobíhá během výuky mezi malými dětmi nezletilá svědkyně neuvedla, proč došlo k pokousání její ruky v minulosti atd. Celá reportáž poškodila dobré jméno naší školy a proto jsme zvolili alespoň tuto cestu k jejímu částečnému očištění Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří slepě neuvěřili informacím z této nešťastné reportáže a vyjádřili nám svou podporu Všem ostatním pak přejeme, aby se nikdy nestali účastníky v podobné záležitosti Děkujeme! Luboš Harazin, ředitel školy Dáša Chladová, učitelka školy Pavel Loukota, zástupce ředitele Marie Křikavová, hospodářka školy Vyjádření ke sdělení základní umělecké školy Po seznámení s výpovědí zástupců ZUŠ o události a po shlédnutí televizní reportáže jsem nabyl podezření, že reportáž nebyla profesně zcela zvládnuta a mohla nespravedlivě poškodit dobré jméno naší ZUŠ ve veřejnosti. Vzhledem ke své určité zkušenosti s médii jsem se této záležitosti začal věnovat. Spojil jsem se telefonicky s vedoucím vydání příslušných Zpráv a posléze s autorem reportáže. Žádal jsem o zveřejnění omluvy v lokálních zpravodajích měst, kde ZUŠ i se svými pobočkami působí. Protože mi nebylo vyhověno, požádal jsem o zhodnocení kvality reportáže jednoho mediálního analytika, záležitost přednesu na radě města a navrhnu další postup s cílem dosáhnout omluvy v lokalitách působení ZUŠ. Martin Sekera, radní KULTURA Nové knihy v Městské knihovně Gerritsen, T.: Učedník, Knižní klub, 2005, detektivka Springerová, N.: Případ lidumilné levačky, Knižní klub, 2008, pro děti Twelve, H.J.: Temná řeka, Knižní klub, 2008, pokračování Poutníka Radůza: O Mourince a Lojzíkovi, Brio, 2008, pro hodné maminky King, S.: Vlci z Cally, Beta, 2004, tímto je Temná věž k dispozici kompletní Woolfová, V.: Mezi akty, Odeon, 2005, číst až v létě Bazárek s kolekcemi pro letošní zimu proběhl uspokojivě, několik maminek se snaží o založení mateřského centra a v pondělí jsem slyšela volat starostlivou babičku: Dívej se na cestu! Podzim je ideální začátek čtenářské sezóny. Shrabejte listí, umejte si ruce a šup pod peřinu s nějakou pěknou knížkou. Šárka Sekerová, knihovnice Vážení libčičtí občané, Pozdravujeme Vás a loučíme se s Vámi, ale nebojte se zatím jsme neumřeli, jen jsme se přestěhovali v říjnu blíž k mému rodnému městu Lysé nad Labem do Poděbrad, kde nám rovina a možnost procedur prospívá ku zdraví. Po Liberci a Olomouci jsem prožila v Libčicích krásných 34 let. Z toho 15 let jako ředitelka ZŠ s žáky a učiteli a 9 let ve vedení Klubu seniorů. Bylo pro mne i manžela ctí, žít mezi Vámi. Klub seniorů nyní povede paní Stáňa Česáková a Miluše Malíková a jsem telefonem stále ve spojení. Přejeme Všem hodně zdraví a ať se Vám a Libčicím všechno daří. Marie a Arpád Farkašovi Program Klubu seniorů Listopad 2008 Středa 15,00 hodin Čtení z časopisu Generace pí Malíková Příprava oslavy založení Klubu seniorů Posezení u kávy a čaje Oslava 9. výročí založení Klubu seniorů Děkujeme paní Marii Farkašové za dlouhodobé a úspěšné vedení Klubu seniorů a přejeme jí v novém bydlišti dobrou pohodu a mnoho zdraví. Členové Klubu seniorů v Libčicích Poděkování Jménem radnice děkuji paní Farkašové za práci, kterou po dlouhá léta věnovala Libčicím nad Vltavou, jejich škole a posléze i jejich starším občanům. Každé město potřebuje takto aktivní občany, kteří chtějí a umějí být prospěšní druhým. Často to bývá na úkor osobních zájmů. Přeju Vám, paní Farašová, abyste byli s manželem v novém bydlišti spokojení a tamní pobyt Vám hlavně zdravotně prospěl. V úctě Martin Sekera, radní pro kulturu

8 Strana 8 UŽ JSME TADY aneb DĚTIČKY, TĚŠTE SE! Vážení a milí čtenáři Libčických listů! V minulém čísle jste se mohli dočíst o právě se rodícím mateřském centru v Libčicích, ve kterém najdou útočiště i zábavu děti předškolkového věku i jejich rodiče. Také jste se mohli zúčastnit (a mnozí tak i učinili) malého referenda, ze kterého vzešlo naše nově vybrané jméno. Žádaly jsme Vás o návrhy na jméno mateřského centra, ve kterém jsme chtěly zdůraznit, odkud jsme a že se naše město nachází na řece. Mělo to být něco, co by bylo blízké dospělým i dětem. A takové návrhy skutečně přišly. Mezi došlými návrhy zvítězil název MALINA. Ve svém opodstatnění zobrazuje všechny naše požadavky. Posuďte sami: MA - jako mateřské centrum, LI - jako Libčice a NA - jakožto na řece Vltavě. Myslíme, že s tímto voňavým a sladkým slovem nebudou mít děti problém a brzy si jej všichni zapamatujeme. Za všechny zaslané návrhy moc děkujeme. Moc se těšíme, až centrum rozběhneme a všechny děti budou moci využít hernu i vše ostatní, například výtvarnou dílničku. V současné době před námi stojí úkol toto mateřské centrum uvést v život. Město nám v rámci své námi velmi vítané podpory poskytlo pěkný prostor, který musíme upravit a vybavit tak, aby byl nejen krásný a příjemný, ale také hygienický a bezpečný. Je proto nutné pustit se do práce a také do nakupování. Proto se na Vás znovu obracíme s prosbou, tentokrát o pomoc. Žádáme o výpomoc formou například sponzorských darů, které budou beze zbytku a plně využity ve prospěch dětí (na malířské a instalatérské práce, nové podlahové krytiny,osvětlení, sociální zařízení, vybavení herny a výtvarné dílny,...). Uvítáme jakýkoli příspěvek či výpomoc. Pokud nám můžete a chcete pomoci, kontaktujte nás, prosím, na uvedené mailové adrese : Předem všem děkujeme my (maminky) i děti. P. S. Pokud má některá maminka, která o nás ještě neví, zájem rozšířit naše řady, budeme rády. Za vznikající MC MALINA S.Šímová, R.Vencovská, M.Šatopletová, K.Kapounová ZE STARÝCH KRONIK Jak se v Libčicích jedlo a pilo v roce 1969 Maloobchodní obrat Někteří naši občané si stěžují, že naše nynější životní úroveň není dost velká. Ale měli bychom se všichni zamyslet nad hodnotou maloobchodního obratu zvláště v některých podnicích: Potraviny měly obrat Kč Kam na výstavu Oděvy: Kč Restaurace a jídelny: Kč ( ) Zarážející je obrat v restauracích a jídelnách nebo jak se říká a píše v RAJ. Přitom není podchycen prodej alkoholických nápojů v potravinách a v Jednotě. Opravdu naši občané netrpí hladem ani nedostatkem nápojů. Lurich Do Národního muzea, které 27. října na slavnostní vernisáži za přítomnosti slovenského prezidenta a českého premiéra otevřelo velkou výstavu REPUBLIKA. Je to ideální příležitost nahlédnout do období nejen očima velkých politických dějin, ale také očima jednotlivých společenských vrstev, které v první republice žily a měly se dobře, lépe i špatně. Je to výstava, která ilustruje i tehdejší každodenní život a Národní muzeum se spolupořadatelskými institucemi má poutavé a zajímavé exponáty k tomuto účelu. Z filmových záběrů je cítit dobová atmosféra, vesměs optimistická, někdy ve chvílích tragických okamžiků meziválečného Československa působí i po letech tragický smutek. Jeho výrazem jsou exempláře Mnichovské dohody, které se v Praze sešly od jejího podepsání v roce 1938 poprvé. Martin Sekera Cvičení pro nejmenší s rodiči každou středu od 9 do 9,50 a od 10 do 10,50 hod. Nově!! Dětský aerobik pro děti od 3 let každé úterý od 15 do 15,50 hod. Obojí v sokolovně. Orientální tance Kurz pro začátečníky od 6. ledna od hodin, každé úterý. Vhodné pro všechny věkové kategorie 20 lekcí Eva Koktanová V případě zájmů o jiný den, mě prosím také kontaktujte Informace o SDH Libčice najdete na

9 Strana 9

10 Strana 10!"#$$ % % &'( ) * +,+-. / 0$#) %.% 3! "#"$ % &'()'* +,-(&. / ( ! 49$ $66 :!; $66

11 Strana 11 Pracovní nápl : eská pojiš ovna a.s., vyhlašuje výb rové ízení na pozici Správce obce - poradenství v oblasti zajišt ní majetku, zdraví, života, úrazu ob an, pojišt ní motorových vozidel, povinné ru ení, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, po zaškolení možnost poradenství v oblasti hypoték a dalších finan ních produkt. Podpora: - p ísp vek K - zvýhodn né notebooky (dotace K ) - zvýhodn ný tarif O2 - odborná školení - marketingová podpora - dotované za ízení kancelá e Požadavky: - vzd lání ukon ené minimáln maturitou nebo výu ním listem - komunika ní dovednosti - ochotu u it se - ochotu pracovat s lidmi - loajalitu k firm - v k nerozhoduje Kontakt: J. Kriegová Tel.: , Je možné rovn ž vyplnit p ihlášku na M stském ú ad v Lib icích. Koupím pole, louky, zahrady. Tel Kosmetický SALON EVA nabízí vánoční dárkové poukázky a kosmetické balíčky. vše lze objednat na tel Koupím knihu romány nejraději všechny díly: LIBUŠKA Z MYSLIVNY Jelínek Sláva Václav Tel MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka

12 Strana 12 Bytový dům v romantickém údolí Vltavy lemované skalními masivy, které nabízí klid, množství zeleně a velký prostor pro relaxaci Romantika, zeleň, relaxace Bytové jednotky 1+kk až 4+kk Velikosti bytů od 36 m² do 112 m² Výborná dostupnost z Prahy Veškerá občanská vybavenost od Kč/m² bez DPH

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16 CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok. STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov! "#$ %& '!!&!(! )$ %& *!!! ' + &,!!, ' +, +! + '!!!" " # $ % &! -.' / "0$ %& *! -0 %& 3 $ 0' 4 %& '! 5 6!'' $ -' # %& + &!! ' ( ) (*+ &+) #,,+-. / ( '!&! '! + '!! '! (! + + * 7 *! ' 7!!...2!!'2! *! (!'8 9- $ - --# """ Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 1221 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. května 2009 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických

Více

SEZNAM PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN ÚSTECKÝ KRAJ v abecedním pořadí NÁZEV TYP SLOŽENÍ KOALICE ZMOCNĚNEC Alternativa pro občany ANO 2011 Česká sociálně demokratická Dělnická sociální spravedlnosti NE imigrantům,

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 4.8.2010 na Obecním úřadě v Sokolči Přítomni : Mráz Jiří, Boumová Jana, Junková Eva, Ing. Sipajda Marian, Dymeš František Řehák Miloslav,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města dne 11. 5. 2011

Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města dne 11. 5. 2011 Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, T. Hykeš, Ing. I. Chrtová, Ing. F. Lisý, Bc. M. Štětka, L. Harazin, Ing. J. Zajíc, CSc., J. Čermák, Ing. D. Moravcová,

Více

Živnostníci podnikající na území obce nadále platí 1 000,- za jednu popelnici.

Živnostníci podnikající na území obce nadále platí 1 000,- za jednu popelnici. Oběžník č. 1/2014 1/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ v Nošovicích se uskuteční ve středu 29. 1. 2014 od 13.00 16.00 hodin v Základní škole v Nošovicích. K zápisu se dostaví děti

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno:7 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 14.11.2016 618/25/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 1/2013/RÚ o ukončení nájemní smlouvy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal TISKOVÁ ZPRÁVA 1. dubna 2016 Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran. Současná vládní koalice by získala ústavní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis číslo 16/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne

Zápis číslo 16/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne Zápis číslo 6/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.0.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: omluven

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více