OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor: Miroslav Pakosta Brno, erven :33:40 +01'00' Brno

2 Jméno a p íjmení autora: Název bakalá ské práce: Katedra: Vedoucí bakalá ské práce: Rok obhajoby: Miroslav Pakosta Otev ené podílové fondy nástroj investic retailového klienta Financí Ing. David Fuchs 2002 Tato bakalá ská práce se zabývá jednou z variant umis ováni volných finan ních prost edk drobných investor do otev ených podílových fond. Fondy jsou zde stru n porovnány s ostatními možnostmi investic; práce též popisuje sou asný právní stav p i investování do fond v eské republice. Autor popisuje výhody a nevýhody investování do fond, porovnává domácí a zahrani ní fondy, vyjmenovává jednotlivé investi ní strategie p i správ fond. V neposlední ad jsou zachyceny kroky, které by m l drobný investor u init p ed investováním a také místa, kde lze zakoupit podílové listy fond. This bachelor`s thesis presents one specimen of various variants of the allocation of the free finance resources to the open-end funds. These funds are compared with other investment opportunities; the work also describes up-to date legislation concerning these funds. Author describes advantages and disadvantages of investment to the funds, compares Czechs and foreign funds, and specifies investment strategies of the fund management in the investment companies. The thesis summarizes steps the investors should make before investing and names trade places, where the shares of the fund can be bought. Souhlasím, aby práce byla p j ována ke studijním ú el m a byla citována dle platných norem.

3 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn pod vedením ing. Davida Fuchse a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brn dne Miroslav Pakosta

4 OBSAH Úvod Bezpe nost a výnosnost investic Kolektivní investování a jeho formy Kolektivní investování Investi ní spole nosti a investi ní fondy Otev ené podílové fondy Podílový list Typy otev ených podílových fond D lení dle investi ní strategie fond D lení dle skladby portfolia Otev ené podílové fondy pen žního trhu Otev ené podílové fondy dluhopisové Otev ené podílové fondy smíšené Otev ené podílové fondy akciové Otev ené podílové fondy fond D lení dle stylu správy Výhody a nevýhody investování do otev ených podílových fond Výhody investování do otev ených podílových fond Nevýhody investování do otev ených podílových fond Alokace aktiv drobných investor ve vybraných zemích Srovnání domácích a zahrani ních otev ených podílových fond Da ová pozice Náklady fond za jejich správu Zkušenosti a zázemí investi ních spole ností Investi ní strategie fond Aktivní versus pasivní správa portfolia Stará versus nová ekonomika Malé versus velké podniky Hodnota versus r st Top-Down versus Bottom-Up Proces rozhodování o vhodnosti fondu pro retailového klienta P edchozí zkušenosti s investováním Hlavní investi ní cíl...30

5 8.3 P edpokládaný objem investice Plánovaný investi ní horizont Referen ní m na Struktura ostatního majetku O ekávaný objem na konci investi ního horizontu Požadavky na erpání výnos Investi ní rizikový profil Da ová pozice Komparace výkonnosti vybraných fond dle skladby portfolia Výkonnost fond pen žního trhu Výkonnost dluhopisových fond Distribu ní místa podílových fond...39 Záv r...40 Seznam použité literatury a dalších pramen...44 Seznam p íloh...45

6 ÚVOD Každý investor m že své do asné volné pen žní prost edky uložit na ú ty do pen žních ústav, použít je k samostatnému podnikání nebo se podílet na podnikání jiných osob a kone n m že za své prost edky nakoupit cenné papíry. P itom má na výb r dv cesty. Na první cest jde sám a spoléhá se sám na sebe, sám hledá možnosti investic, sám je hodnotí, sám své finan ní prost edky umis uje. Sám nese všechna rizika, ale i výnosy svých rozhodnutí. Na druhé cest investor p enáší rozhodnutí o investicích na rozli né instituce. T mto institucím investor sv uje své finan ní prost edky a spoléhá se na to, že odborníci v t chto institucích budou jeho pen žní prost edky investovat efektivn ji, než by u inil on sám, a že si zvolil tu nejlepší, nejprofesionáln jší a nejzdatn jší spole nost. Investor se za azuje do kolektivu dalších investor, vytvá í s nimi spole né portfolio a sdílí s nimi stejné výnosy a stejná rizika. V sou asné dob mohou ob ané eské republiky krom dalších možností investovat do otev ených podílových fond, do uzav ených podílových fond a do investi ních fond. Uzav ené podílové fondy a investi ní fondy p edstavují jen zlomek investic do fond, jsou p evážn jakýmsi zbytkem po první a druhé vln kupónové privatizace, která prob hla v letech a ze zákona se do konce roku 2002 musejí transformovat na otev ené podílové fondy. Tato transformace s ur itými problémy (legislativní nároky, požadavky Komise pro cenné papíry, soudní napadání valných hromad apod.) v sou asné dob probíhá. Cílem této bakalá ské práce není rozbor všech možností alokace investic drobného investora; tento rozbor by byl p íliš plytký a pouze by popisoval jednotlivé možnosti. V první kapitole jsou proto jen velmi krátce nastín ny základní možnosti a jejich stru né porovnání. Cílem je rozbor jedné varianty investování pen žních prost edk retailových klient, u které se b hem nejbližších let o ekává v naší zemi bou livý rozvoj, a to do segmentu otev ených podílových fond. Práce shromaž uje fakta a poznatky, které by m l drobný investor znát nebo by m l být s nimi seznámen a pokud možno se t mito fakty a poznatky i ídit. Podle stavu k m že ob an eské republiky investovat celkem do 489 zahrani ních otev ených podílových fond a do 84 domácích otev ených podílových fond, spravovaných tuzemskými investi ními spole nostmi (z velké ásti dce innými spole nostmi bank) a p sobícími na eském trhu. Také z tohoto hlediska si otev ené podílové fondy s celou svojí ší í záb ru si 6

7 zaslouží samostatné pojednání. Z tohoto d vodu jsem si zvolil práv toto téma jako téma mé bakalá ské práce. V této práci je porovnáno investování do zahrani ních otev ených podílových fond spravovaných zahrani ními investi ními spole nostmi v etn n kterých zvláštností týkajících se nap íklad rozdílností v zákonech a investování do domácích otev ených podílových fond, spravovaných domácími investi ními spole nostmi, licencovanými eskou Komisí pro cenné papíry a spadajícími pod jurisdikci eské republiky. Dále jsou zd razn ny rozdíly mezi jednotlivými typy fond, rozdílná rizika, rozdílné výnosy a rozdílná o ekávání spojené s investováním do jednotlivých typ. Jednotlivé fondy mají r zné investi ní strategie, o kterých by m l drobný investor v d t, jejich popis je uveden v kapitole 6. Na p íkladu porovnání termínovaného vkladu a investice do fond pen žního trhu a do dluhopisového fondu (nebo do t chto fond v tšinou drobný investor umís uje svoji první investici) je nastín n základní rozdíl ve zhodnocení fina ních prost edk pro investora. Samoz ejm samotné investování do fond p ináší také n které nevýhody oproti jiným variantám investování nebo spo ení, tyto nevýhody jsou v práci podrobn rozebrány. V poslední kapitole se práce v nuje distribu ním míst m fond, tzn. míst m, kde klient m že do podílových list investovat, v etn rozdílného komfortu, který investora podle typu distribu ní spole nosti eká. 7

8 1 BEZPE NOST A VÝNOSNOST INVESTIC Drobný klient p i umís ování svých investic má zpravidla více možností. V tšinou se ídí úrokovu sazbou nebo výnosem z vložených prost edk. Dalšími faktory p i rozhodování je bezpe nost investic, jejich pojišt ní, zamýšlená délka trvání investice a v neposlední ad také dostupnost finan ních produkt. Tabulka. 1 Bezpe nost a výnosnost pen z Bezpe nost a výnostnost pen z Zp sob uložení pen z Riziko Výnos Pojišt ní Dostupnost Stavební spo ení velmi nízké velmi dobrý ano velmi špatná Termínovaný vklad nízké nízký ano dobrá Vkladní knížka nízké nízký ano dobrá Hypote ní zástavní listy nízké st ední ne velmi špatná Kapitálové živ. pojišt ní nízké st ední ano velmi špatná Pod. fond pen žního trhu nízké nízký/st ední ne dobrá Pod. fond dluhopisový nízké st ední ne dobrá Penzijní p ipojišt ní st ední st ední ne velmi špatná Podílový fond akciový vysoké vysoký ne dobrá Akcie velmi vysoké vysoký ne dobrá Pramen: Hospodá ské noviny Jak lze z uvedené tabulky vy íst, otev ené podílové fondy (dále též OPF) mají nejlepší pom r rizika a výnosu p i srovnání dostupnosti jednotlivých produkt. Nejlepší pom r rizika a výnosu má stavební spo ení, ovšem zde musíme p ihlédnout k velmi špatné dostupnosti (považujeme-li za velmi špatnou dostupnost možnost uzav ení pouze jedné smlouvy se státní podporou na jednoho ob ana) stavebního spo ení a také k žádné nebo jen velmi omezené dostupnosti vložených finan ních prost edk po dobu 5 let od uzav ení smlouvy o stavebním spo ení. Pokud ob an investuje prost ednictvím podílových fond (dále též PF), stává se ú astníkem tzv. kolektivního investování. 8

9 2 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ A JEHO FORMY 2.1 Kolektivní investování Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlu ným p edm tem je zákonem 248/1992 Sb. vymezené shromaž ování pen žních prost edk, jejich ukládání, zcizování (prodej) majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty nebo obhospoda ování majetku v podílovém fondu a obhospoda ování majetku investi ního nebo penzijního fondu na základ smlouvy o obhospoda ování majetku investi ního nebo penzijního fondu investi ní spole ností (dále též IS). Jiným podnikatelským innostem se subjekty kolektivního investování nemohou v novat. 2.2 Investi ní spole nosti a investi ní fondy V eské republice jsou za subjekty kolektivního investování považovány investi ní spole nosti a investi ní fondy. Investi ní spole nost je finan ní institucí, jejímž posláním je zakládat investi ní fondy a zabezpe ovat jejich správu 1. Oba subjekty mají výhradn formu akciové spole nosti, jejich základní jm ní musí init 20 mil. K a ke vzniku pot ebují povolení Komise pro cenné papíry (dále též Komise). Jedná se o licencovanou podnikatelskou innost s p esn vymezenými pravidly spadající pod kontrolu nezávislého subjektu - banky depozitá e a sou asn orgánu státní správy - Komise pro cenné papíry. Základní rozdíl mezi výše uvedenými spole nostmi spo ívá v tom, že investi ní spole nost shromaž uje pen žní prost edky vydáváním podílových list (dále též PL) v podílovém fondu, (podílový fond není právnickou osobou, m že mít podobu uzav eného nebo otev eného podílového fondu). Majetek v podílovém fondu je pak investi ní spole nosti sv en do obhospoda ování. Naopak investi ní fond shromaž uje pen žní prost edky vydáváním akcií. 1 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 10, Praha

10 2.3 Otev ené podílové fondy Otev ený podílový fond zakládá investi ní spole nost, která bude majetek podílového fondu spravovat. Již vzniklá investi ní spole nost m že zakládat stále nové a nové podílové fondy. Ke vzniku podílového fondu je zapot ebí povolení Komise. Investi ní spole nost vydá cenné papíry (dále též CP), které se ozna ují jako podílové listy. Jejich prodejem získává investi ní spole nost prost edky. Ty jsou základem podílového fondu. Kupující se koupí podílového listu sice zbavuje pen žních prost edk, p esto dále z stává jejich vlastníkem. Pen žní prost edky se tedy nestávají majetkem IS, ale ani podílového fondu. Fond totiž není právnickou osobou, nemá vlastní majetek. Podílový fond je pouze ozna ení souboru pen žních prost edk soust ed ných na jednom ú tu a používaných ke kolektivnímu investování. Peníze a poté majetek, který se z nich po ídí, z stávají nadále majetkem investor, kte í vložili do fondu peníze. Tito investo i jsou podílníci podílového fondu. Proto jsou i cenné papíry t chto fond ozna ované jako podílové listy, p edstavují jakoby ideální podíl jejich majitel na celém majetku fondu. 2.4 Podílový list Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo se podílet na výnosu z tohoto majetku podle statutu fondu 2. Podílový list musí obsahovat: ozna ení investi ní spole nosti, která podílový list vydala a ozna ení podílového fondu jmenovitou hodnou podílového listu údaj o tom, zda se jedná o uzav ený nebo otev ený podílový fond ozna ení, zda je podílový list vydán na doru itele nebo na jméno a u podílového listu na jméno i jméno podílníka datum vydání podílového listu zákona. 248/92 o investi ních spole nostech a investi ních fondech ve zn ní pozd jších p edpis 10

11 Podílníci nemají právo jakkoliv zasahovat do tvorby portfolia fondu a jeho ízení. Protože toto právo nemají, je hospoda ení fondu kontrolováno ze strany depozitá e fondu a regula ního orgánu. Investi ní politika fondu je obsažena ve statutu fondu, se kterým musí mít investor možnost se seznámit p ed nákupem podílového listu. Majetek podílových fond musí být velmi p ísn odd len od majetku investi ní spole nosti. Peníze nashromážd né ve fondech spravuje investi ní spole nost vlastním jménem, ale vkládá je na spole ný ú et investor do cenných papír. P itom musí respektovat následující omezení 3 : Hodnota cenných papír jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvo it více než 10% majetku v podílovém fondu. Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na státní dluhopisy, jejichž emitentem je eská národní banka, lenská zem Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) nebo centrální banka lenské zem OECD. V t chto p ípadech hodnota jedné emise dluhopis nesmí tvo it více než 30% majetku v podílovém fondu. V majetku v podílovém fondu nesmí být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papír jednoho druhu vydaných stejným emitentem. Investi ní spole nost musí zabezpe it, aby v majetku v podílových fondech, které obhospoda uje, nebylo více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papír jednoho druhu, vydaných stejným emitentem. Omezení uvedená v odstavcích 3 a 4 se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je eská národní banka, lenská zem OECD nebo centrální banka lenské zem OECD. P i uplatn ní vým nných a p edkupních práv a p i zm nách kurs cenných papír, zm nách ocen ní nemovitostí a movitých v cí mohou být podíly uvedené v p edchozích odstavcích p ekro eny nejdéle na dobu šesti m síc, b hem kterých musí být zabezpe eno rozložení rizika podle p edchozích ustanovení. Investi ní spole nost je povinna neprodlen oznámit Komisi p ekro ení limit uvedených v odstavcích 1 až zákona. 248/92 o investi ních spole nostech a investi ních fondech ve zn ní pozd jších p edpis 11

12 Vedle t chto omezení nesmí IS z majetku v podílovém fondu poskytovat úv ry ani jím ru it za závazky t etích osob. Smí p ijímat jen krátkodobé úv ry nejdéle na šest m síc a p ijatý úv r nesmí nikdy p esáhnout 10% majetku v podílovém fondu. V žádném p ípad nesmí IS použít majetek v podílovém fondu k úhrad svých závazk, které se správou fondu nesouvisejí. Podílový fond m že být uložen výhradn v cenných papírech obchodovaných na ve ejných trzích. Rozd lování zisku podílového fondu se ídí statutem fondu. Zisk je tvo en výnosy z CP a úroky z vklad. Náklady se správou podílového fondu nenese fond, ale nese je IS, která fond spravuje. Tyto náklady si investi ní spole nost hradí z odm ny za správu fondu. Tato odm na m že init maximáln 2% ro ního pr m rného objemu hodnoty majetku ve fondu nebo 20% výsledku hospoda ení fondu. Ke zvýšení nebo snížení tržní hodnoty majetku otev eného podílového fondu dochází v d sledku zm ny tržní hodnoty majetku fondu (zvýšení nebo snížení), inkasa výnos (zvýšení) a výplaty výnos majitel m fondem emitovaných cenných papír (snížení) 4. Podílové fondy mohou mít podobou bu uzav eného nebo otev eného fondu. Uzav ený podílový fond má p edem omezeno bu množství podílových list, které mohou být prodány nebo má omezenou dobu prodeje podílových list. Otev ený podílový fond nemá p eden omezen po et podílových list, které m že vydat, ani dobu, po kterou je smí prodávat. M že tedy emitovat stále nové a nové PL a získávat podílníky. V tomto typu fondu má však podílník d ležité právo zp tného prodeje PL. Investi ní spole nost je povinna kdykoliv na požádání majitele PL odkoupit od n ho PL zp t a to za cenu, která odpovídá podílu podílníka na skute né hodnot majetku PF. Tato ástka m že být snížena o srážku uvedenou ve statutu fondu. Vzhledem k tomu, že PF je ze zákona povinen kupovat ve ejn obchodovatelné CP, jejichž kurs je na ve ejných trzích b žn zve ej ován, plyne z povahy v ci, že skute nou hodnotu majetku v PF lze každým dnem p esn stanovit z ve ejn známých kurs. Investi ní spole nost spravující OPF má povinnost nejmén jednou za týden zve ej ovat údaje o hodnot PL a hodnot vlastního jm ní v PF. IS je povinna zve ejnit nejmén jedenkrát m sí n za období p edchozích t í m síc údaj o po tu vydaných a odkoupených PL a o ástkách, za které byly PL vydány a odkoupeny. 4 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 12, Praha

13 IS spravující OPF používá na úhradu zp tného odkoupení PL disponibilní pen žní prost edky na ú tu. Pokud se jich nedostává, musí prodávat CP z majetku fondu a z t chto prost edk hradit zp tné odkupování PL. Pokud dojde k masovému náporu podílník požadujících zp tný odprodej a pokud to ohrožuje majetkovou situaci ostatních podílník, má IS právo pozastavit zp tné odkupování PL a to nejdéle na dobu t í m síc. Jestliže po et PL OPF se sníží o více než 50% v porovnání s pr m rným stavem za poslední t i m síce, je IS povinna o této skute nosti neprodlen informovat Komisi a zrušit OPF, pokud Komise nerozhodne jinak. OPF mohou zájemci koupit p edevším na primárním trhu, tj. p ímo od IS prost ednictvím pobo ek bank, pojiš oven, obchodník s CP apod, viz kapitola. 10. Otev ených podílových fond existuje n kolik typ. T mito typy a jejich d lení se zabývá následující kapitola. 13

14 3 TYPY OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND 3.1 D lení dle investi ní strategie fond Jedním z rozlišovacích znak mezi r znými typy fond je typ jejich investi ní strategie. Bu je jejich cílem maximalizace b žného ro ního výnosu (dividendy) nebo maximalizace r stu hodnoty majetku fondu. První typ fondu ozna ujeme jako p íjmový fond (income fund), druhý typ jako r stový fond (growth fund). Velká ást r stových fond neposkytuje v bec žádný ro ní výnos, ale vše investuje do nových cenných papír. Tyto fondy se nazývají tezaurované. Dalším typem fondu je tzv. vyvážený fond (balanced fund). Tento typ sleduje minimalizaci rizika aniž by ob toval možnost r stu hodnoty majetku fondu, jakož i možnosti r stu b žných výnos. 3.2 D lení dle skladby portfolia PF m žeme také rozlišovat podle hlediska, které souvisí s vlastním zam ením investi ního zájmu, neboli v cnou skladbou portfolia. Existují fondy pen žního trhu, dluhopisové fondy, smíšené fondy, akciové fondy a také existují fondy fond, které op t m žeme rozlišit dle výše uvedeného rozd lení. Vedle t chto fond existují i jiné, nap. fondy investující do nemovitostí, derivát cenných papír apod. V zahrani í se v poslední dob velmi rozvíjejí zast ešující fondy (tzv. Umbrella funds), které pod jednou st echou soust e ují celou adu fond, které se v tomto p ípad ozna ují jako podfondy (subfunds) a které mají odlišné t žišt své investi ní strategie, resp. odlišné zam ení investi ních zájm Otev ené podílové fondy pen žního trhu Za fondy pen žního trhu považujeme fondy, které investují do dluhopis, termínovaných vklad a ostatních nástroj pen žního trhu s durací 5 portfolia do jednoho roku. Z tohoto d vodu jsou výkyvy hodnoty PL velmi nízké, nebo jakákoliv zm na úrokových sazeb se zcela minimáln promítne do výnosu portfolia fondu. U t chto fond nebývají nebo jsou zcela minimální vstupní poplatky, protože výnos z držení PL bývá obvykle nízký a jen málo 5 Durací se rozumí pr m rná doba do splatnosti aktiva. 14

15 p evyšuje výnos z termínovaných vklad. Také poplatek za správu pat í u t chto fond k t m nejnižším. Vhodný pro investory s investi ním horizontem okolo jednoho roku Otev ené podílové fondy dluhopisové Za dluhopisové fondyse považují fondy, které investují do dluhopis, termínovaných vklad a ostatních nástroj pen žního trhu s durací portfolia nad jeden rok. Minimální investi ní horizont obliga ního fondu jsou 2 roky. Tento typ fondu poskytuje obvykle vyšší výnos než fond pen žního trhu p i mírném r stu rizika. Vhodný pro investory s investi ním horizontem 1-5 let Otev ené podílové fondy smíšené Smíšené (balancované) fondy - fond investuje do r zných aktiv na r zných trzích a u kterých nejsou nebo jen z ídka bývají stanoveny limity pro podíl akcií i dluhopis. Minimální investi ní horizont balancovaného fondu jsou 3 roky Otev ené podílové fondy akciové Fond trvale investuje na akciovém trhu minimáln 66 % aktiv 6 (tj. do akcií a instrument nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy. Minimální investi ní horizont akciového fondu je 5 let. Tento typ fondu obvykle poskytuje v tší výnos ale i v tší riziko krátkodobého poklesu oproti ostatním fond m. Proto je akciový fond vhodný pro investory s delším investi ním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy. 6 Dle metodiky Unie investi ních spole ností eské republiky. 15

16 3.2.5 Otev ené podílové fondy fond Fond trvale investuje minimáln 66 % aktiv 6 do podílových list a akcií fond. Minimální investi ní horizont fondu fond jsou 3 roky. Tento typ fondu investováním do r zných fond v r zné m n snižuje teritoriální a strukturální riziko. 3.3 D lení dle stylu správy Základní len ní stylu správy fondu p edstavuje rozd lení na fondy aktivn a pasivn spravované (neboli indexové fondy). Zatímco cílem aktivn spravovaného fondu je p ekonávat výnos trhu, pasivn spravovaný fond se tohoto cíle vzdává a naopak se zavazuje dosahovat výkonnosti shodné s výnosem trhu. Investor má tedy na výb r široký výb r typ fond. Protože však obecn existují ur ité výhody a ur ité nevýhody p i investování do fond, další kapitola se t mto d ležitým okolnostem v nuje. 16

17 4 VÝHODY A NEVÝHODY INVESTOVÁNÍ DO OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND 4.1 Výhody investování do otev ených podílových fond Hlavní výhodou investování do podílového fondu je snadná diverzifikace rizika 7. Fondy ve svém portfoliu obvykle vlastní velké množství instrument, ímž je výrazn snížen dopad poklesu jednoho instrumenty na hodnotu celého portfolia. Smíšené fondy diverzifikují nejen riziko spojené s individuálním cenným papírem, ale áste n i tržní riziko jednoho trhu, rozložením svých investic do více trh akciového trhu, trhu dluhopis i pen žního trhu. Navíc fond obvykle diverzifikuje i geografické riziko investováním ve více zemích (obvykle dokonce i ve více kontinentech). Dalším argumentem pro investování prost ednictvím podílových fond je snížení náklad oproti individuálnímu investování. Vyšší objemy instrument jsou obchodovány za menší poplatky. Navíc má podílový fond obvykle uzav enou exkluzivní smlouvu s obchodníkem s cennými papíry, která dovoluje poplatky za obchod ješt více snížit. Posledním argumentem pro kolektivní investování je skute nost, že portfolio management fondu 8 disponuje nejen vlastními odbornými znalostmi, ale i velkým množstvím informací z dalších zdroj, které jsou pro individuální investory nedostupné. Na základ t chto znalostí a informací by fondy m ly pravideln dosahovat vyššího výnosu než individuální investor. Mezi další nezanedbatelné výhody pat í nap. úspora asu individuálního investora, který nemusí sám vykonávat aktivní správu svého portfolia a zaru ená likvidita investovaných prost edk. 4.2 Nevýhody investování do otev ených podílových fond Hlavní nevýhodou podílových otev ených fond jsou vysoké administrativní náklady fond. V tšina eských otev ených podílových fond si ú tuje vstupní poplatek (neboli poplatek p i prodeji podílového listu) ve výši od 0% do 5%. Dále si fondy ú tují poplatek za správu, který 7 Diverzifikací se rozumí rozložení rizika do v tšího množství instrument. 8 Portfolio management fondu = správa fondu. 17

18 se pohybuje mezi 1% a 2%. Pokud se investor rozhodne prodat podílové listy, zaplatí obvykle poplatek za odkup ve výši od 0% do 7% 9. Výše t chto poplatk výrazn ovliv uje celkový istý výnos pro investora. Další nevýhodou je nemožnost aktivního zásahu investora do (zm ny) investi ní politiky fondu, tzv. ztráta investi ní volnosti 10. Pokud nap íklad dojde k náhlé zm n ekonomického klimatu, individuální investor m že reagovat snížením své expozice na akciovém trhu a zvýšením expozice na dluhopisovém trhu. Pokud však investoval do akciového podílového fondu, uvedené zm ny investi ní strategie lze dosáhnout pouze vystoupením z fondu, nebo akciový fond nem že investovat na trhu dluhopis. U n kterých fond m že být nevýhodou minimální možná výše investice. Zatímco do n kterých fond m že investor investovat bez omezení, do jiných fond musí vložit alespo minimální ástku. Ta bývá r zná, m že init 5.000,-- K, ale i ,-- K, u zahrani ních fond se m že pohybovat i v ádech milión korun. Fondy, které mají stanovenou hranici minimální investice, v tšinou pro další investování umož ují investor m investovat nižší ástky, než tomu bylo u první investice. N které fondy nemají omezenou výši investice, zvýhod ují ale vstupními poplatky (menší hodnota poplatku v % z investované ástky) ty investory, kte í investují v tší objem finan ních prost edk. Po zvážení všech okolností, p sobících pro a proti investování do fond, se lze rozhodnout, jestli do fond investovat, p ípadn kam své finan ní prot edky umístit. Práv alokaci investic retailových klient v r zných státech rozebírá další kapitola. 9 Takový vysoký poplatek obvykle bývá nastaven p i otevírání p vodn uzav eného fondu. Má za cíl zabránit jednorázovým vysokým odliv m majetku z fondu a tím také nap. zabránit zrušení fondu. 10 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 68, Praha

19 5 ALOKACE AKTIV DROBNÝCH INVESTOR VE VYBRANÝCH ZEMÍCH V umíst ní aktiv jsou mezi jednotlivými zem mi sv ta zna né rozdíly související s historií jednotlivých zemí i historií jednotlivých kapitálových trh. Jak z tabulky v této kapitole, tak i z graf, m žeme vy íst, že nejv tší d v ru v kapitálový trh a ve fondy investující na kapitálových a finan ních trzích, mají Ameri ané, velmi oblíbené jsou podílové fondy také v Itálii. Pokud porovnáme výši investice v EUR na obyvatele, zjistíme, že nejvíce mají zainvestováno Francouzi, Švýca i a Rakušané. Tabulka. 2 Umíst ní aktiv drobných klient ve vybraných zemích Fondy Akcie Vklady v bankách Dluhopisy Živ.a penz. poj. Ostatní USA 35% 45% 10% 10% V. Británie 5% 18% 18% 55% 4% Itálie 17% 30% 23% 20% 10% Francie 9% 35% 23% 3% 22% 8% N mecko 10% 9% 36% 13% 29% 3% eská rep. 4% 81% 6% 9% Pramen: V USA se akcie a fondy se t ší nejvyšší oblib. Ameri ané s p ehledem vedou i v oblib podílových fond, kam sm uje více než t etina celkového majetku. Na bankovních ú tech se nachází pouhá desetina prost edk. Více než polovinu svých úspor utratí Britové za nejr zn jší formy životního a penzijního pojišt ní, jedním z d vod by mohla být skute nost, že státní penzijní systém je pom rn slabý a spo ení na penzi je tak nezbytností. P ekvapivé je, že kolektivní investování v Británii p itáhne pouze každou dvacátou uspo enou libru, zatímco v akciích se nachází tém p tina majetku. Londýnská burza má velmi dlouhou tradici, a proto z ejm není divu, že d v ra v akcie je pom rn vysoká. U Ital se navíc setkáme s pom rn vysokou oblibou dluhopis. 19

20 Grafy. 1 Umíst ní aktiv drobných klient ve vybraných zemích Vklady v bankách 10% Akcie 45% USA Dluhopisy 10% Fondy 35% Žvotní a penzijní pojišt ní 55% Velká Británie Ostatní 4% Fondy 5% Akcie 18% Vklady v bankách 18% Vklady v bankách 23% Akcie 30% Itálie Dluhopisy 20% Životní a penzijní pojišt ní 10% Fondy 17% Vklady v bankách 23% Akcie 35% Francie Dluhopisy 3% Životní a penzijní poj. 22% Fondy 9% Ostatní 8% Životní a penzijní pojišt ní 29% Dluhopisy 13% N mecko Ostatní 3% Fondy 10% Akcie 9% Vklady v bankách 36% Vklady v bankách 81% eská republika Životní a penzijní poj. 6% Ostatní 9% Fondy 4% Pramen: P i pohledu na strukturu finan ního majetku N mc zjistíme, že ve velké oblib bankovní vklady, na kterých je uložena více než t etina celkových úspor. Je to díky tomu, že významnou ást populace tvo í obyvatelé z bývalého východního N mecka, kde se tyto vklady, stejn jako u nás, t šily historické oblib. Celkov je však možno íci, že z hlediska diverzifikace investic jsou N mci jednozna n na p edních místech. Ve srovnání s vysp lými státy jsou eši konzervativní. Domácnosti v naší republice nedrží tém žádné akcie, v produktech kolektivního investování také nemají moc prost edk, na pojišt ní vynakládají p ibližn 6% z úspor, ale v bankách mají nejv tší ást svých prost edk. Prvním d vodem, pro tomu tak je, je historie. Do konce osmdesátých let byli eši zvyklí své prost edky p echovávat ve spo iteln jako nejr zn jší vkladní knížky, sporožira apod. Druhým d vodem bude z ejm pom rn vysoká oblíbenost stavebního spo ení. 20

21 Graf. 2 Výše majetku v otev ených podílových fondech na jednoho obyvatele (v EUR) k IX Francie Švýcarsko Rakousko Švédsko Itálie Velká Británie Dánsko Nizozemsko Špan lsko Norsko N mecko Finsko Ma arsko eská republika Polsko Pramen: Z grafu lze vy íst, že nejvyšší investice na obyvatele mají Francouzi, Švýca i a Rakušané. Ob ané eské republiky mají pr m rn zainvestováno jen 193 euro (údaj se samoz ejm pohybuje také v závislosti na kursu koruny), tato vysoká ástka je navíc ovlivn na investováním v kupónové privatizaci. Obecn se dá íci, že eši zatím do podílových fond neinvestují. Nicmén, jak lze z následujícího grafu vy íst, obliba OPF p ece jen stoupá. Graf. 3 P ehled vývoje vlastního jm ní v OPF len UNIS R v mil. K. P ehled vývoje vlastního jm ní v OPF len UNIS R v mil. K Q/97 2.Q/97 3.Q/97 4.Q/97 1.Q/98 11 Nov jší data nejsou k dispozici. 21 OPF fondy fond OPF obliga ní 2.Q/98 3.Q/98 4.Q/98 1.Q/99 2.Q/99 3.Q/99 4.Q/99 1.Q/00 2.Q/00 OPF smíšené OPF pen. trhu OPF akciové 3.Q/00 4.Q/00 1.Q/01 2.Q/01 3.Q/01 Pramen: Unie investi ních spole ností eské republiky 4.Q/01 1.Q/02

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK

AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK Actual deposit products of commercial banks Bakalá ská práce Vedoucí práce: Ing. Dalibor

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Peter Ondr ka ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Abstract: The subject of this paper is the effectiveness of selecting the securities portfolio

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více