PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)"

Transkript

1 Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění platí Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 (dále jenom VPPCPCZ/0114). V rámci individuálního cestovního pojištění pojistitel sjednává: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb v zahraničí 2. pojištění zavazadel včetně opožděného dodání zavazadel leteckou společností a ztráty dokladů 3. pojištění odpovědnosti (újma na zdraví, majetková újma na věci nebo na zvířeti, jiná majetková újma, náklady na advokáta, náklady kauce) 4. úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt v důsledku úrazu) 5. pojištění zrušení objednaných služeb 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci přičemž pojištění uvedené v bodech 2 6 lze pojistit výběrově, avšak za podmínky, že si klient uzavřel nebo má u pojistitele uzavřené pojištění léčebných výloh v zahraničí. 1. Pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí část B Rozsah pojištění a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2 b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let (podle poslední věty části B, čl. 1, bod 2, písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2, písm. e) d) přeprava tělesných ostatků (podle části B, čl. 1, bod 3 e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek (podle části B, čl. 1, bod 4 Limit pojistného plnění / pojistná částka STANDARD PREMIUM Kč Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč Kč Kč Kč 1

2 2. 3. asistenční služba v zahraničí část A, čl. 16 pojištění zavazadel část C pojištění odpovědnosti část D f) ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby podle části B, čl. 1, bod 5 g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě (podle části B, čl. 1, bod 6, písm. a) h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí (podle části B, čl. 1, bod 6, písm. b) 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí (podle části A, čl. 16, poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. a) z toho: a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění opožděné dodání zavazadel leteckou společností (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. c) - pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí (podle části C, čl. 2, bod 3 poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. b) - pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí (podle části C, čl. 2, bod 2 a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. a) Kč/ max Kč Kč/ max Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč bez limitu Kč/ max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč Kč/ max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 5 jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění Kč/ max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 6 jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění nad 24 hod max. 48 hod Kč déle než 48 hod Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč bez limitu Kč / max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč Kč/ max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 5 jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění Kč/ max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 6 jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění nad 24 hod max. 48 hod Kč déle než 48 hod Kč Kč Kč Kč Kč 2

3 4. 5. úrazové pojištění část E b) majetková újma na věci nebo na Kč Kč zvířeti (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. b) c) jiná majetková újma (podle části Kč Kč D, čl. 1, bod 2, písm. c) d) náklady na advokáta (podle části Kč Kč D, čl. 1, bod 3, písm. a) e) náklady kauce (podle části D, čl Kč Kč 1, bod 3, písm. b) celkem za d) a e) max Kč max Kč - trvalé následky úrazu (podle části Kč Kč E, čl. 1, písm. a) - smrt v důsledku úrazu (podle Kč Kč části E, čl. 1, písm. b) - onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin (podle části F, čl. 2, bod 1, písm. a) g) a písm. i) m) 80% stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 3 maximálně Kč/ osoba 80% stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 3 maximálně Kč/ osoba pojištění zrušení objednaných služeb část F - úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby (podle části F, čl. 2, bod 1, písm. h) v případě sjednání varianty RODINA max Kč/ 1 osoba, spolu max Kč 100 % stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 4 v případě sjednání varianty RODINA max Kč/ 1 osoba spolu max Kč 100 % stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 4 maximálně Kč/ osoba maximálně Kč/ osoba 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci část G a) vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání), (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. a) b) vysvobozování (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. b) c) přeprava pozemní, vodní nebo letecká (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. c), d) a e) d) přeprava (svoz) tělesných ostatků z místa (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. f) v případě sjednání varianty RODINA max Kč/ 1 osoba spolu max Kč * VPPCPCZ/0114 = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 v případě sjednání varianty RODINA max Kč/ 1 osoba spolu max Kč Kč Kč 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Toto pojištění kryje poplatky, které je v zahraničí nutné zaplatit za: ošetření (i ambulantní) včetně předepsaných léků, zdravotnických pomůcek a materiálů, 3

4 hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálů, přepravu do a ze zdravotnického zařízení, přepravu do vlasti, v těchto případech je v případě pojištění typu STANDARD limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ohraničen částkou 2, Kč, v případě pojištění typu PREMIUM je limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ohraničen částkou 4,000,000 Kč, a to bez ohledu na územní platnost pojištění; ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let, do výše Kč / 1 noc, maximálně Kč ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná jeho hospitalizace, ale zároveň není možná přeprava do vlasti, přepravu tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěného, maximálně do výše Kč nákup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek (v případě, že k jejich poškození či zničení došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelně vyžádal ambulantní ošetření nebo hospitalizaci) do výše Kč ošetření chrupu, a to jenom v nutném případě, maximálně do výše Kč / 1 událost, maximálně Kč za všechny pojistné události během jednoho vycestování do zahraničí náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Asistenční služby v zahraničí Asistenční služby v zahraničí zabezpečují pojištěnému 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí. Pojištěný má právo na poskytnutí okamžité telefonické asistence v případě, že se ocitne v zahraničí v těžké situaci v důsledku úrazu, akutní nemoci, odcizení nebo ztráty cestovních dokladů. 2. Pojištění zavazadel Pojištění kryje škody, které vznikly pojištěnému na zavazadlech poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou během trvání pojištění. V případě pojištění typu STANDARD je limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události jednoho pojištěného Kč; limit pro náhradu škody za jednu poškozenou, zničenou, ztracenou nebo odcizenou pojištěnou věc je Kč, z toho: v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění, v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění. V případě pojištění typu PREMIUM je limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události jednoho pojištěného Kč; limit pro náhradu škody za jednu poškozenou, zničenou, ztracenou nebo odcizenou pojištěnou věc je Kč. v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci pojistné částky, v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci pojistné částky. Pojištění zavazadel dále kryje poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů (cestovní pas, občanský průkaz) v zahraničí, limit pojistného plnění je Kč. Pojištění zavazadel kryje i opožděné dodání zavazadel leteckou společností, kdy má pojištěný nárok na nákup nezbytných oděvů a toaletních potřeb, přičemž 4

5 v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byla vydána později než 24 hodin maximálně však do 48 hodin od příletu na místo určení je limit pojistného plnění Kč, v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byla vydána později než 48 hodin od příletu na místo určení, je limit pojistného plnění Kč. Pojištěný se bude podílet na pojistném plnění při každé pojistné události částkou 500 Kč (spoluúčast). Spoluúčast odečte pojistitel při každé pojistné události z částky pojistného plnění, kterou má vyplatit pojištěnému. 3. Pojištění odpovědnosti Pojištění kryje újmu, kterou způsobil pojištěný jiné (třetí) osobě na zdraví, při usmrcení, majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti nebo ji způsobil jinou majetkovou újmu. V případě pojištění typu STANDARD pojistitel kryje újmu na zdraví a při usmrcení maximálně do výše Kč, majetkovou újmu maximálně do výše Kč, jinou majetkovou újmu maximálně do výše Kč. V případě pojištění typu PREMIUM pojistitel kryje újmu na zdraví a při usmrcení maximálně do výše Kč, majetkovou újmu maximálně do výše Kč, jinou majetkovou újmu maximálně do výše Kč. Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil při výkonu povolání, při provoze motorového vozidla a na půjčených věcech. Z pojištění odpovědnosti pojistitel uhradí i náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce, přičemž limit pojistného plnění je Kč a náklady kauce případně jiné finanční záruky, přičemž limit pojistného plnění je Kč. 4. Úrazové pojištění Jestliže nastane pojistná událost z úrazového pojištění: v případě úmrtí pojištěného důsledkem úrazu, vyplatí pojistitel oprávněným osobám pojistnou částku pro případ smrti, kterého výše je v případě pojištění typu STANDARD Kč, v případě pojištění typu PREMIUM Kč, v případě trvalých následků úrazu, pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění, které odpovídá rozsahu trvalých následků, přičemž se vychází z pojistné částky, kterého výše je v případě pojištění typu STANDARD Kč, v případě pojištění typu PREMIUM Kč. 5. Pojištění zrušení objednaných služeb Z pojištění zrušení objednaných služeb má pojištěný právo na úhradu stornopoplatku, příp. jeho části, který mu vyúčtuje poskytovatel služby na základě stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v případě, že pojištěný nemůže využit předem objednanou službu z následujících důvodů: akutní onemocnění pojištěného nebo jeho blízké osoby, úraz pojištěného nebo jeho blízké osoby, hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby, smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby, živelná událost, škoda způsobená pojištěnému trestným činem třetí osoby jiná událost uvedena v části F, článek 2 VPPCPCZ/0114. Při výpočtu pojistného plnění se vždy vychází z výše stornopoplatku, který vyúčtuje pojištěnému poskytovatel služby na základě platných stornovacích podmínek. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění ve výši 80% stornopoplatku, v případě smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby 100% stornopoplatku, maximálně však Kč/osoba. Za objednanou službu se pro účely tohoto pojištění považují: - doprava (cestovní lístek - autobusový, železniční, trajektový, letenka), - zájezd, - ubytování, 5

6 - společensko-kulturní program nebo rekreačně-sportovní program, jestli se nabízejí na prodej nebo se prodávají za souhrnnou cenu, a jestli se služba poskytuje déle než 24 hodin nebo jestli zahrnuje ubytování přes noc. Pojištění zrušení objednaných služeb se vztahuje jenom na službu, která byla pojištěným objednána nebo zakoupena v čase účinnosti pojištění, přičemž pojištění zrušení objednaných služeb začíná dnem následujícím po dni závazného objednání služby a končí dnem nástupu na cestu směřující k využití objednané služby, přičemž nástupem na cestu se rozumí: a) při dopravě organizované poskytovatelem objednané služby den a čas odchodu dopravního prostředku určený poskytovatelem objednané služby z místa určeného poskytovatelem objednané služby, b) při individuální dopravě den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd do prvního ubytovacího zařízení, v němž má pojištěný objednané ubytování. 6. Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci Z pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci v horách má pojištěný právo na úhradu nákladů, které vzniknou v souvislosti s vykonáním záchranné činnosti místně příslušnou záchranářskou organizací, jestliže pojištěnému vznikla povinnost uhradit nevyhnutné náklady spojené s touto záchrannou činností. Jestliže při pobytu v horských oblastech v zahraničí nastane smrt pojištěného nebo se pojištěný dostane do tísňové situace, pojistitel uhradí nevyhnutné náklady za: vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání), vysvobozování osoby, přepravu pozemní (osobní vozidlo, terénní vozidlo, sněžný skútr, sněžné pásové vozidlo, rakouský vozík, kanadské sáně) z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení, přepravu vodní, přepravu leteckou, pokud tato přeprava není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení, přepravu (svoz) tělesných ostatků z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou, Limit pojistného plnění je v případě pojištění typu STANDARD Kč a v případě pojištění typu PREMIUM Kč. II. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Podle Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPCPCZ/0114, pro: pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B, čl. 3 VPPCPCZ/0114, pojištěni nákladů na technickou pomoc při záchranné akci část G, čl. 3 VPPCPCZ/0114, pojištění zavazadel část C, čl. 4 VPPCPCZ/0114, pojištění odpovědnosti část D, čl. 3 VPPCPCZ/0114, úrazové pojištění část E, čl. 8 VPPCPCZ/0114, pojištění zrušení objednaných služeb část F, čl. 3 VPPCPCZ/0114, III. POJIŠTĚNÉ OSOBY 1. V případě individuálního cestovního pojištění je pojištěným fyzická osoba, jejíž věk ke dni počátku pojištění (označený jako Pojistná doba od) nepřekročil 70 let, pokud se nesjednalo jinak. 2. V případě, že věk pojištěné osoby překročil ke dni začátku pojištění 70 let, je tato osoba pojištěna jen za podmínky, že bylo sjednáno pojištění osoby nad 70 let. 3. V případě pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci, pokud dojde k pojistné události na území Slovenské republiky je pojištěným fyzická osoba, která ke dni počátku pojištění překročila 18tý rok věku a je způsobilá na právní úkony. 4. Individuální cestovní pojištění se nevztahuje na řidiče z povolání během jejich pracovních cest. 6

7 IV. RIZIKOVÉ SKUPINY TURISTA ŠPORT MANUÁLNÍ PRÁCE pojištění se vztahuje na osoby, které během doby pojištění neprovozují rizikové sporty a/ nebo které v rámci zahraniční pracovní cesty nevykonávají manuální práce. pojištění se vztahuje na osoby uvedené v rámci rizikové skupiny TURISTA a na osoby, které provozují rizikové sporty a které v rámci zahraniční pracovní cesty nevykonávají manuální práce pojištění se vztahuje na osoby uvedené v rámci rizikové skupiny TURISTA, na osoby, které během doby pojištění vykonávají manuální práce a také na osoby v rámci rizikové skupiny SPORT. V. ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ SLOVENSKÁ REPUBLIKA nebo EVROPA nebo SVĚT pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde ve Slovenské republice pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Kypru, v Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii a v evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění Pojištění nákladů na zásah na technickou pomoc při záchranné akci, pokud dojde k pojistné události na území Slovenské republiky, se vztahuje na pojistné události, které nastaly v horských oblastech na území Slovenské republiky v působnosti Horské záchranné služby. Horské oblasti v územní působnosti Horské záchranné služby: a) Belianské Tatry, b) Malá Fatra, c) Nízké Tatry, d) Pieniny, e) Střední Beskydy, f) Slovenský ráj, g) Velká Fatra, h) Vysoké Tatry, i) Západní Tatry. VI. POJISTNÁ SMLOUVA Pro individuální cestovní pojištění typu 725 se pojištění uzavírá: JEDNODUŠE a RYCHLE systémem online prostřednictvím internetové aplikace pro uzavírání cestovního pojištění pro cestovní kanceláře na nebo ve formě samopropisu. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je příloha k pojistné smlouvě - brožura s názvem Individuální cestovní pojištění, která obsahuje přílohu k návrhu pojistné smlouvy s názvem Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro individuální cestovní pojištění, Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 a Informačního průvodce pojištěním s důležitými informacemi o tom, jak postupovat v případě pojistné události. 7

8 Klienta třeba vždy UPOZORNIT, aby si přečetl Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114! Každá pojistná smlouva se skládá z následujících částí: návrh pojistné smlouvy, pojistka, brožura (pojistná knížka), která obsahuje: - přílohu k návrhu pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění (Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro individuální cestovní pojištění), - Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění, - úplné znění Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPCPCZ/0114, - informace jak postupovat v případě pojistné události, - informace pro lékaře v německém, anglickém, španělském, francouzském a italském jazyce, - vnitřní strana zadní část obálky, která obsahuje praktickou pojistnou kartu a pokyn jako postupovat v případě pojistné události. Postup při sjednávání pojištění Pojištění může přijít uzavřít i jiná osoba (pojistník), než je pojištěný - příbuzný, známý - v tomto případě však může pojištění začít platit nejdříve od třetího dne následujícího po dni sjednání pojištění! např. když se pojištění uzavírá , počátek platnosti pojištění (Pojistná doba od) může být nejdříve od Toto neplatí v případě, když pojistník předloží cestovní doklad prokazující přítomnost pojišťované osoby na území České republiky (tj. cestovní pas, resp. cestovní lístek/letenku s uvedením data odjezdu shodujícího se s datem začátku pojištění). V tomto případě je možné pojištění uzavřít i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. Toto rovněž neplatí v případě, když se současně pojišťuje více osob (kolektiv, rodina apod.), přičemž jeden z nich je osobně přítomen při uzavírání pojištění a předkládá údaje i za ostatní pojišťované osoby. V tomto případě je možné pojištění uzavřít i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. Toto neplatí ani v případě, když zástupce organizace/firmy pojišťuje zaměstnance dané firmy pro účely zahraniční služební cesty (v případě vzniku pojistné události bude Union pojišťovna žádat předložení cestovního příkazu na zahraniční pracovní cestu s uvedením jejího trvání od do). V tomto případě je možné uzavřít pojištění i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. V případě, že jde o prodloužení už existujícího pojištění, přičemž pojištěný je v zahraničí, musí osoba, která v jeho prospěch pojištění uzavírá (pojistník), předložit kopii předcházející pojistné smlouvy (pojistky), na kterou má prodlužované pojištění navazovat. Pokud takovou kopii nepředloží, je možné uzavřít pojištění s platností nejdříve od třetího dne následujícího po dni uzavření pojištění, resp. je potřebné prověřit si platnost prodlužované pojistné smlouvy v zákaznickém centru Union pojišťovny, kontaktní telefonní číslo (při volání z ČR, cena lokálního hovoru)! V případě, že se pojišťuje rodina nebo skupina osob, vystavuje se jim jedna pojistná smlouva, platí však, že musejí mít uzavřené stejné druhy pojištění se stejnou výší limitu pojistného plnění resp. pojistné částky (STANDARD nebo PREMIUM). A. Pojistná smlouva individuálního cestovního pojištění ve formě SAMOPROPISu Pojistná smlouva ve formě samopropisu, který je vyhotoven ve formátu A5, má vždy čtyři exempláře a je vždy paginovaná (číslována) 8místním číslem začínajícím číslicí 2, přičemž jednotlivé exempláře jsou označeny následovně: 8

9 první exemplář (bez dalšího barevného označení) - návrh pojistné smlouvy exemplář určený pro pojistníka druhý exemplář (bez dalšího barevného označení) pojistka - exemplář určený pro pojistníka třetí exemplář (se zeleným páskem) - návrh pojistné smlouvy - exemplář určený pro Union pojišťovnu čtvrtý exemplář (s modrým páskem) - návrh pojistné smlouvy - exemplář určený pro zprostředkovatele Samopropis musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem a dostatečně zřetelně (vzhledem na samopropisovací kopie). POSTUP PŘI VYPISOVÁNÍ SAMOPROPISU 1. Do předtištěného čtverečku se uvede číslo smlouvy o obchodním zastoupení zprostředkovatele. 2. Hůlkovým písmem se vyplní údaje o pojistníkovi: - jméno a příjmení pojistníka nebo název firmy, - adresa trvalého bydliště pojistníka nebo adresa sídla firmy (ulice, číslo domu, obec včetně čísla dodací pošty, PSČ), - rodné číslo pojistníka nebo datum narození pojistníka nebo IČO firmy, - telefonní číslo pojistníka, - ová adresa pojistníka, - korespondenční adresa pojistníka adresa, na kterou se doručují písemnosti (údaj o korespondenční adrese se vyplňuje pouze v případě, pokud je korespondenční adresa jiná nežli adresa trvalého bydliště). Pokud je pojistník zároveň pojištěným označí se křížkem. Při získávání osobních údajů pojistníka je třeba ho upozornit na informaci o ochraně osobních údajů uvedenou v pojistných podmínkách. 3. Hůlkovým písmem se vyplní údaje o pojištěném (údaj o pojištěném se vypisuje pouze v případě, pokud je pojištěný jiná osoba nežli pojistník): - jméno a příjmení pojištěného, - rodné číslo pojištěného nebo datum narození pojištěného. V případě, že počet pojištěných je vyšší jako 5 osob, 6tá a další osoby se uvedou na samostatnou přílohu k návrhu pojistné smlouvy s uvedením osobních údajů požadovaných na návrhu pojistné smlouvy. 4. Uvede se datum a čas vytvoření návrhu pojistné smlouvy (např , 10:00). 5. Napíše se počátek platnosti pojištění Pojistná doba od: Pojištění je možné uzavřít nejdříve jeden den před začátkem jeho platnosti, tj. den začátku pojištění může být nejdříve následující den po dni sjednání pojištění, resp. platí pravidla uvedené na předchozí straně tohoto postupu pod nadpisem Postup při sjednávání pojištění. Je-li den počátku pojištění shodný se dnem sjednání pojištění, pojištění začíná hodinou uvedenou v pojistné smlouvě (možné jenom v případě, pokud je pojistník zároveň i pojištěným a je při sjednávání pojištění osobně přítomen). Pojištění se nesmí uzavřít se zpětnou platností. 6. Napíše se počátek platnosti pojištění - Pojistná doba do a konec platnosti pojištění - Pojistná doba do. 7. Napíše se počet dnů pojištění. 8. Křížkem ( ) se označí Územní platnost pojištění Evropa svět Slovenská republika Česká republika 9

10 9. Napíše se Země pobytu. 10. Křížkem ( ) se označí Riziková skupina TURISTA SPORT MANUÁLNÍ PRÁCE 11. Křížkem ( ) se označí Limit pojistného plnění/ pojistná částka STANDARD PREMIUM 12. Křížkem ( ) se označí sjednávané pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti úrazové pojištění pojištění zrušení objednaných služeb pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci 13. Uvede se příslušná částka pojistného dle sazebníku pojistného za všechny sjednávané pojištění - POJISTNÉ CELKEM (v závislosti od rizikové skupiny, územní platnosti pojištění, limitu pojistného plnění/pojistné částky a počtu pojištěných). 14. V případě, že má klient zájem o POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB Hůlkovým písmem se vypíšou osobní údaje pojištěného: - jméno a příjmení pojištěného, - rodné číslo pojištěného nebo datum narození pojištěného. Dále se vypíšou údaje o objednané službě: - typ objednané služby (doprava, autobus, letadlo, vlak, trajekt, ubytování, zájezd, jiná služba), - datum zakoupení objednané služby, - cena objednané služby (vždy se uvádí v Kč). V případě, že cena objednané služby je uvedena v jiné měně jako v Kč, přepočet této měny na Kč se vykoná kurzem podle kurzovního lístku České národní banky platného v den zakoupení objednané služby. Upozornění! V případě, jestliže cena objednané služby je uvedena sumárně za celou rodinu nebo za skupinu osob, do kolonky cena objednané služby se uvede částka připadající na každou jednu osobu zvlášť, která je zpravidla na smlouvě o objednání příslušné služby uvedena (např. na smlouvě o zájezdu uváděna v kolonce Cena za 1 osobu nebo např. jestliže se jedná o částku za celý apartmán, vydělí se tato částka počtem přihlášených osob do tohoto apartmánu). Cestovní lístek (letenka, autobusový lístek) je i v případě cestování vícerých osob vždy vystavován pro každou osobu zvlášť, proto není problém zjistit cenu objednané služby za každého člena rodiny nebo skupiny. 15. Návrh pojistné smlouvy čitelně podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří všechny čtyři exempláře samopropisu razítkem. 16. Po vyplnění návrhu pojistné smlouvy a po jejím podepsání pracovníkem sjednávajícím pojištění, oddělí pracovník sjednávající pojištění exemplář označený zeleným a modrým páskem, ze samopropisu následně oddělí ochranný pásek a vlepí samopropis do pojistné knížky s názvem Individuální cestovní 10

11 pojištění. Pak pracovník sjednávající pojištění odevzdá kompletní pojistnou knížku s vlepeným samopropisem klientovi oproti zaplacení pojistného. Exemplář návrhu pojistné smlouvy označený zeleným páskem je určen pro pojistitele a exemplář návrhu pojistné smlouvy označený modrým páskem si v evidenci ponechá pracovník sjednávající pojištění. Jestli se pracovník sjednávající pojištění při vypisování samopropisu splete, samopropis škrtne a označí jako omyl při vypisování, následně si vytrhne modrým páskem označen exemplář návrhu pojistné smlouvy a samopropis pošle pojistiteli s oznámením, že jde o omyl při vypisování. Klientovi vypíše nový samopropis. Nedochází tím k znehodnocení celé pojistné knížky. B. Pojistná smlouva individuálního cestovního pojištění vytvořena prostřednictvím ONLINE aplikace cestovního pojištění pro CK na Číslo pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění vytvořené prostřednictvím online aplikace cestovního pojištění pro CK přiděluje automaticky systém. B1. Vytvoření pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění - první okno aplikace 1. Počet osob Uvede se celkový počet pojišťovaných osob. 2. Uvede se Pojistná doba (od-do), celkový počet dní pojištění vypočte aplikace. Pojistná smlouva se v žádném případě nemůže uzavřít se zpětnou platností! 3. Země pobytu Uvede se konkrétní místo pobytu v zahraničí (např. Rakousko, Francie, Kanada apod.). V případě, že pojištěný prochází několika zeměmi, uvede se až cílová země pobytu. 4. Vyznačení limitu pojistného plnění/pojistných částek STANDARD nižší krytí (nižší limity pojistného krytí / pojistné částky) PREMIUM vyšší krytí (vyšší limity pojistného krytí / pojistné částky) 5. Vyznačení druhů pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí (výběr tohoto pojištění je nezbytný pro uzavření pojistné smlouvy) Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti Úrazové pojištění (není možné sjednat při rizikové skupině Sport) Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci Pojištění zrušení objednaných služeb; v tomto případě je nezbytné a) vyznačit typ objednané služby (letenka, jízdenka autobus, jízdenka vlak, ); b) uvést cenu objednané služby v Kč; c) datum zakoupení objednané služby (pojištění je možné uzavřít nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zakoupení služby, např. jestli byla letenka zakoupená , pojištění je možné sjednat nejpozději dne ; aplikace toto pravidlo automaticky kontroluje!) 6. Vyznačí se požadovaný rozsah pojištění STANDARD (nižší pojistné krytí) nebo PREMIUM (vyšší pojistné krytí). 11

12 7. Vyznačí se příslušná zvýhodněná sazba, má-li klient na ni nárok (držitel některé ze studentských karet, rodinná sazba nebo kolektiv), resp. se vybere položka Žádná z uvedených". V případě držitele studentské karty se do kolonky s názvem Číslo karty vepíše její číslo. 8. Vybere se příslušná riziková skupina, která závisí na typu činnosti, kterou bude pojištěný v zahraničí vykonávat (např. turista, sport, služební cesta ). 9. Uvede se rodné číslo klienta (bez lomítka) nebo datum narození. 10. Provede se výpočet pojistného přes tlačítko Výpočet. B2. Vytvoření pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění - druhé okno aplikace 11. Po provedení operace VÝPOČET se v novém okně zobrazí rekapitulace zadaných údajů nezbytných pro výpočet pojistného a konkrétní výše pojistného podle zvolených parametrů pojištění. 12. Rozsah pojištění Po kliknutí na tlačítko zobrazit se objeví tabulka s rozsahem pojištění a výškou pojistného krytí. 13. Jestli klient souhlasí s výší pojistného, je třeba kliknout na tlačítko Pokračovat. B3. Vytvoření pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění třetí okno aplikace V tomto okně je potřebné vyplnit 14. osobní / identifikační údaje pojistníka (ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu), konkrétně: v případě fyzické osoby: d) jméno, e) příjmení, f) rodné číslo, g) , h) telefon, i) adresa trvalého bydliště (ulice, popisné číslo, PSČ, město/obec, stát) j) korespondenční adresa (pokud je jiná, jako adresa trvalého bydliště) v případě právnické osoby: k) název, l) IČO, m) , n) telefon, o) adresa sídla (ulice, popisné číslo, PSČ, město/obec, stát) p) korespondenční adresa (pokud je jiná, jako adresa sídla) 15. osobní údaje pojišťované osoby (jestli jde o stejnou osobu jako pojistník, tyto údaje se nevyplňují, pouze se vyznačí, že jde o osobu totožnou s pojistníkem): q) jméno, r) příjmení, s) rodné číslo / datum narození. Upozornění! Při získávání osobních údajů je třeba pojistníka a pojištěného upozornit na informaci o ochraně osobních údajů uvedenou ve VPPCPCZ/0114. Přijetím návrhu pojistné smlouvy pojistník souhlasí se zpracováním osobních údajů. 12

13 16. Pokud klient souhlasí s navrhovanými podmínkami pojištění, dotáže se ho sjednavatel pojištění má-li zájem o vytištění úplného znění návrhu pojistné smlouvy nebo ne. Podle rozhodnutí klienta vybere jednu z nabízených možností B4. Vytvoření pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění čtvrté okno aplikace 17. Po kliknutí na zvolenou možnost se zobrazí rekapitulace všech zadaných údajů a podmínek pojištění a zobrazí se možnosti k vytisknutí všech potřebných dokumentů konkrétně: Vytisknout pojistku Vytisknout návrh pojistné smlouvy Vytisknout pojistnou kartu Vytisknout příjmový pokladní doklad Vytisknout požadavek na platbu Vytisknout Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění 18. Pokud klient žádal o vytištění Návrhu pojistné smlouvy, po kliknutí na Vytisknout návrh pojistné smlouvy se zobrazí tisková verze návrhu pojistné smlouvy. Vytiskne se v jednom exempláři pro klienta. Vytištěný exemplář návrhu pojistné smlouvy podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří je razítkem. 19. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout pojistku se zobrazí tisková verze pojistky. Vytiskne se v jednom exempláři pro klienta. Vytištěný exemplář návrhu pojistné smlouvy podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří je razítkem. Pojistka musí být vytištěna a odevzdána klientovi VŽDY jako doklad o uzavření pojištění (i v případě pokud klient nežádal o vytištění návrhu pojistné smlouvy). 20. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout příjmový pokladní doklad se zobrazí tisková verze příjmového pokladního dokladu. 21. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout požadavek na platbu se zobrazí tisková verze požadavku na platbu. 22. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění se zobrazí tisková verze tohoto dokumentu. Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění musí být klientovi sděleny ještě před uzavřením pojištění. Tento dokument je přístupen i z úvodní obrazovky online aplikace. Tento dokument je v tištěné podobě i součástí pojistné knížky s názvem Individuální cestovní pojištění. 23. Vytištěný návrh pojistné smlouvy (pokud o něj klient žádal) a VŽDY vytištěný exemplář pojistky odevzdá pracovník sjednávající pojištění spolu s pojistnou knížkou pojištěnému oproti zaplacení pojistného. B5. Přehled pojištěných osob 24. Po kliknutí na položku Přehled pojištěných osob se zobrazí: - číslo smlouvy o obchodném zastoupení, - číslo pojistné smlouvy, - seznam pojištěných osob, - datum uzavření pojištění, - pojistná doba od -do, - místo pobytu v zahraničí, - částka zinkasovaného pojistného k dané pojistné smlouvě, - příslušné dokumenty k dané pojistné smlouvě. 13

14 VII. ZRUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Má-li klient uzavřené pojištění a nemůže vycestovat, je možné pojištění zrušit a vrátit část pojistného: a) Přijde-li zrušit pojištění ještě před počátkem platnosti pojištění: Stornovací poplatek je 100 Kč za jednu vystavenou pojistku. Klient musí vrátit Union pojišťovně celou pojistnou knížku včetně vlepeného návrhu pojistné smlouvy a pojistky spolu s žádostí o vrácení nespotřebovaného pojistného. Nespotřebované pojistné vrátí Union pojišťovna přímo na účet pojistníka. b) Jestliže se klient vrátí ze zahraničí o více než 7 dní dříve, má nárok na vrácení poměrné částky nespotřebovaného pojistného za podmínky, že se nevrátil v důsledku pojistné události. Stornovací poplatek je 100 Kč za jednu vystavenou pojistku. Klient musí vrátit Union pojišťovně celou pojistnou knížku včetně vlepeného návrhu pojistné smlouvy a pojistky spolu s žádostí o vrácení nespotřebovaného pojistného. K žádosti o vrácení pojistného třeba doložit čestné prohlášení, že v zahraničí nenastala žádná pojistná událost. Nespotřebované pojistné vrací Union pojišťovna přímo na účet pojistníka. VIII. ZTRÁTA POJISTNÉ SMLOUVY (VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU POJISTKY) V případě, že pojistník požaduje vystavení duplikátu pojistky z důvodu její ztráty, je třeba, aby takovou žádost předložil písemně. V tomto případě vystaví pojistníkovi pojistitel nebo pracovník, který sjednal původní pojištění, duplikát pojistky. Žádost musí minimálně obsahovat osobní údaje jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození, adresa, pojistnou dobu od - do, a je-li k dispozici, i číslo pojistky, k níž má být duplikát vystaven, přičemž jestliže pojistník žádá o vystavení duplikátu přímo u pracovníka, který sjednal původní pojištění, vytiskne tento pracovník pojištěnému duplikát pojistky přímo z online systému cestovního pojištění (2 exempláře 1 pro klienta, 1 pro pojistitele). Exemplář pojistky pro pojistitele se zasílá pojistiteli spolu se žádostí klienta o vystavení duplikátu. jestliže pojistník nežádá o vystavení duplikátu přímo u pracovníka, který sjednal původní pojištění, ale na jiném prodejním místě, pracovník na tomto prodejním místě upozorní klienta, aby žádost předložil písemně pojistiteli na adrese: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika Duplikát pojistky může v tomto případě vystavit jen pojistitel! IX. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO 1. Vyúčtování pojistného bude realizováno: přímo v online aplikaci cestovního pojištění pro CK, pokud bylo pojištění sjednáno prostřednictvím této online aplikace. na tiskopis Vyúčtování pojistného pro individuální cestovní pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno přes samopropis, přičemž toto vyúčtování má následující strukturu: - číslo pojistky, - částka zinkasovaného pojistného k jednotlivým pojistkám, - částka zinkasovaného pojistného za celý měsíc (suma pojistného za všechny pojistky) - částka provize, - částka, kterou zástupce poukazuje na účet Union pojišťovny. 14

15 2. V případě, že bylo pojištění realizováno přes samopropis, exempláře návrhů pojistných smluv (označených zeleným páskem), které jsou určeny pro Union pojišťovnu, je potřebné zaslat Union pojišťovně do 5. dne měsíce následujícím po uzavření pojistné smlouvy spolu s vyúčtováním pojistného na její adresu: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika Zástupce je plně zodpovědný za úplnost a jednoznačnost údajů. 3. zinkasované pojistné po odpočítání provize je zástupce povinen nejpozději 5. den po ukončení kalendářního měsíce, za nějž bylo vyhotoveno vyúčtování, poukázat na účet Union pojišťovny číslo /0300 vedený v ČSOB a.s. Praha s uvedením čísla smlouvy o obchodním zastoupení jako variabilního symbolu. 4. případné otázky ve věcech vyúčtování pojistného zodpovíme mailem na X. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ - při běžných onemocněních a zdravotních problémech není nutné před návštěvou lékaře kontaktovat pojistitele, či asistenční společnost EuroCross Assistance Czech Republic. V tomhle případě se pojištěný prokáže lékaři pojistkou nebo pojistnou kartou. Lékař může fakturu za ošetření poslat na adresu společnosti EuroCross Assistance Czech Republic, která účty jménem pojistitele uhradí, nebo na adresu pojištěného, přičemž po předložení faktury pojistitel uhradí poplatek přímo na účet lékaře. Účty může pojištěný uhradit i v hotovosti, přičemž po předložení lékařské zprávy s uvedením diagnózy, způsobu léčby a data ošetření, lékařského předpisu léků a originálů dokladů o zaplacení spolu s vyplněným formulářem Oznámení škodní události mu je pojistitel proplatí. Všechny potřebné doklady je třeba zaslat na adresu: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika (při volání ze zahraničí) (při volání z ČR) - v případě vážnější pojistné události, když je nutná opakovaná návštěva u lékaře, hospitalizace nebo převoz pacienta či tělesných ostatků je třeba vždy kontaktovat asistenční společnost EuroCross Assistance Czech Republic, jejíž pracovníci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a komunikují v českém jazyce a oznámit: číslo pojistné smlouvy, jméno, příjmení a datum narození pojištěného, kterému se stala pojistná událost, datum a místo pojistné události, popis jako k ní došlo a také adresu a telefonní číslo místa, na kterém se nachází kontaktní osoba lékař, i s uvedením jeho jména. Dále je třeba se řídit pokyny pracovníka společnosti EuroCross Assistance Czech Republic. Úhradu léčebných výloh v zahraničí provede společnost EuroCross Assistance Czech Republic. EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika

16 Ze zemí Anglie, Francie, Neměcko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Kanada a USA je možné využít i bezplatné telefonní číslo společnosti EuroCross Assistance označuje připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropských zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011 Pozor! Tohle číslo nelze použít jako bezplatné z mobilního telefonu. Pojištěného je třeba upozornit na to, že v některých případech (jednorázové ošetření, nižší částka cca ) vyžaduje lékař vzhledem k výši administrativních nákladů, uhrazení poplatku za ošetření v hotovosti. 16

17 Obsah I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ... 1 II. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ... 6 III. POJIŠTĚNÉ OSOBY... 6 IV. RIZIKOVÉ SKUPINY... 7 V. ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ... 7 VI. POJISTNÁ SMLOUVA... 7 VII. STORNOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ VIII. ZTRÁTA POJISTNÉ SMLOUVY (VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU) IX. PŘEHLED POJIŠTĚNÝCH OSOB X. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO XI. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 ČÁST I. Úvodní ustanovení Pro cestovní pojištění, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel) platí zákon č.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Předsmluvní informace, pojistné podmínky, rady na cestu www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více