NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Autorka: Ivana Ondrová Ivančice, únor 2011

2 Prohlášení autora P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou práci 2. ročníku Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila.. podpis autorky 2

3 OBSAH 1. Úvod Cíle práce Motivace Vnitřní motivace a stimulace pracovníků Teorie X a Y Stimulace Maslowova teorie potřeb Popis současného stavu spolupráce s externími pracovníky SWOT analýza spolupráce s externími pracovníky Anketa CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Výsledky ankety Návrhy změny Info systém Komunikace Výhody Vzdělávání a sebevzdělávání Motivační systém Firemní oblečení a propagační předměty Závěr Literatura Přílohy

4 1. ÚVOD Ve Středisku volného času Ivančice pracuji jako pedagog volného času vedoucí oddělení příležitostné činnosti. Součástí mé pracovní náplně je i práce s externími pracovníky. V poslední době se snažím více zaměřit na spolupráci s nimi. Externí pracovníci pomáhají na našich akcích, které se uskutečňují během roku. Každý měsíc připravujeme pestrou nabídku akcí pro nejširší veřejnost s různým typem zaměření a to za účelem smysluplného využití volného času. Tyto aktivity bychom nebyli schopni realizovat, pokud bychom neměli tým interních a externích pracovníků. Mezi akce s největším počtem potřebných externích pracovníků a dobrovolníků patří především Pohádkový les. Na této akci je zapotřebí kolem 50 externistů a dobrovolníků. Moje práce nevznikla z důvodu nespokojenosti externích pracovníků, nýbrž z důvodu mého pocitu nutné změny ve spolupráci s nimi. Jsem si vědoma toho, že dobré jméno organizace netvoří jen interní pracovníci, ale také externí pracovníci, kteří jsou její nedílnou součástí. Velký význam patří lidským zdrojům, jež je zapotřebí neustále opečovávat. Během nastavování změn chci použít SWOT analýzu, anketu a další metody, které jsem se naučila v průběhu Funkčního studia. 4

5 2. CÍLE PRÁCE Cílem této závěrečné práce je zhodnotit současný stav spolupráce Střediska volného času Ivančice s externími pracovníky a navrhnout změny, které by, podle mého názoru, měly přispět k lepší a efektivnější práci. K hodnocení stávajícího stavu jsem použila analýzu SWOT a dále jsem čerpala z výsledků ankety určené externím pracovníkům. Ze získaných podkladů jsem zpracovala jednotlivé kroky, které povedou ke změně spolupráce Střediska volného času Ivančice a externích pracovníků k lepšímu. Změny nové spolupráce a motivace externích pracovníků se budu snažit uvést do praxe během následujícího roku. 5

6 3. MOTIVACE Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem jejich vzniku je fakt, že lidé jsou komplikovaní a žádná teorie neposkytuje univerzálně přijatelné vysvětlení. Motivací se rozumí soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka, které usměrňují jeho poznávání, prožívání a jednání. Každé cílevědomé lidské jednání je jednáním motivovaným. Pojem motivace je velmi široký, zahrnuje mnoho dalších dílčích psychologických pojmů: snažení, chtění, touhu, aspiraci, tlak, tenzi, potřebu, zájem, tendenci, úmysl, přání, očekávání, žádost, účel, cíl apod. Slovo motivace je odvozené z latinského slovesa movere, což znamená hýbat, pohybovat. Je obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které člověka vedou k určitému jednání. (Provazník, 1997) Ze zkušenosti víme, že existují jednak lidé, kteří mají tendenci především dosáhnout úspěchu kladou si realistické cíle, a naopak osoby zaměřené na vyhnutí se neúspěchu, kteří si kladou buď příliš nízké cíle, anebo naopak příliš vysoké cíle. Splnění lehkého úkolu je pro ně snadné a nesplnění velmi těžkého úkolu deprimující. (Nakonečný, 1998) K žádoucí, optimální úrovni výkonu vede přiměřená motivace. Pokud je člověk nedostatečně motivován, bývá výsledek činnosti málo uspokojivý. Pokud je člověk nadměrně motivován (přílišná snaha být úspěšný, zvítězit), může příliš vysoká motivace limitovat jeho jednání, může vést až k případné destrukci jeho činnosti 6

7 3.1 Vnitřní motivace a stimulace pracovníků K nejvýznamnějším motivům práce patří: potřeba činnosti vůbec potřeba kontaktu s druhými lidmi potřeba výkonu potřeba moci potřeba smyslu života a seberealizace Pracovní motivace člověka je spojena s výkonem pracovní činnosti, se zastáváním určité pracovní pozice a s výkonem jí odpovídající pracovní role, tj. s plněním pracovních úkolů. Pracovní motivace vyjadřuje celkový přístup pracovníka k práci, ke konkrétním pracovním úkolům. K nejvýznamnějším motivům mimo vlastní práci patří: potřeba peněz potřeba jistoty potřeba potvrzení důležitosti potřeba sociálních kontaktů potřeba sounáležitosti Motiv je vnitřní pohnutka podněcující jednání člověka, určuje směr jednání, intenzitu a průběh vykonávané činnosti, navenek se jeví jako důvod jednání. Motivem se mohou stát potřeby, city, zájmy, pudy, ideály, hodnoty, přání, postoje. 7

8 3.2 Teorie X a Y Teorie X (krátké vodítko, cukr a bič): lidé jsou líní, neodpovědní pracují pouze z existenčních důvodů nezbytné je pevné vedení, neustálý dohled a kontrola k motivování se využívá odměn a trestů pozitivní motivační faktory: odměny, prémie, hmotné výhody negativní motivační faktory: tresty, sankce, omezení, kritika Teorie Y (řízení s účastí zaměstnanců): lidské potřeby jsou rozmanité, dynamické a mění se s vývojem člověka člověk je tvůrčí, potřebuje ke své práci určitou autonomii je nutné uspokojit nejen základní potřeby pracovníků (plat, prémie, lepší pracovní podmínky), ale také psychologické potřeby pracovníků (odpovědnost, seberealizace, radost z práce) peníze nejsou všechno - lidé pracují za peníze jen do určitých mezí, pak působí i jiné stimuly - dobré zacházení je třeba vytvořit prostor pro iniciativu a individuální schopnosti každého jedince 8

9 3.3 Stimulace Stimulace představuje takové vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, prostřednictvím změny jeho motivace. (Provazník, Komárková, 2004) Podstatou stimulace práce je záměrné ovlivňování pracovní ochoty pracovníků, jejich motivace, přístupu k práci a výkonnosti. Ochota bývá nejpůsobivější, když dochází k souladu mezi osobním zaměřením pracovníka a zájmy a cíli organizace. Výčet stimulačních prostředků a jeho řazení podle závažnosti z hlediska organizace i z psychologického hlediska: hmotná odměna obsah práce styl vedení, povzbuzování neformální hodnocení atmosféra pracovní skupiny pracovní podmínky a režim práce Je důležité, aby vedoucí pracovník znal dobře členy svého týmu, v našem případě tedy externí pracovníky. Pracovníka stimuluje v kladném případě to, co mu umožňuje uspokojovat jeho stávající nebo krátkodobé potřeby. Motivy představují podněty a příčiny, které ovlivňují naše chování, které je naší osobě vlastní a spíše trvalé. Naproti tomu stimuly ovlivňují naše chování od okamžiku, kdy se objeví, a na naši osobu působí po dobu své existence. Stimulaci tedy můžeme chápat jako působení na psychiku pracovníka, po které dochází k určitým změnám v jeho činnosti prostřednictvím změny jeho motivace. (Plamínek, 2005) 9

10 3. 4 Maslowova teorie potřeb 1. Fyziologické potřeby biologické - základní, nejnižší - potřeba kyslíku, vody, potravy, spánku, odpočinku, sexuální potřeby apod. 2. Potřeby bezpečí a jistoty potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku fyziologických potřeb, potřeby v oblasti zdravotní, ekonomické 3. Sociální potřeby sounáležitosti a lásky, přátelství a přijetí - účast ve společenském životě, touha být kladně přijímán druhými lidmi, být milován 4. Společenské potřeby - potřeby uznání a úcty - touha po úspěchu, sebedůvěře, po nezávislosti a svobodě, touha po reputaci nebo postavení 5. Potřeby seberealizace - touha dosažení něčeho, čeho dosáhnout lze, co nejvíce využije potenciál jedince, potřeba rozvíjet potenciál a dovednosti Obr. č. 1: Maslowova teorie potřeb Abraham Maslow chápal člověka jako psychologický organismus, který se snaží uspokojit své životní potřeby, jež mají různý význam, různou váhu. Došel k závěru, že je-li potřeba uspokojena, přestává působit jako stimul. V případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní potřeba vyšší, pozornost jedince je soustředěna na 10

11 uspokojení vyšší potřeby. Potřeba seberealizace však nemůže být uspokojena nikdy. Nižší potřeby stále existují, i když aktuálně jako motivátory zanikají, člověk se stále vrací k uspokojeným potřebám. 11

12 4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Ve středisku volného času pracují mimo interních pracovníků i externí a dobrovolní pracovníci. V našem Středisku volného času Ivančice v současné době pracuje 60 externích pracovníků. Ti se podílejí svou činností na vedení kroužků, pomáhají na akcích, v R-klubu, na letních táborech a při dalších aktivitách. Na začátku školního roku jsou externisté poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce a seznámeni s vnitřním řádem organizace. Následně se vyřídí potřebné administrativní záležitosti, které jsou nutností. Interní pracovníci, což jsou vedoucí jednotlivých oddělení, mají pod sebou externí pracovníky. Po celý školní rok jsou externisté v kontaktu se svým vedoucím oddělení. Při jednání s externisty se uplatňuje lidský přístup, tzn. neuplatňuje se nadřízenost a podřízenost, ale týmová práce, která přispívá k dobrým vztahům. Záleží na každém vedoucím oddělení, jak často se se svými spolupracovníky schází. Já se scházím se svými externími pracovníky 1x - 2x za měsíc. Na těchto pravidelných schůzkách jsou externí pracovníci seznámeni s akcemi, které se připravují na následující měsíc. Jsou seznámeni s obsahem akce, termínem, materiálním a personálním zajištěním a délkou konání. Následně se domluvíme na plnění zadaných úkolů. Důležité je vést s externím pracovníkem rozhovory nejen na pracovní téma, ale také se zajímat, jak se mu daří ve škole, ve sportu, co plánuje o víkendu atd. Z toho všeho může poznat, že máme o něho opravdu zájem. A to ho také může motivovat k práci. Neméně důležitá je také výměna zkušeností mezi interními a externími pracovníky. Nedílnou součástí spolupráce je také externí pracovníky opečovávat, motivovat, stimulovat a vytvořit pro ně dobré zázemí, aby se při své práci cítili dobře a věděli, že interní pracovníci je berou jako rovnocenné partnery. Motivací pro externí 12

13 pracovníky může být samotná práce s lidmi, možnost věnovat se svému koníčku a zároveň být užitečný např. tím, že předávají své letité zkušenosti. Externí pracovníci mají možnost se realizovat, vzdělávat, což vede k osobnímu rozvoji a získávání nových zkušeností. Formy získávání externích pracovníků z vlastních řad, tzn. z účastníků kroužků a letních táborů se postupem času stanou externí pracovníci oslovení člověka, kterého pracovník zná a ví, že má o spolupráci zájem současní externisté přivádějí své kamarády, vrstevníky, kteří mají zájem stát se také externími pracovníky do organizace přijde zájemce o pozici externisty sám inzerát - kabelová televize, noviny dobrovolníci z řad rodinných příslušníků, kamarádů, známých Spolupráce externích pracovníků na aktivitách vedení zájmových útvarů a klubů letní a zimní tábory (instruktoři, oddíloví vedoucí) služby v R- klubu pomoc na akcích pomoc při aktivitách výukové programy pobytové akce dětské centrum 13

14 Komunikace s externími pracovníky osobní kontakt - pohovory, schůzky internet facebook telefon 14

15 5. SWOT ANALÝZA SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Tabulka č. 1: Swot analýza Silné stránky Slabé stránky vedenou ZÚ spolupráce na akcích spolupráce při aktivitách spolupráce na letních táborech přicházejí s novými nápady přicházejí s novými dovednostmi kreativní odbornost (házená, aerobik) zkušenosti malá možnost finančního ohodnocení skoro žádná možnost firemního oblečení žádné výhody pro externisty hodnotící schůzky (konec školního roku) Příležitosti Hrozby znají zájmy svých vrstevníků znají trendy možnost uplatnit své nápady mají kamarády, ti k nám mohou také přijít možnost něco nového se naučit odchod z Ivančic za studiem VŠ do jiných měst finance rozvoj dalších volnočasových organizací nabídka většího finančního ohodnocení od konkurence změna zřizovatele 15

16 Na SWOT analýze se podíleli interní pracovníci, byla provedna pro zjištění stavu spolupráce. Analýza nám ukázala, že mezi silné stránky externích pracovníků patří zájem spolupracovat na naší činnosti. Mezi slabé stránky patří možnost lepšího finančního ohodnocení a možnost firemního oblečení. Bohužel nedostatkem financí trpí všechny domečky. Proto je důležité nabídnout externím pracovníkům nějaké výhody, např. vzdělávání. Jako jednu z velkých příležitostí vidím to, že mají kamarády, které mohou přivést k nám do střediska a pak je zapojit do další spolupráce. Na základě analýzy se zaměřím na nastavení kroků změn v oblasti vzdělávání, výhod, motivace a získávání nových externích pracovníků. 16

17 6. ANKETA CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Důvodem vzniku ankety bylo zjistit názor externích pracovníků na spolupráci a činnost Střediska volného času Ivančice. Zjištění toho, v jakých oblastech zájmové činnosti by chtěli ještě spolupracovat, zdali jsou spokojeni s tím, jak probíhá komunikace. Další otázka, která byla uvedena v anketě, zda by chtěli získávat nějaké výhody a zda by se chtěli vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci. Anketa byla určena pro externí pracovníky, kteří spolupracují v různých oblastech, ať už je to vedení zájmových útvarů, spolupráce na akcích, aktivitách, na letních táborech, anebo spolupráce v R-klubu. Interní pracovníci, kteří mají na starosti externí pracovníky, rozeslali anketu v měsíci listopadu em nebo ji rozdali v tištěné podobě. V prosinci 2010 byla anketa zpracována a vyhodnocena. Z 60 možných externích pracovníků jich anketu odevzdalo a vyplnilo 35. Výstupem ankety je zjištění nutnosti zaměřit se na zkvalitnění spolupráce externích pracovníků a SVČ Ivančice. Na základě výsledků ankety budou nastaveny kroky změn, ty budou následně rozpracovány v tabulkách. Změna, kterou chci zavést, bude postupná a malá. Dopad na organizaci bude mírný. Viz příloha č. 1 anketa 17

18 6.1 Výsledky ankety Tabulka č. 2: výsledky ankety ANO NE ANO I NE Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? 27 8 Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? Jste spokojeni s tím, jak s Vámi pracovníci SVČ 1 2 Ivančice komunikují? 32 Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? 35 0 Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? 27 8 Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? 33 2 Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně? Prostor pro další vyjádření, názory, přání 1 18

19 Graf č. 1: výsledky ankety Vysvětlivky: 1. Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? 2. Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? 3. Jste spokojeni, jak s Vámi pracovníci SVČ Ivančice komunikují? 4. Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? 5. Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? 6. Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? 7. Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? 8. Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? 9. Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? 10. Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně 11. Prostor pro další vyjádření, názory, přání Z vyhodnocené ankety vyplynulo, že externí pracovníci vědí, na koho se v případě potřeby vzniklých problémů obrátit. To znamená, že mezi interními a externími pracovníky probíhá dobrá komunikace a externisté vědí, že v případě potřeby jsou interní pracovníci ochotni vyřešit daný problém. Potěšilo mě, že činnost SVČ Ivančice propagují. Co se týká spokojenosti s finanční odměnou, jsou externisté odměňováni dle vnitřního platového řádu SVČ Ivančice. Při komunikaci a předávání informací jsou využívány všechny dostupné možnosti. Z ankety také vyplynulo, že externí pracovníci mají zájem vzdělávat se. 19

20 7. NÁVRHY ZMĚNY Ze SWOT analýzy, ankety a z vlastních postřehů získaných při komunikaci s externími pracovníky vyplynulo, že je zapotřebí nastavit určité kroky změn. Součástí této změny bude vytvořit info-systém a nastavit pravidla komunikace. Dále bych chtěla zpracovat výhody a možnosti vzdělávání, které budou nabízeny po celý školní rok externím pracovníkům. Vytvořit motivační systém, jehož součástí budou návrhy kritéria na vyhodnocení nejlepších externích pracovníků za celý školní rok. 7.1 Info systém Tabulka č. 3: info-systém INFO-SYSTÉM zodpovědnost termín Vytvořit databázi externích pracovníků ( ) L. Křížková leden Vytvořit databázi externistů dle oblastí ( ) vedoucí oddělení leden Zasílat nabídku činností L. Křížková každý měsíc Informace o schůzkách I. Ondrová + vedoucí oddělení každý měsíc dle potřeby Rozesílání seminářů, kurzů T. Holý Každý měsíc dle nabídky Rozesílání pozvánek na akce L. Křížková Každý měsíc dle potřeby Bulletin pro externí pracovníky M. Chmelíčková září 20

21 7.2 Komunikace Tabulka č. 4: komunikace KOMUNIKACE zodpovědnost termín Setkání na začátku školního roku, seznámení všech externistů, seznámit s cíli, J. Heřmanová + září vizí a posláním, bezpečnost + formality I. Ondrová Výjezdní porada interní + externí pracovníci společně nastavit pravidla spolupráce J. Heřmanová + září Vedoucí oddělení Pravidelné schůzky po celý školní rok dle potřeb jednotlivých oblastí Vedoucí oddělení Po celý školní rok Osobní hodnotící pohovory J. Heřmanová Vedoucí oddělení Dle potřeb v průběhu roku Hospitace S. Chabinová L. Malá říjen, únor, červen P. Kocábová J. Obršlík O. Podolský Na začátku II. pololetí schůzka - hodnocení činnosti za I. pololetí Vedoucí oddělení leden Na konci školního roku zhodnotit činnost, co se povedlo, nepovedlo J. Heřmanová vedoucí oddělení červen Posezení interní + externí pracovníci na závěr školního roku I. Ondrová D. Šacherová červen 21

22 Je důležité, aby vedoucí pracovník dobře znal své externí pracovníky. K tomu přispějí pravidelná setkávání. Navážou se bližší vztahy. Obsahem schůzek nejsou jen pracovní témata, ale také osobní témata (jak se jim daří ve škole, v práci atd.) Důležité je pochválit, povzbudit, ale je dobré také upozornit na chyby. Je důležité projevit zájem, aby externí pracovníci cítili podporu. Zajímat se častěji, zeptat se, zda něco nepotřebují. 22

23 7.3 Výhody Tabulka č. 5: výhody NÁVRHY VÝHOD PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY Nabídka Zodpovědnost Úkol Termín půjčování kostýmů Olga Křížková zapůjčení sportovního materiálu Ondřej Podolský zapůjčení prostor a pronájem učeben Romana Bazalová zapůjčení lyžařské výstroje Ivana Ondrová využití prostor R-klubu ke konání oslav a párty jízdy na koních na statku Padochovka kopírování a tisk pro osobní účely poloviční úplata na zájmový kroužek Jan Dvořák Eva Havlátová Romana Bazalová Simona Chabinová Zpracovat nabídku + podmínky leden vstup pro všechny členy rodiny na akce: Maškarní karneval, Slet Dagmar Šacherová čarodějnic, Pohádkový les, Ať žijí duchové vstup na 6 akcí tvořivé dílny Pavla Kocábová účast na seminářích a kurzech Tomáš Holý 23

24 Na základě vyhodnocení ankety jsme došli k závěru, že externí pracovníci by chtěli získávat výhody, vzdělávat se a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci. Někteří nejsou spokojeni s finanční odměnou. Proto došlo k zapojení ostatních kolegů, kteří na základě toho, jaké oddělení vedou a za co jsou odpovědni, zpracovali nabídku pro externí pracovníky. Následně byla tato nabídka na poradě zkonzultována se všemi interními pracovníky. Po poradě byly jednotlivé návrhy zpracovány do ucelené nabídky výhod a rozeslány externím pracovníkům em, v němž obdrželi nabídky a odkaz na konkrétní zodpovědnou osobu, na kterou se můžou v případě zájmu obrátit. Externí pracovníci by také uvítali firemní oblečení, které by bylo určitě velkým motivačním prvkem. Cítili by se součástí celého týmu, celé organizace. Viz příloha č. 2: nabídka výhod pro externí pracovníky 24

25 7.4 Vzdělávání a sebevzdělávání Tabulka č. 7: vzdělávání a sebevzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Zodpovědnost Termín Nabídka seminářů a kurzů DVPP (zasílání nabídky) T. Holý leden Nabídka seminářů a kurzů Klíče pro život (zasílání nabídky) T. Holý leden Vytvořit vlastní vzdělávací systém Každý měsíc 1 tematický seminář I. Ondrová Po celý školní rok Poskytování odborné literatury S. Chabinová Po celý školní rok Předávání znalostí, dovedností a zkušeností Vedoucí oddělení Po celý školní rok Pomoc při psaní diplomových prací J. Heřmanová Po celý školní rok SOČ, praxe studentů S. Chabinová Po celý školní rok 25

26 7.5 Motivační systém Tabulka č. 8: motivační systém MOTIVAČNÍ SYSTÉM Zodpovědnost Termín Pochvaly, poděkování Vedoucí oddělení Celý školní rok Hodnocení, co se podařilo Ředitelka + Vedoucí oddělení Leden červen Zpětná vazba Vedoucí oddělení Celý školní rok Nezapomínat na narozeniny, výročí externích Vedoucí oddělení Celý školní rok pracovníků Nastavit kritéria hodnocení externích pracovníků za školní rok Ředitelka + Vedoucí oddělení porada duben Vytvořit desatero externího pracovníka jak by měl vypadat, co by měl umět Vedoucí oddělení Porada květen Vyhodnocení - ocenění nejlepšího externího pracovníka (Městský úřad, Zpravodaj ) Ředitelka + Vedoucí oddělení porada květen Poděkování externistům v místním tisku D. Šacherová červen Zasílání PF 2012 L. Křížková Prosinec

27 7.6 Firemní oblečení a propagační předměty Tabulka č. 9: firemní oblečení a propagační předměty FIREMNÍ OBLEČENÍ + PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Zodpovědnost Kdo? Jak? Termín Žádný externista nevlastní mikinu ani bundu Externí pracovníci, kteří nejvíc spolupracují, by také měli mít bundu a mikinu J. Heřmanová psaní projektů I. Ondrová zajištění firemního oblečení Prosinec 2011 Někteří externisté mají trička Někteří externisté mají reklamní předměty Všichni externisté budou mít tričko Všichni externisté budou mít reklamní předměty H. Leitnerová vyčlenit peníze Září

28 8. ZÁVĚR Svou závěrečnou ročníkovou prací na téma Nastavení změny spolupráce Střediska volného času Ivančice s externími pracovníky jsem vytvořila lepší nastavení spolupráce s externími pracovníky. Nastavené kroky změny by pomohly nejen mně, ale i ostatním vedoucím pracovníkům, ve spolupráci s našimi externisty. 28

29 9. LITERATURA Použité zdroje: PROVAZNÍK, Vladimír. Psychologie pro ekonomy a manažery. 1.vyd. Praha: Grada, 1997 ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998 ISBN PROVAZNÍK, Vladimír, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Motivace pracovního jednání. Praha: Oeconomica 2004 ISBN X PLAMÍNEK, Jiří. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005 ISBN Elektronické zdroje: 29

30 10. PŘÍLOHY Příloha č. 1: anketa CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Anketa pro externí pracovníky SVČ Ivančice Rádi bychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Připravili jsme pro Vás anketu, která se zaměřuje na zkvalitnění spolupráce externích pracovníků a SVČ Ivančice. Anketa bude sloužit výhradně pro účely SVČ Ivančice a vyhodnocení bude předloženo všem externím pracovníkům SVČ Ivančice. 1. Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? ANO NE Pokud NE, chtěli byste se s ní seznámit? Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? ANO NE Pokud ANO, ve které/ve kterých? zájmové kroužky akce tábory, pobytové a víkendové akce klub mládeže jezdecký oddíl Palma aktivity pro děti a jejich rodiče další 3. Jste spokojeni s tím, jak s Vámi pracovníci SVČ Ivančice komunikují? ANO NE Pokud NE, co byste jim doporučili? Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? ANO NE 5. Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? ANO NE Pokud NE, co Vám chybí?

31 6. Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? ANO NE 7. Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? ANO NE Pokud NE, máte nějaký jiný nápad, jak pomoci s propagací aktivit SVČ Ivančice? Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? ANO NE Pokud ANO, jakou máte představu? Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? ANO NE Pokud ANO zatrhněte (nezávazně), který/é seminář/e by Vás zajímaly: základy komunikace řešení konfliktů mediace řešení konfliktů pomocí třetí osoby facilitace vedení skupin psaní projektů týmová spolupráce zážitkové aktivity lyžařský kurz, kurz snowboardingu management, marketing zdravotník zotavovacích akcí pedagogické minimum další Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně? ANO NE Pokud NE, jaká jsou Vaše doporučení? Prostor pro další vyjádření, názory, přání:... 31

32 Jméno a příjmení externího pracovníka.. (pokud nechcete uvádět vaše jméno a příjmení, zatrhněte, v které oblasti zájmové činnosti převážně působíte) zájmové kroužky akce tábory a pobyty klub mládeže jiná než zájmová činnost Děkujeme za spolupráci i Váš čas. Pracovníci SVČ Ivančice. 32

33 Příloha č. 2: Nabídka výhod pro externí pracovníky Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Komenského nám. 7, Ivančice Tel.: Fax: Vážení externí pracovníci, Chceme Vám poděkovat za dosavadní pomoc, podporu a spolupráci při realizaci aktivit SVČ Ivančice. Jako projev velkých díků nabízíme všem externím pracovníkům, kteří s námi spolupracují, cenově zvýhodněnou nabídku činností a služeb, které nabízíme: Zapůjčení lyžařské výstroje Informujte se u Ivany Ondrové, Zapůjčení kostýmů Informujte se u Olgy Křížkové, Zapůjčení sportovního materiálu Informujte se u Ondřeje Podolského, Zapůjčení prostor a pronájem učeben SVČ Ivančice Informujte se u Romany Bazalové, Využití prostor klubu mládeže ke konání oslav a párty Informujte se u Jana Dvořáka, Jízdy na koních na statku Padochovka. Informujte se u Evy Havlátové, Kopírování a tisk pro osobní účely. Informujte se u Romany Bazalové, Poloviční úplata za zájmový kroužek pro děti. Informujte se u Simony Chabinové, Volné vstupné pro maximálně 4 osoby na každou následující akci SVČ Ivančice: Maškarní karneval, Slet čarodějnic, Pohádkový les, Ať žijí duchové. Volné vstupenky si můžete vyzvednout jeden týden před konáním samotné akce. Informujte se u Dagmar Šacherové, Zdarma vstup na 6 akcí tvořivé dílny. Informujte se u Pavly Kocábové, Zdarma účast na seminářích a kurzech. Informujte se u Tomáše Holého, V případě zájmu o výše nabízené činnosti či služby kontaktujte přímo uvedené osoby, ty Vás budou rády informovat. Pravidelně vás budeme také informovat o aktuálních nabídkách, které pro Vás připravíme. Další podnětné nápady, přání, můžete posílat na S pozdravem Bc. Simona Chabinová 33

34 Příloha č. 3: Foto z porady s externími pracovníky 34

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více