Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. provozovatel Press Media Group, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. www.mobile.as. provozovatel Press Media Group, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce provozovatel Press Media Group, a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem webových stránek je společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. B Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Press Media Group, a.s. při poskytování služeb nabízených na webových stránkách jakož i práva a povinnosti osob, které si tyto služby objednají Společnost Press Media Group, a.s. je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. 2. Definice pojmů 2.1. V následujících bodech těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy význam vymezený tímto bodem. Inzerovaný vůz Klient Náhradní vůz znamená automobil, který je předmětem inzerce a který klient zamýšlí zakoupit znamená osobu, která si objedná službu nabízenou společností Press Media Group, a.s. na webových stránkách znamená automobil, který se svými vlastnostmi co možná nejvíce podobá automobilu, který klient zamýšlí zakoupit Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky upravující poskytování služeb společností Press Media Group, a.s. nabízených na webových stránkách Platba GO PAY znamená bezhotovostní platbu provedenou prostřednictvím online platební brány GO PAY Platba převodem znamená bezhotovostní platbu provedenou převodem z účtu 1

2 Rekapitulace objednávky Služba inzerce vozu k prodeji Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí služba/služby Smlouva o dovozu Smlouva o inzerci Smlouva o kontrole Smlouva o koupi Smlouva o sjednání koupě znamená adresovaný společností Press Media Group, a.s. klientovi, který je nutné pro uzavření smlouvy o dovozu vozu potvrdit znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., spočívající v zajištění inzerce prodeje automobilu, případně též v komunikaci se zájemci o koupi znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje kontrolu automobilu, jednání se zahraničním prodávajícím, dovezení automobilu do ČR, jeho prodej, přihlášení a zajištění dokladů znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje komunikaci se zahraničním prodávajícím automobilu za účelem rezervace automobilu pro klienta znamená jakoukoli službu nabízenou na webových stránkách nebo společně více takových služeb znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. pro klienta doveze vůz a provede další objednané služby, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. bude inzerovat vůz Klienta k prodeji a případně též komunikovat se zájemci o koupi, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. telefonicky prověří existenci a technický stav vozu inzerovaného k prodeji, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. prodá klientovi jím objednaný vůz, vzor smlouvy je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. zajistí komunikaci se zahraničním prodávajícím vozu za účelem sjednání koupě vozu klientem, a to za sjednanou cenu 2

3 Společnost PMG Tuzemský prodávající Webové stránky Zahraniční prodávající Zájemce o koupi Záloha Zálohová faktura č.1 Zálohová faktura č.2 znamená společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ znamená osobu s bydlištěm či sídlem na území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamenají webové stránky znamená osobu s bydlištěm či sídlem mimo území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamená osobu, která na základě inzerce zajištěné společností Press Media Group, a.s. projevila zájem o koupi vozu prodávaného klientem znamená částku, kterou je na základě smlouvy o dovozu Klient povinen složit za účelem rezervace automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě zálohy na rezervaci automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě kupní ceny za objednaný automobil, přičemž fakturován bude rozdíl mezi kupní cenou a již složenou zálohou na rezervaci vozidla 3. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu 3.1. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu obsahuje následující činnosti společnosti PMG a. komunikaci s prodejcem (v němčině, francouzštině, angličtině), b. prohlédnutí automobilu profesionálním automechanikem na místě, přičemž profesionální automechanik zjistí a/nebo posoudí, zda automobil existuje, zda vizuálně odpovídá fotografii uveřejněné v inzerátu, zda vizuálně odpovídá stupni opotřebení uvedenému v inzerátu a počtu najetých kilometrů, zda automobil má zjevné vady c. rezervaci automobilu ke koupi, d. uzavření kupní smlouvy, e. dovoz automobilu do ČR, f. zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR, g. vystavení čistopisu velkého technického průkazu, h. přihlášení automobilu v ČR na Klienta, i. zprostředkování povinného ručení, j. zprostředkování havarijního pojištění, 3

4 k. zprostředkování úvěru, a skládá se ze dvou níže upravených fází. FÁZE 1 Smlouva o kontrole 3.2. Má-li Klient zájem o Službu kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu, vyplní na Webových stránkách v sekci Služby kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu elektronický formulář nazvaný Kde je vůz nyní umístěn, ve kterém uvede web, na kterém je Inzerovaný vůz nabízen, název, model a cenu Inzerovaného vozu a adresu, na které je Inzerovaný vůz nabízen. Klient dále vyplní též elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás, ve kterém uvede své jméno a příjmení, adresu, ovou adresu a telefonní číslo Vyplněním elektronických formulářů Kde je vůz nyní umístěn a Údaje o Vás a jejich odesláním prostřednictvím možnosti Objednat kontrolu si Klient u Společnosti PMG závazně objednává službu Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu. Tímto okamžikem je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o kontrole, na základě které je Společnost PMG povinna u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje pro Klienta telefonicky ověřit, že Inzerovaný vůz existuje, je stále nabízen k prodeji, a počet najetých kilometrů odpovídá stavu prezentovanému na webu a dále jednat se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím Inzerovaného vozu za účelem domluvení koupě vozu pro Klienta. V rámci jednání se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím se Společnost PMG zejména zavazuje, že se pokusí vyjednat pro Klienta slevu Inzerovaného vozu. O odeslání objednávky služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu a uzavření Smlouvy o kontrole bude Společností PMG zasláno na ovou adresu klienta potvrzení Klient je na základě Smlouvy o kontrole povinen uhradit Společnosti PMG cenu služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu, jejíž výše je zveřejněna na Webových stránkách pod elektronickým formulářem Kde je vůz nyní umístěn. Cena bude Klientem uhrazena prostřednictvím online platební brány GO PAY Společnost PMG započne s plněním dle Smlouvy o kontrole až poté, co bude Klientem provedena Platba GO PAY a cena připsána na účet Společnosti PMG. Nebude-li Klientem provedena Platba GO PAY ani do 5 dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o kontrole, Smlouva o kontrole se od počátku ruší Společnost PMG se zavazuje vykonat činnost dle Smlouvy o kontrole nejdéle do 5 pracovních dnů od připsání ceny Služby na účet Společnosti PMG a informovat o jejím výsledku Klienta, a to na jeho e- mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři Údaje o Vás. Klient si je vědom, že předmětem Smlouvy o kontrole dle bodu 3.3. těchto Obchodních podmínek je pouze telefonická komunikace případně jiná komunikace na dálku Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím a/nebo osobou, která vůz inzeruje. Informace sdělené Klientovi o výsledku činnosti jsou tedy informacemi poskytnutými výše uvedenými osobami a Společnost PMG nepřebírá odpovědnost za jejich pravdivost V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, zavazuje se Společnost PMG vyhledat Náhradní vůz a nabídnout Klientovi ke koupi tento Náhradní vůz. O tom bude Klienta informovat na jeho ovou adresu Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu Okamžikem doručení sdělení Klienta, že má zájem o koupi Náhradního vozu, Společnosti PMG je uzavřen dodatek ke Smlouvě o kontrole, kterým se mění 4

5 specifikace vozu z Inzerovaného vozu na Náhradní vůz. Náhradní vůz je od tohoto okamžiku považován za Inzerovaný vůz a použijí se na něj ustanovení pro Inzerovaný vůz Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu V takovém případě je Společnost PMG povinna vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji další Náhradní vůz. Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, použije se ustanovení 3.8. těchto Obchodních podmínek. Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem bude společnost PMG ještě jednou opakovat postup dle tohoto bodu 3.9. Obchodních podmínek Společnost PMG, dle bodů 3.8. a 3.9. nabídne Klientovi ke koupi celkem nejvýše tři Náhradní vozy. Okamžikem doručení sdělení Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího Náhradního vozu, Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG. Obdobně Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG, nevyjádří-li se Klient do dvou pracovních dní, zda má či nemá zájem o koupi v pořadí jakéhokoli Náhradního vozu. O následku dle věty druhé tohoto článku Obchodních podmínek Společnost PMG klienta poučí v u dle bodu 3.7. těchto Obchodních podmínek Společnost PMG se zavazuje při plnění Smlouvy o kontrole postupovat s náležitou péčí, především se zavazuje sdělit všechny důležité informace pravdivě a bezodkladně Klientovi Společnost PMG nemá dle Smlouvy o kontrole právo požadovat další úhrady od Klienta Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole jsou splněny provedením výše v bodě 3.3. Obchodních podmínek uvedených činností a podáním informací o výsledku kontroly na ovou adresu klienta. V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, jsou povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole splněny postupem dle bodů 3.8. až těchto Obchodních podmínek Cena uhrazená Klientem na základě Smlouvy o kontrole je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o kontrole. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o kontrole Smlouva o kontrole se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. FÁZE 2 Smlouva o dovozu Má-li Klient v okamžiku splnění Smlouvy o kontrole zájem o koupi Inzerovaného vozu a vyřízení této koupě Společností PMG, může si objednat dovoz vozu a další služby od Společnosti PMG Objednávku klient provede vyplněním elektronického formuláře nazvaného Dovoz vozu a volitelné služby. Odesláním vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Klient závazně objednává služby, které při vyplňování elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby zaškrtl Ke službě Prohlídka vozu mechanikem na místě prodeje je nutné objednat též službu Doprava technika na místo prodeje vozu. Ke službě Kompletní zajištění dovozu vozu je nutné objednat též služby Převozní značky EU, pojištění vozidla pro přepravu po dobu 10 dní, Doprava vozu do ČR Technická kontrola vozu při dovozu, Evidenční kontrola vozu při dovozu, Emisní kontrola vozu při dovozu, Vystavení čistopisu technického průkazu pro individuální dovoz, Přihlášení vozu (kdekoliv v ČR) na nového majitele. Služby Zprostředkování úvěru na koupi vozu, Zprostředkování povinného ručení k vozu a Zprostředkování havarijního pojištění k vozu nebo 5

6 kteroukoli z nich samostatně si Klient může objednat zdarma, objedná-li si zároveň službu Kompletní zajištění dovozu vozu Bez zbytečného odkladu po obdržení vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Společnost PMG zašle na ovou adresu Klienta Rekapitulaci objednávky, která zejména obsahuje výčet služeb objednaných Klientem, cenu, která má být za objednané služby hrazena a celkovou cenu, která má být Klientem Společnosti PMG uhrazena za všechny objednané služby. V Rekapitulaci objednávky Společnost PMG rovněž uvede údaje vozu, jehož se objednávka týká a cenu, za kterou má být koupen a dále výši Zálohy Klient je povinen do 2 pracovních dní od obdržení Rekapitulace objednávky zaslat Společnosti PMG na její ovou adresu uvedenou v Rekapitulaci objednávky vyjádření, zda s objednávkou souhlasí. Nevyjádří-li se Klient ve lhůtě do dvou dnů k zaslané Rekapitulaci objednávky, má se za to, že s objednávkou nesouhlasí Nesouhlasí-li Klient s objednávkou, Společnost PMG provede storno objednávky a bude na ni nadále hledět, jako by nebyla. O lhůtě dle bodu těchto Obchodních podmínek a o následcích dle tohoto bodu Obchodních podmínek bude Klient poučen v Rekapitulaci objednávky Okamžikem vyslovení souhlasu Klienta s objednávkou je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o dovozu. Smlouvou o dovozu se Společnost PMG zavazuje provést pro Klienta služby uvedené v rekapitulaci objednávky a Klient se za ně zavazuje uhradit cenu uvedenou v Rekapitulaci objednávky Klient je povinen do 2 pracovních dní složit na účet Společnosti PMG Zálohu ve výši 15 % prodejní ceny Inzerovaného vozu a uhradit cenu služeb dle Smlouvy o dovozu. Neuhradí-li klient Zálohu a cenu služeb dle Smlouvy o dovozu ani do tří pracovních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu, Smlouva o dovozu se od počátku ruší Záloha slouží k rezervaci Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího. Vzhledem k tomuto účelu Zálohy v případě odstoupení od Smlouvy o dovozu Klientem z jiného důvodu než pro porušení povinností Společnosti PMG nebo v případě odstoupení Klienta bez uvedení důvodu nelze požadovat vrácení Zálohy. Klient v takovém případě nemá na vrácení Zálohy nárok. Za účelem úhrady Zálohy bude Klientovi vystavena a doručena Zálohová faktura č.1. Po uzavření kupní Smlouvy se Záloha započítá na cenu Inzerovaného vozu Nejpozději následující pracovní den po připsání Zálohy na účet Společnosti PMG je Společnost PMG povinna učinit veškeré potřebné jednání za účelem rezervace Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího a neprodleně poté složit za tím účelem Zálohu na jeho účet. Zjistí-li Společnost PMG, že Inzerovaný vůz již není k prodeji, informuje o tom bez zbytečného odkladu Klienta. V takovém případě Společnost PMG nabídne Klientovi ke koupi Náhradní vůz. Pro nabídku Náhradního vozu se obdobně použijí body 3.8. až těchto Obchodních podmínek. Zanikne-li Smlouva o dovozu sdělením Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího nabídnutého Náhradního vozu nebo tím, že Klient se klient ve stanovené lhůtě k nabídce Náhradního vozu nevyjádří, je Společnost PMG povinna vrátit klientovi Zálohu nejpozději třetí pracovní den po zániku Smlouvy o dovozu. Zároveň je společnost PMG povinna vrátit Klientovi cenu jím uhrazenou za objednané služby dle Smlouvy o dovozu Uzavřením Smlouvy o dovozu se Klient zavazuje, že od Společnosti PMG a na její výzvu zakoupí Inzerovaný vůz, jehož se smlouva týká a který je uveden v Rekapitulaci objednávky, a to za cenu uvedenou tamtéž. Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o dovozu zavazuje, že bude-li Inzerovaný vůz po uhrazení Zálohy Klientem k prodeji, Inzerovaný vůz koupí od Zahraničního prodávajícího 6

7 a/nebo Tuzemského prodávajícího, doveze ho na adresu Klienta a následně Inzertní vůz za předem sjednanou cenu stanovenou v Rekapitulaci objednávky Klientovi prodá Společnost PMG se zavazuje klientovi dovést a prodat Inzerovaný vůz nejpozději do 7 pracovních dní od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu. Klient se zavazuje uzavřít Smlouvu o koupi Inzerovaného vozu neprodleně po výzvě Společnosti PMG k uzavření smlouvy Klient se zavazuje uhradit cenu Inzertního vozu nejpozději do okamžiku předání Inzerovaného vozu Společností PMG klientovi. Pro účely úhrady ceny Inzertního vozu bude Klientovi Společností PMG vystavena a doručena Zálohová faktura č. 2. Od kupní ceny bude odečtena Záloha uhrazená dle Zálohové faktury č.1, která se na úhradu ceny Inzertního vozu započte Společnost PMG je oprávněna odepřít uzavření Smlouvy o koupi a předání vozu Klientovi, až do uhrazení Zálohové faktury č Klient se zavazuje poskytovat Společnosti PMG veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy o dovozu, zejména na požádání vystavit Společnosti PMG plné moci potřebné pro výkon objednaných služeb Objednal-li si Klient od Společnosti PMG též další volitelné služby související s dovozem a prodejem Inzerovaného vozu, zavazuje se Společnost PMG provést také tyto služby, a to s řádnou péčí a v co možná nejkratší době. Lhůty pro provedení služeb, které začínají běžet od uzavření Smlouvy o dovozu, jsou následující: zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR 30 pracovních dní vystavení čistopisu velkého technického průkazu 30 pracovních dní zprostředkování povinného ručení, havarijního pojištění a úvěru 30 pracovních dní přihlášení automobilu v ČR na Klienta 30 pracovních dní Smlouva o dovozu je společností PMG splněna v okamžiku, kdy Klientovi prodá a předá Inzerovaný vůz a dále poskytne též všechny objednané služby Cena za konkrétní služby dle Smlouvy o dovozu uhrazená Klientem na základě Smlouvy o dovozu je od okamžiku započetí Společnosti PMG s plněním konkrétní služby nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o dovozu. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o dovozu O prodeji Inzerovaného vozu společností PMG Klientovi bude mezi Společností PMG a Klientem uzavřena samostatná kupní smlouva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek Smlouva o dovozu se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 4. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí 4.1. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí je služba nabízená Společností PMG, spočívající v komunikaci společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím za účelem zajištění možnosti koupě Inzerovaného vozu od Zahraničního prodávajícího Klientem Má-li Klient zájem o Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí, vyplní elektronický formulář umístěný na Webových stránkách v sekci Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí nazvaný Kde je vůz nyní 7

8 umístěn a dále elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás. Po vyplnění těchto dvou elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí kliknutím na pole Objednat sjednání koupě vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o sjednání koupě Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje, že bude kontaktovat Zahraničního prodávajícího za účelem dojednání koupě Inzerovaného vozu Klientem. Společnost PMG v rámci komunikace se Zahraničním prodávajícím především zjistí, zda je Inzerovaný vůz stále v prodeji, zjistí kupní cenu a pokusí se Klientovi vyjednat slevu, zjistí podmínky rezervace vozu a možný termín jeho převzetí a koupě Klientem Klient se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje uhradit Společnosti PMG cenu Služby sjednání koupě vozu, která je uvedena na Webových stránkách v sekci Sjednání koupě vozu pod elektronickým formulářem nazvaným Kde je vůz nyní umístěn. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Společnost PMG je povinna započít s plněním Smlouvy o sjednání koupě nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem. Společnost PMG splní své povinnosti ze smlouvy výkonem činností uvedených v bodě 4.3 a informováním Klienta o proběhlé komunikaci se Zahraničním kupujícím. Informace o komunikaci se Zahraničním kupujícím zašle Společnost PMG na ovou adresu Klienta Pakliže Společnost PMG komunikací se Zahraničním prodávajícím zjistí, že Inzerovaný vůz již není nabízen ke koupi, zavazuje se Společnost PMG vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji Náhradní vůz, jehož dostupnost předem u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího ověří. Tím dojde ze strany Společnosti PMG ke splnění povinností ze Smlouvy o sjednání koupě Má-li Klient po sdělení informace o komunikaci Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím další dotazy na Zahraničního prodávajícího, zavazuje se Společnost PMG komunikaci se Zahraničním prodávajícím zopakovat, to však nejvíce třikrát Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o sjednání koupě je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o sjednání koupě. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o sjednání koupě Smlouva o sjednání koupě se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 5. Služba inzerce vozu k prodeji 5.1. Má-li Klient zájem, aby mu Společnost PMG zajistila inzerci jeho vozu k prodeji, vyplní elektronické formuláře umístěné na Webových stránkách v sekci Služby zprostředkování prodeje vozu nazvané Základní údaje o vozu k prodeji, Fotografie vašeho vozu, Požadované služby a Údaje o Vás V elektronickém formuláři nazvaném Požadované služby Klient vyplní, jaké služby od Společnosti PMG objednává, tedy o inzerci na jakých webových stránkách má zájem a zda má zájem též o to, aby za něho Společnost PMG komunikovala s případnými zájemci o koupi vozu Klienta. 8

9 5.3. Po vyplnění výše v bodě 5.1. Obchodních podmínek uvedených elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku kliknutím na pole Objednat inzerci vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu zprostředkování prodeje vozu a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o inzerci Smlouvou o inzerci se Společnost PMG zavazuje zveřejnit inzerát, jehož obsahem bude nabídka na koupi vozu Klienta za cenu určenou Klientem v elektronickém formuláři nazvaném Základní údaje o vozu k prodeji. Společnost PMG je povinna zveřejnit inzerát na webových stránkách, které Klient určil při vyplňování elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Inzerát bude na určených webových stránkách zveřejněn po dobu 30 dní Neobjednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu kontaktní informace Klienta. Objednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu své kontaktní informace. V takovém případě se Společnost PMG zavazuje komunikovat se zájemci o koupi a Klientovi předložit údaje o nich Klient se Smlouvou o inzerci zavazuje, že uhradí Společnosti PMG cenu za objednané služby, která se zobrazí po vyplnění elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Klient prohlašuje, že vůz, ohledně kterého byla uzavřena Smlouva o inzerci, je v jeho vlastnictví a je oprávněn jej prodat Společnost PMG se zavazuje započít s plněním Smlouvy o inzerci nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o inzerci jsou splněny uveřejněním inzerátu na určených webových stránkách. Objednal-li si Klient též službu komunikace se zájemci o koupi vozu, je společnost PMG povinna ho na jeho ovou adresu informovat o počtu zájemců, kteří ji kontaktovali, o jejich kontaktních údajích a dalších informacích důležitých pro prodej vozu. Povinnost Společnosti PMG komunikovat se zájemci o koupi Klientova vozu trvá po dobu zveřejnění inzerátu dle bodu 5.4. Obchodních podmínek prodlouženou o 3 pracovní dny Společnost PMG není na základě Smlouvy o inzerci povinna jakkoli aktivně vyhledávat zájemce o koupi Klientova vozu Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o inzerci je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o inzerci. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o inzerci Před uplynutím doby inzerce dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek bude Klientovi na jeho ovou adresou zaslána nabídka k prodloužení doby inzerce, a to o 30 dní. Přijme-li Klient nabídku na prodloužení doby inzerce kliknutím na odkaz v ové nabídce a zároveň provede úhradu tohoto prodloužení Platbou GO PAY, je doba inzerce dle Smlouvy o inzerci prodloužena o 30 dní. Cena za takové prodloužení je rovna ceně původně sjednané ve Smlouvě o inzerci. V ostatních ujednáních se Smlouva o inzerci nemění Smlouva o inzerci se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 9

10 6. Obecná ustanovení o právech a povinnostech 6.1. Klient přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a vyslovuje s nimi souhlas okamžikem odeslání své objednávky Společnosti PMG prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient dává Společnosti PMG svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších údajů uvedených v elektronických formulářích pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti PMG. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem Společnosti PMG za účelem splnění objednávky resp. uzavřené smlouvy a marketingových akcí Společnosti PMG, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění Klient se zavazuje uvádět do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách pouze pravdivé informace. Klient odpovídá Společnosti PMG za škodu vzniklou uvedením nepravdivých informací do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient se zavazuje poskytnout Společnosti PMG veškerou součinnost potřebnou ke splnění smlouvy. 7. Sdělení před uzavřením smlouvy 7.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb Společností PMG je v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Neuskutečnění platby v termínu stanoveném těmito Obchodními podmínkami má za následek zrušení uzavřených smluv. V souvislosti se Službou kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu je Společností PMG vyžadováno též složení Zálohy ve výši 15 % z ceny vozu sloužící k rezervaci Inzerovaného vozu, přičemž záloha je od okamžiku jejího složení na účet Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje Společností PMG nevratná, neboť se jedná o náklad nevratně vynaložený při plnění Smlouvy o dovozu Předmětem smluv uzavíraných mezi Společností PMG a Klientem je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kdy je třeba, aby služby byly poskytnuty Společností PMG co nejdříve, neboť jejich pozdější splnění by ohrožovalo dosažení účelu uzavřených smluv, je možnost odstoupení Klienta upravena následujícím způsobem. Klient uděluje Společnosti PMG souhlas, aby započala s plněním svých povinností ze smluv v termínech stanovených těmito Obchodními podmínkami, a tedy ji žádá, aby započala s plněním před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy, tedy aby započala s plněním dříve než po 14 dnech od uzavření smlouvy. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pakliže již Společnost PMG smlouvu splnila. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě, má Klient právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dnů od jejího uzavření, v takovém případě je však povinen uhradit Společnosti PMG poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Klient může od smlouvy odstoupit zasláním písemného odstoupení na ovou adresu nebo na adresu sídla Společnosti PMG 10

11 Jindřišská 17, Praha 1. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář, který je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek, není to však podmínkou platného odstoupení. Není dotčeno právo Klienta na odstoupení ze smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy společností PMG či v případě upomínaného nepodstatného porušení smlouvy společností PMG ve smyslu občanského zákoníku Klient se může se svou stížností obrátit na Společnost PMG, a to prostřednictvím ové adresy 7.6. Smlouvy uvedené v těchto Obchodních podmínkách jsou uzavírány v českém jazyce a jsou archivovány Společností PMG. Klient je oprávněn se na Společnost PMG obrátit z žádostí o opravu údajů v jím uzavřené smlouvě, jen nebylo-li doposud dle smlouvy plněno. Klientovi bude umožněno nahlédnutí do jím uzavřené smlouvy. Žádosti o opravu chyb ve smlouvě či o nahlédnutí do smlouvy může Klient zaslat na ovou adresu 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Práva a povinnosti mezi Klientem a Společností PMG těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí Českým právním řádem, především občanským zákoníkem Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od Společnost PMG je oprávněna Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Společností PMG a Klientem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření smlouvy Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Klient je oprávněn požádat o zaslání Obchodních podmínek v elektronické podobě na svou ovou adresu. Žádost o zaslání Obchodních podmínek klient odešle na ovou adresu Dne JUDr. Viktor Bradáč, jediný člen představenstva společnosti Press Media Group, a.s. 11

12 12

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Obchodní podmínky:... 3 Základní ustanovení... 3 Vymezení pojmů... 3 Objednávání... 4 Objednávka... 4 Kupní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel ,

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel , Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 27420418, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111707 1.

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více