STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM Směrnice pro programy na období

2 ÚVOD Účel směrnic OBSAH Hospodářská a sociální koheze: Růstem a konkurenceschopností k zaměstnanosti Evropská strategie zaměstnanosti Podmínky pro investice a vliv EMU Dva horizontální principy: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti Efektivita posílená strategickým přístupem a partnerstvím Struktura a analytická východiska směrnic ČÁST 1: PODMÍNKY PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST I. Vytváření základních podmínek pro regionální konkurenceschopnost A. Dopravní infrastruktura: zdokonalování sítí a systémů B. Energetika: sítě, výkonnost a obnovitelné zdroje C. Telekomunikace: k informační společnosti D. Infrastruktura pro životní prostředí vysoké kvality E. Výzkum, technologický rozvoj a inovace: modernizace výrobní báze II. Konkurenceschopnými podniky k tvorbě zaměstnanosti A. Podpora podnikům: priorita pro SME B. Služby podporující obchod: pomoc vytváření a rozvíjení podniků C. Oblasti se zvláštním potenciálem: životní prostředí, turistický ruch a kultura, sociální hospodářství ČÁST 2: EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI: KLÍČOVÁ PRIORITA SPOLEČENSTVÍ I. Cíl 3: Rámec doporučení pro rozvoj lidských zdrojů a pro větší množství a kvalitu pracovních příležitostí A. Aktivní politika na trhu práce pro podporu zaměstnanosti B. Všeobjímající, všem otevřená společnost C. Podpora práceschopnosti, dovedností a mobility celoživotním vzděláváním se D. Rozvíjení přizpůsobivosti a podnikání E. Pozitivní akce pro ženy II. Konkrétní činnosti v regionech Cíle 1 a 2 ČÁST 3: ROZVOJ MĚST A VENKOVA A JEJICH PŘÍNOS PRO VYROVNANÝ ÚZEMNÍ ROZVOJ A. Rozvoj měst v rámci ucelené regionální politiky B. Rozvoj venkova k modernizaci, diverzifikaci a ochraně životního prostředí C. Synergie mezi městskými a venkovskými oblastmi: vyrovnaný rozvoj D. Konkrétní opatření pro rybářské oblasti 2

3 ÚVOD Účel směrnic Hlavním cílem strukturálních a kohezních politik Unie je pomoci snížit ekonomické a sociální nerovnosti. Tyto politiky podporují národní a regionální politiky v nejslabších regionech a na národních a regionálních trzích práce. Přestože především členské státy a regiony jsou zodpovědné za určení vlastních priorit rozvoje, částečné financování programů Evropskou unií vyžaduje, aby byly brány v úvahu i priority Společenství za účelem podpory dimenze hospodářské a sociální soudržnosti v rámci Společenství. Proto v souladu s Článkem 10 (3) Regulace Rady (ES) č.??/99, uvalujícím obecné požadavky na Strukturální fondy, přijala Komise následující široké, indikativní směrnice o relevantních odsouhlasených politikách Komise ve vztahu k cílům fondů. Směrnice by měly pomoci národním a regionálním úřadům připravit programování svých strategií na dosažení Cílů 1, 2 a 3 Strukturálních fondů a jejich spojení s Kohezním fondem. Jejich cílem je stanovit priority Komise založené jak na zkušenostech z realizace programů, tak na běžných politikách Společenství při strukturální výpomoci. Tyto priority by měly zajistit nejlepší možnou výpomoc ze strany Společenství na národní a regionální úrovni. Předkládaný dokument formalizuje náčrt směrnic přijatý Komisí již 3. února Programování výpomoci ze strany Strukturálních fondů na období bude realizováno podle tří zmiňovaných cílů v souladu s novou regulací. Nicméně směrnice jsou prezentovány na základě tématických priorit, protože musí být posuzovány z hlediska každého z cílů v rozdílné míře podle konkrétních situací v jednotlivých členských státech a regionech. Hospodářská a sociální koheze: Růstem a konkurenceschopností k zaměstnanosti Částečně díky podpoře ze strany Strukturálních fondů a Kohezního fondu od reformy z roku 1988 se nyní projevují jasné signály hospodářské a sociální konvergence, obzvláště v těch regionech, jejichž rozvoj je opožděný, a tudíž spadají pod Cíl 1. Výrazné mezery mezi regiony však stále přetrvávají a vyžadují pozornost; v regionálních důchodech, infrastruktuře, vybavenosti lidským kapitálem a konkurenceschopnosti podniků. I přes pokles měr nezaměstnanosti v Unii jsou navíc průměrná úroveň nezaměstnanosti a její regionální nevyrovnanosti stále nepřijatelné. Vytváření pracovních příležitostí tak zůstává hlavní strukturální výzvou, jíž Unie čelí. Příští generace programů musí napomoci pokračujícímu snižování všech těchto nevyrovnaností a musí pokračovat ve vytváření takových podmínek, které zajistí dlouhodobý rozvoj regionů, neboť jedině podporou udržitelného růstu a zdokonalováním konkurenčního prostředí v regionech lze vypěstovat a zachovat zaměstnanost. 3

4 Evropská strategie zaměstnanosti Rozvoj potřebných strategií pro podporu vytváření nových pracovních příležitostí bude umožněn realizací "Národního akčního plánu pro zaměstnanost" členských států, jak to požaduje Evropská strategie zaměstnanosti v Amsterdamské dohodě. Tyto plány, navržené na základě společných směrnic o zaměstnanosti přijatých Radou, poslouží jako celkový rámec opatření na podporu politik zaměstnanosti pod Strukturálními fondy, obzvláště pak pod Evropským sociálním fondem. Podmínky pro investice a vliv EMU Úsilí členských států udržet makroekonomickou stabilitu bude důležitou součástí při vytváření podmínek potřebných pro investice. Jelikož toto bude provázeno pokračující rozpočtovou disciplínou, může potřeba vysoké úrovně veřejných investic, především do infrastruktury, vyžadovat jistou restrukturalizaci vládních výdajů. Rovněž by měly být zavedeny odpovídající způsoby ovládnutí rozpočtových výdajů částečným financováním ze soukromého sektoru. Pro regiony v euro-oblasti zvyšuje dále Hospodářská a měnová unie (EMU) integraci na Jednotném trhu, pro něhož různé ekonomické struktury, podnikové prostředí a pracující obyvatelstvo, přizpůsobené pro potřeby konkurence v rámci Unie, jsou více důležité než kdykoliv předtím. Regionální programy s tím musejí počítat. Dva horizontální principy: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti Podle Amsterdamské dohody mají finanční nástroje Unie přispívat souběžně a v dlouhodobém zájmu k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a ochraně životního prostředí; jinými slovy k udržitelnému rozvoji. Rada Evropy navíc ve Vídni potvrdila politickou prioritu zahrnutí životního prostředí do strukturální a zemědělské politiky v souladu s Agendou To znamená, že otázka životního prostředí, obzvláště ve vztahu k legislativě na ochranu společenského prostředí a přírody, musí být zvažována při vymezení a realizaci opatření financovaných Strukturálními fondy a Kohezním fondem. To rovněž napomůže Unii dostát svým mezinárodním závazkům, jako je například ten o klimatické změně z Kjótó. Rovnost pro muže a ženy je základním demokratickým principem podpořeným Amsterdamskou dohodou. Zahrnutí této zásady do všech politik již není jen možností, nýbrž se stává povinností. V této souvislosti musí být ve všech aktivitách Strukturálních fondů zahrnut obecný převládající přístup k rovnosti příležitostí. Patří sem jak úsilí podporovat rovnost a zvláštní opatření pomáhající ženám, tak mobilizace všech obecných politik již v plánovacím stádiu aktivním a otevřeným zvažováním jejich možných dopadů na výslednou situaci žen a mužů. 4

5 Efektivita posílená strategickým přístupem a partnerstvím Společný přístup k rozvoji a přeměně se musí odrazit v metodách programování za účelem zefektivnění systému realizace. Na jedné straně se identifikace společných strategií rozvoje a přeměny, která v největší míře využívá synergie mezi prioritami a opatřeními ke vzniku koherentní vize, stane počáteční podmínkou, jež bude muset být splněna již v plánech sestavovaných členskými státy. Tyto společné mnohaleté strategie se musí soustředit na 3 hlavní priority: zvýšení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik za účelem vytvoření dlouhodobých pracovních příležitostí, zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnost, hlavně prostřednictvím zdokonalování lidských zdrojů a rozvoje měst i venkova v kontextu vyrovnaného evropského teritoria. Klíčovým faktorem k úspěchu strukturálních programů je vytvoření decentralizovaného, účinného a širokého partnerství. Partnerství, včetně zlepšování dovedností partnerů, maximalizuje synergii, zvyšuje závazky všech zúčastněných na regionální a místní úrovni a přináší celou řadu finančních a intelektuálních přínosů, především prostřednictvím systému globálních grantů. Struktura a analytická východiska směrnic Následující směrnice jsou seřazeny podle tří výše zmíněných strategických priorit: za prvé regionální konkurenceschopnost, za druhé sociální soudržnost a zaměstnanost a za třetí rozvoj měst a venkova (včetně zvláštních akcí pro rybářské oblasti). Navíc plně zohledňují analýzu obsaženou v šesté Periodické zprávě o sociální a hospodářské situaci a rozvoji regionů. Nakonec jsou ilustrovány řadou klíčových příkladů z úspěšných programů z let Právě tento pevný názor Komise může představovat hodnotný příspěvek předkládaných indikativních směrnic k identifikaci konzistentních a vyvážených priorit rozvoje pro příští kolo programů. 5

6 ČÁST 1: PODMÍNKY PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST I. Vytváření základních podmínek pro regionální konkurenceschopnost Pokud má být dosaženo cílů pokročilé regionální konkurenceschopnosti a vyššího podílu zaměstnanosti na růstu, musí být v regionech vytvářeny jisté rámcové podmínky a prostředí podporující podnikatelskou činnost. To znamená, že podniky, aby mohla být maximalizována výroba a zaměstnanost, musejí mít přístup k celé řadě nepřímých podpor v takových sektorech, jako je fyzická infrastruktura, telekomunikace a informační technologie, výzkum, technologický rozvoj a inovace. Pomoc těmto sektorům by měla být poskytována podle následujících obecných zásad: - Investice do dopravy, energetiky a telekomunikační infrastruktury podporované ERDF a EIB by měly věnovat zvláštní pozornost spojením a mezi-spojením s transevropskými sítěmi (Trans-European Networks - TEN) tam, kde musí být dokončeny. - V členských státech oprávněných účastnit se na Kohezním fondu je potřebná plná koordinace mezi pomocí z Fondu, z ERDF a pokud možno i z EIB. - Je třeba podporovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v rozvoji infrastruktury a poskytování služeb, kde to jen lze (viz rámeček o finančním inženýrství). - Ve všech případech by měli tvůrci programů zaručit, že grantová výpomoc je v souladu s pravidly konkurence Společenství. A. Dopravní infrastruktura: zdokonalování sítí a systémů Výkonné dopravní sítě a systémy sehrávají sjednocující roli v podpoře hospodářského rozvoje. Obchodní sektor musí mít spolehlivý a nákladově-efektivní přístup na trhy vstupů a výstupů, zatímco občané potřebují dobré služby v osobní dopravě, aby se dostali do práce, za vzděláním, nákupem a za zábavou. Proto by měly budoucí programy na rozvoj regionu podporovat zdokonalování dopravy, jež boří hranice brzdící obchod a cestování, přičemž by měly vzít rovněž v úvahu významný pokrok, jež zaznamenají Strukturální fondy a Kohezní fond během samotného období realizace programu. Tyto investice by měly snížit dopravní náklady, dobu cestování a dopravních zácp, zvýšit kapacitu sítě, její výkon a kvalitu služeb, včetně bezpečnosti. Priority v dopravě pro příští období - obzvláště v méně vyvinutých regionech - by měly přispět k výkonnosti, vyváženosti způsobů dopravy, přístupnosti a udržitelnosti: * Výkonnost: Přes dosavadní pokrok trvá potřeba zvýšit výkonnost dopravního systému. To v mnoha případech bude vyžadovat modernizaci a zdokonalení dopravní infrastruktury. Stejně důležitá je však podpora lepšího řízení dopravního systému. Sem může patřit i rozvoj Inteligentních dopravních systémů a činností podporujících vzájemnou kompatibilitu pomocí harmonizace technických standardů. Konečným výsledkem by měla být integrace různých způsobů dopravy do koherentních dopravních systémů pro přepravu osob a zboží. 6

7 * Vyváženost způsobů dopravy: V současné době velká část dopravních investic ze Strukturálních fondů a z Kohezního fondu směřuje do silniční dopravy. Zde je prostor pro lepší vyváženost v alokaci zdrojů do různých způsobů dopravy během následujícího období realizace programu. Vyváženost je žádoucí rovněž mezi rozsáhlými dopravními projekty a místními zdokonalováními dopravních systémů o menším rozsahu. Obecně by se měla klást priorita na rozvoj koherentně propojených a kombinovaných dopravních systémů, včetně rozvoje dopravních uzlů * Přístupnost: Dopravní programy by měly pokud možno odrážet potřeby zdokonalování regionální přístupnosti. Spolu s asistencí na dokončení TEN na území oprávněných regionů jsou důležitá i sekundární připojení na tyto sítě. Konečně pak musí být vždy zohledněna přístupnost k potřebám pohybově hendikepovaných lidí. * Udržitelnost: Využívání fondů Společenství v dopravním sektoru by mělo být pevně zakotveno v konzistentních strategiích přijatých členskými státy za účelem dosažení udržitelných dopravních systémů, což je nevyhnutelně spojeno jak s omezením vlivu dopravy na životní prostředí, tak s podporou posunu k užívání udržitelnějších forem dopravy. Především musejí být regionální rozvojové programy konzistentní se závazky Společenství ohledně snižování emisí skleníkových plynů, což si žádá vyvinout zvláštní úsilí v sektorech silniční a letecké dopravy. V členských státech oprávněných využívat Kohezního fondu je třeba nejužší možné kooperace pomoci z Fondu a z ERDF, Kohezní fond rovněž sehrává důležitou roli při realizaci transevropských dopravních sítí se zvláštním ohledem na dopravní koridory a uzly, které budou mít na výslednou soudržnost největší vliv. Soustředění podpory z Kohezního fondu na takovéto účely tvoří hlavní prioritu. Vyjma méně vyvinutých regionů je EU obecně dobře vybavena základní dopravní infrastrukturou, ačkoliv stále existují venkovské oblasti a oblasti s obzvláště složitým terénem, kde mezery v poskytování dopravních služeb přetrvávají, stejně jako některé nedostatky v sítích městské veřejné dopravy. Investice do dopravní infrastruktury by v takových případech měly být omezené a měly by se zaměřit na projekty malého rozsahu. V tomto ohledu by se ERDF, pokud možno ve spolupráci s EIB, mohla zaměřit na následující činnosti: poskytování místních spojení za účelem zlepšení meziregionální či místní přístupnosti, zvýšení kompatibility a interoperability dopravní infrastruktury, rozvoj dopravních uzlů spojujících různé způsoby dopravy a podpora městských a regionálních systémů veřejné dopravy. Dopravní systémy s více způsoby dopravy Dopravní systémy s více způsoby dopravy hrají důležitou roli v holandských programech na dosažení cíle 2. Například v oblasti Arnhem-Nijmegen, která se nachází v provincii Gelderland ve východní části země, se díky její centrální pozici a přítomnosti hlavních evropských dopravních tepen v okolí dostala dopravní a distribuční funkce regionu do centra jeho rozvojové strategie. První prioritou programu je proto zvýšení efektivity multimodální dopravy v regionu. To bylo uvedeno v programu a dále pak v druhém období programu , kdy bylo toto opatření poněkud rozšířeno na související infrastrukturu v dopravě, distribuci a logistických sektorech, včetně rozvoje a zlepšování obchodních oblastí kolem "EuroTradePort" (Evropský obchodní přístav). 7

8 B. Energetika: sítě, výkonnost a obnovitelné zdroje Podpora udržitelného regionálního rozvoje závisí na výkonném, diverzifikovaném a soutěživém sektoru energetiky za účelem záruky bezpečnosti, flexibility a kvality nabízené energie a snížení nákladů na energii. V méně vyvinutých regionech by se investice ze Strukturálních fondů měly soustředit na: * Energetické sítě: Rozvoj infrastruktury přenosu energie napomáhá omezit závislost na externích dodavatelích a na účincích izolace, obzvláště v nejodlehlejších regionech. Proto mezi priority patří dokončení mezi-spojení se zvláštním důrazem na TEN, zlepšování energetických sítí a dokončení a vylepšení plynovodních a distribučních sítí. Zvláštní pozornost by měla být věnována mezi-spojením, jež přispívají k otevírání trhů s energií a plynem a jež budou budována v souladu s pravidly konkurence z Dohody. * Energetická výkonnost: Výkonnější užívání energie musí být podporováno technologiemi schopnými dosahovat významného snižování celkových nákladů a energetické náročnosti. Za účelem vyhnutí0 se neopodstatněným nárůstům v kapacitě výroby energie by se opatření měla zpočátku zaměřit na poptávkovou stranu: cílená pomoc by mohla být použita k podpoře výroby energeticky výkonného vybavení, jeho akvizici pomocí SME (small and medium-sized enterprises - malé a střední podniky) a užívání takovýchto vybavení v domácnostech a veřejných budovách. Podpora průmyslových investic do energeticky efektivních a inovačních technologií, jako je kombinované vytápění a elektřina (Combined Heat and Power - CHP) nebo chlazení a elektřina, by mohla být provázena dobrovolnými účastmi, výstupními energetickými kontrolami, užíváním značek a iniciativami nejlepší praxe. Investice do energeticky efektivních technologií mohou být účinně provázeny opatřeními týkajícími se vzdělávání v této oblasti. * Obnovitelné energetické zdroje: Investice do obnovitelných zdrojů upřednostňují rozvoj tuzemských zdrojů a přispívají ke snížení závislosti na dovozu energie, přičemž vytvářejí nové pracovní příležitosti. Cílená pomoc by mohla být užita k podpoře akvizice vybavení na obnovitelnou energii v SME, například v oblasti cestovního ruchu, kde je významný potenciál pro užití obnovitelných zdrojů. V tomto ohledu volá Komisí vydaná "Bílá kniha o strategii Společenství a jeho akčním plánu pro obnovitelné energetické zdroje" členské státy k zárukám, že alespoň 12% celkového rozpočtu na podprogramy týkající se energetiky bude použito na podporu obnovitelných energetických zdrojů. Až na některé méně vyvinuté regiony je Společenství obecně dobře vybaveno infrastrukturou výroby energie. Proto by se mohly investice stále více zaměřovat na infrastrukturu inovující projekty menšího rozsahu. Mezi priority patří investice na podporu užívání obnovitelných energetických zdrojů, investiční podpora snižování emisí SO 2 a CO 2, užívání energetických kontrol a podpora efektivního řízení energetiky v SME a ve městech. V tomto ohledu by se měly více využívat místní a regionální agentury. 8

9 Alternativní zdroje energie Vybudování 20 větrných generátorů s kapacitou po 25 kw na ostrově Désirade (region Guadeloupe) v nadmořské výšce 270 metrů, vystavených otevřenému moři, umožnilo pokrýt větrnou energií 80 procent potřeb ostrova. Tato zařízení, umístěná v turistické zóně, uspoří ročně nějakých 220 tun palivové nafty a jsou šetrná k životnímu prostředí: málo hluku a žádné znečištění. Projekt obnovitelné energie v Rakousku Projekty obnovitelné energie se staly inovační součástí mnoha programů na rozvoj venkova spolufinancovaných Strukturálními fondy. Například v Zalms (Tyrolsko, Rakousko) podporuje program na rozvoj venkova obsáhlou strategii obnovitelné energie pro malá izolovaná společenství. Součástí projektu je systém poskytování tepla a elektřiny získaných spalováním dřevěných odřezků a třísek.v budoucnosti se počítá s vybudováním solárních vytápěcích systémů. Získaná energie je využívána jak pro ekonomickou aktivitu - v zásobnících pro skladování primárních produktů - tak pro domácí účely. C. Telekomunikace: k informační společnosti Prudký vzestup informační společnosti otevřel nové možnosti pro hospodářský rozvoj. Rozšířil lokační možnosti firem a může pomoci regionům, včetně odlehlých a venkovských oblastí, přilákat činnosti významně přispívající k zaměstnanosti vysoké kvality. Výkonná základna telekomunikační infrastruktury je klíčovým požadavkem přístupu k informační společnosti. Role podpory ze strany veřejného sektoru je zde však asi méně zásadní než u jiných typů infrastruktury, neboť i v zanedbávanějších regionech jsou investice do sektoru telekomunikací v mnoha případech potenciálně ziskové. Proto by měly být financovány hlavně z vlastních nebo i vypůjčených zdrojů telekomunikačních operátorů, pokud možno prostřednictvím EIB. Pokud je veřejná grantová podpora pro telekomunikační sektor považována za nutnou, musí být poskytována podle transparentních pravidel zaměřených na ochranu hospodářské soutěže, přičemž by mělo být umožněno veřejným zdrojům směřovat do oblastí, kam by v tržních podmínkách žádné investice nepřitékaly. Veřejné dotace jsou obecně oprávněné jen tam, kde nejsou žádní noví navzájem si konkurující poskytovatelé, kde existující infrastruktura neumožňuje podporu moderních standardů hlasové a datové komunikace a kam by jinak neproudily investice potřebné ke zdokonalování již existujících sítí. Rozvoj informační společnosti není pouze otázkou poskytování vhodného hardwaru, ale také zabudování technologie do koherentní politiky, která plně využívá přínosů - ekonomických, sociálních a kulturních - plynoucích z komunikační a informační revoluce. Proto by investice financované Strukturálními fondy měly maximalizovat reálné obchodní přínosy informační společnosti pro komerční organizace - obzvláště SME - při současné podpoře a usnadňování užívání nových informačních sítí soukromými osobami. Sem patří činnosti zaměřené na: * Stimulace nových služeb a zdokonalování jejich využívání. Mezi důležité body patří elektronický obchod a využívání Internetu jako nástroje obchodu, včetně rozvoje Výměny elektronických dat (Electronic Data Interchange - EDI) a aplikací, jež usnadňují internetovou komunikaci (teleworking). Potenciální přínosy plynou také pro veřejnou správu, například poskytování veřejných služeb a informací elektronickými médii. Vedle těchto aktivit je rovněž důležité zvyšování veřejného povědomí a schopností osvětovými aktivitami, včetně širokých konzultačních cvičení zahrnujících širokou veřejnost, dále pak přenos technologií a zkušenosti informační společnosti a nejlepší praxe místní správy, informační kampaň atd. 9

10 * Vybavování potenciálních uživatelů. Vzdělávání a výcvik je klíčovým požadavkem pro budování dovedností, jež novým hospodářským aktivitám umožňují prosperovat a uživatelům maximalizovat přínosy informační společnosti. Sem patří vzdělávání přes internet a distanční studium přes elektronická média (multimediální balíčky, zábavněvzdělávací aplikace atd.). Zásadní je i zvyšování úrovně dovedností v obchodním sektoru pomocí výcviku a vzdělávání. Veřejná podpora telekomunikační infrastruktury v podmínkách otevřeného trhu V Irsku nezajistilo konkurenční prostředí nastolené liberalizací telekomunikačního trhu poskytování dostatečné telekomunikační infrastruktury, např. v odlehlých a neprůmyslových regionech. To oprávnilo ERDF intervenovat cestou veřejných soutěží, jež vystavily všechny telekomunikační poskytovatele vzájemné konkurenci při získávání grantových podpor na poskytování infrastruktury v souladu s předem danými kritérii. Tyto veřejné soutěže zajistily, že projekty, které by nemohly být realizovány, pokud by byly posuzovány výhradně podle komerčních kritérií, se mohly uskutečnit, a tím umožnily plné začlenění periferních oblastí do informační společnosti. Následné zdokonalování infrastruktury znamenalo, že více měst a vesnic bude nyní schopno účastnit se informačního věku, a následovat tak úspěch Ennisu, prvního irského města informačního věku. Tento pilotní projekt posloužil k nahlédnutí, co se stane, když občané získají plný přístup k pokročilým komunikačním službám. Konkurenceschopnost pro zemědělce pomocí telekomunikací Malý, ale úspěšný projekt ve středním Finsku, organizovaný obcí Joutsa, nabízí padesáti místním zemědělcům školení v uživatelské činnosti s osobním počítačem. Účastníci získávají - podle svých znalostí - základní školení či pokročilé kurzy v počítačovém řízení obchodu, plánování výroby a užívání sítě. Někteří se učí zkombinovat své zaměstnání v zemědělství s jiným, vzdáleným zaměstnáním. Celkový rozpočet na tento jednoletý projekt činí kolem euro, z čehož 60% je financováno Strukturálními fondy. D. Infrastruktura pro životní prostředí vysoké kvality Nedávná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí "Evropské životní prostředí: druhá daň" poukazuje na zásadní snížení emisí s negativním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví ve většině zemí. Nicméně nad evropským životním prostředím stále visí hrozba, hlavně co se týče kvality vody, ovzduší a půdy. Proto musí být infrastruktura životního prostředí budována a zdokonalována, obzvláště v méně rozvinutých regionech, především proto, že vysoce kvalitní infrastruktura životního prostředí představuje významný faktor regionálního socio-ekonomického rozvoje. Mezi prioritami Strukturálních fondů a Kohezního fondu by měl být obsažen i dohled nad dodržováním standardů životního prostředí ustanovených příslušnými Směrnicemi společenství, obzvláště s ohledem na nakládání s vodou a odpadem. Rovněž v členských zemích oprávněných čerpat z Kohezního fondu by měla být plně koordinována pomoc z Fondu s pomocí z ERDF. Konečně pak v oblastech náchylných k přírodním katastrofám, například povodním, by měla být podporována opatření civilní obrany. Specifickými prioritami s ohledem na sektory nakládajícími s vodou a odpadem jsou v následujícím programovém období tyto: * Voda: Infrastruktura životního prostředí v tomto sektoru by měla zajistit nabídku adekvátního množství pitné vody a sběr, zpracování a odtok městských odpadních vod. Projekty by měly být konzistentní s principy návrhu Směrnice o vodním systému, jehož přijetí se očekává v roce

11 S ohledem na pitnou vodu by měl být kladen větší důraz na zvyšování výkonnosti stávající infrastruktury za účelem snižování ztrát (úniků) a zvyšování kvality spotřebiteli stáčené vody. V kontextu navrhování systémů městských odpadních vod musí být věnována zvláštní pozornost následujícímu: umístění odtoků a jejich vlivu na životní prostředí, udržitelnému zacházení se splašky a kaly vzniklými při zpracování vody a nakládání s uniklou vodou a s dešťovou vodou. Důležitým tématem ohledně vodních služeb je potřeba stanovení cen odrážejících skutečnou vzácnost vody a poptávku po vodě. Zvláštní pozornost by měla být věnována integrovaným vodním projektům, jež by měly brát v úvahu kvalitu vody, stejně jako její kvantitu na úrovni celých povodí, včetně trans-národní dimenze. * Nakládání s odpadem: Toto se týká nakládání a zacházení s pevnými, městskými, průmyslovými a nebezpečnými odpady podle politiky a legislativy Společenství (například strategie Společenství pro nakládání s odpadem, Směrnice o odpadním systému, Směrnice o nebezpečném odpadu, Nařízení o vodní přepravě odpadu atd.). Podpora infrastruktury odpadů z prostředků fondů by měla být poskytována podle stanovené hierarchie principů: prevence před vznikem odpadů a jejich nežádoucími dopady, zušlechťování odpadů recyklací, opakovaným užíváním nebo rekultivací a bezpečné konečné zacházení s těmi odpady, které již není možno zušlechtit. Hlavním bodem Směrnic o odpadu je požadavek, aby členské země navrhly plány nakládání s odpadem zahrnující celá jejich území. Přijetí takových plánů, které pečlivě vypracují strategii na dosažení konkrétních cílů národních a regionální politik ohledně odpadů, by mělo být základním předpokladem každého hrazení infrastruktury nakládání s odpadem z fondů Společenství. Tam, kde si to životní prostředí žádá, je třeba preferovat zušlechťování materiálu před zušlechťováním energie. Kontaminovaná místa, jako stará spáleniště a neschválené výtoky odpadů, představují vážnou hrozbu pro životní prostředí a lidskou činnost. Členské státy by měly řešit tuto otázku zavedením vhodných čistících opatření. Zpracování odpadních vod Zajímavý projekt sběru a zpracování odpadních vod, částečně financovaný v Cagliari v Sardíinii, sjednocuje tři důležité aspekty: recyklaci, konzervaci a přínosy životnímu prostředí. Za prvé systém zpracování dovoluje znovuužívání Cagliarských odpadních vod při zavodňování během letních měsíců. Za druhé během ostatních měsíců v roce je voda po dalším zpracování za účelem minimalizace obsahu fosfátů uchována v rezervoáru stávající čerstvé vody. Odtud bude využívána během období sucha a nedostatku vody. Za třetí vedle přínosu plynoucího z integrační povahy projektu další přínos pro životní prostředí plyne ze samotného faktu, že odpadní vody již neznečišťují Středozemí. Rekultivace kontaminovaných míst Znečištění v pěti nových spolkových zemích a východním Berlíně je vážné. Kontaminace vody a znečištění ovzduší a půdy dosahovaly vysokých hodnot kvůli nedostatečné legislativní ochraně a soustředění se na krátkodobé ekonomické cíle v bývalém centrálně plánovaném systému. Úkol vyčištění životního prostředí je nezměrný. Evropská finanční podpora přispívá k postupnému řešení výsledných strukturálních problémů v některých oblastech, čímž přispívá ke zvýšení kvality těchto lokalit. Opatření často probíhají ve formě dekontaminace a rekultivace průmyslových a vojenských zón. V Parchimu (Macklenburg-Vorpommern) přispěl ERDF k dekontaminaci a přeměně opuštěných vojenských zařízení. Opatření zahrnovala demontáž obrovských palivových skladišť a následnou dekontaminaci a zušlechtění zemní vody na bývalém vojenském letišti pomocí inovativní a nákladově-efektivní techniky. Tím eliminovala tato intervence hrozby pro životní prostředí a vytvořila podmínky pro založení obchodní zóny. 11

12 VYUŽÍVÁNÍ PRINCIPU "ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ" Je všeobecně uznáváno, že princip "znečišťovatel platí" by měl být horizontálně aplikován při realizaci všech politik Společenství. Proto návrhy Komise na reformu Strukturálních fondů a revizi Kohezního fondu obsahují ustanovení o aplikaci principu "znečišťovatel platí" v činnostech Fondů.V současné době se využívání tohoto principu zásadně liší v jednotlivých členských státech a při absenci koherentního a homogenního uplatňování principu napříč Společenstvím vyvstává hrozba nerovného zacházení při poskytování prostředků z fondů Společenství. Komise proto v blízké budoucnosti představí - v technickém dokumentu mimo tyto směrnice - ucelený rámec pro využívání principu "znečišťovatel platí". To se bude týkat hlavně různé míry pomoci pro různé formy infrastrukturních operací financovaných Kohezním fondem a Strukturálními fondy. I v dalších zasažených sektorech, jako jsou průmysl a zemědělství, a kde se vyskytují negativní dopady na životní prostředí, je potřeba aplikovat tento princip. Stěžejními prvky zmíněného uceleného rámce budou tyto: - systém by měl být podpořen diferenciací měr pomoci, takže by náklady na životní prostředí spojené s odstraňováním znečištění a (nebo) preventivními činnostmi byly hrazeny původci znečištění; - využívání principu "znečišťovatel platí" musí být kompatibilní s cíli hospodářské a sociální soudržnosti; - rámec by se měl postupně vyvíjet a měl by se týkat celé řady infrastrukturních sektorů zahrnutých do působnosti fondů Společenství; - měl by brát v úvahu sociální přijatelnost uvalených poplatků; - měl by brát v úvahu ustanovení Dohody ohledně ohleduplného a rozumného užívání zdrojů, obzvláště vody a energie. Jako prioritu Komise též zahájí rozvoj společného rámce pro všeobecné využívání principu "znečišťovatel platí" při realizaci všech politik Společenství. E. Výzkum, technologický rozvoj a inovace: modernizace výrobní báze Aktivní činnost na poli výzkumu a technologického rozvoje (research and technological development - RTD) a inovací je významnou součástí výrobního prostředí v regionech s nejvyšší mírou konkurenceschopnosti. Strukturální výpomoc by proto měla věnovat větší prostor RTD a inovacím v integrované podobě na všech polích působnosti Fondů. Obecně se úspěšnými regiony stanou ty, které zaujmou strategický postoj k inovacím a nabídnou pomoc firmám, aby tyto mohly sdílet své vlastní zdroje a odborné znalosti s vládními organizacemi, dále vyšší a pokročilé vzdělávání, obchodní podporu organizacím a jiným společnostem pro výkonné řízení nových technologií, výzkum a rozvoj a pro inovace výroby a zpracování. Zvyšování výkonnosti RTD a inovací ve smyslu jejich vlivu na hospodářský rozvoj - obzvláště v méně vyvinutých regionech - si během příštího plánovacího období žádá jasné vymezení priorit politiky v každé z následujících oblastí: * Podpora inovací: Zde by měla být zahrnuta celá řada cílených činností, včetně nových forem financování (např. rizikový kapitál - venture capital) na podporu objevů a inovačního rozvoje, dále specializovaných obchodních služeb, opatření na podporu produktivních vztahů mezi firmami a institucemi vyššího vzdělávání a výzkumu, lepšího využívání informačních technologií pro komerční a společenské využití a opatření na podporu malých firem, aby mohly provádět RTD od samého počátku. 12

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více