PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby vyhověl přísným kvalitativním a bezpečnostním normám. Jsou zde ale určitá opatření při instalaci a používání, kterých byste si měli být vědomi. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT! UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO ZADNÍ PANEL). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může zakládat důvod rizika úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ: Přístroj nevystavujte působení deště nebo vlhkosti, zabráníte tak vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem; ze stejných důvodů na přístroj nestavte žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy. Modely pro Evropu Modely pro U.S.A. a Kanadu. Přečtěte si tyto pokyny.. Uschovejte si je pro budoucí použití.. Dodržujte všechna upozornění. 4. Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte přístroj poblíž vody. 6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík. 7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce. 8. Zařízení neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo. 9. Nepodceňujte význam polarizované zástrčky síťového napájecího kabelu z hlediska bezpečnosti. Polarizovaná zástrčka síťového napájecího kabelu je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší, než druhý. Uzemněná zástrčka síťového napájecího kabelu je vybavena dvěma kolíky, a třetím uzemňovacím kolíkem. Široký kolík nebo třetí kolík jsou pro zajištění bezpečnosti. Pokud zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. 0. Síťový napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby po něm nebylo možno šlapat, nebo aby na něm nebo pod ním nebyly umístěny žádné předměty přitom je třeba dbát zejména na místa, ve kterých kabely vystupují z přístroje.. Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem. Modely pro Evropu LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY. Při provozu přístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek, specifikovaný výrobcem přístroje, nebo prodávaný s přístrojem. Při pohybu vozíku v kombinaci se zařízením musí být dbáno opatrnosti, protože pohyb může být příčinou překlopení dvoukolového vozíku v kombinaci se zařízením.. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo abyste předešli možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny (blesku), odpojte při bouřce s blesky síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. 4. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis přístroje je vyžadován, jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je například poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo-li k polití přístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo došlo-li k pádu přístroje. Dodatkové bezpečnostní informace! Označení je umístěno na spodní straně přístroje. 5. Označené svorky jsou ŽIVÉ a NEBEZPEČNÉ, a proto musí být připojení kabelů k těmto svorkám provedeno poučenou osobou nebo musí být použito standardní hotové vedení nebo kabely. I

3 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ Chraňte přístroj před vysokými teplotami. Při instalaci do stojanu zajistěte dostatečný odvod tepla. UPOZORNĚNÍ: Pro úplné odpojení tohoto přístroje od zdroje napájecího napětí odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky ve zdi. Pro úplné odpojení napájení se používá síťový napájecí kabel, který musí být pro Se síťovým napájecím kabelem zacházejte opatrně. Síťový kabel držte při vytahování za zástrčku. Chraňte přístroj před vlhkostí, vodou a prachem. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek, k němuž se tato deklarace vztahuje, je v souladu s níže uvedenými normami: EN60065, EN550, EN5500, EN a EN Podle opatření normy 7//EEC, 004/08/EC a Směrnice 9/68/EEC. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Neblokujte ventilační otvory. * (Pro přístroje s větracími otvory) Nezasunujte do přístroje žádné cizí předměty. Chraňte přístroj před prostředky na hubení hmyzu, benzínem a ředidlem. Přístroj nikdy nerozebírejte, ani jej žádným způsobem neupravujte. UPOZORNĚNÍ: Odvětrávání přístroje nesmí být omezeno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, stolní ubrusy a podobně. Na přístroji nesmí být umístěny zdroje otevřeného ohně, jako je například zapálená svíčka. Staré baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy. Přístroj chraňte před kapajícími nebo stříkajícími kapalinami. Nestavte na přístroj objekty naplněné tekutinami, například vázy. II

4 K RECYKLACI: Obalové materiály použité u tohoto výrobku jsou recyklovatelné a lze je použít opakovaně. Likvidujte je v souladu s platnými recyklačními předpisy. Při likvidaci přístroje dodržujte platné předpisy. Baterie nikdy neodhazujte do běžného domovního odpadu a nespalujte, ale likviduje v souladu s předpisy o elektroodpadu. Toto zařízení spolu příslušenstvím vyjma baterií představuje výrobek vyhovující směrnici WEEE. III

5 UPOZORNĚNÍ:. Se síťovým napájecím kabelem zacházejte opatrně Chraňte síťový napájecí kabel před poškozením nebo zdeformováním. Pokud bude síťový napájecí kabel poškozen nebo zdeformován, může při používání dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše. Při odpojování síťového napájecího kabelu držte vždy pouze zástrčku a netahejte za samotný kabel.. Neotevírejte zadní kryt přístroje Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neodnímejte horní kryt přístroje. V případě výskytu problémů se obraťte na prodejce značky DENON.. Nevkládejte do přístroje žádné předměty Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty a chraňte jej před politím kapalinami. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše funkce. Poznačte si prosím název modelu přístroje a jeho výrobní číslo, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje a uschovejte si tyto poznámky. Model: DN-S00 Výrobní číslo : Tento CD přehrávač používá polovodičový laser. Abyste mohli vychutnat hudbu při zajištění stabilního provozu, doporučujeme vám, abyste přístroj používali v místnosti, kde je teplota v rozmezí od 5 C do 5 C. Používejte kompaktní disky, které jsou označeny značkou. Na tomto přehrávači není možno přehrávat disky CD, které mají speciální tvar (CD ve tvaru srdce, CD ve tvaru osmiúhelníku atd.). V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky CD. Nálitky Disk se nemusí přehrávat normálně, pokud jsou na okrajích kolem středového otvoru disku zbylé nálitky. Zejména u nových disků doporučujeme použít tužku, pero nebo podobný nástroj pro odstranění těchto nálitků. IV

6 Obsah Začínáme Příslušenství... Hlavní přednosti... Názvy a funkce jednotlivých součástí... Horní panel..., 4 Přední panel... 5 Zadní panel... 5 Displej... 6 Zapojení Zapojení...7 Poznámka k připojeným zařízením... 8 Přepnutí zařízení...8 Přehrávání Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát... 9 Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB... 9, 0 Režim přehrávání souborů (File Playback)... Postup při vyhledávání (Searching)... Vyhledávání podle názvu složky (Folder Name)... Režim přehrávání playlistu (Playlist Play)... Vyhledávání textu... Základní ovládání Operace...4, 5 Funkce Next Track (Následující skladba) (CD/USB)... 6 Škrábání (Scratch)... 6 Hladká smyčka (loop)/hot start (Rychlý start)/stutter... 7 Přehrávání Seamless Loop (Hladká smyčka)/přehrávání Hot Start (Rychlý start)/přehrávání Stutter...7 A/B Trim (Smyčka)... 8 Automatický čítač beatů za minutu (Auto BPM Counter)... 8 Effector (Efektor)... 9 Nastavení parametru Echo (Dozvuk)/Loop (Smyčka)...9 Nastavení parametrů Flangeru...9 Nastavení parametrů filtru (Filter)...0 Efekty talíře (Platter)... 0 Nastavení provozní doby efektu Brake (Brzda)...0 Ovládání efektu Brake (Brzda)...0 Přehrávání Dump... Zpětné přehrávání (Reverse Play)... Funkce Memo (Poznámka) (Uživatelské nastavení paměti) Poznámka k funkci Memo (Poznámka)... Volba režimu Memo (Poznámka)..., Poznámka k zadávání znaků... Zadávání znaků prostřednictvím klávesnice... Utility přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání Režim Utility (Pomocné funkce)... 4 DB Create (Vytvoření databáze)... 4 Nastavení režimu Database Edit (Upravit databázi)...4 Vytváření databází...4 Vytváření dočasných databází (Temporary Database)...4 Preset Data (Data předvoleb)... 5 Režim Preset Data (Data předvoleb)...5 Preset Import (Import dat předvoleb)...5 Preset Export (Export předvoleb)...5 Data Memo (Data poznámek)... 5 Režim Memo Data (Data poznámek)...5 Memo Import (Import dat poznámek)...5 Memo Export (Export dat poznámek)...6 Initialize (Inicializace)... 6 Režim Initialize (Inicializace)...6 USB Format (Formátování externích paměťových zařízení USB)...6 S00 Init. (Inicializace zařízení S00)...6 Preset (Předvolba)... 7 Preset Mode (Režim předvolby)...7 Položky a data, která lze přednastavit...7, 8 Kompatibilní soubory... 8 Technické údaje... 9 Začínáme Příslušenství Zkontrolujte, zda jste s přístrojem obdrželi rovněž následující součásti. Návod k použití... Disk CD-ROM... Propojovací kabely pro výstup signálu (RCA)... 4 Záruční list (pouze pro model pro Severní Ameriku)...

7 Hlavní přednosti. Podpora externího zařízení USB Zařízení DN-S00 podporuje externí paměťová zařízení USB (třída mass storage - velkokapacitní úložiště). Připojte svůj přehrávač ipod, Flash paměť a velkokapacitní pevné disky pro snadný přístup k vašim malým nebo rozsáhlým knihovnám mp/wav s počtem až souborů. Po jednoduchém připojení těchto zařízení k přístroji DN-S00 získáte výkonné funkce jako je například Instant Start (Okamžitý start), Seamless Looping (Hladká smyčka), škrábání (Scratching) a snadné vyhledávání souborů (File Searching), abychom uvedli alespoň některé z nich. Jsou podporovány pouze přehrávače ipod třídy Mass storage (velkokapacitní úložiště).. Řadič rozhraní MIDI (PC/MAC) Zařízení DN-S00 je rovněž navrženo jako rozhraní a ovladač řady oblíbených DJ programů, které podporují vstupní/výstupní rozhraní USB MIDI, ať už prostřednictvím uživatelského přizpůsobeného mapování nebo přímou podporou prodejce softwaru. Ovládejte svůj oblíbený DJ software z jediného chytrého kompaktního přehrávače. Podporované platformy: Mac OSX 0.4 nebo vyšší, Windows XP SP, Windows Vista. Interní 4 bitové zpracování a USB audio Na rozdíl od dedikovaných ovladačů MIDI pro DJ, které jsou napájeny pouze prostřednictvím sběrnice USB, disponuje přístroj DN-S00 svým vlastním vestavěným napájecím zdrojem pro dosažení nejvyšších elektrických specifikací, což se projeví nejlepším možným výkonem. Přístroj DN-S00 nabízí nejrozšířenější zpracování zvuku 4 bitů DAC Burr Brown (výrobek společnosti TI) pro dosažení vynikající výstupní kvality zvuku. Audio rozhraní USB zahrnuje dvoukanálový stereofonní výstupní pár, vzorkovací frekvenci 44, khz a podporu ASIO/OSX Core Audio s nízkou latencí. Ovladač ASIO obsažený na instalačním disku CD-ROM 4. Multifunkční kotouč pro škrábání, citlivý na dotek Kotouč pro škrábání o průměru 0 mm je zkonstruován s pulzem s mimořádně vysokým rozlišením a mechanismem dotekového senzoru pro přesné reprodukování nejjemnějších pohybů, prováděných lidskou rukou. Kotouč pro škrábání umožňuje provádění dalších velmi důležitých funkcí, jako je například změna rychlosti přehrávání/výšky tónu, prohledávání, vyhledávání souborů a ovládání dry/wet pro efekty skvělé vestavěné efekty Vytvoření nálady na vašem tanečním parketu a živé remixování nebylo nikdy díky těmto vestavěným efektům tak snadné. Snadná aktivace a úplná kontrola ovládání parametrů s ovládáním mixu Dry/Wet 4 efektů: Flanger, Filter (High-Mid-Low), Echo, a Echo/Loop (první na světě). 6. Efekty talíře Brake (Brzda) (nastavitelná v reálném čase) Dump (zpětný zvuk bez ztráty skutečného dopředného času, podobně jako radio edit) Zpět (Reverse) (přehrávání vaší hudby směrem dozadu) 7. Hot Start (Rychlé starty) a Seamless Looping (Hladká smyčka) Je možno provádět dva rychlé starty (Hot Start) (tlačítko A a A), z nichž lze snadno přejít do hladkých smyček (Seamless Loop). 8. Loop A/B Trim (Smyčka) Bod A nebo B pro hladké smyčky lze snadno a perfektně nastavit on-the-fly. 9. Funkce Next track (Následující skladba) s prolnutím (crossfade) Následující skladbu lze vyhledat mnoha způsoby bez zastavení přehrávání a skladbu, kterou vyhledal uživatel, je možno plynule prolnout. Uživatel si může nastavit dobu prolnutí (crossfade). 0. Quick Jump (Rychlý skok) Tato funkce umožňuje rychlé a snadné vyhledávání. Pomocí této funkce se můžete snadno a rychle pohybovat uvnitř skladby/souboru s možností přesného uživatelského nastavení časového přírůstku.. způsoby změny rychlosti přehrávání (Pitch Bend) Změnu rychlosti přehrávání lze provádět stisknutím tlačítka JOG MODE, přepnutím režimu jog na BEND/Search a otáčením kotouče pro škrábání nebo stisknutím tlačítka PITCH BEND +/ (Změna rychlosti přehrávání).. Čítač BPM (Počet beatů za minutu) se 4 režimy Auto Beat Detection (Automatická detekce beatů) Manual TAP (Ruční tapování) Manual BPM Input (Manuální zadání počtu beatů) Načítání metadat MP/WAV BPM ze zařízení USB (pokud je dostupné). Funkce Memo (Poznámka) Bod Cue, BPM (Počet beatů za minutu), nastavení rychlosti a rozsahu rychlosti přehrávání, zapnutí/vypnutí změny rychlosti, zapnutí/vypnutí změny tóniny a body A a B pro hladkou smyčku mohou být uloženy přímo do souboru pro pozdější vyvolání. Kromě toho, memo data CD je možno exportovat do paměti USB a sdílet s jinými přehrávači DN-S Key Adjust (Nastavení tóniny) Funkce Key Adjust (Nastavení tóniny) zachovává správný zvuk vokálů i hudby, i když změníte rychlost přehrávání skladby nebo souboru. 5. Podpora klávesnice PS/ a intuitivní systém pro navigaci se soubory Jsou podporovány typy globálních klávesnic PS/ (Qwerty, Qwertz, Azerty) v 9 různých nativních jazycích pro zjednodušené vyhledávání skladby podle položky Artist (Interpret), Album, Title (Název), Genre (Žánr), Year (Rok), BPM (Beatů za minutu) a File Name (Název souboru). Kromě toho jsou přiřazeny klávesové zkratky pro provádění různých funkcí. Navíc, jednu klávesnici je možno sdílet při konfiguraci se decky prostřednictvím připojení D-Link. 6. Živý trubicový displej s podporou řádků znaků textu Další jedinečnou vlastností přístroje DN-S00 je jeho informativní a animovaný trubicový displej. Tento displej nabízí dva řádky znakových informací pro rychlou navigaci ve vašich skladbách CD TEXT a v souborech USB. Vizuální indikátor značkovače s polohami sleduje pohyby vaší ruky rychlostí světla bez zpoždění. Mezi další indikátory patří Looping, Hot Start (Rychlý start), informace o BPM, uběhlý/ zbývající čas, typy souborů MP/WAV a další užitečné indikátory. 7. Dvousměrný systém vyhledávání (CUE Search) Podporuje tradiční metodu Denon Cueing a rovněž další oblíbený styl. 8. Power On Play (Přehrávání po zapnutí) Po zapnutí je možno ihned spustit přehrávání bez dozoru. Skvělé pro restaurace, bary a noční kluby v době při otevření. 9. Relay Play (Štafetové přehrávání) Funkce Relay Play (Štafetové přehrávání) je dostupná mezi dvěma přehrávači při připojení D-Link. Skvělé pro koktejlové party a večírky, například v době večeře. 0. Spuštění prolínače (faderu) Podporuje tradiční spuštění prolínače (Fader Start), včetně všech mixerů značky Denon.. Digitální výstup Digitální signály vystupují vždy s vzorkovací frekvencí 44, khz, bez jakýchkoli omezení režimu, rychlosti přehrávání a podobně.. Možnost aktualizace softwaru pomocí USB Čas od času provádíme malá vylepšení stávajících funkcí nebo přidáváme nové podle cenných připomínek uživatelů. Tyto nové moduly Plug-In jsou vždy k dispozici zdarma a jsou dostupné na naší webové stránce

8 Názvy a funkce jednotlivých součástí U tlačítek, která zde nejsou popisována, se prosím podívejte na stránku, uvedenou v závorkách ( ). Horní panel Mějte na paměti, že na tomto panelu je řada tlačítek, která pracují odlišně (s různými funkcemi) podle toho, zda tlačítko stisknete krátce nebo déle ( sekundu nebo déle). Značka - indikuje funkci, která se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka a značka - indikuje funkci, která se aktivuje delším stisknutím tlačítka. o i u y t r e w q Q0 W8 Q Q W7 W6 Q W5 Q4 Q5Q6 W4 W Q7 Q8 Q9 W0 W W Tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) ( ) Tímto tlačítkem se zahájí nebo pozastaví přehrávání. Prvním stisknutím se zahájí přehrávání, dalším stisknutím se přehrávání pozastaví a dalším stisknutím se přehrávání obnoví. Tlačítko CUE/STUTTER CUE (Back cue): Po stisknutí tohoto tlačítka v režimu přehrávání se skladba vynuceně vrátí zpět do bodu, ve kterém začalo její přehrávání. V průběhu režimu vyhledávání se vytvoří nový bod Cue. Stutter: V režimu Cue se stisknutím tlačítka CUE vytvoří zvuk Stutter od bodu Cue. Tato funkce se nazývá Stutter play. Tlačítko FILTER (Filtr) Je možno zvolit jeden ze třech typů filtru (LOW PASS - dolní propust, MID PASS - pásmová propust (středy) a HIGH PASS - horní propust). 4 Tlačítko FLANGER Může být nastavena hloubka efektu a čas zpoždění. 5 Tlačítko ECHO/LOOP (Dozvuk/Smyčka) Je možno zvolit funkce ECHO (Dozvuk) a LOOP (Smyčka). Lze zvolit délku a úroveň zpětné vazby. Smyčku pro dobu zpětné vazby (ECHO LOOP) je možno nastavit zvolením úrovně zpětné vazby na MAX. 6 Tlačítko TAP (Tapování), LOCK (Zámek), AUTO/INPUT BPM (Zadání počtu beatů za minutu) TAP (Tapování): Po opakovaném stisknutí tohoto tlačítka se vypne režim Auto a počet beatů za minutu (BPM) se začne měřit poklepáním. BPM LOCK (Zámek beatů): Pokud toto tlačítko stisknete jedenkrát ve chvíli, kdy pracuje čítač beatů za minutu (BPM), data naměřená automatickým čítačem beatů za minutu (BPM) budou zamčena. AUTO (Automaticky): Po stisknutí tlačítka TAP (Tapování) na sekundu se aktivuje režim AUTO BPM. Naměřená hodnota beatů za minutu (BPM) se zobrazí ve znakové části displeje. MANUAL INPUT (Ruční zadání): Po stisknutí a podržení tlačítka TAP (Tapování) alespoň na sekundy je nastaven režim zadání beatů za minutu (BPM) a hodnotu BPM je možno zadat přímo ovladačem PARAME- TERS (Parametry). Po dalším stisku tlačítka TAP (Tapování) se režim zadávání BPM vypne. Pokud vyberete nový soubor, režim AUTO BPM se automaticky zapne. Hodnota dat BPM (Počet beatů za minutu) může být uložena pomocí funkce MEMO (Poznámka). 7 Tlačítko EXIT/RELOOP (Opuštění smyčky/návrat do smyčky) Toto tlačítko můžete používat pro opuštění nebo návrat zpět do režimu přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka). Pomocí této funkce můžete do smyčky přidávat řadu možností. 8 Tlačítko NEXT TRACK (Následující skladba), A/B TRIM (Smyčka) Pokud je toto tlačítko stisknuto při přehrávání, bude nastaven režim následujícího souboru. Pokud je toto tlačítko stisknuto při přehrávání hladké smyčky, zvolí se režim pro nastavení bodů A a B pro hladkou smyčku a dalším stisknutím tlačítka se nastaví následující skladba. 9 Tlačítko FLIP (Otočení)/CLR FLIP (Otočení): Toto tlačítko se používá pro volbu provozního režimu tlačítek A a A, od režimu Hot Start (Rychlý start) a režimu Stutter. Na displeji se zobrazuje indikace H/S nebo STR. A, A CLR: Při stisknutí tlačítka A nebo A ve chvíli, kdy je stisknuto tlačítko FLIP (Otočení), je možno smazat vybraný bod A. Podržíte-li pouze tlačítko FLIP (Otočení) na delší dobu než sekundu, je možno naráz smazat body A a A. q; Tlačítko A, A Toto tlačítko můžete používat pro vytvoření počátečního bodu pro funkce Hot Start (Rychlý start), Seamless Loop (Hladká smyčka) a Stutter. qa Tlačítko B Toto tlačítko můžete používat pro nastavení bodu B pro vytvoření hladké smyčky (Seamless Loop) po nastavení bodu A.

9 qs Tlačítko TIME (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/ SINGLE (Přehrávání jedné skladby) TIME (Čas): Stiskem tohoto tlačítka se čas přepíná mezi režimy ELAPSED (Uběhlý čas), REMAIN (Zbývající čas), T.ELAPSED (Celkový uběhlý čas) a T.REMAIN (Celkový zbývající čas). Přepínání mezi celkovým uběhlým časem a celkovým zbývajícím časem není možné při vyhledávání souborů v režimu USB. CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby): Po každém stisknutí a podržení tlačítka na dobu nejméně sekundy se displej přepne mezi režimem přehrávání jedné skladby (PLAY LOCK - zámek přehrávání), přehrávání jedné skladby (LOCK OFF - zámek vypnutý) a režimem nepřetržitého přehrávání. CONT. (Nepřetržité přehrávání): (Režim nepřetržitého přehrávání) Přehrávání pokračuje až do konce posledního souboru. SINGLE (Režim přehrávání jedné skladby) Aktuálně přehrávaný soubor se přehraje do konce. Režim SINGLE PLAY LOCK (přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání) Single play & play lock lze zvolit v nastavení předvoleb ( PRESET ). Pokud je zvolen režim Single play & play lock (přehrávání jedné skladby a zámek přehrávání), je nastaven režim přehrávání jedné skladby. V tomto režimu nelze v průběhu přehrávání zvolit soubory, čímž se předejde nechtěnému zvolení souboru nebo zastavení přehrávání. qd Displej qf Tlačítko TITLE (Název)/ID, tlačítko UTILITY (Pomocné funkce) TITLE (Název): Režim CD... Po každém stisknutí tlačítka (pokud jsou dostupná data CD text), se displej přepíná mezi položkami Artist (Interpret), Album, Title (Název) a zpět k displeji, který byl zobrazen před přepnutím displeje. Režim USB... Po každém stisknutí tlačítka v režimu USB se displej přepíná mezi položkami Artist (Interpret), Album, Title (Název), Genre (Žánr), Year (Rok) a zpět k displeji, který byl zobrazen před přepnutím displeje. UTILITY (Pomocné funkce): Režim Utility se zapne dlouhým stiskem tohoto tlačítka, pokud je přehrávač v režimu Cue. qg Tlačítko SOURCE (Zdroj) Při stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí obrazovka pro výběr zdroje. qh Tlačítko MEMO (Poznámka), PRESET (Předvolba) MEMO (Poznámka): Je možno uložit různá nastavení jako například bod Cue, Hot Starts (Rychlé starty), smyčky, BPM (Počet beatů za minutu), Pitch (Rychlost přehrávání) a Key Adjust (Nastavení tóniny) pro pozdější vyvolání. PRESET (Předvolba): Po stisknutí tohoto tlačítka na delší dobu než sekunda se zobrazí menu režimu předvoleb (PRESET). Před přepnutím do režimu předvolby (Preset) musí být přístroj v režimu CUE, PAUSE nebo No Disk (Žádný disk). qj Tlačítko QUICK JUMP (Rychlý skok), Tlačítko FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání) ( ) ( ) QUICK JUMP (Rychlý skok): Pozice pro přehrávání se stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka ( ) posune dozadu. Pozice pro přehrávání se stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka ( ) posune dopředu. FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání): Při stisknutí a podržení jednoho z těchto tlačítek se disk začne rychle prohledávat ve směru vzad ( ) nebo vpřed ( ). qk Ovladač PARAMETERS (Parametry) PARAMETERS (Parametry): Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) lze zvolit efekt talíře, funkci Memo (Poznámka), Preset (Předvolby) nebo další parametry a data. FILE SEARCH (Vyhledávání souboru): Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) při jeho současném stisknutí se nastaví režim vyhledávání podle písmen. TRACK SEARCH (Vyhledávání skladby), Playlist, FILE SEARCH (Vyhledávání souboru): Stisknutím ovladače PARAMETERS (Parametry) lze zvolit skladby (soubory) vždy po jedné skladbě. Otáčením ovladače PARAMETERS (Parametry) při jeho současném stisknutí lze zvolit skladby (soubory) vždy po deseti. ql Tlačítko BACK (Zpět) Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku. Dlouhým stiskem se vrátíte do hlavního menu. w; Posuvník PITCH (Rychlost přehrávání) Tento posuvný prvek se používá k nastavování rychlosti přehrávání. Rychlost přehrávání se snižuje při posunu nahoru a zvyšuje při posunu ovladače dolů. wa PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina), hhh RANGE (Rozsah): PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina): Stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka se režim přepíná mezi zapnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání), Key Adjust (Nastavení tóniny) a vypnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání). Indikátor se rozsvítí při zapnutí režimu Pitch (Rychlost přehrávání) a režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). RANGE (Rozsah): Stiskněte toto tlačítko déle než sekundu pro volbu rozsahu Pitch (Rychlost přehrávání). Rozsah rychlosti přehrávání (pitch) je možno zvolit ovladačem PARAMETERS (Parametry) v rozsahu ±4, 0, 6, 4, 50 nebo 00%. ws Tlačítka PITCH BEND +/ (Změna rychlosti přehrávání) Stisknutím těchto tlačítek se dočasně změní hlavní rychlost přehrávání. Stisknutím tlačítka PITCH BEND + se rychlost přehrávání zvýší a stisknutím tlačítka PITCH BEND - se rychlost přehrávání sníží. Při uvolnění tlačítka se rychlost přehrávání vrátí k předchozí rychlosti. wd Tlačítko JOG MODE (Režim JOG) Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit provozní režim kotouče pro škrábání. SCRATCH ( Škrábání ): V režimu přehrávání se škrábáním svítí toto tlačítko oranžově. BEND/SEARCH (Vyhledávání): Pokud je v průběhu přehrávání zdroj talíře PLATTER přepnut na BEND, funguje jako funkce změny rychlosti (pitch bend). Na displeji se zobrazí Bend. Jestliže je v pauze nebo režimu Cue nastaven zdroj talíře PLATTER na Search (Vyhledávání), funguje jako funkce pro manuální vyhledávání. V režimu manuálního vyhledávání (Manual search) můžete posunovat bod CUE vždy po jednom rámci (/75 sekundy) se slyšitelným zvukem opakování rámce. Na displeji se zobrazí Search (Vyhledávání). wf Kotouč pro škrábání Lze zvolit parametry přehrávání se škrábáním, manuální vyhledávání, změnu rychlosti a parametry efektoru. V režimu vyhledávání souboru lze zvolit soubor. wg Tlačítko REVERSE (Zpět) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení REVERSE (Zpět). wh Tlačítko DUMP Stiskněte toto tlačítko pro nastavení funkce DUMP. wj Tlačítko BRAKE (Efekt brzdy ) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení funkce BRAKE (Brzda) a nastavte parametr. wk Tlačítko PLAYLIST, DISC EJECT (Vysunutí disku) PLAYLIST: Po každém stisknutí tlačítka v režimu přehrávání USB se režim přepne mezi vyhledáváním souboru a vyhledáváním playlistu. Po každém stisknutí tlačítka v jiném režimu, než v režimu přehrávání USB, se režim přepíná mezi režimem vyhledávání a režimem vyhledávání playlistu. DISC EJECT (Vysunutí disku): Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vysunutí disku CD. Ve chvíli, kdy probíhá přehrávání CD, nelze operaci vysunutí provést. Při přehrávání USB dojde k vysunutí disku, pokud je tlačítko DISC EJECT (Vysunutí disku) stisknuto alespoň na sekundu. 4

10 Přední panel Zadní panel q q w e r t y u i Výřez pro zasunutí disku Zde vložte disk CD. Disk CD zasunujte pomalu a pak jej uvolněte. Konektor PS/ Zdířka pro připojení klávesnice PS/. Výstupní konektory analogového signálu (LINE OUT) Jedná se o nesymetrické výstupní zdířky RCA. Výstupy audio signálu. Výstupní konektory digitálního signálu (DIGITAL OUT) Digitální výstupní data jsou dostupná na tomto konektoru. Pro připojení použijte kabel s impedancí 75 Ω/ohmů. Doporučujeme vám použití stíněného kabelu s opletením. Úroveň přehrávání po analogové konverzi je nastavena na hodnotu -6 db pod obvyklou úrovní, aby se předešlo digitálnímu zkreslení. 4 Konektor D-Link Zdířka pro připojení dalšího přístroje DN-S00. Po zapojení dalšího přístroje DN-S00 je možno vyměňovat data poznámek (Memo data), data klávesnice a informace o příkazech. Nepřipojujte k tomuto přístroji jiný přístroj, než DNS00. Pro připojení použijte křížený kabel RJ45 o maximální délce metry. 5 Port USB B Příkazy USB MIDI a HID jsou odesílány z přístroje DN- S00 do počítače. Příkazy USB MIDI a HID a rovněž signály USB AUDIO jsou přijímány z počítače. 6 Port USB A Lze připojit pouze jedno velkokapacitní paměťové zařízení (paměť USB, pevný disk USB a podobně). Není kompatibilní s rozbočovači USB 7 Zdířka Fader start (Spuštění faderu) Zde připojte mixer (mixážní pult). Z mixeru (mixážního pultu) jsou přijímány různé příkazy (přehrávání, pauza, cue a podobně). Pro připojení použijte kabel s konektory,5 mm stereo mini. 8 Tlačítko POWER (Zapnutí) Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje. Ve chvíli, kdy probíhá zasunování nebo vysunování disku, nevypínejte napájení přístroje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození mechanismu přehrávače CD a k poruše funkce. 5

11 Displej Q6 Q5 Q4 Q Q Q Q0 bliká, pokud jsou v paměti uložena data poznámky pro vybraný playlist. V režimu CD (pokud je dostupné připojení D-Link), indikátor MEMO (Poznámka) bliká, pokud jsou v data uložena v paměti USB, která je připojena k dalšímu přístroji DNS00. q; Zobrazení rychlosti přehrávání (Pitch) Tento indikátor zobrazuje rychlost přehrávání (pitch). qa Indikátory BPM (Počet beatů za minutu) Rozsvítí se, pokud je na displeji rychlosti přehrávání zobrazen počet beatů za minutu (BPM). q w e r t y u i o Indikátor pozice přehrávání Pozice přehrávání je v režimu normálního přehrávání indikována bílými znaky (uběhlým časem) nebo oranžovými znaky v režimu zpětného přehrávání. Pokud je doba do konce skladby (souboru) kratší, než specifikovaná doba, bude indikátor pozice přehrávání blikat v souladu se zbývajícím časem (dobou) (EOM), aby se indikoval konec skladby (souboru). nebo Svítí pouze levá šipka: Režim Hot Start (Rychlý start) Svítí obě šipky: Režim Seamless loop (Hladká smyčka), Obě šipky blikají: Přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka), Svítí levá šipka, pravá šipka bliká: Ukončení přehrávání Seamless loop (Hladká smyčka) Indikátory režimu smyčky (Loop) Přehrávač DN-S00 je vybaven indikátory režimu smyčky (Loop), které sestávají ze značek A, B a dvojice šipek. Značky A a B indikují nastavené body A a B. Dvě šipky indikují nastavení režimu smyčky (Loop), a to takto: Část znakového displeje Na přístroji DN-S00 mohou být některé operace, jako výběr režimu atd., provedeny pomocí ovladače PARAMETERS (Parametry) podle pokynů na znakovém displeji. Indikátor PARAMETER bliká, pokud je možné zadávat data ovladačem PARAMETERS (Parametry). Na znakovém displeji se indikuje operace, název režimu, data a další. Vedle zobrazovaných dat se indikuje >>. Pokud indikace >> bliká, indikuje to, že je zvolena položka v tomto řádku. 4 Indikátor dat o souboru Tento indikátor zobrazuje formát souboru. 5 Indikátor potvrzení připojení D-Link Tento indikátor svítí, jakmile je potvrzeno připojení D-Link. 6 Indikátor připojení klávesnice Nyní se zobrazuje deck, pro který je účinná klávesnice. 7 Indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) Indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) se zobrazí na displeji po zapnutí režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). 8 Značkovač škrábání (Scratch) Otáčí se podle stavu přehrávání jednotlivých přehrávačů. Použijte jej jako indikátor pro škrábání a další operace s diskem JOG. 9 Indikátor MEMO (Poznámka) Tento indikátor zobrazuje, zda existují data poznámky nebo nikoli. V režimu přehrávání nebo v pohotovostním stavu (standby) indikátor MEMO (Poznámka) svítí, pokud jsou v paměti uložena data poznámky pro aktuální skladbu. V režimu vyhledávání playlistu v režimu USB indikátor MEMO (Poznámka) qs Indikátory režimu přehrávání Pokud svítí indikátor SINGLE (Přehrávání jedné skladby), skončí přehrávání na konci aktuálního souboru. Jestliže svítí indikátor CONT. (Nepřetržité přehrávání), přehrávání pokračuje. qd Zobrazení minut, sekund a rámců (frame) Zde se zobrazují informace o aktuální pozici. qf Indikátory režimu času Po stisknutí tlačítka TIME (Čas) se bude indikátor režimu času přepínat následovně. ELAPSED (Uběhlý čas):... Zobrazuje se uběhlý čas souboru. REMAIN (Zbývající čas):... Zobrazuje se zbývající čas souboru. T. ELAPSED (Celkový uběhlý čas):... Zobrazuje se celkový uběhlý čas playlistu. T. REMAIN (Celkový zbývající čas):... Zobrazuje se celkový zbývající čas playlistu. qg Indikátor skladby Zde se v režimu playlistu nebo CD zobrazuje číslo aktuálně přehrávané skladby. qh Displej SOURCE (Zdroj) Zde se zobrazuje aktuálně zvolené zařízení pro jednotlivé přehrávače. 6

12 Zapojení Zapojení. Vypněte síťový vypínač (POWER).. Zapojte kabely s konektory RCA ke vstupům vašeho mixeru.. Pokud je mixer vybaven výstupní zdířkou faderu, propojte mixer se vstupní zdířkou faderu přístroje DN-S00 kabelem s konektory,5 mm stereo mini. Je dostupné ovládání faderu přístroje DN-S00. Používejte výhradně ovládací kabel, dodaný k přístroji. Při použití jiného kabelu může dojít k poškození přístroje. Připojte velkokapacitní paměťové zařízení USB ke komponentu, z něhož hodláte přehrávat. Při ovládání DJ softwaru v režimu MIDI připojte různé komponenty, které budete používat, přímo k počítači. Křížený kabel RJ45 (Pro připojení doporučujeme křížený kabel RJ45 o maximální délce metry.) Kabel s konektory,5 mm (stereo mini) Kabel RCA s konektory cinch Kabel s konektory,5 mm (stereo mini) Kabel RCA s konektory cinch DN-S00 DN-X0 DN-S00 Funkce, které lze používat při připojení prostřednictvím D-Link Relay Play (Štafetové přehrávání) Memo Link (Propojení poznámek) Přepínání klávesnice Konektor USB B Konektor PS/ Klávesnice PS/ Konektor USB A Aplikace ovladače ASIO Driver Application je přiložena. Verze operačních systémů, které lze používat s přístrojem DN-S00: Windows XP SP, Vista, Mac OSX 0.4 nebo novější. Počítače s jinými operačními systémy nejsou kompatibilní s funkcí USB MIDI, proto může počítač po připojení k přístroji DN-S00 prostřednictvím rozhraní USB pracovat zmateně. Některé klávesnice USB nebudou při připojení prostřednictvím konektoru/ adaptéru PS/ pracovat. Velkokapacitní paměťové zařízení USB Externí USB pevný disk USB flash paměť Přístroj DN-S00 není kompatibilní s rozbočovači USB. Pro přehrávání na přístroji DN-S00 vytvořte databázi v režimu Utility nebo pomocí přiložené aplikace DENON DJ Music Manager. Přenosný MP přehrávač USB 7

13 Poznámka k připojeným zařízením. Klávesnice PS/ Je podporováno rozložení klávesnice Qwerty, Qwertz a Azerty. Přístroj DN-S00 může být ovládán pomocí klávesnice. Použitelné klávesy a jim odpovídající funkce naleznete v následující tabulce. Klávesnice Tlačítko na předním panelu přístroje DN-S00 Ovladač PARAMETERS (Parametry) (Posun nahoru) Ovladač PARAMETERS (Parametry) (Posun dolů) ENTER (Potvrzení) Stisknutí ovladače PARAMETERS (Parametry) 4 ESC Tlačítko BACK (Zpět) 5 Shift+TAB Připojení prostřednictvím D-Link a přepnutí na funkce, které lze ovládat z klávesnice. 6 INSERT Tlačítko SOURCE (Zdroj) 7 Windows Tlačítko PLAYLIST 8 ALT Tlačítko NEXT TRACK (Následující skladba) 9 F Tlačítko TIME (Čas) 0 F Tlačítko TITLE (Název) F Tlačítko TIME (Čas) (Stiskněte a podržte) F Přepínání počtu kroků pro vyhledávání souborů. Klávesy (znaky) jiné, než zmíněné v tabulce, se používají při psaní znaků. Pro seznam znaků, které lze používat, viz část s názvem Poznámka k zadávání znaků ( strana ).. Velkokapacitní paměťové zařízení USB USB zařízení může být nestabilní, pokud je používáno pouze napájení ze sběrnice. Pokud není zařízení USB rozpoznáno, může být rozpoznáno, pokud je odpojíte a opět připojíte. Zařízení, u nichž je napájení dodáváno ze zařízení do host zařízení, a které neodpovídá normám USB, může poškodit host zařízení. Nepoužívejte taková zařízení. 4 Neodpojujte zařízení USB, pokud je zvoleno pro ovládání prostřednictvím přístroje DN- S00 nebo pokud probíhá vytváření databáze. Odpojením ve chvíli, kdy je k zařízení přistupováno, může dojít k poškození souborů a podobně. 5 U velkokapacitních zařízení USB a zařízení USB, která nejsou specificky určena pro ukládání dat (přehrávače MP a podobně), může chvíli trvat, než je zařízení po připojení k přístroji DN-S00 rozpozná. 6 Používejte paměťová zařízení USB, která jsou kompatibilní nebo která splňují požadavky na soulad zařízení USB (Compliance Test). 7 Přístroj DN-S00 není kompatibilní s rozbočovači USB. 8 Přístroj DN-S00 je kompatibilní se souborovými systémy FAT6 a FAT.. Přehrávač ipod Je možno používat pouze přehrávače ipod ve formátu Windows. Nelze používat přehrávače ipod ve formátu Macintosh. Soubory MP/WAV, přenesené z itunes do přehrávače ipod jsou soubory s atributem read-only (jen pro čtení), proto u nich nelze používat funkci MEMO (Poznámka). V itunes potvrďte položku Manually manage music (Manuální správa hudby) v části Summary (Souhrn) Options (Možnosti). 4 Soubory MP/WAV přenesené z itunes do přehrávače ipod jsou spravovány se specifickými názvy souborů přehrávače ipod, takže není možno vyhledávat podle původních názvů souborů. Doporučujeme vám, abyste vyhledávali podle záložek (tagů) ID (interpret, album, název, žánr, rok, BPM (Počet beatů za minutu) a další). ipod a itunes jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. 4. Ostatní Software přístroje DN-S00 je možno aktualizovat prostřednictvím zařízení USB; mějte však na paměti, že rozpoznání zařízení může určitou dobu trvat. Používejte výhradně kabely, které odpovídají normám USB. Při použití upravovaných kabelů USB může dojít k poškození přístroje DN-S00. Pokud je ve složkách v zařízení uloženo značné množství souborů, může vyhledávání určitou dobu trvat a ovládání může být nestabilní. Dbejte na to, aby počet souborů v jednotlivých složkách nepřevyšoval 000. Přepnutí zařízení Zařízení, na němž probíhá přehrávání, lze přepnout. Po zapnutí napájení přístroje se jako první zvolí CD. Postup při ovládání je popsán níže. Stiskněte Otáčením tlačítko SOURCE (Zdroj). Zobrazí se obrazovka SOURCE pro výběr zdroje. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte zařízení. Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Ovládání je možné, jakmile je zařízení připraveno. Pokud je zvolen režim CD : Lze přehrávat disk CD. Pokud je zvolen režim USB : Lze přehrávat ze zařízení USB. Pokud je zvolen režim PC : Nastaví se režim ovládání USB MIDI. Poznámka k režimu ovládání USB MIDI Pokud je k tomuto přístroji připojeno více zařízení DN-S00, změňte položku PRESET (Předvolba) (4) MIDI CH Set a nastavte odlišné číslo kanálu MIDI ( strana 7). USB Audio Rozhraní USB audio je kompatibilní s jedním systémem stereofonního výstupu a vzorkovací frekvencí 44, khz. Přístroj DN-S00 podporuje zvuk ASIO/OSX Core s nízkou latencí. 8

14 Přehrávání Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát Spusťte na přístroji DN-S00 přehrávání disku CD. Lze přehrávat disky CD-DA. Nelze přehrávat soubory MP, zaznamenané na discích CD-R nebo jiné typy disků. Vložení disku Po vložení disku CD do výřezu pro zasunutí disku se přístroj přepne do pohotovostního režimu (standby) a nastaví se na první skladbu na disku CD. Po přepnutí do pohotovostního režimu (standby) se rozsvítí tlačítko CUE. Funkce Auto Cue se přepne do pohotovostního režimu (standby) na pozici, ve které začíná zvuk. Nastavení lze změnit v položce PRESET (Předvolba) (). Auto Cue ( strana 7). Výběr skladby Otáčejte prvkem PARAMETERS (Parametry). Skladby je možno volit po desítkách stisknutím a otočením prvku PARAMETERS (Parametry). SINGLE PLAY LOCK (Zámek přehrávání jedné skladby): Tato funkce vypíná možnost volby skladby v průběhu přehrávání, čímž se předejde nechtěnému zvolení souboru nebo zastavení přehrávání. Pro zrušení této funkce stiskněte a podržte tlačítko TIME (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby). Viz tlačítko TIME, (Čas), CONT. (Nepřetržité přehrávání)/single (Přehrávání jedné skladby) qs ( strana 4). Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB Přístroj DN-S00 nabízí dva režimy přehrávání popsané níže. Pro přehrávání skladeb, uložených na paměťovém zařízení USB, si musíte vytvořit databázi. Pro přehrávání si vytvořte databázi pomocí funkce DB Create v režimu Utility nebo pomocí přiložené aplikace DENON DJ Music Manager. Režim přehrávání souborů MP/WAV soubory jsou vyhledávány a vybírány podle jména interpreta, názvu alba, žánru, roku, BPM (Počet beatů za minutu), atd. a přehrávány jednotlivě. Režim přehrávání playlistu Playlisty vytvořené a upravené uživatelem jsou vyhledávány a vybírány a jsou přehrávány MP/WAV soubory, zaregistrované v těchto playlistech. Pomocí playlistů lze přístroj DN-S00 ovládat stejným způsobem jako klasická CD. Lze vytvořit až 000 playlistů na jedno zařízení. V každém playlistu může být registrováno maximálně 99 MP/WAV souborů. Režim přehrávání je přepnut mezi režimem přehrávání souboru a přehráváním playlistu po každém stisknutí tlačítka PLAYLIST. Režim přehrávání lze také přepnout zvolením P-List Play (Přehrávání playlistu) nebo File Play (Přehrávání souboru) v odpovídajícím hlavním menu. Režim přehrávání playlistu je nastaven stisknutím a podržením tlačítka PLAYLIST. 9

15 Režim přehrávání souborů Top menu Přehrávání souboru Režim přehrávání playlistu Top menu Přehrávání playlistu Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte Kategoriey Název playlistu TOP 40 nebo Oblíbené Jednokrokové vyhledávání Dvoukrokové vyhledávání 0

16 Režim přehrávání souborů (File Playback) V tomto režimu vyhledáváte na připojených zařízeních MP/WAV soubory a vybíráte je pro přehrávání. K dispozici jsou dva režimy vyhledávání. Vyhledávání souborů s použitím informací pro jeden soubor. Vyhledávání souborů s použitím kombinovaných informací pro dva soubory. Tento režim umožňuje vyhledávat soubory s vyšší přesností. Režimy vyhledávání Postup při vyhledávání (Searching) Postup pro vyhledávání souboru z hlavního menu v režimu přehrávání je popsán níže. Do hlavního menu V režimu přehrávání playlistu: Při pauze nebo v režimu standby stiskněte tlačítko PLAYLIST. V režimu přehrávání souboru: Buď stiskněte tlačítko BACK (Zpět) nebo jej podržte stisknuté alespoň sekundu. Jednokrokové vyhledávání (tovární astavení) Režim vyhledávání Artist (Interpret) Album (Album) Title (Název) Genre (Žánr) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) File Name (Název souboru) Folder (Složka) Dvoukrokové vyhledávání. režim vyhledávání. režim vyhledávání Album (Album) Title (Název) Artist (Interpret) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) Album (Album) Title (Název) - Artist (Interpret) Album (Album) Genre (Žánr) Title (Název) Year (Rok) BPM (Beatů za minutu) Artist (Interpret) Album (Album) Year (Rok) Title (Název) BPM (Beatů za minutu) Artist (Interpret) Album (Album) BPM (Beatů za minutu) Title (Název) Genre (Žánr) File Name (Název souboru) Folder (Složka) Pro režimy vyhledávání (Album (Alba), Title (Názvu) a File Name (Názvu souboru)), pro které není druhý vyhledávací krok indikován, nemůže být druhý vyhledávací krok vybrán. Vyhledávání se provádí stejně jako u jednokrokového vyhledávání. Jednokrokové nebo dvoukrokové vyhledávání lze zvolit v PRESET (Předvolba) (5) Search Step ( strana 7). Krok vyhledávání můžete rovněž dočasně změnit stisknutím klávesy F (pokud je připojena klávesnice) z horního menu. V Buď GPokud 4 Stiskem 5 Otáčením 6 Stiskem hlavním menu režimu přehrávání souboru otočte ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte Search mode (Režim vyhledávání). stiskněte ovladač PARAMETERS (Parametry) nebo pravou stranu kotouče pro škrábání pro nastavení. Zobrazí se seznam jmen interpretů. je v kroku zvoleno Artist (Interpret)H Otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte jméno požadovaného interpreta. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku se nastaví režim Cue standby.

17 Vyhledávání podle názvu složky (Folder Name) V Buď Otáčením 4 Stiskem 5 Otáčením hlavním menu režimu přehrávání souboru otočte ovladačem PARA- METERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte položku Folder (Složka). stiskněte ovladač PARAMETERS (Parametry) nebo pravou stranu kotouče pro škrábání pro nastavení. Zobrazí se seznam názvů souborů. ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte název požadované složky. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se seznam skladeb nebo názvů složek v rámci této složky. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Pokud je zvolen název složky, zobrazí se seznam složek v rámci této složky. Stiskněte tlačítko BACK (Zpět) pro posun o jednu složku nahoru. 6 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku 5 se nastaví režim Cue standby. Režim přehrávání playlistu (Playlist Play) Tento režim umožňuje vyhledávání a výběr playlistů na paměťovém zařízení USB a přehrávání souborů MP/WAV, zaregistrovaných v tomto seznamu. Pro vytváření playlistů používejte přiloženou aplikaci DENON DJ Music Manager. Vyhledávání playlistu Postup pro vyhledávání playlistů z hlavního menu v režimu přehrávání playlistů je popsán níže. Do hlavního menu V režimu přehrávání souboru: Při pauze nebo v režimu standby stiskněte tlačítko PLAYLIST. V Stiskem Otáčením 4 Stiskem 5 Otáčením hlavním menu režimu přehrávání playlistu otočte ovladačem PARAME- TERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání a vyberte položku Playlist Name (Název playlistu) nebo Category (Kategorie). ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se název kategorie nebo playlistu. Pokud byla zvolena položka P-list Name (Název playlistu), přejděte ke kroku. ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte název kategorie. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte položku Playlist. 6 Stiskem 7 Otáčením 8 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Zobrazí se seznam skladeb ve zvoleném playlistu. ovladače PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Na skladbě, zvolené v kroku 7 se nastaví režim Cue standby. Poznámka k seznamům Top 40 a Favorite (Oblíbené) Tyto seznamy lze zvolit přímo z hlavního menu v režimu přehrávání playlistů. Tyto seznamy umožňují snadnou volbu požadované skladby, bez jakýchkoli problematických operací vyhledávání. Pro jejich úpravy používejte přiloženou aplikaci DENON DJ Music Manager. V seznamu Top 40 může být zaregistrováno maximálně 40 skladeb, zatímco v seznamu Favorites (Oblíbené) může být zaregistrováno až 99 skladeb. Vyhledávání podle názvu složky je dostupné pouze pro skladby/složky, uložené v databázi.

18 Vyhledávání textu V režimu přehrávání USB je možno vyhledávat skladby (soubory) a alba podle prvního písmene znakového řetězce (avšak pouze v režimech vyhledávání souboru a playlistu). GPříkladH Pro výběr jména určitého interpreta můžete stisknout a otočit ovladačem PARAMETERS (Parametry) a zobrazit pouze jména interpretů začínající určitým písmenem, číslem nebo symbolem. (Jména se zobrazují podle abecedy.) Pokud otočíte prvkem PARAMETERS (Parametry) a stisknete jej v okamžiku, kdy je zvoleno písmeno E, budou se zobrazovat pouze interpreti, jejichž jména začínají písmenem E. Pokud je připojena klávesnice, můžete zobrazit pouze jména interpretů, začínající na písmena, čísla nebo symboly zadané z klávesnice. (Lze zadat maximálně 8 znaků.) Operace s ovladačem PARAMETERS (Parametry) Stiskněte a otočte ovladačem PARAMETERS (Parametry) na obrazovce pro výběr jména interpreta, alba, skladby, playlistu atd. a vyberte požadovaný znak. Zobrazí se seznam zúžený pouze na názvy začínající vybraným znakem. Zobrazí se vše A - Z Názvy začínající písmenem A - Z # Názvy začínající číslem písmene Ovládání prostřednictvím klávesnice Na obrazovce pro výběr jména interpreta, alba, skladby, playlistu atd. použijte klávesnici pro vložení požadovaných písmen, čísel nebo symbolů (maximálně 8 znaků). Zobrazí se seznam zúžený pouze na názvy začínající vybraným znakem. Podívejte se na část Poznámka ke vkládání znaků (viz strana.) Otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte ze seznamu název. Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. Při vyhledávání textu jak prvkem PARAMETERS (Parametry), tak prostřednictvím klávesnice, bude mít prioritu poslední provedená operace. Při zadávání znaků do vstupní části klávesnice otáčejte stisknutým prvkem PARAMETERS (Parametry), aby se zobrazil seznam názvů, začínajících zvoleným písmenem (písmeny). Pokud otočíte a stisknete prvek PARAMETERS (Parametry) v režimu vyhledávání souboru (jméno interpreta, album, název, žánr nebo název souboru) nebo v režimu vyhledávání playlistu (název kategorie nebo playlistu), nastaví se režim výběru znaku. Tak Stiskem jako při normálním vyhledávání otáčením ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání vyberte ze seznamu název. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte.

19 Základní ovládání Operace Přehrávání a pauza Stiskněte tlačítko pro zahájení přehrávání. V průběhu přehrávání svítí tlačítko zeleně. Dojde-li ke stisknutí tlačítka při přehrávání, nastaví se v této pozici režim pauzy. Tlačítko začne blikat. Dalším stisknutím tlačítka dojde k obnovení přehrávání od bodu, kde bylo předtím pozastaveno. Pokud v průběhu přehrávání přidržíte kotouč pro škrábání a pokud je tlačítko JOG MODE nastaveno na SCRATCH, přehrávání se pozastaví. Přehrávání bude pokračovat, jakmile kotouč pustíte. Přehrávání a CUE V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko CUE. Přehrávání se zastaví a vrátí se do bodu, kde bylo spuštěno (bod cue). Tato funkce se nazývá Back Cue (Návrat zpět). Funkci Back Cue (Návrat zpět) je možno používat pro návrat přehrávání vždy na stejnou pozici. Po přepnutí do režimu Cue se tlačítko CUE rozsvítí červeně. Bod cue se nastaví nebo změní v následujících případech: Pokud je přehrávání spuštěno z režimu pauzy (pozastavení) Pokud je zvolen nový soubor Pokud je bod Cue nastaven v režimu manuálního vyhledávání Výběr skladeb Otáčejte ovladačem PARAMETERS (Parametry) nebo kotoučem pro škrábání. Viz část Výběr skladby na disku CD, kterou chcete přehrát ( strana 9) nebo Výběr skladby, kterou chcete přehrát prostřednictvím USB ( strana 9). Posunutí na bod Cue Budete-li chtít spustit přehrávání uprostřed skladby, použijte pro posunutí na bod Cue funkce Quick Jump (Rychlý skok), Fast Search (Rychlé vyhledávání) nebo Manual Search (Manuální vyhledávání). Pro nalezení pozice, od které chcete spustit přehrávání, použijte tlačítko FAST SEARCH (Rychlé vyhledávání). Stiskněte a okamžitě uvolněte tlačítko pro přeskočení o 0 sekund vpřed nebo vzad z aktuální pozice. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun vpřed nebo vzad. Interval přeskočení pro funkci rychlé přeskočení je možno nastavit v režimu předvolby PRESET (6) Jump Time (Doba přeskočení). Viz část Předvolba - PRESET ( strana 7). Stiskněte Otáčením 4 Stisknutím tlačítko JOG MODE a zvolte položku BEND/SEARCH (Vyhledávání). kotouče pro škrábání v režimu standby nebo pauzy můžete bod Cue posunovat vždy o rámec při poslechu přehrávaného zvuku. tlačítka CUE se nastaví nový bod Cue. Stiskněte opět tlačítko JOG MODE pro nastavení kotouče pro škrábání zpět do režimu škrábání. Změna rychlosti přehrávání (ovládání výšky tónu) Rychlost přehrávání (pitch) lze nastavovat posuvným prvkem Pitch. Funkce Key Adjust (Nastavení tóniny) umožňuje zachovat konstantní tóninu, bez ohledu na rychlosti přehrávání (Pitch). Stiskněte a ihned uvolněte tlačítko PITCH (Rychlost přehrávání)/key (Tónina). Po každém stisknutí tlačítka se režim přepíná mezi zapnutím režimu Pitch (Rychlost přehrávání) a Key Adjust (Nastavení tóniny). Indikátor PITCH (Rychlost přehrávání) se rozsvítí při zapnutí režimu Pitch, indikátor KEY ADJ. (Nastavení tóniny) se rozsvítí po zapnutí režimu Key Adjust (Nastavení tóniny). Posunováním prvku Pitch se nastavuje rychlost přehrávání. Stiskněte tlačítko RANGE (Rozsah) alespoň na sekundu. 4 Otáčením 5 Stiskem ovladače PARAMETERS (Parametry) vyberte rozsah změny rychlosti přehrávání. Přístroj DN-S00 nabízí 6 rozsahů změny rychlosti přehrávání: 4%, 0%, 6%, 4%, 50% a 00%. ovladače PARAMETERS (Parametry) volbu potvrďte. U souborů MP není možno soubory přehrávat, pokud je parametr Pitch (Rychlost přehrávání) 4% nebo vyšší. 4

20 e y y,u w,r,o t w,i r,y q Dočasná změna rychlosti přehrávání (ovládání výšky tónu) Funkci Pitch Bend lze používat pro dočasnou změnu rychlosti přehrávání. Přístroj DN- S00 disponuje dvěma funkcemi pro změnu rychlosti přehrávání, ovládanými tlačítky PITCH BEND (Změna rychlosti přehrávání) a kotoučem pro škrábání. GPITCH GTALÍŘ/KOTOUČ BEND (Změna rychlosti přehrávání) + / H Stisknutím tlačítka PITCH BEND + se rychlost přehrávání zvýší a stisknutím tlačítka PITCH BEND - se rychlost řehrávání sníží. PRO ŠKRÁBÁNÍ H Pokud stisknete tlačítko JOG MODE pro nastavení režimu kotouče pro škrábání na BEND/SEARCH (Vyhledávání), kotouč pro škrábání se v průběhu přehrávání otáčí. Dojde ke změně rychlosti přehrávání. Relay playback (Štafetové přehrávání) Funkce Relay playback (Štafetové přehrávání) je dostupná, pokud jsou dva přístroje DN- S00 propojeny připojením D-Link. Pokud je položka PRESET (Předvolba) () Relay (Štafetové přehrávání) ( strana 7) nastavena na ON (Zapnuto), je funkce štafetového přehrávání zapnutá. Pokud V Pokud je v režimu Single Play (Režim přehrávání jedné skladby) dosažen konec skladby, nastaví se na následující skladbě pohotovostní režim (standby) a přehrávání se spustí na druhém přístroji DN-S00. režimu Continuous Play (Nepřetržité přehrávání) se přehrávání na druhém přístroji DN-S00 spustí po přehrání poslední skladby. je režim Relay playback (Štafetové přehrávání) použit na dvou přístrojích DN-S00, bude přehrávání probíhat střídavě na dvou přístrojích DNS00. Pokud je položka PRESET (Předvolba) () Relay (Štafetové přehrávání) ( strana 7) nastavena na OFF (Vypnuto), je funkce štafetového přehrávání zrušena. Power on playback (Přehrávání po zapnutí) Pokud je zvolena položka PRESET (Předvolba) (0) Power on Play (Přehrávání po zapnutí) ( strana 7) a dojde k zapnutí přístroje s vloženým diskem, spustí se přehrávání od první skladby na disku. Pokud není v přístroji vložen žádný disk, přehrávání se po zapnutí nespustí, ani když je položka Power on Play (Přehrávání po zapnutí) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto). 5

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace Media Operator Profesionální SD/USB přehrávač Uživatelská příručka Instalace 1. Kontrola obsahu Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky: 1) Media Operator 2) Uživatelskou příručku 3) Sadu RCA

Více

CDG 350 Uživatelská příručka

CDG 350 Uživatelská příručka CDG 350 Uživatelská příručka Popis funkcí Řídící jednotka čelní panel (str. 7 originálního návodu) 1. Tlačítko PROGRAM Tlačítkem zapínáte a vypínáte režim programování. V tomto režimu můžete naprogramovat

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

MCD 710. Návod k obsluze

MCD 710. Návod k obsluze MCD 710 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ a) Důkladně pročtěte pokyny, než zařízení zapojíte do sítě el. napětí a začnete používat. b) Pokyny uschovejte pro případ dalšího použití. c) Dbejte pokynů uvedených

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem DISCO 300 Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYTY TOHOTO PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DVOJITÝ PŘEHRÁVAČ CD/MP3 DN-D4500 NÁVOD K OBSLUZE

DVOJITÝ PŘEHRÁVAČ CD/MP3 DN-D4500 NÁVOD K OBSLUZE DVOJITÝ PŘEHRÁVAČ CD/MP3 DN-D4500 NÁVOD K OBSLUZE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI A VLHKOSTI. VÝSTRAHA

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE S PRODUKTEM PRACOVAT, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ INFORMAČNÍ LETÁK O BEZPEČNOSTI.

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE S PRODUKTEM PRACOVAT, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ INFORMAČNÍ LETÁK O BEZPEČNOSTI. QUICK START OBSAH BALENÍ MP103USB Napájecí šňůra Stereo RCA kabel Quick Start manuál Brožuru Informace o bezpečnosti REGISTRATION Na stránce http://www.numark.com si zaregistrujte svůj nový MP103USB. Registrací

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

MOBILE KEYS 25 & 49 UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

MOBILE KEYS 25 & 49 UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. MOBILE KEYS 25 & 49 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Blahopřejeme vám k zakoupení Line 6 Mobile Keys! Díky kvalitnímu designu, malé spotřebě elektřiny a široké kompatibilitě s ostatními zařízeními jsou kontrolery Mobile

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1

PlayStation 4 / PlayStation 3. Návod k použití. Obsah balení. Upozornění. Platforma. Jak přenášet. Ovladač x1 Návod k použití x1 Návod k použití Děkujeme vám za koupi tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě pročtěte návod k použití. Po jeho přečtení si jej pro případ potřeby uschovejte. 1825-41NRKUKA Obsah balení

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Přehrávač MP300 - příručka

Přehrávač MP300 - příručka Přehrávač MP300 - příručka Základní operace Dobíjení baterie 1. Přepněte vypínač do pozice OFF. 2. Zapojte malý konec USB kabelu do miniusb portu na zařízení MP300. Pak připojte větší konec kabelu do volného

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více