Podmínky financování bioplynových stanic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky financování bioplynových stanic"

Transkript

1 IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce eské Bud jovice eská republika Únor 2011

2 Obsah 1. P edstavení Financování bankou Tradi ní finan ní úv ry Projektové financování Leasing Uzavírání smluv v oblasti bioplynu(biogas contracting) Investi ní fondy P íjmy z provozu bioplynové stanice Záv r Slovní ek pojm : Financování projekt výroby a vyu ití bioplynu

3 1. P edstavení Projekt BiogasIN je podporován z programu Evropské komise Inteligentní Energie pro Evropu (IEE). Jeho cíl je vybudovat trvale udr itelný trh s bioplynem v regionu st ední a východní Evropy (CEE). Cílovými zem mi projektu jsou Bulharsko, Chorvatsko, eská republika, ecko, Loty sko, Rumunsko a Slovinsko. Základem projektu BiogasIN je sní it, i odstranit p eká ky v rámci budování projekt výroby a vyu ití bioplynu v regionu CEE: T mito p eká kami jsou p edev ím vysoké administrativní bariéry a velké problémy s povolováním a financováním v ech stádií investi ních projekt. Projekty výroby a vyu ití bioplynu jsou typické svojí specificky vysokou cenou. Proto v mnoha p ípadech ani sdru ení investor nato jednotlivý zem d lec není schopen financování celého projektu z vlastního kapitálu. Proto má vyp j ený kapitál tak zásadní význam na rozvoj výstavby bioplynových stanic. Následující dokument popisuje n kolik mo ností financování projekt výroby a vyu ití bioplynu. Zd raz uje výhody a nevýhody u jednotlivých mo ností financování a jejich srovnání s ostatními mo nostmi. Cílem této zprávy je vysv tlit investor m r zné mo nosti financování jejich projekt. R zné mo nosti financování se díky svým výhodám a nevýhodám stávají srovnatelné pro jednotlivé mo nosti financování. Obsahem zprávy je sou asn porovnání rozdílných zp sob získávání finan ních prost edk z provozu bioplynové stanice. Dal í informace o mo nostech financování a p íjm z bioplynových stanic (BPS) m eme najít v praktické zpráv P íklady financování projekt výroby a vyu ití bioplynu v N mecku, Rakousku, Nizozemí, Dánsku a Itálii 1 jako i ve zpráv Kritéria posuzování bioplynových investic: Pokyny pro finan ní instituce a investory 2 které byly vypracovány v rámci projektu BiogasIN. Tento dokument také obsahuje slovník s nejvíce pou ívanými termíny týkající se mo ností financování projekt výroby a vyu ití bioplynu. 1 Hahn H., Rutz D., Ferber E., Kirchmayer F. (2010) Examples for financing of biogas projects in Germany, Austria, The Netherlands, Denmark and Italy. Report of the BiogasIN Project 2 Ferber E., Rutz D. (2011) Criteria to assess biogas investments: Guidelines for financing institutes and investors. Report of the BiogasIN Project 3

4 2. Financování bankou B né metody financování jsou úv ry z bank (Obrázek 1). Jsou zde dva hlavní typy financování projekt výroby a vyu ití bioplynu: tradi ní korporátní financování pomocí p j ek a projektové financování. Obrázek 1: Rozdíl mezi financování úv rem a konceptem projektového financování Tradi ní finan ní úv ry Tradi ní investování pomocí úv r je nej ast j í zp sob, jak získat cizí kapitál od bank. Tímto zp sobem se nejen za izují velké finan ní investice v rámci projekt výroby a vyu ití bioplynu, ale také zahrnuje mnoho malých soukromých p j ek. Finan ní instituce prov uje finan ní zázemí klienta a rozhoduje o spolehlivosti a riziku kontraktu. Zvlá tní význam pro finan ní instituce je zaji t ní a to v p ípad, e projekt neusp je. Toto zaji t ní m e mít podobu nemovitostí, sou ástí za ízení na výrobu bioplynu, soukromé-investi ní prost edky a v echna ostatní aktiva, kterými se ru í za úv ry. Ka dý projekt je podroben d kladné analýze a prochází kontrolou n kolika vybraných kritérií, které ovliv ují úsp ch a ekonomiku celého projektu výroby a vyu ití bioplynu. Více informací o t chto kritériích pro p j ky do oboru bioplynu jsou uvedeny ve zpráv Kritéria pro posuzování bioplynových investic, Pokyny pro finan ní instituce a investory. Kritéria se té zabývají odhadem ekonomiky, a modelováním r zné hladiny úrokové sazby. 4

5 Jakmile byl úv r poskytnut, musí dlu ník platit p edem definované m sí ní splátky, které se skládají z jistiny a úrokové sazby. Banky asto nabízejí mo nosti odkladu splátek dluhu na rok, nebo dva, kdy se po tuto dobu vrací pouze úrokové sazby. Splatnost úv ru, stejn jako po áte ní odklad splátek, je siln závislá na po áte ních podmínkách a parametrech projektu. Nej ast ji se setkáváme se splatností v rozmezí let a odkladem splátek o 1 a 2 roky. Zvlá tní formou úv rového financování jsou p j ky s nízkým úrokem poskytované státními institucemi a finan ními subjekty. Tyto úv ry se nej ast ji poskytují na investování do obnovitelných zdroj energie (bioplyn) a/nebo na podporu trhu s cílem stimulovat odv tví obnovitelných zdroj energie. P j ky jsou charakteristické nulovou, nebo nízkou úrokovou sazbou. Banky a finan ní subjekty mohou pomoci k t mto nízko-úro ným úv r m, tak jako nap íklad v N mecku (banka KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) a LfA Förderbank). Obrázek 2: Schéma tradi ního úv rového financování Výhody a nevýhody + Malá administrativní zát. + Není nutné vytvo ení zvlá tní právní spole nosti. + Dostate né záruky pro úv ry, mohou poskytnou nemovitosti a tím i sní it úrokové sazby. 5

6 Finan ní schopnost jednat je omezená, proto e je zpoplatn n soukromý majetek Investor je odpov dný za vlastní aktiva i v p ípad neúsp chu projektu Projektové financování Projektové financování je velmi konkrétní investice, která se splácí z pen ního toku generovaného výrobou obnovitelné energie. Banka, která investici financuje, vydává rozhodnutí o úv ru a také odhaduje vý i finan ních tok v projektu. Na rozdíl od normálního úv rového financování, zde obvykle má financující instituce malý nebo ádný p ístup k soukromému i firemnímu kapitálu. V p ípad projekt výroby a vyu ití bioplynu jsou finan ní investice zaji ovány z odhadnuté finan ní ástky z prodeje elektrické energie, sou ástí bioplynové stanice a majetkem spole nosti. P edpokladem pro dosa ení projektové financování je podmínka, aby byl projekt realizován ú elovou spole ností. Projektové financování p edstavuje v t í riziko pro finan ní instituce, ne tradi ní financování, proto e úv r m e být vrácen, dokud je za ízení v provozu. Proto banky mají velký zájem na minimalizaci potencionálních rizik. V echny aspekty projektu jsou pe liv analyzovány a to znamená více administrativních pozic pro ob strany. D sledkem toho musí investor pe liv p ipravit projektovou dokumentaci vypracovanou do ka dého detailu. Tento postup je zna n asov náro ný. Vzhledem k tomu, e za ízení na výrobu bioplynu p edstavuje pro banky vet í finan ní obnos, pot ebují v t í finan ní zaji t ní a více administrativních úkon. Tato opat ení a zp sob financování se hlavn týká bioplynových stanic s ekvivalentem 2 MW el (megawatt) a více. Typické zem d lské bioplynové stanice, které mají instalovanou kapacity 500 kw el (nebo i mén ) jsou jen z ídka financované touto metodou. Výhody a nevýhody + V p ípad neúsp chu projektu investor ru í pouze aktivy v daném projektu. + Finan ní ústav pomáhá identifikovat a rozd lovat potencionální slabá místa v projektu; efektivn sni uje mo ná rizika projektu. + Nezále í na tom, kolik lidí se zapojí do ú elové spole nosti (SPV), proto e zem d lská spole nost ídí a provozuje bioplynovou stanici. + Mo nost dal ích p j ek není omezená, majetek investora mimo projekt není zatí en zástavním právem. Vysoké administrativní nároky. Nutnost zalo ení ú elové spole nosti (SPV). Ne ka dá banka poskytuje mo nost projektového financování. 6

7 Úrokové sazby mohou být vy í. Obvykle platí pouze pro projekty s vy ím investi ním objemem v ádu milion euro. Obrázek 3: Schéma projektového financování 3. Leasing Získávání leasingových partner je asto pou ívaná metoda k získání vlastního kapitálu pro projekty výroby a vyu ití bioplynu. Leasing je charakterizován jako rozdíl mezi vlastníkem (leasingová spole nost) a operátorem elektrárny (nájemce). Leasingová spole nost buduje a financuje BPS z vlastních zdroj, nebo pou ívá základní kapitál leasingových partner. Poté spole nost p enechá BPS nájemci, který p ebírá zodpov dnost a rizika provozu na sebe. Nájemce si nechává ve keré p íjmy z provozu bioplynové stanice, ale musí platit splátky leasingové spole nosti. Poté co leasingová smlouva skon í, m e nájemce koupit za ízení za odpovídající z statkovou hodnotu, nebo leasingová spole nou postoupí majetek n komu jinému. Ve v t in p ípad je tato mo nost pouze pro financování jednotlivých slo ek technologického za ízení výroby, nap. kogenera ní jednotka. 7

8 Obrázek 4: Leasingové schéma Výhody a nevýhody + Leasingový partne i poskytují odborné znalosti ohledn BPS, její realizace a provozu + Externí investo i mají mo nost se p ipojit k leasingové spole nosti. + I zem d lci s minimálním vlastním kapitálem mohou provozovat bioplynovou stanici. Leasingová spole nost nemá p ímý vliv na provoz BPS, tak e p ípadný úsp ch, i neúsp ch le í v rukou n koho jiného (nájemce). Po vypr ení platnosti leasingové smlouvy m e bioplynová stanice stále mít zna nou z statkovou hodnotu. 4. Uzavírání smluv na výrobu bioplynu Uzavírání smluv na výrobu bioplynu je model, který se v n kterých evropských zemích, jako je N mecko a Rakousko, velmi siln rozvíjí. Existují r zné formy smluv, ale jen Energy Performance Contracting (EPC) má p vodní podobu. Smlouva typu EPC zavazuje dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opat ení na úsporu energie v majetku klienta. Následn zákazník platí zp t smluvní ceny, které odpovídají ur itému procentu z dosa ených úspor. ESCO garantuje, e úspory jsou stejné, nebo vy í ne platby na pokrytí v ech náklad spojené s projektem za 7-10let. Výhodou EPC je dostupnost finan ních prost edk, odborné znalosti a minimalizace rizik pro zákazníky. Nov j í formy smluvní dohody zahrnují nejen elektrickou energii a její úspory, ale bezpe né zásobování energií. Tyto formy jsou zajímavé p edev ím pro v t í klienty, jako jsou nemocnice, koly, ve ejné instituce, firmy, v ichni kdo pot ebují vet í mno ství energie (v t inou teplo) a cht jí omezit rizika spojená s projektem. 8

9 Spole ným znakem této skupiny klient je omezená mo nost investovat do vlastního odborného zaji t ní provozu t chto energetických za ízení. Smlouvy s dodavateli energetických surovin (Obrázek.5) jsou té relativn nové opat ení. N kte í projektanti, výrobci za ízení a zejména ESCO tuto mo nost nabízejí. Tyto spole nosti (odb ratelé) v t inou financují, staví a provozují celé za ízení výroby a vyu ití bioplynu. Zem d lec (dodavatel) pouze poskytuje pozemek, na kterém se BPS postaví a sepí e smlouvu o dodávce surovin s odb rateli. Riziko provozování za ízení a s ním spojené ve keré p íjmy z prodeje elektrické energie si nechává odb ratel. Zem d lec dostává platby za dodávku surovin a pronájem pozemku. V závislosti na smlouv mezi odb ratelem a zem d lcem se m e doty ný zem d lec podílet za zisku z BPS a pou ívat nap. vyprodukované teplo z kogenera ní jednotky pro vytáp ní hal se zví aty, su ení obilí, t pky apd. V mnoha p ípadech zem d lec (dodavatel) sou ástí ka dodenního provozu BPS (nap : formou dodávky surovin). Velkou výhodou je, e zem d lec nepodstupuje ádné riziko spojené s odstávkou systému, ím neztrácí kapitál. Pot ebné znalosti a nejú inn j í systém pot ebný k provozu a údr b BPS zaji uje odb ratel. Dal í formou smluvní dohody o výrob bioplynu je smlouva mezi dodavatelem (ESCO) a odb ratelem energie (obrázek.6), jak bylo popsáno vý e (nap. ve ejné instituce, koly, nemocnice, firmy). V tomto p ípad je ESCO zodpov dné za dodávky tepla/ elekt iny pro odb ratele energie. V t chto p ípadech jsou pak zem d lci smluvn zavázáni dodávat pot ebné suroviny k zaji t ní provozu BPS. Jedná se v ak o standardní obchodní smlouvu uzav enou mezi zem d lcem a dodavatelem/ provozovatelem za ízení na výrobu a vyu ití bioplynu. R zné formy financování a smluvních dohod lze samoz ejm i vzájemn kombinovat, tak aby bylo dosa eno co nejlep í ekonomické e ení pro v echny zainteresované strany v daném projektu. Dal í schématické p íklady a obchodní modely p edstavují následující obrázky (Obrázek. 5 a 6). Obrázek 5: Smluvní vztahy mezi dodavatelem/ odb ratelem a zem d lcem 9

10 Obrázek 6: Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odb ratelem energie Výhody a nevýhody: + Zem d lec nemusí investovat soukromé ani firemní pen ní prost edky. + Zem d lec má ni í/ ádné finan ní riziko. + Profesionální expert (zhotovitel) odpovídá za provoz a údr bu za ízení výroby a vyu ití bioplynu. Bioplynová stanice z stává majetkem zhotovitele po p edem dohodnutou dobu, to znamená, e zem d lec nemá ádný, nebo jen malý vliv na technickou stránku projektu. Zem d lc v výd lek je zkrácen o p edem dohodnutou sazbu. 10

11 5. Investi ní fondy Dal í mo ností financování projekt výroby a vyu ití bioplynu je investi ní fond. Investi ní fond je spole nost, která sdru uje pen ní prost edky od n kolika (malých) investor. V ichni z investor se podílí na investování v jednom, nebo více projekt výroby a vyu ití bioplynu. To znamená, e ve kerý vlastní kapitál pro výstavbu a provoz za ízení je akumulován ji p ed výstavbou. Výhody z vyu ívání bioplynu a rizika s ním spojená se d lí mezi investory podle smluv, nebo podle dohody o spole ném podniku. Zem d lci si mohou vytvo it dru stvo, kde ka dý zem d lec má nárok na podíl z p íjm z výroby bioplynu a to v pom ru podle poskytovaného substrátu a jeho výt nosti bioplynu, nebo podle jiného dohodnutého modelu. Výhod a nevýhody + Zem d lec nebo provozovatel BPS nejsou zavázáni úv rovou smlouvou. + Podíl p íjm ka dého partnera p edstavuje mno ství pen z, které investoval do fondu. + Provozovatel nemusí nutn poskytnout cenné papíry. + Investo i v oblasti obnovitelných zdroj energie si získávají v poslední dob více d v ry a to hlavn díky dobrým výsledk m t chto fond. Investo i ru í celým svým majetkem investovaným do fondu. Investor nemá ádný vliv na provozování bioplynové stanice. Pro získání prost edk z fondu pro obnovitelné energie musí provozovatel BPS podstoupit slo ité a d kladné ízení za ú elem zji t ní komplexnosti ekologických kritérií projektu. 11

12 Obrázek 7: Schéma investi ních fond 6. P íjmy z provozu bioplynové stanice Rozhodnutí a schválení poskytnutí úv ru pro projekty výroby a vyu ití bioplynu závisí v první ad na o ekávaném pen ním toku v projektu. S cílem zajistit ekonomicky udr itelný provoz výrobních za ízení je velmi d le ité mít dobrý výpo et p íjm z provozu tohoto za ízení. Ve v t in zemí se stabilním bioplynovým trhem jsou výkupní ceny za vyrobenou elekt inu z bioplynu definovány zákonem. Tyto tarify zaji ují zaru ené p íjmy po dlouhou dobu a p edstavují spolehlivé zabezpe ení pro finan ní instituce. Té jsou základem pro ve keré ekonomické výpo ty, které pot ebuje provozovatel BPS. D v ryhodnost v projekty výroby a vyu ití bioplynu se sou asn zvy uje uzavíráním dlouhodobých smluv o dodávkách tepla, nebo o vtlá ení bioplynu do rozvodné sít zemního plynu. Dal í mo ností podpory bioplynových investic je obchodování se zelenými certifikáty (jako jsou nap. emisní povolenky). Poskytovatel zelené energie (nap. bioplynová stanice) vytvo í jednu emisní povolenku na jednotku elektrické energie (zpravidla 1 MWh) vyrobené z obnovitelných zdroj. Poté co byla energie dodána do sít lze 12

13 tyto povolenky prodávat na volném trhu. Cena povolenek se odvíjí od poptávky po energii z obnovitelných zdroj. Povolenka sou asn m e nést informaci o charakteru a umíst ní zdroje energie. Tr by z prodeje OZE jsou obtí n predikovatelné, zvlá t ve srovnání s p íjmy z pevných výkupních cen elekt iny z OZE, které jsou stanoveny zákonnými tarify. Hlavním d vodem je zna n kolísavá cena povolenek. Ekonomicky a ekologicky je velmi vhodné prodávat teplo, které je produkované kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v BPS. Energetická efektivita je základním pilí em trvale udr itelného rozvoje trhu obnovitelných energií a tím i bioplynu. Vyu ití tepla dramaticky zvy uje ú innost a tím i energetickou efektivitu bioplynové stanice. Pokud je sou asn vyrobené teplo prodáváno spot ebitel m, nap. p es lokální teplovod, tak toto za ízení generuje dodate ný p íjem. Ve srovnání s výrobou elekt iny, kde jsou stanoveny pevné výkupní tarify, není prodej tepla fixn upraven. P íjmy z dodávek tepla jsou obvykle stanoveny smlouvou mezi provozovatelem (výrobcem) a spot ebitelem na základ b né smlouvy o dodávce tepla. Men í ást p íjm z provozu BPS m e být generovaná z vyu ívání digestátu (zbytkové biomasy vystupující z procesu). Digestát lze prodávat jako hnojivo, nebo ho pou ívat ve vlastním hospodá ství jako náhradu za pr myslová hnojiva. Digestát je bohatý na dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. Digestát m e být aplikován na p du stejn jako hn j, nebo kejda, ale s men ími emisemi zápachu do okolí. Tyto vlastnosti digestátu tvo í základ tolik po adovaného bio-hnojivo. V p ípad, e je BPS ur ena pro zpracovávání bio-odpad, jako je kuchy ský odpad, organický komunální odpad, nebo pr myslové bio-odpady, m e provozovatel po adovat poplatek za likvidaci t chto odpad. Av ak pro vyu ívání t chto druh odpad pro výrobu bioplynu se vy aduje speciální za ízení a komponenty v BPS. Stejným zp sobem jsou zvý eny nároky na vy kolený personál, který má s tímto zp sobem výroby bioplynu zku enosti. Dále musí být zohledn ny místní právní p edpisy pro nakládání s odpady. Podle charakteru zpracovávaných odpad se také dále klasifikuje výstupní digestát. V p ípad vyu ití istých t íd ných odpad lze aplikovat na zem d lskou p du prakticky bez omezení. V p ípad zpracování v t iny pr myslových bio-odpad a nebo sm sného komunálního odpady je i výstupní digestát dále klasifikován jako odpad a musí být dále zpracován v souladu s platnou legislativou. 7. Záv r Projekty výroby a vyu ití bioplynu mohou být financovány mnoha zp soby. Ka dý zp sob financování má své výhody a nevýhody pro investory i pro financující instituce. Ka dý projekt je realizován za r zných okolností a m e vy adovat speciální formu financování. Je velmi d le ité vybrat správnou formu financování p íslu ného projektu, tak aby bylo zaji t no úsp né spu t ní a provoz BPS. R zné metoda a formy financování jsou kombinovatelné pro dosa ení co nejlep ího a nejefektn j ího zp sobu financování v daných podmínkách. 13

14 Slovní ek pojm : Financování projekt výroby a vyu ití bioplynu Amortizace: Pravidelná m sí ní splátka, která se skládá z jistiny a úroku. Bezúro né období: Je to období b hem trvání úv ru, kdy se nemusí vracet vyp j ené peníze do banky, ale musí se platit úrokové sazby. Cash flow: Cash flow se týká pohybu hotovosti do nebo z projektu, podnikání, nebo finan ního produktu. Cash flow je obvykle m en b hem a na konci ur itého období. Cenné papíry: Nemovitosti investora, které kryjí ást p j ky v p ípad nesplácení úv ru. Certifikát o Obnovitelných zdrojích: viz. Zelený certifikát. Dluhový kapitál: Peníze získané z cizích zdroj, odli né od vlastního kapitálu. Doba návratnosti: Doba návratnosti je doba pot ebná k znovunabytí po áte ní investice do vlastního cash flow. Dotace: Dotace je forma finan ní pomoci vyplácená obchodním, nebo hospodá ským odv tvím. Energy Performance Contract (EPC) Smlouva zavazující dodavatele, zpravidla poskytovatele energií (ESCO, Energy Service Companies), a klienta (provozovatele BPS). ESCO implementuje a financuje opat ení na úsporu energie v majetku klienta. Následn zákazník platí zp t smluvní ceny, které odpovídají ur itému procentu z dosa ených úspor. ESCO garantuje, e úspory jsou stejné, nebo vy í ne platby na pokrytí v ech náklad spojené s projektem za 7-10let. Energy Service Company (ESCO) je spole nost, která poskytuje slu by energetického hospodá ství pro odb ratele energie. Finan ní instituce: Organizace poskytující kapitál pro investory. Finan ní institucí m e být banka, nebo leasingová spole nost. Finan ní rizika: Finan ník posuzuje riziko úv ru. Finan ní instituce posuzuje ka dou ádost o p j ku z hlediska mo nosti její nesplácení. Finan ník: Finan ník poskytuje dlu ní kapitál. Finan níkem m e být banka, leasingová organizace nebo soukromá osoba. Investi ní fond: Suma pen z, kterou vlastní jeden, nebo více investor, ale chová se jako jeden celek. Investor: Investor vkládá peníze do nákupu ur itého majetek. Kapitál: Celkový obnos financí, který byl vyp j en nebo zap j en. 14

15 Leasingové financování: Charakteristické financování rozd lené na dva subjekty - pronajimatele a nájemce. Pronajimatel financuje p edm t zájmu a poskytuje nájemci mo nost provozu tohoto za ízení. Nájemce platí leasingové splátky pronajímateli. V projektech výroby a zpracování bioplynu se této mo nosti asto pou ívá p i financování kogenera ní jednotky. Projektové financování: Financování je ur ené pro velmi konkrétní investice, které jsou splaceny svým vlastním cash-flow. P edpokladem pro projektové financování je zalo ení ú elové spole nosti (SPV). V p ípad financování bioplynové stanice je investice zaji t na z cash-flow generovaného prodejem energie, technologickým za ízením, stavbami a asto i pozemkem. Projektové financování s sebou nese výrazn vy í riziko pro finan ní instituce ne konven ní financování, proto e úv r m e být vrácen jen kdy je za ízení v ádném provozu. P j ka, úv r: P j ené peníze za dohodnutou úrokovou sazbu a na ur itou dobu. Rating: Hodnocení finan ních rizik úv ru pro finan ní instituce podle definovaných kritérií. Tradi ní úv rové financování: Financování investic soukromými, nebo podnikatelskými úv ry. Úroková sazba: Náklady na u ití pen z, vyjád ena jako procentní sazba za ur ité asové období (obvykle za rok). Hodnota úrokové sazby závisí na rizikovosti investice, délce trvání p j ky a celkové vyp j ené ástce. Úv r: viz. p j ka, úv r. Vlastní kapitál: Sou et kapitálu ze zisk minulých let. Výkupní sazba: Sazba, která garantuje p íjmy, v t inou /MWh, za prodej elektrické energie do ve ejné sít. V mnoha zemích se jedná o pevn stanovené tarify, za ur ité období a za stanovenou jednotku, asto jsou stanoveny zákonem. Zelený certifikát: Papírový nebo elektronický certifikát, který p edstavuje vyrobenou elekt inu z obnovitelných zdroj energie. Ka dý jednotlivý certifikát má svou nominální hodnotu, nej ast ji jedné megawatthodiny (MWh) elekt iny. 15

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více