BULLETIN jaro/léto Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s."

Transkript

1 BULLETIN jaro/léto Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

2 Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku Kde jsme všude byli Malá pøestavba ambulantních prostor Renovace pobytové èásti Co se dìje v Ambulantnì terénním centru Brzy spustíme novou databázi Vytiskli jsme metodiku Co se dìje v organizaci Zmìny vedení organizace Co se nám povedlo, co plánujeme? Budeme mít další prostory pro Azylový dùm Jak je pro nás dùleitá spolupráce se ZŠ Bez koho bychom nemohli sluby poskytovat? Kdo nás letos v naší práci podporuje Chcete nám nìco sdìlit nebo chcet vìdìt více? Na koho se obrátit

3 Dobrý den, rádi bychom Vám pøedstavili bulletin sdruení Domu tøí pøání. Pøemýšleli jsme, jak Vám více pøiblíit ivot a fungování zaøízení, které Dùm tøí pøání provozuje. Na našich webových stránkách v rubrice aktualit poskytujeme informace o akcích, kterými procházíme, jsou to však jen malé pøipomínky toho, co je u nás nového. Dospìli jsme k názoru, e chceme o o ivotì v našem zaøízení více informovat.nejsme v této oblasti odborníci a nejde nám o to vytvoøit profesionální propagaci. Chceme Vám pøedevším ukázat, co je u nás nového a podìlit se s Vámi o radost, nadšení, problémy a tuby, které nás provázejí. Dùm tøí pøání, o.s. Pár zajímavých dat o nás Naše historie 2001 registrace o. s. Dùm tøí pøání na MV ÈR 2003 povìøení k výkonu sociálnì-právní ochrany dìtí - MHMP 2003 zahájení provozu Azylového domu 2006 otevøení Ambulantnì terénního pracovištì 2007 registrace sociálních slueb na MHMP Kde nás najdete Azylový dům P.Pi ra pro dě Karlovarská 18, Praha 6 - Ruzyně. tel.: Ambulantně terénní centrum Svatovítská 7, Praha 6, tel.: Kolika dìtem a jejich rodinám jsme v minulém roce poskytli sluby 44 dìtem jsme v AD poskytli pobyt (21 krizových). Zároveò jsme pravidelnì poskytovali sociálnì aktivizaèní sluby jejich rodinám 73 rodinám s dìtmi jsme poskytovali sluby v Ambulantnì terénním centru

4 Zima byla tradièní. Kvùli bacilùm jsme byli èasto doma. Ale uili jsme si také sáòkování. Velikonoèní jarmark dìti se uèily uplést pomlázku nebo ozdobit vyfouklé vajíèko. Moc se nám líbilo taneèní vystoupení dìtského folklórního souboru Klíèek. Prošli jsme si krásnou zahradu a neušla nám ani výstava motýlù ve skleníku FataMorgána. Výstava Lega v Roztokách Výstavu si dìti fakt uily.taky zámek a zahradu.

5 Moøský svìt Po dlouhé dobì opìt zavítali do Moøského svìta. Pro nové dìti z Azylového domu to byl jako vdy hezký záitek. Pozorovali jsme boj moøských krabù, dìti byly nadšené ze raloka a také z chameleóna koulejícího oèima. Novinkou je i to, e si 8.kvìtna slíbili lásku, úctu a vìrnost Renèa a Tomáš z vychovatelského týmu. Super výstava byla na Letišti Ruzynì. Moc pìkná a netradièní. DOD v divadle Spejbla a Hurvínka Muzeum Policie

6 Malá přestavba ambulantních prostor Zaèalo se ukazovat naprosto akutní v tak nároèné práci vytvoøit pro ambulanci azylového domu lepší zázemí. Rozhodli jsme se, e vzhledem k blíícímu se létu a monosti být s dìtmi hlavnì venku, bude muset ustoupit fotbálek pro dìti, který máme u ambulantní kanceláøe, do garáe a z volné místnosti vytvoøíme kanceláø. Podaøilo se nám sehnat kanceláøský nábytek a opravit rozbité zdi, vymalovat a pøestìhovat techniku a pøipadá nám neuvìøitelné,jak jsme se mohli vejít s dvìma poèítaèi na jeden stùl a tøi pracovnice do malinké místnosti se vší technikou. Zaèali jsme s renovací Podaøilo se nám vymìnit další èást starého zaøízení. Máme nové matrace do všech postýlek. Nový sporák na vaøení. Koupili jsme další konferenèní stolek do spoleèné místnosti a budeme testovat jaký nápor vydrí. Zaèali jsme chytat kreslené obrázky do sítì. To vše díky sponzorské podpoøe UPS, která s námi navázala spolupráci v minulém roce a to i v oblasti dobrovolnických prací z marketingové pracovnice se stal Mikuláš, èertice i andìl, z jiných pracovníkù zase zahradníci.. Vdycky, kdy se nám podaøí získat díky projektu nebo oslovením dárce finanèní podporu, reagujeme na nabídku dobrovolníkù pomoci pøi realizaci. Malujeme, pøiváíme nový a odváíme starý nábytek, montujeme ho - zkrátka vše, co s tím souvisí.

7 Brzy spustíme novou databázi Dùleitou zmìnou, která organizaci v nejbliších dnech èeká, je start pouívání nového informaèního systému, jeho vznik podpoøila Nadace Èlovìk èlovìku. S nárùstem poètu klientù i pracovníkù a s tím souvisejícím nárùstem agendy vyvstala v organizaci potøeba vytvoøit databázi, která by umoòovala shromaïovat v pøehledném systému jak informace o klientech všech slueb, tak o rozsahu jim poskytnutých slueb a o vytíenosti jednotlivých pracovníkù. Spuštìní databáze pøispìje k èasové úspoøe a tím i k nárùstu efektivity èinnosti (ménì èasu bude potøeba na administrativu a pøedávání informací mezi pracovníky a ušetøený èas bude moné vìnovat práci s klientem). Stejnì dùleité je pro nás i automatické zpracovávání statistických údajù o poskytovaných slubách a klientech i o práci jednotlivých zamìstnancù, které organizace doposud mìla k dispozici jen v kusé podobì a jejich získání bylo èasovì i organizaènì nároèné. Tento systém vzniká od zaèátku roku 2010, v souèasné dobì prochází systém finálními úpravami a s jeho uíváním na ostro plánujeme zaèít v prùbìhu èervna. Vytiskli jsme metodiku V rámci projektu Blokového grantu jsme vydali metodiku terénnì-ambulantní podpory ohroených rodin, ve které pøedstavujeme pøehlednou formou naše sluby. Je k vidìní na našich webových stránkách. Metodika vznikla díky sponzorské podpoøe Blokového grantu projektu: Tým terénních pracovníkù v Domì tří přání Projekt je podpoøen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci prostøedkù Finanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.

8 Co se dìje v organizaci Na Valné hromadì jsme zvolili novou pøedsedkyni a místopøedsedkyni. Dùvodem zmìny byl dlouho plánovaný odchod dosavadní pøedsedkynì Albìty Benešové a místopøedsedkynì MUDr.Turnovské z této funkce. Novou pøedsedkyní se stala Mgr.Irena Kulhánková, místopøedsedkyní Mgr.Martina Tesaøová. Od minulého roku máme novou výkonnou øeditelku Ing. Jindøišku Karlíkovou. Moná budeme mít další prostory Mìstská èást Prahy 6, od které máme v pronájmu souèasné prostory pobytové èásti Azylového domu P.Pittra pro dìti nám nabídla monost pronájmu dalšího patra stejného objektu. Máme z toho velkou radost a moc se tìšíme, e díky tomu se nám podaøí vytvoøit lepší zázemí pro personál i pro klienty. Plánujeme tak vytvoøit prostor, kde budeme moci poskytovat dìtem a rodièùm lepší místnost pro návštìvy, vhodnìjší prostøedí pro terapeutickou, komunitní a jinou práci s dìtmi, a také dùstojnìjší zázemí pro pracovníky. V bývalém ambulantním suterénu bychom rádi vytvoøili tøi místnosti pro volnoèasové aktivity dìtí. Do první se chystáme nastìhovat zpátky fotbálek, rádi bychom pøidali pomùcky jako boxovací pytel apod. Do druhé chceme umístit pinpongový stùl, a tøetí bychom rádi vybavili stoly a potøebami pro tvùrèí èinnosti. Co je pro nás ještì dùleité? Dìti, které pobývají v azylovém domì, jsou vìtšinou školou povinné. Musí plnit povinnou školní docházku. Kdy je to moné, nemusí dìti pøerušit docházku v jejich kmenové škole. Vìtšinou si však situace ádá, aby dìti docházely na pøechodnou dobu do smluvních škol, které jsou poblí našeho azylového domu. Nyní spolupracujeme se dvìma základními školami, se ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Dìdina. Velmi si této spolupráce váíme a jsme za ni vdìèni. V minulém roce jsme navázali spolupráci s MŠ Laudova. Dìkujeme všem za vstøícnost.

9 Dvoudenní týmové soustøedìní Kdo nás letos v naší práci podporuje Dìkujeme všem, kteøí podporují naši èinnost. MPSV, MHMP, iceland lichtenstein norway - norway - NROS, Nadace Terezy Maxové dìtem- ING Wholesale banking fond, Nadace Sirius, Mìstské èásti: Praha 1, Praha 6, Praha 10, Praha 13, Praha 14 Nadace Èlovìk èlovìku, UPS, Nadace Dìti - kultura - sport, Nadace Educa, UPC, Boomerang Publishing, Helma Roto, Lata Brandis Ladies club Chcete nám nìco sdìlit? Budeme rádi za Vaše nápady a pøipomínky, které pøijmeme na Chcete vìdìt více? dotazy zodpovíme na telefonu Více o nás se dozvíte na našich webových stránkách Chcete nám pomoci pomáhat? náš bankovní úèet: /0800

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy, Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více