PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ"

Transkript

1 PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

2 Tato Pravidla provádění pokynů ( Pravidla ) stanoví obecná pravidla, na základě kterých Citibank Europe plc, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Banka ) přijímá pokyny zákazníků a provádí je za nejlepších podmínek, a to v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( Právní předpisy ) a vnitřními předpisy Banky. I. PŘEDMĚT A ÚČEL PRAVIDEL Účelem Pravidel je obecně popsat, resp. seznámit zákazníky s pravidly a postupy, na základě kterých bude Banka ve vztahu k investičním nástrojům přijímat pokyny zákazníků a provádět je za nejlepších podmínek (je-li k takovému provádění pokynů povinna podle Právních předpisů), avšak to vždy s přihlédnutím k příslušným kritériím a podmínkám vyplývajícím z Pravidel a Právních předpisů. Banka má přitom povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Pravidla se uplatní v případech, kdy Banka přijímá a předává pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů (např. při obstarávání nákupu či prodeje příslušných investičních nástrojů), případně provádí pokyny týkající se investičních nástrojů na účet klienta Banky (dále jen Klient ), a to za dále uvedených podmínek. Pravidla dále stanoví některé podmínky pro zpracování pokynů Klienta. II. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ POKYNŮ Nestanoví-li Smlouva mezi Bankou a Klientem jinak, mohou být pokyny Bance podávány následujícími distribučními kanály: písemně doručením pokynu na příslušnou doručovací adresu Banky uvedenou ve Smlouvě; osobně na příslušné Provozovně Banky (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. Banka je oprávněna požadovat pro určitý druh pokynů vyhotovení určitého formuláře, v takovém případě je Klient povinen podávat písemné pokyny na příslušném formuláři. Banka je dále oprávněna stanovit, že určité pokyny mohou být podány pouze určitým způsobem komunikace (např. písemně v Provozovně) anebo ohledně poskytnutí příslušné investiční služby nebo produktu Klientovi musí být uzavřena zvláštní Smlouva. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 2

3 Pokyn musí obsahovat veškeré náležitosti požadované Bankou. Pokyn je závazný okamžikem jeho řádného přijetí Bankou. Nestanoví-li Smlouva jinak, pro zpracování v ten samý Pracovní den musí být pokyn přijat nejpozději: V případě fyzických osob nepodnikatelů a v případě písemných pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 10:00 hodin středoevropského času příslušného Pracovního dne a v případě nákupu strukturovaného dluhopisu na primárním trhu do 17:00 hodin posledního Pracovního dne příslušného upisovacího období; V případě telefonických pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 17:00 středoevropského času příslušného Pracovního dne. Banka ověřuje totožnost Klienta při zadávání pokynů způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy nebo způsobem dohodnutým s Klientem. Pokud jménem Klienta jedná osoba, které Klient udělil plnou moc či jiné zmocnění k zastupování Klienta vůči Bance, je Banka oprávněna požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie plné moci ve formě a obsahu přijatelném pro Banku, a to s úředně ověřenými podpisy Klienta. V případě, že Klient nezajistí dohodnutým způsobem dostatek peněžních prostředků nebo investičních nástrojů k provedení pokynu a/nebo pokyn nebude obsahovat požadované náležitosti, je Banka oprávněna takový pokyn neprovést a neponese odpovědnost za následky takového neprovedení pro Klienta. V případě, že je to k provedení pokynu a vypořádání obchodu uzavřeného na základě pokynu nezbytné, je Banka oprávněna provést konverzi peněžních prostředků převáděných při vypořádání příslušného obchodu, a to při použití příslušných měnových kurzů, které Banka uveřejňuje a které jsou platné v okamžik příslušné konverze. Klient je povinen uhradit Bance náklady spojené s takovou konverzí. Během zpracování pokynu může Klient získat informace o aktuálním stavu pokynu telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone nebo elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzických osob podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. V souladu s příslušnými právními předpisy bude Banka poskytovat Klientovi informace o provedeném pokynu v písemné formě a/nebo příslušnou elektronickou komunikací (bude-li tak s Klientem sjednáno), a to zpravidla následující pracovní den po provedení pokynu, případně následující pracovní den po doručení příslušného potvrzení Bance, pokud poskytnutí příslušné informace Klientovi závisí na potvrzení třetí strany Bance (bude-li to relevantní). O neprovedení či případném zpoždění vypořádání pokynů a jejich důvodech je Banka povinna Klienta bezodkladně informovat, a to zejména oznámením učiněným prostřednictvím služby Citibank Online, elektronickou zprávou zaslanou na Klientovu ovou adresu anebo jiným způsobem dohodnutým mezi Klientem a Bankou. III. DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK Banka provádí pokyny za nejlepších podmínek způsobem stanoveným v těchto Pravidlech, přičemž tyto mají zajistit dosažení nejlepšího možného výsledku pro Klienta v rámci příslušné PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 3

4 investiční služby (při zohlednění všech příslušných faktorů, zejména zařazení Klienta do příslušné zákaznické kategorie, povahy příslušného pokynu, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem příslušného pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze příslušný pokyn nasměrovat), a to na trvalé, resp. pravidelné bázi. Jednáním podle Pravidel má být dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem na všechny pokyny ohledně jakéhokoliv investičního nástroje, jež budou Bankou prováděny pro Klienty. Banka je povinna jednat v souladu s Pravidly a průběžně přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost Pravidel a, bude-li to nutné, upravit podmínky Pravidel způsobem zajišťující nejlepší možné výsledky pro Klienta při provádění pokynů. Provádění pokynů za nejlepších podmínek znamená, že takové pokyny budou prováděny v souladu s Právními předpisy a Pravidly. Dosažení nejlepšího výsledku ve smyslu Pravidel však nutně neznamená, že tohoto výsledku musí být dosaženo vždy ve vztahu ke každému jednotlivému pokynu, resp. že nemohlo být s ohledem na konkrétní pokyn dosaženo lepší ceny či jiných podmínek za určitých okolností. V rámci zajištění nejlepšího možného výsledku zohledňuje Banka zejména tyto faktory: cenu, kterou lze dosáhnout na příslušném převodním místě, náklady (včetně účtovaných poplatků), rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu (likvidita), objem požadovaného obchodu, podmínky pro vypořádání, povahu a typ pokynu, druh a charakteristiku investičního nástroje, kterého se pokyn týká, charakteristiku možného převodního místa, jiné relevantní faktory mající význam pro provedení pokynů Klienta za nejlepších podmínek. Relativní důležitost výše uvedených faktorů bude posouzena Bankou v rámci jejích obvyklých obchodních podmínek a postupů, resp. zkušeností ve světle dostupných informací a podmínek na příslušném trhu, přičemž tyto budou dále posouzeny s přihlédnutím k následujícím kritériím: povahy pokynu Klienta, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem pokynu Klienta, povahy převodního místa, na nějž lze pokyn Klienta nasměrovat. V případě pokynu Klienta, který není profesionálním zákazníkem, provedení pokynu za nejlepších podmínek se určí z hlediska celkového plnění, které se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy Klienta přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případných dalších poplatků placeným třetím stranám, které se účastní na provedení pokynu. Pokyn může být rovněž v některých případech proveden třetí stranou a/nebo jeho provedení může být zprostředkováno třetí stranou, a to zpravidla jinou společností ze skupiny Citibank, tzn. společností Citigroup Inc. nebo jakoukoliv osobou, která je přímo či nepřímo společností Citigroup Inc. ovládána (dále jen Skupina Citibank ) nebo jiným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem). V těchto případech Banka má povinnost zajistit, aby (i) taková PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 4

5 třetí strana postupovala v souladu s Pravidly či jinými pravidly provádění pokynů za nejlepších podmínek, které bude Banka považovat za rozumně přijatelné a/nebo (ii) taková třetí strana byla Bankou posouzena a určena jako osoba, která provede příslušný pokyn za nejlepších možných podmínek. Pokud Banka využívá k provedení pokynů třetích stran, patří mezi nejvyužívanější třetí strany společnosti Citibank N.A., London Branch a Citigroup Global Markets Limited. IV. ZVLÁŠTNÍ PŘÍKAZ V případech, kdy Banka přijme zvláštní příkaz Klienta s ohledem na provedení daného pokynu, bude se tímto příkazem řídit. To však může bránit Bance v provedení pokynu podle Pravidel a v takovém případě Banka neponese odpovědnost za jednání podle Pravidel, avšak to výhradně v rozsahu, v němž přijme a bude jednat v souladu s daným příkazem Klienta. To znamená, že tato Pravidla budou s ohledem na daný pokyn uplatněna na příslušné faktory (jak jsou popsány výše v části III. těchto Pravidel) pouze v rozsahu, v jakém nejsou dotčeny zvláštním příkazem Klienta. Příklady: Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní převodní místo, na kterém má být pokyn proveden, nebude Banka odpovídat za výběr příslušného převodního místa pro provedení pokynu podle Pravidel a provede pokyn v převodním místě určeném Klientem (je-li v takovém místě provedení takového pokynu možné); Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní čas či lhůtu pro provedení pokynu, Banka v příslušný čas či lhůtě provede takový pokyn za nejlepších podmínek, které jsou k dispozici v příslušný okamžik, avšak nebude odpovídat za načasování provedení pokynu či jiné dopady na cenu či jiné faktory dotčené příslušným zvláštním příkazem. V. VÝBĚR PŘEVODNÍHO MÍSTA Převodní místo znamená v těchto Pravidlech místo k provedení pokynu (regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, systematického internalizátora, tvůrce trhu či jiného poskytovatele likvidity anebo osoby provádějící obdobnou činnost). Pokud nebude s Klientem dohodnuto jinak, Banka bude směřovat příslušné pokyny Klienta na příslušná převodní místa. Obecně se převodními místy rozumí příslušné regulované trhy (včetně primárních trhů daného investičního nástroje) v příslušné zemi či příslušné mnohostranné obchodní systémy, resp. poskytovatelé likvidity ohledně daného investičního nástroje (včetně příslušné investiční společnosti, příp. příslušné osoby pověřené fondem kolektivního investování k příslušné činnosti), OTC či jiný trh s příslušnou likviditou a podmínkami. Detaily ohledně konkrétních převodních míst ve vztahu k příslušnému investičnímu nástroji budou sděleny Klientovi na jeho žádost. Banka je členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP ) a veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry vypořádává prostřednictvím CDCP, neníli dále uvedeno jinak. Banka je dále přímým účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 5

6 provozovaném Českou národní bankou (dále jen SKD ) a veškeré transakce s tuzemskými státními krátkodobými dluhopisy Banka vypořádává v souladu s pravidly SKD. Veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry kolektivního investování vypořádává Banka prostřednictvím příslušných obhospodařovatelů investičních fondů, tzn. příslušným zápisem na příslušném majetkovém účtu v samostatné evidenci investičních nástrojů (tuzemských zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování) a případně v evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Banka vypořádává uskutečněné obchody se zahraničními cennými papíry prostřednictvím zahraničního systému Clearstream provozovaném společností Deutsche Börse AG. Detailní informace o způsobu vypořádání v jednotlivých vypořádacích systémech závisí zejména na druhu vypořádávaného investičního nástroje. Na žádost Klienta o informace, jakým způsobem dochází k vypořádání jeho investičního nástroje, poskytne Banka Klientovi podrobnější informace (např. o okamžiku neodvolatelnosti zúčtování apod.). V případě, že pokyn Klienta má být proveden na konkrétním regulovaném trhu či vícestranném obchodním systému, bude daný pokyn proveden společností ze Skupiny Citibank nebo jinou osobou, která je oprávněným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem), a která je členem daného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému. Tím nejsou dotčeny povinnosti Banky při provádění pokynů třetí stranou (jak jsou popsány v části III. těchto Pravidel). Mezi kritéria, jež mají dopad na výběr převodního místa pro daný pokyn Klienta, patří s ohledem na jednotlivé investiční nástroje následující: obecně dostupné ceny, míra likvidity, relativní volatilita na trhu, rychlost provedení, náklady provedení, úvěruschopnost protistran na daném místě či centrální protistrany (je-li to relevantní), kvalita a náklady zúčtování a vypořádání. Na některých trzích může volatilita cen znamenat, že časový faktor je ten nejdůležitější, zatímco na jiných trzích s nízkou likviditou může samotný fakt provedení pokynu představovat provedení za nejlepších podmínek. V jiných případech může být výběr místa k provedení pokynů významně omezen z důvodu povahy pokynu či druhu investičního nástroje anebo zvláštního příkazu Klienta. Kupříkladu, pokud jsou dané investiční nástroje méně likvidní, existuje omezený počet či pouze jediné místo pro provedení daného pokynu (platí např. pro některé strukturované dluhopisy v nabídce Banky). V některých případech, kdy bude mít Banka k dispozici více srovnatelných míst k provedení pokynů, může Banka pro účely výběru převodních míst dle těchto Pravidel a posuzování výsledků pro Klienta, kterých by bylo dosaženo provedením pokynu v každém z daných převodních míst, vzít v potaz pouze vlastní provize a náklady na provedení pokynu na jednotlivých převodních místech. Banka bude pravidelně, minimálně na roční bázi, posuzovat a porovnávat převodní místa k provedení pokynů používaná Bankou pro účely stanovené v těchto Pravidlech. V případě nutnosti učiní nezbytné změny v těchto Pravidlech. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 6

7 VI. ZPŮSOBY PROVEDENÍ POKYNU Nestanoví-li zvláštní příkaz Klienta (jak je popsáno v části IV. Pravidel) jinak, bude Banka provádět pokyny jedním z následujících způsobů či jejich kombinací (další podrobnosti jsou uvedeny v části X. Pravidel): (a) Mimo regulovaný trh či vícestranný obchodní systém, a to samostatně či prostřednictvím třetí strany: pokyn bude proveden spárováním s pokynem jiného zákazníka; Banka či příslušná třetí strana (např. broker), vystupující jako převodní místo, sama provede příslušný pokyn (včetně toho, že Banka investiční nástroj prodá či koupí do svého vlastního majetku); pokyn bude proveden u jiné třetí strany (např. broker, tvůrce trhu či jiný poskytovatel likvidity). (b) Přímo na regulovaném trhu, u systematického internalizátora či v mnohostranném obchodním systému anebo tam, kde není Banka či třetí strana přímo členem příslušného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému, prostřednictvím vybraného účastníka daného trhu či systému, s nímž Banka či třetí strana uzavřela odpovídající dohodu ohledně provádění pokynů na daném trhu či systému. Banka je oprávněna jakýkoliv pokyn Klienta předat k provedení třetí osobě, to zejména jiné společnosti ze Skupiny Citibank nebo jinému poskytovateli příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerovi). VII. KONTAKTNÍ ÚDAJE V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně těchto Pravidel či jednání Banky v souladu s nimi se Klienti mohou obrátit na Banku prostřednictvím následujících kontaktů: Pro účely poskytování investičních služeb fyzickým osobám nepodnikatelům: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení investičních produktů (GCG Investment Management) Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: pro účely poskytování investičních služeb právnickým osobám (s výjimkou investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry): Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení Treasury Marketing Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 7

8 Tel: pro účely poskytování investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb právnickým osobám a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry pro právnické osoby: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení SFS Operations Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: Klient je oprávněn s Bankou komunikovat v českém jazyce. Banka se muže v jednotlivých případech domluvit i na komunikaci v anglickém jazyce. V těchto jazycích bude Banka rovněž sdělovat příslušné informace či uzavírat dohody či smlouvy s Klientem. VIII. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRAVIDEL Banka bude průběžně vyhodnocovat účinnost Pravidel, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetích stran a zjištěné nedostatky odstraní bez zbytečného odkladu. IX. PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVIDEL Banka bude přezkoumávat ustanovení těchto Pravidel na pravidelné bázi (nejméně však jednou ročně) a dále neprodleně poté, co dojde k významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro Klienta. Banka uveřejnění upozornění na změny podmínek majících vliv na provádění pokynů či tato Pravidla. X. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ OBECNĚ Banka zpracovává pokyny Klienta ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Za tímto účelem Banka stanovila pravidla pro: neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů; zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem Klienta; řádné vypořádání pokynu, pokud Banka takové vypořádání zajišťuje; neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny Banky na vlastní účet (viz. též níže v části XI. Pravidel). PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 8

9 Podrobnosti stanoví zvláštní Smlouva mezi Bankou a Klientem, případně budou sděleny Klientovi jinou vhodnou formou v souladu s příslušnou zvláštní Smlouvou. Další informace sdělí Banka Klientovi na jeho žádost. XI. SDRUŽOVÁNÍ POKYNŮ Banka je oprávněna sdružovat pokyny (tzn. provést pokyn Klienta společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného zákazníka), jestliže: (a) (b) (c) (d) není pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro zákazníky, jejichž pokyny mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení; Klient, jehož pokyn má být sdružen, byl informován, že sdružení tohoto pokynu pro něj může být méně výhodné než jeho samostatné provedení, pokud taková situace může nastat; rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu uskuteční v souladu s příslušným vnitřním předpisem Banky; a rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu nepoškodí žádného dalšího zákazníka. Pokud byl sdružený pokyn Klienta a obchod na vlastní účet proveden pouze částečně, Banka přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu přednostně Klientovi, ledaže je Banka schopna doložit, že sdružený pokyn se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých pokynů, nebo by se neuskutečnil vůbec. Pokud Banka doloží dané skutečnosti, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého pokynu poměrně. Pro výpočet rozvrhu plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu Banka používá následující algoritmus: (i) Cenné papíry kolektivního investování a zaknihované cenné papíry kolektivního investování: Rozdělení příslušného počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování je prováděno automaticky v systému, bez jakýchkoliv preferencí jednotlivých zákazníků. Při zpracování systém automaticky rozděluje počty cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování v závislosti na aktuální hodnotě cenného papíru kolektivního investování resp. zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování (tzv. čistá hodnota jmění - NAV). Maximální rozdíl počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování může být 0,001 kusů na jednu souhrnnou objednávku k vypořádání (tj. 0,10 % z hodnoty NAV). Systém bere v úvahu celkovou investovanou částku a celkový počet cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování k příslušnému dni. Pro všechny zahraniční i tuzemské investiční fondy používá systém stejný proces. Dle současného nastavení systém zaokrouhluje pro jednotlivé investiční fondy veškeré výpočty na tři desetinná místa. V případě, že mezi potvrzením obchodu od příslušného investičního fondu nebo jeho obhospodařovatele a klientskými pokyny (objednávkami) dojde k rozdílům, pak: pokud je rozdíl vyšší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, Banka provede kontrolu na úrovních jednotlivých pokynů. Pokud je rozdíl na jeden pokyn vyšší než 5,- Kč (nebo PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 9

10 ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude příslušná částka přeúčtována Klientovi. Pokud je rozdíl na jeden pokyn roven nebo nižší než 5,-Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky; pokud je rozdíl roven nebo nižší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky. (ii) Strukturované dluhopisy Při zpracování systém automaticky rozděluje počty upsaných strukturovaných dluhopisů dle stanovené nominální hodnoty příslušného strukturovaného dluhopisu, a to následovně: Počet kusů cenných papíru je roven podílu částky investované Klientem a jmenovité (nominální) hodnoty strukturovaného dluhopisu. V případě strukturovaných dluhopisů zpravidla nedochází k žádným rozdílům mezi souhrnnou hodnotou objednávky a jednotlivými pokyny zákazníků, jelikož jmenovitá (nominální) hodnota strukturovaného dluhopisu je vyjadřována v celých číslech a je tedy dělitelná na celá čísla. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je účinný pouze ve vztahu k obchodní činnosti Banky v České republice. Informace v tomto dokumentu, (i) které nejsou určeny Klientovi osobně, (ii) jejichž poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou mezi sebou Banka a Klient zavedli nebo rozhodli zavést a (iii) pokud má Klient kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, a informace o jejich změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou Banka Klientovi poskytuje, bude Banka poskytovat Klientovi způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na Internetové stránce v části Užitečné dokumenty/investice. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 10

obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. Budeme provádět pokyny Vaším jménem tam, kde jako zákazník můžete oprávněně spoléhat na Banku jak

obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. Budeme provádět pokyny Vaším jménem tam, kde jako zákazník můžete oprávněně spoléhat na Banku jak PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Citibank Europe plc Právnické osoby či fyzické osoby podnikatelé Prosinec 2008 Tato pravidla ( Obecná pravidla ) stanoví obecná pravidla, na základě kterých Citibank Europe plc,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA Platnost a účinnost od 1. března 2016 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY PRO LIMITNÍ DEVIZOVÉ POKYNY A DEVIZOVÉ OBCHODY Platnost a účinnost od 26. 9. 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek BH Securities a.s.

Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek BH Securities a.s. Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek BH Securities a.s. OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Účel předpisu a jeho působnost, odpovědnost za jeho obsah,

Více

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE CITIBANK EUROPE PLC ZÁKAZNÍKŮM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB Platnost a účinnost od 1. března 2016 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Informace o směrnici MiFID Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím, které mohou být důležité pro náležité posouzení, resp. jejich vnímání v souvislosti s poskytováním investičních služeb Citibank

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY Článek 1 Základní charakteristiky aukce (1) Aukční obchody na RM-S jsou typem promptních obchodů organizovaných formou anonymního uspokojování pokynů ke koupi a pokynů k prodeji

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod A. Správní

Více

Pravidla internalizace vypořádání

Pravidla internalizace vypořádání Pravidla internalizace vypořádání Část I. Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy 1) Fio banka, a.s., IČ: 61858374, zapsaná dnem 31.08.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Pravidla provádění pokynů

Pravidla provádění pokynů Pravidla provádění pokynů Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vám poskytnout informace o pravidlech provádění pokynů, zavedených společností

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD Partners investiční společnost, a.s. Květen 2014 Reklamační řád společnosti Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00, IČ 24716006, zapsané

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Všichni zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie Profesionální zákazník, případně Způsobilá protistrana, jsou zařazeni v kategorii Neprofesionální (standardní)

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie ) VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Strana 2087 195 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Centrální depozitář cenných papírů, a.s, se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,

Více

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce.

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce. Smlouva o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 269 odst.

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 25. února 2016 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č.

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") (dále jen "Smlouva") mezi následujícími smluvními stranami:

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJIŠTĚNÍ MOBILEO Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.CIMCGO2 1/2009 Úplné znění Pojistné smlouvy /Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z 1. 7. 2012 I.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z 1. 7. 2012 I. Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z 1. 7. 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Identifikace Banky. GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX,

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 Česká národní banka schválila rozhodnutím č.j. 2008/13251/570 Sp/2008/327/572 ze dne 13.11.2008, které nabylo právní moci dne

Více

Instrukce k používání Bezpečnostního klíče

Instrukce k používání Bezpečnostního klíče Instrukce k používání Bezpečnostního klíče Bezpečnostní klíč Bezpečnostní klíč,představuje moderní prostředek k vysoké bezpečnosti internetového bankovnictví Citibank Online. Bezpečnostní klíč je k dispozici

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více