NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Autorka: Ivana Ondrová Ivančice, únor 2011

2 Prohlášení autora P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou práci 2. ročníku Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila.. podpis autorky 2

3 OBSAH 1. Úvod Cíle práce Motivace Vnitřní motivace a stimulace pracovníků Teorie X a Y Stimulace Maslowova teorie potřeb Popis současného stavu spolupráce s externími pracovníky SWOT analýza spolupráce s externími pracovníky Anketa CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Výsledky ankety Návrhy změny Info systém Komunikace Výhody Vzdělávání a sebevzdělávání Motivační systém Firemní oblečení a propagační předměty Závěr Literatura Přílohy

4 1. ÚVOD Ve Středisku volného času Ivančice pracuji jako pedagog volného času vedoucí oddělení příležitostné činnosti. Součástí mé pracovní náplně je i práce s externími pracovníky. V poslední době se snažím více zaměřit na spolupráci s nimi. Externí pracovníci pomáhají na našich akcích, které se uskutečňují během roku. Každý měsíc připravujeme pestrou nabídku akcí pro nejširší veřejnost s různým typem zaměření a to za účelem smysluplného využití volného času. Tyto aktivity bychom nebyli schopni realizovat, pokud bychom neměli tým interních a externích pracovníků. Mezi akce s největším počtem potřebných externích pracovníků a dobrovolníků patří především Pohádkový les. Na této akci je zapotřebí kolem 50 externistů a dobrovolníků. Moje práce nevznikla z důvodu nespokojenosti externích pracovníků, nýbrž z důvodu mého pocitu nutné změny ve spolupráci s nimi. Jsem si vědoma toho, že dobré jméno organizace netvoří jen interní pracovníci, ale také externí pracovníci, kteří jsou její nedílnou součástí. Velký význam patří lidským zdrojům, jež je zapotřebí neustále opečovávat. Během nastavování změn chci použít SWOT analýzu, anketu a další metody, které jsem se naučila v průběhu Funkčního studia. 4

5 2. CÍLE PRÁCE Cílem této závěrečné práce je zhodnotit současný stav spolupráce Střediska volného času Ivančice s externími pracovníky a navrhnout změny, které by, podle mého názoru, měly přispět k lepší a efektivnější práci. K hodnocení stávajícího stavu jsem použila analýzu SWOT a dále jsem čerpala z výsledků ankety určené externím pracovníkům. Ze získaných podkladů jsem zpracovala jednotlivé kroky, které povedou ke změně spolupráce Střediska volného času Ivančice a externích pracovníků k lepšímu. Změny nové spolupráce a motivace externích pracovníků se budu snažit uvést do praxe během následujícího roku. 5

6 3. MOTIVACE Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem jejich vzniku je fakt, že lidé jsou komplikovaní a žádná teorie neposkytuje univerzálně přijatelné vysvětlení. Motivací se rozumí soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka, které usměrňují jeho poznávání, prožívání a jednání. Každé cílevědomé lidské jednání je jednáním motivovaným. Pojem motivace je velmi široký, zahrnuje mnoho dalších dílčích psychologických pojmů: snažení, chtění, touhu, aspiraci, tlak, tenzi, potřebu, zájem, tendenci, úmysl, přání, očekávání, žádost, účel, cíl apod. Slovo motivace je odvozené z latinského slovesa movere, což znamená hýbat, pohybovat. Je obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které člověka vedou k určitému jednání. (Provazník, 1997) Ze zkušenosti víme, že existují jednak lidé, kteří mají tendenci především dosáhnout úspěchu kladou si realistické cíle, a naopak osoby zaměřené na vyhnutí se neúspěchu, kteří si kladou buď příliš nízké cíle, anebo naopak příliš vysoké cíle. Splnění lehkého úkolu je pro ně snadné a nesplnění velmi těžkého úkolu deprimující. (Nakonečný, 1998) K žádoucí, optimální úrovni výkonu vede přiměřená motivace. Pokud je člověk nedostatečně motivován, bývá výsledek činnosti málo uspokojivý. Pokud je člověk nadměrně motivován (přílišná snaha být úspěšný, zvítězit), může příliš vysoká motivace limitovat jeho jednání, může vést až k případné destrukci jeho činnosti 6

7 3.1 Vnitřní motivace a stimulace pracovníků K nejvýznamnějším motivům práce patří: potřeba činnosti vůbec potřeba kontaktu s druhými lidmi potřeba výkonu potřeba moci potřeba smyslu života a seberealizace Pracovní motivace člověka je spojena s výkonem pracovní činnosti, se zastáváním určité pracovní pozice a s výkonem jí odpovídající pracovní role, tj. s plněním pracovních úkolů. Pracovní motivace vyjadřuje celkový přístup pracovníka k práci, ke konkrétním pracovním úkolům. K nejvýznamnějším motivům mimo vlastní práci patří: potřeba peněz potřeba jistoty potřeba potvrzení důležitosti potřeba sociálních kontaktů potřeba sounáležitosti Motiv je vnitřní pohnutka podněcující jednání člověka, určuje směr jednání, intenzitu a průběh vykonávané činnosti, navenek se jeví jako důvod jednání. Motivem se mohou stát potřeby, city, zájmy, pudy, ideály, hodnoty, přání, postoje. 7

8 3.2 Teorie X a Y Teorie X (krátké vodítko, cukr a bič): lidé jsou líní, neodpovědní pracují pouze z existenčních důvodů nezbytné je pevné vedení, neustálý dohled a kontrola k motivování se využívá odměn a trestů pozitivní motivační faktory: odměny, prémie, hmotné výhody negativní motivační faktory: tresty, sankce, omezení, kritika Teorie Y (řízení s účastí zaměstnanců): lidské potřeby jsou rozmanité, dynamické a mění se s vývojem člověka člověk je tvůrčí, potřebuje ke své práci určitou autonomii je nutné uspokojit nejen základní potřeby pracovníků (plat, prémie, lepší pracovní podmínky), ale také psychologické potřeby pracovníků (odpovědnost, seberealizace, radost z práce) peníze nejsou všechno - lidé pracují za peníze jen do určitých mezí, pak působí i jiné stimuly - dobré zacházení je třeba vytvořit prostor pro iniciativu a individuální schopnosti každého jedince 8

9 3.3 Stimulace Stimulace představuje takové vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, prostřednictvím změny jeho motivace. (Provazník, Komárková, 2004) Podstatou stimulace práce je záměrné ovlivňování pracovní ochoty pracovníků, jejich motivace, přístupu k práci a výkonnosti. Ochota bývá nejpůsobivější, když dochází k souladu mezi osobním zaměřením pracovníka a zájmy a cíli organizace. Výčet stimulačních prostředků a jeho řazení podle závažnosti z hlediska organizace i z psychologického hlediska: hmotná odměna obsah práce styl vedení, povzbuzování neformální hodnocení atmosféra pracovní skupiny pracovní podmínky a režim práce Je důležité, aby vedoucí pracovník znal dobře členy svého týmu, v našem případě tedy externí pracovníky. Pracovníka stimuluje v kladném případě to, co mu umožňuje uspokojovat jeho stávající nebo krátkodobé potřeby. Motivy představují podněty a příčiny, které ovlivňují naše chování, které je naší osobě vlastní a spíše trvalé. Naproti tomu stimuly ovlivňují naše chování od okamžiku, kdy se objeví, a na naši osobu působí po dobu své existence. Stimulaci tedy můžeme chápat jako působení na psychiku pracovníka, po které dochází k určitým změnám v jeho činnosti prostřednictvím změny jeho motivace. (Plamínek, 2005) 9

10 3. 4 Maslowova teorie potřeb 1. Fyziologické potřeby biologické - základní, nejnižší - potřeba kyslíku, vody, potravy, spánku, odpočinku, sexuální potřeby apod. 2. Potřeby bezpečí a jistoty potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku fyziologických potřeb, potřeby v oblasti zdravotní, ekonomické 3. Sociální potřeby sounáležitosti a lásky, přátelství a přijetí - účast ve společenském životě, touha být kladně přijímán druhými lidmi, být milován 4. Společenské potřeby - potřeby uznání a úcty - touha po úspěchu, sebedůvěře, po nezávislosti a svobodě, touha po reputaci nebo postavení 5. Potřeby seberealizace - touha dosažení něčeho, čeho dosáhnout lze, co nejvíce využije potenciál jedince, potřeba rozvíjet potenciál a dovednosti Obr. č. 1: Maslowova teorie potřeb Abraham Maslow chápal člověka jako psychologický organismus, který se snaží uspokojit své životní potřeby, jež mají různý význam, různou váhu. Došel k závěru, že je-li potřeba uspokojena, přestává působit jako stimul. V případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní potřeba vyšší, pozornost jedince je soustředěna na 10

11 uspokojení vyšší potřeby. Potřeba seberealizace však nemůže být uspokojena nikdy. Nižší potřeby stále existují, i když aktuálně jako motivátory zanikají, člověk se stále vrací k uspokojeným potřebám. 11

12 4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Ve středisku volného času pracují mimo interních pracovníků i externí a dobrovolní pracovníci. V našem Středisku volného času Ivančice v současné době pracuje 60 externích pracovníků. Ti se podílejí svou činností na vedení kroužků, pomáhají na akcích, v R-klubu, na letních táborech a při dalších aktivitách. Na začátku školního roku jsou externisté poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce a seznámeni s vnitřním řádem organizace. Následně se vyřídí potřebné administrativní záležitosti, které jsou nutností. Interní pracovníci, což jsou vedoucí jednotlivých oddělení, mají pod sebou externí pracovníky. Po celý školní rok jsou externisté v kontaktu se svým vedoucím oddělení. Při jednání s externisty se uplatňuje lidský přístup, tzn. neuplatňuje se nadřízenost a podřízenost, ale týmová práce, která přispívá k dobrým vztahům. Záleží na každém vedoucím oddělení, jak často se se svými spolupracovníky schází. Já se scházím se svými externími pracovníky 1x - 2x za měsíc. Na těchto pravidelných schůzkách jsou externí pracovníci seznámeni s akcemi, které se připravují na následující měsíc. Jsou seznámeni s obsahem akce, termínem, materiálním a personálním zajištěním a délkou konání. Následně se domluvíme na plnění zadaných úkolů. Důležité je vést s externím pracovníkem rozhovory nejen na pracovní téma, ale také se zajímat, jak se mu daří ve škole, ve sportu, co plánuje o víkendu atd. Z toho všeho může poznat, že máme o něho opravdu zájem. A to ho také může motivovat k práci. Neméně důležitá je také výměna zkušeností mezi interními a externími pracovníky. Nedílnou součástí spolupráce je také externí pracovníky opečovávat, motivovat, stimulovat a vytvořit pro ně dobré zázemí, aby se při své práci cítili dobře a věděli, že interní pracovníci je berou jako rovnocenné partnery. Motivací pro externí 12

13 pracovníky může být samotná práce s lidmi, možnost věnovat se svému koníčku a zároveň být užitečný např. tím, že předávají své letité zkušenosti. Externí pracovníci mají možnost se realizovat, vzdělávat, což vede k osobnímu rozvoji a získávání nových zkušeností. Formy získávání externích pracovníků z vlastních řad, tzn. z účastníků kroužků a letních táborů se postupem času stanou externí pracovníci oslovení člověka, kterého pracovník zná a ví, že má o spolupráci zájem současní externisté přivádějí své kamarády, vrstevníky, kteří mají zájem stát se také externími pracovníky do organizace přijde zájemce o pozici externisty sám inzerát - kabelová televize, noviny dobrovolníci z řad rodinných příslušníků, kamarádů, známých Spolupráce externích pracovníků na aktivitách vedení zájmových útvarů a klubů letní a zimní tábory (instruktoři, oddíloví vedoucí) služby v R- klubu pomoc na akcích pomoc při aktivitách výukové programy pobytové akce dětské centrum 13

14 Komunikace s externími pracovníky osobní kontakt - pohovory, schůzky internet facebook telefon 14

15 5. SWOT ANALÝZA SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Tabulka č. 1: Swot analýza Silné stránky Slabé stránky vedenou ZÚ spolupráce na akcích spolupráce při aktivitách spolupráce na letních táborech přicházejí s novými nápady přicházejí s novými dovednostmi kreativní odbornost (házená, aerobik) zkušenosti malá možnost finančního ohodnocení skoro žádná možnost firemního oblečení žádné výhody pro externisty hodnotící schůzky (konec školního roku) Příležitosti Hrozby znají zájmy svých vrstevníků znají trendy možnost uplatnit své nápady mají kamarády, ti k nám mohou také přijít možnost něco nového se naučit odchod z Ivančic za studiem VŠ do jiných měst finance rozvoj dalších volnočasových organizací nabídka většího finančního ohodnocení od konkurence změna zřizovatele 15

16 Na SWOT analýze se podíleli interní pracovníci, byla provedna pro zjištění stavu spolupráce. Analýza nám ukázala, že mezi silné stránky externích pracovníků patří zájem spolupracovat na naší činnosti. Mezi slabé stránky patří možnost lepšího finančního ohodnocení a možnost firemního oblečení. Bohužel nedostatkem financí trpí všechny domečky. Proto je důležité nabídnout externím pracovníkům nějaké výhody, např. vzdělávání. Jako jednu z velkých příležitostí vidím to, že mají kamarády, které mohou přivést k nám do střediska a pak je zapojit do další spolupráce. Na základě analýzy se zaměřím na nastavení kroků změn v oblasti vzdělávání, výhod, motivace a získávání nových externích pracovníků. 16

17 6. ANKETA CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Důvodem vzniku ankety bylo zjistit názor externích pracovníků na spolupráci a činnost Střediska volného času Ivančice. Zjištění toho, v jakých oblastech zájmové činnosti by chtěli ještě spolupracovat, zdali jsou spokojeni s tím, jak probíhá komunikace. Další otázka, která byla uvedena v anketě, zda by chtěli získávat nějaké výhody a zda by se chtěli vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci. Anketa byla určena pro externí pracovníky, kteří spolupracují v různých oblastech, ať už je to vedení zájmových útvarů, spolupráce na akcích, aktivitách, na letních táborech, anebo spolupráce v R-klubu. Interní pracovníci, kteří mají na starosti externí pracovníky, rozeslali anketu v měsíci listopadu em nebo ji rozdali v tištěné podobě. V prosinci 2010 byla anketa zpracována a vyhodnocena. Z 60 možných externích pracovníků jich anketu odevzdalo a vyplnilo 35. Výstupem ankety je zjištění nutnosti zaměřit se na zkvalitnění spolupráce externích pracovníků a SVČ Ivančice. Na základě výsledků ankety budou nastaveny kroky změn, ty budou následně rozpracovány v tabulkách. Změna, kterou chci zavést, bude postupná a malá. Dopad na organizaci bude mírný. Viz příloha č. 1 anketa 17

18 6.1 Výsledky ankety Tabulka č. 2: výsledky ankety ANO NE ANO I NE Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? 27 8 Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? Jste spokojeni s tím, jak s Vámi pracovníci SVČ 1 2 Ivančice komunikují? 32 Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? 35 0 Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? 27 8 Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? 33 2 Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně? Prostor pro další vyjádření, názory, přání 1 18

19 Graf č. 1: výsledky ankety Vysvětlivky: 1. Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? 2. Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? 3. Jste spokojeni, jak s Vámi pracovníci SVČ Ivančice komunikují? 4. Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? 5. Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? 6. Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? 7. Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? 8. Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? 9. Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? 10. Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně 11. Prostor pro další vyjádření, názory, přání Z vyhodnocené ankety vyplynulo, že externí pracovníci vědí, na koho se v případě potřeby vzniklých problémů obrátit. To znamená, že mezi interními a externími pracovníky probíhá dobrá komunikace a externisté vědí, že v případě potřeby jsou interní pracovníci ochotni vyřešit daný problém. Potěšilo mě, že činnost SVČ Ivančice propagují. Co se týká spokojenosti s finanční odměnou, jsou externisté odměňováni dle vnitřního platového řádu SVČ Ivančice. Při komunikaci a předávání informací jsou využívány všechny dostupné možnosti. Z ankety také vyplynulo, že externí pracovníci mají zájem vzdělávat se. 19

20 7. NÁVRHY ZMĚNY Ze SWOT analýzy, ankety a z vlastních postřehů získaných při komunikaci s externími pracovníky vyplynulo, že je zapotřebí nastavit určité kroky změn. Součástí této změny bude vytvořit info-systém a nastavit pravidla komunikace. Dále bych chtěla zpracovat výhody a možnosti vzdělávání, které budou nabízeny po celý školní rok externím pracovníkům. Vytvořit motivační systém, jehož součástí budou návrhy kritéria na vyhodnocení nejlepších externích pracovníků za celý školní rok. 7.1 Info systém Tabulka č. 3: info-systém INFO-SYSTÉM zodpovědnost termín Vytvořit databázi externích pracovníků ( ) L. Křížková leden Vytvořit databázi externistů dle oblastí ( ) vedoucí oddělení leden Zasílat nabídku činností L. Křížková každý měsíc Informace o schůzkách I. Ondrová + vedoucí oddělení každý měsíc dle potřeby Rozesílání seminářů, kurzů T. Holý Každý měsíc dle nabídky Rozesílání pozvánek na akce L. Křížková Každý měsíc dle potřeby Bulletin pro externí pracovníky M. Chmelíčková září 20

21 7.2 Komunikace Tabulka č. 4: komunikace KOMUNIKACE zodpovědnost termín Setkání na začátku školního roku, seznámení všech externistů, seznámit s cíli, J. Heřmanová + září vizí a posláním, bezpečnost + formality I. Ondrová Výjezdní porada interní + externí pracovníci společně nastavit pravidla spolupráce J. Heřmanová + září Vedoucí oddělení Pravidelné schůzky po celý školní rok dle potřeb jednotlivých oblastí Vedoucí oddělení Po celý školní rok Osobní hodnotící pohovory J. Heřmanová Vedoucí oddělení Dle potřeb v průběhu roku Hospitace S. Chabinová L. Malá říjen, únor, červen P. Kocábová J. Obršlík O. Podolský Na začátku II. pololetí schůzka - hodnocení činnosti za I. pololetí Vedoucí oddělení leden Na konci školního roku zhodnotit činnost, co se povedlo, nepovedlo J. Heřmanová vedoucí oddělení červen Posezení interní + externí pracovníci na závěr školního roku I. Ondrová D. Šacherová červen 21

22 Je důležité, aby vedoucí pracovník dobře znal své externí pracovníky. K tomu přispějí pravidelná setkávání. Navážou se bližší vztahy. Obsahem schůzek nejsou jen pracovní témata, ale také osobní témata (jak se jim daří ve škole, v práci atd.) Důležité je pochválit, povzbudit, ale je dobré také upozornit na chyby. Je důležité projevit zájem, aby externí pracovníci cítili podporu. Zajímat se častěji, zeptat se, zda něco nepotřebují. 22

23 7.3 Výhody Tabulka č. 5: výhody NÁVRHY VÝHOD PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY Nabídka Zodpovědnost Úkol Termín půjčování kostýmů Olga Křížková zapůjčení sportovního materiálu Ondřej Podolský zapůjčení prostor a pronájem učeben Romana Bazalová zapůjčení lyžařské výstroje Ivana Ondrová využití prostor R-klubu ke konání oslav a párty jízdy na koních na statku Padochovka kopírování a tisk pro osobní účely poloviční úplata na zájmový kroužek Jan Dvořák Eva Havlátová Romana Bazalová Simona Chabinová Zpracovat nabídku + podmínky leden vstup pro všechny členy rodiny na akce: Maškarní karneval, Slet Dagmar Šacherová čarodějnic, Pohádkový les, Ať žijí duchové vstup na 6 akcí tvořivé dílny Pavla Kocábová účast na seminářích a kurzech Tomáš Holý 23

24 Na základě vyhodnocení ankety jsme došli k závěru, že externí pracovníci by chtěli získávat výhody, vzdělávat se a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci. Někteří nejsou spokojeni s finanční odměnou. Proto došlo k zapojení ostatních kolegů, kteří na základě toho, jaké oddělení vedou a za co jsou odpovědni, zpracovali nabídku pro externí pracovníky. Následně byla tato nabídka na poradě zkonzultována se všemi interními pracovníky. Po poradě byly jednotlivé návrhy zpracovány do ucelené nabídky výhod a rozeslány externím pracovníkům em, v němž obdrželi nabídky a odkaz na konkrétní zodpovědnou osobu, na kterou se můžou v případě zájmu obrátit. Externí pracovníci by také uvítali firemní oblečení, které by bylo určitě velkým motivačním prvkem. Cítili by se součástí celého týmu, celé organizace. Viz příloha č. 2: nabídka výhod pro externí pracovníky 24

25 7.4 Vzdělávání a sebevzdělávání Tabulka č. 7: vzdělávání a sebevzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Zodpovědnost Termín Nabídka seminářů a kurzů DVPP (zasílání nabídky) T. Holý leden Nabídka seminářů a kurzů Klíče pro život (zasílání nabídky) T. Holý leden Vytvořit vlastní vzdělávací systém Každý měsíc 1 tematický seminář I. Ondrová Po celý školní rok Poskytování odborné literatury S. Chabinová Po celý školní rok Předávání znalostí, dovedností a zkušeností Vedoucí oddělení Po celý školní rok Pomoc při psaní diplomových prací J. Heřmanová Po celý školní rok SOČ, praxe studentů S. Chabinová Po celý školní rok 25

26 7.5 Motivační systém Tabulka č. 8: motivační systém MOTIVAČNÍ SYSTÉM Zodpovědnost Termín Pochvaly, poděkování Vedoucí oddělení Celý školní rok Hodnocení, co se podařilo Ředitelka + Vedoucí oddělení Leden červen Zpětná vazba Vedoucí oddělení Celý školní rok Nezapomínat na narozeniny, výročí externích Vedoucí oddělení Celý školní rok pracovníků Nastavit kritéria hodnocení externích pracovníků za školní rok Ředitelka + Vedoucí oddělení porada duben Vytvořit desatero externího pracovníka jak by měl vypadat, co by měl umět Vedoucí oddělení Porada květen Vyhodnocení - ocenění nejlepšího externího pracovníka (Městský úřad, Zpravodaj ) Ředitelka + Vedoucí oddělení porada květen Poděkování externistům v místním tisku D. Šacherová červen Zasílání PF 2012 L. Křížková Prosinec

27 7.6 Firemní oblečení a propagační předměty Tabulka č. 9: firemní oblečení a propagační předměty FIREMNÍ OBLEČENÍ + PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Zodpovědnost Kdo? Jak? Termín Žádný externista nevlastní mikinu ani bundu Externí pracovníci, kteří nejvíc spolupracují, by také měli mít bundu a mikinu J. Heřmanová psaní projektů I. Ondrová zajištění firemního oblečení Prosinec 2011 Někteří externisté mají trička Někteří externisté mají reklamní předměty Všichni externisté budou mít tričko Všichni externisté budou mít reklamní předměty H. Leitnerová vyčlenit peníze Září

28 8. ZÁVĚR Svou závěrečnou ročníkovou prací na téma Nastavení změny spolupráce Střediska volného času Ivančice s externími pracovníky jsem vytvořila lepší nastavení spolupráce s externími pracovníky. Nastavené kroky změny by pomohly nejen mně, ale i ostatním vedoucím pracovníkům, ve spolupráci s našimi externisty. 28

29 9. LITERATURA Použité zdroje: PROVAZNÍK, Vladimír. Psychologie pro ekonomy a manažery. 1.vyd. Praha: Grada, 1997 ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998 ISBN PROVAZNÍK, Vladimír, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Motivace pracovního jednání. Praha: Oeconomica 2004 ISBN X PLAMÍNEK, Jiří. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005 ISBN Elektronické zdroje: 29

30 10. PŘÍLOHY Příloha č. 1: anketa CHCEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR Anketa pro externí pracovníky SVČ Ivančice Rádi bychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Připravili jsme pro Vás anketu, která se zaměřuje na zkvalitnění spolupráce externích pracovníků a SVČ Ivančice. Anketa bude sloužit výhradně pro účely SVČ Ivančice a vyhodnocení bude předloženo všem externím pracovníkům SVČ Ivančice. 1. Znáte veškerou činnost, kterou se SVČ Ivančice zabývá? ANO NE Pokud NE, chtěli byste se s ní seznámit? Máte zájem spolupracovat i v dalších oblastech zájmové činnosti, než ve které působíte? ANO NE Pokud ANO, ve které/ve kterých? zájmové kroužky akce tábory, pobytové a víkendové akce klub mládeže jezdecký oddíl Palma aktivity pro děti a jejich rodiče další 3. Jste spokojeni s tím, jak s Vámi pracovníci SVČ Ivančice komunikují? ANO NE Pokud NE, co byste jim doporučili? Víte, na koho se obrátit v případě potřeby a vzniklých problémů? ANO NE 5. Máte dostatek materiálního vybavení pro Vaši práci? ANO NE Pokud NE, co Vám chybí?

31 6. Jste spokojeni s finanční odměnou, kterou za Vaši práci dostáváte? ANO NE 7. Propagujete činnost SVČ Ivančice na veřejnosti, u známých, kamarádů, apod.? ANO NE Pokud NE, máte nějaký jiný nápad, jak pomoci s propagací aktivit SVČ Ivančice? Chtěli byste získávat nějaké výhody na aktivity organizované SVČ Ivančice? ANO NE Pokud ANO, jakou máte představu? Máte zájem se jako externí pracovník SVČ Ivančice vzdělávat a zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci? ANO NE Pokud ANO zatrhněte (nezávazně), který/é seminář/e by Vás zajímaly: základy komunikace řešení konfliktů mediace řešení konfliktů pomocí třetí osoby facilitace vedení skupin psaní projektů týmová spolupráce zážitkové aktivity lyžařský kurz, kurz snowboardingu management, marketing zdravotník zotavovacích akcí pedagogické minimum další Máte pocit, že se SVČ Ivančice o své externí pracovníky stará dostatečně? ANO NE Pokud NE, jaká jsou Vaše doporučení? Prostor pro další vyjádření, názory, přání:... 31

32 Jméno a příjmení externího pracovníka.. (pokud nechcete uvádět vaše jméno a příjmení, zatrhněte, v které oblasti zájmové činnosti převážně působíte) zájmové kroužky akce tábory a pobyty klub mládeže jiná než zájmová činnost Děkujeme za spolupráci i Váš čas. Pracovníci SVČ Ivančice. 32

33 Příloha č. 2: Nabídka výhod pro externí pracovníky Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Komenského nám. 7, Ivančice Tel.: Fax: Vážení externí pracovníci, Chceme Vám poděkovat za dosavadní pomoc, podporu a spolupráci při realizaci aktivit SVČ Ivančice. Jako projev velkých díků nabízíme všem externím pracovníkům, kteří s námi spolupracují, cenově zvýhodněnou nabídku činností a služeb, které nabízíme: Zapůjčení lyžařské výstroje Informujte se u Ivany Ondrové, Zapůjčení kostýmů Informujte se u Olgy Křížkové, Zapůjčení sportovního materiálu Informujte se u Ondřeje Podolského, Zapůjčení prostor a pronájem učeben SVČ Ivančice Informujte se u Romany Bazalové, Využití prostor klubu mládeže ke konání oslav a párty Informujte se u Jana Dvořáka, Jízdy na koních na statku Padochovka. Informujte se u Evy Havlátové, Kopírování a tisk pro osobní účely. Informujte se u Romany Bazalové, Poloviční úplata za zájmový kroužek pro děti. Informujte se u Simony Chabinové, Volné vstupné pro maximálně 4 osoby na každou následující akci SVČ Ivančice: Maškarní karneval, Slet čarodějnic, Pohádkový les, Ať žijí duchové. Volné vstupenky si můžete vyzvednout jeden týden před konáním samotné akce. Informujte se u Dagmar Šacherové, Zdarma vstup na 6 akcí tvořivé dílny. Informujte se u Pavly Kocábové, Zdarma účast na seminářích a kurzech. Informujte se u Tomáše Holého, V případě zájmu o výše nabízené činnosti či služby kontaktujte přímo uvedené osoby, ty Vás budou rády informovat. Pravidelně vás budeme také informovat o aktuálních nabídkách, které pro Vás připravíme. Další podnětné nápady, přání, můžete posílat na S pozdravem Bc. Simona Chabinová 33

34 Příloha č. 3: Foto z porady s externími pracovníky 34

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení TÝMOVÁ PRÁCE V ORGANIZACI TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Vypracovala: Bc. Eva Skohoutilová Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Marie

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO Ústav informačních studií a knihovnictví JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA PhDr. Radka Římanová, PhD. CO NÁS ČEKÁ A CO LZE PROZRADIT JIŽ NYNÍ Uvedení do hry hledám nejlepšího knihovníka pro svou knihovnu

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 2. září 2015 spustíme zcela nový ON-LINE přihlašovací systém do našich zájmových kroužků, akcí i táborů formou tzv.

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Kateřina Legnerová

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Kateřina Legnerová PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová ZÁVISLÁ PRÁCE Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce

Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce oddělení personálních věcí a vzdělávání, odbor kancelář ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Proč zjišťovat spokojenost zaměstnanců?

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Školní 190, 285 61 Žleby Dodatek č. 1 k ŠVP-MŠ-1/2014 PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 2015 2016 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU ANGLIČTINA

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více