OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor: Miroslav Pakosta Brno, erven :33:40 +01'00' Brno

2 Jméno a p íjmení autora: Název bakalá ské práce: Katedra: Vedoucí bakalá ské práce: Rok obhajoby: Miroslav Pakosta Otev ené podílové fondy nástroj investic retailového klienta Financí Ing. David Fuchs 2002 Tato bakalá ská práce se zabývá jednou z variant umis ováni volných finan ních prost edk drobných investor do otev ených podílových fond. Fondy jsou zde stru n porovnány s ostatními možnostmi investic; práce též popisuje sou asný právní stav p i investování do fond v eské republice. Autor popisuje výhody a nevýhody investování do fond, porovnává domácí a zahrani ní fondy, vyjmenovává jednotlivé investi ní strategie p i správ fond. V neposlední ad jsou zachyceny kroky, které by m l drobný investor u init p ed investováním a také místa, kde lze zakoupit podílové listy fond. This bachelor`s thesis presents one specimen of various variants of the allocation of the free finance resources to the open-end funds. These funds are compared with other investment opportunities; the work also describes up-to date legislation concerning these funds. Author describes advantages and disadvantages of investment to the funds, compares Czechs and foreign funds, and specifies investment strategies of the fund management in the investment companies. The thesis summarizes steps the investors should make before investing and names trade places, where the shares of the fund can be bought. Souhlasím, aby práce byla p j ována ke studijním ú el m a byla citována dle platných norem.

3 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn pod vedením ing. Davida Fuchse a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brn dne Miroslav Pakosta

4 OBSAH Úvod Bezpe nost a výnosnost investic Kolektivní investování a jeho formy Kolektivní investování Investi ní spole nosti a investi ní fondy Otev ené podílové fondy Podílový list Typy otev ených podílových fond D lení dle investi ní strategie fond D lení dle skladby portfolia Otev ené podílové fondy pen žního trhu Otev ené podílové fondy dluhopisové Otev ené podílové fondy smíšené Otev ené podílové fondy akciové Otev ené podílové fondy fond D lení dle stylu správy Výhody a nevýhody investování do otev ených podílových fond Výhody investování do otev ených podílových fond Nevýhody investování do otev ených podílových fond Alokace aktiv drobných investor ve vybraných zemích Srovnání domácích a zahrani ních otev ených podílových fond Da ová pozice Náklady fond za jejich správu Zkušenosti a zázemí investi ních spole ností Investi ní strategie fond Aktivní versus pasivní správa portfolia Stará versus nová ekonomika Malé versus velké podniky Hodnota versus r st Top-Down versus Bottom-Up Proces rozhodování o vhodnosti fondu pro retailového klienta P edchozí zkušenosti s investováním Hlavní investi ní cíl...30

5 8.3 P edpokládaný objem investice Plánovaný investi ní horizont Referen ní m na Struktura ostatního majetku O ekávaný objem na konci investi ního horizontu Požadavky na erpání výnos Investi ní rizikový profil Da ová pozice Komparace výkonnosti vybraných fond dle skladby portfolia Výkonnost fond pen žního trhu Výkonnost dluhopisových fond Distribu ní místa podílových fond...39 Záv r...40 Seznam použité literatury a dalších pramen...44 Seznam p íloh...45

6 ÚVOD Každý investor m že své do asné volné pen žní prost edky uložit na ú ty do pen žních ústav, použít je k samostatnému podnikání nebo se podílet na podnikání jiných osob a kone n m že za své prost edky nakoupit cenné papíry. P itom má na výb r dv cesty. Na první cest jde sám a spoléhá se sám na sebe, sám hledá možnosti investic, sám je hodnotí, sám své finan ní prost edky umis uje. Sám nese všechna rizika, ale i výnosy svých rozhodnutí. Na druhé cest investor p enáší rozhodnutí o investicích na rozli né instituce. T mto institucím investor sv uje své finan ní prost edky a spoléhá se na to, že odborníci v t chto institucích budou jeho pen žní prost edky investovat efektivn ji, než by u inil on sám, a že si zvolil tu nejlepší, nejprofesionáln jší a nejzdatn jší spole nost. Investor se za azuje do kolektivu dalších investor, vytvá í s nimi spole né portfolio a sdílí s nimi stejné výnosy a stejná rizika. V sou asné dob mohou ob ané eské republiky krom dalších možností investovat do otev ených podílových fond, do uzav ených podílových fond a do investi ních fond. Uzav ené podílové fondy a investi ní fondy p edstavují jen zlomek investic do fond, jsou p evážn jakýmsi zbytkem po první a druhé vln kupónové privatizace, která prob hla v letech a ze zákona se do konce roku 2002 musejí transformovat na otev ené podílové fondy. Tato transformace s ur itými problémy (legislativní nároky, požadavky Komise pro cenné papíry, soudní napadání valných hromad apod.) v sou asné dob probíhá. Cílem této bakalá ské práce není rozbor všech možností alokace investic drobného investora; tento rozbor by byl p íliš plytký a pouze by popisoval jednotlivé možnosti. V první kapitole jsou proto jen velmi krátce nastín ny základní možnosti a jejich stru né porovnání. Cílem je rozbor jedné varianty investování pen žních prost edk retailových klient, u které se b hem nejbližších let o ekává v naší zemi bou livý rozvoj, a to do segmentu otev ených podílových fond. Práce shromaž uje fakta a poznatky, které by m l drobný investor znát nebo by m l být s nimi seznámen a pokud možno se t mito fakty a poznatky i ídit. Podle stavu k m že ob an eské republiky investovat celkem do 489 zahrani ních otev ených podílových fond a do 84 domácích otev ených podílových fond, spravovaných tuzemskými investi ními spole nostmi (z velké ásti dce innými spole nostmi bank) a p sobícími na eském trhu. Také z tohoto hlediska si otev ené podílové fondy s celou svojí ší í záb ru si 6

7 zaslouží samostatné pojednání. Z tohoto d vodu jsem si zvolil práv toto téma jako téma mé bakalá ské práce. V této práci je porovnáno investování do zahrani ních otev ených podílových fond spravovaných zahrani ními investi ními spole nostmi v etn n kterých zvláštností týkajících se nap íklad rozdílností v zákonech a investování do domácích otev ených podílových fond, spravovaných domácími investi ními spole nostmi, licencovanými eskou Komisí pro cenné papíry a spadajícími pod jurisdikci eské republiky. Dále jsou zd razn ny rozdíly mezi jednotlivými typy fond, rozdílná rizika, rozdílné výnosy a rozdílná o ekávání spojené s investováním do jednotlivých typ. Jednotlivé fondy mají r zné investi ní strategie, o kterých by m l drobný investor v d t, jejich popis je uveden v kapitole 6. Na p íkladu porovnání termínovaného vkladu a investice do fond pen žního trhu a do dluhopisového fondu (nebo do t chto fond v tšinou drobný investor umís uje svoji první investici) je nastín n základní rozdíl ve zhodnocení fina ních prost edk pro investora. Samoz ejm samotné investování do fond p ináší také n které nevýhody oproti jiným variantám investování nebo spo ení, tyto nevýhody jsou v práci podrobn rozebrány. V poslední kapitole se práce v nuje distribu ním míst m fond, tzn. míst m, kde klient m že do podílových list investovat, v etn rozdílného komfortu, který investora podle typu distribu ní spole nosti eká. 7

8 1 BEZPE NOST A VÝNOSNOST INVESTIC Drobný klient p i umís ování svých investic má zpravidla více možností. V tšinou se ídí úrokovu sazbou nebo výnosem z vložených prost edk. Dalšími faktory p i rozhodování je bezpe nost investic, jejich pojišt ní, zamýšlená délka trvání investice a v neposlední ad také dostupnost finan ních produkt. Tabulka. 1 Bezpe nost a výnosnost pen z Bezpe nost a výnostnost pen z Zp sob uložení pen z Riziko Výnos Pojišt ní Dostupnost Stavební spo ení velmi nízké velmi dobrý ano velmi špatná Termínovaný vklad nízké nízký ano dobrá Vkladní knížka nízké nízký ano dobrá Hypote ní zástavní listy nízké st ední ne velmi špatná Kapitálové živ. pojišt ní nízké st ední ano velmi špatná Pod. fond pen žního trhu nízké nízký/st ední ne dobrá Pod. fond dluhopisový nízké st ední ne dobrá Penzijní p ipojišt ní st ední st ední ne velmi špatná Podílový fond akciový vysoké vysoký ne dobrá Akcie velmi vysoké vysoký ne dobrá Pramen: Hospodá ské noviny Jak lze z uvedené tabulky vy íst, otev ené podílové fondy (dále též OPF) mají nejlepší pom r rizika a výnosu p i srovnání dostupnosti jednotlivých produkt. Nejlepší pom r rizika a výnosu má stavební spo ení, ovšem zde musíme p ihlédnout k velmi špatné dostupnosti (považujeme-li za velmi špatnou dostupnost možnost uzav ení pouze jedné smlouvy se státní podporou na jednoho ob ana) stavebního spo ení a také k žádné nebo jen velmi omezené dostupnosti vložených finan ních prost edk po dobu 5 let od uzav ení smlouvy o stavebním spo ení. Pokud ob an investuje prost ednictvím podílových fond (dále též PF), stává se ú astníkem tzv. kolektivního investování. 8

9 2 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ A JEHO FORMY 2.1 Kolektivní investování Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlu ným p edm tem je zákonem 248/1992 Sb. vymezené shromaž ování pen žních prost edk, jejich ukládání, zcizování (prodej) majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty nebo obhospoda ování majetku v podílovém fondu a obhospoda ování majetku investi ního nebo penzijního fondu na základ smlouvy o obhospoda ování majetku investi ního nebo penzijního fondu investi ní spole ností (dále též IS). Jiným podnikatelským innostem se subjekty kolektivního investování nemohou v novat. 2.2 Investi ní spole nosti a investi ní fondy V eské republice jsou za subjekty kolektivního investování považovány investi ní spole nosti a investi ní fondy. Investi ní spole nost je finan ní institucí, jejímž posláním je zakládat investi ní fondy a zabezpe ovat jejich správu 1. Oba subjekty mají výhradn formu akciové spole nosti, jejich základní jm ní musí init 20 mil. K a ke vzniku pot ebují povolení Komise pro cenné papíry (dále též Komise). Jedná se o licencovanou podnikatelskou innost s p esn vymezenými pravidly spadající pod kontrolu nezávislého subjektu - banky depozitá e a sou asn orgánu státní správy - Komise pro cenné papíry. Základní rozdíl mezi výše uvedenými spole nostmi spo ívá v tom, že investi ní spole nost shromaž uje pen žní prost edky vydáváním podílových list (dále též PL) v podílovém fondu, (podílový fond není právnickou osobou, m že mít podobu uzav eného nebo otev eného podílového fondu). Majetek v podílovém fondu je pak investi ní spole nosti sv en do obhospoda ování. Naopak investi ní fond shromaž uje pen žní prost edky vydáváním akcií. 1 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 10, Praha

10 2.3 Otev ené podílové fondy Otev ený podílový fond zakládá investi ní spole nost, která bude majetek podílového fondu spravovat. Již vzniklá investi ní spole nost m že zakládat stále nové a nové podílové fondy. Ke vzniku podílového fondu je zapot ebí povolení Komise. Investi ní spole nost vydá cenné papíry (dále též CP), které se ozna ují jako podílové listy. Jejich prodejem získává investi ní spole nost prost edky. Ty jsou základem podílového fondu. Kupující se koupí podílového listu sice zbavuje pen žních prost edk, p esto dále z stává jejich vlastníkem. Pen žní prost edky se tedy nestávají majetkem IS, ale ani podílového fondu. Fond totiž není právnickou osobou, nemá vlastní majetek. Podílový fond je pouze ozna ení souboru pen žních prost edk soust ed ných na jednom ú tu a používaných ke kolektivnímu investování. Peníze a poté majetek, který se z nich po ídí, z stávají nadále majetkem investor, kte í vložili do fondu peníze. Tito investo i jsou podílníci podílového fondu. Proto jsou i cenné papíry t chto fond ozna ované jako podílové listy, p edstavují jakoby ideální podíl jejich majitel na celém majetku fondu. 2.4 Podílový list Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo se podílet na výnosu z tohoto majetku podle statutu fondu 2. Podílový list musí obsahovat: ozna ení investi ní spole nosti, která podílový list vydala a ozna ení podílového fondu jmenovitou hodnou podílového listu údaj o tom, zda se jedná o uzav ený nebo otev ený podílový fond ozna ení, zda je podílový list vydán na doru itele nebo na jméno a u podílového listu na jméno i jméno podílníka datum vydání podílového listu zákona. 248/92 o investi ních spole nostech a investi ních fondech ve zn ní pozd jších p edpis 10

11 Podílníci nemají právo jakkoliv zasahovat do tvorby portfolia fondu a jeho ízení. Protože toto právo nemají, je hospoda ení fondu kontrolováno ze strany depozitá e fondu a regula ního orgánu. Investi ní politika fondu je obsažena ve statutu fondu, se kterým musí mít investor možnost se seznámit p ed nákupem podílového listu. Majetek podílových fond musí být velmi p ísn odd len od majetku investi ní spole nosti. Peníze nashromážd né ve fondech spravuje investi ní spole nost vlastním jménem, ale vkládá je na spole ný ú et investor do cenných papír. P itom musí respektovat následující omezení 3 : Hodnota cenných papír jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvo it více než 10% majetku v podílovém fondu. Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na státní dluhopisy, jejichž emitentem je eská národní banka, lenská zem Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) nebo centrální banka lenské zem OECD. V t chto p ípadech hodnota jedné emise dluhopis nesmí tvo it více než 30% majetku v podílovém fondu. V majetku v podílovém fondu nesmí být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papír jednoho druhu vydaných stejným emitentem. Investi ní spole nost musí zabezpe it, aby v majetku v podílových fondech, které obhospoda uje, nebylo více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papír jednoho druhu, vydaných stejným emitentem. Omezení uvedená v odstavcích 3 a 4 se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je eská národní banka, lenská zem OECD nebo centrální banka lenské zem OECD. P i uplatn ní vým nných a p edkupních práv a p i zm nách kurs cenných papír, zm nách ocen ní nemovitostí a movitých v cí mohou být podíly uvedené v p edchozích odstavcích p ekro eny nejdéle na dobu šesti m síc, b hem kterých musí být zabezpe eno rozložení rizika podle p edchozích ustanovení. Investi ní spole nost je povinna neprodlen oznámit Komisi p ekro ení limit uvedených v odstavcích 1 až zákona. 248/92 o investi ních spole nostech a investi ních fondech ve zn ní pozd jších p edpis 11

12 Vedle t chto omezení nesmí IS z majetku v podílovém fondu poskytovat úv ry ani jím ru it za závazky t etích osob. Smí p ijímat jen krátkodobé úv ry nejdéle na šest m síc a p ijatý úv r nesmí nikdy p esáhnout 10% majetku v podílovém fondu. V žádném p ípad nesmí IS použít majetek v podílovém fondu k úhrad svých závazk, které se správou fondu nesouvisejí. Podílový fond m že být uložen výhradn v cenných papírech obchodovaných na ve ejných trzích. Rozd lování zisku podílového fondu se ídí statutem fondu. Zisk je tvo en výnosy z CP a úroky z vklad. Náklady se správou podílového fondu nenese fond, ale nese je IS, která fond spravuje. Tyto náklady si investi ní spole nost hradí z odm ny za správu fondu. Tato odm na m že init maximáln 2% ro ního pr m rného objemu hodnoty majetku ve fondu nebo 20% výsledku hospoda ení fondu. Ke zvýšení nebo snížení tržní hodnoty majetku otev eného podílového fondu dochází v d sledku zm ny tržní hodnoty majetku fondu (zvýšení nebo snížení), inkasa výnos (zvýšení) a výplaty výnos majitel m fondem emitovaných cenných papír (snížení) 4. Podílové fondy mohou mít podobou bu uzav eného nebo otev eného fondu. Uzav ený podílový fond má p edem omezeno bu množství podílových list, které mohou být prodány nebo má omezenou dobu prodeje podílových list. Otev ený podílový fond nemá p eden omezen po et podílových list, které m že vydat, ani dobu, po kterou je smí prodávat. M že tedy emitovat stále nové a nové PL a získávat podílníky. V tomto typu fondu má však podílník d ležité právo zp tného prodeje PL. Investi ní spole nost je povinna kdykoliv na požádání majitele PL odkoupit od n ho PL zp t a to za cenu, která odpovídá podílu podílníka na skute né hodnot majetku PF. Tato ástka m že být snížena o srážku uvedenou ve statutu fondu. Vzhledem k tomu, že PF je ze zákona povinen kupovat ve ejn obchodovatelné CP, jejichž kurs je na ve ejných trzích b žn zve ej ován, plyne z povahy v ci, že skute nou hodnotu majetku v PF lze každým dnem p esn stanovit z ve ejn známých kurs. Investi ní spole nost spravující OPF má povinnost nejmén jednou za týden zve ej ovat údaje o hodnot PL a hodnot vlastního jm ní v PF. IS je povinna zve ejnit nejmén jedenkrát m sí n za období p edchozích t í m síc údaj o po tu vydaných a odkoupených PL a o ástkách, za které byly PL vydány a odkoupeny. 4 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 12, Praha

13 IS spravující OPF používá na úhradu zp tného odkoupení PL disponibilní pen žní prost edky na ú tu. Pokud se jich nedostává, musí prodávat CP z majetku fondu a z t chto prost edk hradit zp tné odkupování PL. Pokud dojde k masovému náporu podílník požadujících zp tný odprodej a pokud to ohrožuje majetkovou situaci ostatních podílník, má IS právo pozastavit zp tné odkupování PL a to nejdéle na dobu t í m síc. Jestliže po et PL OPF se sníží o více než 50% v porovnání s pr m rným stavem za poslední t i m síce, je IS povinna o této skute nosti neprodlen informovat Komisi a zrušit OPF, pokud Komise nerozhodne jinak. OPF mohou zájemci koupit p edevším na primárním trhu, tj. p ímo od IS prost ednictvím pobo ek bank, pojiš oven, obchodník s CP apod, viz kapitola. 10. Otev ených podílových fond existuje n kolik typ. T mito typy a jejich d lení se zabývá následující kapitola. 13

14 3 TYPY OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND 3.1 D lení dle investi ní strategie fond Jedním z rozlišovacích znak mezi r znými typy fond je typ jejich investi ní strategie. Bu je jejich cílem maximalizace b žného ro ního výnosu (dividendy) nebo maximalizace r stu hodnoty majetku fondu. První typ fondu ozna ujeme jako p íjmový fond (income fund), druhý typ jako r stový fond (growth fund). Velká ást r stových fond neposkytuje v bec žádný ro ní výnos, ale vše investuje do nových cenných papír. Tyto fondy se nazývají tezaurované. Dalším typem fondu je tzv. vyvážený fond (balanced fund). Tento typ sleduje minimalizaci rizika aniž by ob toval možnost r stu hodnoty majetku fondu, jakož i možnosti r stu b žných výnos. 3.2 D lení dle skladby portfolia PF m žeme také rozlišovat podle hlediska, které souvisí s vlastním zam ením investi ního zájmu, neboli v cnou skladbou portfolia. Existují fondy pen žního trhu, dluhopisové fondy, smíšené fondy, akciové fondy a také existují fondy fond, které op t m žeme rozlišit dle výše uvedeného rozd lení. Vedle t chto fond existují i jiné, nap. fondy investující do nemovitostí, derivát cenných papír apod. V zahrani í se v poslední dob velmi rozvíjejí zast ešující fondy (tzv. Umbrella funds), které pod jednou st echou soust e ují celou adu fond, které se v tomto p ípad ozna ují jako podfondy (subfunds) a které mají odlišné t žišt své investi ní strategie, resp. odlišné zam ení investi ních zájm Otev ené podílové fondy pen žního trhu Za fondy pen žního trhu považujeme fondy, které investují do dluhopis, termínovaných vklad a ostatních nástroj pen žního trhu s durací 5 portfolia do jednoho roku. Z tohoto d vodu jsou výkyvy hodnoty PL velmi nízké, nebo jakákoliv zm na úrokových sazeb se zcela minimáln promítne do výnosu portfolia fondu. U t chto fond nebývají nebo jsou zcela minimální vstupní poplatky, protože výnos z držení PL bývá obvykle nízký a jen málo 5 Durací se rozumí pr m rná doba do splatnosti aktiva. 14

15 p evyšuje výnos z termínovaných vklad. Také poplatek za správu pat í u t chto fond k t m nejnižším. Vhodný pro investory s investi ním horizontem okolo jednoho roku Otev ené podílové fondy dluhopisové Za dluhopisové fondyse považují fondy, které investují do dluhopis, termínovaných vklad a ostatních nástroj pen žního trhu s durací portfolia nad jeden rok. Minimální investi ní horizont obliga ního fondu jsou 2 roky. Tento typ fondu poskytuje obvykle vyšší výnos než fond pen žního trhu p i mírném r stu rizika. Vhodný pro investory s investi ním horizontem 1-5 let Otev ené podílové fondy smíšené Smíšené (balancované) fondy - fond investuje do r zných aktiv na r zných trzích a u kterých nejsou nebo jen z ídka bývají stanoveny limity pro podíl akcií i dluhopis. Minimální investi ní horizont balancovaného fondu jsou 3 roky Otev ené podílové fondy akciové Fond trvale investuje na akciovém trhu minimáln 66 % aktiv 6 (tj. do akcií a instrument nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy. Minimální investi ní horizont akciového fondu je 5 let. Tento typ fondu obvykle poskytuje v tší výnos ale i v tší riziko krátkodobého poklesu oproti ostatním fond m. Proto je akciový fond vhodný pro investory s delším investi ním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy. 6 Dle metodiky Unie investi ních spole ností eské republiky. 15

16 3.2.5 Otev ené podílové fondy fond Fond trvale investuje minimáln 66 % aktiv 6 do podílových list a akcií fond. Minimální investi ní horizont fondu fond jsou 3 roky. Tento typ fondu investováním do r zných fond v r zné m n snižuje teritoriální a strukturální riziko. 3.3 D lení dle stylu správy Základní len ní stylu správy fondu p edstavuje rozd lení na fondy aktivn a pasivn spravované (neboli indexové fondy). Zatímco cílem aktivn spravovaného fondu je p ekonávat výnos trhu, pasivn spravovaný fond se tohoto cíle vzdává a naopak se zavazuje dosahovat výkonnosti shodné s výnosem trhu. Investor má tedy na výb r široký výb r typ fond. Protože však obecn existují ur ité výhody a ur ité nevýhody p i investování do fond, další kapitola se t mto d ležitým okolnostem v nuje. 16

17 4 VÝHODY A NEVÝHODY INVESTOVÁNÍ DO OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND 4.1 Výhody investování do otev ených podílových fond Hlavní výhodou investování do podílového fondu je snadná diverzifikace rizika 7. Fondy ve svém portfoliu obvykle vlastní velké množství instrument, ímž je výrazn snížen dopad poklesu jednoho instrumenty na hodnotu celého portfolia. Smíšené fondy diverzifikují nejen riziko spojené s individuálním cenným papírem, ale áste n i tržní riziko jednoho trhu, rozložením svých investic do více trh akciového trhu, trhu dluhopis i pen žního trhu. Navíc fond obvykle diverzifikuje i geografické riziko investováním ve více zemích (obvykle dokonce i ve více kontinentech). Dalším argumentem pro investování prost ednictvím podílových fond je snížení náklad oproti individuálnímu investování. Vyšší objemy instrument jsou obchodovány za menší poplatky. Navíc má podílový fond obvykle uzav enou exkluzivní smlouvu s obchodníkem s cennými papíry, která dovoluje poplatky za obchod ješt více snížit. Posledním argumentem pro kolektivní investování je skute nost, že portfolio management fondu 8 disponuje nejen vlastními odbornými znalostmi, ale i velkým množstvím informací z dalších zdroj, které jsou pro individuální investory nedostupné. Na základ t chto znalostí a informací by fondy m ly pravideln dosahovat vyššího výnosu než individuální investor. Mezi další nezanedbatelné výhody pat í nap. úspora asu individuálního investora, který nemusí sám vykonávat aktivní správu svého portfolia a zaru ená likvidita investovaných prost edk. 4.2 Nevýhody investování do otev ených podílových fond Hlavní nevýhodou podílových otev ených fond jsou vysoké administrativní náklady fond. V tšina eských otev ených podílových fond si ú tuje vstupní poplatek (neboli poplatek p i prodeji podílového listu) ve výši od 0% do 5%. Dále si fondy ú tují poplatek za správu, který 7 Diverzifikací se rozumí rozložení rizika do v tšího množství instrument. 8 Portfolio management fondu = správa fondu. 17

18 se pohybuje mezi 1% a 2%. Pokud se investor rozhodne prodat podílové listy, zaplatí obvykle poplatek za odkup ve výši od 0% do 7% 9. Výše t chto poplatk výrazn ovliv uje celkový istý výnos pro investora. Další nevýhodou je nemožnost aktivního zásahu investora do (zm ny) investi ní politiky fondu, tzv. ztráta investi ní volnosti 10. Pokud nap íklad dojde k náhlé zm n ekonomického klimatu, individuální investor m že reagovat snížením své expozice na akciovém trhu a zvýšením expozice na dluhopisovém trhu. Pokud však investoval do akciového podílového fondu, uvedené zm ny investi ní strategie lze dosáhnout pouze vystoupením z fondu, nebo akciový fond nem že investovat na trhu dluhopis. U n kterých fond m že být nevýhodou minimální možná výše investice. Zatímco do n kterých fond m že investor investovat bez omezení, do jiných fond musí vložit alespo minimální ástku. Ta bývá r zná, m že init 5.000,-- K, ale i ,-- K, u zahrani ních fond se m že pohybovat i v ádech milión korun. Fondy, které mají stanovenou hranici minimální investice, v tšinou pro další investování umož ují investor m investovat nižší ástky, než tomu bylo u první investice. N které fondy nemají omezenou výši investice, zvýhod ují ale vstupními poplatky (menší hodnota poplatku v % z investované ástky) ty investory, kte í investují v tší objem finan ních prost edk. Po zvážení všech okolností, p sobících pro a proti investování do fond, se lze rozhodnout, jestli do fond investovat, p ípadn kam své finan ní prot edky umístit. Práv alokaci investic retailových klient v r zných státech rozebírá další kapitola. 9 Takový vysoký poplatek obvykle bývá nastaven p i otevírání p vodn uzav eného fondu. Má za cíl zabránit jednorázovým vysokým odliv m majetku z fondu a tím také nap. zabránit zrušení fondu. 10 Špi ka Ji í, Investi ní spole nosti, investi ní fondy: kolektivní investování a jeho právní úprava, str. 68, Praha

19 5 ALOKACE AKTIV DROBNÝCH INVESTOR VE VYBRANÝCH ZEMÍCH V umíst ní aktiv jsou mezi jednotlivými zem mi sv ta zna né rozdíly související s historií jednotlivých zemí i historií jednotlivých kapitálových trh. Jak z tabulky v této kapitole, tak i z graf, m žeme vy íst, že nejv tší d v ru v kapitálový trh a ve fondy investující na kapitálových a finan ních trzích, mají Ameri ané, velmi oblíbené jsou podílové fondy také v Itálii. Pokud porovnáme výši investice v EUR na obyvatele, zjistíme, že nejvíce mají zainvestováno Francouzi, Švýca i a Rakušané. Tabulka. 2 Umíst ní aktiv drobných klient ve vybraných zemích Fondy Akcie Vklady v bankách Dluhopisy Živ.a penz. poj. Ostatní USA 35% 45% 10% 10% V. Británie 5% 18% 18% 55% 4% Itálie 17% 30% 23% 20% 10% Francie 9% 35% 23% 3% 22% 8% N mecko 10% 9% 36% 13% 29% 3% eská rep. 4% 81% 6% 9% Pramen: V USA se akcie a fondy se t ší nejvyšší oblib. Ameri ané s p ehledem vedou i v oblib podílových fond, kam sm uje více než t etina celkového majetku. Na bankovních ú tech se nachází pouhá desetina prost edk. Více než polovinu svých úspor utratí Britové za nejr zn jší formy životního a penzijního pojišt ní, jedním z d vod by mohla být skute nost, že státní penzijní systém je pom rn slabý a spo ení na penzi je tak nezbytností. P ekvapivé je, že kolektivní investování v Británii p itáhne pouze každou dvacátou uspo enou libru, zatímco v akciích se nachází tém p tina majetku. Londýnská burza má velmi dlouhou tradici, a proto z ejm není divu, že d v ra v akcie je pom rn vysoká. U Ital se navíc setkáme s pom rn vysokou oblibou dluhopis. 19

20 Grafy. 1 Umíst ní aktiv drobných klient ve vybraných zemích Vklady v bankách 10% Akcie 45% USA Dluhopisy 10% Fondy 35% Žvotní a penzijní pojišt ní 55% Velká Británie Ostatní 4% Fondy 5% Akcie 18% Vklady v bankách 18% Vklady v bankách 23% Akcie 30% Itálie Dluhopisy 20% Životní a penzijní pojišt ní 10% Fondy 17% Vklady v bankách 23% Akcie 35% Francie Dluhopisy 3% Životní a penzijní poj. 22% Fondy 9% Ostatní 8% Životní a penzijní pojišt ní 29% Dluhopisy 13% N mecko Ostatní 3% Fondy 10% Akcie 9% Vklady v bankách 36% Vklady v bankách 81% eská republika Životní a penzijní poj. 6% Ostatní 9% Fondy 4% Pramen: P i pohledu na strukturu finan ního majetku N mc zjistíme, že ve velké oblib bankovní vklady, na kterých je uložena více než t etina celkových úspor. Je to díky tomu, že významnou ást populace tvo í obyvatelé z bývalého východního N mecka, kde se tyto vklady, stejn jako u nás, t šily historické oblib. Celkov je však možno íci, že z hlediska diverzifikace investic jsou N mci jednozna n na p edních místech. Ve srovnání s vysp lými státy jsou eši konzervativní. Domácnosti v naší republice nedrží tém žádné akcie, v produktech kolektivního investování také nemají moc prost edk, na pojišt ní vynakládají p ibližn 6% z úspor, ale v bankách mají nejv tší ást svých prost edk. Prvním d vodem, pro tomu tak je, je historie. Do konce osmdesátých let byli eši zvyklí své prost edky p echovávat ve spo iteln jako nejr zn jší vkladní knížky, sporožira apod. Druhým d vodem bude z ejm pom rn vysoká oblíbenost stavebního spo ení. 20

21 Graf. 2 Výše majetku v otev ených podílových fondech na jednoho obyvatele (v EUR) k IX Francie Švýcarsko Rakousko Švédsko Itálie Velká Británie Dánsko Nizozemsko Špan lsko Norsko N mecko Finsko Ma arsko eská republika Polsko Pramen: Z grafu lze vy íst, že nejvyšší investice na obyvatele mají Francouzi, Švýca i a Rakušané. Ob ané eské republiky mají pr m rn zainvestováno jen 193 euro (údaj se samoz ejm pohybuje také v závislosti na kursu koruny), tato vysoká ástka je navíc ovlivn na investováním v kupónové privatizaci. Obecn se dá íci, že eši zatím do podílových fond neinvestují. Nicmén, jak lze z následujícího grafu vy íst, obliba OPF p ece jen stoupá. Graf. 3 P ehled vývoje vlastního jm ní v OPF len UNIS R v mil. K. P ehled vývoje vlastního jm ní v OPF len UNIS R v mil. K Q/97 2.Q/97 3.Q/97 4.Q/97 1.Q/98 11 Nov jší data nejsou k dispozici. 21 OPF fondy fond OPF obliga ní 2.Q/98 3.Q/98 4.Q/98 1.Q/99 2.Q/99 3.Q/99 4.Q/99 1.Q/00 2.Q/00 OPF smíšené OPF pen. trhu OPF akciové 3.Q/00 4.Q/00 1.Q/01 2.Q/01 3.Q/01 Pramen: Unie investi ních spole ností eské republiky 4.Q/01 1.Q/02

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor finanční V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Možnosti zhodnocení finančních prostředků NÁVRH USNESENÍ 1. Zastupitelstvo města

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Doplněk dluhopisového programu Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a

Více

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR 1/1 Znalecký standard AZO č.1 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu - obecně (mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) Stanovení obvyklé ceny (dále OC) spoluvlastnického podílu je nutné pro soudní spory,

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt dluhopisového programu hypotečních

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více