PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ"

Transkript

1 PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

2 Tato Pravidla provádění pokynů ( Pravidla ) stanoví obecná pravidla, na základě kterých Citibank Europe plc, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Banka ) přijímá pokyny zákazníků a provádí je za nejlepších podmínek, a to v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( Právní předpisy ) a vnitřními předpisy Banky. I. PŘEDMĚT A ÚČEL PRAVIDEL Účelem Pravidel je obecně popsat, resp. seznámit zákazníky s pravidly a postupy, na základě kterých bude Banka ve vztahu k investičním nástrojům přijímat pokyny zákazníků a provádět je za nejlepších podmínek (je-li k takovému provádění pokynů povinna podle Právních předpisů), avšak to vždy s přihlédnutím k příslušným kritériím a podmínkám vyplývajícím z Pravidel a Právních předpisů. Banka má přitom povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Pravidla se uplatní v případech, kdy Banka přijímá a předává pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů (např. při obstarávání nákupu či prodeje příslušných investičních nástrojů), případně provádí pokyny týkající se investičních nástrojů na účet klienta Banky (dále jen Klient ), a to za dále uvedených podmínek. Pravidla dále stanoví některé podmínky pro zpracování pokynů Klienta. II. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ POKYNŮ Nestanoví-li Smlouva mezi Bankou a Klientem jinak, mohou být pokyny Bance podávány následujícími distribučními kanály: písemně doručením pokynu na příslušnou doručovací adresu Banky uvedenou ve Smlouvě; osobně na příslušné Provozovně Banky (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. Banka je oprávněna požadovat pro určitý druh pokynů vyhotovení určitého formuláře, v takovém případě je Klient povinen podávat písemné pokyny na příslušném formuláři. Banka je dále oprávněna stanovit, že určité pokyny mohou být podány pouze určitým způsobem komunikace (např. písemně v Provozovně) anebo ohledně poskytnutí příslušné investiční služby nebo produktu Klientovi musí být uzavřena zvláštní Smlouva. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 2

3 Pokyn musí obsahovat veškeré náležitosti požadované Bankou. Pokyn je závazný okamžikem jeho řádného přijetí Bankou. Nestanoví-li Smlouva jinak, pro zpracování v ten samý Pracovní den musí být pokyn přijat nejpozději: V případě fyzických osob nepodnikatelů a v případě písemných pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 10:00 hodin středoevropského času příslušného Pracovního dne a v případě nákupu strukturovaného dluhopisu na primárním trhu do 17:00 hodin posledního Pracovního dne příslušného upisovacího období; V případě telefonických pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 17:00 středoevropského času příslušného Pracovního dne. Banka ověřuje totožnost Klienta při zadávání pokynů způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy nebo způsobem dohodnutým s Klientem. Pokud jménem Klienta jedná osoba, které Klient udělil plnou moc či jiné zmocnění k zastupování Klienta vůči Bance, je Banka oprávněna požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie plné moci ve formě a obsahu přijatelném pro Banku, a to s úředně ověřenými podpisy Klienta. V případě, že Klient nezajistí dohodnutým způsobem dostatek peněžních prostředků nebo investičních nástrojů k provedení pokynu a/nebo pokyn nebude obsahovat požadované náležitosti, je Banka oprávněna takový pokyn neprovést a neponese odpovědnost za následky takového neprovedení pro Klienta. V případě, že je to k provedení pokynu a vypořádání obchodu uzavřeného na základě pokynu nezbytné, je Banka oprávněna provést konverzi peněžních prostředků převáděných při vypořádání příslušného obchodu, a to při použití příslušných měnových kurzů, které Banka uveřejňuje a které jsou platné v okamžik příslušné konverze. Klient je povinen uhradit Bance náklady spojené s takovou konverzí. Během zpracování pokynu může Klient získat informace o aktuálním stavu pokynu telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone nebo elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzických osob podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. V souladu s příslušnými právními předpisy bude Banka poskytovat Klientovi informace o provedeném pokynu v písemné formě a/nebo příslušnou elektronickou komunikací (bude-li tak s Klientem sjednáno), a to zpravidla následující pracovní den po provedení pokynu, případně následující pracovní den po doručení příslušného potvrzení Bance, pokud poskytnutí příslušné informace Klientovi závisí na potvrzení třetí strany Bance (bude-li to relevantní). O neprovedení či případném zpoždění vypořádání pokynů a jejich důvodech je Banka povinna Klienta bezodkladně informovat, a to zejména oznámením učiněným prostřednictvím služby Citibank Online, elektronickou zprávou zaslanou na Klientovu ovou adresu anebo jiným způsobem dohodnutým mezi Klientem a Bankou. III. DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK Banka provádí pokyny za nejlepších podmínek způsobem stanoveným v těchto Pravidlech, přičemž tyto mají zajistit dosažení nejlepšího možného výsledku pro Klienta v rámci příslušné PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 3

4 investiční služby (při zohlednění všech příslušných faktorů, zejména zařazení Klienta do příslušné zákaznické kategorie, povahy příslušného pokynu, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem příslušného pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze příslušný pokyn nasměrovat), a to na trvalé, resp. pravidelné bázi. Jednáním podle Pravidel má být dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem na všechny pokyny ohledně jakéhokoliv investičního nástroje, jež budou Bankou prováděny pro Klienty. Banka je povinna jednat v souladu s Pravidly a průběžně přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost Pravidel a, bude-li to nutné, upravit podmínky Pravidel způsobem zajišťující nejlepší možné výsledky pro Klienta při provádění pokynů. Provádění pokynů za nejlepších podmínek znamená, že takové pokyny budou prováděny v souladu s Právními předpisy a Pravidly. Dosažení nejlepšího výsledku ve smyslu Pravidel však nutně neznamená, že tohoto výsledku musí být dosaženo vždy ve vztahu ke každému jednotlivému pokynu, resp. že nemohlo být s ohledem na konkrétní pokyn dosaženo lepší ceny či jiných podmínek za určitých okolností. V rámci zajištění nejlepšího možného výsledku zohledňuje Banka zejména tyto faktory: cenu, kterou lze dosáhnout na příslušném převodním místě, náklady (včetně účtovaných poplatků), rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu (likvidita), objem požadovaného obchodu, podmínky pro vypořádání, povahu a typ pokynu, druh a charakteristiku investičního nástroje, kterého se pokyn týká, charakteristiku možného převodního místa, jiné relevantní faktory mající význam pro provedení pokynů Klienta za nejlepších podmínek. Relativní důležitost výše uvedených faktorů bude posouzena Bankou v rámci jejích obvyklých obchodních podmínek a postupů, resp. zkušeností ve světle dostupných informací a podmínek na příslušném trhu, přičemž tyto budou dále posouzeny s přihlédnutím k následujícím kritériím: povahy pokynu Klienta, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem pokynu Klienta, povahy převodního místa, na nějž lze pokyn Klienta nasměrovat. V případě pokynu Klienta, který není profesionálním zákazníkem, provedení pokynu za nejlepších podmínek se určí z hlediska celkového plnění, které se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy Klienta přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případných dalších poplatků placeným třetím stranám, které se účastní na provedení pokynu. Pokyn může být rovněž v některých případech proveden třetí stranou a/nebo jeho provedení může být zprostředkováno třetí stranou, a to zpravidla jinou společností ze skupiny Citibank, tzn. společností Citigroup Inc. nebo jakoukoliv osobou, která je přímo či nepřímo společností Citigroup Inc. ovládána (dále jen Skupina Citibank ) nebo jiným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem). V těchto případech Banka má povinnost zajistit, aby (i) taková PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 4

5 třetí strana postupovala v souladu s Pravidly či jinými pravidly provádění pokynů za nejlepších podmínek, které bude Banka považovat za rozumně přijatelné a/nebo (ii) taková třetí strana byla Bankou posouzena a určena jako osoba, která provede příslušný pokyn za nejlepších možných podmínek. Pokud Banka využívá k provedení pokynů třetích stran, patří mezi nejvyužívanější třetí strany společnosti Citibank N.A., London Branch a Citigroup Global Markets Limited. IV. ZVLÁŠTNÍ PŘÍKAZ V případech, kdy Banka přijme zvláštní příkaz Klienta s ohledem na provedení daného pokynu, bude se tímto příkazem řídit. To však může bránit Bance v provedení pokynu podle Pravidel a v takovém případě Banka neponese odpovědnost za jednání podle Pravidel, avšak to výhradně v rozsahu, v němž přijme a bude jednat v souladu s daným příkazem Klienta. To znamená, že tato Pravidla budou s ohledem na daný pokyn uplatněna na příslušné faktory (jak jsou popsány výše v části III. těchto Pravidel) pouze v rozsahu, v jakém nejsou dotčeny zvláštním příkazem Klienta. Příklady: Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní převodní místo, na kterém má být pokyn proveden, nebude Banka odpovídat za výběr příslušného převodního místa pro provedení pokynu podle Pravidel a provede pokyn v převodním místě určeném Klientem (je-li v takovém místě provedení takového pokynu možné); Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní čas či lhůtu pro provedení pokynu, Banka v příslušný čas či lhůtě provede takový pokyn za nejlepších podmínek, které jsou k dispozici v příslušný okamžik, avšak nebude odpovídat za načasování provedení pokynu či jiné dopady na cenu či jiné faktory dotčené příslušným zvláštním příkazem. V. VÝBĚR PŘEVODNÍHO MÍSTA Převodní místo znamená v těchto Pravidlech místo k provedení pokynu (regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, systematického internalizátora, tvůrce trhu či jiného poskytovatele likvidity anebo osoby provádějící obdobnou činnost). Pokud nebude s Klientem dohodnuto jinak, Banka bude směřovat příslušné pokyny Klienta na příslušná převodní místa. Obecně se převodními místy rozumí příslušné regulované trhy (včetně primárních trhů daného investičního nástroje) v příslušné zemi či příslušné mnohostranné obchodní systémy, resp. poskytovatelé likvidity ohledně daného investičního nástroje (včetně příslušné investiční společnosti, příp. příslušné osoby pověřené fondem kolektivního investování k příslušné činnosti), OTC či jiný trh s příslušnou likviditou a podmínkami. Detaily ohledně konkrétních převodních míst ve vztahu k příslušnému investičnímu nástroji budou sděleny Klientovi na jeho žádost. Banka je členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP ) a veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry vypořádává prostřednictvím CDCP, neníli dále uvedeno jinak. Banka je dále přímým účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 5

6 provozovaném Českou národní bankou (dále jen SKD ) a veškeré transakce s tuzemskými státními krátkodobými dluhopisy Banka vypořádává v souladu s pravidly SKD. Veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry kolektivního investování vypořádává Banka prostřednictvím příslušných obhospodařovatelů investičních fondů, tzn. příslušným zápisem na příslušném majetkovém účtu v samostatné evidenci investičních nástrojů (tuzemských zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování) a případně v evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Banka vypořádává uskutečněné obchody se zahraničními cennými papíry prostřednictvím zahraničního systému Clearstream provozovaném společností Deutsche Börse AG. Detailní informace o způsobu vypořádání v jednotlivých vypořádacích systémech závisí zejména na druhu vypořádávaného investičního nástroje. Na žádost Klienta o informace, jakým způsobem dochází k vypořádání jeho investičního nástroje, poskytne Banka Klientovi podrobnější informace (např. o okamžiku neodvolatelnosti zúčtování apod.). V případě, že pokyn Klienta má být proveden na konkrétním regulovaném trhu či vícestranném obchodním systému, bude daný pokyn proveden společností ze Skupiny Citibank nebo jinou osobou, která je oprávněným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem), a která je členem daného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému. Tím nejsou dotčeny povinnosti Banky při provádění pokynů třetí stranou (jak jsou popsány v části III. těchto Pravidel). Mezi kritéria, jež mají dopad na výběr převodního místa pro daný pokyn Klienta, patří s ohledem na jednotlivé investiční nástroje následující: obecně dostupné ceny, míra likvidity, relativní volatilita na trhu, rychlost provedení, náklady provedení, úvěruschopnost protistran na daném místě či centrální protistrany (je-li to relevantní), kvalita a náklady zúčtování a vypořádání. Na některých trzích může volatilita cen znamenat, že časový faktor je ten nejdůležitější, zatímco na jiných trzích s nízkou likviditou může samotný fakt provedení pokynu představovat provedení za nejlepších podmínek. V jiných případech může být výběr místa k provedení pokynů významně omezen z důvodu povahy pokynu či druhu investičního nástroje anebo zvláštního příkazu Klienta. Kupříkladu, pokud jsou dané investiční nástroje méně likvidní, existuje omezený počet či pouze jediné místo pro provedení daného pokynu (platí např. pro některé strukturované dluhopisy v nabídce Banky). V některých případech, kdy bude mít Banka k dispozici více srovnatelných míst k provedení pokynů, může Banka pro účely výběru převodních míst dle těchto Pravidel a posuzování výsledků pro Klienta, kterých by bylo dosaženo provedením pokynu v každém z daných převodních míst, vzít v potaz pouze vlastní provize a náklady na provedení pokynu na jednotlivých převodních místech. Banka bude pravidelně, minimálně na roční bázi, posuzovat a porovnávat převodní místa k provedení pokynů používaná Bankou pro účely stanovené v těchto Pravidlech. V případě nutnosti učiní nezbytné změny v těchto Pravidlech. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 6

7 VI. ZPŮSOBY PROVEDENÍ POKYNU Nestanoví-li zvláštní příkaz Klienta (jak je popsáno v části IV. Pravidel) jinak, bude Banka provádět pokyny jedním z následujících způsobů či jejich kombinací (další podrobnosti jsou uvedeny v části X. Pravidel): (a) Mimo regulovaný trh či vícestranný obchodní systém, a to samostatně či prostřednictvím třetí strany: pokyn bude proveden spárováním s pokynem jiného zákazníka; Banka či příslušná třetí strana (např. broker), vystupující jako převodní místo, sama provede příslušný pokyn (včetně toho, že Banka investiční nástroj prodá či koupí do svého vlastního majetku); pokyn bude proveden u jiné třetí strany (např. broker, tvůrce trhu či jiný poskytovatel likvidity). (b) Přímo na regulovaném trhu, u systematického internalizátora či v mnohostranném obchodním systému anebo tam, kde není Banka či třetí strana přímo členem příslušného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému, prostřednictvím vybraného účastníka daného trhu či systému, s nímž Banka či třetí strana uzavřela odpovídající dohodu ohledně provádění pokynů na daném trhu či systému. Banka je oprávněna jakýkoliv pokyn Klienta předat k provedení třetí osobě, to zejména jiné společnosti ze Skupiny Citibank nebo jinému poskytovateli příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerovi). VII. KONTAKTNÍ ÚDAJE V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně těchto Pravidel či jednání Banky v souladu s nimi se Klienti mohou obrátit na Banku prostřednictvím následujících kontaktů: Pro účely poskytování investičních služeb fyzickým osobám nepodnikatelům: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení investičních produktů (GCG Investment Management) Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: pro účely poskytování investičních služeb právnickým osobám (s výjimkou investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry): Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení Treasury Marketing Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 7

8 Tel: pro účely poskytování investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb právnickým osobám a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry pro právnické osoby: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení SFS Operations Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: Klient je oprávněn s Bankou komunikovat v českém jazyce. Banka se muže v jednotlivých případech domluvit i na komunikaci v anglickém jazyce. V těchto jazycích bude Banka rovněž sdělovat příslušné informace či uzavírat dohody či smlouvy s Klientem. VIII. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRAVIDEL Banka bude průběžně vyhodnocovat účinnost Pravidel, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetích stran a zjištěné nedostatky odstraní bez zbytečného odkladu. IX. PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVIDEL Banka bude přezkoumávat ustanovení těchto Pravidel na pravidelné bázi (nejméně však jednou ročně) a dále neprodleně poté, co dojde k významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro Klienta. Banka uveřejnění upozornění na změny podmínek majících vliv na provádění pokynů či tato Pravidla. X. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ OBECNĚ Banka zpracovává pokyny Klienta ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Za tímto účelem Banka stanovila pravidla pro: neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů; zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem Klienta; řádné vypořádání pokynu, pokud Banka takové vypořádání zajišťuje; neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny Banky na vlastní účet (viz. též níže v části XI. Pravidel). PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 8

9 Podrobnosti stanoví zvláštní Smlouva mezi Bankou a Klientem, případně budou sděleny Klientovi jinou vhodnou formou v souladu s příslušnou zvláštní Smlouvou. Další informace sdělí Banka Klientovi na jeho žádost. XI. SDRUŽOVÁNÍ POKYNŮ Banka je oprávněna sdružovat pokyny (tzn. provést pokyn Klienta společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného zákazníka), jestliže: (a) (b) (c) (d) není pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro zákazníky, jejichž pokyny mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení; Klient, jehož pokyn má být sdružen, byl informován, že sdružení tohoto pokynu pro něj může být méně výhodné než jeho samostatné provedení, pokud taková situace může nastat; rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu uskuteční v souladu s příslušným vnitřním předpisem Banky; a rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu nepoškodí žádného dalšího zákazníka. Pokud byl sdružený pokyn Klienta a obchod na vlastní účet proveden pouze částečně, Banka přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu přednostně Klientovi, ledaže je Banka schopna doložit, že sdružený pokyn se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých pokynů, nebo by se neuskutečnil vůbec. Pokud Banka doloží dané skutečnosti, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého pokynu poměrně. Pro výpočet rozvrhu plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu Banka používá následující algoritmus: (i) Cenné papíry kolektivního investování a zaknihované cenné papíry kolektivního investování: Rozdělení příslušného počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování je prováděno automaticky v systému, bez jakýchkoliv preferencí jednotlivých zákazníků. Při zpracování systém automaticky rozděluje počty cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování v závislosti na aktuální hodnotě cenného papíru kolektivního investování resp. zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování (tzv. čistá hodnota jmění - NAV). Maximální rozdíl počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování může být 0,001 kusů na jednu souhrnnou objednávku k vypořádání (tj. 0,10 % z hodnoty NAV). Systém bere v úvahu celkovou investovanou částku a celkový počet cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování k příslušnému dni. Pro všechny zahraniční i tuzemské investiční fondy používá systém stejný proces. Dle současného nastavení systém zaokrouhluje pro jednotlivé investiční fondy veškeré výpočty na tři desetinná místa. V případě, že mezi potvrzením obchodu od příslušného investičního fondu nebo jeho obhospodařovatele a klientskými pokyny (objednávkami) dojde k rozdílům, pak: pokud je rozdíl vyšší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, Banka provede kontrolu na úrovních jednotlivých pokynů. Pokud je rozdíl na jeden pokyn vyšší než 5,- Kč (nebo PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 9

10 ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude příslušná částka přeúčtována Klientovi. Pokud je rozdíl na jeden pokyn roven nebo nižší než 5,-Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky; pokud je rozdíl roven nebo nižší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky. (ii) Strukturované dluhopisy Při zpracování systém automaticky rozděluje počty upsaných strukturovaných dluhopisů dle stanovené nominální hodnoty příslušného strukturovaného dluhopisu, a to následovně: Počet kusů cenných papíru je roven podílu částky investované Klientem a jmenovité (nominální) hodnoty strukturovaného dluhopisu. V případě strukturovaných dluhopisů zpravidla nedochází k žádným rozdílům mezi souhrnnou hodnotou objednávky a jednotlivými pokyny zákazníků, jelikož jmenovitá (nominální) hodnota strukturovaného dluhopisu je vyjadřována v celých číslech a je tedy dělitelná na celá čísla. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je účinný pouze ve vztahu k obchodní činnosti Banky v České republice. Informace v tomto dokumentu, (i) které nejsou určeny Klientovi osobně, (ii) jejichž poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou mezi sebou Banka a Klient zavedli nebo rozhodli zavést a (iii) pokud má Klient kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, a informace o jejich změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou Banka Klientovi poskytuje, bude Banka poskytovat Klientovi způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na Internetové stránce v části Užitečné dokumenty/investice. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 10

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více