Internetové investiční aplikace (Hyip)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetové investiční aplikace (Hyip)"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Miroslav Ballek Internetové investiční aplikace (Hyip) Bakalářská práce 2011

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Obor: Podnikové informační systémy Ředitel VOŠIS vám ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách z pověření děkana FIS VŠE zadává bakalářskou práci na téma: Cíl práce: Vedoucí bakalářské práce: Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka ředitel VOŠIS

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Internetové investiční aplikace (Hyip) zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne... Podpis 1

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkovat především paní doktorce Hruškové za neutuchající podporu, inspiraci a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Také musím poděkovat mé rodině, která se stala hlavní psychologickou oporou ve chvílích nejtěţších. 2

5 Abstrakt Hlavním tématem této bakalářské práce jsou internetové investiční aplikace a hodnocení jejich kvality z pohledu uţivatele a případného investora. V první části práce se věnuji popisu fungování webového marketingu, dále pak charakterizuji internetové investiční aplikace a vysvětluji mechanismus fungování vysoko výnosových investičních programů. V druhé části popisuji metodu vícekriteriálního rozhodování, kterou následně vyuţívám při výběru nejkvalitnější internetové investiční aplikace z několika zkoumaných variant. Klíčová slova Vysoko výnosové investiční programy, internetové investiční aplikace, vícekriteriální rozhodování, internetový marketing. Abstract The main theme of this Bachelor thesis is online investment applications and evaluation of their quality from the perspective of user and potential investor. The first part describes Web marketing, characterizes Internet investment applications and explains the mechanism of high-yield investment programs. The second part describes the method of multi-criteria decision making, which then I use for selecting the highest quality internet investment application from several options. 3

6 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Web jako marketingový nástroj Definice webového marketingu Základní sloţky úspěšného online marketingu Marketing webových stránek Internetové investiční aplikace jako marketingový nástroj High Yield Investment Program (HYIP) Základní charakteristiky fungování HYIP Internetové investiční aplikace Technické zpracování Pouţívané marketingové metody a nástroje Mechanismy investování Podstata programů HYIP Ponziho schéma Vývoj způsobu fungování Ponziho schémat PRAKTICKÁ ČÁST Cíl výzkumu Pouţitá metoda Vícekriteriální rozhodování Úvod Vícekriteriální rozhodování Základní pojmy Vícekriteriální rozhodování Klasifikace úloh Vícekriteriální rozhodování Postup aplikace metody Popis prostředí a návrh variant Postup zvolení zkoumaných variant Výsledky výzkumu Výběr kritérií Seznam kritérií a jejich popis

7 2.2.3 Varianty a hodnoty jejich kritérií Stanovení vah kritérií Metoda výběru kompromisní varianty Shrnutí výsledků Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam odborné literatury Seznam elektronických zdrojů Seznam diagramů Seznam grafů Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

8 Úvod V rozvoji internetu a globálního finančního systému bylo posledních deset let významných. Příčinou rozmachu internetových peněţenek, platebních systémů a internetového bankovnictví je rozvoj globální neoliberální politiky. Důsledkem tohoto rozvoje je masivní přesun společností do daňových rájů a vznik společností nových, podnikajících převáţně v prostoru internetu. Jednoduchost a snadnost převodu finančních prostředků prostřednictvím elektronických a internetových platebních systémů jim toto podnikání výrazně usnadňuje. Například můţu zmínit společnosti podnikající v internetovém sázení, zprostředkovávání obchodů na finančních trzích, nebo dalším obchodním prostřednictví. Nízké daně jsou však pouze z části důvodem pro tyto přesuny. Dalším nezanedbatelným faktem je špatná míra vymahatelnosti pohledávek ve sporech s věřiteli. Málokdy se podaří dočkat se spravedlnosti v případě křivdy ze strany společnosti se sídlem v daňovém ráji. Díky tomu tam začíná vznikat celá řada podvodných investičních společností, která prostřednictvím internetu a internetových stránek propaguje své fondy a investiční programy. Programy s velkou mírou zhodnocení investovaných prostředků. Programů, kde je prakticky nemoţné se dočkat kompenzací v případě ztráty peněz a odhalení podvodu. Jak uţ jsem zmínil, vše je realizováno v globálním prostředí internetu a webových aplikací. V této bakalářské práci se proto snaţím analyzovat činnosti těchto společností a jejich internetových aplikací (stránek) z pohledu uţivatele a případného investora. V teoretické části se zaměřuji nejprve na obecné popsání mechanismů webového marketingu. Druhá pasáţ teoretické části je pak věnován charakteristice internetových investičních aplikací a webových stránek, které se v posledních letech staly hlavním prostředníkem v daném druhu investování. Poslední kapitola je pak zaměřena na vývoj tohoto investování v průběhu času aţ do dnešní doby a obecné popsání jeho mechanismů. V praktické části pak analyzuji několik internetových investičních aplikací několika reálných společností. Cílem je tyto aplikace zhodnotit a vybrat z hlediska uţivatele a případného investora tu nejlepší za pomoci vícekriteriálního rozhodování. 6

9 Cílem práce je poskytnout neznalému čtenáři souhrn základních informací o investování pomocí internetových investičních aplikací do vysoko výnosových investičních programů. 7

10 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Web jako marketingový nástroj Definice pojmu marketing zůstává uţ několik desetiletí stejná. Co se však s příchodem internetu a dalšího rozvoje sociálních sítí mění je reálná aplikace marketingu na trhu. Před více jak deseti lety stačilo vytvořit určitý marketingový plán a postarat se o jeho realizaci s pomocí pošty a kupříkladu také televizní reklamy. Nyní je situace ale o mnoho sloţitější. Kaţdá společnost se v dnešní době uţ musí prezentovat online, převáţně pomocí webových stránek. S tím samozřejmě souvisí také celá řada dalších oblastí, na které je potřeba klást určitý důraz. Příkladem mohu zmínit marketing vyhledávačů, online reklamy, sociálních sítí, vyuţití multimédií nebo také podpory mobilních zařízení a chytrých telefonů. Pouhé vytvoření jednoduché webové stránky se tak v daném konkurenčním prostředí stává nedostatečné. V dalším textu popisuji základní mechanismy webového marketingu. V první části se budu zabývat definicemi marketingu a základními sloţkami úspěšného online marketingu. Druhá část pak bude zaměřena na podrobnější marketing webových stránek, a co všechno mají webové stránky obsahovat, aby se staly úspěšným marketingovým nástrojem Definice webového marketingu Profesor marketingu Philip Kotler (2010) definuje marketing takto Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. [4] Avšak podle mého názoru jasnější a o mnoho jednodušší definici poskytuje Michael Miller (2010) Marketing je činnost, prezentující něco, někomu dalšímu. (Volně přeloženo) Podle něj jsou důleţitá hlavně slova prezentující a něco. Prezentovat se dá celou řadou způsobů. Například formou televizní reklamy, nebo osobním rozhovorem. A zároveň prezentovat můţeme různé věci, činnosti, občany nebo sluţby. Základ marketingu vystihuje Miller takto Marketing je v podstatě veřejný obraz vaší společnosti, produktu nebo značky. (Volně přeloženo) [3] Pokud tedy budeme vycházet z definic Michaela Millera, webový marketing můţeme definovat jako Webový marketing je činnost prezentující něco, někomu dalšímu online. (Volně přeloženo) [3] 8

11 Oproti klasickému marketingu se tak webový marketing v některých věcech velmi odlišuje. Základním rozdílem je změna prezentace a způsobů jakým to děláme. Na internetu můţeme prezentovat pomocí u, webových stránek, videa, blogů, sociálních sítí a prostřednictvím celé řady dalších ryze online sluţeb. Další změnou je také fakt, ţe mimo vlastní osoby a svých společností prezentujeme rovněţ své webové stránky. Cílové skupiny, na které je určitý marketing zaměřen zůstávají stejné, rozdíl je ale ve způsobech, jakým s nimi komunikujeme. [3] Základní složky úspěšného online marketingu Tato kapitola je volně parafrázována ze zdroje od autora Michaela Millera. (2010) Na webový marketing se nemůţeme dívat jako na jednu dílčí činnost. Prvním krokem můţe být vytvoření webové stránky, ale to ovšem nesmí být krok poslední. S úspěchem webové stránky souvisí také optimalizace dané stránky pro internetové vyhledávače, nebo vyuţití sociálních sítí při propagaci dané stránky. Následující kapitola je zaměřena právě na tyto neméně důleţité činnosti, které s úspěšným online marketingem souvisí. Nejprve shrnu hlavní sloţky úspěšného webového marketingu, které budou následně blíţe vysvětleny. Základní sloţky tedy jsou: Kvalitně zpracovaná webová stránka. Optimalizace dané webové stránky pro internetové vyhledávače. Vyuţití internetové reklamy. Vyuţití u v rámci reklamy. Vyuţití blogů a sociálních sítí. Optimalizace pro mobilní zařízení. Vyuţití multimediálních prvků. Webová stránka je středobod veškerého online marketingu. Ve své podstatě je centrem, kde uţivatel můţe najít veškeré potřebné informace o konkrétní společnosti nebo produktu. Tyto informace by samozřejmě měly být na webové stránce prezentovány v grafické formě, která je pro danou společnost vlastní. Zároveň se tato stránka stává rozcestníkem, který sdruţuje odkazy na další stránky a multimédia, které se na danou společnost vztahují. Namátkou můţu zmínit kupříkladu profily na sociálních sítích. [3] Kaţdá webová stránka ale musí být zároveň vytvořena podle určitých pravidel tak, aby byla především snadno přístupná uţivatelům. To znamená, ţe musí být 9

12 v databázi internetových vyhledávačů např. Google a musí být na prvních příčkách vyhledaných odkazů. Toho se dá dosáhnout správnou optimalizací obsahu. [3] Účinným způsobem jak upozornit masy uţivatelů internetu na nový produkt nebo společnost, je internetová reklama. Tato reklama funguje převáţně na bázi měnících nebo interaktivních obrázků, které po kliknutí přesměrují uţivatele na konkrétní stránku. [3] Dalším způsobem jak prezentovat svojí stránku v prostředí internetu je také vyuţití sluţeb elektronické pošty. Rozesílání cílených letáků a zpráv prostřednictvím u je efektivní způsob, jak komunikovat se zákazníky. Musíme si však dát pozor na masové rozesílání nevyţádané pošty. [3] Efektivním způsobem jak upozornit na společnost a komunikovat se stávajícími zákazníky se v posledních letech stalo vyuţití tzv. blogů a sociálních sítí. Prostřednictvím těchto komunikačních cest společnosti prezentují nové nápady a produkty, které mohou následně uţivatelé dále hodnotit, případně chválit nebo kritizovat. Společnost tak nejen získává potřebnou zpětnou vazbu od svých zákazníků, ale také vytváří mezi zákazníky určitou komunitu, která dále ke společnosti získává určitý vztah a propaguje její produkty mezi své známé. [3] Mobilní přístroje a převáţně chytré telefony zaţily v posledních letech nevídaný rozvoj. Prostřednictvím chytrých mobilních zařízení mají tak jejich uţivatelé moţnost být neustále připojeni a tzv. surfovat po internetu. Je proto potřeba, aby internetové stránky byly na tyto mobilní telefony připraveny a rovněţ pro ně optimalizovány. Ne kaţdý člověk vyuţívá v dnešní době pouze svého počítače v přístupu na internet. [3] Nutné je také zmínit význam multimédií. Čistý text není jediným prostředkem, jak se dá prezentovat informace dalším lidem. V prostředí internetu je velmi efektivní vyuţití formy videa a audio nahrávek. Například vyuţití serveru Youtube, kde společnosti, ale i jedinci mohou zdarma sdílet a propagovat své video nahrávky. Nejeden produkt nebo člověk se stal slavný prostřednictvím publikace svého videa na tomto serveru. [3] Marketing webových stránek Na internetu existuje nespočet internetových stránek. Mnoho z těchto stránek je na vysoké úrovni, avšak celá řada jiných stránek není marketingově úspěšných. Tato kapitola je tak věnována charakteristikám webových stránek, které úzce souvisí s jejich marketingovým úspěchem. Úspěch kaţdé webové stránky se skládá ze dvou sloţek. Hlavní sloţkou je samotný obsah stránek a organizace tohoto obsahu, druhou sloţkou je 10

13 pak grafický design. Aby bylo dosaţeno výsledku, musí být tyto dvě sloţky vzájemně propojeny. [3] Obsahem webových stránek jsou hlavně informace. Avšak mnoţství informací není to nejpodstatnější. Základ je správná organizovanost obsahu tak, aby návštěvník mohl jednoduše a snadno nalézt informace, které hledá. Také je třeba obsah upravit do konkrétní podoby tak, aby ho automatické vyhledávače mohli snadno dešifrovat. Díky tomu jsou pak stránky snadněji dostupné pomocí internetových vyhledávačů. Často autoři webových stránek programují integrované vyhledávače, na základě kterých můţe návštěvník prohledat informační databázi konkrétní webové stránky. Také je nutné obsah webové stránky roztřídit do určité strukturované hierarchie, kupříkladu formou odkazů. [3] Základ obsahu se tedy dá shrnout do těchto bodů: Stránky musí obsahovat informace, které návštěvník hledá a potřebuje. Obsah stránek by měl být optimalizován pro automatické vyhledávače. Informace na stránce by měli být roztříděné podle jednoduchého klíče. Navigace napříč stránkou by měla být pro návštěvníka jednoduchá a přehledná. Uţivatel by měl mít moţnost automatického vyhledávání v informačním obsahu stránky. Základem je intuitivní ovládání dané stránky a jejich prvků pro uţivatele. Velmi obsáhlá a dobře organizovaná stránka se stává nepouţitelnou, pokud jí z důvodu špatného pouţití barev uţivatel nemůţe přečíst. Také velmi přeplácaná webová stránka s celou řadou grafických efektů a videí můţe být pro uţivatele matoucí. Grafické zpracování webových stránek by se proto mělo řídit několika základními pravidly: Stránka by měla být po grafické stránce co nejjednodušší. Nemělo by se vyuţívat mnoha grafických efektů nebo různých animací. Barvy a písmo by mělo být zvoleno takové, aby nenamáhalo oči návštěvníka. Grafický styl stránky by měl působit jako celek tzv. nevyuţívat různou grafiku v různých částech stránky. [3] 11

14 1.2 Internetové investiční aplikace jako marketingový nástroj Pro účely této bakalářské práce je pojem internetové investiční aplikace definován jako internetová stránka společnosti a jejího investičního programu, prostřednictvím které dochází k propagaci a interakci s potenciálním nebo jiţ aktivním investorem. Pro správné pochopení tématu se v této kapitole zaměřím nejprve na produkt, který je prostřednictvím internetových investičních aplikací nabízen a spravován. Pokusím se co nejpřesněji definovat investiční programy zvané HYIP, a pro koho jsou určeny. Následně pak budu charakterizovat internetové investiční aplikace a jejich marketingové metody, s pomocí kterých propagují a prezentují dané programy High Yield Investment Program (HYIP) Přeloţit tento název můţeme doslovně jako Vysoko Výnosové Investiční Programy. Nalézt však přesnou definici pojmu není jednoduché, jedná se totiţ o ustálené slovní spojení, pouţívané převáţně v oblasti internetových diskuzí a speciálních internetových stránek, věnovaných tomuto tématu v posledních letech. Například francouzská obdoba Komise pro cenné papíry (2007) tyto programy řadí mezi takzvané SCAM, neboli podvody a definuje je jako Investiční programy spravované společnostmi se sídly v daňových rájích. Tyto programy jsou nabízeny široké veřejnosti pod záminkou správy vkladů a reinvestování vložených prostředků do dalších trhů. (Volně přeloženo) [int. 1] Lépe definuje pojem HYIP americká FINRA (2010), která vystihuje podstatu takto: Vysoko výnosové investiční programy jsou neregistrované investiční možnosti, vytvářené a propagované nelicencovanými jedinci. Typicky jsou nabízené pomocí profesionálních webových stránek lákající na rozporuplné sliby o bezpečí a dlouhodobě neudržitelného zhodnocení 20, 30, 100 a více procent denně pomocí neurčitých a pochybných strategií. (Volně přeloženo) [int. 2] Nutné podotknout, ţe zkratka HYIP je pouze jedním z mnoha názvů pro stejné nebo podobné investiční systémy zaloţené na stejném principu. Kupříkladu americká Komise pro cenné papíry (2009) zmiňuje tyto programy ve spojení s tzv. Prime bank podvody, které Lákají na slib astronomických zisků a šance být součástí exkluzivního mezinárodního investičního programu. (Volně přeloženo) [int. 3] Pod samotnou zkratkou si tedy můţeme představit celou řadu investičních programů a systémů, které v minulosti existovali a dále existují. 12

15 Avšak nejlépe vysvětlující a nejpodrobnější definici podle mého názoru přináší neznámý autor na internetové encyklopedii Wikipedia (2011), kde jsou HYIP definovány jako Podvodné investiční programy nabízené hlavně přes internet. Investorům nabízejí neúměrně vysoké zisky. Často fungují na principu Ponzi schématu, podtypu pyramidového schématu. Noví investoři poskytují peníze k vyplacení zisku existujícím investorům, kteří mohou vše vybrat a nezanechat nic novým investorům. Od jistého okamžiku přestanou své investory vyplácet úplně, od takového okamžiku bývají nazývány anglickým výrazem SCAM. [int. 4] HYIP je tedy investiční produkt nabízený prostřednictvím internetu většinou široké veřejnosti, slibující nadstandartní zhodnocení vloţených finančních prostředků Základní charakteristiky fungování HYIP Z informací a zdrojů, které jsou blíţe popsány v následující kapitole Mechanismy investování, můţeme dojít k těmto souhrnným bodům charakterizující HYIP a jejich fungování: Co je nejpodstatnější a co zůstává vţdy stejné: Princip vyplácení stávajících investorů penězi od nových investorů. Investorům jsou do určité chvíle peníze reálně vypláceny. Kaţdý systém se v určitou chvíli zbortí, nikdo ovšem neví kdy. Riziko ztráty veškerých investovaných peněz. Jednotlivé systémy se liší v: Příběh (Investiční fond, pěstování Kubusů, spekulace na realitním trhu, ) Míra zhodnocení a likvidita investovaných prostředků (Vţdy větší neţ u konkurenčních bankovních sluţeb.) Exkluzivita (Zaměření na bohaté investory, nebo běţnou populaci.) S exkluzivitou se dále váţou různé druhy: Marketing (Vyuţití osobních utajených setkání, nebo vyuţití masmédií, referencí.) Výše počátečního vkladu (Dostupná i pro chudé nebo pouze pro bohaté.) Fyzický kontakt (U exkluzivních není problém domluvit setkání se zakladateli.) 13

16 Podle míry slibovaného zhodnocení se dají programy dále dělit takto: Krátkodobé (Sto a více procentní zhodnocení denně.) Ţivotnost několik dnů, maximálně týdnů. Střednědobé (Zhodnocení v maximálně desítkách procent na denní bázi.) Ţivotnost několik měsíců. Dlouhodobé (Slibované zhodnocení dvě aţ tři procenta denně.) Ţivotnost měsíců aţ let Internetové investiční aplikace Charakteristiky daných aplikací vychází do určité míry z podstaty produktu, který zprostředkovávají. Existuje celá řada investičních programů, jejich ţivotnost je krátká, několik dnů maximálně týdnů. S touto skutečností souvisí i krátká ţivotnost internetových investičních aplikací spravující tyto programy. A právě tento fakt se promítá na kvalitě a stylu zpracování investičních aplikací. S tím souvisí také vyuţívané marketingové metody. V této části se zaměřuji na základní technické zpracování a specifika investičních aplikací. Dále pak také na marketingové metody, které jsou vyuţity v rámci propagace těchto aplikací. Na závěr kapitoly obecně shrnu jejich základní parametry a vlastnosti Technické zpracování Samotný vývoj a tvorba internetových stránek je úzce spjatá s poměrně velkými náklady z hlediska času a financí. Krátkodobé fungování investičních programů HYIP tak ze své podstaty nutí autory, aby hledali univerzální technická řešení, která se budou moci dát několikrát znovu pouţít. Nejedna společnost vyuţila tohoto faktu a začala autorům investičních programů nabízet kompletní technicky naprogramovaná řešení. Mnoho autorů si tak kupuje prakticky celé jádro internetové investiční aplikace, ve kterém pouze změní z části design. Vzhledem k tomu, ţe tento způsob je jedním z nejjednodušších a nabízí přijatelnou technickou kvalitu a cenu, mnoho investičních aplikací vypadá velmi podobně. Na druhou stranu existují také tzv. šablony, které jsou na internetu k dispozici zadarmo. Ne příliš výjimečným případem je také velmi bídné zpracování, kdy se celá stránka skládá pouze z jednoduchého HTML kódu a pár informací. Občas můţeme také narazit na aplikaci, u které je vidět, ţe byla zpracována velmi kvalitně a na zakázku. Takovou aplikaci poznáme jednoduše podle originálního designu, funkčních částí a také ţe se odlišuje od podobných aplikací šablonovitého typu. [int. 10] 14

17 Podle technického zpracování tak můţeme posuzovat kvalitu daných investičních aplikací a jejich programů. Můţeme je tak rozdělit do několika kategorií postupně od nejvyššího stupně kvality zpracování po nejniţší: Vytvořená investiční aplikace na zakázku. Investiční aplikace vytvořená na základě koupené profesionální licence. Investiční aplikace, která vyuţívá zadarmo dostupných kódů. Kvalita zpracování není důsledkem pouze dobře zvládnutého grafického designu, je také nutné zmínit zabezpečení stránek. Dá se tedy obecně říci, ţe investiční aplikace, které byly vytvořeny na základě koupě profesionální licence nebo na zakázku, mají mnohem lépe ošetřené zabezpečení. Většina kvalitních investičních aplikací obsahuje tyto prvky: Zabezpečený systém registrace, přihlášení a správy nových uţivatelů. Podporu bezpečných platebních systémů pro vklady investorů. Automatický systém správy investic pro aktivní klienty. Moderované diskuzní fórum pro stávající investory a potenciální zájemce. Propojení se sociálními sítěmi typu Facebook a Twitter. Často aktualizovaný blog nebo jiný redakční systém. Interaktivní formuláře pro dotazy, případně jinou formu komunikace administrátorů s klienty, případně klientů mezi sebou. Rozbor a zhodnocení konkrétních investičních aplikací je hlavním tématem praktické části, kde se tím budu podrobněji zabývat Používané marketingové metody a nástroje Jedním z nejdůleţitějších faktorů úspěšného investičního programu je vytvoření kvalitního příběhu. Často se vyuţívá finančních oblastí, například obchodování na kapitálových trzích nebo s měnami. Dalším velmi populární variantou jsou investice na rozvojových trzích. Autor a společnost provozující daný investiční program a její internetovou aplikaci se snaţí vytvořit dojem, ţe je vše absolutně bezpečné a legální. K podloţení těchto argumentů se často pouţívají smyšlené nebo dokonce padělané dokumenty. [int. 1] [int. 2] [int. 3] Základní charakteristikou je jednoznačně fakt, ţe veškeré marketingové aktivity se v oblasti daných investičních aplikací dějí v globálním prostředí internetu. Drtivá většina autorů těchto investičních programů tak nevyuţívá ţádné televizní nebo rádiové reklamy, nevyuţívají rovněţ ani reklamy tištěné. 15

18 Na internetu se pak tyto marketingové aktivity dají rozdělit na dvě hlavní části: Získávání nových investorů. Přesvědčení investorů o funkčnosti a potenciálu aktuálně probíhajícího investičního programu. V případě získávání nových investorů se pak vyuţívá hlavně masové reklamy prostřednictvím pronájmu bannerů a rozesílání elektronické pošty. Velmi podstatnou formou marketingu je také tzv. systém referencí. V tomto systému lidé dostávají provizi za nově získané klienty, kteří si otevřou účet a investují. Celá řada lidí takto podniká. Nesmím opomenout také významnou podporu sociálních sítí. Zároveň existují na internetu speciální komunitní servery věnované přímo investičním programům, kde jsou dostupné seznamy všech aktuálně probíhajících a aktivních internetových aplikací. Lidé je tam mohou společně diskutovat, případně se vzájemně upozorňovat na podvody, či krachy konkrétních programů. Ve chvíli kdy potenciální zájemce otevře propagované stránky daného investičního programu a má stále pochybnosti, je na nich přítomna aktivní administrativní podpora, která na kaţdý dotaz odpoví a případné pochyby vyvrátí. Druhým důleţitou oblastí úspěšného marketingu je komunikace s aktuálními klienty a usnadnění komunikace klientů mezi sebou. Cílem je vytvoření tzv. komunity příznivců, která bude hrdě obhajovat a propagovat daný investiční program mezi přáteli a na internetu, hlavně na zmiňovaných komunitních serverech. K tomuto účelu slouţí vytvoření a aktivní správa veřejných internetových fór a blogů, kde mohou komunikovat autoři s klienty. Následek vytvoření takovéto komunity, je další propagace a utvrzení aktuálních a potenciálních investorů, ţe všechno pracuje jak má. Výsledkem je tak získání dalších finančních prostředků a odloţení výběrů stávajících klientů. Internetová investiční aplikace s bravurně zvládnutým marketingem bude ve výsledku fungovat déle a tím dá větší šanci potenciálnímu investorovi na vydělání peněz. 1.3 Mechanismy investování Pro správné pochopení podstaty internetových investičních aplikací, je nutné pochopit podstatu celého investičního produktu. V druhé části teorie jsem zmínil a definoval o co se v případě HYIP jedná. Tato část bude věnována k bliţšímu vysvětlení, jak to celé funguje a také jakým vývojem tento systém prošel. 16

19 1.3.1 Podstata programů HYIP Ponziho schéma Tato kapitola je volně parafrázována z biografie od autora Mitchella Zuckoffa (2005). Ponziho schéma je pojmenované po bostonském investičním makléři Charlesovi Ponzim. Plným jménem Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. [1] Základem celého Ponziho podvodu byl geniální nápad. Robert Šimek (2011) ve svém článku na portálu týdeníku Profit.cz popisuje nápad takto: Roku 1919 se snažil získat předplatitele pro exportní časopis. Jeden z dopisů o připravovaném magazínu zaslal i do Španělska. K velkému překvapení se po několika týdnech vrátila nejen objednávka na časopis, ale i mezinárodní poštovní odpovědní kupon. Ten měl být ve Spojených státech vyměněn za známky, které stačily k zaslání časopisu do Španělska. V okamžiku, kdy Ponzi zjistil, že kupon na známky v hodnotě šest centů stojí ve španělsku v přepočtu pouhý cent, napadla ho jediná věc s kupony obchodovat a tímto způsobem vydělat velké jmění. [int. 5] Nápad však měl jeden zásadní problém. Tento rychlý, prakticky neomezený způsob výdělku nemohl dlouhodobě existovat, protoţe ve chvíli, kdy by někdo začal masivně vydělávat na rozdílu ceny poštovních kuponů, instituce spravující tyto poštovní kupony by zcela pochopitelně změnila jejich charakteristiku a zabránila by tak jejich dalšímu zneuţívání. Ponzi tedy zaloţil společnost SEC, o které se široká populace dozvěděla díky reklamním letákům, které nechal vyrobit. Tyto letáky propagovaly moţnost zhodnocení vkladů 100 procenty za 90 dní. Byly rozdávané nejprve mezi italskými přistěhovalci, coţ byla skupina lidí, ze které Ponzi sám pocházel. Netrvalo dlouho a do pobočky společnosti začalo přicházet mnoho nových lidí se zájmem investovat. Díky tomuto úspěchu Ponzi začal nabízet i moţnost 50 ti procentního zhodnocení vkladů, během 45 dnů. Dalším ze způsobů jak přilákat nové zájemce, viděl Ponzi v provizích za nového investora. Celé to fungovalo tak, ţe pokud člověk dovedl například svého přítele, dostal procentuální odměnu z kaţdého dolaru, který ten přítel investoval. [1] Na tomto systému provizí je dnes zaloţená kaţdá společnost podnikající na bázi multi-levelového marketingu. U nás se tomuto systému v devadesátých letech říkalo letadlo a bylo to spojeno s mnoha podvody. Multi-levelový marketing ve své podstatě podvodem není, protoţe za získané peníze od klientů poskytuje protihodnotu. Například nějaký produkt, či sluţbu. V letadle jde pouze o vstupní poplatky. Lidé se dobrovolně zúčastňovali tohoto systému pouze s vidinou zisku z poplatků dalších lidí, kteří do systému přijdou na základě referencí. V konkrétním zmiňovaném případě Ponziho 17

20 společnosti byla nabízena protihodnota, zhodnocení vkladů a úroky. Proto se nejednalo o podvod na bázi letadla či pyramidy. Během krátké doby se stal Ponzi skutečným boháčem a začal to dávat okatě najevo. Kupoval si drahá auta, obleky, domy pro rodinu. Ţil v luxusu. Mělo to však jeden zásadní problém, s mnoţstvím peněz a tempem jakým nové peníze přibývaly, přestal spekulovat s poštovními kupóny. Jediným zdrojem zhodnocení se tak stal pětiprocentní úrok v bance, kde byly peníze uloţeny. A právě tento fakt byl zárodkem celého podvodu a nafukující se investiční bubliny, která zanedlouho praskla. [1] S mnoţstvím získaných peněz přibývala také publicita. Po čase se objevila celá řada novinářů, kteří začali Ponziho podnikání vyšetřovat a informovat veřejnost o náznacích podvodu. V jednu chvíli po vydání série článků se před pobočkou Ponziho společnosti shromáţdil dav investorů a začali chtít své peníze nazpět. Ponzi je uvítal s úsměvem a koblihami. Postupně všem ţadatelům veškeré peníze vyplatil. To veřejnost uklidnilo a byl to také popud pro celou řadu dalších lidí, kteří nově Ponzimu svěřili své peníze. Po dalších pár týdnech s přibývajícími články a vyšetřováním se zjistilo, ţe společnost je ve skutečnosti velmi zadluţená a celý systém se zhroutil. Většina lidí nedostala nazpět prakticky nic z vloţených peněz a Ponzi byl odsouzen za podvod do vězení. Většina lidí do systému vloţila veškeré své celoţivotní úspory a zisky nevybírali, nýbrţ znovu reinvestovali. [1] Vývoj způsobu fungování Ponziho schémat Jak uţ jsem zmiňoval, Charles Ponzi se svým systémem a společností SEC nebyl první. Před Ponzim ke konci devatenáctého století nabízel William Miller desetiprocentní zhodnocení vkladů za týden. Také velmi dobře vyuţíval lidskou povahu, kdy lidé vklady a zisky nevybírali, ale znovu reinvestovali. [1] Po druhé světové válce se Ponziho schématům dařilo převáţně v kapitalistických zemích. V socialistických zemích neexistence trţních mechanismů pro tento typ podvodu nenabízela prostor. Jako počátek velkého rozvoje těchto podvodů můţu označit osmdesátá léta minulého století. S těmito roky zmíním podvod s mléčnou kulturou, zvanou Kubus. V Jihoafrické republice byla zaloţena společnost, která prodávala zákazníkům aktivátor této speciální mléčné kultury. Z tohoto aktivátoru bylo moţné kaţdým týdnem sklidit určité mnoţství Kubusu. Takto vypěstovaný Kubus se dal po dvou měsících od zakoupení Aktivátoru zpětně prodat společnosti, která ho dále jako Aktivátor znovu prodala novým pěstitelům. Tento uzavřený cyklus opět musel skončit ve chvíli, kdyby 18

21 společnosti neměla dostatek nových zájemců o Kubus. Tím pádem by neměla dost peněz na výkup Kubusu od těch, co ho pěstují a mnoho lidí by přišlo o peníze. Soud toto samozřejmě dobře věděl a celý systém byl rozpuštěn a autoři odsouzeni. [int. 12] Kupříkladu v osmdesátých letech operoval v americké Kalifornii obchodník s měnami, J. David Dominelli. V recenzi knihy od profesora historie Harryho McDeana (1986), se popisuje tento podvod takto Podvody na bázi Ponziho schémat se objevují vždy, když dojde k novému ekonomickému rozvoji, který dělá investory zranitelné. V posledních letech se tím stává mezibankovní obchodování s měnami. Toto obchodování je záhadou pro mnoho investorů a co víc, je neregulované mezinárodním, federálním nebo státním právem. Díky tomu, že pouze několik stovek lidí má přístup k moderním počítačům a komunikačním systémům, používaných v mezibankovním měnovém obchodování, znalost o tom, jak tento svět funguje, zůstává skryta veřejnosti. Toto tajemství ve spojení s nulovou regulací je živnou půdou pro Ponziho schémata. Všechno co je potřeba je jen podnítit v investorech několik smrtelných hříchů. Hamižnost, obžerství a závist. Výsledkem je zrod nového podvodu. (Volně přeloženo) Podstatou bylo opět přilákání lidí, aby zhodnotili své peníze v těchto finančních operacích. Vklady ale nebyly zhodnocovány na měnových trzích, nýbrţ zase z peněz nových investorů. [int. 6] Vůbec největším podvodem v historii se stal případ Bernarda Bernieho Madoffa. Bernard Madoff zaloţil investiční společnost jiţ v roce Avšak od poloviny devadesátých let veškeré zisky ze svého podnikání na burzách falšoval. Vedl investiční fond, ve kterém spravoval finance svých klientů a investorů. Dosahoval zhodnocení kolem pěti a více procent ročně, ale jak uţ bylo zmíněno, fiktivními burzovními operacemi za pomoci speciálního softwaru. Velikost tohoto podvodu se odhaduje na 65 miliard amerických dolarů. [2] V České republice se kupříkladu objevila paní Kristina Mrózková, která podle novináře Tomáše Januszeka V rozmezí let 2004 a 2009 žena přijímala od lidí z Českotěšínska, Karvinska a Třinecka finanční vklady s příslibem, že peníze zúročí 5 až 14 procent. Odpovídá to charakteristikám Ponziho schémat, protoţe Obžalovaná jednala jednoznačně s úmyslem se obohatit, protože se získanými prostředky neprováděla žádné obchodní operace, ani je neměla v úmyslu provádět, vyplácela slíbené zhodnocení pouze částečně z prostředků, které získala z pozdějších vkladů svých klientů. [int. 5] Dalším příkladem z posledních let můţe být společnost All Property Ltd. Jedná se o investiční společnost, která garantovala minimální zhodnocení vkladů 36 procenty 19

22 ročně. Tato společnost dosahuje tohoto zhodnocení mimo jiné převáţně díky spekulacím na realitním trhu v Dubaji. Alespoň tak to prezentují. Nyní jiţ i tento systém zkrachoval a peníze společnost nevyplácí. Na tuto společnost upozorňovala také Česká národní banka. [int. 8] [int. 9] V posledních letech se ve velkém, řádově stovkách, začaly tyto podvody objevovat na internetu, nejenom pod zkratkou HYIP. Většina jejich autorů má sídla v daňových rájích. Nejenom, ţe neplatí skoro ţádné daně, ale také v případě právních sporů jsou ukryti před zákonem. S touto anonymitou vzniklo riziko pro investory, ţe autor systému sebere sám peníze a zmizí, coţ dříve nebylo tak jednoduché a zájmem autorů bylo, aby systémy fungovaly věčně. Tyto společnosti těţí hlavně z rozvoje dostupnosti internetu a toho, ţe ho postupně začíná vyuţívat většinová populace, nejenom experti v informačních technologiích. Příběhy jednotlivých systémů jsou většinou podobné. Jedná se o zprostředkování investic na kapitálových trzích, nebo do rozvíjejících se trhů. Další charakteristikou je, ţe se tyto systémy zaměřují na masy. Minimální vklady se tak pohybují uţ od jednoho dolaru. Hlavní charakteristické vlastnosti současných systémů HYIP dobře popisuje ve svém varování Francouzská komise pro cenné papíry (2007). Přeloţit z anglického jazyka informace obsaţené na stránkách dané komise můţeme takto: Investice jsou bezrizikové a/nebo garantované proti ztrátám. Investované peníze nejsou časově vázané, jsou dostupné stále nebo nanejvýš v krátkém časovém horizontu. Výnosy jsou garantované a zvysoka převyšují jiné všeobecně známé způsoby zhodnocení úspor. (Spořicí účty, termínované vklady, ) Programy jsou prezentované jako legální a autorizované finančními regulátory. Veškerá komunikace s potenciálními klienty probíhá bez fyzického střetnutí, pomocí u, faxu, dopisů. Spokojení investoři s daným programem jsou vždy připraveni zodpovědět jakékoliv otázky, avšak vždy bez fyzického střetnutí. Převod finančních prostředků je realizován s pomocí online platebního systému. (Liberty Reserve, Alertpay, ) (Volně přeloženo) [int. 1] Podvody jsou to tedy hlavně z toho důvodu, ţe autoři systémů prezentují nepravdivé informace a vytvářejí dojem legality. Například přímou spojitost s padesáti nejlepšími bankami světa. Hlavní je ovšem exkluzivita, kdy se daný program nabízí 20

23 jako něco výjimečného a tato exkluzivita se stává pádným argumentem pro mnoho lidí, proč vyuţít příleţitosti a peníze takto investovat. V průběhu historie se Ponziho schémata vyvíjela v těchto bodech: Vyuţití marketingových metod (noviny, rádio, televize, internet, provize). Příběhu (Poštovní kupóny, pěstování revolučních obilnin, burzovní operace a obchody). Anonymitě (V minulosti byl vţdy jasný autor a majitel, dnes mnohdy autor schovaný v daňovém ráji). Způsobu přesunu finančních prostředků (Vklady na pobočkách, internetové transakce). Způsobu komunikace (Osobní setkání, pořádání konferencí, elektronická komunikace). 21

24 2 PRAKTICKÁ ČÁST 2.1 Cíl výzkumu Abych dokázal přesně definovat cíle následujícího výzkumu, musím nejprve dané téma uchopit v širších souvislostech. Pokud hovořím o internetových investičních aplikacích, musím zmínit osoby, kterých se dané téma týká. V investování jde vţdy o interakci mezi dvěma skupinami osob. Mluvím konkrétně o uţivatelích (investorech) a autorech (správcích) investičních programů. Hlavním cílem obou skupin je pomocí různého přístupu k investičním programům získat nové finanční zdroje. Autoři se snaţí získat a spravovat co největší sumu vkladů od investorů. V principu se maximalizace sumy spravovaných vkladů dá dosáhnout zajištěním stálého přísunu nových investic. V tomto případě platí přímá úměra: Čím více aktivních investorů, tím více peněz. Cílem autorů je ve výsledku vytvořit a nabídnout takové investiční aplikace, které zaujmou co nejvíce nových zájemců. Pro autory tak základním předpokladem úspěchu je nejenom kvalitní investiční aplikace, ale také pouţitý marketing. Při rozumném nastavení výše vyplácených úroků (nízká míra slibovaného zhodnocení) se tak společně se narůstajícím počtem nových investorů zvyšuje pravděpodobnost, ţe daný systém bude fungovat velmi dlouhou dobu. Základním cílem uţivatele je tedy úspěšné zhodnocení jeho volných finančních prostředků prostřednictvím internetových aplikací a investičních programů, které tyto aplikace spravují. S tím se váţe několik problémů a uţivatel musí učinit celou řadu rozhodnutí. V následujícím výzkumu se proto zaměřuji na danou problematiku z pohledu uţivatelů daných aplikací. Proces realizace investice uţivatelem je graficky znázorněn formou diagramu na další straně. Uţivatel nejdříve musí eliminovat pochybnosti nad tím, zda je tento typ investování dobrým nápadem a zodpovědět si otázku, zda skutečně chce riskovat své peníze. Faktem je, ţe se jedná o velmi rizikový druh investování, ve kterém se ale dá dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení. Nesnaţím se tento fakt zpochybnit, ani vyvrátit. Stejně tak není připravenost investora z pohledu volných financí a ochoty nést rizika hlavním tématem této práce. 22

25 Diagram č. 1 Proces realizace investice investorem Zdroj: Vytvořeno autorem Pokud se uţivatel jiţ rozhodl, ţe se chce zúčastnit tohoto druhu investování, pak dalším problémem pro uţivatele můţe být samotné vyhledání příleţitostí. Mám na mysli konkrétní internetové investiční aplikace. V tomto případě si ovšem myslím, ţe i při laickém vyuţití internetových vyhledávačů, můţe kterýkoliv uţivatel dojít k alespoň průměrným výsledkům řešení daného problému. Naskýtá se také otázka, jakým způsobem by měl uţivatel alokovat své finanční prostředky, aby dosáhl co největšího zhodnocení a minimalizoval rizika ztráty investované částky. Tato problematika uţ z části souvisí s výběrem kvalitních investičních aplikací, ale spíše se váţe s finančním řízením rizik. V případě, ţe uţivatel jiţ má hotový seznam potenciálních investičních příleţitostí, se klíčovou problematikou stává výběr té nejlepší příleţitosti z daného seznamu. 23

26 Při řešení problému výběru vhodné investice za účelem vydělání peněz se tedy na daný problém můţeme dívat z několika hledisek: Marketingové Kvalita propagace daného systému, ovlivňuje samotnou délku fungování systému. Finanční Slibované zhodnocení a další finanční parametry. Technické Kvalita zpracování investiční aplikace. Ekonomické Vnější vlivy, jako např. panika na trzích, nebo probíhající ekonomická krize. Investorské Hledisko dostupných prostředků investora k investici a další. Musím však podotknout, ţe účelem této práce není analyzovat celkový výběr a dále vyhodnocovat správnost investice. V této práci se nezaměřuji na investiční programy, ale pouze na internetové investiční aplikace. To znamená, ţe hlavními hledisky budou jenom marketing a technické zpracování aplikace, protoţe pouze tato hlediska se blízce váţou s právě zmiňovanými internetovými investičními aplikacemi. V případě, ţe pomineme hlediska připravenosti investora a nastavení finančního programu, tak podle mého názoru je pro uţivatele v rámci celé investice právě výběr té nejlepší aplikace klíčový. Cílem výzkumu tedy bude aplikace určité metody vícekriteriálního rozhodování na vzorek tří reálných investičních aplikací, a to za účelem výběru té nejlepší aplikace z hlediska uţivatele (potenciálního investora). A právě tato problematika výběru nejlepší investiční aplikace je stěţejním bodem celé následující práce. Snahou této práce není doporučit konkrétní investici konkrétnímu člověku, nýbrţ popsat postup a případná úskalí řešení daného výběru, pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. Zaměřuji se tak hlavně na samotnou metodiku a způsob výběru investiční aplikace. S tím blízce souvisí také zvolení kritérií a přiřazení jejich významu, podle kterého jednotlivé investiční aplikace hodnotím a selektuji. Pokud tedy mám definovat jasný a konkrétní cíl dané práce, tak je tím metodika řešení následující úlohy pomocí metod vícekriteriálního rozhodování. Zejména se jedná o návrh vhodných kritérií a vhodné metody vyhodnocení. Výsledkem práce tedy bude jedna vybraná investiční aplikace společně s popsaným postupem řešení daného výběru. 24

27 2.1.1 Použitá metoda V této části nejprve uvedu samotnou metodu vícekriteriálního rozhodování a popíšu její princip. Poté vysvětlím základní pojmy, se kterými daná metoda operuje. Určitý prostor je věnován také klasifikaci úloh vícekriteriálního rozhodování. Na závěr se věnuji postupu aplikace dané metody v konkrétním případě řešeného problému. Podrobněji jsou konkrétní pouţité metody popsány v části Výsledky výzkumu, kde je aplikuji na konkrétním případu Vícekriteriální rozhodování Úvod Kaţdý člověk se za svůj ţivot musel nesčetněkrát rozhodnout v mnoha situacích. Jako příklad mohu uvést standardní problém výběru automobilu, nebo nemovitosti ke koupi. Jedná se o problémy na první pohled jednoduché, ale při bliţším prozkoumání zjišťujeme, ţe nalézt ideální řešení není vţdy tak snadné, jak se zdá. Málokdy totiţ existuje dominantní varianta řešení. Například v případě nemovitosti můţeme mluvit o mnohapokojovém bytu prvotřídní kvality a dostupném za nejniţší cenu. Takováto varianta uţ na první pohled vypadá, jako odtrţená od reálného světa a také opodstatněně. Většina problémů totiţ nenabízí optimální řešení, tedy řešení, které je ve všech kritériích nejlepší. Musíme tak nalézat řešení kompromisní. To jsou taková řešení, která jsou v některých kritériích horší, ale naopak v námi definovaných poţadavcích zase vítězí. Z tohoto je tak patrné, jak se celý rozhodovací proces s mnoţstvím variant a kritérií komplikuje. Dá se říci, ţe dané metody řeší konflikty mezi vzájemně protikladnými kritérii. V online skriptech popisujících metodu vícekriteriálního rozhodování (2003), je princip metody zachycen takto: V modelech vícekriteriální analýzy (či hodnocení) variant je dána konečná množina m variant, které jsou hodnoceny podle n kritérií. Cílem je najít variantu, která je podle všech kritérií celkově hodnocena co nejlépe (variantu optimální či kompromisní), případně seřadit varianty od nejlepší po nejhorší nebo vyloučit neefektivní varianty. [int. 11] Vícekriteriální rozhodování Základní pojmy V úvodu jsem se zmínil o pojmech jako například dominantní varianta řešení, proto bych rád tyto základní pojmy blíţe upřesnil a specifikoval tak prvky, ze kterých se daná metoda skládá. Zároveň jednotlivé pojmy vztahuji k problému, řešenému v této práci. 25

28 Pro přesné definování jednotlivých pojmů jsem vyuţil online dostupná skripta (2003), která vícekriteriální rozhodování popisují. Varianta řešení Varianty jsou konkrétní rozhodovací možnosti, předmět vlastního rozhodování. Přípustná varianta je varianta, která je realizovatelná a která není logickým nesmyslem. [int. 11] V případě následujícího výzkumu, operuji se třemi variantami. Jedná se o počet jednotlivých internetových investičních aplikací. Bylo by moţné pracovat s větším mnoţstvím variant, ale z hlediska cíle výzkumu, jsou tři varianty dostačující. Hodnotící kritéria Kritérium je hledisko hodnocení variant. [int. 11] Počet hodnotících kritérií, podle kterých konkrétní varianty porovnávám, byl stanoven na deset. Metodika volby konkrétních kritérií a jejich klasifikace je blíţe vysvětlena v další části práce. Normalizovaná kriteriální matice Kriteriální matice Y = (y ij ), kde prvek y ij vyjadřuje hodnocení i-té varianty podle j-tého kritéria [int. 11] Jedná se o matici hodnot atributů variant, kde jiţ jsou veškeré hodnoty upravené do jednotného formátu. Některá kritéria mohou být ze své podstaty maximalizačního a jiná minimalizačního charakteru. Tento fakt je pravým důvodem potřeby úpravy matice do normalizovaného typu. Váhy kritérií Váha kritéria je hodnota z intervalu <0; 1>, která vyjadřuje relativní důležitost tohoto kritéria v porovnání s kritérii ostatními. Součet vah všech kritérií je roven jedné. [int. 11] Předpokladem úspěšného řešení je vyjádření preference jednotlivého kritéria před druhým. V našem případě se jedná o stanovení míry důleţitosti jednotlivých atributů internetových investičních aplikací, a to z pohledu uţivatele a případného investora Vícekriteriální rozhodování Klasifikace úloh V případě, ţe chceme nějaký problém řešit metodou vícekriteriálního rozhodování, musíme nejprve daný problém klasifikovat podle cíle řešení úlohy a také z hlediska informací, které jsou dostupné a s kterými budeme pracovat. Podle cíle můţeme úlohy klasifikovat do třech kategorií: 26

29 Úlohy, jejichž cílem je výběr jedné varianty označené jako kompromisní. Úlohy, jejichž cílem je úplné uspořádání, resp. kvaziuspořádání, množiny variant. Úlohy, jejichž cílem je rozdělení množiny variant na dobré a špatné. [int. 11] Zároveň úlohy mohu dělit dle různého druhu dostupných informací do čtyř typů: Úlohy, s dostupnou kardinální (váhy) informací o kritériích. Úlohy, s dostupnou ordinální (pořadí) informací o kritériích. Úlohy, kde jsou známé pouze nominální informace. Úlohy, ve kterých nemáme ţádné informace o preferencích mezi kritérii. Podle druhu informací mezi kritérii, vyuţíváme následně různých metod při řešení problémů. Následující diagram dané rozdělení přehledně zobrazuje. [int. 11] Diagram č. 2 Rozdělení podle informace o preferencích kritérií Zdroj: Skripta popisující vícekriteriální rozhodování.(2003) [int. 11] Vícekriteriální rozhodování Postup aplikace metody V následujících bodech popisuji plánovaný postup aplikace metody vícekriteriálního rozhodování na mém konkrétním problému. 1. Definování konkrétního cíle a účelu jeho dosaţení. 2. Analýza a popis konkrétních internetových investičních aplikací. 3. Vytvoření soustavy relevantních kritérií. 4. Vytvoření normalizované kriteriální matice. 5. Stanovení vah kritérií. 6. Postupné dílčí hodnocení variant. 7. Seřazení variant a výběr té nejhodnější. 27

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch HYL s.r.o. 1 Tvorba webových stránek pro cestovní ruch Dita Fuchsová Hynek Olchava HYL s.r.o. Praha 2008 HYL s.r.o. 2 Jak vytvořit webové stránky pro cestovní ruch Proč mít web? Toto je jedna ze základních

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studia nových médií Diplomová práce Bc. Martin Jindra Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií Brand

Více