ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na služby Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ČÁST 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATEL: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava

2 Ostravská univerzita v Ostravě byla zřízena dne zákonem č. 314/1991 Sb. (dále jen OU). V současné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů, ale i programy celoživotního vzdělávání. K datu na OU studuje studentů. Univerzita má dva vědecké ústavy. Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Rozvoj vědomostí a dovedností manažerů i sociálních pracovníků z praxe v Evropě. Součástí OU je dále Univerzitní knihovna - jedná se o veřejnou knihovnu, která má specializované fondy a informačními zdroje tematicky odpovídající základní profilaci fakult, Centrum informačních technologií - posláním je zabezpečení provozu a správa informačních a telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity, Rektorát - zabezpečuje správní činnost OU, Prodejna skript, vysokoškolské koleje a menza. OU vlastní nemovitosti na území KÚ města Ostravy, výuka probíhá také v pronajatých objektech. Podrobnější informace o rozmístění jednotlivých objektů naleznete na Největší požární komplex tvoří objekt vysokoškolských kolejí v Ostravě, ul. Kranichova 8. Pojistná částka v nové ceně činí 260 mil. Kč. Za posledních 10 let nebyly objekty OU postiženy záplavou ani povodní. Objekty se nenacházejí v záplavové zóně. Škodní průběh za poslední 4 roky: Pojištění živelní 44,0 % Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu 663,9 % Pojištění přepravy vlastními vozidly 0 % Pojištění elektroniky 0 % Pojištění optických kabelů 12,4% Pojištění odpovědnosti za škodu 198,5 % Pojištění motorových vozidel (havarijní) 138,3% Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mot.vozidlem 149,9% 2

3 ČÁST 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 1.1. Škodové pojištění majetku Místo pojištění Katastrální území města Ostravy a dále i místa na území České republiky, která pojištěný po právu užívá nebo na nichž probíhá teoretická a praktická výuka nebo vědeckovýzkumná činnost. Pojištěny jsou i věci movité umístěné pod širým nebem, jde-li o věci takového charakteru, že je jejich umístění pod širým nebem nezbytné nebo obvyklé. Spoluúčast Uchazeč musí akceptovat maximální spoluúčast uvedenou v zadání. Pokud nabídne spoluúčast nižší, nebude to považováno za porušení zadání. Rozsah pojištění Pol. Pojistná nebezpečí Roční limit plnění Spoluúčast č. v Kč v Kč 1 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla není stanoven Aerodynamický třesk, působení kouře, náraz vozidla nejvyšší možný, minimálně Záplava, povodeň nejvyšší možný, minimálně Vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, sesuv půdy a zřícení skal, lavina, pád stromu (nebo jiných předmětů), zemětřesení dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice nejvyšší možný, minimálně Voda z vodovodních zařízení nejvyšší možný, minimálně Náklady na hašení, stržení, vyklízení, demolici, odvoz suti a likvidaci zbytků a následků škod vzniklých v souvislosti s pojistným nebezpečím dle pol. č.1 7 Nepřímý úder blesku = působení přepětí a/nebo indukce na pojištěné věci charakteru elektrických a elektronických přístrojů nejvyšší možný, minimálně nejvyšší možný, minimálně Atmosférické srážky nejvyšší možný, minimálně Vandalismus = úmyslné poškození nebo zničení věci zjištěným i nezjištěným pachatelem, které nesouvisí s krádeží vloupáním (loupeží), včetně poškrábání povrchů věcí a poškození sprejery nejvyšší možný, minimálně z toho poškození sprejery minimálně Nahodilé rozbití nebo poškození skla nejvyšší možný, minimálně Krádež vloupáním, loupež viz specifikace předmětu pojištění %, minimálně

4 Pojištění živelní Pol. č. Předmět pojištění Úhrn pojistných částek, resp. roční limit plnění v Kč Pojistná hodnota 1 Soubor vlastních budov a jiných staveb nová cena 2 Cizí stavba dřevěný sklad užívaný na základě nová cena smlouvy 3 Soubor investic vedených na účtech 042 a nová cena 4 Soubor vlastních věcí movitých s výlukou nová cena motorových vozidel (přívěsů) s přidělenou RZ, s výlukou nosičů dat včetně dat na nich uložených, s výlukou věcí pojištěných na elektronická rizika (optické kabely + vyjmenovaná elektronika) 5 Soubor vlastních a cizích zásob skript a nová cena učebnic 6 Soubor vlastního knihovního fondu nová cena 7 Soubor zásob ve skladu v budově R na adrese nová cena Dvořákova 7, Ostrava 8 Stavební součásti cizích nemovitostí nová cena užívaných, které pojištěný pořídil na vlastní náklady 9 Cizí věci movité převzaté a/nebo užívané nová cena 10 Soubor vlastních a cizích peněz a cenností (včetně stravenek) v trezorech v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava 11 Vyjmenovaná vlastní a cizí umělecká díla Příloha č. 1 Pojistná částka celkem nová cena obvyklá cena U Položky č. 2, 8 11 je sjednán roční limit na první riziko. Výklad pojmů: Za ostatní stavby jsou pro účely tohoto pojištění považovány stavby typu altány, přístřešky, kůlny, spojovací mosty, rampy, zděné nebo betonové komíny, kanály a šachty (kanalizace), oplocení všeho druhu, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, skleníky, zídky, osvětlení, orientační tabule, plastiky, sochy apod.. Pro účely tohoto pojištění se vodovodním zařízením rozumí: - potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených, - rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených, - vnitřní a vnější dešťové svody Pojistným nebezpečím atmosférické srážky se pro účely tohoto pojištění rozumí škody na pojištěných věcech vzniklé působením srážkové vody, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla. Srážkami se pro toto nebezpečí rozumí prudký déšť, tající sníh nebo led. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. 4

5 Pojištění krádeže vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží Pol. č. Předmět pojištění Roční limit plnění v Kč Spoluúčast v Kč 1 Vnější i vnitřní stavební součásti vlastních budov a jiných staveb a vnější i vnitřní stavební součásti cizích nemovitostí užívaných, které pojištěný pořídil na vlastní náklady 2 Soubor vlastních věcí movitých s výlukou motorových vozidel (přívěsů) s přidělenou RZ, s výlukou nosičů dat včetně dat na nich uložených, s výlukou věcí pojištěných na elektronická rizika (optické kabely + vyjmenovaná elektronika) Soubor vlastních a cizích zásob skript a učebnic Soubor vlastního knihovního fondu Soubor zásob ve skladu v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava 3 Cizí věci movité převzaté a/nebo užívané Soubor vlastních a cizích peněz a cenností (včetně stravenek) v trezorech v budově R na adrese Dvořákova 7, Ostrava x) 5 Vyjmenovaná vlastní a cizí umělecká díla Náklady na výměnu zámků Vandalismus (zjištěný i nezjištěný pachatel) včetně sprejerů U Položky 1-7 je sjednán roční limit na první riziko. Limit plnění pro riziko Vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním (loupeží) je v rámci ročního limitu prvního rizika u položek 1 6. x) Pro Pol. č. 4 požadujeme akceptovat následující limity plnění a způsob zabezpečení: Ujednává se, že trezory se nachází v místnosti v přízemí budovy R. Dřevěné vstupní dveře jsou vybaveny jedním bezpečnostním zámkem. Okno je opatřeno funkční mříží. V místnosti je čidlo EZS s prostorovou ochranou. Svod EZS je vyveden na PCO s dobou dojezdu 10 minut. Peníze a cennosti jsou uloženy ve dvou trezorech stojících vedle sebe. Oba trezory jsou pevně ukotveny k podlaze. 1.trezor nábytkový trezor bezp. tř. I podle ČSN EN , typ NTS 13 SC Limit plnění pro tento trezor činí maximálně ,- Kč 2.trezor trezor bezp. tř. I podle ČSN EN , typ N4/I E Limit plnění pro tento trezor činí maximálně ,- Kč 5

6 Pojištění elektronických rizik all risks Pojištění vlastní vyjmenované elektroniky v Příloze č. 2 a 3 Pojistná částka Příloha č. 2 Příloha č. 3 Pojistná hodnota Nová cena ,- Kč ,- Kč Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Katastrální území města Ostravy Pojištění přepravy vlastními vozidly Pojištění vlastních věcí movitých s výlukou peněz a cenností po dobu přepravy vlastními vozidly pojištěného seznam vozidel viz Příloha č. 4 Pojištění přepravy se vztahuje na ztráty, zničení nebo poškození pojištěných věcí movitých, k nimž došlo během přepravy na území České republiky. Pojistná částka ,- Kč roční limit plnění na první riziko Pojistná hodnota Nová cena Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Česká republika 6

7 2.2. Škodové pojištění obecné odpovědnosti za škodu Předmět pojištění Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému, vyplývající z činností uvedených ve Statutu Ostravské univerzity v Ostravě a dále z činností uvedených ve Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku Ostravské univerzity v Ostravě platného ke dni (Příloha č. 6). Územní platnost pojištění Evropa Pol. Předmět pojištění Roční limit plnění v Spoluúčast v č. Kč Kč 1 Obecná (provozní) odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (tzv. čisté finanční škody) 3 Odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá (včetně nemovitostí) a/nebo je převzal, aby na nich provedl objednanou činnost 4 Odpovědnost za škodu způsobené činností provozování ubytovacích služeb 5 Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného 6 Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch jiných osob 7 Odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti držba nemovitosti včetně pronájmu nemovitosti 8 Odpovědnost za škodu vzniklou na věcech zaměstnanců odložených na místě určeném k odkládání věcí (včetně peněz, obuvi, oděvů, mobilních telefonů, notebooků a ostatních elektronických zařízení) 9 Odpovědnost provozovatele školského zařízení = provoz stravovacích zařízení, rekreačních zařízení, sportovních, kulturních a sociálních zařízení, pořádání školních akcí 10 Odpovědnost studenta za škodu vůči třetím osobám (včetně školského zařízení), které způsobí v době školní výuky a/nebo odborné praxe a/nebo akcích pořádaných školou Limit plnění na 1 studenta ,- Kč/1 pojistnou událost Roční sublimit plnění v Kč bez spoluúčasti

8 11 Odpovědnost provozovatele školského zařízení za škodu vzniklou studentům na zdraví nebo životě během výuky včetně odpovědnosti z pořádání školních akcí v rámci výuky a odborné praxe 12 Odpovědnost za škodu vzniklou na věcech studentů odložených na místě určeném k odkládání věcí (včetně peněz, obuvi, oděvů, notebooků a mobilních telefonů) 13 Odpovědnost za výrobek, včetně škody vzniklé v důsledku vady pokrmů a nápojů včetně rozšíření salmonelózy 14 Retroaktivní krytí od bez spoluúčasti Počet lůžek na VŠ kolejích: 564 studentských 12 hostovských Počet stravovacích míst: Menza 160 míst Průměrný počet porcí jídel denně 400 8

9 ČÁST 2 POJIŠTĚNÍ OPTICKÝCH KABELŮ Jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení optických kabelů, které slouží k propojení jednotlivých budov OU, jakoukoliv nahodilou událostí (all risks). Seznam optických kabelů je uveden v Příloze č. 5 Pojistná částka ,- Kč Pojistná hodnota Nová cena Spoluúčast 5 000,- Kč Územní platnost pojištění Katastrální území města Ostravy Zvláštní ujednání Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), akceptujte v návrhu smlouvy také níže uvedené požadavky: Pojištěny jsou i kabely, které jsou uloženy v zemi. Pojištěny jsou i věci, které jsou účetně evidovány jako součást nemovitého majetku (budovy). 9

10 ČÁST 3 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 3.1. Pojištění motorových vozidel (HAV) Rozsah pojištění all risks, tzn.pojištěno je vše, co není příslušnými pojistnými podmínkami vyloučeno, zejména je pojištěno poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí včetně odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části. Předmět pojištění, pojistné částky - viz Příloha č. 4 Technické průkazy vozidel jsou uloženy v přiloženém souboru nebo na CD. Pojistná hodnota je hodnota vozidla rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistná hodnota nového vozidla je vyjádřena novou cenou, pojistná hodnota ojetého vozidla je vyjádřena obvyklou cenou (u vozidel starších 6ti měsíců). Pojistné částky u jednotlivých vozidel byly stanoveny tak, aby odpovídaly pojistné hodnotě vozidel v době zadávání veřejné zakázky. Spoluúčast 1%, minimálně 1 000,- Kč Územní platnost pojištění Evropa Zvláštní ujednání Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), uveďte v návrhu smlouvy roční pojistné jednotlivě za každé vozidlo. Přípojné vozidlo Paragan GAPA RZ 4T91288 je používáno pro potřeby vlastníka vozidla, ale i k pronájmu. Zánik pojištění vozidla se řídí příslušnými pojistnými podmínkami. V nabídce uveďte rozsah asistenčních služeb. V nabídce uveďte limity plnění pro úraz dopravovaných osob včetně řidiče. 10

11 3.2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem (POV) Rozsah pojištění Odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému: na zdraví nebo usmrcením vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci (dále jen věcná škoda), jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat škoda, která má povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písm. a) c) Předmět pojištění viz Příloha č. 4 Technické průkazy vozidel jsou uloženy v přiloženém souboru nebo na CD. Limity plnění Nejvyšší možný, minimálně však: a) pro škody na zdraví nebo usmrcením Kč b) pro věcné škody a ušlý zisk Kč Spoluúčast Bez spoluúčasti Územní platnost pojištění Česká republika a dále území států vymezených v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 168/1999 Sb.. Zvláštní ujednání: Kromě náležitostí týkajících se platebních podmínek uvedených v obchodních podmínkách zadávací dokumentace (viz bod 5. ZD), uveďte v návrhu smlouvy roční pojistné jednotlivě za každé vozidlo. Přípojné vozidlo Paragan GAPA RZ 4T91288 je používáno pro potřeby vlastníka vozidla, ale i k pronájmu. Zánik pojištění vozidla se řídí příslušnými pojistnými podmínkami. V nabídce uveďte rozsah asistenčních služeb. Příloha č. 1 Seznam vlastních a cizích uměleckých děl Příloha č. 2 Seznam elektroniky CIT Příloha č. 3 Elektronika Příloha č. 4 - Seznam vozidel Příloha č. 5 - Optické kabely Příloha č. 6 Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 11

12 Příloha č. 1 Seznam vlastních a cizích uměleckých děl Pol.č. název místo pojištění pojistná částka v Kč 1 insignie OU Ostrava, Dvořákova insignie OU Ostrava, Reální 3, Ostrava, Fráni Šrámka insignie OU 3 4 insignie OU Ostrava, Syllabova insignie OU Ostrava, Podlahova obraz Láska I., autor j.odráška Ostrava, Reální obraz Láska II., autor j.odráška Ostrava, Reální obraz Kytice v okně, autor B.Dvorský Ostrava, Reální sousoší bronz Herecká společnost, 9 autor I.Kitzberg Ostrava, Reální socha bronz Kulička, autor I.Kitzbergr Ostrava, Reální obraz Jízda Králů, autor B.Dvorský Ostrava, Dvořákova obraz Kopřivnice, autor J.Treuchel Ostrava, Dvořákova obraz Podzimní krajina, autor F. Jiroutek Ostrava, Dvořákova obraz Pasinky, autor K. Hofmann Ostrava, Dvořákova obraz Žně na Hané, autor B. Dvorský Ostrava, 30.dubna obraz Vertikála života, autor J. Kapec Ostrava, Reální obraz Okupace, autor L. Dryák Ostrava, Čs.legií plátno Circles reading, autor Z. Janáček Ostrava, Dvořákova plátno New canvas, autor Z. Janáček Ostrava, Dvořákova

13 Příloha č. 2 Seznam elektroniky CIT Inventární číslo Název Rok pořízení Pojistná částka Kč 3079 Tel.ústředna Cisco Call Manager Diskové pole Dot Hill SANnet DB server IBM Express x cyril WS-C2960G-24TC-L CATALYST Centrální UPS Tiskárna na karty NISCA PR Klimatizace TOSCHIBA Klimatizace TOSCHIBA VPN ASA 5500-SSL SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SWITCH WS-C SERVER X3650/2 combo - oudec FC-switch Diskové pole EMC Catalyst / Server DELP XEON single CPU -muf CISCO WS-C2960G+modul NOVATRON CISCO WS-X6724-SFP=Catalyst CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH CISCO WS-C2960G-48TC-L SWITCH Server FSC PY - HOUSE Server FSC PY - LAURIE Server FUJITSU Siemens RX300 - ouwise SWITCH Cisco C Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Klimatizace RAV SM Server Fujitsu PY RX 300S5 - mag Tel.ústředna - Bráfova ( IT) Tel.ústředna - Dvořákova ( R) Tel.ústředna - Podlahova ( P) Tel.ústředna - Reální ( D) Komponenty mikrovlnného spoje Komponenty mikrovlnného spoje Komponenty mikrovlnného spoje STORAGE SERVER S

14 Audiovizualní technika AULA (soubor složen z 3639 níže uvedených položek) 3639/1 Datavideoprojektor PLC-XT35L /2 Projekční plocha Premier /3 Reproduktor vč. konzoly MA /4 Reproduktor vč. konzoly MA /5 Řídící systém Server FSC - XEON - maks Server FSC RX300S6/2X- www Server Intel 2X XEON Diskové pole Dual controller EP Servery PowerEdge (soubor složen z níže uvedených položek) 3709/001 Server Dell PowerEdge R /002 Server Dell PowerEdge R /003 Server Dell PowerEdge R310 - tchyne Datový switch Qlogic SANBox5600Q Síťové přepínače (soubor složen z níže uvedených položek) 3712/001 Switch HP E G /002 Switch HP E G /003 Switch HP E G Server FSC RX300S6-Cumulus Server FSC RX300S6-Cirrus Server INTEL platforma 1U Server pro tel. ústřednu (soubor složen z níže uvedených položek) 3725/001 Server PY RX300S6 pro TU /002 APC SmartUPS 300VA USB LCD 230V /003 APC Symetra Power module 10kVA /004 Měřící sada LanTek II Telefonní ústředna "S" Telefonní ústředna "Z" Systém HP switch-48 port Telefonní ústředna "V" x Cisco + UPS (soubor složen z níže uvedených položek) 3734/001 Cisco Catalyst 2960G-48TC-L /002 UPS Riello /003 Cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-E1U Pole ARECA RAID PCI-E Klimatizační jednotka RAS Klimatizace Sinclair inverter Podlahova Switch WS-C2960G-24TC-L, catalyst Switch WS-C TC-L, catalyst Server SMS SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 PAT SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 BOB SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620BOBEK SMV Server PY RX300S6 2XXEON E5620 MAT SMV Servery I SMV Server RX300S6 2XE5620 CUS SMV Server RX300S6 2XE5620 CUS SMV Server RX300S6 2XE5620 WSDL SMV Intel Server 6U GP LX I Kamery SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A G SMV SWITCH HP A

15 SMV SWITCH HP E G č SMV SWITH HP E G č SMV SWITCH HP A7506 chassis + karty DHM Informační terminál Anete SMV Server PE Dell R710 (vmware GAGA) SMV Switch FC SANbox x SFP Venkovní jednotla klimy ASIA 24 Fr.Srámka D SMV DHM APC Smart-UPS RT 2000VA online Klimatizace kolejí Hladnov - bud. B RAS-13 DHM S2AH SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Klimatizace Toshiba SMV Diskové pole EMC VNX SMV SAN switch k připoj. záloh.knihovny SMV Telefonní ústředna M / rozšíření L SMV Cisca budovy M SMV APC UPS 2000online záložní zdroj SMV Cisco WS-C3750G-24PS-E+GLC-SX-MM SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L SMV Cisco WS-C2960G-48TC-L+GLC-SX-MM SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Cisco Catalyst / SMV Catalyst 2960S 48 GigE, 4xSFP LAN SMV Catalyst 2960S 48 GigE + Bas Cisco SMV Switch HP A G (soubor složen z níže uvedených položek) SMV /001 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /002 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /003 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /004 Switch HP A G EI+GLC-SX-MM SMV /005 Switch HP A G EI SMV /006 Switch HP A G EI SMV Switch HP A G EI (soubor složen z níže uvedených položek) SMV /001 Switch HP A G EI SMV /002 Switch HP A G EI SMV SWITCH HP A7506 chassis + karty Celkem

16 Příloha č. 3 Seznam elektroniky Inventární číslo Název Rok pořízení Pojistná částka Kč SMV Autolab PGSTAT302N SMV Grafická učebna A SMV PowerLab-Výukově experiment. systém SMV Dram.-divadelní studio SMV Mobile Multicomponent Force Plate SMV Spektrofotometr SPECORD 250 BU SMV Sestava pro kapalin. chromatografii SMV Defibrilátor Deligard+příslušenství SMV mikroskop laboratorní BX51+kamera SMV Autokláv s vyvíječem páry SMV Anaerobic Chamber SMV ZETA NANO-ZS+633mm He-Ne laser SMV Bicyklový ergometr LODE Excalibur SMV Záznamové zařízení ACS 0920 Special SMV Audiovizuální systém SMV Multifunkční tlaková pánev SMV Ergometr pro měření chůze a běhu SMV Vybavení videokonferenční místnosti SMV Elektronický zabezpečovací systém SMV Laserový analyzátor Mastersizer SMV HY-ENERGY pro měření sorpce plynů SMV Kostní denzitometr HologicDiscovery SMV SimMan 3G Manikin - figurína muže SMV Fyzikální model - decentrální perif SMV Řídící systém SMV Videokonferenční systém SMV Přípojné místo s příslušenstvím SMV Multimediální server vč. software SMV Termický analyzátor Setaram Setsys SMV Systém dot. slide (server) SMV Elektronický požární systém SMV Fluorescenční mikroskop BX SMV Elektronický zabezpečovací systém M SMV Rastrovací elektronový mikroskop SMV Hmotnostní spektrometr Bruker SMV Autokláv s vyvíječem páry SMV Růstová komora MC1000E, microclima SMV Růstová komora ECP01E SMV Růstová komora ECP01E SMV Měření radiace SMV FTIR spektrometr Nicolet SMV Bioscreen C MBR SMV Růstová komora HGC SMV CD spektrometr Jasco J SMV Separátor automacs Pro SMV Laminární pracoviště SMV LightCycler 480 II, 96-well SMV Průtokový cytometr

17 SMV RVG1 - vakuový tkáňový procesor SMV Optima XPN-90 Ultracentrifuge SMV Multiplexový analyzátor Bio-Plex SMV Brýle jako oční kamera SMV Stacionární oční kamera Tobii TX Celkem

18 Příloha č. 4 Seznam vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu + havarijní pojištění včetně odcizení Poř. č. Tovární značka typ druh vozidla RZ rok výroby VIN číslo TP objem výkon hmotnost zabezpečení 1 AUDI A6 osobní 7T WAUZZZ4F27N UB I+M % min 1000 ANO ANO ANO 2 Ford Transit 260 S osobní 3T WF0VXXBDFV6L02857 UB I % min 1000 ANO ANO ANO 3 Peugeot Partner osobní OSD VF35FWJYF AP I+M % min 1000 ANO ANO ANO 4 Škoda Octavia osobní 2T TMBBS21Z BF I+M % min 1000 ANO ANO ANO 5 Peugeot Partner osobní 5T VF3GJ9HWC UC I+M % min 1000 ANO ANO ANO 6 PARAGAN GAPA přívěs 4T TK PP7497 UB % min 1000 NE NE NE 7 BOB přívěs 57OVA TK9B0BIILVPB51171 AN NE NE NE NE NE počet přeprav. osob pojistná částka (obvyklá cena) spoluúčast úraz doprav. osob skla limit ,- Kč zavazadla limit Kč 8 Přívěs pro přepravu lodí - vlastní výroby - speciální Přívěs pro přepravu lodí - vlastní výroby - speciální OV / AN NE NE NE NE 9 Suzuki Ignis osobní 3T TSMMHY81S UB I+V % min 1000 ANO ANO ANO 10 Škoda Octavia osobní 4T TMBCS21Z UB I+M % min 1000 ANO ANO ANO 11 BMW 520d Drive Sedan osobní 8T WBA5B91000D UF I+S+SV % min 1000 ANO ANO ANO BMW nová (pořizovací) cena ANO-NE znamená, že požadujeme připojistit (úraz, skla, zavazadla) Zabezpečení: I = imobilizér, M = mechanické zabezpečení řadicí páky, V = zamykací páka na volant, S= pískování skla, SV = satelitní vyhledávání Vozidlo č.6 je určeno i k půjčování Limit plnění skla ,- Kč Vozidlo č.1 AUDI A6 limit skla ,- Kč Vozidlo č.11 BMW limit skla ,- Kč

19 Příloha č. 5 Optické kabely Poř. Trasa Typ vlákna Počet vl. Ext.ochrana Rychlost Aplikace Majetek Rok pořízení (odkud - kam) (Mbps) 1 CIT - bud.c multi 12 sam.chránička 1000 data OU C114 - C718 multi 12 po fasádě 2 digit.napojeni TM CZ OU CIT - bud.a (A28) multi 4 sam.chránička 1000 data OU CIT - bud.b multi HDD 1000 data OU CIT - bud.b - Rekt. multi 12 HDD + chránička 1000 data + tel.příčky E1 OU CIT - R single 12 / 48 HDD + chránička 1000 data pro R, F + tel.příčka E1 OU Rekt-Sokolská multi 12 HDD trubka 1000 data OU Rekt-bud. E - bud.d single 24 HDD trubka 1000 data + E1 OU Rekt-bud.D multi 12 HDD trubka 100 data - rez. OU bud.e - Mlýnská 16 single 24 HDD trubka 1000 data OU CIT-bud.B - F.Šrámka single 2 HDD + chránička 1000 data+tel.příčka E1 OU, 'OVANET CIT-Hladnov přes bud.b single 2 sam.chránička 1000 data+tel.příčky+ipt (odp.06) OU, 'OVANET 14 CIT-VŠB přes bud.b single 2 sam.chránička 1000 data OU, 'OVANET 15 CIT-BIC-Zábřeh single 15 / 30 HDD trubka 1000 data OU Hladnov-koleje Hladnov single HDD trubka 100 data OU Koleje Hladnov A55-B243 multi sklepem 100 data OU Zábřeh ZZ - komín multi 2/4 v zemi HDPE 1000 data + Ipt (odpoj.10/212) OU Zábřeh komín - ZU multi 2/4 sam.chránička 1000 data + Ipt (odpoj.10/212) OU Zábřeh komín - ZW multi 2/4 ohebné trubky 1000 data + Ipt OU Zábřeh komín - ZO multi 2/4 v zemi 1000 data + Ipt OU Varenská KTV-Podlahova single v zemi HDPE 1000 data + IP tel.příčky + E1 OU CIT - EkF VSB TUO - GMO single zemí HDPE +převěs 100 data OU CIT - VSB TUO (i EF 8 vl.) single 16 HDPE trubka v zemi 1000 data VSB Mlýnská 16 - Chelčického single 4+12 převěs 100 data + IPt OU Optické propojení budov SMV 2943 bud. A202 OU Optické propojení budov CIT - Hladnovská SMV 3256 single 24 HDPE trubka v zemi data + 2 tel.pricky E1 (kabel 13) OU 2006 Optické propojení budov CIT-MT Várenská SMV 3410 single 16 HDPE trubka v zemi 1000 data + 2 tel.pricky E1 OU 2007

20 Optické propojení budov v rámci budovy C (C114 - C718) multi 12 Optické propojení budov v rámci budovy C (C101- C009a) multi 8 Optické propojení budov v rámci budov SC - SD Fr.Šrámka multi 12 Optické propojení budov v rámci budov SC - SA 128 Fr.Šrámka multi 12 Optické propojení budov v rámci budov SC - SA 127 Fr.Šrámka single 8 Optické propojení budov v rámci budovy L - M Hladnov single 12 Optické propojení budov v rámci budovy L - M Hladnov multi 12 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) multi 24 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) single 6 / 24 Optické propojení budov v rámci budovy IT ( ) single 4 bez ochrany - po fasádě 1000 data OU 2008 bez ochrany - po fasádě 1000 data OU 2008 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2011 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2010 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data + tel.příčka E1 OU 2010 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2011 uvnitř budovy ve žlabu Merkur 1000 data OU 2012 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 3400 data OU 2011 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 1000 data OU 2011 uvnitř budovy v ohebné instalační trubici pod omítkou 1000 data OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (ZZ B02 - ZU 118) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (ZU komín) multi+cyky sam.chránička 1000 data + IPt OU 2012 Optické propojení budov v rámci areálu LF (komín - ZO ) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2013 Optické propojení budov v rámci areálu LF (komín - 40 ZW 2xx) multi 4 sam.chránička 1000 data + IPt OU 2013 Vysvětlivky: multi = multimodový optický kabel 50 či 62,5 um/125 um single= singlemodový optický kabel 9/125 um sam.chránička = samonosná chránička HDD = HDD trubka (zemní trasa s vedením pomocí HDD trubky) HDPE= HDPE trubka (zemní trasa s vedením pomocí HDPE trubky) převěs = trasa samonosného optického kabelu zavěšená na střechách budov - vzduchem apod. 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na služby Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00 TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ P.č. Pojištěný majetek dle přílohy č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G vlastní budovy a stavby - viz příloha č. 2 A - soupis pojištěného majetku -

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 ze dne 29. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 416/2015/OF NÁZEV: Pojištění majetku města na roky 2016-2017 ANOTACE: Výběr poskytovatele pojištění majetku města

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 10 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Údaje o vozidlech požadovaných k přijetí do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

Více

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS)

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS) Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 (dále jen RPS) Pojistitel: Pojistník: Pojištěný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní

Více

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod.

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz (jfi) Pojistná smlouva č. 400 031 058 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Zadání pojistného rozsahu

Zadání pojistného rozsahu Čj.: ZSM-64-8/OVZ-206 Příloha k zadávací dokumentaci Zadání pojistného rozsahu na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem: Pojištění majetku a odpovědnosti vnitrostátního

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 0513814018 Aktualizační dodatek č. 1 v úplném znění uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ Příloha č. 4 Počet listů: 7 Počet příloh: 5 SPECIFIKACE POJIŠTĚNÍ I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Město Rýmařov 1.1. Adresa společnosti Ing. Petr

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje zadavatele: Příloha č. 4 Obchodní podmínky a platební podmínky Název zakázky: 35_Lo_Pojistné služby Číslo veřejné zakázky: 13/9615/035 Identifikační údaje zadavatele: Obchodní firma/název: Technická univerzita v Liberci

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva 7720988432 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů č. 900000029836 Pojistitel: DIRECT pojišťovna, a.s. IČ: 250 73 958 Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Limity plnění: Voda z vodovodního potrubí Kč. Ostatní živelní rizika souhrnný limit. Spoluúčasti: FLEXA Kč

Limity plnění: Voda z vodovodního potrubí Kč. Ostatní živelní rizika souhrnný limit. Spoluúčasti: FLEXA Kč Příloha č. 1 DIPLOMATICKÝ SERVIS Pojistný program pojištění majetku od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2017 Živelní pojištění majetku Rozsah pojištění Pojistná nebezpečí: Předměty pojištění, pojistné částky: Sdružený

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Příloha Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Pořadové číslo veřejné zakázky: Zadavatel: Město Hodonín Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 400 040 029 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Ing. Jaroslavem Vodehnalem,

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

ZPRÁVA O PROHLÍDCE. Riziková zpráva_strana 1 (celkem 7) Riziková zpráva INFORMACE O SUBJEKTU Firma, adresa:

ZPRÁVA O PROHLÍDCE. Riziková zpráva_strana 1 (celkem 7) Riziková zpráva INFORMACE O SUBJEKTU Firma, adresa: ZPRÁVA O PROHLÍDCE 1. INFORMACE O SUBJEKTU 1.1. Firma, adresa: Název klienta Přesná adresa klienta Komenského 1077, 357 35 Chodov 1.2. převažující činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku bo zřizovací

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Příloha č. 1a Údaje o pojišťovaném majetku Města Boskovice a požadavcích na pojištění

Příloha č. 1a Údaje o pojišťovaném majetku Města Boskovice a požadavcích na pojištění Příloha č. 1a Údaje o pojišťovaném majetku Města Boskovice a požadavcích na pojištění *požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem nebo zřícením letadla s posádkou, jeho části nebo nákladu,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11.

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. ÚNOR 2015 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Přehled pojistného programu... 2

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek 405048 Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

* * Pojistná smlouva číslo:

* * Pojistná smlouva číslo: * 0013882147240000* Pojistná smlouva číslo: 0013882147 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

Příloha č. 1. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov

Příloha č. 1. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov Příloha č. 1 K VÝZVĚ NA PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov Zadavatel: Město Mikulov Náměstí 1 692 01 Mikulov tel.: +420 519444530 e-mail: pilarova@mikulov.cz

Více

Kompletní pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Pardubice

Kompletní pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Pardubice Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) s názvem Kompletní

Více

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.7720945622 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Příloha 02A_OTS_16/048/981/02/02 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, kterou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 9 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích pojištění A/ Obecné údaje o Zadavateli Počet studentů...12.000

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a úprava zadávacích podmínek č. 1 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Česká republika telefon +420 597 091 002 fax +420 596 118 219 www.osu.cz IČ 61988987 DIČ CZ61988987 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

Více

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Příloha č. 1 ZD veřejné zakázky analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu

Více

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 1.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele,

Více