Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou do našich rukou. Představy a nároky každého z nás jsou rozdílné a našim úkolem je vytvořit Vám pobyt dle Vašich potřeb. Předpokladem příjemné dovolené je dobrá informovanost a jasné vztahy mezi Vámi a naší cestovní kanceláří. Věnujte proto pozornost těmto Všeobecným smluvním podmínkám. I. Vznik smlouvy Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb společnosti HORIZONT TRAVEL, s.r.o. (dále HORIZONT TRAVEL) jsou: a) HORIZONT TRAVEL, který vstupuje do smluvního vztahu prostřednictvím své sítě (ať svých poboček nebo externích prodejních míst). b) Zákazníci, ať fyzické nebo právnické osoby (dále zákazníci). II. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše nabývají účinnosti provedením rezervace. III. Cena a rozsah služeb HORIZONT TRAVEL je oprávněn: a) Požadovat úhradu plateb za ubytování splatných při rezervaci pobytu. b) Požadovat úhradu souvisejících služeb (doprava, strava atp.). Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v ubytovacím poukazu. Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. IV. Práva a povinnosti ZÁKAZNÍKA: 1.1 Právo vyžádat u HORIZONT TRAVEL potřebné informace o potvrzených službách. 1.2 Právo být seznámen o případných změnách, rozsahu služeb, cen atd.

2 1.3 Právo zrušit svoji účast kdykoli a to odstoupením od smlouvy dle článku VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek. 1.4 Právo na reklamaci v případě nedodržení smluvené kvality dovolené (viz čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek). Reklamaci může uplatnit pouze objednavatel dovolené. 1.5 Povinnost vyvinout součinnost a poskytnout cestovní kanceláři HORIZONT TRAVEL veškerou dokumentaci k zajištění požadované dovolené. HORIZONT TRAVEL: 2.1 HORIZONT TRAVEL je povinen zajistit zákazníkovi řádně objednanou dovolenou. 2.2 HORIZONT TRAVEL je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit místo nebo termín pobytu. Takovéto změny je HORIZONT TRAVEL povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami či je změna oznámena později, je zákazník oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět částku uhrazenou dle ubytovacího poukazu. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady. 2.3 Povinnost poskytnout slevu přiměřenou prokázané reklamaci (pokud dohodnuté služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě). 2.4 HORIZONT TRAVEL odpovídá pouze za písemné informace o poskytovaných službách. 2.5 HORIZONT TRAVEL nenese odpovědnost za třetí osoby poskytující služby na místě určení dovolené, za změnu ceny dopravy atd.. V. Stornovací podmínky a změny Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy (zrušit smluvní vztah). Smluvní vztah je zrušen zasláním písemného oznámení o rušení rezervace. Poté je smluvní vztah ukončen a rezervace stornována ke dni doručení písemného oznámení do sídla cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL. Individuálně objednané služby, ať na místě určení nebo spojené s dovolenou (doprava atd.) podléhají stornovacím podmínkám a poplatkům příslušného poskytovatele. Při zrušení objednávky je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři HORIZONT TRAVEL následující storno poplatky před odjezdem: kdykoliv do 4 týdnů: storno poplatek Kč. 4 až 3 týdnů: storno poplatek Kč. 3 až 2 týdnů: Kč. 2 až 1 týdny: Kč.

3 1 týden a méně nebo v případě nenastoupení k pobytu: 100% z ceny. U reklamních pobytů činí storno vždy výši složené kauce a v případě dalších uhrazených plateb též dopočet do storna dle bodu V. odst. 4, vždy však maximálně do výše ceny pobytu. 6. HORIZONT TRAVEL může na základě přání zákazníka provést změnu jména či jmen cestujících osob, je-li to dle okolností možné a to za poplatek 500 Kč/osoba. 7. V případě přání zákazníka provést změnu délky pobytu, změnu destinace a dalších náležitostí smlouvy se postupuje jako v případě odstoupení od smlouvy není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 8. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede HORIZONT TRAVEL nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna VI. Reklamace V případě, že rozsah nebo kvalita služeb předem dohodnutá byla nižší, vzniká zákazníkovi nárok na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu u pověřené osoby poskytující ubytování či související služby (například recepce hotelu) a vyrozumět neprodleně z místa pobytu telefonicky HORIZONT TRAVEL v případě, kdy nebylo poskytovatelem ubytování či služby reklamaci vyhověno, aby mohl být ze strany HORIZONT TRAVEL učiněn pokus ke sjednání okamžité nápravy v místě pobytu. V případě nemožnosti nápravy reklamace přímo na místě má zákazník právo uplatnit reklamaci po návratu a to bezodkladně, nejpozději však 3 měsíce po návratu z dovolené. Zákazník je povinen k takové reklamaci přiložit písemné potvrzení, že reklamace byla učiněna u osoby poskytující ubytování či jinou službu a že této reklamaci nebylo nebo nemohlo být vyhověno. HORIZONT TRAVEL má právo využít 30-ti denní lhůty k vyřešení reklamace, přičemž zákazník poskytne veškeré podklady pro zdárné vyřešení reklamace. Pokud, i přes veškeré úsilí HORIZONT TRAVEL zajistit ničím nerušenou dovolenou, dojde ke změně ubytování, avšak dodržení dohodnuté úrovně, nelze nárokovat reklamaci. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti HORIZONT TRAVEL (viz major), nevzniká zákazníkovi nárok na slevu nebo úhradu (jedná se např. o stravovací služby, služby nad rámec sjednané dovolené atd.). Po uplynutí lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy mělo být plnění smlouvy ukončeno, jinak právo zaniká. VII. Další ujednání

4 Pro příjemně strávenou a ničím nerušenou dovolenou uvádíme následující: Zákazník a další ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat ubytovací provozní řád apartmánů Cihlářka a dodržovat pokyny správce. Zákazník bere na vědomí, že v zimním období není objekt dostupný vozem a dopravu zajišťuje po dohodě správce příslušnou technikou a to na náklady zákazníka, dle ceníku služeb, není-li v ubytovacím poukazu uvedeno jinak. Je-li dopravné součástí ubytovacích služeb, je tato skutečnost uvedena v rozpisu přiloženém k ubytovacímu poukazu. V takovém případě vzniká zákazníkovi nárok na 1x hromadný vývoz skupiny a 1x hromadný svoz za pobyt. Zákazník je povinen respektovat smluvený čas dopravy, jinak je povinen zajistit si cestu sám. Zákazník bere na vědomí, že služby resortu jako je wellness, posilovna, grilovací domek atd. je možné využívat po dohodě se správcem v rámci aktuálně volné kapacity dle příslušného ceníku služeb, není-li v ubytovacím poukazu uvedeno jinak. Zákazník je povinen předložit ubytovací poukaz při příjezdu včetně rozpisu objednaných služeb. V období před a po sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení a služby, nad rámec dohodnutých, nejsou k dispozici. Zákazník je povinen dodržet čas nástupu a odjezdu uvedený na ubytovacím poukazu. Zákazník je povinen uhradit veškeré objednané služby, které nejsou součástí pobytu předem nebo dle dohody se správcem nejpozději den před odjezdem. Zákazník ručí za škody způsobené na vybavení. Nekompletnost nebo neúplnost vybavení je zákazník povinen oznámit správci ihned po převzetí apartmá. VIII. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dne a vztahují se na ubytování poskytované v resortu Cihlářka v Krkonoších. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy. Všeobecné podmínky platí pro všechny cestující osoby, přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí zákazník. Zákazník podpisem ubytovacího poukazu potvrzuje, že mu jsou známy veškeré skutečnosti v cenovém rozpisu a ve Všeobecných smluvních podmínkách, a že s nimi souhlasí a přijímá je. Přejeme Vám hezkou a ničím nerušenou dovolenou s cestovní kanceláří HORIZONT TRAVEL

5 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů Souhlasím, aby mé osobní údaji (uvedené v této smlouvě) zpracovávala cestovní kancelář HORIZONT TRAVEL v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Tento souhlas se také vztahuje na další nabyvatele či zpracovatele těchto dat (především za účelem zprostředkování zájezdu, dopravy, ubytování a pojištění cestujících). Prohlašuji, že jsem zmocněn a tímto uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odstavec 2 zákona č. 101/2000 rovněž i jménem všech osob uvedených v této cestovní smlouvě

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy společnosti Thomas Cook Austria AG organizované pořadateli označenými zkratkami OES a OGO: Cestovní

Více