PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ"

Transkript

1 PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

2 Tato Pravidla provádění pokynů ( Pravidla ) stanoví obecná pravidla, na základě kterých Citibank Europe plc, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Banka ) přijímá pokyny zákazníků a provádí je za nejlepších podmínek, a to v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( Právní předpisy ) a vnitřními předpisy Banky. I. PŘEDMĚT A ÚČEL PRAVIDEL Účelem Pravidel je obecně popsat, resp. seznámit zákazníky s pravidly a postupy, na základě kterých bude Banka ve vztahu k investičním nástrojům přijímat pokyny zákazníků a provádět je za nejlepších podmínek (je-li k takovému provádění pokynů povinna podle Právních předpisů), avšak to vždy s přihlédnutím k příslušným kritériím a podmínkám vyplývajícím z Pravidel a Právních předpisů. Banka má přitom povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Pravidla se uplatní v případech, kdy Banka přijímá a předává pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů (např. při obstarávání nákupu či prodeje příslušných investičních nástrojů), případně provádí pokyny týkající se investičních nástrojů na účet klienta Banky (dále jen Klient ), a to za dále uvedených podmínek. Pravidla dále stanoví některé podmínky pro zpracování pokynů Klienta. II. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ POKYNŮ Nestanoví-li Smlouva mezi Bankou a Klientem jinak, mohou být pokyny Bance podávány následujícími distribučními kanály: písemně doručením pokynu na příslušnou doručovací adresu Banky uvedenou ve Smlouvě; osobně na příslušné Provozovně Banky (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. Banka je oprávněna požadovat pro určitý druh pokynů vyhotovení určitého formuláře, v takovém případě je Klient povinen podávat písemné pokyny na příslušném formuláři. Banka je dále oprávněna stanovit, že určité pokyny mohou být podány pouze určitým způsobem komunikace (např. písemně v Provozovně) anebo ohledně poskytnutí příslušné investiční služby nebo produktu Klientovi musí být uzavřena zvláštní Smlouva. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 2

3 Pokyn musí obsahovat veškeré náležitosti požadované Bankou. Pokyn je závazný okamžikem jeho řádného přijetí Bankou. Nestanoví-li Smlouva jinak, pro zpracování v ten samý Pracovní den musí být pokyn přijat nejpozději: V případě fyzických osob nepodnikatelů a v případě písemných pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 10:00 hodin středoevropského času příslušného Pracovního dne a v případě nákupu strukturovaného dluhopisu na primárním trhu do 17:00 hodin posledního Pracovního dne příslušného upisovacího období; V případě telefonických pokynů právnických osob a fyzických osob podnikatelů do 17:00 středoevropského času příslušného Pracovního dne. Banka ověřuje totožnost Klienta při zadávání pokynů způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy nebo způsobem dohodnutým s Klientem. Pokud jménem Klienta jedná osoba, které Klient udělil plnou moc či jiné zmocnění k zastupování Klienta vůči Bance, je Banka oprávněna požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie plné moci ve formě a obsahu přijatelném pro Banku, a to s úředně ověřenými podpisy Klienta. V případě, že Klient nezajistí dohodnutým způsobem dostatek peněžních prostředků nebo investičních nástrojů k provedení pokynu a/nebo pokyn nebude obsahovat požadované náležitosti, je Banka oprávněna takový pokyn neprovést a neponese odpovědnost za následky takového neprovedení pro Klienta. V případě, že je to k provedení pokynu a vypořádání obchodu uzavřeného na základě pokynu nezbytné, je Banka oprávněna provést konverzi peněžních prostředků převáděných při vypořádání příslušného obchodu, a to při použití příslušných měnových kurzů, které Banka uveřejňuje a které jsou platné v okamžik příslušné konverze. Klient je povinen uhradit Bance náklady spojené s takovou konverzí. Během zpracování pokynu může Klient získat informace o aktuálním stavu pokynu telefonicky prostřednictvím služby CitiPhone nebo elektronicky prostřednictvím služby Citibank Online (platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele); telefonicky prostřednictvím telefonátu na příslušná čísla uvedená ve Smlouvě (platí pouze pro právnické osoby a fyzických osob podnikatele); anebo jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. V souladu s příslušnými právními předpisy bude Banka poskytovat Klientovi informace o provedeném pokynu v písemné formě a/nebo příslušnou elektronickou komunikací (bude-li tak s Klientem sjednáno), a to zpravidla následující pracovní den po provedení pokynu, případně následující pracovní den po doručení příslušného potvrzení Bance, pokud poskytnutí příslušné informace Klientovi závisí na potvrzení třetí strany Bance (bude-li to relevantní). O neprovedení či případném zpoždění vypořádání pokynů a jejich důvodech je Banka povinna Klienta bezodkladně informovat, a to zejména oznámením učiněným prostřednictvím služby Citibank Online, elektronickou zprávou zaslanou na Klientovu ovou adresu anebo jiným způsobem dohodnutým mezi Klientem a Bankou. III. DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK Banka provádí pokyny za nejlepších podmínek způsobem stanoveným v těchto Pravidlech, přičemž tyto mají zajistit dosažení nejlepšího možného výsledku pro Klienta v rámci příslušné PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 3

4 investiční služby (při zohlednění všech příslušných faktorů, zejména zařazení Klienta do příslušné zákaznické kategorie, povahy příslušného pokynu, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem příslušného pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze příslušný pokyn nasměrovat), a to na trvalé, resp. pravidelné bázi. Jednáním podle Pravidel má být dosaženo nejlepšího možného výsledku s ohledem na všechny pokyny ohledně jakéhokoliv investičního nástroje, jež budou Bankou prováděny pro Klienty. Banka je povinna jednat v souladu s Pravidly a průběžně přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost Pravidel a, bude-li to nutné, upravit podmínky Pravidel způsobem zajišťující nejlepší možné výsledky pro Klienta při provádění pokynů. Provádění pokynů za nejlepších podmínek znamená, že takové pokyny budou prováděny v souladu s Právními předpisy a Pravidly. Dosažení nejlepšího výsledku ve smyslu Pravidel však nutně neznamená, že tohoto výsledku musí být dosaženo vždy ve vztahu ke každému jednotlivému pokynu, resp. že nemohlo být s ohledem na konkrétní pokyn dosaženo lepší ceny či jiných podmínek za určitých okolností. V rámci zajištění nejlepšího možného výsledku zohledňuje Banka zejména tyto faktory: cenu, kterou lze dosáhnout na příslušném převodním místě, náklady (včetně účtovaných poplatků), rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu (likvidita), objem požadovaného obchodu, podmínky pro vypořádání, povahu a typ pokynu, druh a charakteristiku investičního nástroje, kterého se pokyn týká, charakteristiku možného převodního místa, jiné relevantní faktory mající význam pro provedení pokynů Klienta za nejlepších podmínek. Relativní důležitost výše uvedených faktorů bude posouzena Bankou v rámci jejích obvyklých obchodních podmínek a postupů, resp. zkušeností ve světle dostupných informací a podmínek na příslušném trhu, přičemž tyto budou dále posouzeny s přihlédnutím k následujícím kritériím: povahy pokynu Klienta, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem pokynu Klienta, povahy převodního místa, na nějž lze pokyn Klienta nasměrovat. V případě pokynu Klienta, který není profesionálním zákazníkem, provedení pokynu za nejlepších podmínek se určí z hlediska celkového plnění, které se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy Klienta přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případných dalších poplatků placeným třetím stranám, které se účastní na provedení pokynu. Pokyn může být rovněž v některých případech proveden třetí stranou a/nebo jeho provedení může být zprostředkováno třetí stranou, a to zpravidla jinou společností ze skupiny Citibank, tzn. společností Citigroup Inc. nebo jakoukoliv osobou, která je přímo či nepřímo společností Citigroup Inc. ovládána (dále jen Skupina Citibank ) nebo jiným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem). V těchto případech Banka má povinnost zajistit, aby (i) taková PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 4

5 třetí strana postupovala v souladu s Pravidly či jinými pravidly provádění pokynů za nejlepších podmínek, které bude Banka považovat za rozumně přijatelné a/nebo (ii) taková třetí strana byla Bankou posouzena a určena jako osoba, která provede příslušný pokyn za nejlepších možných podmínek. Pokud Banka využívá k provedení pokynů třetích stran, patří mezi nejvyužívanější třetí strany společnosti Citibank N.A., London Branch a Citigroup Global Markets Limited. IV. ZVLÁŠTNÍ PŘÍKAZ V případech, kdy Banka přijme zvláštní příkaz Klienta s ohledem na provedení daného pokynu, bude se tímto příkazem řídit. To však může bránit Bance v provedení pokynu podle Pravidel a v takovém případě Banka neponese odpovědnost za jednání podle Pravidel, avšak to výhradně v rozsahu, v němž přijme a bude jednat v souladu s daným příkazem Klienta. To znamená, že tato Pravidla budou s ohledem na daný pokyn uplatněna na příslušné faktory (jak jsou popsány výše v části III. těchto Pravidel) pouze v rozsahu, v jakém nejsou dotčeny zvláštním příkazem Klienta. Příklady: Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní převodní místo, na kterém má být pokyn proveden, nebude Banka odpovídat za výběr příslušného převodního místa pro provedení pokynu podle Pravidel a provede pokyn v převodním místě určeném Klientem (je-li v takovém místě provedení takového pokynu možné); Pokud Klient zvláštním příkazem určí konkrétní čas či lhůtu pro provedení pokynu, Banka v příslušný čas či lhůtě provede takový pokyn za nejlepších podmínek, které jsou k dispozici v příslušný okamžik, avšak nebude odpovídat za načasování provedení pokynu či jiné dopady na cenu či jiné faktory dotčené příslušným zvláštním příkazem. V. VÝBĚR PŘEVODNÍHO MÍSTA Převodní místo znamená v těchto Pravidlech místo k provedení pokynu (regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, systematického internalizátora, tvůrce trhu či jiného poskytovatele likvidity anebo osoby provádějící obdobnou činnost). Pokud nebude s Klientem dohodnuto jinak, Banka bude směřovat příslušné pokyny Klienta na příslušná převodní místa. Obecně se převodními místy rozumí příslušné regulované trhy (včetně primárních trhů daného investičního nástroje) v příslušné zemi či příslušné mnohostranné obchodní systémy, resp. poskytovatelé likvidity ohledně daného investičního nástroje (včetně příslušné investiční společnosti, příp. příslušné osoby pověřené fondem kolektivního investování k příslušné činnosti), OTC či jiný trh s příslušnou likviditou a podmínkami. Detaily ohledně konkrétních převodních míst ve vztahu k příslušnému investičnímu nástroji budou sděleny Klientovi na jeho žádost. Banka je členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP ) a veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry vypořádává prostřednictvím CDCP, neníli dále uvedeno jinak. Banka je dále přímým účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 5

6 provozovaném Českou národní bankou (dále jen SKD ) a veškeré transakce s tuzemskými státními krátkodobými dluhopisy Banka vypořádává v souladu s pravidly SKD. Veškeré transakce s tuzemskými zaknihovanými cennými papíry kolektivního investování vypořádává Banka prostřednictvím příslušných obhospodařovatelů investičních fondů, tzn. příslušným zápisem na příslušném majetkovém účtu v samostatné evidenci investičních nástrojů (tuzemských zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování) a případně v evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Banka vypořádává uskutečněné obchody se zahraničními cennými papíry prostřednictvím zahraničního systému Clearstream provozovaném společností Deutsche Börse AG. Detailní informace o způsobu vypořádání v jednotlivých vypořádacích systémech závisí zejména na druhu vypořádávaného investičního nástroje. Na žádost Klienta o informace, jakým způsobem dochází k vypořádání jeho investičního nástroje, poskytne Banka Klientovi podrobnější informace (např. o okamžiku neodvolatelnosti zúčtování apod.). V případě, že pokyn Klienta má být proveden na konkrétním regulovaném trhu či vícestranném obchodním systému, bude daný pokyn proveden společností ze Skupiny Citibank nebo jinou osobou, která je oprávněným poskytovatelem příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerem), a která je členem daného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému. Tím nejsou dotčeny povinnosti Banky při provádění pokynů třetí stranou (jak jsou popsány v části III. těchto Pravidel). Mezi kritéria, jež mají dopad na výběr převodního místa pro daný pokyn Klienta, patří s ohledem na jednotlivé investiční nástroje následující: obecně dostupné ceny, míra likvidity, relativní volatilita na trhu, rychlost provedení, náklady provedení, úvěruschopnost protistran na daném místě či centrální protistrany (je-li to relevantní), kvalita a náklady zúčtování a vypořádání. Na některých trzích může volatilita cen znamenat, že časový faktor je ten nejdůležitější, zatímco na jiných trzích s nízkou likviditou může samotný fakt provedení pokynu představovat provedení za nejlepších podmínek. V jiných případech může být výběr místa k provedení pokynů významně omezen z důvodu povahy pokynu či druhu investičního nástroje anebo zvláštního příkazu Klienta. Kupříkladu, pokud jsou dané investiční nástroje méně likvidní, existuje omezený počet či pouze jediné místo pro provedení daného pokynu (platí např. pro některé strukturované dluhopisy v nabídce Banky). V některých případech, kdy bude mít Banka k dispozici více srovnatelných míst k provedení pokynů, může Banka pro účely výběru převodních míst dle těchto Pravidel a posuzování výsledků pro Klienta, kterých by bylo dosaženo provedením pokynu v každém z daných převodních míst, vzít v potaz pouze vlastní provize a náklady na provedení pokynu na jednotlivých převodních místech. Banka bude pravidelně, minimálně na roční bázi, posuzovat a porovnávat převodní místa k provedení pokynů používaná Bankou pro účely stanovené v těchto Pravidlech. V případě nutnosti učiní nezbytné změny v těchto Pravidlech. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 6

7 VI. ZPŮSOBY PROVEDENÍ POKYNU Nestanoví-li zvláštní příkaz Klienta (jak je popsáno v části IV. Pravidel) jinak, bude Banka provádět pokyny jedním z následujících způsobů či jejich kombinací (další podrobnosti jsou uvedeny v části X. Pravidel): (a) Mimo regulovaný trh či vícestranný obchodní systém, a to samostatně či prostřednictvím třetí strany: pokyn bude proveden spárováním s pokynem jiného zákazníka; Banka či příslušná třetí strana (např. broker), vystupující jako převodní místo, sama provede příslušný pokyn (včetně toho, že Banka investiční nástroj prodá či koupí do svého vlastního majetku); pokyn bude proveden u jiné třetí strany (např. broker, tvůrce trhu či jiný poskytovatel likvidity). (b) Přímo na regulovaném trhu, u systematického internalizátora či v mnohostranném obchodním systému anebo tam, kde není Banka či třetí strana přímo členem příslušného regulovaného trhu či vícestranného obchodního systému, prostřednictvím vybraného účastníka daného trhu či systému, s nímž Banka či třetí strana uzavřela odpovídající dohodu ohledně provádění pokynů na daném trhu či systému. Banka je oprávněna jakýkoliv pokyn Klienta předat k provedení třetí osobě, to zejména jiné společnosti ze Skupiny Citibank nebo jinému poskytovateli příslušné investiční služby či činnosti (např. brokerovi). VII. KONTAKTNÍ ÚDAJE V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně těchto Pravidel či jednání Banky v souladu s nimi se Klienti mohou obrátit na Banku prostřednictvím následujících kontaktů: Pro účely poskytování investičních služeb fyzickým osobám nepodnikatelům: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení investičních produktů (GCG Investment Management) Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: pro účely poskytování investičních služeb právnickým osobám (s výjimkou investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry): Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení Treasury Marketing Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 7

8 Tel: pro účely poskytování investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb právnickým osobám a obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry pro právnické osoby: Citibank Europe plc, organizační složka Oddělení SFS Operations Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ Internetová stránka: Tel: Klient je oprávněn s Bankou komunikovat v českém jazyce. Banka se muže v jednotlivých případech domluvit i na komunikaci v anglickém jazyce. V těchto jazycích bude Banka rovněž sdělovat příslušné informace či uzavírat dohody či smlouvy s Klientem. VIII. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRAVIDEL Banka bude průběžně vyhodnocovat účinnost Pravidel, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetích stran a zjištěné nedostatky odstraní bez zbytečného odkladu. IX. PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVIDEL Banka bude přezkoumávat ustanovení těchto Pravidel na pravidelné bázi (nejméně však jednou ročně) a dále neprodleně poté, co dojde k významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro Klienta. Banka uveřejnění upozornění na změny podmínek majících vliv na provádění pokynů či tato Pravidla. X. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ OBECNĚ Banka zpracovává pokyny Klienta ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Za tímto účelem Banka stanovila pravidla pro: neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů; zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem Klienta; řádné vypořádání pokynu, pokud Banka takové vypořádání zajišťuje; neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny Banky na vlastní účet (viz. též níže v části XI. Pravidel). PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 8

9 Podrobnosti stanoví zvláštní Smlouva mezi Bankou a Klientem, případně budou sděleny Klientovi jinou vhodnou formou v souladu s příslušnou zvláštní Smlouvou. Další informace sdělí Banka Klientovi na jeho žádost. XI. SDRUŽOVÁNÍ POKYNŮ Banka je oprávněna sdružovat pokyny (tzn. provést pokyn Klienta společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného zákazníka), jestliže: (a) (b) (c) (d) není pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro zákazníky, jejichž pokyny mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení; Klient, jehož pokyn má být sdružen, byl informován, že sdružení tohoto pokynu pro něj může být méně výhodné než jeho samostatné provedení, pokud taková situace může nastat; rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu uskuteční v souladu s příslušným vnitřním předpisem Banky; a rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu nepoškodí žádného dalšího zákazníka. Pokud byl sdružený pokyn Klienta a obchod na vlastní účet proveden pouze částečně, Banka přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu přednostně Klientovi, ledaže je Banka schopna doložit, že sdružený pokyn se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých pokynů, nebo by se neuskutečnil vůbec. Pokud Banka doloží dané skutečnosti, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého pokynu poměrně. Pro výpočet rozvrhu plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu Banka používá následující algoritmus: (i) Cenné papíry kolektivního investování a zaknihované cenné papíry kolektivního investování: Rozdělení příslušného počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování je prováděno automaticky v systému, bez jakýchkoliv preferencí jednotlivých zákazníků. Při zpracování systém automaticky rozděluje počty cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování v závislosti na aktuální hodnotě cenného papíru kolektivního investování resp. zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování (tzv. čistá hodnota jmění - NAV). Maximální rozdíl počtu kusů cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování může být 0,001 kusů na jednu souhrnnou objednávku k vypořádání (tj. 0,10 % z hodnoty NAV). Systém bere v úvahu celkovou investovanou částku a celkový počet cenných papírů kolektivního investování a zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování k příslušnému dni. Pro všechny zahraniční i tuzemské investiční fondy používá systém stejný proces. Dle současného nastavení systém zaokrouhluje pro jednotlivé investiční fondy veškeré výpočty na tři desetinná místa. V případě, že mezi potvrzením obchodu od příslušného investičního fondu nebo jeho obhospodařovatele a klientskými pokyny (objednávkami) dojde k rozdílům, pak: pokud je rozdíl vyšší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, Banka provede kontrolu na úrovních jednotlivých pokynů. Pokud je rozdíl na jeden pokyn vyšší než 5,- Kč (nebo PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 9

10 ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude příslušná částka přeúčtována Klientovi. Pokud je rozdíl na jeden pokyn roven nebo nižší než 5,-Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně), bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky; pokud je rozdíl roven nebo nižší než 5,- Kč (nebo ekvivalent této částky v zahraniční měně) u jednoho investičního fondu v jeden den, bude částka přeúčtována na vrub nebo ve prospěch vnitřního účtu Banky. (ii) Strukturované dluhopisy Při zpracování systém automaticky rozděluje počty upsaných strukturovaných dluhopisů dle stanovené nominální hodnoty příslušného strukturovaného dluhopisu, a to následovně: Počet kusů cenných papíru je roven podílu částky investované Klientem a jmenovité (nominální) hodnoty strukturovaného dluhopisu. V případě strukturovaných dluhopisů zpravidla nedochází k žádným rozdílům mezi souhrnnou hodnotou objednávky a jednotlivými pokyny zákazníků, jelikož jmenovitá (nominální) hodnota strukturovaného dluhopisu je vyjadřována v celých číslech a je tedy dělitelná na celá čísla. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je účinný pouze ve vztahu k obchodní činnosti Banky v České republice. Informace v tomto dokumentu, (i) které nejsou určeny Klientovi osobně, (ii) jejichž poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou mezi sebou Banka a Klient zavedli nebo rozhodli zavést a (iii) pokud má Klient kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, a informace o jejich změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou Banka Klientovi poskytuje, bude Banka poskytovat Klientovi způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na Internetové stránce v části Užitečné dokumenty/investice. PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Strana 10

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod A. Správní

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce.

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce. Smlouva o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 269 odst.

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ... 4 3. FORMÁT HLAVIČKY

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 15. září 2012 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program výhod

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost J&T Banka, a. s., (dále jen Banka nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen ATLANTIK FT nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. května 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V.

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK V Praze dne 1. listopadu 2012 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Trhy, na kterých společnost realizuje pokyny zákazníků 3. Pokyny 4. Strategie plnění pokynu

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více