Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. provozovatel Press Media Group, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce. www.mobile.as. provozovatel Press Media Group, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro objednání služeb nabízených na webové stránce provozovatel Press Media Group, a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem webových stránek je společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. B Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Press Media Group, a.s. při poskytování služeb nabízených na webových stránkách jakož i práva a povinnosti osob, které si tyto služby objednají Společnost Press Media Group, a.s. je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. 2. Definice pojmů 2.1. V následujících bodech těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy význam vymezený tímto bodem. Inzerovaný vůz Klient Náhradní vůz znamená automobil, který je předmětem inzerce a který klient zamýšlí zakoupit znamená osobu, která si objedná službu nabízenou společností Press Media Group, a.s. na webových stránkách znamená automobil, který se svými vlastnostmi co možná nejvíce podobá automobilu, který klient zamýšlí zakoupit Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky upravující poskytování služeb společností Press Media Group, a.s. nabízených na webových stránkách Platba GO PAY znamená bezhotovostní platbu provedenou prostřednictvím online platební brány GO PAY Platba převodem znamená bezhotovostní platbu provedenou převodem z účtu 1

2 Rekapitulace objednávky Služba inzerce vozu k prodeji Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí služba/služby Smlouva o dovozu Smlouva o inzerci Smlouva o kontrole Smlouva o koupi Smlouva o sjednání koupě znamená adresovaný společností Press Media Group, a.s. klientovi, který je nutné pro uzavření smlouvy o dovozu vozu potvrdit znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., spočívající v zajištění inzerce prodeje automobilu, případně též v komunikaci se zájemci o koupi znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje kontrolu automobilu, jednání se zahraničním prodávajícím, dovezení automobilu do ČR, jeho prodej, přihlášení a zajištění dokladů znamená službu poskytovanou společností Press Media Group, a.s., která obsahuje komunikaci se zahraničním prodávajícím automobilu za účelem rezervace automobilu pro klienta znamená jakoukoli službu nabízenou na webových stránkách nebo společně více takových služeb znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. pro klienta doveze vůz a provede další objednané služby, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. bude inzerovat vůz Klienta k prodeji a případně též komunikovat se zájemci o koupi, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. telefonicky prověří existenci a technický stav vozu inzerovaného k prodeji, a to za sjednanou cenu znamená smlouvu mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. prodá klientovi jím objednaný vůz, vzor smlouvy je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek znamená smlouvu uzavřenou mezi klientem a společností Press Media Group, a.s., na základě které společnost Press Media Group, a.s. zajistí komunikaci se zahraničním prodávajícím vozu za účelem sjednání koupě vozu klientem, a to za sjednanou cenu 2

3 Společnost PMG Tuzemský prodávající Webové stránky Zahraniční prodávající Zájemce o koupi Záloha Zálohová faktura č.1 Zálohová faktura č.2 znamená společnost Press Media Group, a.s., IČO: , se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ znamená osobu s bydlištěm či sídlem na území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamenají webové stránky znamená osobu s bydlištěm či sídlem mimo území ČR, která zamýšlí prodat svůj automobil znamená osobu, která na základě inzerce zajištěné společností Press Media Group, a.s. projevila zájem o koupi vozu prodávaného klientem znamená částku, kterou je na základě smlouvy o dovozu Klient povinen složit za účelem rezervace automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě zálohy na rezervaci automobilu znamená fakturu vystavenou společností Press Media Group, a.s. klientovi k úhradě kupní ceny za objednaný automobil, přičemž fakturován bude rozdíl mezi kupní cenou a již složenou zálohou na rezervaci vozidla 3. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu 3.1. Služba kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu obsahuje následující činnosti společnosti PMG a. komunikaci s prodejcem (v němčině, francouzštině, angličtině), b. prohlédnutí automobilu profesionálním automechanikem na místě, přičemž profesionální automechanik zjistí a/nebo posoudí, zda automobil existuje, zda vizuálně odpovídá fotografii uveřejněné v inzerátu, zda vizuálně odpovídá stupni opotřebení uvedenému v inzerátu a počtu najetých kilometrů, zda automobil má zjevné vady c. rezervaci automobilu ke koupi, d. uzavření kupní smlouvy, e. dovoz automobilu do ČR, f. zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR, g. vystavení čistopisu velkého technického průkazu, h. přihlášení automobilu v ČR na Klienta, i. zprostředkování povinného ručení, j. zprostředkování havarijního pojištění, 3

4 k. zprostředkování úvěru, a skládá se ze dvou níže upravených fází. FÁZE 1 Smlouva o kontrole 3.2. Má-li Klient zájem o Službu kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu, vyplní na Webových stránkách v sekci Služby kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu elektronický formulář nazvaný Kde je vůz nyní umístěn, ve kterém uvede web, na kterém je Inzerovaný vůz nabízen, název, model a cenu Inzerovaného vozu a adresu, na které je Inzerovaný vůz nabízen. Klient dále vyplní též elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás, ve kterém uvede své jméno a příjmení, adresu, ovou adresu a telefonní číslo Vyplněním elektronických formulářů Kde je vůz nyní umístěn a Údaje o Vás a jejich odesláním prostřednictvím možnosti Objednat kontrolu si Klient u Společnosti PMG závazně objednává službu Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu. Tímto okamžikem je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o kontrole, na základě které je Společnost PMG povinna u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje pro Klienta telefonicky ověřit, že Inzerovaný vůz existuje, je stále nabízen k prodeji, a počet najetých kilometrů odpovídá stavu prezentovanému na webu a dále jednat se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím Inzerovaného vozu za účelem domluvení koupě vozu pro Klienta. V rámci jednání se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím se Společnost PMG zejména zavazuje, že se pokusí vyjednat pro Klienta slevu Inzerovaného vozu. O odeslání objednávky služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu a uzavření Smlouvy o kontrole bude Společností PMG zasláno na ovou adresu klienta potvrzení Klient je na základě Smlouvy o kontrole povinen uhradit Společnosti PMG cenu služby Ověření existence vozu, prezentovaných údajů a jednání o prodeji vozu, jejíž výše je zveřejněna na Webových stránkách pod elektronickým formulářem Kde je vůz nyní umístěn. Cena bude Klientem uhrazena prostřednictvím online platební brány GO PAY Společnost PMG započne s plněním dle Smlouvy o kontrole až poté, co bude Klientem provedena Platba GO PAY a cena připsána na účet Společnosti PMG. Nebude-li Klientem provedena Platba GO PAY ani do 5 dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o kontrole, Smlouva o kontrole se od počátku ruší Společnost PMG se zavazuje vykonat činnost dle Smlouvy o kontrole nejdéle do 5 pracovních dnů od připsání ceny Služby na účet Společnosti PMG a informovat o jejím výsledku Klienta, a to na jeho e- mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři Údaje o Vás. Klient si je vědom, že předmětem Smlouvy o kontrole dle bodu 3.3. těchto Obchodních podmínek je pouze telefonická komunikace případně jiná komunikace na dálku Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím a/nebo Tuzemským prodávajícím a/nebo osobou, která vůz inzeruje. Informace sdělené Klientovi o výsledku činnosti jsou tedy informacemi poskytnutými výše uvedenými osobami a Společnost PMG nepřebírá odpovědnost za jejich pravdivost V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, zavazuje se Společnost PMG vyhledat Náhradní vůz a nabídnout Klientovi ke koupi tento Náhradní vůz. O tom bude Klienta informovat na jeho ovou adresu Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu Okamžikem doručení sdělení Klienta, že má zájem o koupi Náhradního vozu, Společnosti PMG je uzavřen dodatek ke Smlouvě o kontrole, kterým se mění 4

5 specifikace vozu z Inzerovaného vozu na Náhradní vůz. Náhradní vůz je od tohoto okamžiku považován za Inzerovaný vůz a použijí se na něj ustanovení pro Inzerovaný vůz Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, sdělí to do dvou pracovních dnů Společnosti PMG na ovou adresu V takovém případě je Společnost PMG povinna vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji další Náhradní vůz. Bude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem, použije se ustanovení 3.8. těchto Obchodních podmínek. Nebude-li mít Klient o koupi Náhradního vozu zájem bude společnost PMG ještě jednou opakovat postup dle tohoto bodu 3.9. Obchodních podmínek Společnost PMG, dle bodů 3.8. a 3.9. nabídne Klientovi ke koupi celkem nejvýše tři Náhradní vozy. Okamžikem doručení sdělení Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího Náhradního vozu, Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG. Obdobně Smlouva o kontrole zaniká jejím splněním Společností PMG, nevyjádří-li se Klient do dvou pracovních dní, zda má či nemá zájem o koupi v pořadí jakéhokoli Náhradního vozu. O následku dle věty druhé tohoto článku Obchodních podmínek Společnost PMG klienta poučí v u dle bodu 3.7. těchto Obchodních podmínek Společnost PMG se zavazuje při plnění Smlouvy o kontrole postupovat s náležitou péčí, především se zavazuje sdělit všechny důležité informace pravdivě a bezodkladně Klientovi Společnost PMG nemá dle Smlouvy o kontrole právo požadovat další úhrady od Klienta Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole jsou splněny provedením výše v bodě 3.3. Obchodních podmínek uvedených činností a podáním informací o výsledku kontroly na ovou adresu klienta. V případě, že společnost PMG při výkonu činností dle Smlouvy o kontrole zjistí, že Inzerovaný vůz neexistuje nebo již není nabízen k prodeji, jsou povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o kontrole splněny postupem dle bodů 3.8. až těchto Obchodních podmínek Cena uhrazená Klientem na základě Smlouvy o kontrole je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o kontrole. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o kontrole Smlouva o kontrole se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. FÁZE 2 Smlouva o dovozu Má-li Klient v okamžiku splnění Smlouvy o kontrole zájem o koupi Inzerovaného vozu a vyřízení této koupě Společností PMG, může si objednat dovoz vozu a další služby od Společnosti PMG Objednávku klient provede vyplněním elektronického formuláře nazvaného Dovoz vozu a volitelné služby. Odesláním vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Klient závazně objednává služby, které při vyplňování elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby zaškrtl Ke službě Prohlídka vozu mechanikem na místě prodeje je nutné objednat též službu Doprava technika na místo prodeje vozu. Ke službě Kompletní zajištění dovozu vozu je nutné objednat též služby Převozní značky EU, pojištění vozidla pro přepravu po dobu 10 dní, Doprava vozu do ČR Technická kontrola vozu při dovozu, Evidenční kontrola vozu při dovozu, Emisní kontrola vozu při dovozu, Vystavení čistopisu technického průkazu pro individuální dovoz, Přihlášení vozu (kdekoliv v ČR) na nového majitele. Služby Zprostředkování úvěru na koupi vozu, Zprostředkování povinného ručení k vozu a Zprostředkování havarijního pojištění k vozu nebo 5

6 kteroukoli z nich samostatně si Klient může objednat zdarma, objedná-li si zároveň službu Kompletní zajištění dovozu vozu Bez zbytečného odkladu po obdržení vyplněného elektronického formuláře Dovoz vozu a volitelné služby Společnost PMG zašle na ovou adresu Klienta Rekapitulaci objednávky, která zejména obsahuje výčet služeb objednaných Klientem, cenu, která má být za objednané služby hrazena a celkovou cenu, která má být Klientem Společnosti PMG uhrazena za všechny objednané služby. V Rekapitulaci objednávky Společnost PMG rovněž uvede údaje vozu, jehož se objednávka týká a cenu, za kterou má být koupen a dále výši Zálohy Klient je povinen do 2 pracovních dní od obdržení Rekapitulace objednávky zaslat Společnosti PMG na její ovou adresu uvedenou v Rekapitulaci objednávky vyjádření, zda s objednávkou souhlasí. Nevyjádří-li se Klient ve lhůtě do dvou dnů k zaslané Rekapitulaci objednávky, má se za to, že s objednávkou nesouhlasí Nesouhlasí-li Klient s objednávkou, Společnost PMG provede storno objednávky a bude na ni nadále hledět, jako by nebyla. O lhůtě dle bodu těchto Obchodních podmínek a o následcích dle tohoto bodu Obchodních podmínek bude Klient poučen v Rekapitulaci objednávky Okamžikem vyslovení souhlasu Klienta s objednávkou je mezi Klientem a Společností PMG uzavřena Smlouva o dovozu. Smlouvou o dovozu se Společnost PMG zavazuje provést pro Klienta služby uvedené v rekapitulaci objednávky a Klient se za ně zavazuje uhradit cenu uvedenou v Rekapitulaci objednávky Klient je povinen do 2 pracovních dní složit na účet Společnosti PMG Zálohu ve výši 15 % prodejní ceny Inzerovaného vozu a uhradit cenu služeb dle Smlouvy o dovozu. Neuhradí-li klient Zálohu a cenu služeb dle Smlouvy o dovozu ani do tří pracovních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu, Smlouva o dovozu se od počátku ruší Záloha slouží k rezervaci Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího. Vzhledem k tomuto účelu Zálohy v případě odstoupení od Smlouvy o dovozu Klientem z jiného důvodu než pro porušení povinností Společnosti PMG nebo v případě odstoupení Klienta bez uvedení důvodu nelze požadovat vrácení Zálohy. Klient v takovém případě nemá na vrácení Zálohy nárok. Za účelem úhrady Zálohy bude Klientovi vystavena a doručena Zálohová faktura č.1. Po uzavření kupní Smlouvy se Záloha započítá na cenu Inzerovaného vozu Nejpozději následující pracovní den po připsání Zálohy na účet Společnosti PMG je Společnost PMG povinna učinit veškeré potřebné jednání za účelem rezervace Inzerovaného vozu u Zahraničního a/nebo Tuzemského prodávajícího a neprodleně poté složit za tím účelem Zálohu na jeho účet. Zjistí-li Společnost PMG, že Inzerovaný vůz již není k prodeji, informuje o tom bez zbytečného odkladu Klienta. V takovém případě Společnost PMG nabídne Klientovi ke koupi Náhradní vůz. Pro nabídku Náhradního vozu se obdobně použijí body 3.8. až těchto Obchodních podmínek. Zanikne-li Smlouva o dovozu sdělením Klienta, že nemá zájem o koupi v pořadí třetího nabídnutého Náhradního vozu nebo tím, že Klient se klient ve stanovené lhůtě k nabídce Náhradního vozu nevyjádří, je Společnost PMG povinna vrátit klientovi Zálohu nejpozději třetí pracovní den po zániku Smlouvy o dovozu. Zároveň je společnost PMG povinna vrátit Klientovi cenu jím uhrazenou za objednané služby dle Smlouvy o dovozu Uzavřením Smlouvy o dovozu se Klient zavazuje, že od Společnosti PMG a na její výzvu zakoupí Inzerovaný vůz, jehož se smlouva týká a který je uveden v Rekapitulaci objednávky, a to za cenu uvedenou tamtéž. Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o dovozu zavazuje, že bude-li Inzerovaný vůz po uhrazení Zálohy Klientem k prodeji, Inzerovaný vůz koupí od Zahraničního prodávajícího 6

7 a/nebo Tuzemského prodávajícího, doveze ho na adresu Klienta a následně Inzertní vůz za předem sjednanou cenu stanovenou v Rekapitulaci objednávky Klientovi prodá Společnost PMG se zavazuje klientovi dovést a prodat Inzerovaný vůz nejpozději do 7 pracovních dní od okamžiku uzavření Smlouvy o dovozu. Klient se zavazuje uzavřít Smlouvu o koupi Inzerovaného vozu neprodleně po výzvě Společnosti PMG k uzavření smlouvy Klient se zavazuje uhradit cenu Inzertního vozu nejpozději do okamžiku předání Inzerovaného vozu Společností PMG klientovi. Pro účely úhrady ceny Inzertního vozu bude Klientovi Společností PMG vystavena a doručena Zálohová faktura č. 2. Od kupní ceny bude odečtena Záloha uhrazená dle Zálohové faktury č.1, která se na úhradu ceny Inzertního vozu započte Společnost PMG je oprávněna odepřít uzavření Smlouvy o koupi a předání vozu Klientovi, až do uhrazení Zálohové faktury č Klient se zavazuje poskytovat Společnosti PMG veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy o dovozu, zejména na požádání vystavit Společnosti PMG plné moci potřebné pro výkon objednaných služeb Objednal-li si Klient od Společnosti PMG též další volitelné služby související s dovozem a prodejem Inzerovaného vozu, zavazuje se Společnost PMG provést také tyto služby, a to s řádnou péčí a v co možná nejkratší době. Lhůty pro provedení služeb, které začínají běžet od uzavření Smlouvy o dovozu, jsou následující: zajištění technické, emisní a evidenční kontroly automobilu v ČR 30 pracovních dní vystavení čistopisu velkého technického průkazu 30 pracovních dní zprostředkování povinného ručení, havarijního pojištění a úvěru 30 pracovních dní přihlášení automobilu v ČR na Klienta 30 pracovních dní Smlouva o dovozu je společností PMG splněna v okamžiku, kdy Klientovi prodá a předá Inzerovaný vůz a dále poskytne též všechny objednané služby Cena za konkrétní služby dle Smlouvy o dovozu uhrazená Klientem na základě Smlouvy o dovozu je od okamžiku započetí Společnosti PMG s plněním konkrétní služby nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o dovozu. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o dovozu O prodeji Inzerovaného vozu společností PMG Klientovi bude mezi Společností PMG a Klientem uzavřena samostatná kupní smlouva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek Smlouva o dovozu se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 4. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí 4.1. Služba sjednání koupě vozu ze zahraničí je služba nabízená Společností PMG, spočívající v komunikaci společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím za účelem zajištění možnosti koupě Inzerovaného vozu od Zahraničního prodávajícího Klientem Má-li Klient zájem o Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí, vyplní elektronický formulář umístěný na Webových stránkách v sekci Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí nazvaný Kde je vůz nyní 7

8 umístěn a dále elektronický formulář nazvaný Údaje o Vás. Po vyplnění těchto dvou elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku Služby sjednání koupě vozu ze zahraničí kliknutím na pole Objednat sjednání koupě vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu sjednání koupě vozu ze zahraničí a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o sjednání koupě Společnost PMG se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje, že bude kontaktovat Zahraničního prodávajícího za účelem dojednání koupě Inzerovaného vozu Klientem. Společnost PMG v rámci komunikace se Zahraničním prodávajícím především zjistí, zda je Inzerovaný vůz stále v prodeji, zjistí kupní cenu a pokusí se Klientovi vyjednat slevu, zjistí podmínky rezervace vozu a možný termín jeho převzetí a koupě Klientem Klient se uzavřením Smlouvy o sjednání koupě zavazuje uhradit Společnosti PMG cenu Služby sjednání koupě vozu, která je uvedena na Webových stránkách v sekci Sjednání koupě vozu pod elektronickým formulářem nazvaným Kde je vůz nyní umístěn. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Společnost PMG je povinna započít s plněním Smlouvy o sjednání koupě nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem. Společnost PMG splní své povinnosti ze smlouvy výkonem činností uvedených v bodě 4.3 a informováním Klienta o proběhlé komunikaci se Zahraničním kupujícím. Informace o komunikaci se Zahraničním kupujícím zašle Společnost PMG na ovou adresu Klienta Pakliže Společnost PMG komunikací se Zahraničním prodávajícím zjistí, že Inzerovaný vůz již není nabízen ke koupi, zavazuje se Společnost PMG vyhledat a nabídnout Klientovi k prodeji Náhradní vůz, jehož dostupnost předem u Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího ověří. Tím dojde ze strany Společnosti PMG ke splnění povinností ze Smlouvy o sjednání koupě Má-li Klient po sdělení informace o komunikaci Společnosti PMG se Zahraničním prodávajícím další dotazy na Zahraničního prodávajícího, zavazuje se Společnost PMG komunikaci se Zahraničním prodávajícím zopakovat, to však nejvíce třikrát Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o sjednání koupě je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o sjednání koupě. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o sjednání koupě Smlouva o sjednání koupě se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 5. Služba inzerce vozu k prodeji 5.1. Má-li Klient zájem, aby mu Společnost PMG zajistila inzerci jeho vozu k prodeji, vyplní elektronické formuláře umístěné na Webových stránkách v sekci Služby zprostředkování prodeje vozu nazvané Základní údaje o vozu k prodeji, Fotografie vašeho vozu, Požadované služby a Údaje o Vás V elektronickém formuláři nazvaném Požadované služby Klient vyplní, jaké služby od Společnosti PMG objednává, tedy o inzerci na jakých webových stránkách má zájem a zda má zájem též o to, aby za něho Společnost PMG komunikovala s případnými zájemci o koupi vozu Klienta. 8

9 5.3. Po vyplnění výše v bodě 5.1. Obchodních podmínek uvedených elektronických formulářů Klient odešle svou objednávku kliknutím na pole Objednat inzerci vozu. Okamžikem odeslání objednávky výše uvedeným způsobem Klient od Společnosti PMG závazně objednává Službu zprostředkování prodeje vozu a mezi Klientem a Společností PMG je uzavřena Smlouva o inzerci Smlouvou o inzerci se Společnost PMG zavazuje zveřejnit inzerát, jehož obsahem bude nabídka na koupi vozu Klienta za cenu určenou Klientem v elektronickém formuláři nazvaném Základní údaje o vozu k prodeji. Společnost PMG je povinna zveřejnit inzerát na webových stránkách, které Klient určil při vyplňování elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Inzerát bude na určených webových stránkách zveřejněn po dobu 30 dní Neobjednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu kontaktní informace Klienta. Objednal-li Klient od Společnosti PMG spolu s inzercí i službu komunikace se zájemci o koupi, uvede Společnost PMG v inzerátu své kontaktní informace. V takovém případě se Společnost PMG zavazuje komunikovat se zájemci o koupi a Klientovi předložit údaje o nich Klient se Smlouvou o inzerci zavazuje, že uhradí Společnosti PMG cenu za objednané služby, která se zobrazí po vyplnění elektronického formuláře nazvaného Požadované služby. Klient uhradí cenu Platbou GO PAY. Nebude-li cena uhrazena ani do dvou pracovních dnů po uzavření Smlouvy o sjednání koupě, smlouva se od počátku ruší Klient prohlašuje, že vůz, ohledně kterého byla uzavřena Smlouva o inzerci, je v jeho vlastnictví a je oprávněn jej prodat Společnost PMG se zavazuje započít s plněním Smlouvy o inzerci nejpozději následující pracovní den po úhradě ceny Klientem Povinnosti Společnosti PMG ze Smlouvy o inzerci jsou splněny uveřejněním inzerátu na určených webových stránkách. Objednal-li si Klient též službu komunikace se zájemci o koupi vozu, je společnost PMG povinna ho na jeho ovou adresu informovat o počtu zájemců, kteří ji kontaktovali, o jejich kontaktních údajích a dalších informacích důležitých pro prodej vozu. Povinnost Společnosti PMG komunikovat se zájemci o koupi Klientova vozu trvá po dobu zveřejnění inzerátu dle bodu 5.4. Obchodních podmínek prodlouženou o 3 pracovní dny Společnost PMG není na základě Smlouvy o inzerci povinna jakkoli aktivně vyhledávat zájemce o koupi Klientova vozu Cena za služby uhrazená Klientem na základě Smlouvy o inzerci je nevratná a pokrývá náklady společnosti PMG spojené s uzavřením a plněním Smlouvy o inzerci. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se vrácení ceny v případě porušení či nesplnění povinností Společnosti PGM ze Smlouvy o inzerci Před uplynutím doby inzerce dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek bude Klientovi na jeho ovou adresou zaslána nabídka k prodloužení doby inzerce, a to o 30 dní. Přijme-li Klient nabídku na prodloužení doby inzerce kliknutím na odkaz v ové nabídce a zároveň provede úhradu tohoto prodloužení Platbou GO PAY, je doba inzerce dle Smlouvy o inzerci prodloužena o 30 dní. Cena za takové prodloužení je rovna ceně původně sjednané ve Smlouvě o inzerci. V ostatních ujednáních se Smlouva o inzerci nemění Smlouva o inzerci se řídí ustanoveními 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, a to nestanoví-li tyto Obchodní podmínky v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. 9

10 6. Obecná ustanovení o právech a povinnostech 6.1. Klient přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a vyslovuje s nimi souhlas okamžikem odeslání své objednávky Společnosti PMG prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient dává Společnosti PMG svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších údajů uvedených v elektronických formulářích pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti PMG. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Klientem Společnosti PMG za účelem splnění objednávky resp. uzavřené smlouvy a marketingových akcí Společnosti PMG, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění Klient se zavazuje uvádět do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách pouze pravdivé informace. Klient odpovídá Společnosti PMG za škodu vzniklou uvedením nepravdivých informací do elektronických formulářů umístěných na Webových stránkách Klient se zavazuje poskytnout Společnosti PMG veškerou součinnost potřebnou ke splnění smlouvy. 7. Sdělení před uzavřením smlouvy 7.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb Společností PMG je v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Neuskutečnění platby v termínu stanoveném těmito Obchodními podmínkami má za následek zrušení uzavřených smluv. V souvislosti se Službou kompletní zajištění dovozu a přihlášení Inzerovaného vozu je Společností PMG vyžadováno též složení Zálohy ve výši 15 % z ceny vozu sloužící k rezervaci Inzerovaného vozu, přičemž záloha je od okamžiku jejího složení na účet Zahraničního prodávajícího a/nebo Tuzemského prodávajícího a/nebo osoby, která vůz inzeruje Společností PMG nevratná, neboť se jedná o náklad nevratně vynaložený při plnění Smlouvy o dovozu Předmětem smluv uzavíraných mezi Společností PMG a Klientem je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kdy je třeba, aby služby byly poskytnuty Společností PMG co nejdříve, neboť jejich pozdější splnění by ohrožovalo dosažení účelu uzavřených smluv, je možnost odstoupení Klienta upravena následujícím způsobem. Klient uděluje Společnosti PMG souhlas, aby započala s plněním svých povinností ze smluv v termínech stanovených těmito Obchodními podmínkami, a tedy ji žádá, aby započala s plněním před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy, tedy aby započala s plněním dříve než po 14 dnech od uzavření smlouvy. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pakliže již Společnost PMG smlouvu splnila. Společnost PMG Klientovi sděluje, že vzhledem k souhlasu udělenému výše v tomto bodě, má Klient právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dnů od jejího uzavření, v takovém případě je však povinen uhradit Společnosti PMG poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Klient může od smlouvy odstoupit zasláním písemného odstoupení na ovou adresu nebo na adresu sídla Společnosti PMG 10

11 Jindřišská 17, Praha 1. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář, který je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek, není to však podmínkou platného odstoupení. Není dotčeno právo Klienta na odstoupení ze smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy společností PMG či v případě upomínaného nepodstatného porušení smlouvy společností PMG ve smyslu občanského zákoníku Klient se může se svou stížností obrátit na Společnost PMG, a to prostřednictvím ové adresy 7.6. Smlouvy uvedené v těchto Obchodních podmínkách jsou uzavírány v českém jazyce a jsou archivovány Společností PMG. Klient je oprávněn se na Společnost PMG obrátit z žádostí o opravu údajů v jím uzavřené smlouvě, jen nebylo-li doposud dle smlouvy plněno. Klientovi bude umožněno nahlédnutí do jím uzavřené smlouvy. Žádosti o opravu chyb ve smlouvě či o nahlédnutí do smlouvy může Klient zaslat na ovou adresu 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Práva a povinnosti mezi Klientem a Společností PMG těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí Českým právním řádem, především občanským zákoníkem Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od Společnost PMG je oprávněna Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Společností PMG a Klientem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření smlouvy Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Klient je oprávněn požádat o zaslání Obchodních podmínek v elektronické podobě na svou ovou adresu. Žádost o zaslání Obchodních podmínek klient odešle na ovou adresu Dne JUDr. Viktor Bradáč, jediný člen představenstva společnosti Press Media Group, a.s. 11

12 12

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

1. Základní údaje. 2. Objednávka zboží. Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 4.6.2014

1. Základní údaje. 2. Objednávka zboží. Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 4.6.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 4.6.2014 1. Základní údaje Provozovatel obchodu: JUREK S+R s.r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Radim Jurek Sídlo společnosti: Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více