Koncepce rozvoje školy v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018"

Transkript

1 Koncepce rozvoje školy v letech Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Popis školy Personální podmínky Počet žáků Cíl školy První stupeň Druhý stupeň Nepovinné předměty Volný čas žáků Prevence kriminality a boje proti šikanování Spolupráce s rodiči Dosažení cílů Profil absolventa Priority rozvoje školy Hlavní cíle Oblast obecné výchovy a vzdělání Personální rozvoj Materiální a finanční podmínky Oblast řízení Spolupráce s ostatními školami Žákovská samospráva Image školy Co pro to uděláme

3 Koncepce rozvoje školy v letech Charakteristika školy Základní škola Orlová- Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace je škola pavilonového typu. Je rozdělena do čtyř základních částí. Pavilon prvního stupně, pavilon druhého stupně, sekretariát a pavilon tělocvičny. Kapacita školy je 700 žáků a kapacita školní družiny je 90 žáků. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje ZŠ 395 žáků Popis školy V pavilonu prvního stupně se nachází 10 kmenových tříd a dále odborné učebny (učebna Daltonského školství, učebna speciálního pedagoga, jazyková učebna). Vybavenost kmenových tříd odpovídá hygienickým požadavkům, v každé třídě se nacházejí výškově nastavitelné židle i lavice. Každá kmenová třída je vybavena PC sestavou, dataprojektorem a projekčním plátnem. Usilujeme o postupné vybavování tříd moderním nábytkem a v rámci estetizace školy dbáme na vytvoření příjemného prostředí pro žáky. Odborné učebny jsou účelně a moderně zařízeny a v současné době vyhovují požadavkům školy. V rámci čerpání prostředků z fondů EU budeme usilovat o doplnění knižního fondu v učebně Daltonského školství. V pavilonu druhého stupně se nachází 8 kmenových tříd, 3 oddělení školní družiny a odborné učebny (cvičná kuchyň, učebna chemie, učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí, multimediální učebna, dvě učebny cizích jazyků, učebna hudební a dramatické výchovy a učebna přírodních věd). Kmenové třídy jsou vybaveny stejně jako na prvním stupni. V současné době je využito 7 tříd a 1 třída je využívána k dělené výuce českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Odborné učebny jsou na velmi slušné úrovni, po rekonstrukci se nachází cvičná kuchyň, multimediální učebna, učebna hudební výchovy a učebna přírodních věd. V příštích letech škola plánuje vytvoření herny pro žáky ve školní družině. V části sekretariátu se nacházejí 2 odborné učebny. Jsou to učebny výpočetní techniky. Obě učebny jsou v dobrém technickém stavu, jsou dostatečně vybaveny a v současné době nevyžadují rekonstrukci. V příštích letech bude pouze nutná postupná modernizace výpočetní techniky. Nově zrekonstruovaná tělocvična se nachází v samostatném pavilonu společně s pohybovým sálem a školní dílnou. Všechny učebny jsou v dobrém technickém stavu a nebude třeba tyto učebny rekonstruovat Personální podmínky Ve školním roce 2012/2013 pracuje na škole celkem 30 pedagogických pracovníků. Z toho je 1 ředitel, 1 zástupce ředitele, 1 speciální pedagog, 10 pedagogů na 1. stupni, 12 pedagogů na 2. stupni, 3 vychovatelky ve školní družině a 2 asistenti pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky Zákona č. 563/2005 Sb. Jeden pedagog na 1. stupni dálkově studuje na VŠ. 3

4 1.3. Počet žáků Škola je tvořena 2 stupni. 1. stupeň 1.A 23 1.B 23 2.A 24 2.B 25 3.A 20 3.B 22 4.A 21 4.B 24 5.A 28 5.B stupeň 6.A 19 6.B 21 7.A 21 7.B 21 8.A 33 9.A 29 9.B 14 Na 1. stupni studuje 237 žáků, na 2. stupni 158 žáků. Celkem navštěvuje školu ve školním roce 2012/ žáků. 2. Cíl školy Zaměřit pedagogickou práci na efektivní plnění cílů základního vzdělávání (osvojení strategií učení, motivace k celoživotnímu vzdělávání, rozvoj tvořivého myšlení a přiměřeného řešení problémů, komunikace, spolupráce, uplatnění dosažených vědomostí a dovedností při rozhodování o své další životní dráze atd.) První stupeň Žák dle svých možností zvládá standardy stanovené Školním vzdělávacím programem, je připraven k přechodu na druhý stupeň základní školy, popřípadě ke studiu na víceletém gymnáziu Druhý stupeň Žák po absolvování druhého stupně základní školy je připraven k dalšímu vzdělávání na střední škole, zvládl dle svých možností a schopností standardy stanovené Školním vzdělávacím programem Nepovinné předměty Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole vyučuji pouze povinné a volitelné předměty Volný čas žáků Prosazovat zájmovou činnost zachováním osvědčených a zřízením nových zájmových útvarů. V letošním školním roce pracují na základní škole tyto útvary: matematický kroužek, 4

5 cvičení z jazyka českého, keramika, dramatický kroužek, přírodovědný kroužek, redakce školního časopisu, sportovní hry. Dále chceme aktivně přistupovat k akcím pořádanými okolními školami, městem, DDM atd. Posilovat účast žáků v olympiádách a podobných soutěžích. Spolupracovat s oddíly a kluby ve městě. Vytvořit podmínky pro rozvoj divadelního kroužku, který bude úspěšně reprezentovat školu i město. Prokazovat úctu a solidaritu se staršími spoluobčany např. formou vánočních besídek apod. Podporovat rozvoj školního žákovského časopisu. Reprezentanty nebo úspěšné řešitelé zviditelňovat v žákovském kolektivu i mimo něj Prevence kriminality a boje proti šikanování Škola má zpracovaný program prevence kriminality a boje proti šikanování. Ve škole bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno speciálním pedagogem, metodikem prevence a výchovným poradcem. Toto specializované pracoviště s proškolenými odborníky řeší ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky, rodiči a odbornými institucemi problémy v dané oblasti Spolupráce s rodiči Významným způsobem se na chodu školy podílí občanské sdružení Klub přátel školy a také Školská rada. Škola také spolupracuje s rodičovskou veřejností zejména v rámci konání třídních schůzek. Dále má škola na svých webových stránkách vytvořenou elektronickou žákovskou knížku, která slouží nejenom k informaci o klasifikaci žáků, ale také ke komunikaci mezi učitelem a rodičem. Škola má také vytvořenou elektronickou schránku důvěry, na které mohou rodiče zanechat anonymně vzkaz pro učitele či vedení školy. Pro rodiče předškoláků má škola zpracovaný projekt Těšíme se do školy, kde jsou rodiče společně s budoucími prvňáčky připravováni k lepšímu zvládnutí přechodu mezi mateřskou a základní školou. Každoročně se také koná pro veřejnost Den otevřených dveří, kde si mohou rodiče prohlédnout školu, zejména odborné učebny. 3. Dosažení cílů 3.1. Profil absolventa Absolvent absolvuje povinnou školní docházku v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry ve své schopnosti. Je dostatečně motivován k celoživotnímu učení a zejména ke vzdělávání na střední škole. Z hlediska jazykové vybavenosti se dokáže vyjadřovat v běžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích. Osvojuje si dovednosti a schopnosti, které mu umožní pružně reagovat na nové úkoly a dosahování studijních i osobních úspěchů. Dle svých schopností zvládá učivo stanovené školním vzdělávacím programem tak, aby jej dokázal aplikovat v běžných denních činnostech a mohl z nich v denních situacích čerpat. Absolvent zvládá základní techniky práce s textem, informacemi, dokáže využívat informační a komunikační technologie, dosahuje odpovídající čtenářské a informační gramotnosti. Je schopen vyhledávat, třídit a propojovat informace a vyvozovat z jednotlivých informací obecnější závěry. Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, objektivně hodnotí svůj výkon. Umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a dokáže překonávat překážky. Je schopen kritického myšlení, nenechá sebou manipulovat. Respektuje a chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví a má znalosti o kulturách jiných národů. Absolvent je schopen multikulturní tolerance, dokáže rozpoznat projevy rasismu, xenofobie či extremismu. 5

6 3.2. Priority rozvoje školy Základní škola je školou s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií. Hlavní prioritou rozvoje školy je poskytování standardů vzdělávání stanovených ve Školním vzdělávacím programu. Na prvním stupni školy uplatňovat prvky Daltonského školství a v budoucnu poskytnout zázemí pro žáky se zaměřením na sportovní přípravu na obou stupních škol. Škola chce i nadále pokračovat s výukou anglického jazyka od první třídy ZŠ a výukou druhého cizího jazyka od 8. ročníku Hlavní cíle Oblast obecné výchovy a vzdělání Upravit výukový program tak, aby maximálně respektoval individuální potřeby žáků (volitelné a nepovinné předměty, odborné kroužky). Podpořit výuku cizích jazyků, zejména anglického jazyka, dosáhnout zde optimální odborné a pedagogické způsobilosti výuky. Podporovat práci s talentovanými žáky, příprava žáků ke studiu na všech druzích středních škol. Využít ke vzdělávání žáků odborné učebny, v maximální míře využívat dostupné pomůcky, v rámci ekonomických možností zlepšit studijní zázemí školy (modernizace pomůcek, posílení knižního fondu apod.). Preferovat přístup žákům k informacím (využití knihovny, internet, informační centrum atd.). Pružně reagovat na moderní trendy ve výuce, rozvíjet diskusi o nových metodách a formách učení. Pokračovat v uplatňování prvků Daltonského systému na 1. stupni ZŠ. Dbát na duševní hygienu žáků (správně sestavený rozvrh hodin, vytvoření relaxačních zón pro žáky ). Dle ekonomických možností a s důrazem na občanskou solidaritu poskytnout veškerou možnou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Posilovat partnerský vztah a vzájemný respekt mezi učitelem a žákem. Zvýšenou pozornost věnovat prevenci a odstraňování negativních jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví, xenofobie, rasismus ). Klást důraz na práci s informačními technologiemi, ochranu životního prostředí, výchovu k demokracii a aktivnímu občanství. Podporovat realizaci vlastivědných, lyžařských, sportovně-turistických kurzů, rozmanitých exkurzí a besed. Podporovat ozdravné pobyty žáků v ekologicky zdravém prostředí Personální rozvoj Pečlivým výběrem nových pedagogů usilovat o dosažení maximální aprobovanosti výuky. Při získávání mladých a perspektivních pedagogů úzce spolupracovat s vysokými školami (vytvořit databázi potenciálních uchazečů). Nezkušené pedagogy vhodně začlenit do pedagogického sboru. V rámci celoživotního vzdělávání pedagogů vytvořit písemný plán DVPP (zajistit soulad mezi odborným a pedagogickým růstem učitelů a potřebami školy). Pokračovat v organizační struktuře pedagogického sboru (1. st. metodická sdružení, 2. st. předmětové komise). 6

7 Materiální a finanční podmínky Uplatňovat principy transparentní hospodaření s finančními prostředky. Pro dobré fungování školy v ekonomické oblasti je nezbytná úzká spolupráce se zřizovatelem. Maximálně využívat materiálního, prostorového i lidského potenciálu skrytého ve škole. Využívat možnosti získání finančních prostředků účasti na projektech či grantech vypsaných MŠMT, EU apod. Usilovat o získání sponzorských darů, snažit se rozšiřovat okruh sponzorů. Realizovat program hospodárnosti (energie, voda, topení ). V souladu s tímto programem dokončit ve spolupráci se zřizovatelem výměnu oken a docílit kompletního zateplení budovy školy Oblast řízení Zachovávat demokratický styl řízení, věnovat pozornost všem součástem školy. Vytvořit z pedagogického sboru kvalitní, profesionálně fungující tým. Podporovat DVPP, zajistit podmínky pro kariérní růst pedagogů. Vytvořit kolegiální pracovní prostředí bez ohledu na politickou příslušnost. Zviditelňovat práci školy i jednotlivé pedagogy, kteří odvádějí stabilní vysoce kvalitní práci. Spolupracovat se zřizovatelem, školskými poradenskými zařízeními i dalšími subjekty. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a předcházet škodám. Pravidelně provádět kontrolní a hospitační činnost. Dbát na dodržování platných předpisů a norem, vyžadovat jejich dodržování také po všech zaměstnancích. Věnovat patřičnou pozornost sebevzdělávání Spolupráce s ostatními školami Základní škola se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných okolními školami, spolupracuje na úrovni vedení školy i na úrovni pedagogů. V rámci zviditelnění základního školství ve městě Orlová a v naplňování výchovně-vzdělávacích cílů, bude škola pokračovat v organizaci celoměstské Orlympiády. Škola má velmi úzkou spolupráci s MŠ, zejména MŠ Okružní a MŠ Radost. Žáci i pedagogové pracují na společných projektech vytvořených těmito institucemi Žákovská samospráva Ve školním roce 2010/2011 byla na škole zřízena žákovská samospráva, která má v souladu se Zákonem č. 561/2009 Sb. možnost se vyjadřovat k průběhu vzdělávání. Tato žákovská rada má vybudovanou svou organizační strukturu, pravidelně se schází jednou za měsíc. Jednání žákovské rady se zúčastňuje i vedení školy. Žákovská rada spolupracuje s ostatními institucemi, zejména s Dětským parlamentem v Orlové Image školy Škola usiluje o vytvoření vysoce profesionální instituce, která poskytuje v souladu se Zákonem č. 561/2005 Sb. a v souladu s ostatními předpisy základní vzdělávání. Svým zaměřením umožňuje poskytovat v určitých oblastech nadstandardní vzdělávání při zachování standardů vzdělávání v ostatních oblastech. Propagovat výsledky své práce na 7

8 veřejnosti, zejména využívat možnosti publikování v Orlovských novinách, prezentace své práce v regionální televizi apod. 4. Co pro to uděláme Pedagogický proces je dlouhodobá, náročná, koncepční práce, která musí respektovat individuální potřeby žáků. Z pozice ředitele školy budu pokračovat v nastoleném trendu vytváření profesionálního prostředí, které vede k naplňování vytýčených cílů. 8

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více