Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory"

Transkript

1 Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory I. Úvodní ustanovení 1. Kancelář České stomatologické komory (dále jen "Kancelář") zajišťuje personální, organizační a materiální podmínky pro činnost České stomatologické komory (dále jen "Komora") podle zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, dalších právních předpisů a vnitřních předpisů komory. 2. Kancelář je řízena prezidentem Komory, v případě jeho nepřítomnosti viceprezidentem Komory. 3. Členové orgánů Komory, s výjimkou prezidenta a viceprezidenta Komory, mohou zasahovat do řízení Kanceláře pouze v souladu s řády Komory. 4. Kancelář je členěna na Správní a servisní úsek a na Obchodní úsek, a dále na jednotlivá oddělení. Organizační struktura Kanceláře je uvedena v příloze č. 1, která je každoročně aktualizována. Seznam zaměstnanců je uveden v příloze č. 2. II. Vedení Kanceláře 1. Ředitel/ka Kanceláře a) Spolupráce s prezidentem, viceprezidentem, členy představenstva, revizní komise a čestné rady Komory. b) Účast na jednáních sněmu Komory, představenstva Komory, předsedů a hospodářů oblastních komor, předsedů revizních komisí a čestných rad oblastních komor a sekretářek oblastních komor, případně na dalších akcích pořádaných Komorou. c) Zajišťování personální agendy všech zaměstnanců Komory, zejména příprava pracovních smluv, mzdových výměrů a návrhů odměn, a to v součinnosti s obchodním ředitelem, jde-li o zaměstnance Obchodního úseku, evidence pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, přesčasové práce, nároku na dovolenou, čerpání náhradního volna, kontrola podkladů pro výplatu mezd apod. d) Výkon činností vedoucího zaměstnance ve vztahu ke všem zaměstnancům Komory; ve vztahu k zaměstnancům Obchodního úseku však v pouze v rozsahu, v jakém činnosti vedoucího zaměstnance nezajišťuje nebo nevykonává obchodní ředitel. e) Příprava rozpočtu Komory a průběžná kontrola jeho plnění. f) Kontrola plnění dílčích rozpočtů (např. vzdělávací akce, mezinárodní kongres Pražské dentální dny (dále PDD, ples, ediční činnost, apod.). 1

2 g) Kontrola všech přijatých faktur. h) Podepisování příkazů k úhradě. i) Spolupráce s účetní firmou a s daňovým poradcem Komory. j) Spolupráce s obchodním ředitelem. k) Zajišťování komunikace s funkcionáři Oblastních komor a se členy Komory. l) Zajišťování správy a provozu sídla zaměstnavatele. m) Organizace výběrových řízení. n) Vedení agendy bezpečnosti práce. o) Vedení evidence a archivace smluv uzavřených mezi zaměstnavatelem a jinými subjekty. p) Vedení agendy právní. q) Jednání s úřady a dalšími subjekty nezbytnými pro činnost Komory (zejména Úřad práce, Finanční úřad, Pražská správa sociálního zabezpečení, Komerční banka, apod.) 2. Ředitel/ka Obchodního úseku bude vypracováno po získání dostatečných zkušeností s novou organizační strukturou Kanceláře. III. Správní a servisní úsek 1. Tiskové oddělení a) Vytváření mediálního plánu Komory ve spolupráci s PR agenturou. b) Pořádání tiskových konferencí Komory a setkání se zástupci sdělovacích prostředků. c) Organizace rozhovorů pro sdělovací prostředky, tiskové zprávy. d) Zpracování, analýza a distribuce monitoringu médií. e) Spolupráce s krajskými mluvčími. f) Informování krajských mluvčích a dalších funkcionářů a členů Komory ( ové zprávy, SMS zprávy). g) Redakce webových stránek Komory. h) Informování o mediálních aktivitách Komory v časopisu LKS. i) Vedení fotodokumentace akcí Komory (jednání sněmu a představenstva Komory, setkání krajských mluvčích, setkání předsedů Oblastních komor, PDD aj.). j) Organizace výstav v sídle Komory, případně dalších prezentačních akcí Komory. k) Účast na organizaci akcí Komory (zejména Valná hromada, Pražské dentální dny, jednání sněmu a představenstva Komory). 2. Sekretariát 2

3 a) Provádění sekretářských a asistentských prací pro prezidenta Komory. b) Provádění sekretářských prací souvisejících s činností ředitele/ky Kanceláře Komory a Vnitřního oddělení (spolupráce při přípravě podkladů pro úhradu podílu Oblastních komor na dani z příjmu právnických osob, distribuce podkladů pro kontrolu výstupů z účetnictví, spolupráce při zajišťování oprav a údržby sídla Komory, aj.). c) Vedení agendy legislativy ČR a EU. d) Vedení adresáře orgánů státní správy, lékařských fakult, stomatologických klinik a dalších organizací a osob v rozsahu potřebném pro činnost Komory. e) Účast na organizaci jednání sněmů Komory, představenstva Komory, předsedů a hospodářů Oblastních komor, předsedů revizních komisí a čestných rad Oblastních komor a sekretářek Oblastních komor, případně dalších jednání (pořizování zápisu, aj.). f) Vedení agendy vědecké rady Komory, včetně organizace Stomatologického dne. g) Vedení agendy zahraniční komise (zejména: agenda související s členstvím Komory v FDI, ERO a CED, spolupráce s kanceláří CED v Bruselu a dalšími zahraničními dentálními (profesními) organizacemi, organizační a administrativní zajišťování zahraničních služebních cest, včetně evidence těchto cest a kontroly čerpání příslušné položky rozpočtu Komory, organizační zajišťování zahraničních návštěv). h) Vedení agendy písemných dotazů a odpovědí v rámci právní poradny pro Komoru a Právní poradny pro členy ČSK. i) Zajišťování objednávek kancelářských potřeb, občerstvení, oprav a údržby domu. 3. Vnitřní oddělení a) Vedení seznamu členů Komory. b) Evidence úkolů zadaných Kanceláři Komory orgány Komory a kontrolu včasnosti jejich plnění. c) Organizace jednání sněmů Komory, představenstva Komory, předsedů a hospodářů Oblastních komor, předsedů revizních komisí a čestných rad Oblastních komor a sekretářek Oblastních komor. d) Aktualizace vnitřních řádů a formulářů Komory a spolupráce při jejich vytváření. e) Vedení agendy Účtu klinik a vzdělávání. f) Odpovídání na dotazy členů Komory k odborné způsobilosti a k provozu privátní praxe, případně jejich předávání k zodpovězení dalším osobám. g) Spolupráce při tvorbě výroční zprávy Komory. h) Zajišťování archivace písemností Kanceláře. i) Spolupráce při vytváření informačního systému Komory, zejména se správcem počítačové sítě. j) Sekretářské práce a vedení agendy čestné rady a revizní komise Komory. 3

4 k) Zajištění chodu recepce. l) Centrální poštovní styk Komory včetně evidence došlé a odeslané pošty. m) Vedení seznamu orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a dalších organizací v rozsahu potřebném pro činnost Komory. n) Zajišťování koordinace činnosti Kanceláře a Oblastních komor. o) Vedení agendy a vydávání osvědčení (licencí) o splnění podmínek k výkonu soukromé stomatologické praxe, k výkonu funkce odborného zástupce provozovatele nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího stomatologickou péči a k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení poskytujícím stomatologickou péči podle zvláštních předpisů. p) Vedení agendy vydávání souhlasu s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího stomatologickou péči podle zvláštních předpisů. q) Inventarizace majetku Kanceláře. 4. Účtárna a) Zpracování mezd zaměstnanců Komory, náhrad za ztrátu času, případně jiných plateb funkcionářům Komory a honorářů. b) Spolupráce s externím subjektem zpracovávajícím účetnictví Komory. c) Spolupráce se zdravotními pojišťovnami zaměstnanců včetně zajištění řádného provádění odvodů pojistného na zdravotní pojištění. d) Spolupráce se Správou sociálního zabezpečení včetně zajištění řádného provádění odvodů pojistného na sociální zabezpečení. e) Zajištění řádného plnění povinností Komory jako plátce daně z příjmů zaměstnanců. f) Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení. g) Vedení agendy tuzemských i zahraničních pracovních cest funkcionářů Komory a zaměstnanců Kanceláře. h) Vedení pokladny. i) Spolupráce s Oblastními komorami v personální oblasti refundace mezd,uzavírání a každoroční obnovování dohod o pracovní činnosti. 5. Správa Apolenky Domu českých zubních lékařů Správa nemovitosti je zajišťována externími firmami či pracovníky. 6. Poradny pro členy Komory Zajištění chodu poraden je uvedeno v příloze č. 3. 4

5 III. Obchodní úsek 1. Ediční oddělení a) Vydávání měsíčníku LKS, včetně výroby a distribuce. b) Vydávání dalších periodických a neperiodických tiskovin pro potřeby Komory a jejich členů. c) Plnění úkolů Komory jako vydavatele periodického a neperiodického tisku podle zvláštních předpisů. d) Příprava edičního plánu Komory. e) Tvorba a vydávání propagačních materiálů Komory. f) Vedení registru odběratelů tiskovin (mimo členů Komory). 2. Oddělení služeb a) Zajišťování inzerce pro časopis LKS a další tiskoviny, vydávané Komorou, a to nejméně v základním objemu stanoveném Komorou pro kalendářní rok. b) Zpracovávání textových a obrazových podkladů inzertních a prezentačních materiálů, včetně korektur. c) Příprava podkladů k fakturaci inzerce. d) Kontrola úhrad plateb inzerentů, komunikace s inzerenty v případě prodlení s úhradou. Aktualizace umísťování reklamní plochy v souladu se stanovenými pravidly. e) Spolupráce při zajištění distribuce a výroby časopisu LKS, příprava rozpisu distribuce příloh a vkládané inzerce, komunikace s tiskárnou při výrobě a distribuci příloh LKS, spolupráce při vyúčtování plateb za LKS. f) Organizace přepravy časopisu LKS na Slovensko. Komunikace se spediční firmou a se Slovenskou komorou zubných lekárov. g) Příprava návrhu Ceníku inzerce. h) Organizace zásilkové služby, včetně přípravy podkladů pro fakturaci. i) Organizace stánku Komory na výstavě Pragodent. Vedení agendy vztahující se k výstavě Pragodent. j) Organizace výstav firem při akcích pořádaných Komorou, včetně přípravy podkladů pro fakturaci. k) Organizace valných hromad členů Komory, včetně přípravy podkladů pro fakturaci. l) Vedení agendy spojené s udílením Pečeti ČSK. m) Spolupráce při tvorbě Nabídkového listu. n) Získávání finanční podpory pro konání dalších aktivit Komory. o) Vedení adresáře firem a jeho včasná aktualizace. p) Vedení agendy spojené s propagačními předměty, včetně přípravy podkladů pro fakturaci. 5

6 q) Vedení agendy spojené s ochrannými známkami Komory. r) Vedení agendy prezentačních materiálů firem v prostorách sídla Komory. s) Vedení skladu materiálu. 3. Kongresové oddělení a) Organizace PDD a konferencí pořádaných Komorou (Jarní stomatologické fórum, aj.), včetně jejich doprovodných akcí a zajišťování propagace těchto akcí. b) Příprava rozpočtů jednotlivých akcí a jejich předkládání ke schválení, kontrola čerpání rozpočtů a předkládání závěrečných hodnocení akcí. c) Příprava podkladů pro vydávání tiskových materiálů, včetně spolupráce s tiskárnou. d) Vedení agendy odborného výboru PDD. e) Spolupráce při získávání sponzorů a partnerů PDD a konferencí pořádaných Komorou. f) Spolupráce se Vzdělávacím střediskem při organizaci dalších vzdělávacích akcí. 4. Vzdělávací středisko a) Příprava programu vzdělávacích akcí organizovaných Komorou. b) Vedení agendy poradního sboru pro celoživotní vzdělávání (jednání minimálně 3x ročně). c) Vedení agendy související s profesními zkouškami. d) Zajišťování technického a materiálového vybavení učeben. e) Zajišťování provozu učeben včetně jejich pronájmu třetím osobám k firemním, vzdělávacím a jiným akcím. f) Zajišťování vedení a aktualizace registru Vzdělávání a registru profesního týmu. g) Kontrola podkladů k vydání Osvědčení odbornosti, k vydání Osvědčení o splnění odborné praxe a zajištění vydání a distribuce certifikátů pro držitele Osvědčení odbornosti. h) Zajišťování registrace vzdělávacích akcí jiných subjektů (v případě pochybností předložení žádosti o zařazení na jednání představenstva Komory). i) Příprava informačních článků o vzdělávání pro časopis LKS a podkladů pro přílohu Vzdělávací akce ČSK. IV. Společná a závěrečná ustanovení 1. Vedoucí oddělení a další pověření zaměstnanci předkládají vedení Kanceláře: a) návrh činnosti a rozpočtu na následující rok, b) hodnocení činnosti a plnění rozpočtu za uplynulé období. 6

7 2. Běžnou korespondenci Kanceláře podepisuje ředitel/ka nebo vedoucí oddělení. Jiní pracovníci mohou podepisovat korespondenci Komory pouze se souhlasem ředitele/ky nebo vedoucího oddělení. 3. Jednotlivá oddělení zajišťují archivaci příslušných písemností. 4. Úseky a jednotliví zaměstnanci při své činnosti vzájemně spolupracují a poskytují si potřebné informace. 5. Jednání jednotlivých zaměstnanců za Komoru je upraveno v náplních práce. 6. Činnost Kanceláře a jednotlivých zaměstnanců je dále upravována vnitřními předpisy. V Praze dne MUDr. Jiří Pekárek prezident České stomatologické komory 7

8 Příloha č. 1 Organizační struktura Kanceláře I. Vedení Kanceláře 1. Ředitel/ka Kanceláře 2. Ředitel/ka Obchodního úseku II. Správní a servisní úsek 1. Tiskové oddělení 2. Sekretariát 3. Vnitřní oddělení 4. Účtárna 5. Správa Apolenky Domu českých zubních lékařů 6. Poradny pro členy Komory III. Obchodní úsek 1. Ediční oddělení 2. Oddělení služeb 3. Kongresové oddělení 4. Vzdělávací středisko V Praze dne MUDr. Jiří Pekárek prezident České stomatologické komory 8

9 Příloha č. 2 Seznam zaměstnanců Kanceláře I. Vedení Kanceláře 1. Ředitelka Kanceláře RNDr. Marie Švábová 2. Ředitel Obchodního úseku funkce neobsazena, výkonem činnosti pověřen MUDr. Jiří Pekárek II. Správní a servisní úsek 1. Tiskové oddělení Tisková tajemnice 2. Sekretariát sekretářka/asistentka: sekretářka 3. Vnitřní oddělení vedoucí sekretářka RK ČSK a ČR ČSK recepční recepční 4. Účtárna mzdová účetní Mgr. Sladkovská Zina Ing. Landová Jitka Nálevková Linda Císařová Libuše Plešnerová Květa Mgr. Matějíčková Jana Borkovcová Martina Pimková Veronika Vondráčková Hana 5. Správa Apolenky Domu českých zubních lékařů je zajišťováno externími firmami či pracovníky 6. Poradny pro členy Komory viz příloha č. 3 III. Obchodní úsek 1. Ediční oddělení šéfredaktor vedoucí redaktorka 2. Oddělení služeb 3. Kongresové oddělení : PhDr. Šolc Ladislav PhDr. Žáková Iva Ing. Kunrtová Jolana Andresová Ivana Maňáková Ivana Ing. Štěpánková Hana 9

10 4. Vzdělávací středisko vedoucí Parolková Renata Andresová Ivana Hromádková Zuzana V Praze dne RNDr. Marie Švábová ředitelka kanceláře České stomatologické komory 10

11 Příloha č. 3 Poradny pro členy Komory 1. Kontakt se zdravotními pojišťovnami Dotazy zodpovídá nebo zajišťuje jejich zodpovězení Zuzana Hromádková. 2. Právní poradna Dotazy pouze písemnou formou dle podmínek uvedených na zodpovídá Mgr. Jiří Slavík, advokát 3. Ekonomická poradna Dotazy telefonicky nebo osobně. Konzultace v oblasti kalkulace cen, účetní a daňové poradenství apod. poskytuje Ing. Alena Řeháková 11

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1. Rozsah platnosti. str. 2 2. Organizační jednotky a pracoviště RS ČR. str. 2-3 3. Dělba kompetencí a odpovědnosti vedoucích představitelů RS

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více