ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na služby Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ČÁST 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATEL: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava

2 Ostravská univerzita v Ostravě byla zřízena dne zákonem č. 314/1991 Sb. (dále jen OU). V současné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů, ale i programy celoživotního vzdělávání. K datu na OU studuje studentů. Univerzita má dva vědecké ústavy. Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Rozvoj vědomostí a dovedností manažerů i sociálních pracovníků z praxe v Evropě. Součástí OU je dále Univerzitní knihovna - jedná se o veřejnou knihovnu, která má specializované fondy a informačními zdroje tematicky odpovídající základní profilaci fakult, Centrum informačních technologií - posláním je zabezpečení provozu a správa informačních a telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity, Rektorát - zabezpečuje správní činnost OU, Prodejna skript, vysokoškolské koleje a menza. OU vlastní nemovitosti na území KÚ města Ostravy, výuka probíhá také v pronajatých objektech. Podrobnější informace o rozmístění jednotlivých objektů naleznete na Největší požární komplex tvoří objekt vysokoškolských kolejí v Ostravě, ul. Kranichova 8. Pojistná částka v nové ceně činí 260 mil. Kč. Za posledních 10 let nebyly objekty OU postiženy záplavou ani povodní. Objekty se nenacházejí v záplavové zóně. Škodní průběh za poslední 4 roky: Pojištění živelní 44,0 % Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu 663,9 % Pojištění přepravy vlastními vozidly 0 % Pojištění elektroniky 0 % Pojištění optických kabelů 12,4% Pojištění odpovědnosti za škodu 198,5 % Pojištění motorových vozidel (havarijní) 138,3% Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mot.vozidlem 149,9% 2

3 ČÁST 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 1.1. Škodové pojištění majetku Místo pojištění Katastrální území města Ostravy a dále i místa na území České republiky, která pojištěný po právu užívá nebo na nichž probíhá teoretická a praktická výuka nebo vědeckovýzkumná činnost. Pojištěny jsou i věci movité umístěné pod širým nebem, jde-li o věci takového charakteru, že je jejich umístění pod širým nebem nezbytné nebo obvyklé. Spoluúčast Uchazeč musí akceptovat maximální spoluúčast uvedenou v zadání. Pokud nabídne spoluúčast nižší, nebude to považováno za porušení zadání. Rozsah pojištění Pol. Pojistná nebezpečí Roční limit plnění Spoluúčast č. v Kč v Kč 1 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla není stanoven Aerodynamický třesk, působení kouře, náraz vozidla nejvyšší možný, minimálně Záplava, povodeň nejvyšší možný, minimálně Vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, sesuv půdy a zřícení skal, lavina, pád stromu (nebo jiných předmětů), zemětřesení dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice nejvyšší možný, minimálně Voda z vodovodních zařízení nejvyšší možný, minimálně Náklady na hašení, stržení, vyklízení, demolici, odvoz suti a likvidaci zbytků a následků škod vzniklých v souvislosti s pojistným nebezpečím dle pol. č.1 7 Nepřímý úder blesku = působení přepětí a/nebo indukce na pojištěné věci charakteru elektrických a elektronických přístrojů nejvyšší možný, minimálně nejvyšší možný, minimálně Atmosférické srážky nejvyšší možný, minimálně Vandalismus = úmyslné poškození nebo zničení věci zjištěným i nezjištěným pachatelem, které nesouvisí s krádeží vloupáním (loupeží), včetně poškrábání povrchů věcí a poškození sprejery nejvyšší možný, minimálně z toho poškození sprejery minimálně Nahodilé rozbití nebo poškození skla nejvyšší možný, minimálně Krádež vloupáním, loupež viz specifikace předmětu pojištění %, minimálně

4 Pojištění živelní Pol. č. Předmět pojištění Úhrn pojistných částek, resp. roční limit plnění v Kč Pojistná hodnota 1 Soubor vlastních budov a jiných staveb nová cena 2 Cizí stavba dřevěný sklad užívaný na základě nová cena smlouvy 3 Soubor investic vedených na účtech 042 a nová cena 4 Soubor vlastních věcí movitých s výlukou nová cena motorových vozidel (přívěsů) s přidělenou RZ, s výlukou nosičů dat včetně dat na nich uložených, s výlukou věcí pojištěných na elektronická rizika (optické kabely + vyjmenovaná elektronika) 5 Soubor vlastních a cizích zásob skript a nová cena učebnic 6 Soubor vlastního knihovního fondu nová cena 7 Soubor zásob ve skladu v budově R na adrese nová cena Dvořákova 7, Ostrava 8 Stavební součásti cizích nemovitostí nová cena užívaných, které pojištěný pořídil na vlastní náklady 9 Cizí věci movité převzaté a/nebo užívané nová cena 10 Soubor vlastních a cizích peněz a cenností (včetně stravenek) v trezorech v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava 11 Vyjmenovaná vlastní a cizí umělecká díla Příloha č. 1 Pojistná částka celkem nová cena obvyklá cena U Položky č. 2, 8 11 je sjednán roční limit na první riziko. Výklad pojmů: Za ostatní stavby jsou pro účely tohoto pojištění považovány stavby typu altány, přístřešky, kůlny, spojovací mosty, rampy, zděné nebo betonové komíny, kanály a šachty (kanalizace), oplocení všeho druhu, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, skleníky, zídky, osvětlení, orientační tabule, plastiky, sochy apod.. Pro účely tohoto pojištění se vodovodním zařízením rozumí: - potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených, - rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených, - vnitřní a vnější dešťové svody Pojistným nebezpečím atmosférické srážky se pro účely tohoto pojištění rozumí škody na pojištěných věcech vzniklé působením srážkové vody, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla. Srážkami se pro toto nebezpečí rozumí prudký déšť, tající sníh nebo led. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. 4

5 Pojištění krádeže vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží Pol. č. Předmět pojištění Roční limit plnění v Kč Spoluúčast v Kč 1 Vnější i vnitřní stavební součásti vlastních budov a jiných staveb a vnější i vnitřní stavební součásti cizích nemovitostí užívaných, které pojištěný pořídil na vlastní náklady 2 Soubor vlastních věcí movitých s výlukou motorových vozidel (přívěsů) s přidělenou RZ, s výlukou nosičů dat včetně dat na nich uložených, s výlukou věcí pojištěných na elektronická rizika (optické kabely + vyjmenovaná elektronika) Soubor vlastních a cizích zásob skript a učebnic Soubor vlastního knihovního fondu Soubor zásob ve skladu v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava 3 Cizí věci movité převzaté a/nebo užívané Soubor vlastních a cizích peněz a cenností (včetně stravenek) v trezorech v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava x) 5 Vyjmenovaná vlastní a cizí umělecká díla Náklady na výměnu zámků Vandalismus (zjištěný i nezjištěný pachatel) včetně sprejerů U Položky 1-7 je sjednán roční limit na první riziko. Limit plnění pro riziko Vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním (loupeží) je v rámci ročního limitu prvního rizika u položek 1 6. x) Pro Pol. č. 4 požadujeme akceptovat následující limity plnění a způsob zabezpečení: Ujednává se, že trezory se nachází v místnosti v přízemí budovy R. Dřevěné vstupní dveře jsou vybaveny jedním bezpečnostním zámkem. Okno je opatřeno funkční mříží. V místnosti je čidlo EZS s prostorovou ochranou. Svod EZS je vyveden na PCO s dobou dojezdu 10 minut. Peníze a cennosti jsou uloženy ve dvou trezorech stojících vedle sebe. Oba trezory jsou pevně ukotveny k podlaze. 1.trezor nábytkový trezor bezp. tř. I podle ČSN EN , typ NTS 13 SC Limit plnění pro tento trezor činí maximálně ,- Kč 2.trezor trezor bezp. tř. I podle ČSN EN , typ N4/I E Limit plnění pro tento trezor činí maximálně ,- Kč 5

6 Pojištění elektronických rizik all risks Pojištění vlastní vyjmenované elektroniky v Příloze č. 2 a 3 Pojistná částka Příloha č. 2 Příloha č. 3 Pojistná hodnota Nová cena ,- Kč ,- Kč Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Katastrální území města Ostravy Pojištění přepravy vlastními vozidly Pojištění vlastních věcí movitých s výlukou peněz a cenností po dobu přepravy vlastními vozidly pojištěného seznam vozidel viz Příloha č. 4 Pojištění přepravy se vztahuje na ztráty, zničení nebo poškození pojištěných věcí movitých, k nimž došlo během přepravy na území České republiky. Pojistná částka ,- Kč roční limit plnění na první riziko Pojistná hodnota Nová cena Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Česká republika 6

7 2.2. Škodové pojištění obecné odpovědnosti za škodu Předmět pojištění Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému, vyplývající z činností uvedených ve Statutu Ostravské univerzity v Ostravě a dále z činností uvedených ve Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku Ostravské univerzity v Ostravě platného ke dni (Příloha č. 6). Územní platnost pojištění Evropa Pol. Předmět pojištění Roční limit plnění v Spoluúčast v č. Kč Kč 1 Obecná (provozní) odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (tzv. čisté finanční škody) 3 Odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá (včetně nemovitostí) a/nebo je převzal, aby na nich provedl objednanou činnost 4 Odpovědnost za škodu způsobené činností provozování ubytovacích služeb 5 Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného 6 Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch jiných osob 7 Odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti držba nemovitosti včetně pronájmu nemovitosti 8 Odpovědnost za škodu vzniklou na věcech zaměstnanců odložených na místě určeném k odkládání věcí (včetně peněz, obuvi, oděvů, mobilních telefonů, notebooků a ostatních elektronických zařízení) 9 Odpovědnost provozovatele školského zařízení = provoz stravovacích zařízení, rekreačních zařízení, sportovních, kulturních a sociálních zařízení, pořádání školních akcí 10 Odpovědnost studenta za škodu vůči třetím osobám (včetně školského zařízení), které způsobí v době školní výuky a/nebo odborné praxe a/nebo akcích pořádaných školou Limit plnění na 1 studenta ,- Kč/1 pojistnou událost Roční sublimit plnění v Kč bez spoluúčasti

8 11 Odpovědnost provozovatele školského zařízení za škodu vzniklou studentům na zdraví nebo životě během výuky včetně odpovědnosti z pořádání školních akcí v rámci výuky a odborné praxe 12 Odpovědnost za škodu vzniklou na věcech studentů odložených na místě určeném k odkládání věcí (včetně peněz, obuvi, oděvů, notebooků a mobilních telefonů) 13 Odpovědnost za výrobek, včetně škody vzniklé v důsledku vady pokrmů a nápojů včetně rozšíření salmonelózy 14 Retroaktivní krytí od bez spoluúčasti Počet lůžek na VŠ kolejích: 564 studentských 12 hostovských Počet stravovacích míst: Menza 160 míst Průměrný počet porcí jídel denně 400 8

9 ČÁST 2 POJIŠTĚNÍ OPTICKÝCH KABELŮ Jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení optických kabelů, které slouží k propojení jednotlivých budov OU, jakoukoliv nahodilou událostí (all risks). Seznam optických kabelů je uveden v Příloze č. 5 Pojistná částka ,- Kč Pojistná hodnota Nová cena Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Katastrální území města Ostravy Zvláštní ujednání Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), akceptujte v návrhu smlouvy také níže uvedené požadavky: Pojištěny jsou i kabely, které jsou uloženy v zemi. Pojištěny jsou i věci, které jsou účetně evidovány jako součást nemovitého majetku (budovy). 9

10 ČÁST 3 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 3.1. Pojištění motorových vozidel (HAV) Rozsah pojištění all risks, tzn.pojištěno je vše, co není příslušnými pojistnými podmínkami vyloučeno, zejména je pojištěno poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí včetně odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části. Předmět pojištění, pojistné částky - viz Příloha č. 4 Technické průkazy vozidel jsou uloženy v přiloženém souboru nebo na CD. Pojistná hodnota je hodnota vozidla rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistná hodnota nového vozidla je vyjádřena novou cenou, pojistná hodnota ojetého vozidla je vyjádřena obvyklou cenou (u vozidel starších 6ti měsíců). Pojistné částky u jednotlivých vozidel byly stanoveny tak, aby odpovídaly pojistné hodnotě vozidel v době zadávání veřejné zakázky. Spoluúčast 1%, minimálně 1 000,- Kč Územní platnost pojištění Evropa Zvláštní ujednání Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), uveďte v návrhu smlouvy roční pojistné jednotlivě za každé vozidlo. Přípojné vozidlo Paragan GAPA RZ 4T91288 je používáno pro potřeby vlastníka vozidla, ale i k pronájmu. Zánik pojištění vozidla se řídí příslušnými pojistnými podmínkami. V nabídce uveďte rozsah asistenčních služeb. V nabídce uveďte limity plnění pro úraz dopravovaných osob včetně řidiče. 10

11 3.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem (POV) Rozsah pojištění Odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému: na zdraví nebo usmrcením vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci (dále jen věcná škoda), jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat škoda, která má povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písm. a) c) Předmět pojištění viz Příloha č. 4 Technické průkazy vozidel jsou uloženy v přiloženém souboru nebo na CD. Limity plnění Nejvyšší možný, minimálně však: a) pro škody na zdraví nebo usmrcením Kč b) pro věcné škody a ušlý zisk Kč Spoluúčast Bez spoluúčasti Územní platnost pojištění Česká republika a dále území států vymezených v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 168/1999 Sb.. Zvláštní ujednání: Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), uveďte v návrhu smlouvy roční pojistné jednotlivě za každé vozidlo. Přípojné vozidlo Paragan GAPA RZ 4T91288 je používáno pro potřeby vlastníka vozidla, ale i k pronájmu. Zánik pojištění vozidla se řídí příslušnými pojistnými podmínkami. V nabídce uveďte rozsah asistenčních služeb. Příloha č. 1 Seznam vlastních a cizích uměleckých děl Příloha č. 2 Seznam elektroniky CIT Příloha č. 3 Elektronika Příloha č. 4 - Seznam vozidel Příloha č. 5 - Optické kabely Příloha č. 6 Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 11

12 Příloha č. 1 Seznam vlastních a cizích uměleckých děl Pol.č. název místo pojištění pojistná částka v Kč 1 insignie OU Ostrava, Dvořákova insignie OU Ostrava, Reální 3, Ostrava, Fráni Šrámka insignie OU 3 4 insignie OU Ostrava, Syllabova insignie OU Ostrava, Podlahova obraz Láska I., autor j.odráška Ostrava, Reální obraz Láska II., autor j.odráška Ostrava, Reální obraz Kytice v okně, autor B.Dvorský Ostrava, Reální sousoší bronz Herecká společnost, 9 autor I.Kitzberg Ostrava, Reální socha bronz Kulička, autor I.Kitzbergr Ostrava, Reální obraz Jízda Králů, autor B.Dvorský Ostrava, Dvořákova obraz Kopřivnice, autor J.Treuchel Ostrava, Dvořákova obraz Podzimní krajina, autor F. Jiroutek Ostrava, Dvořákova obraz Pasinky, autor K. Hofmann Ostrava, Dvořákova obraz Žně na Hané, autor B. Dvorský Ostrava, 30.dubna obraz Vertikála života, autor J. Kapec Ostrava, Reální obraz Okupace, autor L. Dryák Ostrava, Čs.legií plátno Circles reading, autor Z. Janáček Ostrava, Dvořákova plátno New canvas, autor Z. Janáček Ostrava, Dvořákova

13 Příloha č. 2 Seznam elektroniky CIT Inventární číslo Název Rok pořízení Pojistná částka Kč 3079 Tel.ústředna Cisco Call Manager Diskové pole Dot Hill SANnet DB server IBM Express x cyril WS-C2960G-24TC-L CATALYST Centrální UPS Tiskárna na karty NISCA PR Klimatizace TOSCHIBA Klimatizace TOSCHIBA VPN ASA 5500-SSL SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SERVER X3650/2 combo - oudec FC-switch Diskové pole EMC Catalyst / Server DELP XEON single CPU -muf CISCO WS-C2960G+modul NOVATRON CISCO WS-X6724-SFP=Catalyst CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH Server FSC PY - HOUSE Server FSC PY - LAURIE Server FUJITSU Siemens RX300 - ouwise SWITCH Cisco C Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Server Fujitsu PY RX 300S5 - mag Tel.ústředna - Bráfova ( IT) Tel.ústředna - Dvořákova ( R) Tel.ústředna - Podlahova ( P) Tel.ústředna - Reální ( D) Komponenty mikrovlnného spoje Komponenty mikrovlnného spoje Komponenty mikrovlnného spoje STORAGE SERVER S

14 Audiovizualní technika AULA (soubor složen z 3639 níže uvedených položek) 3639/1 Datavideoprojektor PLC-XT35L /2 Projekční plocha Premier /3 Reproduktor vč. konzoly MA /4 Reproduktor vč. konzoly MA /5 Řídící systém Server FSC - XEON - maks Server FSC RX300S6/2X- www Server Intel 2X XEON Diskové pole Dual controller EP Servery PowerEdge (soubor složen z níže uvedených položek) 3709/001 Server Dell PowerEdge R /002 Server Dell PowerEdge R /003 Server Dell PowerEdge R310 - tchyne Datový switch Qlogic SANBox5600Q Síťové přepínače (soubor složen z níže uvedených položek) 3712/001 Switch HP E G /002 Switch HP E G /003 Switch HP E G Server FSC RX300S6-Cumulus Server FSC RX300S6-Cirrus Server INTEL platforma 1U Server pro tel. ústřednu (soubor složen z níže uvedených položek) 3725/001 Server PY RX300S6 pro TU /002 APC SmartUPS 300VA USB LCD 230V /003 APC Symetra Power module 10kVA /004 Měřící sada LanTek II Telefonní ústředna "S" Telefonní ústředna "Z" Systém HP switch-48 port Telefonní ústředna "V" x Cisco + UPS (soubor složen z níže uvedených položek) 3734/001 Cisco Catalyst 2960G-48TC-L /002 UPS Riello /003 Cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-E1U Pole ARECA RAID PCI-E Klimatizační jednotka RAS Klimatizace Sinclair inverter Podlahova Switch WS-C2960G-24TC-L, catalyst Switch WS-C TC-L, catalyst Server SMS SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 PAT SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 BOB SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620BOBEK SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 MAT SMV Servery I SMV Server RX300S6 2XE5620 CUS SMV Server RX300S6 2XE5620 CUS SMV Server RX300S6 2XE5620 WSDL SMV Intel Server 6U GP LX I Kamery SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A

15 SMV SWITCH HP E G č SMV SWITH HP E G č SMV SWITCH HP A7506 chassis + karty DHM Informační terminál Anete SMV Server PE Dell R710 (vmware GAGA) SMV Switch FC SANbox x SFP Venkovní jednotla klimy ASIA 24 Fr.Srámka D SMV DHM APC Smart-UPS RT 2000VA online Klimatizace kolejí Hladnov - bud. B RAS-13 DHM S2AH SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Diskové pole EMC VNX SMV SAN switch k připoj. záloh.knihovny SMV Telefonní ústředna M / rozšíření L SMV Cisca budovy M SMV APC UPS 2000online záložní zdroj SMV Cisco WS-C3750G-24PS-E+GLC-SX-MM SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L+GLC-SX-MM SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Catalyst 2960S 48 GigE, 4xSFP LAN SMV Catalyst 2960S 48 GigE + Bas Cisco SMV Switch HP A G (soubor složen z níže uvedených položek) SMV /001 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /002 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /003 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /004 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /005 Switch HP A G EI SMV /006 Switch HP A G EI SMV Switch HP A G EI (soubor složen z níže uvedených položek) SMV /001 Switch HP A G EI SMV /002 Switch HP A G EI SMV SWITCH HP A7506 chassis + karty Celkem

16 Příloha č. 3 Seznam elektroniky Inventární číslo Název Rok pořízení Pojistná částka Kč SMV Autolab PGSTAT302N SMV Grafická učebna A SMV PowerLab-Výukově experiment. systém SMV Dram.-divadelní studio SMV Mobile Multicomponent Force Plate SMV Spektrofotometr SPECORD 250 BU SMV Sestava pro kapalin. chromatografii SMV Defibrilátor Deligard+příslušenství SMV mikroskop laboratorní BX51+kamera SMV Autokláv s vyvíječem páry SMV Anaerobic Chamber SMV ZETA NANO-ZS+633mm He-Ne laser SMV Bicyklový ergometr LODE Excalibur SMV Záznamové zařízení ACS 0920 Special SMV Audiovizuální systém SMV Multifunkční tlaková pánev SMV Ergometr pro měření chůze a běhu SMV Vybavení videokonferenční místnosti SMV Elektronický zabezpečovací systém SMV Laserový analyzátor Mastersizer SMV HY-ENERGY pro měření sorpce plynů SMV Kostní denzitometr HologicDiscovery SMV SimMan 3G Manikin - figurína muže SMV Fyzikální model - decentrální perif SMV Řídící systém SMV Videokonferenční systém SMV Přípojné místo s příslušenstvím SMV Multimediální server vč. software SMV Termický analyzátor Setaram Setsys SMV Systém dot. slide (server) SMV Elektronický požární systém SMV Fluorescenční mikroskop BX SMV Elektronický zabezpečovací systém M SMV Rastrovací elektronový mikroskop SMV Hmotnostní spektrometr Bruker SMV Autokláv s vyvíječem páry SMV Růstová komora MC1000E, microclima SMV Růstová komora ECP01E SMV Růstová komora ECP01E SMV Měření radiace SMV FTIR spektrometr Nicolet SMV Bioscreen C MBR SMV Růstová komora HGC SMV CD spektrometr Jasco J SMV Separátor automacs Pro SMV Laminární pracoviště SMV LightCycler 480 II, 96-well SMV Průtokový cytometr

17 SMV RVG1 - vakuový tkáňový procesor SMV Optima XPN-90 Ultracentrifuge SMV Multiplexový analyzátor Bio-Plex SMV Brýle jako oční kamera SMV Stacionární oční kamera Tobii TX Celkem

18 Příloha č. 4 Seznam vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu + havarijní pojištění včetně odcizení Poř. č. Tovární značka typ druh vozidla RZ rok výroby VIN číslo TP objem výkon hmotnost zabezpečení 1 AUDI A6 osobní 7T WAUZZZ4F27N UB I+M % min 1000 ANO ANO ANO 2 Ford Transit 260 S osobní 3T WF0VXXBDFV6L02857 UB I % min 1000 ANO ANO ANO 3 Peugeot Partner osobní OSD VF35FWJYF AP I+M % min 1000 ANO ANO ANO 4 Škoda Octavia osobní 2T TMBBS21Z BF I+M % min 1000 ANO ANO ANO 5 Peugeot Partner osobní 5T VF3GJ9HWC UC I+M % min 1000 ANO ANO ANO 6 PARAGAN GAPA přívěs 4T TK PP7497 UB % min 1000 NE NE NE 7 BOB přívěs 57OVA TK9B0BIILVPB51171 AN NE NE NE NE NE počet přeprav. osob pojistná částka (obvyklá cena) spoluúčast úraz doprav. osob skla limit ,- Kč zavazadla limit Kč 8 Přívěs pro přepravu lodí - vlastní výroby - speciální Přívěs pro přepravu lodí - vlastní výroby - speciální OV / AN NE NE NE NE 9 Suzuki Ignis osobní 3T TSMMHY81S UB I+V % min 1000 ANO ANO ANO 10 Škoda Octavia osobní 4T TMBCS21Z UB I+M % min 1000 ANO ANO ANO 11 BMW 520d Drive Sedan osobní 8T WBA5B91000D UF I+S+SV % min 1000 ANO ANO ANO BMW nová (pořizovací) cena ANO-NE znamená, že požadujeme připojistit (úraz, skla, zavazadla) Zabezpečení: I = imobilizér, M = mechanické zabezpečení řadicí páky, V = zamykací páka na volant, S= pískování skla, SV = satelitní vyhledávání Vozidlo č.6 je určeno i k půjčování Limit plnění skla ,- Kč Vozidlo č.1 AUDI A6 limit skla ,- Kč Vozidlo č.11 BMW limit skla ,- Kč

19 Příloha č. 5 Optické kabely Poř. Trasa Typ vlákna Počet vl. Ext.ochrana Rychlost Aplikace Majetek Rok pořízení (odkud - kam) (Mbps) 1 CIT - bud.c multi 12 sam.chránička 1000 data OU C114 - C718 multi 12 po fasádě 2 digit.napojeni TM CZ OU CIT - bud.a (A28) multi 4 sam.chránička 1000 data OU CIT - bud.b multi HDD 1000 data OU CIT - bud.b - Rekt. multi 12 HDD + chránička 1000 data + tel.příčky E1 OU CIT - R single 12 / 48 HDD + chránička 1000 data pro R, F + tel.příčka E1 OU Rekt-Sokolská multi 12 HDD trubka 1000 data OU Rekt-bud. E - bud.d single 24 HDD trubka 1000 data + E1 OU Rekt-bud.D multi 12 HDD trubka 100 data - rez. OU bud.e - Mlýnská 16 single 24 HDD trubka 1000 data OU CIT-bud.B - F.Šrámka single 2 HDD + chránička 1000 data+tel.příčka E1 OU, 'OVANET CIT-Hladnov přes bud.b single 2 sam.chránička 1000 data+tel.příčky+ipt (odp.06) OU, 'OVANET 14 CIT-VŠB přes bud.b single 2 sam.chránička 1000 data OU, 'OVANET 15 CIT-BIC-Zábřeh single 15 / 30 HDD trubka 1000 data OU Hladnov-koleje Hladnov single HDD trubka 100 data OU Koleje Hladnov A55-B243 multi sklepem 100 data OU Zábřeh ZZ - komín multi 2/4 v zemi HDPE 1000 data + Ipt (odpoj.10/212) OU Zábřeh komín - ZU multi 2/4 sam.chránička 1000 data + Ipt (odpoj.10/212) OU Zábřeh komín - ZW multi 2/4 ohebné trubky 1000 data + Ipt OU Zábřeh komín - ZO multi 2/4 v zemi 1000 data + Ipt OU Varenská KTV-Podlahova single v zemi HDPE 1000 data + IP tel.příčky + E1 OU CIT - EkF VSB TUO - GMO single zemí HDPE +převěs 100 data OU CIT - VSB TUO (i EF 8 vl.) single 16 HDPE trubka v zemi 1000 data VSB Mlýnská 16 - Chelčického single 4+12 převěs 100 data + IPt OU Optické propojení budov SMV 2943 bud. A202 OU Optické propojení budov CIT - Hladnovská SMV 3256 single 24 HDPE trubka v zemi data + 2 tel.pricky E1 (kabel 13) OU 2006 Optické propojení budov CIT-MT Várenská SMV 3410 single 16 HDPE trubka v zemi 1000 data + 2 tel.pricky E1 OU 2007

20 Optické propojení budov v rámci budovy C (C114 - C718) multi 12 Optické propojení budov v rámci budovy C (C101- C009a) multi 8 Optické propojení budov v rámci budov SC - SD Fr.Šrámka multi 12 Optické propojení budov v rámci budov SC - SA 128 Fr.Šrámka multi 12 Optické propojení budov v rámci budov SC - SA 127 Fr.Šrámka single 8 Optické propojení budov v rámci budovy L - M Hladnov single 12 Optické propojení budov v rámci budovy L - M Hladnov multi 12 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) multi 24 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) single 6 / 24 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) single 4 bez ochrany - po fasádě 1000 data OU 2008 bez ochrany - po fasádě 1000 data OU 2008 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2011 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2010 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data + tel.příčka E1 OU 2010 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2011 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2012 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 3400 data OU 2011 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 1000 data OU 2011 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 1000 data OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (ZZ B02 - ZU 118) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (ZU komín) multi+cyky sam.chránička 1000 data + IPt OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (komín - ZO ) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2013 Optické propojení budov v rámci areálu LF (komín - 40 ZW 2xx) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2013 Vysvětlivky: multi = multimodový optický kabel 50 či 62,5 um/125 um single= singlemodový optický kabel 9/125 um sam.chránička = samonosná chránička HDD = HDD trubka (zemní trasa s vedením pomocí HDD trubky) HDPE= HDPE trubka (zemní trasa s vedením pomocí HDPE trubky) převěs = trasa samonosného optického kabelu zavěšená na střechách budov - vzduchem apod. 20

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR Lenka Vyoralová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 99.70.21.27 08.2014 verze 02 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Hlava I Obecná část 512553 AUTO PP (05/2014) Úvodní ustanovení Pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození)

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození) CESTOVNÍ POJIŠTENÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s., vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištení držitelů platebních karet č. 7100000167 mezi Československou obchodní

Více

Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina

Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina Zpráva o naplňování pojistné rámcové dohody na období 2008 až 2012 kraje Vysočina pro období roku 2008 Obsah: 1. Úvod 3 1.1 Pojistný program na období 2008 2012 3 1.2 Nová Pojistná rámcová dohoda pro období

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více