UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze Listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014"

Transkript

1 CS 2014 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace určená pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek, směsí podléhajících značení. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku českých a slovenských bezpečnostních listů, datových listů a etiket. Automaticky klasifikuje vloženou směs podle zadaných klasifikačních kritérií uložených u jednotlivých obsažených látek. Klasifikace probíhá jak podle DPD (REACH), tak i podle CLP. Verze Listopad 2014

2 1 SBLCore 2014 OBSAH Instalace a nastavení... 4 První instalace... 4 Základní požadavky pro INSTALACI... 5 Aktualizace programu ze starší verze... 5 Z verze 8.0 a vyšší... 5 Ze starších verzí ( )... 5 Základy práce s programem... 6 Skupina soubory... 6 Skupina bezpečnostní listy / látky / adresář Skupina pohled Skupina náhled Skupina zobrazení Skupina aplikace Bezpečnostní listy Založení nebo revize bezpečnostního listu Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 3. Složení/informace o složkách ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku ODDÍL 7: Zacházení a skladování ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti ODDÍL 10: Stálost a reaktivita ODDÍL 11: Toxikologické informace ODDÍL 12: Ekologické informace ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování ODDÍL 14: Informace pro přepravu... 26

3 2 SBLCore 2014 ODDÍL 15: Informace o předpisech ODDÍL 16: Další informace ODDÍL 17: Etiketa ODDÍL 18: Přílohy Úprava vzhledu bezpečnostního listu Písmo (font) Logo Okraje stránky Vodoznak KLASIFIKACE Etikety Vytváření etikety Součásti etikety nebo štítku Látky Založení nebo revize látky Adresář Založení nebo úprava kontaktu z adresáře Vyhledávání, filtrování a seskupování záznamů Filtrační řádek Seznam posledních filtrů Editor filtru Seskupení Zobrazení bezpečnostních listů obsahujících vybranou látku Práce se soubory Soubory (bezpečnostní listy) v tisknutelném formátu Soubory v datovém formátu Uložení dat do souboru Nahrání dat ze souboru Časté dotazy Jak zjistím, které bezpečnostní listy obsahují látku XY?... 42

4 3 SBLCore 2014 Jak zjistím které bezpečnostní listy nebo látky jsou klasifikovány větou XY nebo SYMBOLEM XY? Jak vytisknout seznam hořlavých (nebo jiných) směsí? Jak uložit soubor s bezpečnostními listy směsí od jednoho výrobce? Jak obnovit data po kolapsu počítače? Jak vytvořit etiketu ve formátu PDF?... 43

5 4 SBLCore 2014 INSTALACE A NASTAVENÍ Instalační balíček je po registraci ke stažení na Protože součástí licence jsou i aktualizace programu, budete po registraci dostávat na registrovanou ovou adresu notifikace o nových verzích. Tyto notifikace můžete kdykoliv zrušit. Instalace probíhá standardním instalačním dialogem, ve kterém je nezbytné odsouhlasit licenční smlouvu. Pro instalaci mohou být nezbytná správcovská oprávnění k počítači, tj. být přihlášen jako správce. Instalací dojde k vytvoření zástupce na ploše a v nabídce START. PRVNÍ INSTALACE Při prvním spuštění programu budete dotázáni na databázi, do které budou ukládány všechny bezpečnostní listy a látky. Můžete vytvořit novou databázi, nebo se připojit k již existující. Databázi můžete později změnit pomocí tlačítka NASTAVENÍ DATABÁZE v hlavním okně aplikace. Dalším krokem je aktivace Vaší licence. Zde zadejte údaje, které jste obdrželi po zakoupení licence (Název firmy a licenční klíč). Pokud chcete aplikaci jen vyzkoušet, zaškrtněte vybranou variantu aplikace a ta bude spuštěna bez zadávání licenčního klíče.

6 5 SBLCore 2014 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI Operační systém Microsoft Windows 2000 nebo vyšší, doporučeno Windows 7 nebo Windows 8.NET Framework 4, který je součástí automatických aktualizací systému Windows, u novějších edic je přímo součástí operačního systému. Také je ke stažení na AKTUALIZACE PROGRAMU ZE STARŠÍ VERZE Z VERZE 8.0 A VYŠŠÍ Aktualizaci provede instalační balíček automaticky. Před instalací není nutné předchozí verzi odebírat. Po prvním spuštění budete dotázáni na automatický UPGRADE DATABÁZE na poslední verzi. V případě, že používáte více instalací s přístupem do jedné databáze, musí být všechny instalace ve stejné verzi. ZE STARŠÍCH VERZÍ ( ) Instalace SBLCore 2014 nemá na starší verze žádný vliv. Instaluje se do jiné složky a obě verze mohou běžet současně. Nová instalace vytvoří nového zástupce. Libovolné soubory ze starší verze můžete jednoduše naimportovat tlačítkem OTEVŘÍT (IMPORTOVAT). Pozor! Nepřipojujte databázi ze starších verzí programu. Místo toho vytvořte novou databázi a data do ní naimportujte tlačítkem OTEVŘÍT (IMPORTOVAT).

7 6 SBLCore 2014 ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Hlavní okno programu obsahuje dvě základní části ovládací panel s tlačítky (v horní části), a pracovní okna se záložkami. V části ZOBRAZENÍ ovládacího panelu můžete vybírat, které seznamy budou zobrazeny mezi pracovními okny. Ovládací panel programu je rozdělen na několik skupin, které jsou vysvětleny samostatně. SKUPINA SOUBORY IMPORT Umožňuje importovat datové soubory s bezpečnostními listy nebo látkami do databáze. V programu lze importovat soubory i ze starších verzí programu. Je umožněno importovat tyto soubory (přípony): SBL KDF BL NL KN Datový soubor SBLCore. Veškerá data exportovaná z nové verze programu mají tuto příponu a mohou obsahovat jak bezpečnostní listy, tak i látky. Soubor tohoto typu je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku, než soubory ze starších verzí. Databáze SBLCore. Lze naimportovat databázi KDF z libovolné verze SBLCore. KDF soubor je možné používat například jako zálohu veškerých dat v programu. Soubor bezpečnostních listů ze starších verzí aplikace. Soubor nebezpečných látek ze starších verzí aplikace. Soubor kontaktů (adresáře) ze starších verzí aplikace.

8 7 SBLCore 2014 Pokud již v databázi jsou nějaká data, jsou při importu porovnávána s nově nahrávanými položkami. Pokud je stejná látka v databázi a v importovaném souboru, budete dotázáni, kterou z nich v databázi ponechat. Barevně rozlišení: Červeně jsou rozlišeny položky, které se nacházejí s jinou hodnotou v databázi a s jinou hodnotou v importovaném souboru. Modře jsou položky, které se nacházejí pouze v importovaném souboru. Zeleně jsou položky, které se nacházejí pouze v databázi. Černě jsou položky bez rozdílů. Význam tlačítek: DOPLNIT přidá modré položky do databáze PONECHAT OBĚ LÁTKY v databázi bude látka 2x PŘEPSAT zůstane pouze látka z importovaného souboru (vlevo) PŘESKOČIT zůstane pouze látka z databáze (vpravo)

9 8 SBLCore 2014 EXPORT Ukládání datových souborů s bezpečnostními listy nebo látkami. V dialogu vyberte co všechno má výsledný soubor obsahovat. Možnosti výběru jsou závislé na počtu a typu vybraných položek v seznamu. Více položek v seznamu bezpečnostních listů nebo v seznamu látek můžete vybrat s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT a současným výběrem záznamů. Ukládání jiných než datových souborů se v aktuální verzi aplikace provádí tlačítkem náhled a poté pomocí menu export. Tímto způsobem je možné ukládat soubory ve formátu PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, BMP, PNG, JPEG, GIF a několika dalších. Více informací o exportu do těchto formátů je popsáno v příslušné kapitole. VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY / VYBRANÉ LÁTKY Před exportem můžete v seznamu vybrat jednu nebo více položek, například bezpečnostních listů nebo látek podle vybraného seznamu. Více položek v seznamu vyberete s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT. Do souboru budou automaticky zahrnuty všechny související položky (např. látky). Příklad exportu bezpečnostních listů pouze od jednoho výrobce: V seznamu bezpečnostních listů vyfiltrujte bezpečnostní listy od vybraného výrobce pomocí filtračního řádku (více informací o filtrování v samostatné kapitole). Klávesami CTRL+A vyberte všechny vyfiltrované záznamy a klepněte na tlačítko ULOŽIT (EXPORTOVAT). Nyní budete mít možnost exportovat pouze vybrané bezpečnostní listy. VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY Export všech bezpečnostních listů z databáze. Do souboru budou přidány látky obsažené v bezpečnostních listech. VŠECHNY LÁTKY Export všech látek z databáze. V kombinaci s položkou VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY můžete vyexportovat všechny listy včetně všech látek, i když látky nejsou v listech obsaženy. VŠECHNY KONTAKTY Export všech kontaktů (výrobci, dovozci apod.) z adresáře. Položku je možné kombinovat s libovou další položkou nebo exportovat adresář samostatně.

10 9 SBLCore 2014 ZÁLOHA KOMPLETNÍ DATABÁZE Export celé databáze do jednoho souboru s příponou sbl. EXPORTOVAT VE FORMÁTU MDB Export databáze ve formátu MS Access. Pomocí šipky u tlačítka EXPORT, můžete vybrat ještě další možnosti exportu datových souborů. DATOVÝ SOUBOR SBL Má stejný účinek jako klepnutí na horní část tlačítka (bez rozbalování) VYBRANÝ BL XML PRO REGISTR CHES (CHLAP) Export bezpečnostního listu ve výměnném datovém formátu pro přenos do registru CHES. Registr CHES je na adrese https://snzr.ksrzis.cz/snzr/ozn/ a přijímá právě tyto XML soubory. VYBRANÝ BL PDF Zkratka pro export vybraného BL do formátu PDF bez vytváření náhledu. VYBRANÝ BL SBL export. Zkratka pro export jednoho vybraného BL do formátu SBL bez nutnosti výběru v dialogu pro SYNCHRONIZACE ETIKET S MS SQL Umožňuje synchronizovat data etiket do databáze MS SQL pro použití v jiných informačních systémech. Je potřeba vybrat název existujícího SQL serveru, název databáze a způsob přihlášení.

11 10 SBLCore 2014 Tabulky s daty budou vytvořeny a naplněny. Pokud již stejné tabulky v databázi jsou, dojde pouze k aktualizaci změněných dat. ZÁLOHA Zobrazí rozhraní se seznamem záloh databáze. V rozhraní je možné provádět zálohy, nastavit automatické zálohy, obnovovat data ze záloh.

12 11 SBLCore 2014 SKUPINA BEZPEČNOSTNÍ LISTY / LÁTKY / ADRESÁŘ Název skupiny je závislý na vybraném seznamu viz skupina ZOBRAZENÍ. NOVÝ Nová položka zobrazeného seznamu (nový bezpečnostní list, látka nebo kontakt). Otevře nové okno pro ruční zadávání údajů. Další informace k novému bezpečnostnímu listu nebo látce jsou v příslušné samostatné kapitole. V případě vytváření bezpečnostního listu je potřeba vybrat jazyk, ostatní položky jsou pro všechny jazyky dohromady (kontakty a látky). DUPLIKOVAT Vytvoří duplikát vybraného bezpečnostního listu nebo nebezpečné látky. Praktické zejména při vytváření podobných bezpečnostních listů. UPRAVIT Otevře vybraný bezpečnostní list, látku nebo kontakt pro editaci. SMAZAT Odstraní vybrané bezpečnostní listy, látky nebo kontakty. Více položek můžete vybírat, pokud při výběru položek podržíte klávesu CTRL nebo SHIFT. Není možné odebrat látku nebo kontakt, které jsou obsažené v bezpečnostním listě. V takovém případě budete upozorněni, v kterém listě se nachází. SKUPINA POHLED OBNOVIT Načte vybraný seznam znovu z databáze. Toto je potřebné pouze pokud používáte SBLCore na síti společně s dalšími uživateli a chcete vidět změny, které provedli ostatní uživatelé. V ostatních případech se seznam obnovuje automaticky po jakékoliv změně. TISK SEZNAMU Umožňuje vytisknout vybraný seznam bezpečnostních listů, látek nebo kontaktů. Při tisku je zohledněno nastavení sloupců i filtrování a seskupování. Pomocí tlačítka VÝBĚR SLOUPCŮ vyberte, které sloupce ze seznamu chcete tisknout, pomocí filtru vyberte, které záznamy chcete tisknout. V náhledu můžete upravit

13 12 SBLCore 2014 okraje, orientaci papíru i velikost papíru. Výsledek můžete vytisknout na tiskárnu nebo tlačítkem EXPORT uložit do souboru (PDF, DOC, XLS, HTML, CSV, TXT, apod.). VÝBĚR SLOUPCŮ Umožňuje vybírat sloupce, které budou viditelné v seznamu. Zobrazí okno VLASTNÍ NASTAVENÍ, do kterého je možné přetahovat nepotřebné sloupce nebo naopak přidat další sloupce do seznamu. Jednoduše uchopte záhlaví sloupce myší a přetáhněte jej na vybrané místo.

14 13 SBLCore 2014 FILTROVÁNÍ ZÁZNAMŮ Zobrazí okno pro pokročilé filtrování vybraného seznamu. V dialogovém okně zobrazí aktuální filtr, který je možné nadále upravovat. K dispozici je velké množství použitelných operátorů, které je možné do filtru jednoduše naklikat. Příklad: Chceme vyfiltrovat bezpečnostní listy, které neobsahují symbol F, ale obsahují větu R-41. Ve filtračním dialogu vybereme sloupec SYMBOLY, operátor NEOBSAHUJE a připíšeme F. Klepnutím na tlačítko (+) přidáme další podmínku filtru, vybereme sloupec R VĚTY, operátor OBSAHUJE a připíšeme 41. Stejný filtr je vyznačen na přiloženém obrázku. Podmínky filtru je možné libovolným způsobem kombinovat. Vztah mezi podmínkami může být A (AND) a NEBO (OR), přičemž je možné podmínky kombinovat ve více skupinách. Vztahy a úrovně můžete nastavovat klepnutím na kořen podmínky (na obrázku editoru filtru červené A). FILTROVAT BL S LÁTKOU Nejprve se zeptá na konkrétní látku a poté zobrazí seznam bezpečnostních listů, které ji obsahují.

15 14 SBLCore 2014 SKUPINA NÁHLED NÁHLED BEPZEČNOSTNÍ LIST Zobrazí náhledové okno bezpečnostního listu, které je možné následně využít k tisku, exportu nebo změně vzhledu bezpečnostního listu. Výchozí výstup je stránka A4, velikost papíru je možné změnit pomocí tlačítka VELIKOST. Tlačítkem okraje můžete nastavit jinou velikost okrajů. Okraje můžete měnit i ručním posunutím čárkovaně vyznačených okrajů v náhledu. Do náhledu můžete vložit textový nebo obrazový vodoznak a nastavit jeho parametry následujícím dialogem. Tlačítkem export můžete sestavu uložit do souboru ve formátu PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV nebo jako obrázky ve formátu BMP, GIF, JPEG, PNG a několika dalších.

16 15 SBLCore 2014 NÁHLED - ETIKETA Náhled, tisk a export etiket. Vzhled a prvky etikety jsou na rozdíl od předchozích verzí SBLCore uloženy jako součást BL. Při vytváření náhledu je možné změnit velikost etikety nebo velikost stránky. Etiketu je možné z náhledu vyexportovat jako PDF/RTF soubor nebo jako obrázek BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF. Na jednu stránku můžete umístit více etiket, pokud zvolíte možnost ARCH ETIKET.

17 16 SBLCore 2014 NÁHLED DATOVÝ LIST (C)/(D) Zobrazí náhledové okno datového listu složek typ C nebo D - podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentech. ULOŽIT JAKO PDF Rychlá volba pro ukládání bezpečnostního listu do PDF souboru bez zobrazení náhledu.

18 17 SBLCore 2014 SKUPINA ZOBRAZENÍ ZOBRAZIT BEZPEČNOSTNÍ LISTY Přepne zobrazení programu na seznam bezpečnostních listů. V tomto zobrazení je možné zakládat, tisknout a exportovat bezpečnostní listy. Více informací o zakládání a editaci bezpečnostního listu je v kapitole BEZPEČNOSTNÍ LISTY. ZOBRAZIT LÁTKY Přepne zobrazení programu na seznam nebezpečných látek. V případě, že je tento seznam zavřený, otevře jej. V tomto zobrazení je možné zakládat nové nebo upravovat stávající nebezpečné látky. Více informací o zakládání nové látky nebo editaci existující látky je v kapitole LÁTKY. ZOBRAZIT ADRESÁŘ Přepne zobrazení programu na seznam kontaktů (výrobci, dovozci, distributoři apod.). V případě, že je tento seznam zavřený, otevře jej. V tomto zobrazení je možné zakládat nové nebo upravovat stávající kontakty. Více informací o kontaktech a firemním logu do bezpečnostního listu je v kapitole ADRESÁŘ. FILTROVAT BL S LÁTKOU Tlačítko je k dispozici pouze v zobrazení látek. Přepne zobrazení programu na filtrovaný seznam bezpečnostních listů, jsou zobrazený pouze listy obsahujících vybranou látku. To je praktické například pro zjištění dotčených bezpečnostních listů v případě změny klasifikace nebezpečné látky. Pokud tlačítko použijete v zobrazení bezpečnostních listů, zobrazí se seznam látek, vyberte jednu z nich a klepněte znovu na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU.

19 18 SBLCore 2014 SKUPINA APLIKACE NASTAVENÍ Změna globálního nastavení aplikace. DATABÁZE - změna databáze, ke které je program připojen. Můžete založit novou databázi nebo se připojit k existující databázi, například na síti. ZÁLOHY automatické zálohování (do složky nebo do DropBoxu služba umožňující zálohovat data na internetu). GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ nastavení jazyka aplikace a výchozí jazyk bezpečnostních listů, nastavení kontroly pravopisu. BEZPEČNOSTNÍ LISTY - změna fontu použitého v bezpečnostních listech, logo zobrazované na bezpečnostních listech, zápatí. ETIKETY rozlišení ukládaných obrázků etiket O APLIKACI Informace o instalované verzi aplikace, registrovaném uživateli, možnostech aktualizací a odsouhlasené licenční smlouvě.

20 19 SBLCore 2014 BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZALOŽENÍ NEBO REVIZE BEZPEČNOSTNÍHO LISTU K úpravě bezpečnostního listu se v zobrazení bezpečnostních listů dostaneme následujícími způsoby: Založit nový bezpečnostní list tlačítkem NOVÝ nebo tlačítkem DUPLIKOVAT Upravit stávající bezpečnostní list tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu V editoru bezpečnostního listu se můžeme pohybovat rolováním nebo pomocí číslovaných záložek oddílů v záhlaví. Jednotlivé oddíly obsahují obvykle tlačítka INFO a VÝCHOZÍ. INFO zobrazí okno nápovědy k vyplnění údajů vybraného oddílu. Tlačítko VÝCHOZÍ doplní výchozími hodnotami vybraná pole v oddílu. Automatická kontrola pravopisu průběžně podtrhává chybná slova nebo slova, která nejsou ve slovníku. Tlačítkem ZKONTROLOVAT PRAVOPIS provedete kontrolu celého dokumentu. Funkce pro kontrolu pravopisu je možné přenastavit pomocí tlačítka NASTAVENÍ v hlavním okně aplikace. Některá pole bezpečnostního listu musí být před uložením povinně vyplněna. Taková pole jsou označena oranžovou šipkou. Do databáze list zapíšete tlačítkem ULOŽIT. V průběhu tvorby bezpečnostního listu můžete kdykoliv zobrazit náhled (tlačítko NÁHLED). Zobrazením náhledu dojde taktéž k uložení listu do databáze. Oddíly editoru bezpečnostního listu neodpovídají vždy výslednému oddílu v tištěné formě bezpečnostního listu. Například složení směsi se v programu zadává již v oddíle 2, aby bylo možné provést automatickou klasifikaci. V náhledu bezpečnostního listu však budou všechny složky uvedeny v oddílu 3, tak jak to má správně být.

21 20 SBLCore 2014 Tlačítkem VYTVOŘIT SLOVENSKOU VERZI nebo VYTVOŘIT ANGLICKOU VERZI můžete bezpečnostní list převést do vybraného jazyka. Zákonné texty, jako forma bezpečnostního listu, R věty apod. se přeloží automaticky do zákonné formy v daném jazyce. Výchozí hodnoty se převedou na příslušné výchozí hodnoty stejného významu. Položky, které aplikace nedokáže přeložit automaticky, zůstanou červeně podbarvené tyto položky je nutné ručně zkontrolovat.

22 21 SBLCore 2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Oddíl stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje, a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace. Jako první je nezbytné vybrat typ bezpečnostního listu látka nebo směs. Na základě toho jsou k dispozici některé další položky a možnosti, které se vztahují pouze k látce nebo směsi. Podrobnosti k vyplnění ostatních polí v oddíle zobrazíte tlačítkem INFO. Pole s výrobcem, dovozcem, distributorem apod. se vyplňuje na základě ADRESÁŘE. Více informací o zakládání nových kontaktů a nastavení firemního loga je v kapitole adresář. ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Oddíl popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností. Na začátku oddílu je několik polí, jejichž vyplnění je nezbytné pro provedení automatické klasifikace. Tato pole jsou označena zeleným pruhem. Látky se přidávají tlačítkem PŘIDAT LÁTKU. Přidáním látky do bezpečnostního listu se vytvoří její kopie, takže změna v látce neovlivní obsah bezpečnostního listu. Pokud později budete chtít látku v bezpečnostním listě aktualizovat podle změn v databázi látek, stiskněte tlačítko ZKONTROLOVAT AKTUÁLNOST LÁTEK, čímž dojde ke kontrole aktuálnosti látek. V dialogu pro výběr látky je možné látku vyhledat pomocí prvního filtračního řádku nebo tlačítkem ZALOŽIT NOVOU LÁTKU DO DATABÁZE vytvořit novou. Zakládání a editace látky je popsána v samostatné kapitole LÁTKY. Jako doplněk k aplikaci SBLCore nabízíme databázi závazně klasifikovaných látek z nařízení ES 1272/2008 v platném znění, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro klasifikaci. Databázi látek připravujeme na míru, podle potřeb klienta. Při přidávání látky se zadává její koncentrace (% hmotnosti) ve směsi. Možné formáty koncentrací: Varianta Příklad Způsob zadání Přesná koncentrace 10,2 % 10,2 Rozmezí 1-5 % 1-5 Méně než <8 % <8 Méně nebo rovno než 5 % <=5 Rozmezí, ale méně než 1-<5% 1-<5 Zaškrtnutím zobrazit na etiketě ovlivníte zobrazení látky také v bodu 2.2 bezpečnostního listu. Tlačítkem PŘIDAT SMĚS je možné přidat všechny látky vybrané směsi. Koncentrace látek je přepočtena podle koncentrace vkládané směsi.

23 22 SBLCore 2014 Koncentraci látky ve směsi a zobrazení na etiketě je možné měnit poklepáním na látku. Tlačítkem UPRAVIT je možné změnit parametry látky. Změna látky se v bezpečnostním listě projeví až po vybrání ZKONTROLOVAT AKTUÁLNOST LÁTEK a potvrzení změny v BL. Pokud jsou v databázi novější informace, budete dotázáni, jestli bezpečnostní list aktualizovat. Zaškrtávací políčka PARFÉM a BARVIVO jsou určena pouze pro datový list složek. Všechny látky s výběrem barvivo nebo parfém se v datovém listu zobrazí společně pod společným názvem barvivo/parfém. Oddíl obsahuje TLAČÍTKO KLASIFIKOVAT, které umožňuje provést automatickou klasifikaci na základě hodnot zadaných v polích označených zeleným pruhem, je proto vhodné nejprve tato pole vyplnit. Klasifikace je zejména závislá na obsažených nebezpečných látkách. Celý průběh klasifikace a práce s klasifikační rozvahou je popsán v samostatné kapitole KLASIFIKACE.

24 23 SBLCore 2014 Tlačítko DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ P VĚTY vybere doporučené věty pro CLP klasifikaci a dá na výběr i další volitelné věty. U každé věty je zobrazena poznámka, za jakých podmínek by měla být věta vybrána. Pro správný výběr vět je nutné správně vyplněné použití směsi (pro profesionální použití nebo pro spotřebitele). Tlačítko DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ S VĚTY vybere povinné věty pro DPD klasifikaci. Pokud jsou i nějaké doporučené S věty, SBLCore se zeptá, jestli je má přidat. Pro správný výběr vět je nutné správně vyplněné použití směsi (pro profesionální použití nebo pro spotřebitele). Všechny standardní věty a symboly je možné ručně vybírat klasifikačním dialogem. Klasifikační dialog nabízí všechny možné varianty. V případě výběru dvou nekompatibilních hodnocení vybere automaticky přísnější variantu a méně přísnou variantu odebere (například pro DPD: po ručním vybrání R věty 11 a 12 zůstane v listu pouze věta R12).

25 24 SBLCore 2014 ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Oddíl popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Oddíl popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti. Výchozí hodnoty oddílu vycházejí z publikace "Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám" (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Výběr správných výchozích hodnot se provádí automaticky podle převažujícího rizika. Je možné ručně do výběru zasáhnout a změnit převažující riziko pomocí výběrového pole. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Oddíl popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

26 25 SBLCore 2014 V oddíle se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nepříznivé účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno. ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Oddíl uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi. Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto oddíle bezpečnostního listu v souladu s informacemi uvedenými pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice prokazujícími řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu. Položky materiál obalu a zvláštní značka jsou použity při vytváření etikety. Při zadávání parametrů etikety je však možné zvolit, že tyto údaje pro etiketu nebudou použity. Další informace k etiketám jsou v samostatné kapitole ETIKETY. Piktogramy pro etiketu MATERIÁL OBALU - Značka se třemi šipkami a označením materiálu obalu (např. PET). Pro tisk piktogramu musí být zvolen materiál obalu v oddíle 7 bezpečnostního listu. Šipky s číslem a zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům povinnost uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných součástí výrobků. VHODIT DO KOŠE - Panáček s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. NEVHAZOVAT DO KOŠE - Přeškrtnutý panáček s košem znamená, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takový odpad pak odneste na místo k tomu určené. ZELENÝ BOD - Značka Zelený bod je ochrannou známkou, která znamená, že za tento obal výrobce uhradil finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Oddíl popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu. Aplikace automaticky doplňuje informace o expozičních limitech, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Jako doplněk k aplikaci SBLCore nabízíme databázi látek s expozičními limity pro pracovní prostředí dle nařízení vlády č. 361/2007 v platném znění, která má tyto hodnoty doplněny. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

27 26 SBLCore 2014 Oddíl popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA Oddíl popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Oddíl je určený především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. Aplikace automaticky do náhledu/tisku bezpečnostního listu doplňuje informace o toxicitě komponent směsi, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Tyto informace v editoru bezpečnostního listu nejsou vidět. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE Oddíl popisuje informace poskytované za účelem posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. Pro každou příslušnou látku ve směsi se uvedou informace o bioakumulaci, perzistenci a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici a vhodné. Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vyplývající z rozkladu látek a směsí. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. Aplikace automaticky do náhledu/tisku bezpečnostního listu doplňuje informace o toxicitě komponent pro vodní organismy, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Tyto informace v editoru bezpečnostního listu nejsou vidět. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Oddíl popisuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určeným použitím ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu. Aplikace obsahuje databázi odpadů, z které je možné vybrat vhodnou položku. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

28 27 SBLCore 2014 Oddíl poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena. Je-li to vhodné, uvedou se informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí, Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (letecká doprava). Aplikace obsahuje databázi látek pro přepravu s UN čísly. Stačí vybrat UN číslo a většina ostatních polí bude automaticky doplněna. Případné odlišnosti můžete ručně změnit. V náhledu/tisku bezpečnostního listu budou doplněny také příslušné bezpečnostní značky. Součástí aplikace je databáze ADR. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Oddíl uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE Oddíl uvádí informace, které se týkají sestavení bezpečnostního listu. Uvedou se zde další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu.

29 28 SBLCore 2014 ODDÍL 17: ETIKETA Zde se připravuje etiketa látky nebo směsi, která je uložena jako součást bezpečnostního listu (v náhledu bezpečnostního listu se však nezobrazuje). Tlačítkem VYGENERUJ ETIKETU se otevře dialogové okno pro výběr parametrů etikety. Po výběru velikosti balení je možné velikost písma, piktogramu, etikety a symbolu ponechat na automatickém nastavení nebo ručně rozměry upravit. Po vygenerování etikety je možné provést ruční úpravy a doplnit další potřebné údaje.

30 29 SBLCore 2014 ODDÍL 18: PŘÍLOHY K bezpečnostnímu listu můžete přiložit libovolné soubory, jako například podklady, původní bezpečnostní listy výrobce v jiném jazyce, expoziční scénáře nebo také určitou verzi stejného listu. Přiložené soubory vždy zůstanou u bezpečnostního listu, export do souboru SBL souboru přibalí i přiložené soubory. ÚPRAVA VZHLEDU BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Vzhled listu je možné ovlivnit změnou písma (fontu), logem, změnit velikost okrajů, vložit vodoznak, případně změnit barvu stránky. PÍSMO (FONT) Písmo je možné změnit pomocí tlačítka nastavení v hlavním okně aplikace. Všechny bezpečnostní listy budou používat vybrané písmo. Můžete také zrušit zobrazování textu Vyrobeno v aplikaci v záhlaví bezpečnostního listu.

31 30 SBLCore 2014 LOGO V nastavení můžete vybrat až dvě loga, která budou doplňována do hlavičky každého bezpečnostního listu. Můžete nastavit umístění loga na levou nebo pravou stranu hlavičky. OKRAJE STRÁNKY Nastavuje se v náhledu bezpečnostního listu tlačítkem OKRAJE. Můžete nastavit také orientaci a velikost papíru. Také je možné nastavit jinou barvu stránky než bílou. VODOZNAK Můžete vložit na každou stranu textový nebo obrazový vodoznak pomocí tlačítka VODOZNAK v náhledu. Je možné měnit velikost, sklon, barvu, průhlednost, pozici a rozsah stránek.

32 31 SBLCore 2014 KLASIFIKACE Automatická klasifikace se provádí uvnitř editace bezpečnostního listu v oddíle 2 tlačítkem KLASIFIKOVAT. Na výběr je klasifikace pro DISTRIBUTORA minimální klasifikace na základě koncentračních limitů dle obsahu jednotlivých složek nebo klasifikace pro VÝROBCE. Klasifikace pro výrobce počítá pomocí konvenční výpočtové metody pro DPD a výpočtem klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CLP. V okně je ihned vidět výsledná klasifikace směsi. V horní části okna je možné ovlivnit klasifikaci vstupními parametry. Ve spodní části okna je možné zobrazit klasifikační rozvahu pro CLP i DPD. Klasifikační rozvaha obsahuje všechna pravidla a vzorce, použité pro klasifikaci dané směsi. Na konci klasifikační rozvahy je doporučené označení.

33 32 SBLCore 2014 Klasifikační rozvahu můžete uložit jako PDF soubor, případně ji přiložit k bezpečnostnímu listu. Zobrazení plné klasifikační rozvahy je k dispozici pouze pro verzi STANDARD, avšak automatická klasifikace je k dispozici ve všech verzích softwaru.

34 33 SBLCore 2014 ETIKETY VYTVÁŘENÍ ETIKETY Etiketu vytvořte v editaci bezpečnostního listu pomocí tlačítka VYGENERUJ ETIKETU v oddíle 17. Při vytváření etikety je možné zvolit, jaké položky bude etiketa obsahovat, rozměry etikety i prvků, font a velikost použitého písma. Součásti etikety nebo štítku Součásti etikety jsou vybírány automaticky na základě klasifikace a dalších kritérií, můžete však výběr doplnit následujícími možnostmi: ZAROVNAT DO BLOKU Způsob zarovnání textu na etiketě. V některých typech zobrazení může zarovnání do bloku vypadat nepřirozeně. OZNAČENÍ VĚT - Čísla standardních vět, například R 12. Nedoporučujeme používat. Standardní věty a jejich kombinace musí být použity ve svém textovém znění. Písmena R, S, P, H apod. a kódové číslo nejsou součástí znění věty a zabírají neúčelně volnou plochu označení, viz. příloha č.5 vyhlášky 232/2004. TELEFON PRO NALÉHAVÉ SITUACE V ČR NADPISY PRO STANDARDNÍ VĚTY - Před větami se použijí nadpisy Standardní věty o nebezpečnosti a Pokyny pro bezpečné zacházení. PRVNÍ POMOC Informace pro první pomoc z oddílu 4 bezpečnostního listu. NÁVOD Návod z oddílu 17 bezpečnostního listu, pokud je vyplněn. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ Zobrazí tuto větu na etiketě. UN ČÍSLO Zobrazí na etiketě UN číslo pro přepravu. DOVOZCE, DISTRIBUTOR, PRVNÍ PŘÍJEMCE Zobrazí informace o vybrané firmě.

35 34 SBLCore 2014

36 35 SBLCore 2014 LÁTKY ZALOŽENÍ NEBO REVIZE LÁTKY K úpravě látky se v zobrazení seznamu látek (tlačítko zobrazit látky) dostaneme následujícími způsoby: Založit novou látku tlačítkem NOVÝ nebo tlačítkem DUPLIKOVAT Upravit stávající látku tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu látek Informace z látky se přenášejí do bezpečnostních listů směsí, které danou látku obsahují. Pokud dojde například ke změně nebo doplnění informací v látce, bezpečnostní list bude tyto změny obsahovat automaticky. Jedinou výjimkou jsou klasifikační údaje. V případě změny klasifikačních údajů je nutné bezpečnostní list překlasifikovat. To je možné udělat automatickou klasifikací tlačítkem KLASIFIKOVAT v editoru bezpečnostního listu.

37 36 SBLCore 2014 ADRESÁŘ ZALOŽENÍ NEBO ÚPRAVA KONTAKTU Z ADRESÁŘE K úpravě kontaktu se v zobrazení adresáře (tlačítko zobrazit adresář) dostaneme následujícími způsoby: Založit nový tlačítkem NOVÝ Upravit stávající kontakt tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu kontaktů Informace z adresáře se přenášejí do bezpečnostních listů směsí, které daný kontakt (výrobce, dovozce, distributora, apod.) obsahují. Pokud dojde například ke změně nebo doplnění informací v kontaktu, bezpečnostní list bude tyto změny obsahovat automaticky. Referent nebo odpovědná osoba musí být vyplněn, pokud bude kontakt vystupovat jako oznamovatel bezpečnostního listu pro registr CHLaP. Logo se v bezpečnostním listu zobrazuje u kontaktu v pravé části. Pokud chcete logo zobrazovat v záhlaví bezpečnostního listu, použijte globální logo. To se nastavuje pomocí tlačítka NASTAVENÍ v hlavním okně aplikace.

38 37 SBLCore 2014 VYHLEDÁVÁNÍ, FILTROVÁNÍ A SESKUPOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Aplikace obsahuje několik vyhledávacích a filtračních funkcí: FILTRAČNÍ ŘÁDEK Pro rychlé filtrování záznamů v libovolném seznamu slouží filtrační řádek první řádek každého seznamu. Zapsáním hodnoty do řádku v libovolném sloupci vyfiltrujete data seznamu. Příklad: zápisem čísla 78 do sloupce CAS v seznamu látek vyfiltruji látky, jejichž číslo CAS začíná na 78 (viz obrázek). Pokud bych chtěl látky, které kdekoliv v čísle CAS obsahují 78, použiji zástupný znak % a zapíši do sloupce CAS %78. SEZNAM POSLEDNÍCH FILTRŮ Aplikace si pamatuje naposledy použité filtry pro každý seznam. Aktuální filtr je zobrazen v řádku filtru ve spodní části seznamu červená šipka na obrázku. Filtr je možné vypnout křížkem v levé části řádku filtru. Pomocí fajfky (na obrázku modrá šipka) lze zvolit jeden z naposledy použitých filtrů.

39 38 SBLCore 2014 EDITOR FILTRU Tlačítkem EDITOVAT FILTR (zelená šipka na předchozím obrázku) můžete filtr změnit pokročilým editorem filtrů. Editor nabízí velké množstí použitelných operátorů, které je možné do filtru jednoduše naklikat. EDITOR FILTRU je možné také zobrazit ze zobrazení seznamu tlačítkem FILTROVÁNÍ ZÁZNAMŮ na panelu nástrojů. Příklad: Chceme vyfiltrovat bezpečnostní listy, které neobsahují symbol F, ale obsahují větu R-41. Ve filtračním dialogu vybereme sloupec SYMBOLY, operátor NEOBSAHUJE a připíšeme F. Klepnutím na tlačítko (+) přidáme další podmínku filtru, vybereme sloupec R VĚTY, operátor OBSAHUJE a připíšeme 41. Stejný filtr je vyznačen na přiloženém obrázku: Podmínky filtru je možné libovolným způsobem kombinovat. Vztah mezi podmínkami může být A (AND) a NEBO (OR), přičemž je možné podmínky kombinovat ve více skupinách. Vztahy a úrovně můžete nastavovat klepnutím na kořen podmínky (na obrázku editoru filtru červené A).

40 39 SBLCore 2014 SESKUPENÍ Seznamy je možné také seskupovat podle libovolného sloupce. Klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce. Zobrazí se nabídka práce se sloupcem. Položkou SESKUPIT PODLE TOHOTO POLE dojde k jednoúrovňovému seskupení stejných hodnot. Položkou ZOBRAZIT POLE SESKUPIT PODLE zobrazíte pole, kterým je možné seskupení dále nastavovat. Do tohoto pole můžete přetahovat další sloupce na další úrovně seskupení. Tímto způsobem je možné například zobrazovat seznam látek podle verzí programu, v kterém byly uloženy a data vytvoření záznamu viz obrázek. Klepnutím pravým tlačítkem myši na již seskupený sloupec zobrazím další možnosti seskupení. Položkou vlastní nastavení sloupců je možné do zobrazení přidat další sloupce nebo některé sloupce odebrat. ZOBRAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ OBSAHUJÍCÍCH VYBRANOU LÁTKU V zobrazení seznamu látek (tlačítkem ZOBRAZIT LÁTKY) označte látku. Klepnutím na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU dojde k přepnutí na seznam bezpečnostních listů, který již bude vyfiltrovaný podle vybrané látky.

41 40 SBLCore 2014 PRÁCE SE SOUBORY SOUBORY (BEZPEČNOSTNÍ LISTY) V TISKNUTELNÉM FORMÁTU Ukládání tisknutelných souborů se provádí z náhledu, kde je možné změnit některé parametry výsledného dokumentu. Na seznamu bezpečnostních listů klepněte na tlačítko náhled BL, v zobrazeném okně můžete upravit okraje, velikost stránky, orientaci a vodoznak. V rozbalovacím menu export vyberte formát výsledného dokumentu a následně název souboru, do kterého má být uložen. K dispozici jsou následující formáty: PDF Univerzální výměnný formát, nezávislý na platformě. Tento formát jako jediný zaručuje naprosto stejný vzhled dokumentu na jakémkoliv systému. Je doporučeno používat výhradně tento formát pro výměnu dokumentů. HTML Formát jednoduché webové stránky. MHT Formát webové stránky uložené v jednou souboru včetně obrázků. RTF Formátovaný text, může být otevřen v mnoha aplikacích jako například MS Word nebo Text 602, Open Office, apod. XLS Formát tabulky. Je možné otevřít například v MS Excel nebo Tab 602. XLSX PNG Novější formát tabulky. Je možné otevřít například v MS Excel 2007 a novějších. (JPG, BMP, ) Soubor obrázku. Celý dokument je vykreslen do obrázku, s kterým je možné dále pracovat v jiných grafických programech. Upozornění: tyto soubory již není možné žádným způsobem do aplikace znovu nahrát. Pokud chcete data nahrát do aplikace SBL, je nutné je uložit do datového souboru. SOUBORY V DATOVÉM FORMÁTU Aplikace umožňuje uložit veškerá data do souboru s příponou sbl. Takový soubor je možné zase kdykoliv do aplikace nahrát. Soubor s příponou sbl je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku než soubory z předchozích verzí. Další možností je uložení XML souboru, který je možné použít pro import do registru CHLaP. ULOŽENÍ DAT DO SOUBORU Pro uložení souboru klepněte na tlačítko ULOŽIT (EXPORTOVAT). V dialogu vyberte co všechno má výsledný soubor obsahovat. Možnosti výběru jsou závislé na počtu a typu vybraných položek v seznamu.

42 41 SBLCore 2014 VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY Před exportem můžete v seznamu vybrat jednu nebo více položek, například bezpečnostních listů nebo látek podle vybraného seznamu. Více položek v seznamu vyberete s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT. Do souboru budou automaticky zahrnuty všechny související položky (např. látky). Příklad exportu bezpečnostních listů pouze od jednoho výrobce: V seznamu bezpečnostních listů vyfiltrujte bezpečnostní listy od vybraného výrobce pomocí filtračního řádku (více informací o filtrování v samostatné kapitole). Klávesami CTRL+A vyberte všechny vyfiltrované záznamy a klepněte na tlačítko Uložit (exportovat). Nyní budete mít možnost exportovat pouze vybrané bezpečnostní listy. VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY Export všech bezpečnostních listů z databáze. Do souboru budou přidány látky obsažené v bezpečnostních listech. VŠECHNY LÁTKY Export všech látek z databáze. V kombinaci s položkou Všechny bezpečnostní listy můžete vyexportovat všechny listy včetně všech látek, i když látky nejsou v listech obsaženy. VŠECHNY KONTAKTY Export všech kontaktů (výrobci, dovozci apod.) z adresáře. Položku je možné kombinovat s libovou další položkou nebo exportovat adresář samostatně. EXPORTOVAT VE FORMÁTU MDB Export databáze ve formátu MS Access. NAHRÁNÍ DAT ZE SOUBORU Nahrání se provádí tlačítkem otevřít (importovat). Klepněte na tlačítko a vyberte na disku nebo na síti soubor, jehož obsah chcete do databáze přidat. V programu lze importovat soubory i ze starších verzí programu. Je umožněno importovat tyto soubory (přípony): SBL KDF Datový soubor SBLCore. Veškerá data exportovaná z nové verze programu mají tuto příponu a mohou obsahovat jak bezpečnostní listy, tak i látky. Soubor tohoto typu je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku, než soubory ze starších verzí. Databáze SBLCore. Lze naimportovat databázi KDF z libovolné verze SBLCore, kterou je možno používat například jako zálohu veškerých dat v programu.

43 42 SBLCore 2014 BL NL KN Soubor bezpečnostních listů ze starších verzí aplikace. Soubor nebezpečných látek ze starších verzí aplikace. Soubor kontaktů (adresáře) ze starších verzí aplikace. Po vybrání souboru a potvrzení importu uvidíte průběh a počet jednotlivých importovaných položek. ČASTÉ DOTAZY JAK ZJISTÍM, KTERÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY OBSAHUJÍ LÁTKU XY? V zobrazení seznamu látek (tlačítkem ZOBRAZIT LÁTKY) označte látku. Klepnutím na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU dojde k přepnutí na seznam bezpečnostních listů, který již bude vyfiltrovaný podle vybrané látky. JAK ZJISTÍM KTERÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY NEBO LÁTKY JSOU KLASIFIKOVÁNY VĚTOU XY NEBO SYMBOLEM XY? Pro rychlé filtrování záznamů v libovolném seznamu slouží filtrační řádek první řádek každého seznamu. Zapsáním hodnoty do řádku v libovolném sloupci vyfiltrujete data seznamu. Je možné také používat zástupný znak %, který nahrazuje libovolnou posloupnost znaků. Příklad: zápisem %41 do sloupce R VĚTY v seznamu látek vyfiltruji látky, které obsahují R větu 41 (viz obrázek). Pokud bych chtěl látky, které mají symbol Xn, zapíši do sloupce Symboly %XN. Další informace jsou v kapitole VYHLEDÁVÁNÍ, FILTROVÁNÍ A SESKUPOVÁNÍ ZÁZNAMŮ.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze Září 2016

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze Září 2016 CS s 2016 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 16.9 Aplikace určená pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek, směsí podléhajících značení. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku bezpečnostních

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů OBSAH 1 Úvod... 3 2 Import souborů... 4 2.1 Import zásilek, zákazníků a importů...

Více

Manuál pro práci s aplikací

Manuál pro práci s aplikací Manuál pro práci s aplikací Manuál pro práci s aplikací EKOdatchem Datum zpracování: Říjen 2013 Datum revize: - Verze: 1.1 Zpracovatel: EKONOX, s.r.o. V Ráji 501, 530 02 Pardubice IČ: 494 48 951 tel.:

Více

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT www.g-soft.wz.cz OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 POPIS PROGRAMU... 3 1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.3 INSTALACE... 3 2 OBSLUHA PROGRAMU...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelský manuál: Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin Vojtěch Pešl Uživatelský manuál

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou Čtvrtletní

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více