Pro zadání následné projektové dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zadání následné projektové dokumentace"

Transkript

1 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve vazbě na probíhající novelizaci Stavebního zákona. (Po projednání na zasedání SIA ČR dne ). Tento materiál navazuje na 1. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby ze dne , práce členů SIA v minitýmech a dílčího projednání předložených námětů se zástupci MMR dne stanovisko zohledňuje materiály organizací SIA projednané dne Materiály zpracované jednotlivými organizacemi SIA nebo jejich zástupci rozvádějí základní doporučení SIA a obsahují řadu argumentů a dílčích doporučení k náplni jednotlivých prováděcích právních předpisů, včetně doporučení na využití profesních předpisů pro vytvoření a zpracování prováděcích předpisů k zákonu. Jednotlivá stanoviska dokladují podporu k vytvoření návrhu níže specifikovaných právních předpisů i některé dílčí konkrétní úpravy paragrafového znění zákona. Materiály dokladují i některé odlišnosti jednotlivých profesních skupin. Soubor těchto materiálů je nedílnou součástí 2. stanoviska SIA. Návrhy SIA: Navržená opatření sledují především zajištění kvality vybraného návrhu a jeho realizace a zpřesněním jednotlivých podkladů a procesů směřovat k minimalizaci korupčních možností. 0. Doporučujeme zjednodušit vlastní zákon a doplnit jej vhodnými prováděcími právními předpisy, které by řešily následující okruhy: Soutěžní řád Zadávací podmínky staveb včetně obchodních podmínek Zadávací dokumentace výkaz výměr Doporučené a závazné metody multikriteriálního hodnocení staveb (Stanovit povinnost, dle které by zadavatel své požadavky měl nebo musel srovnávat s obvyklými podmínkami pro daný druh a objem veřejné stavební zakázky). Zvláštní způsobilost zadavatelů Předpis pro realizaci staveb méněpráce, vícepráce, dodatečné práce Certifikace dodavatelů 1. Doporučujeme posílit význam soutěže o návrh s cílem zvýšit její využití při přípravě výstavby staveb z dnešního necelého cca 1% z množství zadávaných projektů staveb na 5 10%. Návrh řešení do zákona: finanční limity investičních nákladů a druhy staveb, u kterých je zadavatel povinen použít soutěž o návrh, stanoví prováděcí právní předpis, který bude obsahovat rovněž soutěžní řád, resp. podrobnosti k postupu dle zákonných ustanovení, např. pravidla pro výběr porotců a práci poroty či typy soutěží. Soutěž o návrh bude zejména pro architektonické, urbanistické a konstrukční soutěže, případně další. Bude upřesněna povinnost úhrady nákladů účastníkům zrušené soutěže, obecně stanovení v 108 zákona.

2 Pro zadání následné projektové dokumentace upřednostnit soutěž o návrh s následným vyjednáváním (jednací řízení bez uveřejnění v případě navazující veřejné zakázky na projektové služby dle 23 odst. 6 ZVZ), pokud to bude možné s ohledem na formu zadání soutěže a kvalifikaci jejího vítěze, jinak stanovit podmínku, že před zadáním dalších projektových prací je potřeba vyřešit autorská práva. Pro stanovení minimálních cen dokumentace a pro zadávání projektových zakázek mimo soutěž o návrh doporučujeme schválit a vydat honorářový řád pro projektové práce. (Blíže viz Podklad č. 6) 2. Doporučujeme zmocnit MMR k vydání prováděcích právních předpisů: 1) předpis stanovující náležitosti zadávacích podmínek pro jednotlivé druhy veřejných zakázek 2) předpis stanovující závazný rozsah projektové dokumentace pro zadání staveb. ad1) Předpis stanoví podmínky pro jednotlivé druhy veřejných zakázek od zadávání územního plánu přes zadávání projektové dokumentace až po zadání stavebních zakázek i případné odlišnosti pro jednotlivé druhy staveb (pozemní stavby, dopravní stavby apod.). Předpis stanoví zásady obchodních podmínek včetně platebních podmínek (jako standardu, který by se stal součástí smluvního ujednání, pokud by ho zadavatel výslovně nevyloučil), předpokládá se využití Všeobecných obchodních podmínek SIA ČR (SPS v ČR). Smyslem těchto opatření je zejména zajištění podmínek kontroly procesů a ochrana koncového zákazníka (zadavatele) a stanovení podmínek pro kvalitu komplexního dohotoveného stavebního díla a dosažení požadovaných provozních kvalit celé stavby. Nabízí se též možnost využití systému FIDIC. ad2) Předpis stanoví obsah a rozsah projektové dokumentace včetně struktury soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (oceněného výkazu výměr včetně podmínek elektronické podoby soupisu stavebních prací), požadovaný rozsah popisu technických a kvalitativních podmínek staveb (někdy též nazývaný specifikace), podmínku, že takovouto dokumentaci bude zpracovávat autorizovaná osoba (vyžádá si zřejmě úpravu zákona č. 360/1992 Sb.) Pro tento předpis navrhujeme využít materiálu ČKA a ČKAIT a provést jeho koordinaci s novelizací stavebního zákona resp. jeho prováděcích vyhlášek, upřesnit možnost uvádění označení zboží a služeb v rámci zadávací dokumentace a výkazu výměr. (Blíže viz Podklad č. 1) 3. Pro hodnocení jednotlivých druhů veřejných stavebních zakázek ve fázi: investiční záměr projektová příprava realizace vyhodnocení dokončené stavby, pro zadávací dokumentaci i pro posuzování předložených nabídek doporučit metody multikriteriálního hodnocení.

3 Doporučujeme využít expertízu v procesu zadávání podle ZVZ a to zejména při komplexním hodnocení záměru a zadávací dokumentace, dále při porovnání a posouzení kritérií soutěžních návrhů (nabídek) před vlastním hodnocením komisí a při posuzování komplexní efektivnosti projektů a investic (LCC - life cycle cost, SBToolCZ). V zákoně SIA doporučuje stanovit podmínky, za kterých bude expertíza doporučena a za jakých bude povinně požadována). 4. Pro zvýšení kvality činnosti hodnotících komisí SIA ČR navrhuje: 1) pro jmenování porotců soutěže o návrh využít zásady vypracované v soutěžním řádu ČKA včetně metody hodnocení výběru a volby porotců pro soutěže. 2) pro ustanovení hodnotících komisí vytvořit databázi hodnotitelů (expertů) pro prostředí VZ pro stavební práce, případně projektové služby a to z odborníků - autorizovaných osob (ČKAIT, ČKA) 5. Pro zvýšení kvality zpracování zadávacích podmínek po formální i obsahové části a zkvalitnění administrace a přípravy podkladů pro hodnotící komisi, zajištění multikriteriálních hodnotících metod a celkové zvýšení kvality a efektivnosti zadávání veřejných zakázek SIA ČR navrhuje: stanovit podmínku zvláštní způsobilosti pro vybrané pracovníky zadavatelů. Pro přípravu na tuto způsobilost a její ověřování využít připravený nástavbový učební program Management veřejného financování zpracovaný Českou stavební akademií a Českým vysokým učením technickým. 6. SIA ČR doporučuje zrušit omezení počtu zájemců v užším řízení a podpořit využívání vícekolových řízení, resp. možnosti vyjednávání při zadávání staveb. 7. S využitím elektronizace státní správy v zákoně stanovit: a) že nebudou od soutěžících požadovány doklady, na které lze v elektronickém systému odkázat (registrace firmy OR, ŽO aj.); b) že budou povinně zveřejňovány výsledky soutěží (jmenovitě uvádět všechny účastníky zadávacího řízení a jejich ceny uváděné v nabídce), že budou zveřejňovány skutečně dosažené ceny po realizaci veřejné zakázky; c) požadavek zveřejnění členů hodnotících komisí; d) povinnost zveřejňování skutečně dosažených nákladů u jednotlivých druhů dokončených staveb, které budou následně využívány jako srovnávací ukazatele při posuzování nových projektů. 8. SIA doporučuje nově řešit otázku víceprací, méněprací a dodatečných prací. Výkladové stanovisko by mělo rozlišovat dodatečné práce (zadávané v JŘBU dle 23 odst. 7 písm. a) ZVZ) od víceprací (které není nutno zadávat). Výklad by mohl být mj. založen na rozlišení víceprací, které jsou již v původní smlouvě předvídány (např. mechanismus použití již vysoutěžených jednotkových cen), víceprací, které nepředstavují podstatnou změnou

4 smlouvy ve smyslu rozsudku ESD pressetext, a víceprací, které je možno zadat v JŘBU z technických důvodů (mj. z důvodů zachování záruk dle 23 odst. 4 písm. a) ZVZ). Podrobný návrh textu pro případné výkladové stanovisko je uveden v podkladovém materiálu č. 8 v Příloze č SIA navrhuje doplnit novou možnost Systému certifikovaných dodavatelů tak, aby výstupem systému byl doklad osvědčující splnění kvalifikace pro daný druh a objem zakázky v plném rozsahu. Certifikát s označením druhu stavebních prací podle seznamu v pravidlech systému a výše objemu je dokladem prokazujícím splnění kvalifikace v plném rozsahu. Správce systému bude odpovídat za to, že systém je v souladu se zákonem a stanoví míru plnění jednotlivých požadavků ve vztahu k druhu a objemu stavebních prací. Standardy kvalifikačních požadavků pro zhotovitele stavby, návrh pravidel kvalifikace může připravit SIA. Certifikovaný systém stavebních dodavatelů SCD II a jeho pravidla pro dodavatele stavebních prací připraví SPS. Příklad obsahu pravidel pro stanovení kvalifikace je v podkladovém materiálu č. 8 v Příloze č Další dílčí úpravy zákona: - Požadavek na subdodavatele omezit na možnost zadavatele vyhradit si část stavby (nikoliv finanční objem, ale druh prací), které si vyhradí, že nemohou být plněny subdodavatelem a možnost požadovat seznam subdodavatelů, ale až před podpisem smlouvy o dílo. Možnost prokázání kvalifikace subdodavatelem umožnit pouze pro druhy prací, u kterých není plnění vyhrazeno pro uchazeče. Přepracovat par. 46, upravit posloupnost technických požadavků, normám předřadit zákony, vyhlášky a normové hodnoty. Vždy musí být dáno, k jakému termínu je platnost předpisů. U tech. požadavků musí být stanoven termín platnosti. Místo termínu ekonomicky nejvýhodnější nabídka použít termín nejvýhodnější nabídka Posouzení nabídek v podrobnosti položkových soupisů doplnit do zákona (je nezbytné pro možnost posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny) Zjednodušené podlimitní řízení vrátit původní smysl, jen pro vyzvané. V Praze dne Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. President SIA ČR Rady výstavby

5 Seznam podkladových materiálů pro druhé Stanovisko SIA ČR Rady výstavby: 1) Podklad pro jednání LK ČKAIT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zpracovatel: Ing. Šišma, materiál ČKAIT 2) Podklad pro jednání SIA Zpracovatel: Ing. Mach, materiál ČKAIT Komentář materiálu Ing. Šišmy Termín: ) Podklad pro jednání SIA ČR Rada výstavby veřejná zakázka Zpracovatel: Ing. Šišma, materiál ČKAIT 4) Návrhy změn v ZVZ pro novelu 2011 Zpracovatel: Ing. Košulič, materiál SPS v ČR Termín: ) Stanovisko SIA ČR Rady výstavby ze doplněné ČKA Zpracovatel: Ing. arch. Sapák 6) Principy zamýšleného obecně závazného předpisu. Zpracovatel: Mgr. Faltusová, ČKA 7) Principiální body k postojům ČKA k veřejným soutěžím Zpracovatel: Ing. arch. Sapák 8) Stanovisko SIA ČR Rady výstavby, včetně Přílohy č. 1 a č. 2 (Podkladový materiál Košulič) Zpracovatel: Ing. Košulič Termín:

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více