Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Termovizní sada. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Termovizní sada. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla. www.energetickyporadce."

Transkript

1 Fotovoltaika 1

2 Termovizní sada Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla. Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa) Otevírací doba: Po Pá tel.: ,

3 Fotovoltaika: úspora i investice Ceny energií z neobnovitelných zdrojů postupně a nevyhnutelně rostou. Je proto logické, že na druhé straně stejně výrazně narůstá zájem o alternativní zdroje energie. Tomu odpovídá i současný moderní životní styl. Mezi řadou využitelných alternativních energetických zdrojů, se kterými se běžněji setkáváme, se dnes hovoří především o fotovoltaice, přesněji o využívání technologie fotovoltaických článků. Co je fotovoltaika? Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, tedy buněk vyrobených z materiálů umožňujících fotoelektrický jev, při němž dochází k přímé přeměně energie slunečního záření na elektřinu. Částice světla (fotony) dopadají na solární článek a svojí energií z něj vyrážejí elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. V současnosti se v praxi používá amorfní, polykrystalický nebo monokrystalický křemík, telurid kadmia a CIGS sloučeniny, řada dalších je předmětem testů. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických článků a systémů v poslední době značně zdokonalila. Na skok do historie Sluneční záření bylo pro výrobu elektřiny poprvé využito až ke konci 2. světové války, kdy byl patentován první křemíkový foto voltaický článek. Jeho účinnost byla při obrovských výrobních nákladech pouze kolem 6 %, takže se zpočátku uplatnil pouze na poli výzkumu. S vývojem a obecnější dostupností nových technologií se začal význam fotovoltaiky jako alternativního zdroje získávání elektřiny výrazně zvyšovat. Největšího rozmachu dosahuje v posledních deseti letech, kdy je označována za jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů s velkou budoucností. Pomocí solárních článků můžeme vyrábět elektřinu nejen pro vlastní spotřebu, ale nevyužité přebytky lze prodávat do rozvodné sítě. Důležitý je i ekologický aspekt věděli jste například, že fotovoltaic ká elektrárna o výkonu 1 kwp ušetří ročně asi 900 kg emisí CO 2? 1

4 Návratnost vynaložených prostředků Fotovoltaika je atraktivní téma, které odpovídá současné snaze o snižování nákladů na energie. Ke stále větší dostupnosti tohoto způsobu výroby elektřiny přispívají především moderní technologie a sériová produkce solárních panelů, jejichž účinnost se pohybuje kolem šestnácti procent. Prodejní ceny panelů zejména v průběhu posledního roku výrazně klesly, což k tomuto oboru poutá ještě více pozornosti. S jakými vstupními náklady musíme počítat? Celková investice do pořízení fotovoltaické elektrárny se pohybuje v rozmezí až Kč bez DPH na 1 kwp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu). Na straně druhé nás budou zajímat zisky, které nám solární výroba elektřiny může přinést. Protože pomocí fotovoltaické elektrárny získáváme elektřinu, první výhodou je naše soběstačnost. Podle zkušeností z realizací lze očekávat, že fotovol taická elektrárna o výkonu 1 kwp (přibližně 8 m 2 panelů) s panely orientovanými na jih se sklonem 35 bude mít v podmínkách České republiky celkovou roční produkci přibližně 800 až kwh v závislosti na lokalitě. Na tuto plochu panelů dopadne mezi 8 a 11 MWh sluneční energie. Celková roční spotřeba rodinného domu na topení, ohřev vody a elektřinu se přitom pohybuje mezi 15 a 30 MWh. Watt peak udává maximální výkon Jednotkou maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny je Wp (watt peak). Výkon běžně budovaných solárních elektráren je udáván v kwp (tedy tisících Wp). Instalovaný výkon 1 kwp je přitom schopen za rok vyrobit přibližně kwh elektřiny. 2

5 Jaké jsou náklady? Náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny se liší podle jejího výkonu a celkové náročnosti projektu. U nejmenší elektrárny na střeše rodinného domu s výkonem 1,76 kwp se cena pohybuje od 40 Kč za instalovaný Wp. Tato elektrárna je schopna vyrobit přibližně kwh elektřiny ročně. Největší zájem je o zřízení fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem kolem 5 kwp, kdy fotovoltaické panely zabírají plochu přibližně 35 až 40 m 2. Za každou vyrobenou kwh lze získat od příslušného distributora fi nanční podporu. Tato podpora se vyplácí buď formou výkupních cen, nebo formou zelených bonusů. Její výši stanovuje a každoročně upravuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Výkupní ceny lze uplatňovat, pokud veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte rovnou do sítě. V případě zeleného bonusu vyrobenou elektřinu přednostně využíváte pro vlastní spotřebu a do sítě dodáváte jen její přebytek. Státní podpora fotovoltaiky v posledních letech poklesla, což je třeba zohlednit při výpočtu doby návratnosti investice. Zatím největší skok nastal v lednu 2013, kdy se výše zeleného bonusu pro fotovol taické elektrárny do 5 kw instalovaného výkonu snížila oproti roku 2012 na polovinu. Princip výkupních cen Ze Zákona č. 180/2005 Sb. vyplývá pro provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy povinnost připojit fotovoltaický systém k přenosové soustavě a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem (viz Cenové rozhodnutí ERÚ). Tato cena je platná po dobu následujících 20 let a nemůže být snížena naopak, bude postupně navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby neboli průmyslová infl ace ). 3

6 Máme dost Slunce? Vzhledem k tomu, že fotovoltaická elektrárna je závislá na slunečních paprscích, většinu zájemců o její vybudování napadne jako první otázka, jestli je u nás v České republice délka a intenzita slunečního svitu dostatečná. Odpověď zní ano i v klimatických podmínkách České republiky přinášejí fotovoltaické elektrárny odpovídající fi nanční zisky a jsou tedy zajímavé nejen z pohledu ekologického. Průměrný počet slunečních hodin se v České republice pohybuje mezi až hodinami ročně. Konkrétní údaj vztažený k místu, kde plánujete stavět solární elektrárnu, poskytuje Český hydrometeorologický ústav. Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou za přímého slunečního záření při bezmračné obloze. Při oblačném počasí klesá výnos přibližně na jednu třetinu a při zatažené obloze na desetinu maximálních hodnot. Fotovoltaické panely tedy vyrábějí elektřinu i z difúzního záření, výtěžnost však bude jen zlomkem hodnot, kterých by bylo dosaženo při přímém ozáření slunečními paprsky. Výše uvedené informace jsou obecné a měly by sloužit pouze pro základní orientaci. Výkon fotovoltaické elektrárny vždy záleží na konkrétní lokalitě intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje vedle oblačnosti také nadmořská výška a další lokální podmínky, jako je výskyt ranních mlh, zvýšené znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Množství elektřiny z fotovoltaických panelů pro různá místa, čas a sklon je přitom možné poměrně přesně předem spočítat. 4

7 Postup při zřizování fotovoltaické elektrárny Oslovte fi rmu, která se zabývá zřizováním fotovoltaických elektráren (FVE) a nechte si zpracovat nabídku, kde budou uvedeny veškeré parametry FVE, které budete dále potřebovat k jednání s místním provozovatelem distribuční soustavy. Zažádejte provozovatele distribuční soustavy o připojení FVE do distribuční sítě. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost přednostně připojit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů a vykupovat od něj veškerou elektřinu vyrobenou tímto zdrojem za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Zjistěte si na místním stavebním úřadě, co máte udělat, jestliže si chcete zřídit FVE na střeše objektu anebo na volném pozemku. Ověřte si, zda v daném místě nebrání stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti. Chcete-li se vyhnout případným rizikům, nechte si zpracovat podnikatelský záměr a studii proveditelnosti. Abyste měli jistotu, že své peníze investujete optimálně, nechte si zpracovat energetický audit, který porovná různé technologie, jejich cenu a výnosy. Audit vyžadují i některé banky při žádosti o úvěr. Je výhodné jej vypracovat souběžně se studií proveditelnosti. Pokud si zvolíte fi nancování elektrárny pomocí úvěru, začněte jednat s bankou. Jakmile obdržíte vyjádření k připojení do distribuční soustavy, může dodavatelská fi rma začít instalovat FVE. Po dokončení instalace následuje výběr způsobu dodávky elektřiny do distribuční sítě buď systémem zelených bonusů, nebo systémem výkupních cen. Musí být uzavřeny tyto smlouvy: smlouva o distribuci a úhradě regulovaných poplatků, smlouva o připojení, smlouva o dodávce elektřiny. Dalším velice důležitým krokem pro získání státní podpory výroby z obnovitelných zdrojů je licence na výrobu elektřiny, kterou vydává ERÚ, a v případě využívání zelených bonusů registrace u operátora trhu (OTE, a. s.). V poslední fázi provozovatel distribuční soustavy instaluje měření FVE a začíná výroba elektřiny. 5

8 Typy fotovoltaických panelů Základem fotovoltaických panelů jsou články, které mohou být buď krystalické, nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou nanášeny přímo na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo polykrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada využívají například amorfní a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, telurid kadmia nebo CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. Účinnost polykrystalických článků se pohybuje v rozmezí 14 až 16 %. Jejich výroba je levnější a rychlejší než Jaký je rozdíl mezi solárními kolektory a fotovoltaickými panely? Slunce můžeme využívat dvojím způsobem buď pomocí fotovoltaických modulů získáváme energii elektrickou, nebo pomocí slunečních kolektorů energii tepelnou. Odlišná je i výše počáteční investice fotovoltaická elektrárna je dražší (podle výkonu a dalších podmínek), přináší však širší možnosti využití na úrovni úspory elektřiny, včetně fi nančního zisku. Solární kolektory slouží k ohřevu teplé vody, čímž pomáhají při snižování nákladů na provoz domácnosti. 6

9 Kolik panelů bude potřeba? Plochu fotovoltaických panelů odvozujeme z požadovaného výkonu elektrárny pro výkon 1 kwp by v běžných podmínkách měla stačit plocha panelů 7 až 8 m 2. Průměrná střecha rodinného domu přitom může poskytnout prostor pro přibližně 60 m 2 panelů. u monokrystalických článků. Ty dosahují účinnosti mezi 16 a 18 %. U amorfních článků je účinnost nejnižší a pohybuje se v rozmezí 6 až 9 %. Pro dosažení daného výkonu je tedy potřeba 2,5krát větší plocha, než jaká by stačila při použití modulů z monokrystalického či poly krystalického křemíku. Jeden fotovoltaický článek má pracovní napětí 0,5 V, což je velmi málo. Proto se články zapojují do série, kdy se jejich napětí sčítá, a hermeticky zapouzdřují do panelů pro zajištění dostatečné mechanické a klimatické odolnosti (například vůči silnému větru, kroupám, mrazu a podobně). Přední krycí vrstva je vyrobena ze speciálního kaleného skla, které odolá i silnému krupobití. Konstrukce fotovoltaických panelů se liší podle druhu použití. Po obvodu bývají obvykle opatřeny duralovými rámy, které zpevňují celou konstrukci a zároveň usnadňují uchycení panelů na požadovaném místě v potřebném úhlu. Panely se vyrábějí ve výkonech od několika desítek po zhruba 250 wattů a lze je spojovat do větších bloků. Na jednom solárním poli se doporučuje používat komponenty stejné značky, případně dbát doporučení odborné fi rmy. Jaký fotovoltaický panel zvolit? Na trhu je k dispozici řada fotovoltaic kých panelů různých značek. Podle čeho vybírat? Určitě se vyplatí zvolit ověřeného výrobce. U méně známých značek, zejména těch z Asie, doporučují odborníci zvýšenou opatrnost. V žádném případě nestačí řídit se jen pořizovací cenou, ta o funkci nic neříká nejdůležitější jsou výkony. Špičkové panely na českém trhu nabízejí roční výnos až kwh na každý instalovaný kwp. Kvalitní fotovoltaické panely podávají po celý rok stabilní výkon. Některé moduly, které krátkodobě vynikají při intenzívním slunečním svitu v letním období, náskok často ztratí během podzimu a zimy, tedy při difúzním osvětlení. Rozdíl ve výnosu může vlivem kvality fotovoltaic kých panelů dosahovat až 10 % instalovaného výkonu. U kvalitních fotovoltaických panelů je udávána životnost až 30 let, přičemž jejich účinnost s rostoucím věkem klesá pouze mírně. Ještě po 25 letech provozu u nich lze očekávat 80 % původního výkonu. 7

10 Jak a kam instalovat? Základem fotovoltaické elektrárny je odpovídající počet fotovoltaických panelů. K jeho určení je nutné znát výkon panelu a místo a způsob umístění. Výchozí podmínkou pro všechna řešení je orientace na jižní stranu. Nejběžněji se setkáváme s trvalým uchycením fotovoltaických panelů na střeše domu, kde jsou uloženy na pevné nosné konstrukci pod stálým úhlem. Jako ideální řešení se jeví sedlová střecha se sklonem 25 až 45 orien tovaná na jih s možným odklonem na východ či západ přibližně 10 až 20. Lze využít i plochy s odlišnou orientací, účinnost celé elektrárny je však nižší. Pro ilustraci sedlová střecha průměrného rodinného domu poskytuje mezi 50 a 70 m 2 plochy pro instalaci fotovoltaických panelů. Je možné je upevnit na všechny typy střech bez nutnosti zásahu do izolačních vrstev. Pokud budou panely na střeše, není třeba řešit stavební povolení. Při použití pomocných konstrukcí je možná instalace i na rovné střeše. Fotovoltaické panely lze umístit také na fasádu rodinného domu. U modelového průměrného rodinného domu tak můžeme počítat ještě se 30 až 60 m 2 plochy stěny orientované na jih. Další z možností je umístění fotovoltaic kých panelů na zemi. Zde mohou být upevněny na pohyblivých osách řízených čidly a díky tomu sledovat dráhu Slunce. Vyšší počet pracovních hodin pak přináší vyšší účinnost. Co ještě budeme potřebovat? Kromě fotovoltaických panelů jsou pro instalaci nezbytné konstrukční prvky, zajišťující jejich stabilní a trvanlivé uchycení na střeše nebo jiné ploše. Ty musí odolávat počasí a vydržet v bezchybném stavu desítky let, proto je třeba jejich výběr nepodcenit. Spolehlivý dodavatel by měl používat pouze konstrukčně prověřené prvky z kvalitních materiálů a poskytovat je pro všechny typy instalací od standardní taškové střechy až po konstrukce na rovné plochy. Většina používaného materiálu na háky, úchyty nebo profi ly by měla být z nerezové oceli, případně z hliníku. V případě instalace na starší objekt se staticky zdravou střechou neznamená umístění panelů žádný problém. Hmotnost zařízení není velká a díky konstrukci je rozložena rovnoměrně po celé střeše. Akceptovatelná je i pálená taška, je však třeba počítat s její křehkostí a občasnou výměnou. Dodavatel by měl být schopen navrhnout nejvhodnější úchytný systém pro každou realizaci. U limitních projektů na střechy by pak neměl chybět projekt řešící ideální rozložení hmotnosti, u instalací na rovné plochy zase výpočet odolnosti konstrukčního řešení proti větru. 8

11 Princip zelených bonusů Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat ten, kdo ji vyrábí z obnovitelných zdrojů. Systém zelených bonusů je zakotven v Zákoně č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá vlastní elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou, má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu v Kč za MWh je pro každý druh obnovitelného zdroje každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Kromě panelů je potřeba kabeláž a jisticí a pomocné prvky. Nezbytnou součástí je také střídač (nebo střídače), protože solární panely vyrábí stejnosměrný proud, který je třeba kvůli připojení k distribuční síti převádět na běžně používaný střídavý. Střídače jsou elektronické přístroje, které převádějí stejnosměrné napětí na střídavé pomocí řízených polovodičových prvků. Střídavé napětí může být pomocí transformátorů následně transformováno na požadovanou výstupní hodnotu. Podle konstrukčního provedení lze rozlišit celou řadu různých typů střídačů. Střídače pro paralelní provoz se sítí pracují v systémech napojených na distribuční rozvodnou síť. Jejich výstupní napětí odpovídá napětí síťovému a je synchronní se síťovým kmitočtem. Tento typ se vyrábí v provedení jednofázovém i třífázovém. Z bezpečnostních důvodů musí tyto střídače neustále sledovat napětí v síti a při jeho výpadku ihned ukončit její napájení. V systémech přímo napojených na distribuční síť se zpravidla nepoužívají další akumulátory energie a veškerý solární proud se mění přímo na střídavý. Pro volbu vhodného střídače je rozhodující především jmenovitý výkon připojených fotovoltaických modulů a hodnota výstupního napětí těchto modulů. Účinnost střídačů (poměr výstupního výkonu ku vstupnímu) se dnes pohybuje mezi 90 až 98 %. Střídač je vhodné kvůli eliminaci ztrát umístit v blízkosti panelů a do hlavní budovy vést již střídavý proud. 9

12 Jak se fotovoltaické elektrárny liší? Podle připojení k distribuční síti rozlišujeme dva druhy fotovoltaických elektráren: Ostrovní systém představuje výrobu elektřiny v odlehlých místech, kde není elektrická síť. Využití nachází v chatách, karavanech a na dalších místech mimo dosah rozvodné sítě. Elektřina je skladována v bateriích. Tento systém označujeme termínem grid-off (mimo síť). V případě, že je solární elektrárna stavěna v elektrifi kované oblasti, doporučuje se připojit ji k rozvodné síti a prodávat nadbytečnou elektřinu. Tento systém je označován grid-on (na síti). V tomto případě je nutné uzavřít smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční soustavy. U rodinných domů se nejčastěji využívá zapojení v rámci elektrické sítě (grid-on). Fotovoltaická elektrárna se zpravidla připojuje na běžný domovní rozvod a hned za střídačem je instalovaný elektroměr pro měření množství vyrobené elektřiny. Aby bylo možné rozlišit proud odebíraný od dodávaného, je třeba ještě hlavní elektroměr nahradit takzvaným čtyřkvadrantním, o což se postará distribuční společnost. 10

13 Jak náročná je údržba a jaká je životnost? Stacionární fotovoltaická elektrárna je prakticky bezúdržbové zařízení. Přitom ovšem vycházíme ze základního předpokladu, že je sestavena z kvalitních prvků od výběru fotovoltaických panelů až po kvalitní konstrukční části pro stabilní a trvan livé uchycení. Samotné fotovoltaické panely mají vysokou životnost (20 až 30 let). Při venkovní instalaci jim nevadí déšť, sníh, kroupy a hluboký mráz, jejich provozu nebrání ani vysoké teploty. Kvalitní panely bývají testovány pro vítr o rychlosti až 180 km/h. Proti řadě možných rizik lze fotovoltaické panely pojistit. Pojištění, které běžně nabízí řada pojišťoven, kryjí rizika spojená s živelnými pohromami, vandalstvím, krádeží i výpadkem provozu. Elektrárny na střechách budov se zpravidla zahrnují do pojistky budovy. Cena se odvíjí od plochy instalace u malých elektráren lze počítat s částkou okolo Kč za rok. Výhodnost provozu fotovoltaické elektrárny je zřejmá. Podmínky jsou přitom nastaveny výhledově na dvacet let, což v současné době staví fotovoltaické elektrárny do pozice podnikatelského záměru s velmi malým, prakticky nulovým rizikem neúspěchu. Státní garance výkupních cen zaručuje nejen jistotu navrácení investovaných prostředků, ale i nezanedbatelný zisk. To vše jsou důvody, proč se dnes o boomu v této oblasti tolik hovoří. Současný rozmach by ale mohl nabýt nežádoucí živelnosti, navíc se u elektřiny z obnovitelných zdrojů potýkáme s problémem, že její výrobu lze jen stěží plánovat a tudíž i obtížně regulovat. Přebytek energie pak může přetížit přenosovou soustavu. Nic to však nemění na skutečnosti, že trend hledání ekologických zdrojů energie bude jedním z hlavních témat nejen v nejbližších dvaceti letech. 11

14 Kde hledat informace? zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb. vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 365/2007 Sb. vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen vyhláška ERÚ č. 81/2010 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Zdroje Česká agentura pro obnovitelné zdroje Česká průmyslová fotovoltaická asociace Joyce ČR, s. r. o. SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie Solartec, s. r. o. Solvin, s. r. o

15 Výstavba a servis fotovoltaických elektráren Výstavba komplexní služby, které zahrnují návrh, realizaci, administrativu i servis dotace Zelený bonus na dobu 20 let v případě výstavby do konce roku 2013 zajištění administrativy spojené s připojením na síť distributora na území Prahy a Roztok u Prahy možnost uplatnění 15% DPH (do 350 m² obytné plochy) licence na provoz po dobu 25 let s možností prodloužení cena od Kč do Kč za kwp bez DPH (včetně práce a dopravy materiálu) - platí pouze při současné objednávce služby Servis FVE (4 roky + 1 rok zdarma) Servis pravidelná roční prohlídka panelů odzkoušení funkčnosti měniče a připojení FVE kontrolní termovizní měření pravidelná povinná revize FVE 1x za rok výjezd technika na přání zákazníka v ceně každodenní dálkový dohled a kontrola FVE rozšířená záruka 5 let na všechny komponenty FVE V případě zájmu o bližší informace se obraťte na naše poradce. Veškeré služby PREměření, a. s., naleznete na PREměření, a. s. výstavba a servis FVE Tel: (Po-Pá hod)

16 Uvedené publikace a řadu dalších si můžete zdarma vyzvednout v Centru energetického poradenství PRE nebo stáhnout na Název kapitoly Pasivní domy Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Okna Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace OB :53:10 Rady, tipy, informace Publikaci Fotovoltaika vydala pro své zákazníky Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Zákaznická linka PRE: Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), Praha Texty: Centrum energetického poradenství PRE, Net Press Media Obrázky: PRE, Net Press Media Grafické zpracování: Net Press Media Vyšlo v Praze v červenci 2013

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí Schüco adresa pro okna a solární systémy Systémový koncept Schüco garantuje stavebníkům kompletní a perfektně vzájemně sladěnou paletu produktů pro všechny oblasti opláštění budov: Okna a balkónové dveře

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

STAVBY FOTOVOLTAICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti

Více

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova přednášky Optimalizace provozu FVE Systém výkupu vyrobené energie Cenová

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Ohleduplný k životnímu prostředí Estetický vzhled Nízká hmotnost Úspora financí Odolnost Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Pokrokové

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova vypracoval Ing. Petr Vencovský za společnost Solarhaus s.r.o. Dne 25.1.2009 Verze 1 Obsah 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému...

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA RD HVĚZDONICE ČP. 68... 5 Výběr řešení... 5 Funkce zařízení...

Více

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte?

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte? Kolik energie opravdu vyrábíte? Kontrola výkonů a kvality solárních panelů Zjištění možné závady sledováním neodpovídajícího výkonu solární elektrárny, nebo profesionálním monitoringem Proměření pomocí

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Fotovoltaické demonstrační zařízení. Varnsdorf

Fotovoltaické demonstrační zařízení. Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Obsah Obsah... 2 Rejstřík obrázků... 5 Rejstřík tabulek... 8 1. Úvod... 9 2. Úvod do tématiky... 10 2.1 Sluneční energie...10 2.2 Slunce...12 2.3 Využitelnost

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Příspěvek na tepelné čerpadlo Energeticky úsporná řešení Příspěvek na tepelné čerpadlo Chcete ušetřit více než 50 % nákladů na energie? Chcete mít kvalitní a ekologický systém vytápění a ohřevu vody? Proč tepelné čerpadlo? Mnoho prozíravých

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

SNÍŽENÍ EMISÍ V DOPRAVĚ POMOCÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘECHÁCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

SNÍŽENÍ EMISÍ V DOPRAVĚ POMOCÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘECHÁCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SNÍŽENÍ EMISÍ V DOPRAVĚ POMOCÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘECHÁCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK Tomáš Zedník VOŠS a SPŠS, Praha

Více

SEŠIT PROFESIONÁLA S2

SEŠIT PROFESIONÁLA S2 S2 SOLÁRNÍ SYSTÉMY OBSAH S2 Fotovoltaické systémy... 1 Princip činnosti... 1 Solární panely... 1 Monokrystalické... 2 Polykrystalické... 3 Amorfní... 3 Vlastnosti panelů... 3 Montáž panelů... 4 Sluneční

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více