Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Termovizní sada. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Termovizní sada. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla. www.energetickyporadce."

Transkript

1 Fotovoltaika 1

2 Termovizní sada Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla. Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa) Otevírací doba: Po Pá tel.: ,

3 Fotovoltaika: úspora i investice Ceny energií z neobnovitelných zdrojů postupně a nevyhnutelně rostou. Je proto logické, že na druhé straně stejně výrazně narůstá zájem o alternativní zdroje energie. Tomu odpovídá i současný moderní životní styl. Mezi řadou využitelných alternativních energetických zdrojů, se kterými se běžněji setkáváme, se dnes hovoří především o fotovoltaice, přesněji o využívání technologie fotovoltaických článků. Co je fotovoltaika? Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, tedy buněk vyrobených z materiálů umožňujících fotoelektrický jev, při němž dochází k přímé přeměně energie slunečního záření na elektřinu. Částice světla (fotony) dopadají na solární článek a svojí energií z něj vyrážejí elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. V současnosti se v praxi používá amorfní, polykrystalický nebo monokrystalický křemík, telurid kadmia a CIGS sloučeniny, řada dalších je předmětem testů. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických článků a systémů v poslední době značně zdokonalila. Na skok do historie Sluneční záření bylo pro výrobu elektřiny poprvé využito až ke konci 2. světové války, kdy byl patentován první křemíkový foto voltaický článek. Jeho účinnost byla při obrovských výrobních nákladech pouze kolem 6 %, takže se zpočátku uplatnil pouze na poli výzkumu. S vývojem a obecnější dostupností nových technologií se začal význam fotovoltaiky jako alternativního zdroje získávání elektřiny výrazně zvyšovat. Největšího rozmachu dosahuje v posledních deseti letech, kdy je označována za jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů s velkou budoucností. Pomocí solárních článků můžeme vyrábět elektřinu nejen pro vlastní spotřebu, ale nevyužité přebytky lze prodávat do rozvodné sítě. Důležitý je i ekologický aspekt věděli jste například, že fotovoltaic ká elektrárna o výkonu 1 kwp ušetří ročně asi 900 kg emisí CO 2? 1

4 Návratnost vynaložených prostředků Fotovoltaika je atraktivní téma, které odpovídá současné snaze o snižování nákladů na energie. Ke stále větší dostupnosti tohoto způsobu výroby elektřiny přispívají především moderní technologie a sériová produkce solárních panelů, jejichž účinnost se pohybuje kolem šestnácti procent. Prodejní ceny panelů zejména v průběhu posledního roku výrazně klesly, což k tomuto oboru poutá ještě více pozornosti. S jakými vstupními náklady musíme počítat? Celková investice do pořízení fotovoltaické elektrárny se pohybuje v rozmezí až Kč bez DPH na 1 kwp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu). Na straně druhé nás budou zajímat zisky, které nám solární výroba elektřiny může přinést. Protože pomocí fotovoltaické elektrárny získáváme elektřinu, první výhodou je naše soběstačnost. Podle zkušeností z realizací lze očekávat, že fotovol taická elektrárna o výkonu 1 kwp (přibližně 8 m 2 panelů) s panely orientovanými na jih se sklonem 35 bude mít v podmínkách České republiky celkovou roční produkci přibližně 800 až kwh v závislosti na lokalitě. Na tuto plochu panelů dopadne mezi 8 a 11 MWh sluneční energie. Celková roční spotřeba rodinného domu na topení, ohřev vody a elektřinu se přitom pohybuje mezi 15 a 30 MWh. Watt peak udává maximální výkon Jednotkou maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny je Wp (watt peak). Výkon běžně budovaných solárních elektráren je udáván v kwp (tedy tisících Wp). Instalovaný výkon 1 kwp je přitom schopen za rok vyrobit přibližně kwh elektřiny. 2

5 Jaké jsou náklady? Náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny se liší podle jejího výkonu a celkové náročnosti projektu. U nejmenší elektrárny na střeše rodinného domu s výkonem 1,76 kwp se cena pohybuje od 40 Kč za instalovaný Wp. Tato elektrárna je schopna vyrobit přibližně kwh elektřiny ročně. Největší zájem je o zřízení fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem kolem 5 kwp, kdy fotovoltaické panely zabírají plochu přibližně 35 až 40 m 2. Za každou vyrobenou kwh lze získat od příslušného distributora fi nanční podporu. Tato podpora se vyplácí buď formou výkupních cen, nebo formou zelených bonusů. Její výši stanovuje a každoročně upravuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Výkupní ceny lze uplatňovat, pokud veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte rovnou do sítě. V případě zeleného bonusu vyrobenou elektřinu přednostně využíváte pro vlastní spotřebu a do sítě dodáváte jen její přebytek. Státní podpora fotovoltaiky v posledních letech poklesla, což je třeba zohlednit při výpočtu doby návratnosti investice. Zatím největší skok nastal v lednu 2013, kdy se výše zeleného bonusu pro fotovol taické elektrárny do 5 kw instalovaného výkonu snížila oproti roku 2012 na polovinu. Princip výkupních cen Ze Zákona č. 180/2005 Sb. vyplývá pro provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy povinnost připojit fotovoltaický systém k přenosové soustavě a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem (viz Cenové rozhodnutí ERÚ). Tato cena je platná po dobu následujících 20 let a nemůže být snížena naopak, bude postupně navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby neboli průmyslová infl ace ). 3

6 Máme dost Slunce? Vzhledem k tomu, že fotovoltaická elektrárna je závislá na slunečních paprscích, většinu zájemců o její vybudování napadne jako první otázka, jestli je u nás v České republice délka a intenzita slunečního svitu dostatečná. Odpověď zní ano i v klimatických podmínkách České republiky přinášejí fotovoltaické elektrárny odpovídající fi nanční zisky a jsou tedy zajímavé nejen z pohledu ekologického. Průměrný počet slunečních hodin se v České republice pohybuje mezi až hodinami ročně. Konkrétní údaj vztažený k místu, kde plánujete stavět solární elektrárnu, poskytuje Český hydrometeorologický ústav. Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou za přímého slunečního záření při bezmračné obloze. Při oblačném počasí klesá výnos přibližně na jednu třetinu a při zatažené obloze na desetinu maximálních hodnot. Fotovoltaické panely tedy vyrábějí elektřinu i z difúzního záření, výtěžnost však bude jen zlomkem hodnot, kterých by bylo dosaženo při přímém ozáření slunečními paprsky. Výše uvedené informace jsou obecné a měly by sloužit pouze pro základní orientaci. Výkon fotovoltaické elektrárny vždy záleží na konkrétní lokalitě intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje vedle oblačnosti také nadmořská výška a další lokální podmínky, jako je výskyt ranních mlh, zvýšené znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Množství elektřiny z fotovoltaických panelů pro různá místa, čas a sklon je přitom možné poměrně přesně předem spočítat. 4

7 Postup při zřizování fotovoltaické elektrárny Oslovte fi rmu, která se zabývá zřizováním fotovoltaických elektráren (FVE) a nechte si zpracovat nabídku, kde budou uvedeny veškeré parametry FVE, které budete dále potřebovat k jednání s místním provozovatelem distribuční soustavy. Zažádejte provozovatele distribuční soustavy o připojení FVE do distribuční sítě. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost přednostně připojit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů a vykupovat od něj veškerou elektřinu vyrobenou tímto zdrojem za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Zjistěte si na místním stavebním úřadě, co máte udělat, jestliže si chcete zřídit FVE na střeše objektu anebo na volném pozemku. Ověřte si, zda v daném místě nebrání stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti. Chcete-li se vyhnout případným rizikům, nechte si zpracovat podnikatelský záměr a studii proveditelnosti. Abyste měli jistotu, že své peníze investujete optimálně, nechte si zpracovat energetický audit, který porovná různé technologie, jejich cenu a výnosy. Audit vyžadují i některé banky při žádosti o úvěr. Je výhodné jej vypracovat souběžně se studií proveditelnosti. Pokud si zvolíte fi nancování elektrárny pomocí úvěru, začněte jednat s bankou. Jakmile obdržíte vyjádření k připojení do distribuční soustavy, může dodavatelská fi rma začít instalovat FVE. Po dokončení instalace následuje výběr způsobu dodávky elektřiny do distribuční sítě buď systémem zelených bonusů, nebo systémem výkupních cen. Musí být uzavřeny tyto smlouvy: smlouva o distribuci a úhradě regulovaných poplatků, smlouva o připojení, smlouva o dodávce elektřiny. Dalším velice důležitým krokem pro získání státní podpory výroby z obnovitelných zdrojů je licence na výrobu elektřiny, kterou vydává ERÚ, a v případě využívání zelených bonusů registrace u operátora trhu (OTE, a. s.). V poslední fázi provozovatel distribuční soustavy instaluje měření FVE a začíná výroba elektřiny. 5

8 Typy fotovoltaických panelů Základem fotovoltaických panelů jsou články, které mohou být buď krystalické, nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou nanášeny přímo na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo polykrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada využívají například amorfní a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, telurid kadmia nebo CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. Účinnost polykrystalických článků se pohybuje v rozmezí 14 až 16 %. Jejich výroba je levnější a rychlejší než Jaký je rozdíl mezi solárními kolektory a fotovoltaickými panely? Slunce můžeme využívat dvojím způsobem buď pomocí fotovoltaických modulů získáváme energii elektrickou, nebo pomocí slunečních kolektorů energii tepelnou. Odlišná je i výše počáteční investice fotovoltaická elektrárna je dražší (podle výkonu a dalších podmínek), přináší však širší možnosti využití na úrovni úspory elektřiny, včetně fi nančního zisku. Solární kolektory slouží k ohřevu teplé vody, čímž pomáhají při snižování nákladů na provoz domácnosti. 6

9 Kolik panelů bude potřeba? Plochu fotovoltaických panelů odvozujeme z požadovaného výkonu elektrárny pro výkon 1 kwp by v běžných podmínkách měla stačit plocha panelů 7 až 8 m 2. Průměrná střecha rodinného domu přitom může poskytnout prostor pro přibližně 60 m 2 panelů. u monokrystalických článků. Ty dosahují účinnosti mezi 16 a 18 %. U amorfních článků je účinnost nejnižší a pohybuje se v rozmezí 6 až 9 %. Pro dosažení daného výkonu je tedy potřeba 2,5krát větší plocha, než jaká by stačila při použití modulů z monokrystalického či poly krystalického křemíku. Jeden fotovoltaický článek má pracovní napětí 0,5 V, což je velmi málo. Proto se články zapojují do série, kdy se jejich napětí sčítá, a hermeticky zapouzdřují do panelů pro zajištění dostatečné mechanické a klimatické odolnosti (například vůči silnému větru, kroupám, mrazu a podobně). Přední krycí vrstva je vyrobena ze speciálního kaleného skla, které odolá i silnému krupobití. Konstrukce fotovoltaických panelů se liší podle druhu použití. Po obvodu bývají obvykle opatřeny duralovými rámy, které zpevňují celou konstrukci a zároveň usnadňují uchycení panelů na požadovaném místě v potřebném úhlu. Panely se vyrábějí ve výkonech od několika desítek po zhruba 250 wattů a lze je spojovat do větších bloků. Na jednom solárním poli se doporučuje používat komponenty stejné značky, případně dbát doporučení odborné fi rmy. Jaký fotovoltaický panel zvolit? Na trhu je k dispozici řada fotovoltaic kých panelů různých značek. Podle čeho vybírat? Určitě se vyplatí zvolit ověřeného výrobce. U méně známých značek, zejména těch z Asie, doporučují odborníci zvýšenou opatrnost. V žádném případě nestačí řídit se jen pořizovací cenou, ta o funkci nic neříká nejdůležitější jsou výkony. Špičkové panely na českém trhu nabízejí roční výnos až kwh na každý instalovaný kwp. Kvalitní fotovoltaické panely podávají po celý rok stabilní výkon. Některé moduly, které krátkodobě vynikají při intenzívním slunečním svitu v letním období, náskok často ztratí během podzimu a zimy, tedy při difúzním osvětlení. Rozdíl ve výnosu může vlivem kvality fotovoltaic kých panelů dosahovat až 10 % instalovaného výkonu. U kvalitních fotovoltaických panelů je udávána životnost až 30 let, přičemž jejich účinnost s rostoucím věkem klesá pouze mírně. Ještě po 25 letech provozu u nich lze očekávat 80 % původního výkonu. 7

10 Jak a kam instalovat? Základem fotovoltaické elektrárny je odpovídající počet fotovoltaických panelů. K jeho určení je nutné znát výkon panelu a místo a způsob umístění. Výchozí podmínkou pro všechna řešení je orientace na jižní stranu. Nejběžněji se setkáváme s trvalým uchycením fotovoltaických panelů na střeše domu, kde jsou uloženy na pevné nosné konstrukci pod stálým úhlem. Jako ideální řešení se jeví sedlová střecha se sklonem 25 až 45 orien tovaná na jih s možným odklonem na východ či západ přibližně 10 až 20. Lze využít i plochy s odlišnou orientací, účinnost celé elektrárny je však nižší. Pro ilustraci sedlová střecha průměrného rodinného domu poskytuje mezi 50 a 70 m 2 plochy pro instalaci fotovoltaických panelů. Je možné je upevnit na všechny typy střech bez nutnosti zásahu do izolačních vrstev. Pokud budou panely na střeše, není třeba řešit stavební povolení. Při použití pomocných konstrukcí je možná instalace i na rovné střeše. Fotovoltaické panely lze umístit také na fasádu rodinného domu. U modelového průměrného rodinného domu tak můžeme počítat ještě se 30 až 60 m 2 plochy stěny orientované na jih. Další z možností je umístění fotovoltaic kých panelů na zemi. Zde mohou být upevněny na pohyblivých osách řízených čidly a díky tomu sledovat dráhu Slunce. Vyšší počet pracovních hodin pak přináší vyšší účinnost. Co ještě budeme potřebovat? Kromě fotovoltaických panelů jsou pro instalaci nezbytné konstrukční prvky, zajišťující jejich stabilní a trvanlivé uchycení na střeše nebo jiné ploše. Ty musí odolávat počasí a vydržet v bezchybném stavu desítky let, proto je třeba jejich výběr nepodcenit. Spolehlivý dodavatel by měl používat pouze konstrukčně prověřené prvky z kvalitních materiálů a poskytovat je pro všechny typy instalací od standardní taškové střechy až po konstrukce na rovné plochy. Většina používaného materiálu na háky, úchyty nebo profi ly by měla být z nerezové oceli, případně z hliníku. V případě instalace na starší objekt se staticky zdravou střechou neznamená umístění panelů žádný problém. Hmotnost zařízení není velká a díky konstrukci je rozložena rovnoměrně po celé střeše. Akceptovatelná je i pálená taška, je však třeba počítat s její křehkostí a občasnou výměnou. Dodavatel by měl být schopen navrhnout nejvhodnější úchytný systém pro každou realizaci. U limitních projektů na střechy by pak neměl chybět projekt řešící ideální rozložení hmotnosti, u instalací na rovné plochy zase výpočet odolnosti konstrukčního řešení proti větru. 8

11 Princip zelených bonusů Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat ten, kdo ji vyrábí z obnovitelných zdrojů. Systém zelených bonusů je zakotven v Zákoně č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá vlastní elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou, má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu v Kč za MWh je pro každý druh obnovitelného zdroje každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Kromě panelů je potřeba kabeláž a jisticí a pomocné prvky. Nezbytnou součástí je také střídač (nebo střídače), protože solární panely vyrábí stejnosměrný proud, který je třeba kvůli připojení k distribuční síti převádět na běžně používaný střídavý. Střídače jsou elektronické přístroje, které převádějí stejnosměrné napětí na střídavé pomocí řízených polovodičových prvků. Střídavé napětí může být pomocí transformátorů následně transformováno na požadovanou výstupní hodnotu. Podle konstrukčního provedení lze rozlišit celou řadu různých typů střídačů. Střídače pro paralelní provoz se sítí pracují v systémech napojených na distribuční rozvodnou síť. Jejich výstupní napětí odpovídá napětí síťovému a je synchronní se síťovým kmitočtem. Tento typ se vyrábí v provedení jednofázovém i třífázovém. Z bezpečnostních důvodů musí tyto střídače neustále sledovat napětí v síti a při jeho výpadku ihned ukončit její napájení. V systémech přímo napojených na distribuční síť se zpravidla nepoužívají další akumulátory energie a veškerý solární proud se mění přímo na střídavý. Pro volbu vhodného střídače je rozhodující především jmenovitý výkon připojených fotovoltaických modulů a hodnota výstupního napětí těchto modulů. Účinnost střídačů (poměr výstupního výkonu ku vstupnímu) se dnes pohybuje mezi 90 až 98 %. Střídač je vhodné kvůli eliminaci ztrát umístit v blízkosti panelů a do hlavní budovy vést již střídavý proud. 9

12 Jak se fotovoltaické elektrárny liší? Podle připojení k distribuční síti rozlišujeme dva druhy fotovoltaických elektráren: Ostrovní systém představuje výrobu elektřiny v odlehlých místech, kde není elektrická síť. Využití nachází v chatách, karavanech a na dalších místech mimo dosah rozvodné sítě. Elektřina je skladována v bateriích. Tento systém označujeme termínem grid-off (mimo síť). V případě, že je solární elektrárna stavěna v elektrifi kované oblasti, doporučuje se připojit ji k rozvodné síti a prodávat nadbytečnou elektřinu. Tento systém je označován grid-on (na síti). V tomto případě je nutné uzavřít smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční soustavy. U rodinných domů se nejčastěji využívá zapojení v rámci elektrické sítě (grid-on). Fotovoltaická elektrárna se zpravidla připojuje na běžný domovní rozvod a hned za střídačem je instalovaný elektroměr pro měření množství vyrobené elektřiny. Aby bylo možné rozlišit proud odebíraný od dodávaného, je třeba ještě hlavní elektroměr nahradit takzvaným čtyřkvadrantním, o což se postará distribuční společnost. 10

13 Jak náročná je údržba a jaká je životnost? Stacionární fotovoltaická elektrárna je prakticky bezúdržbové zařízení. Přitom ovšem vycházíme ze základního předpokladu, že je sestavena z kvalitních prvků od výběru fotovoltaických panelů až po kvalitní konstrukční části pro stabilní a trvan livé uchycení. Samotné fotovoltaické panely mají vysokou životnost (20 až 30 let). Při venkovní instalaci jim nevadí déšť, sníh, kroupy a hluboký mráz, jejich provozu nebrání ani vysoké teploty. Kvalitní panely bývají testovány pro vítr o rychlosti až 180 km/h. Proti řadě možných rizik lze fotovoltaické panely pojistit. Pojištění, které běžně nabízí řada pojišťoven, kryjí rizika spojená s živelnými pohromami, vandalstvím, krádeží i výpadkem provozu. Elektrárny na střechách budov se zpravidla zahrnují do pojistky budovy. Cena se odvíjí od plochy instalace u malých elektráren lze počítat s částkou okolo Kč za rok. Výhodnost provozu fotovoltaické elektrárny je zřejmá. Podmínky jsou přitom nastaveny výhledově na dvacet let, což v současné době staví fotovoltaické elektrárny do pozice podnikatelského záměru s velmi malým, prakticky nulovým rizikem neúspěchu. Státní garance výkupních cen zaručuje nejen jistotu navrácení investovaných prostředků, ale i nezanedbatelný zisk. To vše jsou důvody, proč se dnes o boomu v této oblasti tolik hovoří. Současný rozmach by ale mohl nabýt nežádoucí živelnosti, navíc se u elektřiny z obnovitelných zdrojů potýkáme s problémem, že její výrobu lze jen stěží plánovat a tudíž i obtížně regulovat. Přebytek energie pak může přetížit přenosovou soustavu. Nic to však nemění na skutečnosti, že trend hledání ekologických zdrojů energie bude jedním z hlavních témat nejen v nejbližších dvaceti letech. 11

14 Kde hledat informace? zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb. vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 365/2007 Sb. vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen vyhláška ERÚ č. 81/2010 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Zdroje Česká agentura pro obnovitelné zdroje Česká průmyslová fotovoltaická asociace Joyce ČR, s. r. o. SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie Solartec, s. r. o. Solvin, s. r. o

15 Výstavba a servis fotovoltaických elektráren Výstavba komplexní služby, které zahrnují návrh, realizaci, administrativu i servis dotace Zelený bonus na dobu 20 let v případě výstavby do konce roku 2013 zajištění administrativy spojené s připojením na síť distributora na území Prahy a Roztok u Prahy možnost uplatnění 15% DPH (do 350 m² obytné plochy) licence na provoz po dobu 25 let s možností prodloužení cena od Kč do Kč za kwp bez DPH (včetně práce a dopravy materiálu) - platí pouze při současné objednávce služby Servis FVE (4 roky + 1 rok zdarma) Servis pravidelná roční prohlídka panelů odzkoušení funkčnosti měniče a připojení FVE kontrolní termovizní měření pravidelná povinná revize FVE 1x za rok výjezd technika na přání zákazníka v ceně každodenní dálkový dohled a kontrola FVE rozšířená záruka 5 let na všechny komponenty FVE V případě zájmu o bližší informace se obraťte na naše poradce. Veškeré služby PREměření, a. s., naleznete na PREměření, a. s. výstavba a servis FVE Tel: (Po-Pá hod)

16 Uvedené publikace a řadu dalších si můžete zdarma vyzvednout v Centru energetického poradenství PRE nebo stáhnout na Název kapitoly Pasivní domy Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Okna Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace OB :53:10 Rady, tipy, informace Publikaci Fotovoltaika vydala pro své zákazníky Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Zákaznická linka PRE: Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), Praha 1 Texty: Centrum energetického poradenství PRE, Net Press Media Obrázky: PRE, Net Press Media Grafické zpracování: Net Press Media Vyšlo v Praze v červenci 2013

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 4A stánek 41a Na co se můžete těšit? Základní součásti fotovoltaické

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA BALI BTFS E32 elektronické zapalování hořák vybaven třemi hořákovými trubicemi a ionizační kontrolou plamene atmosférický hořák z nerezové oceli sekundární

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika z pohledu škol a obcí Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika je. jev byznys politikum legislativa super záležitost Theme Date Department Strana 2 Specifika

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

David Pech CityPlan spol. s r.o.

David Pech CityPlan spol. s r.o. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY, PŘÍKLADY P A ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ DATA David Pech CityPlan spol. s r.o. Praha 2008 Konference je součástí projektu a je podporován Evropskou komisí v programu Fotovoltaické

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO PROČ DZP? hasič nezná technologii FVE hasič nemá elektrotechnickou kvalifikaci hasič nezná objekt a způsob připojení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY střechy FASÁDY solar www.prefa.com NECHTE JI ZÁŘIT JAKO SLUNCE SAMOTNÉ. NAŠE SLUNCE MÁ PRO NÁS NESMÍRNÝ VÝZNAM. Je energetickým zdrojem, který

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Profil společnosti Historie, reference Vážení obchodní přátelé, společnost

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz Hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE, ostrovní systémy, energetická bezpečnost a soběstačnost, ochrana proti blackoutu, řízení vytápění a přípravy TUV podle předpovědi počasí, snižování spotřeby, nezávislost

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická elektrárna (FVE) Varnsdorf Sluneční energie Na Zeměkouli ročně dopadá asi 180 tisíc terawattů (terawatt je bilion wattů, což je milion megawattů) sluneční

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Příspěvek na tepelné čerpadlo Energeticky úsporná řešení Příspěvek na tepelné čerpadlo Chcete ušetřit více než 50 % nákladů na energie? Chcete mít kvalitní a ekologický systém vytápění a ohřevu vody? Proč tepelné čerpadlo? Mnoho prozíravých

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 FOTOVOLTAIKA ING. JAROSLAV TISOT

Více

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 19. 11. 2015 ČÁSTKA 6/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova přednášky Optimalizace provozu FVE Systém výkupu vyrobené energie Cenová

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS "Akumulace jako efektivní spotřeba přebytků energie z fotovoltaiky Jakub Halamíček Praha, říjen 2011 MIT STARKEN IDEEN DIE WELT VERÄNDERN CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS 2011 IBC SOLAR Zvýšení

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září 2009 01:00

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září 2009 01:00 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (MSV 2009) hostí v těchto dnech (14.-18.9. 2009) několik firem, které se zaměřují na fotovoltaické elektrárny, jenž přeměňují sluneční energii v elektrickou způsobem

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více