PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby vyhověl přísným kvalitativním a bezpečnostním normám. Jsou zde ale určitá opatření při instalaci a používání, kterých byste si měli být vědomi. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT! UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO ZADNÍ PANEL). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může zakládat důvod rizika úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ: Přístroj nevystavujte působení deště nebo vlhkosti, zabráníte tak vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem; ze stejných důvodů na přístroj nestavte žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy. Modely pro Evropu Modely pro U.S.A. a Kanadu. Přečtěte si tyto pokyny.. Uschovejte si je pro budoucí použití.. Dodržujte všechna upozornění. 4. Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte přístroj poblíž vody. 6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík. 7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce. 8. Zařízení neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. 9. Nepodceňujte význam polarizované zástrčky síťového napájecího kabelu z hlediska bezpečnosti. Polarizovaná zástrčka síťového napájecího kabelu je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší, než druhý. Uzemněná zástrčka síťového napájecího kabelu je vybavena dvěma kolíky, a třetím uzemňovacím kolíkem. Široký kolík nebo třetí kolík jsou pro zajištění bezpečnosti. Pokud zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. 0. Síťový napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby po něm nebylo možno šlapat, nebo aby na něm nebo pod ním nebyly umístěny žádné předměty přitom je třeba dbát zejména na místa, ve kterých kabely vystupují z přístroje.. Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem. Modely pro Evropu LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY. Při provozu přístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s přístrojem. Při pohybu vozíku v kombinaci se zařízením musí být dbáno opatrnosti, protože pohyb může být příčinou překlopení dvoukolového vozíku v kombinaci se zařízením.. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo abyste předešli možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny (blesku), odpojte při bouřce s blesky síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. 4. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis přístroje je vyžadován, jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je například poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo-li k polití přístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo došlo-li k pádu přístroje. Dodatkové bezpečnostní informace! Označení je umístěno na spodní straně přístroje. 5. Označené svorky jsou ŽIVÉ a NEBEZPEČNÉ, a proto musí být připojení kabelů k těmto svorkám provedeno poučenou osobou nebo musí být použito standardní hotové vedení nebo kabely. I

3 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ Chraňte přístroj před vysokými teplotami. Při instalaci do stojanu zajistěte dostatečný odvod tepla. UPOZORNĚNÍ: Pro úplné odpojení tohoto přístroje od zdroje napájecího napětí odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky ve zdi. Pro úplné odpojení napájení se používá síťový napájecí kabel, který musí být pro Se síťovým napájecím kabelem zacházejte opatrně. Síťový kabel držte při vytahování za zástrčku. Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek, k němuž se tato deklarace vztahuje, je v souladu s níže uvedenými normami: EN60065, EN550, EN5500, EN a EN Podle opatření normy 7//EEC, 004/08/EC a Směrnice 9/68/EEC. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Neblokujte ventilační otvory. * (Pro přístroje s větracími otvory) Nezasunujte do přístroje žádné cizí předměty. Chraňte přístroj před prostředky na hubení hmyzu, benzínem a ředidlem. Přístroj nikdy nerozebírejte, ani jej žádným způsobem neupravujte. UPOZORNĚNÍ: Odvětrávání přístroje nesmí být omezeno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, stolní ubrusy a podobně. Na přístroji nesmí být umístěny zdroje otevřeného ohně, jako je například zapálená svíčka. Staré baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy. Přístroj chraňte před kapajícími nebo stříkajícími kapalinami. Nestavte na přístroj objekty naplněné tekutinami, například vázy. II

4 K RECYKLACI: Obalové materiály použité u tohoto výrobku jsou recyklovatelné a lze je použít opakovaně. Likvidujte je v souladu s platnými recyklačními předpisy. Při likvidaci přístroje dodržujte platné předpisy. Baterie nikdy neodhazujte do běžného domovního odpadu a nespalujte, ale likviduje v souladu s předpisy o elektroodpadu. Toto zařízení spolu příslušenstvím vyjma baterií představuje výrobek vyhovující směrnici WEEE. III

5 UPOZORNĚNÍ:. Se síťovým napájecím kabelem zacházejte opatrně Chraňte síťový napájecí kabel před poškozením nebo zdeformováním. Pokud bude síťový napájecí kabel poškozen nebo zdeformován, může při používání dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše. Při odpojování síťového napájecího kabelu držte vždy pouze zástrčku a netahejte za samotný kabel.. Neotevírejte zadní kryt přístroje Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neodnímejte horní kryt přístroje. V případě výskytu problémů se obraťte na prodejce značky DENON.. Nevkládejte do přístroje žádné předměty Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty a chraňte jej před politím kapalinami. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše funkce. Poznačte si prosím název modelu přístroje a jeho výrobní číslo, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje a uschovejte si tyto poznámky. Model: DN-S00 Výrobní číslo : Tento CD přehrávač používá polovodičový laser. Abyste mohli vychutnat hudbu při zajištění stabilního provozu, doporučujeme vám, abyste přístroj používali v místnosti, kde je teplota v rozmezí od 5 C do 5 C. Používejte kompaktní disky, které jsou označeny značkou. Na tomto přehrávači není možno přehrávat disky CD, které mají speciální tvar (CD ve tvaru srdce, CD ve tvaru osmiúhelníku atd.). V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky CD. Nálitky Disk se nemusí přehrávat normálně, pokud jsou na okrajích kolem středového otvoru disku zbylé nálitky. Zejména u nových disků doporučujeme použít tužku, pero nebo podobný nástroj pro odstranění těchto nálitků. IV

6 Obsah Začínáme Příslušenství... Hlavní přednosti... Názvy a funkce jednotlivých součástí... Horní panel..., 4 Přední panel... 5 Zadní panel... 5 Displej... 6 Zapojení Zapojení...7 Poznámka k připojeným zařízením... 8 Přepnutí zařízení...8 Přehrávání Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát... 9 Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB... 9, 0 Režim přehrávání souborů (File Playback)... Postup při vyhledávání (Searching)... Vyhledávání podle názvu složky (Folder Name)... Režim přehrávání playlistu (Playlist Play)... Vyhledávání textu... Základní ovládání Operace...4, 5 Funkce Next Track (Následující skladba) (CD/USB)... 6 Škrábání (Scratch)... 6 Hladká smyčka (loop)/hot start (Rychlý start)/stutter... 7 Přehrávání Seamless Loop (Hladká smyčka)/přehrávání Hot Start (Rychlý start)/přehrávání Stutter...7 A/B Trim (Smyčka)... 8 Automatický čítač beatů za minutu (Auto BPM Counter)... 8 Effector (Efektor)... 9 Nastavení parametru Echo (Dozvuk)/Loop (Smyčka)...9 Nastavení parametrů Flangeru...9 Nastavení parametrů filtru (Filter)...0 Efekty talíře (Platter)... 0 Nastavení provozní doby efektu Brake (Brzda)...0 Ovládání efektu Brake (Brzda)...0 Přehrávání Dump... Zpětné přehrávání (Reverse Play)... Funkce Memo (Poznámka) (Uživatelské nastavení paměti) Poznámka k funkci Memo (Poznámka)... Volba režimu Memo (Poznámka)..., Poznámka k zadávání znaků... Zadávání znaků prostřednictvím klávesnice... Utility přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání Režim Utility (Pomocné funkce)... 4 DB Create (Vytvoření databáze)... 4 Nastavení režimu Database Edit (Upravit databázi)...4 Vytváření databází...4 Vytváření dočasných databází (Temporary Database)...4 Preset Data (Data předvoleb)... 5 Režim Preset Data (Data předvoleb)...5 Preset Import (Import dat předvoleb)...5 Preset Export (Export předvoleb)...5 Data Memo (Data poznámek)... 5 Režim Memo Data (Data poznámek)...5 Memo Import (Import dat poznámek)...5 Memo Export (Export dat poznámek)...6 Initialize (Inicializace)... 6 Režim Initialize (Inicializace)...6 USB Format (Formátování externích paměťových zařízení USB)...6 S00 Init. (Inicializace zařízení S00)...6 Preset (Předvolba)... 7 Preset Mode (Režim předvolby)...7 Položky a data, která lze přednastavit...7, 8 Kompatibilní soubory... 8 Technické údaje... 9 Začínáme Příslušenství Zkontrolujte, zda jste s přístrojem obdrželi rovněž následující součásti. Návod k použití... Disk CD-ROM... Propojovací kabely pro výstup signálu (RCA)... 4 Záruční list (pouze pro model pro Severní Ameriku)...

7 Hlavní přednosti. Podpora externího zařízení USB Zařízení DN-S00 podporuje externí paměťová zařízení USB (třída mass storage - velkokapacitní úložiště). Připojte svůj přehrávač ipod, Flash paměť a velkokapacitní pevné disky pro snadný přístup k vašim malým nebo rozsáhlým knihovnám mp/wav s počtem až souborů. Po jednoduchém připojení těchto zařízení k přístroji DN-S00 získáte výkonné funkce jako je například Instant Start (Okamžitý start), Seamless Looping (Hladká smyčka), škrábání (Scratching) a snadné vyhledávání souborů (File Searching), abychom uvedli alespoň některé z nich. Jsou podporovány pouze přehrávače ipod třídy Mass storage (velkokapacitní úložiště).. Řadič rozhraní MIDI (PC/MAC) Zařízení DN-S00 je rovněž navrženo jako rozhraní a ovladač řady oblíbených DJ programů, které podporují vstupní/výstupní rozhraní USB MIDI, ať už prostřednictvím uživatelského přizpůsobeného mapování nebo přímou podporou prodejce softwaru. Ovládejte svůj oblíbený DJ software z jediného chytrého kompaktního přehrávače. Podporované platformy: Mac OSX 0.4 nebo vyšší, Windows XP SP, Windows Vista. Interní 4 bitové zpracování a USB audio Na rozdíl od dedikovaných ovladačů MIDI pro DJ, které jsou napájeny pouze prostřednictvím sběrnice USB, disponuje přístroj DN-S00 svým vlastním vestavěným napájecím zdrojem pro dosažení nejvyšších elektrických specifikací, což se projeví nejlepším možným výkonem. Přístroj DN-S00 nabízí nejrozšířenější zpracování zvuku 4 bitů DAC Burr Brown (výrobek společnosti TI) pro dosažení vynikající výstupní kvality zvuku. Audio rozhraní USB zahrnuje dvoukanálový stereofonní výstupní pár, vzorkovací frekvenci 44, khz a podporu ASIO/OSX Core Audio s nízkou latencí. Ovladač ASIO obsažený na instalačním disku CD-ROM 4. Multifunkční kotouč pro škrábání, citlivý na dotek Kotouč pro škrábání o průměru 0 mm je zkonstruován s pulzem s mimořádně vysokým rozlišením a mechanismem dotekového senzoru pro přesné reprodukování nejjemnějších pohybů, prováděných lidskou rukou. Kotouč pro škrábání umožňuje provádění dalších velmi důležitých funkcí, jako je například změna rychlosti přehrávání/výšky tónu, prohledávání, vyhledávání souborů a ovládání dry/wet pro efekty skvělé vestavěné efekty Vytvoření nálady na vašem tanečním parketu a živé remixování nebylo nikdy díky těmto vestavěným efektům tak snadné. Snadná aktivace a úplná kontrola ovládání parametrů s ovládáním mixu Dry/Wet 4 efektů: Flanger, Filter (High-Mid-Low), Echo, a Echo/Loop (první na světě). 6. Efekty talíře Brake (Brzda) (nastavitelná v reálném čase) Dump (zpětný zvuk bez ztráty skutečného dopředného času, podobně jako radio edit) Zpět (Reverse) (přehrávání vaší hudby směrem dozadu) 7. Hot Start (Rychlé starty) a Seamless Looping (Hladká smyčka) Je možno provádět dva rychlé starty (Hot Start) (tlačítko A a A), z nichž lze snadno přejít do hladkých smyček (Seamless Loop). 8. Loop A/B Trim (Smyčka) Bod A nebo B pro hladké smyčky lze snadno a perfektně nastavit on-the-fly. 9. Funkce Next track (Následující skladba) s prolnutím (crossfade) Následující skladbu lze vyhledat mnoha způsoby bez zastavení přehrávání a skladbu, kterou vyhledal uživatel, je možno plynule prolnout. Uživatel si může nastavit dobu prolnutí (crossfade). 0. Quick Jump (Rychlý skok) Tato funkce umožňuje rychlé a snadné vyhledávání. Pomocí této funkce se můžete snadno a rychle pohybovat uvnitř skladby/souboru s možností přesného uživatelského nastavení časového přírůstku.. způsoby změny rychlosti přehrávání (Pitch Bend) Změnu rychlosti přehrávání lze provádět stisknutím tlačítka JOG MODE, přepnutím režimu jog na BEND/Search a otáčením kotouče pro škrábání nebo stisknutím tlačítka PITCH BEND +/ (Změna rychlosti přehrávání).. Čítač BPM (Počet beatů za minutu) se 4 režimy Auto Beat Detection (Automatická detekce beatů) Manual TAP (Ruční tapování) Manual BPM Input (Manuální zadání počtu beatů) Načítání metadat MP/WAV BPM ze zařízení USB (pokud je dostupné). Funkce Memo (Poznámka) Bod Cue, BPM (Počet beatů za minutu), nastavení rychlosti a rozsahu rychlosti přehrávání, zapnutí/vypnutí změny rychlosti, zapnutí/vypnutí změny tóniny a body A a B pro hladkou smyčku mohou být uloženy přímo do souboru pro pozdější vyvolání. Kromě toho, memo data CD je možno exportovat do paměti USB a sdílet s jinými přehrávači DN-S Key Adjust (Nastavení tóniny) Funkce Key Adjust (Nastavení tóniny) zachovává správný zvuk vokálů i hudby, i když změníte rychlost přehrávání skladby nebo souboru. 5. Podpora klávesnice PS/ a intuitivní systém pro navigaci se soubory Jsou podporovány typy globálních klávesnic PS/ (Qwerty, Qwertz, Azerty) v 9 různých nativních jazycích pro zjednodušené vyhledávání skladby podle položky Artist (Interpret), Album, Title (Název), Genre (Žánr), Year (Rok), BPM (Beatů za minutu) a File Name (Název souboru). Kromě toho jsou přiřazeny klávesové zkratky pro provádění různých funkcí. Navíc, jednu klávesnici je možno sdílet při konfiguraci se decky prostřednictvím připojení D-Link. 6. Živý trubicový displej s podporou řádků znaků textu Další jedinečnou vlastností přístroje DN-S00 je jeho informativní a animovaný trubicový displej. Tento displej nabízí dva řádky znakových informací pro rychlou navigaci ve vašich skladbách CD TEXT a v souborech USB. Vizuální indikátor značkovače s polohami sleduje pohyby vaší ruky rychlostí světla bez zpoždění. Mezi další indikátory patří Looping, Hot Start (Rychlý start), informace o BPM, uběhlý/ zbývající čas, typy souborů MP/WAV a další užitečné indikátory. 7. Dvousměrný systém vyhledávání (CUE Search) Podporuje tradiční metodu Denon Cueing a rovněž další oblíbený styl. 8. Power On Play (Přehrávání po zapnutí) Po zapnutí je možno ihned spustit přehrávání bez dozoru. Skvělé pro restaurace, bary a noční kluby v době při otevření. 9. Relay Play (Štafetové přehrávání) Funkce Relay Play (Štafetové přehrávání) je dostupná mezi dvěma přehrávači při připojení D-Link. Skvělé pro koktejlové party a večírky, například v době večeře. 0. Spuštění prolínače (faderu) Podporuje tradiční spuštění prolínače (Fader Start), včetně všech mixerů značky Denon.. Digitální výstup Digitální signály vystupují vždy s vzorkovací frekvencí 44, khz, bez jakýchkoli omezení režimu, rychlosti přehrávání a podobně.. Možnost aktualizace softwaru pomocí USB Čas od času provádíme malá vylepšení stávajících funkcí nebo přidáváme nové podle cenných připomínek uživatelů. Tyto nové moduly Plug-In jsou vždy k dispozici zdarma a jsou dostupné na naší webové stránce

8 Názvy a funkce jednotlivých součástí U tlačítek, která zde nejsou popisována, se prosím podívejte na stránku, uvedenou v závorkách ( ). Horní panel Mějte na paměti, že na tomto panelu je řada tlačítek, která pracují odlišně (s různými funkcemi) podle toho, zda tlačítko stisknete krátce nebo déle ( sekundu nebo déle). Značka - indikuje funkci, která se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka a značka - indikuje funkci, která se aktivuje delším stisknutím tlačítka. o i u y t r e w q Q0 W8 Q Q W7 W6 Q W5 Q4 Q5Q6 W4 W Q7 Q8 Q9 W0 W W Tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) ( ) Tímto tlačítkem se zahájí nebo pozastaví přehrávání. Prvním stisknutím se zahájí přehrávání, dalším stisknutím se přehrávání pozastaví a dalším stisknutím se přehrávání obnoví. Tlačítko CUE/STUTTER CUE (Back cue): Po stisknutí tohoto tlačítka v režimu přehrávání se skladba vynuceně vrátí zpět do bodu, ve kterém začalo její přehrávání. V průběhu režimu vyhledávání se vytvoří nový bod Cue. Stutter: V režimu Cue se stisknutím tlačítka CUE vytvoří zvuk Stutter od bodu Cue. Tato funkce se nazývá Stutter play. Tlačítko FILTER (Filtr) Je možno zvolit jeden ze třech typů filtru (LOW PASS - dolní propust, MID PASS - pásmová propust (středy) a HIGH PASS - horní propust). 4 Tlačítko FLANGER Může být nastavena hloubka efektu a čas zpoždění. 5 Tlačítko ECHO/LOOP (Dozvuk/Smyčka) Je možno zvolit funkce ECHO (Dozvuk) a LOOP (Smyčka). Lze zvolit délku a úroveň zpětné vazby. Smyčku pro dobu zpětné vazby (ECHO LOOP) je možno nastavit zvolením úrovně zpětné vazby na MAX. 6 Tlačítko TAP (Tapování), LOCK (Zámek), AUTO/INPUT BPM (Zadání počtu beatů za minutu) TAP (Tapování): Po opakovaném stisknutí tohoto tlačítka se vypne režim Auto a počet beatů za minutu (BPM) se začne měřit poklepáním. BPM LOCK (Zámek beatů): Pokud toto tlačítko stisknete jedenkrát ve chvíli, kdy pracuje čítač beatů za minutu (BPM), data naměřená automatickým čítačem beatů za minutu (BPM) budou zamčena. AUTO (Automaticky): Po stisknutí tlačítka TAP (Tapování) na sekundu se aktivuje režim AUTO BPM. Naměřená hodnota beatů za minutu (BPM) se zobrazí ve znakové části displeje. MANUAL INPUT (Ruční zadání): Po stisknutí a podržení tlačítka TAP (Tapování) alespoň na sekundy je nastaven režim zadání beatů za minutu (BPM) a hodnotu BPM je možno zadat přímo ovladačem PARAME- TERS (Parametry). Po dalším stisku tlačítka TAP (Tapování) se režim zadávání BPM vypne. Pokud vyberete nový soubor, režim AUTO BPM se automaticky zapne. Hodnota dat BPM (Počet beatů za minutu) může být uložena pomocí funkce MEMO (Poznámka). 7 Tlačítko EXIT/RELOOP (Opuštění smyčky/návrat do smyčky) Toto tlačítko můžete používat pro opuštění nebo návrat zpět do režimu přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka). Pomocí této funkce můžete do smyčky přidávat řadu možností. 8 Tlačítko NEXT TRACK (Následující skladba), A/B TRIM (Smyčka) Pokud je toto tlačítko stisknuto při přehrávání, bude nastaven režim následujícího souboru. Pokud je toto tlačítko stisknuto při přehrávání hladké smyčky, zvolí se režim pro nastavení bodů A a B pro hladkou smyčku a dalším stisknutím tlačítka se nastaví následující skladba. 9 Tlačítko FLIP (Otočení)/CLR FLIP (Otočení): Toto tlačítko se používá pro volbu provozního režimu tlačítek A a A, od režimu Hot Start (Rychlý start) a režimu Stutter. Na displeji se zobrazuje indikace H/S nebo STR. A, A CLR: Při stisknutí tlačítka A nebo A ve chvíli, kdy je stisknuto tlačítko FLIP (Otočení), je možno smazat vybraný bod A. Podržíte-li pouze tlačítko FLIP (Otočení) na delší dobu než sekundu, je možno naráz smazat body A a A. q; Tlačítko A, A Toto tlačítko můžete používat pro vytvoření počátečního bodu pro funkce Hot Start (Rychlý start), Seamless Loop (Hladká smyčka) a Stutter. qa Tlačítko B Toto tlačítko můžete používat pro nastavení bodu B pro vytvoření hladké smyčky (Seamless Loop) po nastavení bodu A.

9 qs Tlačítko TIME (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/ SINGLE (Přehrávání jedné skladby) TIME (Čas): Stiskem tohoto tlačítka se čas přepíná mezi režimy ELAPSED (Uběhlý čas), REMAIN (Zbývající čas), T.ELAPSED (Celkový uběhlý čas) a T.REMAIN (Celkový zbývající čas). Přepínání mezi celkovým uběhlým časem a celkovým zbývajícím časem není možné při vyhledávání souborů v režimu USB. CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby): Po každém stisknutí a podržení tlačítka na dobu nejméně sekundy se displej přepne mezi režimem přehrávání jedné skladby (PLAY LOCK - zámek přehrávání), přehrávání jedné skladby (LOCK OFF - zámek vypnutý) a režimem nepřetržitého přehrávání. CONT. (Nepřetržité přehrávání): (Režim nepřetržitého přehrávání) Přehrávání pokračuje až do konce posledního souboru. SINGLE (Režim přehrávání jedné skladby) Aktuálně přehrávaný soubor se přehraje do konce. Režim SINGLE PLAY LOCK (přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání) Single play & play lock lze zvolit v nastavení předvoleb ( PRESET ). Pokud je zvolen režim Single play & play lock (přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání), je nastaven režim přehrávání jedné skladby. V tomto režimu nelze v průběhu přehrávání zvolit soubory, čímž se předejde nechtěnému zvolení souboru nebo zastavení přehrávání. qd Displej qf Tlačítko TITLE (Název)/ID, tlačítko UTILITY (Pomocné funkce) TITLE (Název): Režim CD... Po každém stisknutí tlačítka (pokud jsou dostupná data CD text), se displej přepíná mezi položkami Artist (Interpret), Album, Title (Název) a zpět k displeji, který byl zobrazen před přepnutím displeje. Režim USB... Po každém stisknutí tlačítka v režimu USB se displej přepíná mezi položkami Artist (Interpret), Album, Title (Název), Genre (Žánr), Year (Rok) a zpět k displeji, který byl zobrazen před přepnutím displeje. UTILITY (Pomocné funkce): Režim Utility se zapne dlouhým stiskem tohoto tlačítka, pokud je přehrávač v režimu Cue. qg Tlačítko SOURCE (Zdroj) Při stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí obrazovka pro výběr zdroje. qh Tlačítko MEMO (Poznámka), PRESET (Předvolba) MEMO (Poznámka): Je možno uložit různá nastavení jako například bod Cue, Hot Starts (Rychlé starty), smyčky, BPM (Počet beatů za minutu), Pitch (Rychlost přehrávání) a Key Adjust (Nastavení tóniny) pro pozdější vyvolání. PRESET (Předvolba): Po stisknutí tohoto tlačítka na delší dobu než sekunda se zobrazí menu režimu předvoleb (PRESET). Před přepnutím do režimu předvolby (Preset) musí být přístroj v režimu CUE, PAUSE nebo No Disk (Žádný disk). qj Tlačítko QUICK JUMP (Rychlý skok), Tlačítko FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání) ( ) ( ) QUICK JUMP (Rychlý skok): Pozice pro přehrávání se stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka ( ) posune dozadu. Pozice pro přehrávání se stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka ( ) posune dopředu. FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání): Při stisknutí a podržení jednoho z těchto tlačítek se disk začne rychle prohledávat ve směru vzad ( ) nebo vpřed ( ). qk Ovladač PARAMETERS (Parametry) PARAMETERS (Parametry): Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) lze zvolit efekt talíře, funkci Memo (Poznámka), Preset (Předvolby) nebo další parametry a data. FILE SEARCH (Vyhledávání souboru): Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) při jeho současném stisknutí se nastaví režim vyhledávání podle písmen. TRACK SEARCH (Vyhledávání skladby), Playlist, FILE SEARCH (Vyhledávání souboru): Stisknutím ovladače PARAMETERS (Parametry) lze zvolit skladby (soubory) vždy po jedné skladbě. Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) při jeho současném stisknutí lze zvolit skladby (soubory) vždy po deseti. ql Tlačítko BACK (Zpět) Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku. Dlouhým stiskem se vrátíte do hlavního menu. w; Posuvník PITCH (Rychlost přehrávání) Tento posuvný prvek se používá k nastavování rychlosti přehrávání. Rychlost přehrávání se snižuje při posunu nahoru a zvyšuje při posunu ovladače dolů. wa PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina), hhh RANGE (Rozsah): PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina): Stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka se režim přepíná mezi zapnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání), Key Adjust (Nastavení tóniny) a vypnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání). Indikátor se rozsvítí při zapnutí režimu Pitch (Rychlost přehrávání) a režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). RANGE (Rozsah): Stiskněte toto tlačítko déle než sekundu pro volbu rozsahu Pitch (Rychlost přehrávání). Rozsah rychlosti přehrávání (pitch) je možno zvolit ovladačem PARAMETERS (Parametry) v rozsahu ±4, 0, 6, 4, 50 nebo 00%. ws Tlačítka PITCH BEND +/ (Změna rychlosti přehrávání) Stisknutím těchto tlačítek se dočasně změní hlavní rychlost přehrávání. Stisknutím tlačítka PITCH BEND + se rychlost přehrávání zvýší a stisknutím tlačítka PITCH BEND - se rychlost přehrávání sníží. Při uvolnění tlačítka se rychlost přehrávání vrátí k předchozí rychlosti. wd Tlačítko JOG MODE (Režim JOG) Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit provozní režim kotouče pro škrábání. SCRATCH ( Škrábání ): V režimu přehrávání se škrábáním svítí toto tlačítko oranžově. BEND/SEARCH (Vyhledávání): Pokud je v průběhu přehrávání zdroj talíře PLATTER přepnut na BEND, funguje jako funkce změny rychlosti (pitch bend). Na displeji se zobrazí Bend. Jestliže je v pauze nebo režimu Cue nastaven zdroj talíře PLATTER na Search (Vyhledávání), funguje jako funkce pro manuální vyhledávání. V režimu manuálního vyhledávání (Manual search) můžete posunovat bod CUE vždy po jednom rámci (/75 sekundy) se slyšitelným zvukem opakování rámce. Na displeji se zobrazí Search (Vyhledávání). wf Kotouč pro škrábání Lze zvolit parametry přehrávání se škrábáním, manuální vyhledávání, změnu rychlosti a parametry efektoru. V režimu vyhledávání souboru lze zvolit soubor. wg Tlačítko REVERSE (Zpět) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení REVERSE (Zpět). wh Tlačítko DUMP Stiskněte toto tlačítko pro nastavení funkce DUMP. wj Tlačítko BRAKE (Efekt brzdy ) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení funkce BRAKE (Brzda) a nastavte parametr. wk Tlačítko PLAYLIST, DISC EJECT (Vysunutí disku) PLAYLIST: Po každém stisknutí tlačítka v režimu přehrávání USB se režim přepne mezi vyhledáváním souboru a vyhledáváním playlistu. Po každém stisknutí tlačítka v jiném režimu, než v režimu přehrávání USB, se režim přepíná mezi režimem vyhledávání a režimem vyhledávání playlistu. DISC EJECT (Vysunutí disku): Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vysunutí disku CD. Ve chvíli, kdy probíhá přehrávání CD, nelze operaci vysunutí provést. Při přehrávání USB dojde k vysunutí disku, pokud je tlačítko DISC EJECT (Vysunutí disku) stisknuto alespoň na sekundu. 4

10 Přední panel Zadní panel q q w e r t y u i Výřez pro zasunutí disku Zde vložte disk CD. Disk CD zasunujte pomalu a pak jej uvolněte. Konektor PS/ Zdířka pro připojení klávesnice PS/. Výstupní konektory analogového signálu (LINE OUT) Jedná se o nesymetrické výstupní zdířky RCA. Výstupy audio signálu. Výstupní konektory digitálního signálu (DIGITAL OUT) Digitální výstupní data jsou dostupná na tomto konektoru. Pro připojení použijte kabel s impedancí 75 Ω/ohmů. Doporučujeme vám použití stíněného kabelu s opletením. Úroveň přehrávání po analogové konverzi je nastavena na hodnotu -6 db pod obvyklou úrovní, aby se předešlo digitálnímu zkreslení. 4 Konektor D-Link Zdířka pro připojení dalšího přístroje DN-S00. Po zapojení dalšího přístroje DN-S00 je možno vyměňovat data poznámek (Memo data), data klávesnice a informace o příkazech. Nepřipojujte k tomuto přístroji jiný přístroj, než DNS00. Pro připojení použijte křížený kabel RJ45 o maximální délce metry. 5 Port USB B Příkazy USB MIDI a HID jsou odesílány z přístroje DN- S00 do počítače. Příkazy USB MIDI a HID a rovněž signály USB AUDIO jsou přijímány z počítače. 6 Port USB A Lze připojit pouze jedno velkokapacitní paměťové zařízení (paměť USB, pevný disk USB a podobně). Není kompatibilní s rozbočovači USB 7 Zdířka Fader start (Spuštění faderu) Zde připojte mixer (mixážní pult). Z mixeru (mixážního pultu) jsou přijímány různé příkazy (přehrávání, pauza, cue a podobně). Pro připojení použijte kabel s konektory,5 mm stereo mini. 8 Tlačítko POWER (Zapnutí) Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje. Ve chvíli, kdy probíhá zasunování nebo vysunování disku, nevypínejte napájení přístroje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození mechanismu přehrávače CD a k poruše funkce. 5

11 Displej Q6 Q5 Q4 Q Q Q Q0 bliká, pokud jsou v paměti uložena data poznámky pro vybraný playlist. V režimu CD (pokud je dostupné připojení D-Link), indikátor MEMO (Poznámka) bliká, pokud jsou v data uložena v paměti USB, která je připojena k dalšímu přístroji DNS00. q; Zobrazení rychlosti přehrávání (Pitch) Tento indikátor zobrazuje rychlost přehrávání (pitch). qa Indikátory BPM (Počet beatů za minutu) Rozsvítí se, pokud je na displeji rychlosti přehrávání zobrazen počet beatů za minutu (BPM). q w e r t y u i o Indikátor pozice přehrávání Pozice přehrávání je v režimu normálního přehrávání indikována bílými znaky (uběhlým časem) nebo oranžovými znaky v režimu zpětného přehrávání. Pokud je doba do konce skladby (souboru) kratší, než specifikovaná doba, bude indikátor pozice přehrávání blikat v souladu se zbývajícím časem (dobou) (EOM), aby se indikoval konec skladby (souboru). nebo Svítí pouze levá šipka: Režim Hot Start (Rychlý start) Svítí obě šipky: Režim Seamless loop (Hladká smyčka), Obě šipky blikají: Přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka), Svítí levá šipka, pravá šipka bliká: Ukončení přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka) Indikátory režimu smyčky (Loop) Přehrávač DN-S00 je vybaven indikátory režimu smyčky (Loop), které sestávají ze značek A, B a dvojice šipek. Značky A a B indikují nastavené body A a B. Dvě šipky indikují nastavení režimu smyčky (Loop), a to takto: Část znakového displeje Na přístroji DN-S00 mohou být některé operace, jako výběr režimu atd., provedeny pomocí ovladače PARAMETERS (Parametry) podle pokynů na znakovém displeji. Indikátor PARAMETER bliká, pokud je možné zadávat data ovladačem PARAMETERS (Parametry). Na znakovém displeji se indikuje operace, název režimu, data a další. Vedle zobrazovaných dat se indikuje >>. Pokud indikace >> bliká, indikuje to, že je zvolena položka v tomto řádku. 4 Indikátor dat o souboru Tento indikátor zobrazuje formát souboru. 5 Indikátor potvrzení připojení D-Link Tento indikátor svítí, jakmile je potvrzeno připojení D-Link. 6 Indikátor připojení klávesnice Nyní se zobrazuje deck, pro který je účinná klávesnice. 7 Indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) Indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) se zobrazí na displeji po zapnutí režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). 8 Značkovač škrábání (Scratch) Otáčí se podle stavu přehrávání jednotlivých přehrávačů. Použijte jej jako indikátor pro škrábání a další operace s diskem JOG. 9 Indikátor MEMO (Poznámka) Tento indikátor zobrazuje, zda existují data poznámky nebo nikoli. V režimu přehrávání nebo v pohotovostním stavu (standby) indikátor MEMO (Poznámka) svítí, pokud jsou v paměti uložena data poznámky pro aktuální skladbu. V režimu vyhledávání playlistu v režimu USB indikátor MEMO (Poznámka) qs Indikátory režimu přehrávání Pokud svítí indikátor SINGLE (Přehrávání jedné skladby), skončí přehrávání na konci aktuálního souboru. Jestliže svítí indikátor CONT. (Nepřetržité přehrávání), přehrávání pokračuje. qd Zobrazení minut, sekund a rámců (frame) Zde se zobrazují informace o aktuální pozici. qf Indikátory režimu času Po stisknutí tlačítka TIME (Čas) se bude indikátor režimu času přepínat následovně. ELAPSED (Uběhlý čas):... Zobrazuje se uběhlý čas souboru. REMAIN (Zbývající čas):... Zobrazuje se zbývající čas souboru. T. ELAPSED (Celkový uběhlý čas):... Zobrazuje se celkový uběhlý čas playlistu. T. REMAIN (Celkový zbývající čas):... Zobrazuje se celkový zbývající čas playlistu. qg Indikátor skladby Zde se v režimu playlistu nebo CD zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby. qh Displej SOURCE (Zdroj) Zde se zobrazuje aktuálně zvolené zařízení pro jednotlivé přehrávače. 6

12 Zapojení Zapojení. Vypněte síťový vypínač (POWER).. Zapojte kabely s konektory RCA ke vstupům vašeho mixeru.. Pokud je mixer vybaven výstupní zdířkou faderu, propojte mixer se vstupní zdířkou faderu přístroje DN-S00 kabelem s konektory,5 mm stereo mini. Je dostupné ovládání faderu přístroje DN-S00. Používejte výhradně ovládací kabel, dodaný k přístroji. Při použití jiného kabelu může dojít k poškození přístroje. Připojte velkokapacitní paměťové zařízení USB ke komponentu, z něhož hodláte přehrávat. Při ovládání DJ softwaru v režimu MIDI připojte různé komponenty, které budete používat, přímo k počítači. Křížený kabel RJ45 (Pro připojení doporučujeme křížený kabel RJ45 o maximální délce metry.) Kabel s konektory,5 mm (stereo mini) Kabel RCA s konektory cinch Kabel s konektory,5 mm (stereo mini) Kabel RCA s konektory cinch DN-S00 DN-X0 DN-S00 Funkce, které lze používat při připojení prostřednictvím D-Link Relay Play (Štafetové přehrávání) Memo Link (Propojení poznámek) Přepínání klávesnice Konektor USB B Konektor PS/ Klávesnice PS/ Konektor USB A Aplikace ovladače ASIO Driver Application je přiložena. Verze operačních systémů, které lze používat s přístrojem DN-S00: Windows XP SP, Vista, Mac OSX 0.4 nebo novější. Počítače s jinými operačními systémy nejsou kompatibilní s funkcí USB MIDI, proto může počítač po připojení k přístroji DN-S00 prostřednictvím rozhraní USB pracovat zmateně. Některé klávesnice USB nebudou při připojení prostřednictvím konektoru/ adaptéru PS/ pracovat. Velkokapacitní paměťové zařízení USB Externí USB pevný disk USB flash paměť Přístroj DN-S00 není kompatibilní s rozbočovači USB. Pro přehrávání na přístroji DN-S00 vytvořte databázi v režimu Utility nebo pomocí přiložené aplikace DENON DJ Music Manager. Přenosný MP přehrávač USB 7

13 Poznámka k připojeným zařízením. Klávesnice PS/ Je podporováno rozložení klávesnice Qwerty, Qwertz a Azerty. Přístroj DN-S00 může být ovládán pomocí klávesnice. Použitelné klávesy a jim odpovídající funkce naleznete v následující tabulce. Klávesnice Tlačítko na předním panelu přístroje DN-S00 Ovladač PARAMETERS (Parametry) (Posun nahoru) Ovladač PARAMETERS (Parametry) (Posun dolů) ENTER (Potvrzení) Stisknutí ovladače PARAMETERS (Parametry) 4 ESC Tlačítko BACK (Zpět) 5 Shift+TAB Připojení prostřednictvím D-Link a přepnutí na funkce, které lze ovládat z klávesnice. 6 INSERT Tlačítko SOURCE (Zdroj) 7 Windows Tlačítko PLAYLIST 8 ALT Tlačítko NEXT TRACK (Následující skladba) 9 F Tlačítko TIME (Čas) 0 F Tlačítko TITLE (Název) F Tlačítko TIME (Čas) (Stiskněte a podržte) F Přepínání počtu kroků pro vyhledávání souborů. Klávesy (znaky) jiné, než zmíněné v tabulce, se používají při psaní znaků. Pro seznam znaků, které lze používat, viz část s názvem Poznámka k zadávání znaků ( strana ).. Velkokapacitní paměťové zařízení USB USB zařízení může být nestabilní, pokud je používáno pouze napájení ze sběrnice. Pokud není zařízení USB rozpoznáno, může být rozpoznáno, pokud je odpojíte a opět připojíte. Zařízení, u nichž je napájení dodáváno ze zařízení do host zařízení, a které neodpovídá normám USB, může poškodit host zařízení. Nepoužívejte taková zařízení. 4 Neodpojujte zařízení USB, pokud je zvoleno pro ovládání prostřednictvím přístroje DN- S00 nebo pokud probíhá vytváření databáze. Odpojením ve chvíli, kdy je k zařízení přistupováno, může dojít k poškození souborů a podobně. 5 U velkokapacitních zařízení USB a zařízení USB, která nejsou specificky určena pro ukládání dat (přehrávače MP a podobně), může chvíli trvat, než je zařízení po připojení k přístroji DN-S00 rozpozná. 6 Používejte paměťová zařízení USB, která jsou kompatibilní nebo která splňují požadavky na soulad zařízení USB (Compliance Test). 7 Přístroj DN-S00 není kompatibilní s rozbočovači USB. 8 Přístroj DN-S00 je kompatibilní se souborovými systémy FAT6 a FAT.. Přehrávač ipod Je možno používat pouze přehrávače ipod ve formátu Windows. Nelze používat přehrávače ipod ve formátu Macintosh. Soubory MP/WAV, přenesené z itunes do přehrávače ipod jsou soubory s atributem read-only (jen pro čtení), proto u nich nelze používat funkci MEMO (Poznámka). V itunes potvrďte položku Manually manage music (Manuální správa hudby) v části Summary (Souhrn) Options (Možnosti). 4 Soubory MP/WAV přenesené z itunes do přehrávače ipod jsou spravovány se specifickými názvy souborů přehrávače ipod, takže není možno vyhledávat podle původních názvů souborů. Doporučujeme vám, abyste vyhledávali podle záložek (tagů) ID (interpret, album, název, žánr, rok, BPM (Počet beatů za minutu) a další). ipod a itunes jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. 4. Ostatní Software přístroje DN-S00 je možno aktualizovat prostřednictvím zařízení USB; mějte však na paměti, že rozpoznání zařízení může určitou dobu trvat. Používejte výhradně kabely, které odpovídají normám USB. Při použití upravovaných kabelů USB může dojít k poškození přístroje DN-S00. Pokud je ve složkách v zařízení uloženo značné množství souborů, může vyhledávání určitou dobu trvat a ovládání může být nestabilní. Dbejte na to, aby počet souborů v jednotlivých složkách nepřevyšoval 000. Přepnutí zařízení Zařízení, na němž probíhá přehrávání, lze přepnout. Po zapnutí napájení přístroje se jako první zvolí CD. Postup při ovládání je popsán níže. Stiskněte Otáčením tlačítko SOURCE (Zdroj). Zobrazí se obrazovka SOURCE pro výběr zdroje. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte zařízení. Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Ovládání je možné, jakmile je zařízení připraveno. Pokud je zvolen režim CD : Lze přehrávat disk CD. Pokud je zvolen režim USB : Lze přehrávat ze zařízení USB. Pokud je zvolen režim PC : Nastaví se režim ovládání USB MIDI. Poznámka k režimu ovládání USB MIDI Pokud je k tomuto přístroji připojeno více zařízení DN-S00, změňte položku PRESET (Předvolba) (4) MIDI CH Set a nastavte odlišné číslo kanálu MIDI ( strana 7). USB Audio Rozhraní USB audio je kompatibilní s jedním systémem stereofonního výstupu a vzorkovací frekvencí 44, khz. Přístroj DN-S00 podporuje zvuk ASIO/OSX Core s nízkou latencí. 8

14 Přehrávání Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát Spusťte na přístroji DN-S00 přehrávání disku CD. Lze přehrávat disky CD-DA. Nelze přehrávat soubory MP, zaznamenané na discích CD-R nebo jiné typy disků. Vložení disku Po vložení disku CD do výřezu pro zasunutí disku se přístroj přepne do pohotovostního režimu (standby) a nastaví se na první skladbu na disku CD. Po přepnutí do pohotovostního režimu (standby) se rozsvítí tlačítko CUE. Funkce Auto Cue se přepne do pohotovostního režimu (standby) na pozici, ve které začíná zvuk. Nastavení lze změnit v položce PRESET (Předvolba) (). Auto Cue ( strana 7). Výběr skladby Otáčejte prvkem PARAMETERS (Parametry). Skladby je možno volit po desítkách stisknutím a otočením prvku PARAMETERS (Parametry). SINGLE PLAY LOCK (Zámek přehrávání jedné skladby): Tato funkce vypíná možnost volby skladby v průběhu přehrávání, čímž se předejde nechtěnému zvolení souboru nebo zastavení přehrávání. Pro zrušení této funkce stiskněte a podržte tlačítko TIME (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby). Viz tlačítko TIME, (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby) qs ( strana 4). Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB Přístroj DN-S00 nabízí dva režimy přehrávání popsané níže. Pro přehrávání skladeb, uložených na paměťovém zařízení USB, si musíte vytvořit databázi. Pro přehrávání si vytvořte databázi pomocí funkce DB Create v režimu Utility nebo pomocí přiložené aplikace DENON DJ Music Manager. Režim přehrávání souborů MP/WAV soubory jsou vyhledávány a vybírány podle jména interpreta, názvu alba, žánru, roku, BPM (Počet beatů za minutu), atd. a přehrávány jednotlivě. Režim přehrávání playlistu Playlisty vytvořené a upravené uživatelem jsou vyhledávány a vybírány a jsou přehrávány MP/WAV soubory, zaregistrované v těchto playlistech. Pomocí playlistů lze přístroj DN-S00 ovládat stejným způsobem jako klasická CD. Lze vytvořit až 000 playlistů na jedno zařízení. V každém playlistu může být registrováno maximálně 99 MP/WAV souborů. Režim přehrávání je přepnut mezi režimem přehrávání souboru a přehráváním playlistu po každém stisknutí tlačítka PLAYLIST. Režim přehrávání lze také přepnout zvolením P-List Play (Přehrávání playlistu) nebo File Play (Přehrávání souboru) v odpovídajícím hlavním menu. Režim přehrávání playlistu je nastaven stisknutím a podržením tlačítka PLAYLIST. 9

15 Režim přehrávání souborů Top menu Přehrávání souboru Režim přehrávání playlistu Top menu Přehrávání playlistu Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte Kategoriey Název playlistu TOP 40 nebo Oblíbené Jednokrokové vyhledávání Dvoukrokové vyhledávání 0

16 Režim přehrávání souborů (File Playback) V tomto režimu vyhledáváte na připojených zařízeních MP/WAV soubory a vybíráte je pro přehrávání. K dispozici jsou dva režimy vyhledávání. Vyhledávání souborů s použitím informací pro jeden soubor. Vyhledávání souborů s použitím kombinovaných informací pro dva soubory. Tento režim umožňuje vyhledávat soubory s vyšší přesností. Režimy vyhledávání Postup při vyhledávání (Searching) Postup pro vyhledávání souboru z hlavního menu v režimu přehrávání je popsán níže. Do hlavního menu V režimu přehrávání playlistu: Při pauze nebo v režimu standby stiskněte tlačítko PLAYLIST. V režimu přehrávání souboru: Buď stiskněte tlačítko BACK (Zpět) nebo jej podržte stisknuté alespoň sekundu. Jednokrokové vyhledávání (tovární astavení) Režim vyhledávání Artist (Interpret) Album (Album) Title (Název) Genre (Žánr) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) File Name (Název souboru) Folder (Složka) Dvoukrokové vyhledávání. režim vyhledávání. režim vyhledávání Album (Album) Title (Název) Artist (Interpret) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) Album (Album) Title (Název) - Artist (Interpret) Album (Album) Genre (Žánr) Title (Název) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) Artist (Interpret) Album (Album) Year (Rok) Title (Název) BPM (Beatů za minutu) Artist (Interpret) Album (Album) BPM (Beatů za minutu) Title (Název) Genre (Žánr) File Name (Název souboru) Folder (Složka) Pro režimy vyhledávání (Album (Alba), Title (Názvu) a File Name (Názvu souboru)), pro které není druhý vyhledávací krok indikován, nemůže být druhý vyhledávací krok vybrán. Vyhledávání se provádí stejně jako u jednokrokového vyhledávání. Jednokrokové nebo dvoukrokové vyhledávání lze zvolit v PRESET (Předvolba) (5) Search Step ( strana 7). Krok vyhledávání můžete rovněž dočasně změnit stisknutím klávesy F (pokud je připojena klávesnice) z horního menu. V Buď GPokud 4 Stiskem 5 Otáčením 6 Stiskem hlavním menu režimu přehrávání souboru otočte ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte Search mode (Režim vyhledávání). stiskněte ovladač PARAMETERS (Parametry) nebo pravou stranu kotouče pro škrábání pro nastavení. Zobrazí se seznam jmen interpretů. je v kroku zvoleno Artist (Interpret)H Otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte jméno požadovaného interpreta. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku se nastaví režim Cue standby.

17 Vyhledávání podle názvu složky (Folder Name) V Buď Otáčením 4 Stiskem 5 Otáčením hlavním menu režimu přehrávání souboru otočte ovladačem PARA- METERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte položku Folder (Složka). stiskněte ovladač PARAMETERS (Parametry) nebo pravou stranu kotouče pro škrábání pro nastavení. Zobrazí se seznam názvů souborů. ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte název požadované složky. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se seznam skladeb nebo názvů složek v rámci této složky. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Pokud je zvolen název složky, zobrazí se seznam složek v rámci této složky. Stiskněte tlačítko BACK (Zpět) pro posun o jednu složku nahoru. 6 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku 5 se nastaví režim Cue standby. Režim přehrávání playlistu (Playlist Play) Tento režim umožňuje vyhledávání a výběr playlistů na paměťovém zařízení USB a přehrávání souborů MP/WAV, zaregistrovaných v tomto seznamu. Pro vytváření playlistů používejte přiloženou aplikaci DENON DJ Music Manager. Vyhledávání playlistu Postup pro vyhledávání playlistů z hlavního menu v režimu přehrávání playlistů je popsán níže. Do hlavního menu V režimu přehrávání souboru: Při pauze nebo v režimu standby stiskněte tlačítko PLAYLIST. V Stiskem Otáčením 4 Stiskem 5 Otáčením hlavním menu režimu přehrávání playlistu otočte ovladačem PARAME- TERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte položku Playlist Name (Název playlistu) nebo Category (Kategorie). ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se název kategorie nebo playlistu. Pokud byla zvolena položka P-list Name (Název playlistu), přejděte ke kroku. ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte název kategorie. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte položku Playlist. 6 Stiskem 7 Otáčením 8 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se seznam skladeb ve zvoleném playlistu. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku 7 se nastaví režim Cue standby. Poznámka k seznamům Top 40 a Favorite (Oblíbené) Tyto seznamy lze zvolit přímo z hlavního menu v režimu přehrávání playlistů. Tyto seznamy umožňují snadnou volbu požadované skladby, bez jakýchkoli problematických operací vyhledávání. Pro jejich úpravy používejte přiloženou aplikaci DENON DJ Music Manager. V seznamu Top 40 může být zaregistrováno maximálně 40 skladeb, zatímco v seznamu Favorites (Oblíbené) může být zaregistrováno až 99 skladeb. Vyhledávání podle názvu složky je dostupné pouze pro skladby/složky, uložené v databázi.

18 Vyhledávání textu V režimu přehrávání USB je možno vyhledávat skladby (soubory) a alba podle prvního písmene znakového řetězce (avšak pouze v režimech vyhledávání souboru a playlistu). GPříkladH Pro výběr jména určitého interpreta můžete stisknout a otočit ovladačem PARAMETERS (Parametry) a zobrazit pouze jména interpretů začínající určitým písmenem, číslem nebo symbolem. (Jména se zobrazují podle abecedy.) Pokud otočíte prvkem PARAMETERS (Parametry) a stisknete jej v okamžiku, kdy je zvoleno písmeno E, budou se zobrazovat pouze interpreti, jejichž jména začínají písmenem E. Pokud je připojena klávesnice, můžete zobrazit pouze jména interpretů, začínající na písmena, čísla nebo symboly zadané z klávesnice. (Lze zadat maximálně 8 znaků.) Operace s ovladačem PARAMETERS (Parametry) Stiskněte a otočte ovladačem PARAMETERS (Parametry) na obrazovce pro výběr jména interpreta, alba, skladby, playlistu atd. a vyberte požadovaný znak. Zobrazí se seznam zúžený pouze na názvy začínající vybraným znakem. Zobrazí se vše A - Z Názvy začínající písmenem A - Z # Názvy začínající číslem písmene Ovládání prostřednictvím klávesnice Na obrazovce pro výběr jména interpreta, alba, skladby, playlistu atd. použijte klávesnici pro vložení požadovaných písmen, čísel nebo symbolů (maximálně 8 znaků). Zobrazí se seznam zúžený pouze na názvy začínající vybraným znakem. Podívejte se na část Poznámka ke vkládání znaků (viz strana.) Otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte ze seznamu název. Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Při vyhledávání textu jak prvkem PARAMETERS (Parametry), tak prostřednictvím klávesnice, bude mít prioritu poslední provedená operace. Při zadávání znaků do vstupní části klávesnice otáčejte stisknutým prvkem PARAMETERS (Parametry), aby se zobrazil seznam názvů, začínajících zvoleným písmenem (písmeny). Pokud otočíte a stisknete prvek PARAMETERS (Parametry) v režimu vyhledávání souboru (jméno interpreta, album, název, žánr nebo název souboru) nebo v režimu vyhledávání playlistu (název kategorie nebo playlistu), nastaví se režim výběru znaku. Tak Stiskem jako při normálním vyhledávání otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte ze seznamu název. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte.

19 Základní ovládání Operace Přehrávání a pauza Stiskněte tlačítko pro zahájení přehrávání. V průběhu přehrávání svítí tlačítko zeleně. Dojde-li ke stisknutí tlačítka při přehrávání, nastaví se v této pozici režim pauzy. Tlačítko začne blikat. Dalším stisknutím tlačítka dojde k obnovení přehrávání od bodu, kde bylo předtím pozastaveno. Pokud v průběhu přehrávání přidržíte kotouč pro škrábání a pokud je tlačítko JOG MODE nastaveno na SCRATCH, přehrávání se pozastaví. Přehrávání bude pokračovat, jakmile kotouč pustíte. Přehrávání a CUE V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko CUE. Přehrávání se zastaví a vrátí se do bodu, kde bylo spuštěno (bod cue). Tato funkce se nazývá Back Cue (Návrat zpět). Funkci Back Cue (Návrat zpět) je možno používat pro návrat přehrávání vždy na stejnou pozici. Po přepnutí do režimu Cue se tlačítko CUE rozsvítí červeně. Bod cue se nastaví nebo změní v následujících případech: Pokud je přehrávání spuštěno z režimu pauzy (pozastavení) Pokud je zvolen nový soubor Pokud je bod Cue nastaven v režimu manuálního vyhledávání Výběr skladeb Otáčejte ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání. Viz část Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát ( strana 9) nebo Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB ( strana 9). Posunutí na bod Cue Budete-li chtít spustit přehrávání uprostřed skladby, použijte pro posunutí na bod Cue funkce Quick Jump (Rychlý skok), Fast Search (Rychlé vyhledávání) nebo Manual Search (Manuální vyhledávání). Pro nalezení pozice, od které chcete spustit přehrávání, použijte tlačítko FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání). Stiskněte a okamžitě uvolněte tlačítko pro přeskočení o 0 sekund vpřed nebo vzad z aktuální pozice. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun vpřed nebo vzad. Interval přeskočení pro funkci rychlé přeskočení je možno nastavit v režimu předvolby PRESET (6) Jump Time (Doba přeskočení). Viz část Předvolba - PRESET ( strana 7). Stiskněte Otáčením 4 Stisknutím tlačítko JOG MODE a zvolte položku BEND/SEARCH (Vyhledávání). kotouče pro škrábání v režimu standby nebo pauzy můžete bod Cue posunovat vždy o rámec při poslechu přehrávaného zvuku. tlačítka CUE se nastaví nový bod Cue. Stiskněte opět tlačítko JOG MODE pro nastavení kotouče pro škrábání zpět do režimu škrábání. Změna rychlosti přehrávání (ovládání výšky tónu) Rychlost přehrávání (pitch) lze nastavovat posuvným prvkem Pitch. Funkce Key Adjust (Nastavení tóniny) umožňuje zachovat konstantní tóninu, bez ohledu na rychlosti přehrávání (Pitch). Stiskněte a ihned uvolněte tlačítko PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina). Po každém stisknutí tlačítka se režim přepíná mezi zapnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání) a Key Adjust (Nastavení tóniny). Indikátor PITCH (Rychlost přehrávání) se rozsvítí při zapnutí režimu Pitch, indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) se rozsvítí po zapnutí režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). Posunováním prvku Pitch se nastavuje rychlost přehrávání. Stiskněte tlačítko RANGE (Rozsah) alespoň na sekundu. 4 Otáčením 5 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) vyberte rozsah změny rychlosti přehrávání. Přístroj DN-S00 nabízí 6 rozsahů změny rychlosti přehrávání: 4%, 0%, 6%, 4%, 50% a 00%. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. U souborů MP není možno soubory přehrávat, pokud je parametr Pitch (Rychlost přehrávání) 4% nebo vyšší. 4

20 e y y,u w,r,o t w,i r,y q Dočasná změna rychlosti přehrávání (ovládání výšky tónu) Funkci Pitch Bend lze používat pro dočasnou změnu rychlosti přehrávání. Přístroj DN- S00 disponuje dvěma funkcemi pro změnu rychlosti přehrávání, ovládanými tlačítky PITCH BEND (Změna rychlosti přehrávání) a kotoučem pro škrábání. GPITCH GTALÍŘ/KOTOUČ BEND (Změna rychlosti přehrávání) + / H Stisknutím tlačítka PITCH BEND + se rychlost přehrávání zvýší a stisknutím tlačítka PITCH BEND - se rychlost řehrávání sníží. PRO ŠKRÁBÁNÍ H Pokud stisknete tlačítko JOG MODE pro nastavení režimu kotouče pro škrábání na BEND/SEARCH (Vyhledávání), kotouč pro škrábání se v průběhu přehrávání otáčí. Dojde ke změně rychlosti přehrávání. Relay playback (Štafetové přehrávání) Funkce Relay playback (Štafetové přehrávání) je dostupná, pokud jsou dva přístroje DN- S00 propojeny připojením D-Link. Pokud je položka PRESET (Předvolba) () Relay (Štafetové přehrávání) ( strana 7) nastavena na ON (Zapnuto), je funkce štafetového přehrávání zapnutá. Pokud V Pokud je v režimu Single Play (Režim přehrávání jedné skladby) dosažen konec skladby, nastaví se na následující skladbě pohotovostní režim (standby) a přehrávání se spustí na druhém přístroji DN-S00. režimu Continuous Play (Nepřetržité přehrávání) se přehrávání na druhém přístroji DN-S00 spustí po přehrání poslední skladby. je režim Relay playback (Štafetové přehrávání) použit na dvou přístrojích DN-S00, bude přehrávání probíhat střídavě na dvou přístrojích DNS00. Pokud je položka PRESET (Předvolba) () Relay (Štafetové přehrávání) ( strana 7) nastavena na OFF (Vypnuto), je funkce štafetového přehrávání zrušena. Power on playback (Přehrávání po zapnutí) Pokud je zvolena položka PRESET (Předvolba) (0) Power on Play (Přehrávání po zapnutí) ( strana 7) a dojde k zapnutí přístroje s vloženým diskem, spustí se přehrávání od první skladby na disku. Pokud není v přístroji vložen žádný disk, přehrávání se po zapnutí nespustí, ani když je položka Power on Play (Přehrávání po zapnutí) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto). 5

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více