LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Není důležité vyhrát ale zúčastnit se. To (snad) ještě platí ve sportu, ale nikoli v politice, kde vyhrát obvykle znamená získat nebo uplatnit moc. Výsledky krajských voleb kandidáty z našeho města do krajského zastupitelstva nevynesly, bohužel. Nechme stranou spekulace, jakou reálnou moc prosazovat užitečné a zájmům našeho města vstřícné věci by v opačném případě někdo z nich na kraji měl. Nyní je nejdůležitější výsledek voleb, který hodnotím jako nestraník. Významné vítězství sociální demokracie v celé republice je tak jednoznačné, až je nezdravé. Jestliže tomu bude odpovídat také míra výkyvu v některých zásadních směrech, které předchozí zastupitelstva a regionální vlády v různých krajích sledovaly, neprospěje to rovnováze rozvoje jednotlivých regionů. Efekt ode zdi ke zdi přináší zpravidla destrukci nejen špatného, ale i dobrého a správného záměru. Politika není sport, je v ní důležité vyhrát, či alespoň neprohrát příliš. Ten, kdo prohraje tak strašně moc na lopatky, má stejnou zodpovědnost za nebezpečí nestability a neprospěšných zvratů, jako ten, kdo svého vítězství využije pro krátkozraké velkostranictví. Takže není důležité jen vyhrát, je důležité vyhrát i prohrát zodpovědně. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Říjen na radnici: Jsou důležitější věci než volby V čase, kdy budete číst tyto řádky, bude s největší pravděpodobností republikou hýbat rozjitřená povolební atmosféra. Popravdě řečeno myslím, že jsou i důležitější věci, než výsledek voleb. Naše město bylo sice polepeno plakáty všech možných stran, to však neznamená, že kromě voleb se nic neudálo. Začnu tím, že to, o čem jsem psal v minulých číslech, se povedlo. V říjnu byl dokončen proces směny pozemků s Povodím Vltavy. Za tímto konstatováním se skrývá to, že tzv. libčická náplavka už v podstatě patří městu. Chtěl bych touto Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost nebo pozemek, je povinen podat přiznání k dani z nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky a nemovitosti od daně osvobozené.daň z nemovitostí se skládá ze dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do konce ledna. Podle novely zákona o dani z nemovitostí je obcím dána možnost od příštího roku zvýšit daň z nemovitostí úpravou zákonem stanovené výše koeficientů, kterými se násobí sazba daně. Obecně závaznou vyhláškou mohou obce změnit tyto koeficienty. Zákon stanovuje, že od daně z nemovitostí jsou mimo jiné osvobozeny nové obytné domy vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob pokud tyto domy nebo Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude 11/2008 formou poděkovat ostatním zastupitelům i radním, že tento projekt podpořili. Rada města již souhlasila s tím, že na tento prostor bude zpracována architektonická studie, jejímž hlavním smyslem bude ukázat, co by v tomto prostoru mohlo být a na co by tento prostor mohl být využit. A musím se s Vámi podělit o ještě jeden, s libčickou náplavkou související úspěch. Podařilo se mi přesvědčit p. architekta Patrika Hoffmana (spoluautor slavné Poštovny na Sněžce), aby se stal tvůrcem této architektonické studie. Tak krásný prostor si zasluhuje odpovídající péči a pozornost. Začal jsem tento text o náplavce, která na svoji podobu teprve čeká. Jiný projekt zkrášlování našeho města je dokončen. Určitě jste si všimli (soudě dle velmi potěšujících pochval od řady lidí, které jsem společně se svými kolegy obdržel) nově vysázeného stromořadí směrem ke křižovatkám. Výsadba 37 kusů alejových jasanů ztepilých proběhla za pomoci firmy Jana Matláška během čtyř dní v polovině října, přičemž od počátku října probíhala příprava pozemku. Těší mne, že se povedlo na tuto akci získat téměř 70 tisícovou dotaci z krajského úřadu. Péče o stromy je zajištěpokračování na straně 2 byty slouží k trvalému bydlení vlastníků či osob blízkých a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce v němž: a/ nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu b/ pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí S ohledem na skladbu obytných domů (dle stáří) město Libčice nad Vltavou nepřistoupilo na zvýšení koeficientu daně z nemovitostí. Bylo by jistě potřebné získat další příjmy do rozpočtu města ale vzhledem k problematickému dopadu pouze na část poplatníků daně se pro rok 2009 nebude v Libčicích nad Vltavou zvyšovat koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Pavel Bartoš, starosta města

2 Strana 2 Říjen na radnici: Jsou důležitější věci než volby na po dobu dalších tří let po výsadbě. Od dokončeného projektu je krok k (dalšímu) zelenému projektu, na němž právě vrcholí přípravy. Realizační tým utvořený na městském úřadě dokončuje projekt veřejné zeleně, tak aby byl připraven k podání do soutěže o evropské peníze. Evropské peníze a naše město. Úplně jsem v článku popisujícím události v září zapomněl zmínit se o dalším a ne zrovna malém úspěchu. Naše škola obdrží téměř dva miliony korun z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost na projekt Škola otevřená dětem ze sociálně vyloučených domácností. Chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, organizaci Člověk v tísni a škole samé. Píšu-li o dotacích, pak musím zmínit i to, Referát z jednání zastupitelstva Zastupitelé města se sešli na svém dvanáctém zasedání dne 18. září. Zprávu o jejich jednání přinášíme až nyní, protože do uzávěrky minulého čísla ji nebylo možné připravit. Přítomno bylo 12 zastupitelů, 3 z ODS, 9 z Liběhradu. Po doplnění zápisu z minulého zastupitelstva a jeho schválení byly první dva body jednání věnovány rozpočtu města: schválení čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí 2008 a třetí rozpočtové úpravě v tomto roce. Oba body byly schváleny všemi zastupiteli. Následující předměty jednání se týkaly různých pozemkových záležitostí. V třetím bodě zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 365 o výměře 43 m2 v k.ú. Libčice nad Vltavou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město. Čtvrtý bod obsahoval žádost majitelů domu o koupi pozemku parc.č. 449/2 v k.ú. Letky od města. Pozemek leží nad jejich domem a je obklopen soukromými pozemky. Pro město je nepřístupný a nevyužitelný, a tak zastupitelé jeho prodej scvhálili. V pátém bodě schválilo zastupitelstvo směnu pozemků v majetku města parc.č. 642 o výměře m2, parc.č. 643 o výměře m2, parc.č. 644 o výměře m2 a parc.č. 646 o výměře m2 vše v k.ú. Letky za pozemek v majetku Povodí Vltavy s.p. parc.č. 286/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře m2. Jde o delší dobu vyjednávanou pozemkovou operaci umožňující městu po uzavření smluv adaptovat tento prostor tzv. náplavky pro trávení volného času libčických občanů. V šestém bodě zastupitelstvo revokovalo jedno z minulých usnesení, protože podklady pro něj uváděly chybné údaje. Revokace spočívá v přesném vymezení výměry pozemků (viz usnesení minulého zastupitelstva č. 3). Sedmý bod jednání se zabýval žádostí majitelů domu č. p. 521 pod Leteckou ulicí o koupi pozemků funkčně souvisejících s domem. Po diskusi, v níž rozumnost tohoto návrhu z hlediska města zpochybnili zastupitelé I. Chrtová a J. Rous, nebyla zastupitelstvem tato žádost podpořena a bylo uloženo radě města zpracovat materiál o pozemkové situaci celé lokality pod Leteckou ulicí. Také v bodě osmém byla žádost majitelky domu v Chýnově v obdobném případě zamítnuta, protože pozemek tvoří příjezdovou cestu k trafostanici. V devátém bodě vyhověli zastupitelé žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku města v podobě plynové přípojky, v desátém bodě zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím daru komunikace a inženýrských sítí ležících na pozemku parc. č. 888/3 v k.ú. Libčice nad Vltavou a pozemku parc.č. 888/3 v k.ú. Libčice nad Vltavou. Jedenáctý bod soustředil pozornost zastupitelů ke školství. Radní pro školství Martin Sekera již před prázdninami oslovil zastupitele s návrhem dalšího postupu ve formování vztahu města k základní škole. Své další působení v této oblasti podmínil maximální možnou legitimitou od zastupitelů a inicioval prostřednictvím rady města hlasování zastupitelů o důvěře ve svou osobu. V hlasování ho podpořilo 10 zastupitelů, dva z přítomných zastupitelů se zdrželi hlasování. (Poznámka referenta: Na základě tohoto výsledku navrhl M. Sekera radě města následující po tomto zasedání zastupitelstva přerozdělení kompetencí v radě města. Ta návrh odsouhlasila, školská problematika přechází do gesce místostarosty Matěje Štětky, v kompetenci Martina Sekery zůstává oblast kultury.) Diskuse okolo bodu dvanáctého poukázala na složitost při jednání s developery a nutnost zvažovat zájmy celku města a že v současné době se pracuje na správném využití již získané dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury respektive na přípravě projektové dokumentace ve výši 275 tisíc korun na výstavbu bezbariérových chodníků podél komunikací 3. třídy v našem městě. Počítáme s tím, že tuto projektovou dokumentaci využijeme v druhém kroku, a tím bude podání žádosti o prostředky na realizaci těchto chodníků v březnu příštího roku. Mimo projektové dokumentace musíme tyto stávající chodníky získat do svého vlastnictví, což je nezbytná podmínka pro podání žádosti o prostředky na realizaci. (Touto zmínkou opravuji také drobnou nepřesnost v textu v minulém čísle Libčických novin). Od chodníků je skok ke komunikacím. Příznivé říjnové počasí umožnilo zahájit již avizované práce na povrchu ulice Fügnerova s tím, že ještě letos by mělo dojít k dalším opravám komunikací. Rada města se v říjnu zabývala převážně operativními tématy z různých oblastí. Mimo jiné souhlasila s tím, že pomůže vytvořit mateřské centrum, a současně nesouhlasila se záměrem provozování výkupny sběrných surovin a to s ohledem na problematiku krádeží barevných kovů. Tento článek musím, tak jak je mým zvykem, skončit něčím, když ne optimistickým, tak mírně odlehčeným. Z oken města zmizely truhlíky s převislými muškáty, což je neklamný důkaz blížící se zimy. Matěj Štětka, místostarosta individuální zájmy občanů. 9 zastupitelů proti 3 neschválilo žádost majitele garáže za Kulturním domem o prodej pozemku pod garáží, který patří městu. V bodě třináct schválili zastupitelé zprávu kontrolního výboru předloženou radním J. Procházkou. Poslední čtrnáctý bod byl věnovaný různým podnětům zastupitelů a přítomných občanů. Vystoupili: zastupitelé I. Chrtová a V. Urbánek, dále občan E. Novák. Diskuse se týkala problematiky sídliště Pod Saharou, petice proti privatizaci, návštěvy primátora města Kladna, který se dostavil na závěr jednání zastupitelstva a přednesl krátký projev o společných problémech obou měst. Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Podle Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 12/2008 sepsal referát Martin Sekera Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje v Libčicích nad Vltavou Strana 3 Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Č. strany Název strany Počet hlasů Počet hlasů Počet hlasů Počet hlasů celkem 1 Komunistická strana Čech a Moravy STŘEDOČEŠI Nezávislí starostové pro kraj Strana zelených Národní strana Nejen hasiči a živnostníci pro kraj Strana zdravého rozumu Koalice pro Středočeský kraj SDŽ - Strana důstojného života Volte Pravý Blok - stranu za svobodu a rychlou Odvolatelnost politiků přímo občany, za Nízké daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘTE SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháváni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! - jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVNOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! 47 Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví Konzervativní koalice CELKEM Volební účast Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Celkem Krajské zastupitelstvo Počet volených členů Voliči v seznamu Volební účast v % 42,99% 39,28% 39,98% 40,87% Vydané obálky Platné hlasy % platných hlasů

4 Strana 4 Libčice nad Vltavou Volební zisky politických stran pro kraj ODS NSK starostové ČSSD KSČM 31, 09% 26, 88% 22, 16% 8, 22% Úspěšnost jednotlivých kandidátů u voličů z Libčic do zastupitelstva kraje Kandidát Strana Preferenční hlasy v Libčicích Ing. Pavel Bartoš, MBA NSK-starostové 160 Ing. Ilona Chrtová ODS 90 Bc. Matěj Štětka Koalice pro Středočeský kraj 42 VOX POPULI VOX DEI aneb ohlédnutí za volbami do krajského zastupitelstva Dne se v Libčicích ve hodin otevřely volební místnosti ve 3 okrscích a dne ve hodin se volební místnosti uzavřely. Volby proběhly důstojně a bez narušení veřejného pořádku. Byly to volby, které se vyznačovaly překvapivě vysokou účastí voličů. Já osobně jsem je vnímal jako referendum, ve kterém voliči dali jasně najevo, že nejsou spokojeni se stávajícím rozložením politických sil v kraji. Protože platí staré římské rčení: VOX POPULI VOX DEI (Hlas lidu hlas boží) uvedu pouze fakta voleb do zastupitelstva kraje. Přestože žádný z kandidátů z Libčic nezískal mandát do zastupitelstva Středočeského kraje, jsem jako starosta rád, že volební formace NSK Nezávislí starostové pro kraj získala 4 mandáty. Zastoupení politických stran v zastupitelstvu St edo eského kraje 13,75 5,73 Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta města Poděkování voličům 35,16 32,81 Volby skončily a myslím si, že v našem městě bez velkých překvapení. Již ve svých předvolebních textech jsem psal, že šance na zvolení nepovažuji za příliš vysoké. Nicméně sluší se poděkovat. Poděkovat všem těm, kteří mne volili. Poděkovat těm, kteří přemýšleli, že mne budou volit. A poděkovat i těm, které moje kandidatura možná donutila se zamyslet, koho budou volit. Ze všeho nejvíc bych však chtěl poděkovat všem těm, kteří mi těsně před volbami a i v průběhu voleb dávali osobně najevo, poslali maily, smsky či zavolali s cílem předat mi své jednoduché poselství: Držíme Ti palce. Nesmírně si toho vážím. Je to jeden z nejvíce motivujících a potěšujících zážitků mého dosavadního působení na zdejší radnici. A výsledek voleb v tomto kontextu není vůbec důležitý. Moc děkuji Matěj Štětka Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky Okrsky počet zprac. v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo kolo číslo Kandidát Volební strana Navrhující strana Politická příslušnost Počty hlasů % hlasů příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1 Joukl Zdeněk Ing. DOHODA30 KAN BEZPP 50 X 5.56 X 2 Vrtilka Luboš Ing. NEZ/DEM NEZ/DEM BEZPP 53 X 5.89 X 3 Jiránek Dan Ing. ODS ODS ODS Dienstbier Jiří ČSSD ČSSD BEZPP Levý Zdeněk KSČM KSČM KSČM 122 X X 6 Bernardová Pavla SDŽ SDŽ SDŽ 48 X 5.33 X

5 Zlatá horečka skončila. Zloději dopadeni! Dne 2. října jsem ráno zjistil, že mě v noci navštívila škodná. I když jsem chovatel drobného zvířectva, nebyla to překvapivě ani kuna či tchoř. Byl to někdo mnohem odpornější. Byl to zloděj. Překvapeně jsem toho deštivého rána zíral na místo, kde byly okapové svody našeho domu a při pohledu jak dešťová voda stéká po nové fasádě jsem cítil něco jako beznaděj. Beznaděj ale rychle vystřídal vztek a následovala rychlá reakce.rychle jsem si obstaral adresy všech výkupen druhotných surovin a v 9.30 hodin jsem začal pátrat v Kralupech. Za půl hodiny jsem již sledoval prvního libčického občana, který nesl objemnou tašku.před výkupnou v Přemyslově ulici jsem ho oslovil, znehybnil a on obsah zavazadla vysypal na chodník. Byly to kousky měděných kabelů PŘÍRODA Divočáci Černí rytíři nebo černá zvěř, jak je také odborně nazývána. Patří ke spárkaté zvěři (srnčí, jeleni, daněk). Obecný název černá je od jejího zbarvení. V myslivecké mluvě se divokému praseti říká divočák. Malé prasátko do jednoho roku je letošák. Po narození jsou pruhovaná s pojmenováním markazíni. Po prvním roce života se z nich stávají lončáci a rozlišují se podle pohlaví na kňourky a bachyňky. Tříletý až čtyřletý samec je sekáč. Další léta jsou dorůstající kňouři a hlavní kňouři. U samičího pohlaví se hovoří o bachyních - mladá je bachyňka, stará je bachna. V myslivecké mluvě se u divočáků užívá výraz slechy pro uši, ryj pro čenich, světla pro oči, běhy pro nohy, ocas je pírko, kůže je škára. Hlasové projevy divočáků se označují jako chrochtání, jsou-li rozčíleni mohou také funět, klektat a sekat svými obrovskými zuby. Divočáci žijí v tlupě. Tlupa je sociální jednotka, která je tvořena bachyněmi, jejich letošáky, popř. lončáky samčího pohlaví. Starší kňouři samotáři se vracejí k tlupě pouze v době páření, kterému se myslivecky říká chrutí. Svá mláďata bachyně metá nebo selí, po narození je vodí. K osobní hygieně potřebují blátivá bahnitá místa, kterým se říká kaliště. Po kalištění přechází černá zvěř ke stromům o které se otírá. Tyto stromy také vymezují revír jedné tlupy. Vši a klíštata, která cizopasí na černé zvěři, zůstávají v zaschlém blátě. Z výše: uvedených důvodů bývá prase často uváděno jako symbol nečistoty a tím také jako nadávka. Chrup této zvěře se skládá z řezáků, špičáků a stoliček a má pro myslivce zvláštní význam. U složeného kusu je vodítkem pro určení věku a chrup dospělých kňourů patří k mysliveckým trofejímm. Jsou to hlavně páráky a klektáky, což je označení pro dlouhé špičáky v dolní čelisti a, jejich krátké protějšky v horní čelisti. Obecně se jim říká zbraně. Špičáky bachyní jsou háky. Černá zvěř obvykle před člověkem prchá. Má-li však pocit, že je ohrožena, stává se pro člověka velkým nebezpečím. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že bachyně nerozumí žertu, domnívá-li se, že jejím mláďátkům hrozí nebezpečí. Před léty při zakládání krmiva do krmelců mi odběhl jezevčík po teplé stopě do nedaleké houštiny, kde začal hlasitě vydávat (štěkat). Strana 5 a on nemohl prokázat jejich původ. V 10,30 jsem dopadl druhého libčického občana, který se s dalším libčickým občanem pokusil prodat do jiné výkupny měděné plechy ze stavby a občan nebyl schopen dokladovat jejich původ. Ve 13,30 hodin jsem vypátral třetího libčického občana, jež předchozímu občanovi asistoval jako dopravce zmíněného měděného plechu do výkupny. V pátek 3. října v hodin jsem dopadl a usvědčil čtvrtého libčického občana z podílů na krádeži okapových svodů našeho domu. Konečně v sobotu 4. října ve 22,30 hodin jsem zadržel pátého libčického občana který se mi přiznal ke krádeži okapových svodů na našem domě a poté se semnou a svědky odebral na jisté místo v libčicích, kde před svědky vyhrabal ze země naše okapové roury. Všechny pachatele jsem předal policii ČR. Mimo to jsem usvědčil dalšího občana Libčic ze sprayerství. Tento výtečník mi totiž v době, kdy jiný kradl okapy posprayoval dveře elektrické rozvodnice. Tím po sobě zanechal stopu, jež ho usvědčila. Pachatelé kteří ukradli a znehodnotili naše okapové svody jsou občané Libčic a jsou českého původu ve věku 17 let. Zdržuji se jakéhokoli komentáře kolem pachatelů ale jsem v rozpacích, když si prohlédnu záznamy všech výkupen druhotných surovin v okolí a tam vidím, že velmi frekventovanými dodavateli barevných kovů jsou občané našeho města. Závěrem děkuji všem občanům města, kteří přispěli k dopadení pachatelů. Pavel Bartoš Protože štěkot se ozýval stále z jedno místa, poznal jsem, že zvěř nepronásleduje, ale že se jedná o divočáky, kteří tam jsou ve stávaništi. Když jsem se probral houštinou, zjistil jsem, že jezevčík zaštěkává větší počet divočáků, zřejmě dvě bachyně s několika letošáky a lončáky. Protože bachyně zjistily, že jim od jezevčíka nehrozí žádné nebezpečí, neutekly, ale jen ho krátkými výpady odrážely. Jiná situace nastala, když zjistily navětřením moji přítomnost. Na nic jsem nečekal, uchopil jezevčíka a utíkal z místa nebezpečí a bachyně s několika lončáky za mnou. Zachránil nás nedaleký posed. Když bachyně poznala, že už jí nehrozí nebezpečí, odběhla zpět ke svým dětem a lončáci za ní. Dovedl jsem si představit, jak by to dopadlo, kdyby rozzuřená bachyně zůstala a dali se společně likvidace posedu. Když divočáci dokáží vyvrátit strom nebo podhrabat pařez v domnění, že naleznou potravu, pak by posed nebyl žádným problémem. A jezevčík - ten když odešli, byl zase hrdinou, jeho štěkot byl k neutišení. Otakar Friebert (Dokončení příště.) UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ listopad prosinec Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 Stav ovzduší

6 Strana 6 ŠKOLSTVÍ Informace ze Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Vyjádření k události ze soboty dne 11. října 2008 aneb jak to bylo doopravdy! Vážení rodiče, milí libčičtí občané! Dne 11. října 2008 odvysílala TV Prima ve svém hlavním zpravodajském pořadu reportáž o brutálním napadení naší učitelky Dáši Chladové psem v prostoru zahrady naší školy. Byli jsme zděšeni informacemi, které poté v reportáži zazněly a proto nám dovolte, abychom se vyjádřili ke skutečnému průběhu celé události Ve dnech 10. a 11. října 2008 ( pátek a sobota ) probíhaly v prostorách naší školy výtvarné semináře pro přípravu žáků ve věku let ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření pod vedením Dáši Chladové V sobotu v 10:15 vstoupila paní Chladová po odemknutí hlavní branky školy do jejího areálu, aniž si ke své újmě uvědomila, že o víkendech bývá pes po celý den vpuštěn z důvodu ochrany objektu i na vrchní zahradu. Ke kontaktu se psem došlo v okamžiku, kdy se jej snažila nešťastným způsobem zavřít za spojovací branku mezi vrchní a spodní zahradou, při kterém došlo k inkriminovanému kousnutí paní Chladové do kotníku pravé nohy, což je nám všem velice líto! Celý sled událostí dále uvádíme chronologicky: Sobota cca v 10:15 vstupuje paní Chladová po odemknutí hlavní branky jako první na pozemek školy, ostatní pedagogové a účastníci semináře jdou za ní po ujití cca třiceti kroků od hlavní branky dochází ke kousnutí paní učitelky u spojovací branky mezi vrchní a spodní zahradou v žádném případě se nejednalo o brutální napadení, jak bylo uvedeno, nikdo z ostatních přítomných nebyl ohrožen ačkoliv to povaha zranění nevyžadovala, byl zavolán zletilou žákyní školy vůz Záchranné služby, jelikož se v daný okamžik v blízkosti školy nenalézal žádný jiný vůz, který by poškozenou pro jistotu odvezl k lékařskému vyšetření cca v 10:50 odváží vůz Záchranné služby paní učitelku na traumatologii FN Motol k ambulantnímu ošetření ve 13:00 se paní učitelka vrací do učebny školy a pokračuje ve výuce semináře přijíždí štáb televize, jehož vozidlo nebylo označeno jakýmkoliv logem a sbírá informace po okolí školy štáb nejeví jakýkoliv zájem o naše vyjádření k události, ačkoli na webových stránkách školy i její vývěsce jsou uvedena veškerá telefonní spojení, včetně přímého spojení na ředitele školy i samotnou Dášu Chladovou. Ve škole jsem přitom celou tu dobu byl prokazatelně nejen já, ale i můj zástupce a hospodářka školy odešli jsme společně až po 20:00 hodině cca v 16:00 se k nám dostává náhodně informace o natočení nepravdivých informací o průběhu celé události cca od 17:00 do 18:00 se marně snažíme dovolat do TV Prima k vysvětlení skutečného průběhu události, posíláme mail avšak marně. kolem 18:15 se podařilo navázat telefonické spojení s TV Prima, avšak dotyčná osoba, s kterou paní Chladová hovořila, se nechtěla celou záležitostí jakkoli zabývat a ani nesdělila po požádání své jméno po 19:00 byla odvysílána reportáž, z jejíchž informací jsme byli zděšeni. ve 20:00 odchází paní Chladová s ostatními učiteli ze školy Neděle, další média ( rádio, tisk ) zveřejňují zprávu o brutálním napadení psem, vznikají fámy a panika Pondělí, paní učitelka Chladová je po převazu kotníku, ne však již ve FN Motol, ke které ztratila důvěru pan doktor i zdravotní sestra byli velice udiveni, že se jedná právě o následky tohoto brutálního napadení ve 13:30 nastoupila paní učitelka v plné fyzické i psychické pohodě do pravidelné výuky v naší škole rodiče i veřejnost se podivují nad tím, že není paní učitelka pod stálým lékařským dohledem, jak bylo v reportáži rovněž uvedeno Z výše uvedených skutečností mj. vyplývá, že jsou téměř všechny informace v reportáži nepravdivé!!!

7 Strana 7 paní učitelka nebyla psem napadena brutálně neutrpěla středně těžká poranění její stav nevyžadoval stálý lékařský dohled, jak bylo uvedeno pes nikdy nepobíhá během výuky mezi malými dětmi nezletilá svědkyně neuvedla, proč došlo k pokousání její ruky v minulosti atd. Celá reportáž poškodila dobré jméno naší školy a proto jsme zvolili alespoň tuto cestu k jejímu částečnému očištění Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří slepě neuvěřili informacím z této nešťastné reportáže a vyjádřili nám svou podporu Všem ostatním pak přejeme, aby se nikdy nestali účastníky v podobné záležitosti Děkujeme! Luboš Harazin, ředitel školy Dáša Chladová, učitelka školy Pavel Loukota, zástupce ředitele Marie Křikavová, hospodářka školy Vyjádření ke sdělení základní umělecké školy Po seznámení s výpovědí zástupců ZUŠ o události a po shlédnutí televizní reportáže jsem nabyl podezření, že reportáž nebyla profesně zcela zvládnuta a mohla nespravedlivě poškodit dobré jméno naší ZUŠ ve veřejnosti. Vzhledem ke své určité zkušenosti s médii jsem se této záležitosti začal věnovat. Spojil jsem se telefonicky s vedoucím vydání příslušných Zpráv a posléze s autorem reportáže. Žádal jsem o zveřejnění omluvy v lokálních zpravodajích měst, kde ZUŠ i se svými pobočkami působí. Protože mi nebylo vyhověno, požádal jsem o zhodnocení kvality reportáže jednoho mediálního analytika, záležitost přednesu na radě města a navrhnu další postup s cílem dosáhnout omluvy v lokalitách působení ZUŠ. Martin Sekera, radní KULTURA Nové knihy v Městské knihovně Gerritsen, T.: Učedník, Knižní klub, 2005, detektivka Springerová, N.: Případ lidumilné levačky, Knižní klub, 2008, pro děti Twelve, H.J.: Temná řeka, Knižní klub, 2008, pokračování Poutníka Radůza: O Mourince a Lojzíkovi, Brio, 2008, pro hodné maminky King, S.: Vlci z Cally, Beta, 2004, tímto je Temná věž k dispozici kompletní Woolfová, V.: Mezi akty, Odeon, 2005, číst až v létě Bazárek s kolekcemi pro letošní zimu proběhl uspokojivě, několik maminek se snaží o založení mateřského centra a v pondělí jsem slyšela volat starostlivou babičku: Dívej se na cestu! Podzim je ideální začátek čtenářské sezóny. Shrabejte listí, umejte si ruce a šup pod peřinu s nějakou pěknou knížkou. Šárka Sekerová, knihovnice Vážení libčičtí občané, Pozdravujeme Vás a loučíme se s Vámi, ale nebojte se zatím jsme neumřeli, jen jsme se přestěhovali v říjnu blíž k mému rodnému městu Lysé nad Labem do Poděbrad, kde nám rovina a možnost procedur prospívá ku zdraví. Po Liberci a Olomouci jsem prožila v Libčicích krásných 34 let. Z toho 15 let jako ředitelka ZŠ s žáky a učiteli a 9 let ve vedení Klubu seniorů. Bylo pro mne i manžela ctí, žít mezi Vámi. Klub seniorů nyní povede paní Stáňa Česáková a Miluše Malíková a jsem telefonem stále ve spojení. Přejeme Všem hodně zdraví a ať se Vám a Libčicím všechno daří. Marie a Arpád Farkašovi Program Klubu seniorů Listopad 2008 Středa 15,00 hodin Čtení z časopisu Generace pí Malíková Příprava oslavy založení Klubu seniorů Posezení u kávy a čaje Oslava 9. výročí založení Klubu seniorů Děkujeme paní Marii Farkašové za dlouhodobé a úspěšné vedení Klubu seniorů a přejeme jí v novém bydlišti dobrou pohodu a mnoho zdraví. Členové Klubu seniorů v Libčicích Poděkování Jménem radnice děkuji paní Farkašové za práci, kterou po dlouhá léta věnovala Libčicím nad Vltavou, jejich škole a posléze i jejich starším občanům. Každé město potřebuje takto aktivní občany, kteří chtějí a umějí být prospěšní druhým. Často to bývá na úkor osobních zájmů. Přeju Vám, paní Farašová, abyste byli s manželem v novém bydlišti spokojení a tamní pobyt Vám hlavně zdravotně prospěl. V úctě Martin Sekera, radní pro kulturu

8 Strana 8 UŽ JSME TADY aneb DĚTIČKY, TĚŠTE SE! Vážení a milí čtenáři Libčických listů! V minulém čísle jste se mohli dočíst o právě se rodícím mateřském centru v Libčicích, ve kterém najdou útočiště i zábavu děti předškolkového věku i jejich rodiče. Také jste se mohli zúčastnit (a mnozí tak i učinili) malého referenda, ze kterého vzešlo naše nově vybrané jméno. Žádaly jsme Vás o návrhy na jméno mateřského centra, ve kterém jsme chtěly zdůraznit, odkud jsme a že se naše město nachází na řece. Mělo to být něco, co by bylo blízké dospělým i dětem. A takové návrhy skutečně přišly. Mezi došlými návrhy zvítězil název MALINA. Ve svém opodstatnění zobrazuje všechny naše požadavky. Posuďte sami: MA - jako mateřské centrum, LI - jako Libčice a NA - jakožto na řece Vltavě. Myslíme, že s tímto voňavým a sladkým slovem nebudou mít děti problém a brzy si jej všichni zapamatujeme. Za všechny zaslané návrhy moc děkujeme. Moc se těšíme, až centrum rozběhneme a všechny děti budou moci využít hernu i vše ostatní, například výtvarnou dílničku. V současné době před námi stojí úkol toto mateřské centrum uvést v život. Město nám v rámci své námi velmi vítané podpory poskytlo pěkný prostor, který musíme upravit a vybavit tak, aby byl nejen krásný a příjemný, ale také hygienický a bezpečný. Je proto nutné pustit se do práce a také do nakupování. Proto se na Vás znovu obracíme s prosbou, tentokrát o pomoc. Žádáme o výpomoc formou například sponzorských darů, které budou beze zbytku a plně využity ve prospěch dětí (na malířské a instalatérské práce, nové podlahové krytiny,osvětlení, sociální zařízení, vybavení herny a výtvarné dílny,...). Uvítáme jakýkoli příspěvek či výpomoc. Pokud nám můžete a chcete pomoci, kontaktujte nás, prosím, na uvedené mailové adrese : Předem všem děkujeme my (maminky) i děti. P. S. Pokud má některá maminka, která o nás ještě neví, zájem rozšířit naše řady, budeme rády. Za vznikající MC MALINA S.Šímová, R.Vencovská, M.Šatopletová, K.Kapounová ZE STARÝCH KRONIK Jak se v Libčicích jedlo a pilo v roce 1969 Maloobchodní obrat Někteří naši občané si stěžují, že naše nynější životní úroveň není dost velká. Ale měli bychom se všichni zamyslet nad hodnotou maloobchodního obratu zvláště v některých podnicích: Potraviny měly obrat Kč Kam na výstavu Oděvy: Kč Restaurace a jídelny: Kč ( ) Zarážející je obrat v restauracích a jídelnách nebo jak se říká a píše v RAJ. Přitom není podchycen prodej alkoholických nápojů v potravinách a v Jednotě. Opravdu naši občané netrpí hladem ani nedostatkem nápojů. Lurich Do Národního muzea, které 27. října na slavnostní vernisáži za přítomnosti slovenského prezidenta a českého premiéra otevřelo velkou výstavu REPUBLIKA. Je to ideální příležitost nahlédnout do období nejen očima velkých politických dějin, ale také očima jednotlivých společenských vrstev, které v první republice žily a měly se dobře, lépe i špatně. Je to výstava, která ilustruje i tehdejší každodenní život a Národní muzeum se spolupořadatelskými institucemi má poutavé a zajímavé exponáty k tomuto účelu. Z filmových záběrů je cítit dobová atmosféra, vesměs optimistická, někdy ve chvílích tragických okamžiků meziválečného Československa působí i po letech tragický smutek. Jeho výrazem jsou exempláře Mnichovské dohody, které se v Praze sešly od jejího podepsání v roce 1938 poprvé. Martin Sekera Cvičení pro nejmenší s rodiči každou středu od 9 do 9,50 a od 10 do 10,50 hod. Nově!! Dětský aerobik pro děti od 3 let každé úterý od 15 do 15,50 hod. Obojí v sokolovně. Orientální tance Kurz pro začátečníky od 6. ledna od hodin, každé úterý. Vhodné pro všechny věkové kategorie 20 lekcí Eva Koktanová V případě zájmů o jiný den, mě prosím také kontaktujte Informace o SDH Libčice najdete na

9 Strana 9

10 Strana 10!"#$$ % % &'( ) * +,+-. / 0$#) %.% 3! "#"$ % &'()'* +,-(&. / ( ! 49$ $66 :!; $66

11 Strana 11 Pracovní nápl : eská pojiš ovna a.s., vyhlašuje výb rové ízení na pozici Správce obce - poradenství v oblasti zajišt ní majetku, zdraví, života, úrazu ob an, pojišt ní motorových vozidel, povinné ru ení, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, po zaškolení možnost poradenství v oblasti hypoték a dalších finan ních produkt. Podpora: - p ísp vek K - zvýhodn né notebooky (dotace K ) - zvýhodn ný tarif O2 - odborná školení - marketingová podpora - dotované za ízení kancelá e Požadavky: - vzd lání ukon ené minimáln maturitou nebo výu ním listem - komunika ní dovednosti - ochotu u it se - ochotu pracovat s lidmi - loajalitu k firm - v k nerozhoduje Kontakt: J. Kriegová Tel.: , Je možné rovn ž vyplnit p ihlášku na M stském ú ad v Lib icích. Koupím pole, louky, zahrady. Tel Kosmetický SALON EVA nabízí vánoční dárkové poukázky a kosmetické balíčky. vše lze objednat na tel Koupím knihu romány nejraději všechny díly: LIBUŠKA Z MYSLIVNY Jelínek Sláva Václav Tel MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka

12 Strana 12 Bytový dům v romantickém údolí Vltavy lemované skalními masivy, které nabízí klid, množství zeleně a velký prostor pro relaxaci Romantika, zeleň, relaxace Bytové jednotky 1+kk až 4+kk Velikosti bytů od 36 m² do 112 m² Výborná dostupnost z Prahy Veškerá občanská vybavenost od Kč/m² bez DPH

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16 CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok. STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov! "#$ %& '!!&!(! )$ %& *!!! ' + &,!!, ' +, +! + '!!!" " # $ % &! -.' / "0$ %& *! -0 %& 3 $ 0' 4 %& '! 5 6!'' $ -' # %& + &!! ' ( ) (*+ &+) #,,+-. / ( '!&! '! + '!! '! (! + + * 7 *! ' 7!!...2!!'2! *! (!'8 9- $ - --# """ Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

sídliště, nebo staveniště?

sídliště, nebo staveniště? KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jižní Město sídliště, nebo staveniště? Uvnitř čísla: velká mapa stavebních záměrů na Jižním Městě Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROČNÍK 15/ ČÍSLO 12 PROSINEC

ROČNÍK 15/ ČÍSLO 12 PROSINEC ROČNÍK 15/ ČÍSLO 12 PROSINEC 2006 KOLEDA Miloš Kratochvíl Co bylo, bylo... Je čas usmíření. Vánoční zvon zní bílou krajinou. Je čas, kdy můžeš koupit odpuštění větvičkou jmelí, kapří šupinou. Co bylo,

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě Z á ř í 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Obecní úřad 3 Slovo starosty Rozvojové schéma. Vývoj občanské vybavenosti. Příprava podkladů pro získání statutu

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala ODRAZ 5/2011 měsíčník Roztok a Žalova V sobotu 4. června se na vás děti těším na pohádkové trase v Tichém údolí Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků Nevšední všední život M. Nechvátala Ekologické

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

N oviny. V říjnu rozhodneme o budoucnosti města. www.libcice.cz Říjen 2010 Cena: 5,- Kč. 28. říjen 1918, skutečnost, sny a iluze.

N oviny. V říjnu rozhodneme o budoucnosti města. www.libcice.cz Říjen 2010 Cena: 5,- Kč. 28. říjen 1918, skutečnost, sny a iluze. Říjen 2010 Cena: 5,- Kč Strana 1 L ibčické N oviny 28. říjen 1918, skutečnost, sny a iluze str. 5 Volební inzerce str. 13-16 V říjnu rozhodneme o budoucnosti města Ve dnech 15. a 16. října 2010 znovu přistoupíme

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

Celková rekonstrukce školky v Libčické

Celková rekonstrukce školky v Libčické O s m i č k a m ě s í č n í k M ě s t s k é č á s t i P r a h a 8 radnice školství zdravotnictví životní prostředí kultura ZDARMA www.praha8.cz Celková rekonstrukce školky v Libčické Více na str. 13 TSK

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více