Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013"

Transkript

1 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

2 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 2 Obsah Shrnutí ZISIF - východiska Systematika právní úpravy Typologie fondů Rozšíření právních forem fondů Subjekty upravené v ZISIF Varianty obhospodařování fondů Daňový režim investičních fondů Závěrem...8 Shrnutí 19. srpna byl vyhlášen nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF"). 1 ZISIF dopadá na mnohem širší okruh subjektů než předchozí úprava v zákonu o kolektivním investování ("ZKI"). 2 Vedle regulace fondů shromažďujících peněžní prostředky od veřejnosti, reguluje také jakékoliv shromažďování prostředků od dvou a více investorů, kde návratnost investice či zisk investora je, byť jen částečně, závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly investovány. ZISIF dopadá též na nabízení zahraničních fondů ze zemí mimo EU v České republice, včetně private placementu. ných pokynů ESMA a dalšími metodickými materiály ESMA a ČNB. ZISIF dopadá obecně na správu majetku realizovanou prostřednictvím specifických investičních entit. Primárně reguluje tzv. investiční fondy a jejich správce, nicméně dopadá i na další formy správy majetku investorů, který je investován na základě určené strategie. ZISIF tak potenciálně může dopadnout i na některé správce svěřeneckých fondů. Takový správce musí plnit určité požadavky, byť jen v omezeném rozsahu (mj. zápis do seznamu u ČNB, informační povinnosti). ZISIF zakazuje jiné formy správy majetku, jehož správci nemají příslušné povolení či nejsou zapsáni v seznamu ČNB. Pojem investičního fondu je nově používán jako obecná kategorie pro všechny druhy fondů, bez ohledu na jejich právní formu. Další členění zahrnuje fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, podle toho zda shromažďují prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů. U fondů kolektivního investování je zachována dualita standardních fondů (režim UCITS) a fondů speciálních (režim AIFMD). ZISIF zvyšuje flexibilitu podmínek pro zakládání fondů, když připouští širokou paletu právních forem fondů včetně svěřenského fondu, komanditní společnosti či akciové společnosti s variabilním kapitálem (SICAV). Výjimky z režimu ZISIF se uplatní pro holdingové společnosti či společnosti, které se věnují primárně výrobní či obchodní činnosti, nikoliv investování či akvizicím jiných společností. Mimo působnost jsou též fondy rodinného majetku (family offices). ZISIF upravuje fondy a další subjekty, které fondy obhospodařují a administrují, resp. vykonávají další specifické činnosti, jejich postavení, základní povinnosti a dohled nad jejich dodržováním. Navazující nařízení vlády upravují podmínky pro činnost pro investování jednotlivých typů fondů a sdělení klíčových informací. Podrobnější pravidla činnosti obhospodařovatelů a dalších subjektů stanoví jednak prováděcí vyhlášky, jednak přímo závazná nařízení Komise. Režim fondů EuVECA (evropských fondů rizikového kapitálu) a EuSEF (evropských fondů sociálního podnikání) upravují nařízení EuVECA a EuSEF a navazující prováděcí nařízení. To vše je doprovázeno řadou obec- 1 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 2 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Zákon přebírá řadu institutů ze zemí s rozvinutým fondovým sektorem. Klíčové je zavedení administrátora, což by u speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů mělo významně usnadnit zřízení obhospodařovatele těchto fondů, který k administraci fondů může využít služeb externího administrátora. Novinkou je též promotér, jakožto osoba, která iniciuje založení investičního fondu a určuje jeho obhospodařovatele či depozitáře, či institut hlavního podpůrce (prime broker), který mj. poskytuje finanční služby související s podporou financování fondu. Daňový režim investičních fondů bude upraven v rámci novelizace daňových předpisů související s rekodifikací soukromého práva. Navrhuje se zisk základního investičního fondu licencovaného podle ZISIF zdanit sazbou 5 %. Výplata podílů na zisku fondu po zdanění investorům by měla být od daně osvobozena. Nový daňový režim je projednáván v Senátu, schválení se očekává počátkem září.

3 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 3 1. ZISIF - východiska ZISIF nabyl účinnosti dnem vyhlášení tj. 19. srpna. Vychází zejména ze směrnic UCITS 3 a AIFMD 4 a zohledňuje také nařízení EuVECA 5 a EuSEF 6. Vedle reakce na evropské předpisy je však hlavním cílem nové právní úpravy vytvořit v České republice moderní právní prostředí pro činnost fondů, jejich obhospodařovatelů a poskytovatelů dalších služeb, které by napomohlo rozvoji lokálního fondového byznysu. ZISIF proto bere v potaz zkušenosti zemí s rozvinutým fondovým sektorem, jako je Lucembursko či Irsko. To se promítá např. do vytvoření funkce administrátora fondů či do rozšíření přípustných právních forem a investičních strategií speciálních fondů tak, aby bylo možné vytvořit infrastrukturu pro fondy, jako je tomu ve významných zahraničních fondových centrech. ZISIF dopadá na mnohem širší okruh subjektů než ZKI, který nahrazuje. V důsledku směrnice AIFMD budou podrobeny nové regulaci všechny entity oprávněné shromažďovat prostředky od alespoň dvou investorů s omezenými výjimkami, které se uplatní např. pro holdingové společnosti či společnosti, které se věnují primárně výrobní či obchodní činnosti, nikoliv investování či akvizicím jiných společností. Mimo působnost jsou též fondy rodinného majetku (family offices). Nová regulace bude rovněž dopadat i na fondy s domicilem mimo EU, resp. jejich obhospodařovatele, které by byly aktivně nabízeny investorům na území České republiky, včetně případů neveřejné nabídky (private placement). Samostatné investování tuzemců do fondů mimo EU regulaci nepodléhá za předpokladu, že obhospodařovatel fondu aktivně možnost investic do fondu v České republice nenabízí. obhospodařovatel fondu, investiční společnost, depozitář investičního fondu, hlavní podpůrce, administrátor, a podmínky pro jejich činnost. Dále vymezuje investiční fondy a jejich jednotlivé typy, a specifické otázky jejich právních forem. Dále upravuje podmínky pro nabízení investic do investičních fondů, strukturu podřízených a řídících fondů či problematiku fúzí a jiných přeměn fondů. V závěrečné části upravuje ZISIF licenční a schvalovací řízení a dohled ČNB. Novinkou u fondů kvalifikovaných investorů je za určitých podmínek nižší intenzita dohledu než u fondů kolektivního investování. Nařízení vlády a vyhlášky ČNB Nařízení vlády 7 upravuje zejména skladbu majetku pro jednotlivé typy fondů a pravidla pro jejich investování, techniky k obhospodařování jednotlivých typů fondů, snižování rizik a jejich měření. Další nařízení vlády 8 upravuje sdělení klíčových informací u speciálních fondů. Nově vydané vyhlášky ČNB 9 upravují podrobnosti některých pravidel ZISIF, která upřesní požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele a administrátora investičního fondu, podmínky činnosti depozitáře standardního fondu, statut fondu kolektivního investování či náležitosti žádostí. Předpisy EU Vedle transponovaných směrnic UCITS a AIFMD dotváří unijní právní rámec pro fondy nařízení upravující specifické typy fondů, tzv. EuSEF a EuVECA. Nezanedbatelná část nové právní úpravy je obsažena v prováděcích nařízeních ke směrnici UCITS a ke směrnici AIFMD, především rozsáhlé nařízení k obecným podmínkám činnosti podle AIFMD 10 ("PN-AIFMD"). Na tyto 2. Systematika právní úpravy ZISIF ZISIF v úvodní části vymezuje subjekty podnikající v sektoru fondového byznysu, jimiž jsou 3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. 4 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání. 7 Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. 8 Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě. 9 Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Vyhláška č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování a odůvodnění k této vyhlášce, Vyhláška č. 247/2013 Sb. (pdf, 364 kb), o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance. 10 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, ze dne 19. prosince 2013, kterým se doplňuje

4 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 4 předpisy navazují obecné pokyny ESMA a další metodické materiály ESMA Typologie fondů ZISIF dopadá obecně na správu majetku realizovanou prostřednictvím specifických investičních entit. Pojem investičního fondu (dále též "IF") je nově používán jako obecná kategorie pro všechny druhy fondů, bez ohledu na právní formu. ZISIF rozděluje na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, podle toho zda mohou být nabízeny veřejnosti či nikoliv. To má význam pro stanovení některých povinností, dohledu ČNB, a také pro úpravu některých specifických požadavků v případě fondů kolektivního investování. Hlavním důvodem tohoto dělení jsou rozdílné regulatorní požadavky s ohledem na ochranu nekvalifikovaných investorů. Fondy kolektivního investování Základním definičním znakem fondů kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti a jejich společné investování, tj. provozování kolektivního investování. Fond kolektivního investování může mít právní formu podílového fondu nebo akciové společnosti s variabilním kapitálem. Vklady investorů do fondů kolektivního investování mohou být pouze peněžité. Z hlediska investiční strategie se fondy kolektivního investování dále člení na (i) standardní fondy, které vyhovují požadavkům směrnice UCITS a (ii) speciální fondy, v režimu AIFMD. Speciální fondy se z hlediska překročení rozhodného limitu jejich obhospodařovatelem dále člení na nadlimitní AIF a podlimitní AIF, 12 přičemž pro nadlimitní fondy stanoví ZISIF a PN-AIFMD dodatečné povinnosti mj. při zveřejňování informací a nabízení. Nařízení vlády ve vztahu k jednotlivým typům fondů kolektivního investování (standardní fondy, fondy peněžního trhu, ETF, speciální fondy či nemovitostní fondy) stanoví přípustná aktiva, limity a techniky obhospodařování. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled. 11 Seznam právních předpisů je dostupný na webu ČNB v sekci Elektronická knihovna ZISIF - Právní předpisy 12 Jedná se o limit stanovený v AIFMD pro objem majetku ve správě obhospodařovatele, který činí 500 mil. EUR, pokud není využíván pákový efekt, a 100 mil. EUR, je-li pákový efekt využíván. Pákový efekt se stanoví na úrovni fondu a zahrnuje jakékoliv využití derivátů, půjček, úvěrů atp. Fondy kvalifikovaných investorů Činnost fondu kvalifikovaných investorů spočívá ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věci od více kvalifikovaných investorů a provádění společného investování těchto prostředků. Tj. nejde o shromažďování prostředků od veřejnosti. Vymezení kvalifikovaných investorů vychází z definice profesionálních zákazníků podle MiFID (ZPKT). Pro osoby, které nejsou profesionálními zákazníky a které učiní písemné prohlášení o srozumění s riziky investic do FKVI, se zvyšuje minimální limit investice na ekvivalent EUR. Více investory se zde rozumí alespoň 2, přičemž je možné, aby investor byl pouze jeden, fond však musí umožňovat shromažďování prostředků také od dalších investorů. Podmínka více investorů je splněna také v případě, kdy jediný investor investuje prostředky dalších osob v jejich prospěch (např. pojišťovna), nebo jde o mezinárodní instituce či stát (např. investiční fond pro podporu malých a středních podnikatelů zřízený státem). Pro fondy kvalifikovaných investorů zákon připouští širokou škálu právních forem, a to podílový fond, svěřenský fond, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost s variabilním kapitálem, evropskou společnost nebo družstvo. FKVI podléhají jen v omezeném rozsahu regulaci investiční strategie vyjma otázek využívání pákového efektu, postupu při ovládnutí jiné obchodní společnosti či využívání derivátů. 13 Nařízení vlády zakotvuje obecné požadavky na minimální úroveň diverzifikace a některé otázky investování, využívání derivátů a repooperací. Vždy je však nezbytné podrobné určení investiční strategie ve statutu fondu. Vklady investorů do fondů kvalifikovaných investorů mohou být v zásadě jak peněžité, tak nepeněžité. Novinkou je také možnost FKVI vydat dluhopisy. Mezi fondy kvalifikovaných investorů spadají též fondy EuVECA a EuSEF. Jsou určeny pouze pro profesionální investory, kteří investují minimálně EUR. Fondy EuVECA investují min. 70 % majetku do malých a středních podniků a fondy EuSEF investují min. 70 % majetku do tzv. sociálních podniků, které jsou malými a středními podniky a mají sociálně prospěšný účel (např. zaměstnávají zdravotně 13 Mj. povinnosti stanovené Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.

5 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 5 postižené či jinak obtížně zaměstnatelné osoby). Nabízení fondů ZISIF upravuje jak nabízení IF tuzemských a IF z EU, tak i nabízení obdobných fondů ze třetích zemí mimo EU. Na rozdíl od ZKI umožňuje ZISIF také veřejné nabízení fondů kvalifikovaných investorů, včetně fondů EuVECA a EuSEF, nicméně investorem či obmyšleným takového fondu se však může stát jen kvalifikovaný investor. Umožněním veřejné nabídky fondů EuVECA a EuSEF český zákonodárce využil možností ponechaných členským státům. 4. Rozšíření právních forem fondů Zásadní změnou je rozšíření přípustných právních forem investičních fondů. Velkou novinkou je právní forma akciové společnosti s proměnlivým kapitálem (SICAV). Speciální úpravu některých právních forem bude možno aplikovat až po nabytí účinnosti NOZ 14 a ZOK 15 (např. komanditní společnost na investiční listy nebo svěřenský fond). Již existující právní formy lze využít již od nabytí účinnosti ZISIF, např. společnost s ručením omezeným, družstvo nebo komanditní společnost. Akciová společnost s proměnlivým kapitálem Akciová společnost s proměnlivým kapitálem vydává jednak zakladatelské akcie, jednak speciální akcie investiční, se kterými se pojí právo na jejich odkoupení na žádost vlastníka. K proměnám základního kapitálu dochází automaticky při vydávání a odkupování investičních akcií. Investiční akcie odkoupením zanikají. Akciová společnost s proměnným kapitálem tak naplňuje znaky tzv. otevřeného fondu, protože umožňuje dostatečnou likviditu investic. Akciová společnost s proměnným kapitálem může tvořit tzv. podfondy, tj. účetně oddělené soubory majetku, v jejichž rámci je možné realizovat různé investiční strategie. Vyčlenění majetku do podfondů má význam např. při insolvenci fondu. Údaj o tom, zda společnost může vytvářet podfondy se zapisuje do obchodního rejstříku. Každý podfond musí mít statut a sdělení klíčových informací. Konstrukce podfondů umožňuje mj. investorům přesouvat své investice mezi podfondy v rámci jedné společnosti, tedy s nižšími nebo žádnými poplatky, a měnit tím např. strategii svého 14 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 15 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích investování. Pro podfondy neplatí požadavky na minimální kapitál. SICAV tedy může zavést podfondy s investiční strategií, pro kterou by nebylo možné získat investice ve výších požadovaných pro běžné IF. Tato úprava je vysoce liberální, když ZISIF u podfondů ani nepožaduje jejich zápis do seznamu ČNB, a může představovat flexibilnější alternativu k provozování podílových fondů. Svěřenský fond Podstata svěřenského fondu (obdoba anglosaského trustu) tkví v tom, že zakladatelé svěří část svého majetku správci, který k tomuto majetku vykonává vlastnická práva, majetek spravuje a investuje. Nad rámec obecné úpravy v NOZ stanoví ZISIF některá specifika pro svěřenské fondy, které jsou IF. Správcem IF ve formě svěřenského fondu bude vždy investiční společnost. Za podmínek stanovených v ZISIF investiční společnost může být také správcem svěřenských fondů, které nejsou IF. Komanditní společnost a komanditní společnost na investiční listy IF může mít formu běžné komanditní společnosti podle ZOK nebo komanditní společnosti na investiční listy speciálně upravené v ZISIF. Jde o obdobu zahraničních limited liability partnership využívaných zejména pro fondy private equity a venture kapitálu. Investiční list je obdobný kmenovému listu vydávanému společností s ručením omezeným, je to cenný papír na řad, lze jej vydat pouze v listinné podobě a jeho převoditelnost je ze zákona neomezitelná. 5. Subjekty upravené v ZISIF ZISIF nastavuje standardní strukturu subjektů poskytujících služby ve fondovém sektoru, obvyklou v zemích s vyspělým fondovým trhem. Mj. rozlišuje činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů, zavádí institut promotéra a hlavního podpůrce (prime brokera). Obhospodařovatel Obhospodařování představuje správu majetku IF, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik souvisejících s tímto investováním. Pro obhospodařování IF je nezbytné povolení ČNB. Obhospodařovatelem může být jen investiční společnost, zahraniční investiční společnost nebo samosprávný investiční fond s právní osobností (subjektivitou). Samosprávné investiční fondy však nemohou obhospodařovat jiné investiční fondy. Pokud obhospodařovatel nepřekročí rozhodný limit majetku ve správě,

6 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 6 ZISIF pro něj stanoví výrazně liberálnější režim. Vedle tohoto je možné získat speciální povolení investiční společnosti podle nařízení EuVECA a EuSEF pro účely obhospodařování fondů Eu- VECA a EuSEF. ZISIF upravuje také správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Jedná se o správu peněz nebo penězi ocenitelných věcí shromážděných od investorů za účelem jejich společného investování podle určené investiční strategie. ZISIF stanoví povinnost takovému správci požádat o zápis do seznamu správců u ČNB. Následně má správce vůči ČNB určité informační povinnosti, nicméně jinak nepodléhá dohledu ČNB. Tyto povinnosti mohou dopadat i na některé správce svěřeneckých fondů podle NOZ. ZISIF výslovně zakazuje jiné způsoby správy peněz nebo penězi ocenitelných věcí shromážděných od veřejnosti, pokud by návratnost investice nebo zisk investora měly být, byť jen částečně, závislé na hodnotě nebo výnosu majetku, do nějž byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány. Mezi základní povinnosti obhospodařovatelů řadí ZISIF jednání s odbornou péčí, kvalifikované, čestné a spravedlivé, v nejlepším zájmu investorů a obmyšlených. Podrobně upravuje požadavky na obezřetný výkon činnosti, řídící a kontrolní systém a taktéž pravidla jednání. Oproti předchozí úpravě dochází také k rozšíření pravidel pro outsourcing a subdelegaci. Administrátor ZISIF nově upravuje administraci investičního fondu, která je standardní samostatnou službou standardně poskytovanou v zemích s rozvinutým fondovým sektorem. Obsahem administrace je mj. o vedení účetnictví, právní služby, plnění daňových povinností, komunikaci s investory, vedení evidencí cenných papírů investičního fondu a dalších povinných evidencí, uveřejňování informací či plnění informačních povinností vůči ČNB. U standardních fondů je administrátorem fondu přímo obhospodařovatel. U speciálních fondů kolektivního investování a u fondů kvalifikovaných investorů bude možné, aby administraci prováděla osoba odlišná od obhospodařovatele. Nejedná se o delegaci činností obhospodařovatele, ale osoba uvedená ve statutu jako administrátor je za administraci plně odpovědná. Vedle toho se může uplatnit varianta outsourcingu, kdy ve statutu fondu bude jako administrátor zapsán obhospodařovatel, který administraci fondu deleguje na jinou osobu. Potom však bude za administraci fondu odpovídat obhospodařovatel. Depozitář Samotná funkce depozitáře nedoznává v nové úpravě principiálních změn. Nicméně se zpřísňují podmínky pro výkon činnosti depozitáře, mj. specifikace plnění povinností depozitáře postupovat s odbornou péčí. Výkon činnosti depozitáře je neslučitelný s činností obhospodařovatele fondu. Pokud jsou však zavedena dostatečná opatření k oddělení činnosti a předcházení střetu zájmů, může depozitář vykonávat pro investiční fond také činnost administrátora, hlavního podpůrce anebo zajišťovat oceňování a vykonávat některé další činnosti. Obecně se umožňuje, aby vedle bank byly depozitáři investičních fondů také obchodníci s cennými papíry s příslušným povolením. V případě některých fondů kvalifikovaných investorů (typicky fondů private equity a venture kapitálu), může být depozitářem také notář. Povinnosti depozitáře standardních fondů upravuje ZISIF a prováděcí vyhláška, naproti tomu činnost depozitářů speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů upravuje PN- AIFMD. Prováděcí nařízení stanoví některé povinnosti depozitáře poněkud pozměněným způsobem oproti předchozí úpravě. 16 Mj. specifikuje pravidla pro sledování peněžních prostředků a jejich toků, povinnosti při vydávání cenných papírů IF, pravidla pro opatrování a úschovu vč. ověřování vlastnictví aktiv, vedení evidencí. Vzhledem k rozšíření kontrolních povinností depozitáře, je nyní přesnější hovořit o dohledu vykonávaném depozitářem, mj. se stanovuje povinnost depozitáře ověřovat nastavení a fungování příslušných interních procesů u obhospodařovatele. Nařízení vychází z principu dohledu depozitáře ex post, ve stanovených případech, případně i v dalších případech podle vyhodnocení rizik, bude depozitář aplikovat i další kontrolní prvky, vč. kontrol ex ante. Zásadní novinkou je zpřísnění odpovědnosti depozitáře, kdy odpovídá jednak za újmu způsobou IF nebo investorům porušení své povinnosti, resp. jednak za ztrátu investičních ná- 16 Srov. zrušená vyhláška č.195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, která upravuje povinnosti depozitářů standardních a speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů.

7 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 7 strojů z majetku IF. Depozitář se této odpovědnosti může zprostit pouze v případě, kdy porušení povinnosti nezavinil ani z nedbalosti. U ztráty se depozitář může vyvinit pouze tehdy, pokud událost, která vedla ke ztrátě, není výsledkem jeho jednání nebo opomenutí nebo jednání nebo opomenutí jeho osoby, kterou opatrováním finančních nástrojů pověřil. To vše jen za podmínky, že depozitář nemohl rozumně zabránit události, která vedla ke ztrátě, a postupoval de lege artis. Promotér Promotérem je osoba, která dává podnět k založení IF a nabízí možnost investovat do IF příslušnému okruhu investorů. Promotér typicky uděluje fondu název, který bude často obsahovat název či jméno promotéra, a určuje další otázky fungování fondu. Nejčastěji bude promotérem investiční společnost obhospodařující příslušný fond. ZISIF umožňuje, aby promotérem byla i třetí osoba, jak je to obvyklé v zahraničí. V případě podílového fondu a svěřeneckého fondu bude osoba promotéra podléhat specifickému schvalování ze strany ČNB, jakožto "osoba s povolením pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu". U IF s právní osobností bude potom ustanovení promotéra součástí úkonů při zakládání IF. Promotér má oprávnění rozhodovat o tom, kdo bude obhospodařovatel, depozitář a administrátor, jakož i o jejich změně. Hlavní podpůrce Hlavním podpůrcem IF (prime broker, hlavní makléř) je osoba oprávněná na základě smlouvy s obhospodařovatelem tohoto fondu, nebo na základě smlouvy s obhospodařovatelem a depozitářem tohoto fondu, provádět tyto finanční služby: (i) poskytovat nebo přenechávat peněžní prostředky či investiční nástroje za účelem podpory financování tohoto fondu, nebo (ii) vypořádávat obchody prováděné v rámci určené investiční strategie tohoto fondu (iii) případně provádět další podpůrné činnosti pro tento IF, jako např. poskytování technologické podpory, předávání informací o uzavřených obchodech atp. Hlavní podpůrce je také oprávněn držet majetek IF za účelem podpory financování IF a zajištění vypořádání. Hlavní podpůrce bude obvykle vystupovat jako protistrana derivátů, repooperací uzavřených s IF anebo úvěrů či výpůjček poskytnutých IF. Majetek fondu v držbě hlavního podpůrce bude zpravidla sloužit jako kolaterál těchto transakcí. Náležitosti smlouvy s hlavním podpůrcem a další pravidla činnosti upravuje PN-AIFMD. Outsourcing Další subjekty, které poskytují služby investičním fondům, resp. jejich obhospodařovatelům, depozitářům či administrátorům, jako např. investiční poradenství, zpracování analýz, obhospodařování dílčího portfolia, oceňování, služby custody atp. budou zpravidla využívány v rámci outsourcingu. Outsourcing (delegaci) ve vztahu ke standardním fondům upravuje ZISIF a vyhláška ČNB. Ve vztahu ke speciálním fondům je podrobná prováděcí úprava obsažena v PN-AIFMD. Mj. se zde specifikují objektivní předpoklady pro outsourcing, kvalitativní kriteria, které musí splňovat poskytovatel služeb, pravidla pro kontrolu outsourcovaných činností atp. PN-AIFMD rovněž stanoví limity outsourcingu tak, aby správce či administrátor nebyl jen "poštovní schránkou". 6. Varianty obhospodařování fondů Speciální fondy kolektivního investování může obhospodařovat pouze osoba, která má licenci obhospodařovatele podle AIFMD, a to bez ohledu na to, zda tato osoba přesahuje rozhodný limit či nikoliv. Důvodem je využití robustní regulace podle AIFMD k ochraně retailových investorů. U fondů kvalifikovaných investorů je možné volit z několika variant. První z nich je obhospodařovatel s licencí podle AIFMD, avšak při plnění povinností uložených obhospodařovateli oprávněnému přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatele, který rozhodný limit fakticky nepřekračuje, se může dobrovolně rozhodnout, že se na něj bude vztahovat směrnice AIFMD (opt-in). Podle prováděcího nařízení 17 tento správce podá žádost o povolení ČNB za stejných podmínek, jako obhospodařovatel, který je oprávněn překročit rozhodný limit. Druhou možností je získání povolení obhospodařovatele podle nařízením o EuVECA nebo EuSEF, která stanoví volnější podmínky pro licencování a činnost oproti ZISIF. Takový obhospodařovatel může nabízet investice do obhospodařovaných fondů EuVECA a EuSEF v celé EU, ovšem obhospodařované fondy mají relativně omezenou investiční strategii. 17 Nařízení Komise (EU) č. 447/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o volbu regulatorního režimu správců alternativních investičních fondů do působnosti směrnice 2011/61/EU

8 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 8 Další možností je volba tzv. národního režimu, kdy se kladou na tyto manažery obdobné podmínky jako na manažery evropských fondů rizikového kapitálu, ale bez výhody evropského pasu, zato bez limitů na investice. Tyto osoby budou sice podléhat dohledu ČNB, ale pouze v omezeném rozsahu. Poslední možností je pouhý zápis do seznamu ČNB bez žádosti o příslušné povolení. Taková osoba pouze plní vybrané informační povinnosti a nepodléhá dohledu ČNB. Tuto variantu lze využít pouze v případě, kdy daná osoba nepřesahuje rozhodný limit. Přesáhne-li tato osoba rozhodný limit, je povinna podat žádost o udělení povolení obhospodařovatele do 30 dní poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o přesažení rozhodného limitu, ledaže v této lhůtě zajistí, aby již nadále rozhodný limit nepřesahovala. Správci ze zemí mimo EU Pro mimounijní správce jsou stanoveny podmínky, za kterých jsou oprávněni spravovat speciální fondy a FKVI domicilované v EU, případně nabízet obdobné fondy domicilované mimo EU, které spravují, investorům v EU. Podle prováděcího nařízení 18 mimounijní správce nejprve podá žádost o určení referenčního státu v EU, kde bude podléhat dohledu. Tuto žádost podá u orgánů všech členských států, ve kterých hodlá nabízet investice do fondů, které spravuje. Příslušné orgány společně určí referenční stát správce. Pokud nebyl správce o určení referenčního státu informován ve stanovené lhůtě je správce oprávněn určit referenční stát sám. Poté požádá příslušný orgán referenčního státu o povolení za stejných podmínek, jako platí pro správce v tomto členském státě. Pákový efekt PN-AIFMD stanovuje pravidla pro fondy využívající pákový efekt. Obhospodařovatel stanoví pro každý fond limity a podmínky využití pákového efektu, průběžně sleduje a vyhodnocuje využívání pákového efektu a plní informační povinnosti vůči příslušnému orgánu dohledu. Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že využívání pákového efektu v konkrétním případě představuje systémové riziko, je oprávněn stanovit přísnější limity či jiná omezení. 7. Daňový režim investičních fondů Daňový režim investičních fondů bude upraven v rámci novelizace daňových předpisů související s rekodifikací soukromého práva, která je aktuálně projednávána v poslanecké sněmovně. Navrhovaná novela vymezuje tzv. základní investiční fond, za který by měly být považovány patrně všechny investiční fondy licencované podle ZISIF. Pro tento základní investiční fond se navrhuje stanovit sazbu daně z příjmu na 5 % ze zisku fondu. Výplata podílů na zisku fondu po zdanění (i.e. dividenda) investorům by potom měla být od daně osvobozen. Daňové předpisy v současné době spolu s dalšími doprovodnými zákony k NOZ procházejí schvalováním v Senátu. Jejich finální schválení se očekává počátkem září. 8. Závěrem Nová právní úprava pro fondový byznys by mohla být impulsem pro investice prostřednictvím investičních fondů v České republice. Pro efektivní zavedení nového režimu však bude potřebná také adekvátní implementace do každodenních procesů jak na straně ČNB, jakožto regulátora finančního trhu, tak na straně správců aktiv, obchodníků s cennými papíry či depozitářů a samozřejmě stabilita celkového podnikatelského prostředí. Nová právní úprava skýtá celou řadu obchodních příležitostí, jak pro fondy private equity a venture kapitálu, fondy kvalifikovaných investorů, případně i speciální fondy kolektivního investování. Nabízí totiž celou paletu fondových struktur a poskytovatelů různých typů fondových služeb a obsahuje další stimuly srovnatelné s podmínkami v zemích s vyspělým fondovým sektorem. 18 Nařízení Komise (EU) č. 448/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o postup pro určení referenčního státu mimounijního správce alternativních investičních fondů

9 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 9 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Senior advokát, Adam Nečas, Of counsel, BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika IČO: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. červenec 2013. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. červenec 2013. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys červenec 2013 Obsah Shrnutí...2 1. ZISIF - východiska...3 2. Systematika právní

Více

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Kolektivní investování. Právnická fakulta UK Alena Šebestová

Kolektivní investování. Právnická fakulta UK Alena Šebestová Kolektivní investování Právnická fakulta UK Alena Šebestová Osnova 1. Kolektivní investování - pojem 2. Investiční fond produkt kolektivního investování 3. Ochrana investora 4. Principy profesionální správy

Více

Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie

Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie Nabízení investic v České republice do alternativních investičních fondů z Evropské unie Předpis Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Obsah 1. EMIR - základní přehled... 2 2.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 216 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 357 9. funkční období 357 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu (Navazuje na sněmovní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 1 Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 17. října 2013 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Real Estate Market Autumn 2009 14.10.2009, Corinthia Hotel Praha development architektura investice design Program Představení fondů kvalifikovaných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 314 odst. 6, 316

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Srovnání úpravy některých pravidel

Srovnání úpravy některých pravidel Srovnání úpravy některých pravidel (Vyhláška č. č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL I OBSAH III. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL 1 2 Hlava I Obhospodařování a obhospodařovatel 3 16 Díl 1 Základní ustanovení

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011 Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování Bulletin BBH červenec 2011 Novinky v oblasti kolektivního investování V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

s proměnným základním kapitálem, a.s.

s proměnným základním kapitálem, a.s. s proměnným základním kapitálem, a.s. EDU LIOS, investiční fond STATUT 1 OBSAH I ZÁKLADNÍ ÚDAJE.3 2 DEFINICE 4 3 ORGÁNY FONDU 5 4 AKCIE 5 5 PODFONDY 5 6 ADMINISTRÁTOR 6 7 OBHOSPODAŘOVATEL 7 S POVĚŘENÍJINÉHO

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne Strana 4267 336 ZÁKON ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu Parlament se

Více

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY

INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Petr Reichelt INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Katedra finančního práva a právní vědy Datum

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti Strana 2592 Sbírka zákonů č. 247 / 2013 Částka 96 247 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů - 17 - ODŮVODNĚNÍ IV. k návrhu nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců?

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 1 Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 20. prosince 2012 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé bloky Breakfast-break Představení Compllex Shrnutí

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Obecné pokyny Limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Bulletin BBH Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Právní aktuality RTS k nařízení PRIIPs Bulletin únor 2016 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Návrh RTS... 2 3. 1. RTS: Obsah sdělení klíčových informací

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.

a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů. Strana 2298 Sbírka zákonů č. 240 / 2013 240 ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: a zahraničních investičních

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 896/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 896/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 896/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech Doručeno poslancům: 10. května

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA)

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Tento dokument obsahuje shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více