UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze Listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014"

Transkript

1 CS 2014 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace určená pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek, směsí podléhajících značení. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku českých a slovenských bezpečnostních listů, datových listů a etiket. Automaticky klasifikuje vloženou směs podle zadaných klasifikačních kritérií uložených u jednotlivých obsažených látek. Klasifikace probíhá jak podle DPD (REACH), tak i podle CLP. Verze Listopad 2014

2 1 SBLCore 2014 OBSAH Instalace a nastavení... 4 První instalace... 4 Základní požadavky pro INSTALACI... 5 Aktualizace programu ze starší verze... 5 Z verze 8.0 a vyšší... 5 Ze starších verzí ( )... 5 Základy práce s programem... 6 Skupina soubory... 6 Skupina bezpečnostní listy / látky / adresář Skupina pohled Skupina náhled Skupina zobrazení Skupina aplikace Bezpečnostní listy Založení nebo revize bezpečnostního listu Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 3. Složení/informace o složkách ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku ODDÍL 7: Zacházení a skladování ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti ODDÍL 10: Stálost a reaktivita ODDÍL 11: Toxikologické informace ODDÍL 12: Ekologické informace ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování ODDÍL 14: Informace pro přepravu... 26

3 2 SBLCore 2014 ODDÍL 15: Informace o předpisech ODDÍL 16: Další informace ODDÍL 17: Etiketa ODDÍL 18: Přílohy Úprava vzhledu bezpečnostního listu Písmo (font) Logo Okraje stránky Vodoznak KLASIFIKACE Etikety Vytváření etikety Součásti etikety nebo štítku Látky Založení nebo revize látky Adresář Založení nebo úprava kontaktu z adresáře Vyhledávání, filtrování a seskupování záznamů Filtrační řádek Seznam posledních filtrů Editor filtru Seskupení Zobrazení bezpečnostních listů obsahujících vybranou látku Práce se soubory Soubory (bezpečnostní listy) v tisknutelném formátu Soubory v datovém formátu Uložení dat do souboru Nahrání dat ze souboru Časté dotazy Jak zjistím, které bezpečnostní listy obsahují látku XY?... 42

4 3 SBLCore 2014 Jak zjistím které bezpečnostní listy nebo látky jsou klasifikovány větou XY nebo SYMBOLEM XY? Jak vytisknout seznam hořlavých (nebo jiných) směsí? Jak uložit soubor s bezpečnostními listy směsí od jednoho výrobce? Jak obnovit data po kolapsu počítače? Jak vytvořit etiketu ve formátu PDF?... 43

5 4 SBLCore 2014 INSTALACE A NASTAVENÍ Instalační balíček je po registraci ke stažení na Protože součástí licence jsou i aktualizace programu, budete po registraci dostávat na registrovanou ovou adresu notifikace o nových verzích. Tyto notifikace můžete kdykoliv zrušit. Instalace probíhá standardním instalačním dialogem, ve kterém je nezbytné odsouhlasit licenční smlouvu. Pro instalaci mohou být nezbytná správcovská oprávnění k počítači, tj. být přihlášen jako správce. Instalací dojde k vytvoření zástupce na ploše a v nabídce START. PRVNÍ INSTALACE Při prvním spuštění programu budete dotázáni na databázi, do které budou ukládány všechny bezpečnostní listy a látky. Můžete vytvořit novou databázi, nebo se připojit k již existující. Databázi můžete později změnit pomocí tlačítka NASTAVENÍ DATABÁZE v hlavním okně aplikace. Dalším krokem je aktivace Vaší licence. Zde zadejte údaje, které jste obdrželi po zakoupení licence (Název firmy a licenční klíč). Pokud chcete aplikaci jen vyzkoušet, zaškrtněte vybranou variantu aplikace a ta bude spuštěna bez zadávání licenčního klíče.

6 5 SBLCore 2014 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI Operační systém Microsoft Windows 2000 nebo vyšší, doporučeno Windows 7 nebo Windows 8.NET Framework 4, který je součástí automatických aktualizací systému Windows, u novějších edic je přímo součástí operačního systému. Také je ke stažení na AKTUALIZACE PROGRAMU ZE STARŠÍ VERZE Z VERZE 8.0 A VYŠŠÍ Aktualizaci provede instalační balíček automaticky. Před instalací není nutné předchozí verzi odebírat. Po prvním spuštění budete dotázáni na automatický UPGRADE DATABÁZE na poslední verzi. V případě, že používáte více instalací s přístupem do jedné databáze, musí být všechny instalace ve stejné verzi. ZE STARŠÍCH VERZÍ ( ) Instalace SBLCore 2014 nemá na starší verze žádný vliv. Instaluje se do jiné složky a obě verze mohou běžet současně. Nová instalace vytvoří nového zástupce. Libovolné soubory ze starší verze můžete jednoduše naimportovat tlačítkem OTEVŘÍT (IMPORTOVAT). Pozor! Nepřipojujte databázi ze starších verzí programu. Místo toho vytvořte novou databázi a data do ní naimportujte tlačítkem OTEVŘÍT (IMPORTOVAT).

7 6 SBLCore 2014 ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Hlavní okno programu obsahuje dvě základní části ovládací panel s tlačítky (v horní části), a pracovní okna se záložkami. V části ZOBRAZENÍ ovládacího panelu můžete vybírat, které seznamy budou zobrazeny mezi pracovními okny. Ovládací panel programu je rozdělen na několik skupin, které jsou vysvětleny samostatně. SKUPINA SOUBORY IMPORT Umožňuje importovat datové soubory s bezpečnostními listy nebo látkami do databáze. V programu lze importovat soubory i ze starších verzí programu. Je umožněno importovat tyto soubory (přípony): SBL KDF BL NL KN Datový soubor SBLCore. Veškerá data exportovaná z nové verze programu mají tuto příponu a mohou obsahovat jak bezpečnostní listy, tak i látky. Soubor tohoto typu je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku, než soubory ze starších verzí. Databáze SBLCore. Lze naimportovat databázi KDF z libovolné verze SBLCore. KDF soubor je možné používat například jako zálohu veškerých dat v programu. Soubor bezpečnostních listů ze starších verzí aplikace. Soubor nebezpečných látek ze starších verzí aplikace. Soubor kontaktů (adresáře) ze starších verzí aplikace.

8 7 SBLCore 2014 Pokud již v databázi jsou nějaká data, jsou při importu porovnávána s nově nahrávanými položkami. Pokud je stejná látka v databázi a v importovaném souboru, budete dotázáni, kterou z nich v databázi ponechat. Barevně rozlišení: Červeně jsou rozlišeny položky, které se nacházejí s jinou hodnotou v databázi a s jinou hodnotou v importovaném souboru. Modře jsou položky, které se nacházejí pouze v importovaném souboru. Zeleně jsou položky, které se nacházejí pouze v databázi. Černě jsou položky bez rozdílů. Význam tlačítek: DOPLNIT přidá modré položky do databáze PONECHAT OBĚ LÁTKY v databázi bude látka 2x PŘEPSAT zůstane pouze látka z importovaného souboru (vlevo) PŘESKOČIT zůstane pouze látka z databáze (vpravo)

9 8 SBLCore 2014 EXPORT Ukládání datových souborů s bezpečnostními listy nebo látkami. V dialogu vyberte co všechno má výsledný soubor obsahovat. Možnosti výběru jsou závislé na počtu a typu vybraných položek v seznamu. Více položek v seznamu bezpečnostních listů nebo v seznamu látek můžete vybrat s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT a současným výběrem záznamů. Ukládání jiných než datových souborů se v aktuální verzi aplikace provádí tlačítkem náhled a poté pomocí menu export. Tímto způsobem je možné ukládat soubory ve formátu PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, BMP, PNG, JPEG, GIF a několika dalších. Více informací o exportu do těchto formátů je popsáno v příslušné kapitole. VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY / VYBRANÉ LÁTKY Před exportem můžete v seznamu vybrat jednu nebo více položek, například bezpečnostních listů nebo látek podle vybraného seznamu. Více položek v seznamu vyberete s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT. Do souboru budou automaticky zahrnuty všechny související položky (např. látky). Příklad exportu bezpečnostních listů pouze od jednoho výrobce: V seznamu bezpečnostních listů vyfiltrujte bezpečnostní listy od vybraného výrobce pomocí filtračního řádku (více informací o filtrování v samostatné kapitole). Klávesami CTRL+A vyberte všechny vyfiltrované záznamy a klepněte na tlačítko ULOŽIT (EXPORTOVAT). Nyní budete mít možnost exportovat pouze vybrané bezpečnostní listy. VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY Export všech bezpečnostních listů z databáze. Do souboru budou přidány látky obsažené v bezpečnostních listech. VŠECHNY LÁTKY Export všech látek z databáze. V kombinaci s položkou VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY můžete vyexportovat všechny listy včetně všech látek, i když látky nejsou v listech obsaženy. VŠECHNY KONTAKTY Export všech kontaktů (výrobci, dovozci apod.) z adresáře. Položku je možné kombinovat s libovou další položkou nebo exportovat adresář samostatně.

10 9 SBLCore 2014 ZÁLOHA KOMPLETNÍ DATABÁZE Export celé databáze do jednoho souboru s příponou sbl. EXPORTOVAT VE FORMÁTU MDB Export databáze ve formátu MS Access. Pomocí šipky u tlačítka EXPORT, můžete vybrat ještě další možnosti exportu datových souborů. DATOVÝ SOUBOR SBL Má stejný účinek jako klepnutí na horní část tlačítka (bez rozbalování) VYBRANÝ BL XML PRO REGISTR CHES (CHLAP) Export bezpečnostního listu ve výměnném datovém formátu pro přenos do registru CHES. Registr CHES je na adrese https://snzr.ksrzis.cz/snzr/ozn/ a přijímá právě tyto XML soubory. VYBRANÝ BL PDF Zkratka pro export vybraného BL do formátu PDF bez vytváření náhledu. VYBRANÝ BL SBL export. Zkratka pro export jednoho vybraného BL do formátu SBL bez nutnosti výběru v dialogu pro SYNCHRONIZACE ETIKET S MS SQL Umožňuje synchronizovat data etiket do databáze MS SQL pro použití v jiných informačních systémech. Je potřeba vybrat název existujícího SQL serveru, název databáze a způsob přihlášení.

11 10 SBLCore 2014 Tabulky s daty budou vytvořeny a naplněny. Pokud již stejné tabulky v databázi jsou, dojde pouze k aktualizaci změněných dat. ZÁLOHA Zobrazí rozhraní se seznamem záloh databáze. V rozhraní je možné provádět zálohy, nastavit automatické zálohy, obnovovat data ze záloh.

12 11 SBLCore 2014 SKUPINA BEZPEČNOSTNÍ LISTY / LÁTKY / ADRESÁŘ Název skupiny je závislý na vybraném seznamu viz skupina ZOBRAZENÍ. NOVÝ Nová položka zobrazeného seznamu (nový bezpečnostní list, látka nebo kontakt). Otevře nové okno pro ruční zadávání údajů. Další informace k novému bezpečnostnímu listu nebo látce jsou v příslušné samostatné kapitole. V případě vytváření bezpečnostního listu je potřeba vybrat jazyk, ostatní položky jsou pro všechny jazyky dohromady (kontakty a látky). DUPLIKOVAT Vytvoří duplikát vybraného bezpečnostního listu nebo nebezpečné látky. Praktické zejména při vytváření podobných bezpečnostních listů. UPRAVIT Otevře vybraný bezpečnostní list, látku nebo kontakt pro editaci. SMAZAT Odstraní vybrané bezpečnostní listy, látky nebo kontakty. Více položek můžete vybírat, pokud při výběru položek podržíte klávesu CTRL nebo SHIFT. Není možné odebrat látku nebo kontakt, které jsou obsažené v bezpečnostním listě. V takovém případě budete upozorněni, v kterém listě se nachází. SKUPINA POHLED OBNOVIT Načte vybraný seznam znovu z databáze. Toto je potřebné pouze pokud používáte SBLCore na síti společně s dalšími uživateli a chcete vidět změny, které provedli ostatní uživatelé. V ostatních případech se seznam obnovuje automaticky po jakékoliv změně. TISK SEZNAMU Umožňuje vytisknout vybraný seznam bezpečnostních listů, látek nebo kontaktů. Při tisku je zohledněno nastavení sloupců i filtrování a seskupování. Pomocí tlačítka VÝBĚR SLOUPCŮ vyberte, které sloupce ze seznamu chcete tisknout, pomocí filtru vyberte, které záznamy chcete tisknout. V náhledu můžete upravit

13 12 SBLCore 2014 okraje, orientaci papíru i velikost papíru. Výsledek můžete vytisknout na tiskárnu nebo tlačítkem EXPORT uložit do souboru (PDF, DOC, XLS, HTML, CSV, TXT, apod.). VÝBĚR SLOUPCŮ Umožňuje vybírat sloupce, které budou viditelné v seznamu. Zobrazí okno VLASTNÍ NASTAVENÍ, do kterého je možné přetahovat nepotřebné sloupce nebo naopak přidat další sloupce do seznamu. Jednoduše uchopte záhlaví sloupce myší a přetáhněte jej na vybrané místo.

14 13 SBLCore 2014 FILTROVÁNÍ ZÁZNAMŮ Zobrazí okno pro pokročilé filtrování vybraného seznamu. V dialogovém okně zobrazí aktuální filtr, který je možné nadále upravovat. K dispozici je velké množství použitelných operátorů, které je možné do filtru jednoduše naklikat. Příklad: Chceme vyfiltrovat bezpečnostní listy, které neobsahují symbol F, ale obsahují větu R-41. Ve filtračním dialogu vybereme sloupec SYMBOLY, operátor NEOBSAHUJE a připíšeme F. Klepnutím na tlačítko (+) přidáme další podmínku filtru, vybereme sloupec R VĚTY, operátor OBSAHUJE a připíšeme 41. Stejný filtr je vyznačen na přiloženém obrázku. Podmínky filtru je možné libovolným způsobem kombinovat. Vztah mezi podmínkami může být A (AND) a NEBO (OR), přičemž je možné podmínky kombinovat ve více skupinách. Vztahy a úrovně můžete nastavovat klepnutím na kořen podmínky (na obrázku editoru filtru červené A). FILTROVAT BL S LÁTKOU Nejprve se zeptá na konkrétní látku a poté zobrazí seznam bezpečnostních listů, které ji obsahují.

15 14 SBLCore 2014 SKUPINA NÁHLED NÁHLED BEPZEČNOSTNÍ LIST Zobrazí náhledové okno bezpečnostního listu, které je možné následně využít k tisku, exportu nebo změně vzhledu bezpečnostního listu. Výchozí výstup je stránka A4, velikost papíru je možné změnit pomocí tlačítka VELIKOST. Tlačítkem okraje můžete nastavit jinou velikost okrajů. Okraje můžete měnit i ručním posunutím čárkovaně vyznačených okrajů v náhledu. Do náhledu můžete vložit textový nebo obrazový vodoznak a nastavit jeho parametry následujícím dialogem. Tlačítkem export můžete sestavu uložit do souboru ve formátu PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV nebo jako obrázky ve formátu BMP, GIF, JPEG, PNG a několika dalších.

16 15 SBLCore 2014 NÁHLED - ETIKETA Náhled, tisk a export etiket. Vzhled a prvky etikety jsou na rozdíl od předchozích verzí SBLCore uloženy jako součást BL. Při vytváření náhledu je možné změnit velikost etikety nebo velikost stránky. Etiketu je možné z náhledu vyexportovat jako PDF/RTF soubor nebo jako obrázek BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF. Na jednu stránku můžete umístit více etiket, pokud zvolíte možnost ARCH ETIKET.

17 16 SBLCore 2014 NÁHLED DATOVÝ LIST (C)/(D) Zobrazí náhledové okno datového listu složek typ C nebo D - podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentech. ULOŽIT JAKO PDF Rychlá volba pro ukládání bezpečnostního listu do PDF souboru bez zobrazení náhledu.

18 17 SBLCore 2014 SKUPINA ZOBRAZENÍ ZOBRAZIT BEZPEČNOSTNÍ LISTY Přepne zobrazení programu na seznam bezpečnostních listů. V tomto zobrazení je možné zakládat, tisknout a exportovat bezpečnostní listy. Více informací o zakládání a editaci bezpečnostního listu je v kapitole BEZPEČNOSTNÍ LISTY. ZOBRAZIT LÁTKY Přepne zobrazení programu na seznam nebezpečných látek. V případě, že je tento seznam zavřený, otevře jej. V tomto zobrazení je možné zakládat nové nebo upravovat stávající nebezpečné látky. Více informací o zakládání nové látky nebo editaci existující látky je v kapitole LÁTKY. ZOBRAZIT ADRESÁŘ Přepne zobrazení programu na seznam kontaktů (výrobci, dovozci, distributoři apod.). V případě, že je tento seznam zavřený, otevře jej. V tomto zobrazení je možné zakládat nové nebo upravovat stávající kontakty. Více informací o kontaktech a firemním logu do bezpečnostního listu je v kapitole ADRESÁŘ. FILTROVAT BL S LÁTKOU Tlačítko je k dispozici pouze v zobrazení látek. Přepne zobrazení programu na filtrovaný seznam bezpečnostních listů, jsou zobrazený pouze listy obsahujících vybranou látku. To je praktické například pro zjištění dotčených bezpečnostních listů v případě změny klasifikace nebezpečné látky. Pokud tlačítko použijete v zobrazení bezpečnostních listů, zobrazí se seznam látek, vyberte jednu z nich a klepněte znovu na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU.

19 18 SBLCore 2014 SKUPINA APLIKACE NASTAVENÍ Změna globálního nastavení aplikace. DATABÁZE - změna databáze, ke které je program připojen. Můžete založit novou databázi nebo se připojit k existující databázi, například na síti. ZÁLOHY automatické zálohování (do složky nebo do DropBoxu služba umožňující zálohovat data na internetu). GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ nastavení jazyka aplikace a výchozí jazyk bezpečnostních listů, nastavení kontroly pravopisu. BEZPEČNOSTNÍ LISTY - změna fontu použitého v bezpečnostních listech, logo zobrazované na bezpečnostních listech, zápatí. ETIKETY rozlišení ukládaných obrázků etiket O APLIKACI Informace o instalované verzi aplikace, registrovaném uživateli, možnostech aktualizací a odsouhlasené licenční smlouvě.

20 19 SBLCore 2014 BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZALOŽENÍ NEBO REVIZE BEZPEČNOSTNÍHO LISTU K úpravě bezpečnostního listu se v zobrazení bezpečnostních listů dostaneme následujícími způsoby: Založit nový bezpečnostní list tlačítkem NOVÝ nebo tlačítkem DUPLIKOVAT Upravit stávající bezpečnostní list tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu V editoru bezpečnostního listu se můžeme pohybovat rolováním nebo pomocí číslovaných záložek oddílů v záhlaví. Jednotlivé oddíly obsahují obvykle tlačítka INFO a VÝCHOZÍ. INFO zobrazí okno nápovědy k vyplnění údajů vybraného oddílu. Tlačítko VÝCHOZÍ doplní výchozími hodnotami vybraná pole v oddílu. Automatická kontrola pravopisu průběžně podtrhává chybná slova nebo slova, která nejsou ve slovníku. Tlačítkem ZKONTROLOVAT PRAVOPIS provedete kontrolu celého dokumentu. Funkce pro kontrolu pravopisu je možné přenastavit pomocí tlačítka NASTAVENÍ v hlavním okně aplikace. Některá pole bezpečnostního listu musí být před uložením povinně vyplněna. Taková pole jsou označena oranžovou šipkou. Do databáze list zapíšete tlačítkem ULOŽIT. V průběhu tvorby bezpečnostního listu můžete kdykoliv zobrazit náhled (tlačítko NÁHLED). Zobrazením náhledu dojde taktéž k uložení listu do databáze. Oddíly editoru bezpečnostního listu neodpovídají vždy výslednému oddílu v tištěné formě bezpečnostního listu. Například složení směsi se v programu zadává již v oddíle 2, aby bylo možné provést automatickou klasifikaci. V náhledu bezpečnostního listu však budou všechny složky uvedeny v oddílu 3, tak jak to má správně být.

21 20 SBLCore 2014 Tlačítkem VYTVOŘIT SLOVENSKOU VERZI nebo VYTVOŘIT ANGLICKOU VERZI můžete bezpečnostní list převést do vybraného jazyka. Zákonné texty, jako forma bezpečnostního listu, R věty apod. se přeloží automaticky do zákonné formy v daném jazyce. Výchozí hodnoty se převedou na příslušné výchozí hodnoty stejného významu. Položky, které aplikace nedokáže přeložit automaticky, zůstanou červeně podbarvené tyto položky je nutné ručně zkontrolovat.

22 21 SBLCore 2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Oddíl stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje, a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace. Jako první je nezbytné vybrat typ bezpečnostního listu látka nebo směs. Na základě toho jsou k dispozici některé další položky a možnosti, které se vztahují pouze k látce nebo směsi. Podrobnosti k vyplnění ostatních polí v oddíle zobrazíte tlačítkem INFO. Pole s výrobcem, dovozcem, distributorem apod. se vyplňuje na základě ADRESÁŘE. Více informací o zakládání nových kontaktů a nastavení firemního loga je v kapitole adresář. ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Oddíl popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností. Na začátku oddílu je několik polí, jejichž vyplnění je nezbytné pro provedení automatické klasifikace. Tato pole jsou označena zeleným pruhem. Látky se přidávají tlačítkem PŘIDAT LÁTKU. Přidáním látky do bezpečnostního listu se vytvoří její kopie, takže změna v látce neovlivní obsah bezpečnostního listu. Pokud později budete chtít látku v bezpečnostním listě aktualizovat podle změn v databázi látek, stiskněte tlačítko ZKONTROLOVAT AKTUÁLNOST LÁTEK, čímž dojde ke kontrole aktuálnosti látek. V dialogu pro výběr látky je možné látku vyhledat pomocí prvního filtračního řádku nebo tlačítkem ZALOŽIT NOVOU LÁTKU DO DATABÁZE vytvořit novou. Zakládání a editace látky je popsána v samostatné kapitole LÁTKY. Jako doplněk k aplikaci SBLCore nabízíme databázi závazně klasifikovaných látek z nařízení ES 1272/2008 v platném znění, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro klasifikaci. Databázi látek připravujeme na míru, podle potřeb klienta. Při přidávání látky se zadává její koncentrace (% hmotnosti) ve směsi. Možné formáty koncentrací: Varianta Příklad Způsob zadání Přesná koncentrace 10,2 % 10,2 Rozmezí 1-5 % 1-5 Méně než <8 % <8 Méně nebo rovno než 5 % <=5 Rozmezí, ale méně než 1-<5% 1-<5 Zaškrtnutím zobrazit na etiketě ovlivníte zobrazení látky také v bodu 2.2 bezpečnostního listu. Tlačítkem PŘIDAT SMĚS je možné přidat všechny látky vybrané směsi. Koncentrace látek je přepočtena podle koncentrace vkládané směsi.

23 22 SBLCore 2014 Koncentraci látky ve směsi a zobrazení na etiketě je možné měnit poklepáním na látku. Tlačítkem UPRAVIT je možné změnit parametry látky. Změna látky se v bezpečnostním listě projeví až po vybrání ZKONTROLOVAT AKTUÁLNOST LÁTEK a potvrzení změny v BL. Pokud jsou v databázi novější informace, budete dotázáni, jestli bezpečnostní list aktualizovat. Zaškrtávací políčka PARFÉM a BARVIVO jsou určena pouze pro datový list složek. Všechny látky s výběrem barvivo nebo parfém se v datovém listu zobrazí společně pod společným názvem barvivo/parfém. Oddíl obsahuje TLAČÍTKO KLASIFIKOVAT, které umožňuje provést automatickou klasifikaci na základě hodnot zadaných v polích označených zeleným pruhem, je proto vhodné nejprve tato pole vyplnit. Klasifikace je zejména závislá na obsažených nebezpečných látkách. Celý průběh klasifikace a práce s klasifikační rozvahou je popsán v samostatné kapitole KLASIFIKACE.

24 23 SBLCore 2014 Tlačítko DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ P VĚTY vybere doporučené věty pro CLP klasifikaci a dá na výběr i další volitelné věty. U každé věty je zobrazena poznámka, za jakých podmínek by měla být věta vybrána. Pro správný výběr vět je nutné správně vyplněné použití směsi (pro profesionální použití nebo pro spotřebitele). Tlačítko DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ S VĚTY vybere povinné věty pro DPD klasifikaci. Pokud jsou i nějaké doporučené S věty, SBLCore se zeptá, jestli je má přidat. Pro správný výběr vět je nutné správně vyplněné použití směsi (pro profesionální použití nebo pro spotřebitele). Všechny standardní věty a symboly je možné ručně vybírat klasifikačním dialogem. Klasifikační dialog nabízí všechny možné varianty. V případě výběru dvou nekompatibilních hodnocení vybere automaticky přísnější variantu a méně přísnou variantu odebere (například pro DPD: po ručním vybrání R věty 11 a 12 zůstane v listu pouze věta R12).

25 24 SBLCore 2014 ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Oddíl popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Oddíl popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti. Výchozí hodnoty oddílu vycházejí z publikace "Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám" (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Výběr správných výchozích hodnot se provádí automaticky podle převažujícího rizika. Je možné ručně do výběru zasáhnout a změnit převažující riziko pomocí výběrového pole. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Oddíl popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

26 25 SBLCore 2014 V oddíle se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nepříznivé účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno. ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Oddíl uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi. Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto oddíle bezpečnostního listu v souladu s informacemi uvedenými pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice prokazujícími řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu. Položky materiál obalu a zvláštní značka jsou použity při vytváření etikety. Při zadávání parametrů etikety je však možné zvolit, že tyto údaje pro etiketu nebudou použity. Další informace k etiketám jsou v samostatné kapitole ETIKETY. Piktogramy pro etiketu MATERIÁL OBALU - Značka se třemi šipkami a označením materiálu obalu (např. PET). Pro tisk piktogramu musí být zvolen materiál obalu v oddíle 7 bezpečnostního listu. Šipky s číslem a zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům povinnost uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných součástí výrobků. VHODIT DO KOŠE - Panáček s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. NEVHAZOVAT DO KOŠE - Přeškrtnutý panáček s košem znamená, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takový odpad pak odneste na místo k tomu určené. ZELENÝ BOD - Značka Zelený bod je ochrannou známkou, která znamená, že za tento obal výrobce uhradil finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Oddíl popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu. Aplikace automaticky doplňuje informace o expozičních limitech, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Jako doplněk k aplikaci SBLCore nabízíme databázi látek s expozičními limity pro pracovní prostředí dle nařízení vlády č. 361/2007 v platném znění, která má tyto hodnoty doplněny. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

27 26 SBLCore 2014 Oddíl popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA Oddíl popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Oddíl je určený především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. Aplikace automaticky do náhledu/tisku bezpečnostního listu doplňuje informace o toxicitě komponent směsi, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Tyto informace v editoru bezpečnostního listu nejsou vidět. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE Oddíl popisuje informace poskytované za účelem posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. Pro každou příslušnou látku ve směsi se uvedou informace o bioakumulaci, perzistenci a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici a vhodné. Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vyplývající z rozkladu látek a směsí. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým při registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi. Aplikace automaticky do náhledu/tisku bezpečnostního listu doplňuje informace o toxicitě komponent pro vodní organismy, pokud jsou uvedeny v databázi látek. Tyto informace v editoru bezpečnostního listu nejsou vidět. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Oddíl popisuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8. Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určeným použitím ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu. Aplikace obsahuje databázi odpadů, z které je možné vybrat vhodnou položku. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

28 27 SBLCore 2014 Oddíl poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena. Je-li to vhodné, uvedou se informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí, Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (letecká doprava). Aplikace obsahuje databázi látek pro přepravu s UN čísly. Stačí vybrat UN číslo a většina ostatních polí bude automaticky doplněna. Případné odlišnosti můžete ručně změnit. V náhledu/tisku bezpečnostního listu budou doplněny také příslušné bezpečnostní značky. Součástí aplikace je databáze ADR. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH Oddíl uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE Oddíl uvádí informace, které se týkají sestavení bezpečnostního listu. Uvedou se zde další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu.

29 28 SBLCore 2014 ODDÍL 17: ETIKETA Zde se připravuje etiketa látky nebo směsi, která je uložena jako součást bezpečnostního listu (v náhledu bezpečnostního listu se však nezobrazuje). Tlačítkem VYGENERUJ ETIKETU se otevře dialogové okno pro výběr parametrů etikety. Po výběru velikosti balení je možné velikost písma, piktogramu, etikety a symbolu ponechat na automatickém nastavení nebo ručně rozměry upravit. Po vygenerování etikety je možné provést ruční úpravy a doplnit další potřebné údaje.

30 29 SBLCore 2014 ODDÍL 18: PŘÍLOHY K bezpečnostnímu listu můžete přiložit libovolné soubory, jako například podklady, původní bezpečnostní listy výrobce v jiném jazyce, expoziční scénáře nebo také určitou verzi stejného listu. Přiložené soubory vždy zůstanou u bezpečnostního listu, export do souboru SBL souboru přibalí i přiložené soubory. ÚPRAVA VZHLEDU BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Vzhled listu je možné ovlivnit změnou písma (fontu), logem, změnit velikost okrajů, vložit vodoznak, případně změnit barvu stránky. PÍSMO (FONT) Písmo je možné změnit pomocí tlačítka nastavení v hlavním okně aplikace. Všechny bezpečnostní listy budou používat vybrané písmo. Můžete také zrušit zobrazování textu Vyrobeno v aplikaci v záhlaví bezpečnostního listu.

31 30 SBLCore 2014 LOGO V nastavení můžete vybrat až dvě loga, která budou doplňována do hlavičky každého bezpečnostního listu. Můžete nastavit umístění loga na levou nebo pravou stranu hlavičky. OKRAJE STRÁNKY Nastavuje se v náhledu bezpečnostního listu tlačítkem OKRAJE. Můžete nastavit také orientaci a velikost papíru. Také je možné nastavit jinou barvu stránky než bílou. VODOZNAK Můžete vložit na každou stranu textový nebo obrazový vodoznak pomocí tlačítka VODOZNAK v náhledu. Je možné měnit velikost, sklon, barvu, průhlednost, pozici a rozsah stránek.

32 31 SBLCore 2014 KLASIFIKACE Automatická klasifikace se provádí uvnitř editace bezpečnostního listu v oddíle 2 tlačítkem KLASIFIKOVAT. Na výběr je klasifikace pro DISTRIBUTORA minimální klasifikace na základě koncentračních limitů dle obsahu jednotlivých složek nebo klasifikace pro VÝROBCE. Klasifikace pro výrobce počítá pomocí konvenční výpočtové metody pro DPD a výpočtem klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CLP. V okně je ihned vidět výsledná klasifikace směsi. V horní části okna je možné ovlivnit klasifikaci vstupními parametry. Ve spodní části okna je možné zobrazit klasifikační rozvahu pro CLP i DPD. Klasifikační rozvaha obsahuje všechna pravidla a vzorce, použité pro klasifikaci dané směsi. Na konci klasifikační rozvahy je doporučené označení.

33 32 SBLCore 2014 Klasifikační rozvahu můžete uložit jako PDF soubor, případně ji přiložit k bezpečnostnímu listu. Zobrazení plné klasifikační rozvahy je k dispozici pouze pro verzi STANDARD, avšak automatická klasifikace je k dispozici ve všech verzích softwaru.

34 33 SBLCore 2014 ETIKETY VYTVÁŘENÍ ETIKETY Etiketu vytvořte v editaci bezpečnostního listu pomocí tlačítka VYGENERUJ ETIKETU v oddíle 17. Při vytváření etikety je možné zvolit, jaké položky bude etiketa obsahovat, rozměry etikety i prvků, font a velikost použitého písma. Součásti etikety nebo štítku Součásti etikety jsou vybírány automaticky na základě klasifikace a dalších kritérií, můžete však výběr doplnit následujícími možnostmi: ZAROVNAT DO BLOKU Způsob zarovnání textu na etiketě. V některých typech zobrazení může zarovnání do bloku vypadat nepřirozeně. OZNAČENÍ VĚT - Čísla standardních vět, například R 12. Nedoporučujeme používat. Standardní věty a jejich kombinace musí být použity ve svém textovém znění. Písmena R, S, P, H apod. a kódové číslo nejsou součástí znění věty a zabírají neúčelně volnou plochu označení, viz. příloha č.5 vyhlášky 232/2004. TELEFON PRO NALÉHAVÉ SITUACE V ČR NADPISY PRO STANDARDNÍ VĚTY - Před větami se použijí nadpisy Standardní věty o nebezpečnosti a Pokyny pro bezpečné zacházení. PRVNÍ POMOC Informace pro první pomoc z oddílu 4 bezpečnostního listu. NÁVOD Návod z oddílu 17 bezpečnostního listu, pokud je vyplněn. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ Zobrazí tuto větu na etiketě. UN ČÍSLO Zobrazí na etiketě UN číslo pro přepravu. DOVOZCE, DISTRIBUTOR, PRVNÍ PŘÍJEMCE Zobrazí informace o vybrané firmě.

35 34 SBLCore 2014

36 35 SBLCore 2014 LÁTKY ZALOŽENÍ NEBO REVIZE LÁTKY K úpravě látky se v zobrazení seznamu látek (tlačítko zobrazit látky) dostaneme následujícími způsoby: Založit novou látku tlačítkem NOVÝ nebo tlačítkem DUPLIKOVAT Upravit stávající látku tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu látek Informace z látky se přenášejí do bezpečnostních listů směsí, které danou látku obsahují. Pokud dojde například ke změně nebo doplnění informací v látce, bezpečnostní list bude tyto změny obsahovat automaticky. Jedinou výjimkou jsou klasifikační údaje. V případě změny klasifikačních údajů je nutné bezpečnostní list překlasifikovat. To je možné udělat automatickou klasifikací tlačítkem KLASIFIKOVAT v editoru bezpečnostního listu.

37 36 SBLCore 2014 ADRESÁŘ ZALOŽENÍ NEBO ÚPRAVA KONTAKTU Z ADRESÁŘE K úpravě kontaktu se v zobrazení adresáře (tlačítko zobrazit adresář) dostaneme následujícími způsoby: Založit nový tlačítkem NOVÝ Upravit stávající kontakt tlačítkem UPRAVIT nebo poklepáním v seznamu kontaktů Informace z adresáře se přenášejí do bezpečnostních listů směsí, které daný kontakt (výrobce, dovozce, distributora, apod.) obsahují. Pokud dojde například ke změně nebo doplnění informací v kontaktu, bezpečnostní list bude tyto změny obsahovat automaticky. Referent nebo odpovědná osoba musí být vyplněn, pokud bude kontakt vystupovat jako oznamovatel bezpečnostního listu pro registr CHLaP. Logo se v bezpečnostním listu zobrazuje u kontaktu v pravé části. Pokud chcete logo zobrazovat v záhlaví bezpečnostního listu, použijte globální logo. To se nastavuje pomocí tlačítka NASTAVENÍ v hlavním okně aplikace.

38 37 SBLCore 2014 VYHLEDÁVÁNÍ, FILTROVÁNÍ A SESKUPOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Aplikace obsahuje několik vyhledávacích a filtračních funkcí: FILTRAČNÍ ŘÁDEK Pro rychlé filtrování záznamů v libovolném seznamu slouží filtrační řádek první řádek každého seznamu. Zapsáním hodnoty do řádku v libovolném sloupci vyfiltrujete data seznamu. Příklad: zápisem čísla 78 do sloupce CAS v seznamu látek vyfiltruji látky, jejichž číslo CAS začíná na 78 (viz obrázek). Pokud bych chtěl látky, které kdekoliv v čísle CAS obsahují 78, použiji zástupný znak % a zapíši do sloupce CAS %78. SEZNAM POSLEDNÍCH FILTRŮ Aplikace si pamatuje naposledy použité filtry pro každý seznam. Aktuální filtr je zobrazen v řádku filtru ve spodní části seznamu červená šipka na obrázku. Filtr je možné vypnout křížkem v levé části řádku filtru. Pomocí fajfky (na obrázku modrá šipka) lze zvolit jeden z naposledy použitých filtrů.

39 38 SBLCore 2014 EDITOR FILTRU Tlačítkem EDITOVAT FILTR (zelená šipka na předchozím obrázku) můžete filtr změnit pokročilým editorem filtrů. Editor nabízí velké množstí použitelných operátorů, které je možné do filtru jednoduše naklikat. EDITOR FILTRU je možné také zobrazit ze zobrazení seznamu tlačítkem FILTROVÁNÍ ZÁZNAMŮ na panelu nástrojů. Příklad: Chceme vyfiltrovat bezpečnostní listy, které neobsahují symbol F, ale obsahují větu R-41. Ve filtračním dialogu vybereme sloupec SYMBOLY, operátor NEOBSAHUJE a připíšeme F. Klepnutím na tlačítko (+) přidáme další podmínku filtru, vybereme sloupec R VĚTY, operátor OBSAHUJE a připíšeme 41. Stejný filtr je vyznačen na přiloženém obrázku: Podmínky filtru je možné libovolným způsobem kombinovat. Vztah mezi podmínkami může být A (AND) a NEBO (OR), přičemž je možné podmínky kombinovat ve více skupinách. Vztahy a úrovně můžete nastavovat klepnutím na kořen podmínky (na obrázku editoru filtru červené A).

40 39 SBLCore 2014 SESKUPENÍ Seznamy je možné také seskupovat podle libovolného sloupce. Klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce. Zobrazí se nabídka práce se sloupcem. Položkou SESKUPIT PODLE TOHOTO POLE dojde k jednoúrovňovému seskupení stejných hodnot. Položkou ZOBRAZIT POLE SESKUPIT PODLE zobrazíte pole, kterým je možné seskupení dále nastavovat. Do tohoto pole můžete přetahovat další sloupce na další úrovně seskupení. Tímto způsobem je možné například zobrazovat seznam látek podle verzí programu, v kterém byly uloženy a data vytvoření záznamu viz obrázek. Klepnutím pravým tlačítkem myši na již seskupený sloupec zobrazím další možnosti seskupení. Položkou vlastní nastavení sloupců je možné do zobrazení přidat další sloupce nebo některé sloupce odebrat. ZOBRAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ OBSAHUJÍCÍCH VYBRANOU LÁTKU V zobrazení seznamu látek (tlačítkem ZOBRAZIT LÁTKY) označte látku. Klepnutím na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU dojde k přepnutí na seznam bezpečnostních listů, který již bude vyfiltrovaný podle vybrané látky.

41 40 SBLCore 2014 PRÁCE SE SOUBORY SOUBORY (BEZPEČNOSTNÍ LISTY) V TISKNUTELNÉM FORMÁTU Ukládání tisknutelných souborů se provádí z náhledu, kde je možné změnit některé parametry výsledného dokumentu. Na seznamu bezpečnostních listů klepněte na tlačítko náhled BL, v zobrazeném okně můžete upravit okraje, velikost stránky, orientaci a vodoznak. V rozbalovacím menu export vyberte formát výsledného dokumentu a následně název souboru, do kterého má být uložen. K dispozici jsou následující formáty: PDF Univerzální výměnný formát, nezávislý na platformě. Tento formát jako jediný zaručuje naprosto stejný vzhled dokumentu na jakémkoliv systému. Je doporučeno používat výhradně tento formát pro výměnu dokumentů. HTML Formát jednoduché webové stránky. MHT Formát webové stránky uložené v jednou souboru včetně obrázků. RTF Formátovaný text, může být otevřen v mnoha aplikacích jako například MS Word nebo Text 602, Open Office, apod. XLS Formát tabulky. Je možné otevřít například v MS Excel nebo Tab 602. XLSX PNG Novější formát tabulky. Je možné otevřít například v MS Excel 2007 a novějších. (JPG, BMP, ) Soubor obrázku. Celý dokument je vykreslen do obrázku, s kterým je možné dále pracovat v jiných grafických programech. Upozornění: tyto soubory již není možné žádným způsobem do aplikace znovu nahrát. Pokud chcete data nahrát do aplikace SBL, je nutné je uložit do datového souboru. SOUBORY V DATOVÉM FORMÁTU Aplikace umožňuje uložit veškerá data do souboru s příponou sbl. Takový soubor je možné zase kdykoliv do aplikace nahrát. Soubor s příponou sbl je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku než soubory z předchozích verzí. Další možností je uložení XML souboru, který je možné použít pro import do registru CHLaP. ULOŽENÍ DAT DO SOUBORU Pro uložení souboru klepněte na tlačítko ULOŽIT (EXPORTOVAT). V dialogu vyberte co všechno má výsledný soubor obsahovat. Možnosti výběru jsou závislé na počtu a typu vybraných položek v seznamu.

42 41 SBLCore 2014 VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY Před exportem můžete v seznamu vybrat jednu nebo více položek, například bezpečnostních listů nebo látek podle vybraného seznamu. Více položek v seznamu vyberete s pomocí kláves CTRL nebo SHIFT. Do souboru budou automaticky zahrnuty všechny související položky (např. látky). Příklad exportu bezpečnostních listů pouze od jednoho výrobce: V seznamu bezpečnostních listů vyfiltrujte bezpečnostní listy od vybraného výrobce pomocí filtračního řádku (více informací o filtrování v samostatné kapitole). Klávesami CTRL+A vyberte všechny vyfiltrované záznamy a klepněte na tlačítko Uložit (exportovat). Nyní budete mít možnost exportovat pouze vybrané bezpečnostní listy. VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ LISTY Export všech bezpečnostních listů z databáze. Do souboru budou přidány látky obsažené v bezpečnostních listech. VŠECHNY LÁTKY Export všech látek z databáze. V kombinaci s položkou Všechny bezpečnostní listy můžete vyexportovat všechny listy včetně všech látek, i když látky nejsou v listech obsaženy. VŠECHNY KONTAKTY Export všech kontaktů (výrobci, dovozci apod.) z adresáře. Položku je možné kombinovat s libovou další položkou nebo exportovat adresář samostatně. EXPORTOVAT VE FORMÁTU MDB Export databáze ve formátu MS Access. NAHRÁNÍ DAT ZE SOUBORU Nahrání se provádí tlačítkem otevřít (importovat). Klepněte na tlačítko a vyberte na disku nebo na síti soubor, jehož obsah chcete do databáze přidat. V programu lze importovat soubory i ze starších verzí programu. Je umožněno importovat tyto soubory (přípony): SBL KDF Datový soubor SBLCore. Veškerá data exportovaná z nové verze programu mají tuto příponu a mohou obsahovat jak bezpečnostní listy, tak i látky. Soubor tohoto typu je komprimovaný, takže zabírá méně místa na disku, než soubory ze starších verzí. Databáze SBLCore. Lze naimportovat databázi KDF z libovolné verze SBLCore, kterou je možno používat například jako zálohu veškerých dat v programu.

43 42 SBLCore 2014 BL NL KN Soubor bezpečnostních listů ze starších verzí aplikace. Soubor nebezpečných látek ze starších verzí aplikace. Soubor kontaktů (adresáře) ze starších verzí aplikace. Po vybrání souboru a potvrzení importu uvidíte průběh a počet jednotlivých importovaných položek. ČASTÉ DOTAZY JAK ZJISTÍM, KTERÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY OBSAHUJÍ LÁTKU XY? V zobrazení seznamu látek (tlačítkem ZOBRAZIT LÁTKY) označte látku. Klepnutím na tlačítko FILTROVAT BL S LÁTKOU dojde k přepnutí na seznam bezpečnostních listů, který již bude vyfiltrovaný podle vybrané látky. JAK ZJISTÍM KTERÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY NEBO LÁTKY JSOU KLASIFIKOVÁNY VĚTOU XY NEBO SYMBOLEM XY? Pro rychlé filtrování záznamů v libovolném seznamu slouží filtrační řádek první řádek každého seznamu. Zapsáním hodnoty do řádku v libovolném sloupci vyfiltrujete data seznamu. Je možné také používat zástupný znak %, který nahrazuje libovolnou posloupnost znaků. Příklad: zápisem %41 do sloupce R VĚTY v seznamu látek vyfiltruji látky, které obsahují R větu 41 (viz obrázek). Pokud bych chtěl látky, které mají symbol Xn, zapíši do sloupce Symboly %XN. Další informace jsou v kapitole VYHLEDÁVÁNÍ, FILTROVÁNÍ A SESKUPOVÁNÍ ZÁZNAMŮ.

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více