Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. provozovatel Press Media Group, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. www.mobile.as. provozovatel Press Media Group, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce provozovatel Press Media Group, a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem webových stránek je společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. B Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Press Media Group, a.s. při poskytování služeb nabízených na webových stránkách jakož i práva a povinnosti osob, které si tyto služby objednají Společnost Press Media Group, a.s. je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. 2. Definice pojmů 2.1. V následujících bodech těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy význam vymezený tímto bodem. Inzerovaný vůz Klient Náhradní vůz znamená automobil, který je předmětem inzerce a který klient zamýšlí zakoupit znamená osobu, která si objedná službu nabízenou společností Press Media Group, a.s. na webových stránkách znamená automobil, který se svými vlastnostmi co možná nejvíce podobá automobilu, který klient zamýšlí zakoupit Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky upravující poskytování služeb společností Press Media Group, a.s. nabízených na webových stránkách Platba GO PAY znamená bezhotovostní platbu provedenou prostřednictvím online platební brány GO PAY Platba převodem znamená bezhotovostní platbu provedenou převodem z účtu 1

2 Rekapitulace objednávky Služba inzerce vozu k prodeji Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí služba/služby Smlouva o dovozu Smlouva o inzerci Smlouva o kontrole Smlouva o koupi Smlouva o sjednání koupě znamená adresovaný společností Press Media Group, a.s. klientovi, který je nutné pro uzavření smlouvy o dovozu vozu potvrdit znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., spočívající v zajištění inzerce prodeje automobilu, případně též v komunikaci se zájemci o koupi znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje kontrolu automobilu, jednání se zahraničním prodávajícím, dovezení automobilu do ČR, jeho prodej, přihlášení a zajištění dokladů znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje komunikaci se zahraničním prodávajícím automobilu za účelem rezervace automobilu pro klienta znamená jakoukoli službu nabízenou na webových stránkách nebo společně více takových služeb znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. pro klienta doveze vůz a provede další objednané služby, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. bude inzerovat vůz Klienta k prodeji a případně též komunikovat se zájemci o koupi, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. telefonicky prověří existenci a technický stav vozu inzerovaného k prodeji, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. prodá klientovi jím objednaný vůz, vzor smlouvy je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. zajistí komunikaci se zahraničním prodávajícím vozu za účelem sjednání koupě vozu klientem, a to za sjednanou cenu 2

3 Společnost PMG Tuzemský prodávající Webové stránky Zahraniční prodávající Zájemce o koupi Záloha Zálohová faktura č.1 Zálohová faktura č.2 znamená společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ znamená osobu s bydlištěm či sídlem na území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamenají webové stránky znamená osobu s bydlištěm či sídlem mimo území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamená osobu, která na základě inzerce zajištěné společností Press Media Group, a.s. projevila zájem o koupi vozu prodávaného klientem znamená částku, kterou je na základě smlouvy o dovozu Klient povinen složit za účelem rezervace automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě zálohy na rezervaci automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě kupní ceny za objednaný automobil, přičemž fakturován bude rozdíl mezi kupní cenou a již složenou zálohou na rezervaci vozidla 3. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu 3.1. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu obsahuje následující činnosti společnosti PMG a. komunikaci s prodejcem (v němčině, francouzštině, angličtině), b. prohlédnutí automobilu profesionálním automechanikem na místě, přičemž profesionální automechanik zjistí a/nebo posoudí, zda automobil existuje, zda vizuálně odpovídá fotografii uveřejněné v inzerátu, zda vizuálně odpovídá stupni opotřebení uvedenému v inzerátu a počtu najetých kilometrů, zda automobil má zjevné vady c. rezervaci automobilu ke koupi, d. uzavření kupní smlouvy, e. dovoz automobilu do ČR, f. zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR, g. vystavení čistopisu velkého technického průkazu, h. přihlášení automobilu v ČR na Klienta, i. zprostředkování povinného ručení, j. zprostředkování havarijního pojištění, 3

4 k. zprostředkování úvěru, a skládá se ze dvou níže upravených fází. FÁZE 1 Smlouva o kontrole 3.2. Má-li Klient zájem o Službu kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu, vyplní na Webových stránkách v sekci Služby kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu elektronický formulář nazvaný Kde je vůz nyní umístěn, ve kterém uvede web, na kterém je Inzerovaný vůz nabízen, název, model a cenu Inzerovaného vozu a adresu, na které je Inzerovaný vůz nabízen. Klient dále vyplní též elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás, ve kterém uvede své jméno a příjmení, adresu, ovou adresu a telefonní číslo Vyplněním elektronických formulářů Kde je vůz nyní umístěn a Údaje o Vás a jejich odesláním prostřednictvím možnosti Objednat kontrolu si Klient u Společnosti PMG závazně objednává službu Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu. Tímto okamžikem je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o kontrole, na základě které je Společnost PMG povinna u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje pro Klienta telefonicky ověřit, že Inzerovaný vůz existuje, je stále nabízen k prodeji, a počet najetých kilometrů odpovídá stavu prezentovanému na webu a dále jednat se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím Inzerovaného vozu za účelem domluvení koupě vozu pro Klienta. V rámci jednání se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím se Společnost PMG zejména zavazuje, že se pokusí vyjednat pro Klienta slevu Inzerovaného vozu. O odeslání objednávky služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu a uzavření Smlouvy o kontrole bude Společností PMG zasláno na ovou adresu klienta potvrzení Klient je na základě Smlouvy o kontrole povinen uhradit Společnosti PMG cenu služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu, jejíž výše je zveřejněna na Webových stránkách pod elektronickým formulářem Kde je vůz nyní umístěn. Cena bude Klientem uhrazena prostřednictvím online platební brány GO PAY Společnost PMG započne s plněním dle Smlouvy o kontrole až poté, co bude Klientem provedena Platba GO PAY a cena připsána na účet Společnosti PMG. Nebude-li Klientem provedena Platba GO PAY ani do 5 dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o kontrole, Smlouva o kontrole se od počátku ruší Společnost PMG se zavazuje vykonat činnost dle Smlouvy o kontrole nejdéle do 5 pracovních dnů od připsání ceny Služby na účet Společnosti PMG a informovat o jejím výsledku Klienta, a to na jeho e- mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři Údaje o Vás. Klient si je vědom, že předmětem Smlouvy o kontrole dle bodu 3.3. těchto Obchodních podmínek je pouze telefonická komunikace případně jiná komunikace na dálku Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím a/nebo osobou, která vůz inzeruje. Informace sdělené Klientovi o výsledku činnosti jsou tedy informacemi poskytnutými výše uvedenými osobami a Společnost PMG nepřebírá odpovědnost za jejich pravdivost V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, zavazuje se Společnost PMG vyhledat Náhradní vůz a nabídnout Klientovi ke koupi tento Náhradní vůz. O tom bude Klienta informovat na jeho ovou adresu Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu Okamžikem doručení sdělení Klienta, že má zájem o koupi Náhradního vozu, Společnosti PMG je uzavřen dodatek ke Smlouvě o kontrole, kterým se mění 4

5 specifikace vozu z Inzerovaného vozu na Náhradní vůz. Náhradní vůz je od tohoto okamžiku považován za Inzerovaný vůz a použijí se na něj ustanovení pro Inzerovaný vůz Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu V takovém případě je Společnost PMG povinna vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji další Náhradní vůz. Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, použije se ustanovení 3.8. těchto Obchodních podmínek. Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem bude společnost PMG ještě jednou opakovat postup dle tohoto bodu 3.9. Obchodních podmínek Společnost PMG, dle bodů 3.8. a 3.9. nabídne Klientovi ke koupi celkem nejvýše tři Náhradní vozy. Okamžikem doručení sdělení Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího Náhradního vozu, Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG. Obdobně Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG, nevyjádří-li se Klient do dvou pracovních dní, zda má či nemá zájem o koupi v pořadí jakéhokoli Náhradního vozu. O následku dle věty druhé tohoto článku Obchodních podmínek Společnost PMG klienta poučí v u dle bodu 3.7. těchto Obchodních podmínek Společnost PMG se zavazuje při plnění Smlouvy o kontrole postupovat s náležitou péčí, především se zavazuje sdělit všechny důležité informace pravdivě a bezodkladně Klientovi Společnost PMG nemá dle Smlouvy o kontrole právo požadovat další úhrady od Klienta Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole jsou splněny provedením výše v bodě 3.3. Obchodních podmínek uvedených činností a podáním informací o výsledku kontroly na ovou adresu klienta. V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, jsou povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole splněny postupem dle bodů 3.8. až těchto Obchodních podmínek Cena uhrazená Klientem na základě Smlouvy o kontrole je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o kontrole. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o kontrole Smlouva o kontrole se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. FÁZE 2 Smlouva o dovozu Má-li Klient v okamžiku splnění Smlouvy o kontrole zájem o koupi Inzerovaného vozu a vyřízení této koupě Společností PMG, může si objednat dovoz vozu a další služby od Společnosti PMG Objednávku klient provede vyplněním elektronického formuláře nazvaného Dovoz vozu a volitelné služby. Odesláním vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Klient závazně objednává služby, které při vyplňování elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby zaškrtl Ke službě Prohlídka vozu mechanikem na místě prodeje je nutné objednat též službu Doprava technika na místo prodeje vozu. Ke službě Kompletní zajištění dovozu vozu je nutné objednat též služby Převozní značky EU, pojištění vozidla pro přepravu po dobu 10 dní, Doprava vozu do ČR Technická kontrola vozu při dovozu, Evidenční kontrola vozu při dovozu, Emisní kontrola vozu při dovozu, Vystavení čistopisu technického průkazu pro individuální dovoz, Přihlášení vozu (kdekoliv v ČR) na nového majitele. Služby Zprostředkování úvěru na koupi vozu, Zprostředkování povinného ručení k vozu a Zprostředkování havarijního pojištění k vozu nebo 5

6 kteroukoli z nich samostatně si Klient může objednat zdarma, objedná-li si zároveň službu Kompletní zajištění dovozu vozu Bez zbytečného odkladu po obdržení vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Společnost PMG zašle na ovou adresu Klienta Rekapitulaci objednávky, která zejména obsahuje výčet služeb objednaných Klientem, cenu, která má být za objednané služby hrazena a celkovou cenu, která má být Klientem Společnosti PMG uhrazena za všechny objednané služby. V Rekapitulaci objednávky Společnost PMG rovněž uvede údaje vozu, jehož se objednávka týká a cenu, za kterou má být koupen a dále výši Zálohy Klient je povinen do 2 pracovních dní od obdržení Rekapitulace objednávky zaslat Společnosti PMG na její ovou adresu uvedenou v Rekapitulaci objednávky vyjádření, zda s objednávkou souhlasí. Nevyjádří-li se Klient ve lhůtě do dvou dnů k zaslané Rekapitulaci objednávky, má se za to, že s objednávkou nesouhlasí Nesouhlasí-li Klient s objednávkou, Společnost PMG provede storno objednávky a bude na ni nadále hledět, jako by nebyla. O lhůtě dle bodu těchto Obchodních podmínek a o následcích dle tohoto bodu Obchodních podmínek bude Klient poučen v Rekapitulaci objednávky Okamžikem vyslovení souhlasu Klienta s objednávkou je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o dovozu. Smlouvou o dovozu se Společnost PMG zavazuje provést pro Klienta služby uvedené v rekapitulaci objednávky a Klient se za ně zavazuje uhradit cenu uvedenou v Rekapitulaci objednávky Klient je povinen do 2 pracovních dní složit na účet Společnosti PMG Zálohu ve výši 15 % prodejní ceny Inzerovaného vozu a uhradit cenu služeb dle Smlouvy o dovozu. Neuhradí-li klient Zálohu a cenu služeb dle Smlouvy o dovozu ani do tří pracovních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu, Smlouva o dovozu se od počátku ruší Záloha slouží k rezervaci Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího. Vzhledem k tomuto účelu Zálohy v případě odstoupení od Smlouvy o dovozu Klientem z jiného důvodu než pro porušení povinností Společnosti PMG nebo v případě odstoupení Klienta bez uvedení důvodu nelze požadovat vrácení Zálohy. Klient v takovém případě nemá na vrácení Zálohy nárok. Za účelem úhrady Zálohy bude Klientovi vystavena a doručena Zálohová faktura č.1. Po uzavření kupní Smlouvy se Záloha započítá na cenu Inzerovaného vozu Nejpozději následující pracovní den po připsání Zálohy na účet Společnosti PMG je Společnost PMG povinna učinit veškeré potřebné jednání za účelem rezervace Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího a neprodleně poté složit za tím účelem Zálohu na jeho účet. Zjistí-li Společnost PMG, že Inzerovaný vůz již není k prodeji, informuje o tom bez zbytečného odkladu Klienta. V takovém případě Společnost PMG nabídne Klientovi ke koupi Náhradní vůz. Pro nabídku Náhradního vozu se obdobně použijí body 3.8. až těchto Obchodních podmínek. Zanikne-li Smlouva o dovozu sdělením Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího nabídnutého Náhradního vozu nebo tím, že Klient se klient ve stanovené lhůtě k nabídce Náhradního vozu nevyjádří, je Společnost PMG povinna vrátit klientovi Zálohu nejpozději třetí pracovní den po zániku Smlouvy o dovozu. Zároveň je společnost PMG povinna vrátit Klientovi cenu jím uhrazenou za objednané služby dle Smlouvy o dovozu Uzavřením Smlouvy o dovozu se Klient zavazuje, že od Společnosti PMG a na její výzvu zakoupí Inzerovaný vůz, jehož se smlouva týká a který je uveden v Rekapitulaci objednávky, a to za cenu uvedenou tamtéž. Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o dovozu zavazuje, že bude-li Inzerovaný vůz po uhrazení Zálohy Klientem k prodeji, Inzerovaný vůz koupí od Zahraničního prodávajícího 6

7 a/nebo Tuzemského prodávajícího, doveze ho na adresu Klienta a následně Inzertní vůz za předem sjednanou cenu stanovenou v Rekapitulaci objednávky Klientovi prodá Společnost PMG se zavazuje klientovi dovést a prodat Inzerovaný vůz nejpozději do 7 pracovních dní od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu. Klient se zavazuje uzavřít Smlouvu o koupi Inzerovaného vozu neprodleně po výzvě Společnosti PMG k uzavření smlouvy Klient se zavazuje uhradit cenu Inzertního vozu nejpozději do okamžiku předání Inzerovaného vozu Společností PMG klientovi. Pro účely úhrady ceny Inzertního vozu bude Klientovi Společností PMG vystavena a doručena Zálohová faktura č. 2. Od kupní ceny bude odečtena Záloha uhrazená dle Zálohové faktury č.1, která se na úhradu ceny Inzertního vozu započte Společnost PMG je oprávněna odepřít uzavření Smlouvy o koupi a předání vozu Klientovi, až do uhrazení Zálohové faktury č Klient se zavazuje poskytovat Společnosti PMG veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy o dovozu, zejména na požádání vystavit Společnosti PMG plné moci potřebné pro výkon objednaných služeb Objednal-li si Klient od Společnosti PMG též další volitelné služby související s dovozem a prodejem Inzerovaného vozu, zavazuje se Společnost PMG provést také tyto služby, a to s řádnou péčí a v co možná nejkratší době. Lhůty pro provedení služeb, které začínají běžet od uzavření Smlouvy o dovozu, jsou následující: zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR 30 pracovních dní vystavení čistopisu velkého technického průkazu 30 pracovních dní zprostředkování povinného ručení, havarijního pojištění a úvěru 30 pracovních dní přihlášení automobilu v ČR na Klienta 30 pracovních dní Smlouva o dovozu je společností PMG splněna v okamžiku, kdy Klientovi prodá a předá Inzerovaný vůz a dále poskytne též všechny objednané služby Cena za konkrétní služby dle Smlouvy o dovozu uhrazená Klientem na základě Smlouvy o dovozu je od okamžiku započetí Společnosti PMG s plněním konkrétní služby nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o dovozu. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o dovozu O prodeji Inzerovaného vozu společností PMG Klientovi bude mezi Společností PMG a Klientem uzavřena samostatná kupní smlouva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek Smlouva o dovozu se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 4. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí 4.1. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí je služba nabízená Společností PMG, spočívající v komunikaci společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím za účelem zajištění možnosti koupě Inzerovaného vozu od Zahraničního prodávajícího Klientem Má-li Klient zájem o Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí, vyplní elektronický formulář umístěný na Webových stránkách v sekci Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí nazvaný Kde je vůz nyní 7

8 umístěn a dále elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás. Po vyplnění těchto dvou elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí kliknutím na pole Objednat sjednání koupě vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o sjednání koupě Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje, že bude kontaktovat Zahraničního prodávajícího za účelem dojednání koupě Inzerovaného vozu Klientem. Společnost PMG v rámci komunikace se Zahraničním prodávajícím především zjistí, zda je Inzerovaný vůz stále v prodeji, zjistí kupní cenu a pokusí se Klientovi vyjednat slevu, zjistí podmínky rezervace vozu a možný termín jeho převzetí a koupě Klientem Klient se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje uhradit Společnosti PMG cenu Služby sjednání koupě vozu, která je uvedena na Webových stránkách v sekci Sjednání koupě vozu pod elektronickým formulářem nazvaným Kde je vůz nyní umístěn. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Společnost PMG je povinna započít s plněním Smlouvy o sjednání koupě nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem. Společnost PMG splní své povinnosti ze smlouvy výkonem činností uvedených v bodě 4.3 a informováním Klienta o proběhlé komunikaci se Zahraničním kupujícím. Informace o komunikaci se Zahraničním kupujícím zašle Společnost PMG na ovou adresu Klienta Pakliže Společnost PMG komunikací se Zahraničním prodávajícím zjistí, že Inzerovaný vůz již není nabízen ke koupi, zavazuje se Společnost PMG vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji Náhradní vůz, jehož dostupnost předem u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího ověří. Tím dojde ze strany Společnosti PMG ke splnění povinností ze Smlouvy o sjednání koupě Má-li Klient po sdělení informace o komunikaci Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím další dotazy na Zahraničního prodávajícího, zavazuje se Společnost PMG komunikaci se Zahraničním prodávajícím zopakovat, to však nejvíce třikrát Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o sjednání koupě je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o sjednání koupě. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o sjednání koupě Smlouva o sjednání koupě se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 5. Služba inzerce vozu k prodeji 5.1. Má-li Klient zájem, aby mu Společnost PMG zajistila inzerci jeho vozu k prodeji, vyplní elektronické formuláře umístěné na Webových stránkách v sekci Služby zprostředkování prodeje vozu nazvané Základní údaje o vozu k prodeji, Fotografie vašeho vozu, Požadované služby a Údaje o Vás V elektronickém formuláři nazvaném Požadované služby Klient vyplní, jaké služby od Společnosti PMG objednává, tedy o inzerci na jakých webových stránkách má zájem a zda má zájem též o to, aby za něho Společnost PMG komunikovala s případnými zájemci o koupi vozu Klienta. 8

9 5.3. Po vyplnění výše v bodě 5.1. Obchodních podmínek uvedených elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku kliknutím na pole Objednat inzerci vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu zprostředkování prodeje vozu a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o inzerci Smlouvou o inzerci se Společnost PMG zavazuje zveřejnit inzerát, jehož obsahem bude nabídka na koupi vozu Klienta za cenu určenou Klientem v elektronickém formuláři nazvaném Základní údaje o vozu k prodeji. Společnost PMG je povinna zveřejnit inzerát na webových stránkách, které Klient určil při vyplňování elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Inzerát bude na určených webových stránkách zveřejněn po dobu 30 dní Neobjednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu kontaktní informace Klienta. Objednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu své kontaktní informace. V takovém případě se Společnost PMG zavazuje komunikovat se zájemci o koupi a Klientovi předložit údaje o nich Klient se Smlouvou o inzerci zavazuje, že uhradí Společnosti PMG cenu za objednané služby, která se zobrazí po vyplnění elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Klient prohlašuje, že vůz, ohledně kterého byla uzavřena Smlouva o inzerci, je v jeho vlastnictví a je oprávněn jej prodat Společnost PMG se zavazuje započít s plněním Smlouvy o inzerci nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o inzerci jsou splněny uveřejněním inzerátu na určených webových stránkách. Objednal-li si Klient též službu komunikace se zájemci o koupi vozu, je společnost PMG povinna ho na jeho ovou adresu informovat o počtu zájemců, kteří ji kontaktovali, o jejich kontaktních údajích a dalších informacích důležitých pro prodej vozu. Povinnost Společnosti PMG komunikovat se zájemci o koupi Klientova vozu trvá po dobu zveřejnění inzerátu dle bodu 5.4. Obchodních podmínek prodlouženou o 3 pracovní dny Společnost PMG není na základě Smlouvy o inzerci povinna jakkoli aktivně vyhledávat zájemce o koupi Klientova vozu Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o inzerci je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o inzerci. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o inzerci Před uplynutím doby inzerce dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek bude Klientovi na jeho ovou adresou zaslána nabídka k prodloužení doby inzerce, a to o 30 dní. Přijme-li Klient nabídku na prodloužení doby inzerce kliknutím na odkaz v ové nabídce a zároveň provede úhradu tohoto prodloužení Platbou GO PAY, je doba inzerce dle Smlouvy o inzerci prodloužena o 30 dní. Cena za takové prodloužení je rovna ceně původně sjednané ve Smlouvě o inzerci. V ostatních ujednáních se Smlouva o inzerci nemění Smlouva o inzerci se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 9

10 6. Obecná ustanovení o právech a povinnostech 6.1. Klient přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a vyslovuje s nimi souhlas okamžikem odeslání své objednávky Společnosti PMG prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient dává Společnosti PMG svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších údajů uvedených v elektronických formulářích pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti PMG. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem Společnosti PMG za účelem splnění objednávky resp. uzavřené smlouvy a marketingových akcí Společnosti PMG, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění Klient se zavazuje uvádět do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách pouze pravdivé informace. Klient odpovídá Společnosti PMG za škodu vzniklou uvedením nepravdivých informací do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient se zavazuje poskytnout Společnosti PMG veškerou součinnost potřebnou ke splnění smlouvy. 7. Sdělení před uzavřením smlouvy 7.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb Společností PMG je v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Neuskutečnění platby v termínu stanoveném těmito Obchodními podmínkami má za následek zrušení uzavřených smluv. V souvislosti se Službou kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu je Společností PMG vyžadováno též složení Zálohy ve výši 15 % z ceny vozu sloužící k rezervaci Inzerovaného vozu, přičemž záloha je od okamžiku jejího složení na účet Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje Společností PMG nevratná, neboť se jedná o náklad nevratně vynaložený při plnění Smlouvy o dovozu Předmětem smluv uzavíraných mezi Společností PMG a Klientem je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kdy je třeba, aby služby byly poskytnuty Společností PMG co nejdříve, neboť jejich pozdější splnění by ohrožovalo dosažení účelu uzavřených smluv, je možnost odstoupení Klienta upravena následujícím způsobem. Klient uděluje Společnosti PMG souhlas, aby započala s plněním svých povinností ze smluv v termínech stanovených těmito Obchodními podmínkami, a tedy ji žádá, aby započala s plněním před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy, tedy aby započala s plněním dříve než po 14 dnech od uzavření smlouvy. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pakliže již Společnost PMG smlouvu splnila. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě, má Klient právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dnů od jejího uzavření, v takovém případě je však povinen uhradit Společnosti PMG poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Klient může od smlouvy odstoupit zasláním písemného odstoupení na ovou adresu nebo na adresu sídla Společnosti PMG 10

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více