ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM"

Transkript

1 ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích výsledků tak bylo plně dosaženo. Méně úspěšně proběhlo přijímací řízení. Pro nedostatek zájmu nebylo otevřeno ekonomické lyceum, celkově byly otevřeny 3 třídy. K významnému pohybu dochází v personální oblasti. Odchází Mgr. Marta Havlíčková, Mgr. Tomáš Sokolář a RNDr. Iva Muchová. Do důchodu odchází Ing. Anička Janečková a Božena Kačírková, vedoucí ŠJ. Všem bez výjimky patří poděkování za špičkovou práci, kterou na naší škole odvedli. Nově budou přijati Jarmila Pánková (NJ), Jitka Kusendová (F,M), Dagmar Šlorová (EKO), Jakub Černoch (ITE), Helena Rapantová (SV, celoživotní vzdělávání). MS Kraj zastavil optimalizaci zemědělských škol v okrese BR a vytvoření centra zemědělského vzdělávání v Bruntále zatím zůstává neuzavřeno. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme požádali o zřízení nových oborů přírodovědné lyceum, zemědělský podnikatel a ekonomika zemědělství. Mimořádnou energii jsme věnovali přípravě a realizaci projektů, které jsou jediným zdrojem rozvojových prostředků. V minulém školním roce se podařilo učinit další zásadní posun ve vytváření vzdělávacích podmínek zejména díky realizaci projektu SROP. Naše škola vyniká vysokou úspěšností nejen v objemu podaných projektů, ale i v úspěšnosti přijetí (viz samostatný příspěvek). Je potřeba zdůraznit, že špičkové vzdělávací zázemí, které škola poskytuje není náhodné, ale plyne ze špičkové práce celého týmu, všem jeho členům děkuji za dobře odvedenou práci a ochotu podílet se na rozmanité činnosti školy. Následující školní rok bude ve znamení příprav na nově otevírané obory a taky budou probíhat stavební úpravy (odstranění havárie na kanalizaci, opravy a rekonstrukce zdravotně sanitárních zařízení). Nejvýznamnější akcí ale bude vytvoření regionálního vzdělávacího centra v přízemí školy z projektu MSK Komunitní školy. V této z pohledu školy - druhé etapě dojde k vytvoření samostatných učeben, v nichž bude soustředěna výuka dospělých. Milí kolegové a studenti, přeji vám krásné slunečné prázdniny s komplexní obrodou všech vnitřních sil. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM V tomto pololetí se školská rada sešla dvakrát, a to 23. března a 22. června. Na obou zasedáních byli členové rady seznámeni se záležitostmi, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy. Řešily se problémy rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, existence školního bufetu, otázky školního stravování, personálního zabezpečení výuky, financování hlavní a vedlejší činnosti školy a další. Na březnové schůzi se jako hlavní bod projednávala výroční zpráva, která byla školskou radou schválena. Na schůzi 22. června bylo hlavním bodem projednání závěrů krajské inspekce, která proběhla na naší škole v jarních měsících. Dále ředitel školy seznámil členy školské rady s výsledky přijímacího řízení, maturitními zkouškami, personálními změnami na škole a plánem stavebních úprav v následujícím školním roce. Další schůze rady je plánována na začátek dalšího školního roku. I přes krátkou dobu existence se školská rada z hlediska školy jeví jako jednoznačně přínosná instituce. Ing. Radka Kotoučková, místopředseda ŠR 1

2 PROJEKTY REKAPITULACE PŘEHLED PROJEKTŮ ve školním roce 2005/2006 PROGRAM PROJEKT OA a SZeŠ tis. Kč Ukončená realizace ve školním roce 2005/06 1. SROP Adaptace regionálního centra CV autor Phare 03 Bilanční diagnostika spolurealizace 3. SIPVZ Křižovatka informací 1. etapa autor SIPVZ ICT centrum autor MSK Dobrý start autor MěÚ BR Florbal autor OA a SZeŠ Konkurz pro každého autor Bez příspěvku 8. OA a SZeŠ Školní evaluační anketa autor Bez příspěvku 9. OA a SZeŠ Studijní pobyt žáků ZSE Opole spoluautor Bez příspěvku 10. OA a SZeŠ Vzpomínání na Karla autor Bez příspěvku V realizaci pro školní rok 2006/07 1. SROP Komunitní školy partner SIPVZ Křižovatka informací 2. etapa autor OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor MSK Dobrý start - adaptační kurz autor 43 Ve schvalovacím řízení 1. OP RLZ Evropská škola vzdělávání v angličtině autor (vzdělávání 600 učitelů MSK v angličtině) 2. Comenius Between two rural regions in Europe spoluautor EUR (projekt partnerství se zem. školou Francie ) 3. Comenius Virtual look partner EUR Spolupráce s pěti školami EU Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy UČEBNA PC 43 NOVĚ VYBAVENÁ Z PROSTŘEDKŮ SIPVZ. (foto Kozelský) 2

3 EKONOMICKÁ SITUACE NIC MOC Mzdové prostředky na platy v oblasti přímých výdajů (dotací z MŠMT na mzdy a odvody a na přímé výdaje spojené se vzděláváním a pracovněprávními vztahy) byly v celkovém objemu povýšeny o 5 % oproti roku 2005 v důsledku zákonem navýšených platových tarifů. V oblasti SIPVZ jsme získali finanční prostředky pro další vzdělávání pedagogů a na realizaci projektu Křižovatka Informací 324 tis. Kč. Celkový příspěvek z MŠMT na přímé náklady na vzdělání celkem tis. Kč Mzdové prostředky na platy tis. Kč Ostatní platby za provedené práce 30 tis. Kč Přídělu do FKSP 207 tis. Kč Odvody na sociální a zdravotní pojištění tis. Kč Ostatní přímé výdaje na vzdělání 475 tis. Kč Účelové prostředky vzdělávání v rámci SIPVZ 324 tis. Kč Účelové prostředky program prevence kriminality 43 tis. Kč Podpora romských žáků 5 tis. Kč Příspěvek na provoz z MSK tis. Kč Příspěvek na provoz je na úrovni již několika předchozích let. Letos se budeme potýkat s nedostatkem těchto provozních prostředků, protože ceny energií se zvýšily o 17 % a ceny služeb a dalších dodávek rostou stále víc, podle předpokladu nám pochybí cca 400 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů, zejména energií. I když se škola snaží získat finanční prostředky aktivitami v oblasti vzdělávání, pro letošní rok počítáme s celkově nižšími příjmy o 250 tis. než v minulém roce. V přízemních prostorách přicházíme také letos o příjmy z pronájmů a služeb z důvodu realizace nových učeben pro vzdělávání veřejnosti (projekt investovaný KU MSK). Ostatní výnosy tvoří příjmy ze stravování a ubytování žáků, pronájmy, rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, kurzy ECDL, vzdělávání učitelů aj. Příjmy z těchto činností nám pomáhají vylepšovat hospodářský výsledek školy. Kromě úhrady nákladů spojených s realizací vzdělávacích aktivit se snažíme modernizovat učební pomůcky a pokrýváme nezbytné náklady na údržbu budov. Dalšími zdroji, kterými škola disponuje, jsou finanční fondy, které jsou tvořeny z příznivých výsledků hospodaření školy v minulých letech, investiční fond je tvořen z odpisů majetku. Plán čerpání a tvorbu u jednotlivých fondů v roce 2006 v tis. Kč. Finanční fondy Investiční Rezervní Fond odměn FKSP fond fond PS k Tvorba Čerpání KS k Věra Bílková, vedoucí TEÚ 3

4 PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ČERVENEC A SRPEN 2006 V letošním roce máme v rozpočtu na opravy a rekonstrukce 900 tis. Kč. Jako každý rok bychom po prázdninách chtěli překvapit žáky a zaměstnance úpravami ve škole, které provedeme během července a srpna. Máme před sebou finančně náročné úkoly jako je: - rekonstrukce sociálního zařízení ve škole - vybudování úklidových komor pro školní kuchyň, jídelnu a sprch u tělocvičny. Rozsah provedených prací je závislý na tom, zda nám bude přiznána dotace na havárii kanalizace, o kterou jsme žádali krajský úřad. Odstranění havárie venkovní kanalizace je prvořadý úkol v letošním roce, který musíme každopádně realizovat i za předpokladu, že náklady uhradíme z vlastních prostředků (rozpočet činí 406 tis. Kč). Potom by nám na vše ostatní zůstalo pouze 494 tis. Kč, což představuje jen malou část vyčíslených celkových rozpočtovaných nákladů. Přesto věříme, že se nám podaří rekonstruovat alespoň sociální zařízení v přízemí školy. Hana Zerzavá, vedoucí správního úseku NADSTANDARDNÍ VÝSLEDEK INSPEKCE Poslední větší školní inspekci jsme měli v listopadu 2001, a tak pro nás nebyla překvapením inspekce ve dnech dubna I když na škole vrcholily přípravy na přijímací zkoušky, byl tým pod vedením RNDr. Libora Kubici se školou spokojen. Hodnocení je ve 3 úrovních (podprůměr, průměr, nadstandard). Z pěti hodnocených oblastí jsme nebyli v ničem podprůměrní, ve 2 oblastech dokonce nadstandardní! V oblasti řízení školy byl posuzován dlouhodobý záměr, vnitřní evaluace, práce nově vzniklé školské rady, spolupráce s institucemi, oblast ICT a také u 3 vyučujících inspektoři hospitovali. Svou spokojenost zhodnotili hodnocením nadstandardní. V oblasti ukončování studia si všímali především připravenosti školy na volitelné zkoušky společné části nové maturity od roku 2007/08 (pro obchodní akademii občanský základ a matematika nebo informačně technologický základ dle zaměření, pro agropodnikání občanský a přírodovědný základ). Změna v učebních plánech vychází z předmětových komisí. Pozitivně je hodnocena už zaběhnutá povinná maturitní zkouška z cizího jazyka u OA. Na novou MZ se připravují i učitelé (viz článek Maturita nanečisto). Oblast hodnocena jako standardní. Oblast využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce mimo předměty ICT byla hodnocena z hlediska proškolení pedagogů v rámci SIPVZ, materiálního vybavení apod. Inspektoři vycházeli také z žákovských dotazníků. Zvláště v této oblasti se nemusíme vůbec stydět a hodnocení bylo nadprůměrné. V oblasti přijímání žáků a dalších uchazečů inspekční tým hodnotil způsob přijímání žáků (testy SCIO nebo vlastní testy), naplněnost školy apod. Parametry pro přijímací řízení jsou nastaveny celkem správně, protože je už léta nemusíme měnit a vždy jsme otvírali 3 nové třídy. Oblast byla hodnocena stupněm standardní. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byla pozitivně hodnocena dlouhodobá a cílená strategie, soustavné vzdělávání pedagogů v této oblasti, spolupráce s institucemi, školní inicializační projekty pro první ročníky atd. Oblast byla hodnocena jako standardní. Vidíme, že v pěti hodnocených oblastech jsme na trojčlenné stupnici hodnocení dostali dvakrát jedničku a třikrát dvojku. Myslím, že můžeme být spokojeni, ale zas ne tolik, abychom neustále svou práci nemohli zlepšovat. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 4

5 PROSPĚCH VE DRUHÉM POLOLETÍ 2005/06 1. OA Dagmar Marková, 30 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,11. Studenti s vyznamenáním : Pavlína Plevjaková, Martina Přikrylová, Kamila Bridziková, Aneta Kaperová, Iveta Kolarovčeková. 3 studenti budou dělat reparát z němčiny. 1. EL (ekonomické lyceum) Hana Machová, 28 studentů. Prům. prospěch třídy: 2,05. Studenti s vyznamenáním: Pavlína Kunášková, Nikola Melichárková, Pavel Hupka, Jana Melichárková. Pavlína Pakošová má průměr 1,40, ale bohužel 3 z matematiky. Jedna studentka bude dělat reparát z matematiky a jedna nebyla klasifikována. 2. A OA - Radka Kotoučková, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 1,97- Nejlepší třída na škole. Vyznamenáni: Martina Hanzlíková a Jana Burianová. Nikdo nepropadl. 2. B OA inf. - Tomáš Sokolář, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,42. Studenti s vyznamenáním: Petra Dorotíková se samými výbornými a Marcel Stanovský s jedinou dvojkou z matematiky. 2 studentky neprospěly a v této třídě končí. 3. A OA - Helga Šedková, 33 studentů, Průměrný prospěch třídy: 2,17. Studenti s vyznamenáním: Denisa Foltisová a Ivana Metelková. Všichni studenti prospěli. 3. B OA inf. - Roman Brázda, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,52. Studenti s vyznamenáním v této třídě nejsou, nejlepší je Iveta Tomanová s průměrem 1,69. 3 studenti byli neklasifikováni a 4 studenti budou dělat reparát z matematiky. 4. A OA - Martin Krýza, 28 studentů. Průměrný prospěch třídy: 1,85. Studenti s vyznamenáním: Martin Flok, Veronika Nováková a Petra Kaupová. Vyznamenání mohlo mít dalších 5 studentů, ale měli nějakou trojku. 1 studentka neklasifikována. 4. B OA inf. - Iva Muchová, 28 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,39. Studenti s vyznamenáním: Andrea Meluchová se samými výbornými a Martin Jančura. Žádný student v této třídě nepropadl. 1. AP Marie Slánská, 30 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,93 nejslabší v tomto pololetí na škole. Studenti s vyznamenáním ve třídě nejsou. Nejlepší studentka je Ivana Mičkerová a Barbora Kochanová s průměrem 2, studentů neprospělo, z nich 9 může v září dělat reparát. 5 studentů nebylo klasifikováno. 2. AP Marcela Mlčuchová, 23 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,79. Student s vyznamenáním je jediný: Štefan Pišek. 4 studenti neprospěli, z nich 2 mohou dělat reparát. 4 studenti nebyli klasifikováni. 3. A AP - Ludmila Flosová, 20 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,60. Studenti s vyznamenáním ve třídě nejsou, nejlepší studentka Veronika Škrabanová má průměr 2,14. 3 studentky neprospěly 2 z chovu zvířat a 1 z matematiky. 1 studentka neklasifikována. 4. A AP - Ludvík Vlček, 26 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,78. Studenti s vyznamenáním nejsou. Nejlepší studentka Magda Nováková má průměrný prospěch 2,00. 4 studenti neprospěli (chov zvířat a matematika). Jestli tito studenti uspějí v srpnu u opravné zkoušky, mohou v září maturovat. Souhrnná tabulka bilance hodnocení prospěchu: Studijní obor Vyznamenání Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr OA a ekonomické lyceum ,19 Agropodnikání ,79 Škola celkem ,37 Ve srovnání s předcházejícím školním rokem se průměrný prospěch jak obchodní akademie a ekonomického lycea, tak i agropodnikání a celé školy o několik setinek zlepšil. Ladislav Pacvoň, ZŘ 5

6 ZVÝŠILA SE NEOMLUVENÁ ABSENCE Průměrná absence v porovnání se stejným obdobím loňského roku mírně klesla z 86,7 na 76,6 hodin na žáka. Přesto vzrostla neomluvená absence z 41 na 126 hodin za druhé pololetí 05/06. Průměrnou absenci přes 100 hodin na žáka dosáhly třídy 3. A AP (108,1) a 3. B OA (101). Naopak třídy s nejnižší absencí jsou 4. OA (51,7), 1. EL (59,7), 1. OA (63,6) a 4.AP (65,1). Vysoká absence u některých jednotlivců přesáhla i hranici 200 hodin, což se projevilo neklasifikováním některých předmětů u 15 studentů a zhoršeným prospěchem. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce RÁDI CHVÁLÍME DOBRÉ STUDENTY Pochval ředitele školy bylo celkem uděleno 13. Za prospěch 1,00: Andrei Meluchové 4. B OA a Petře Dorotíkové 1. OA, za dobrou práci na školním pozemku po celé studium byli ředitelem školy pochváleni studenti 4. AP Miroslav Mlčuch a Lukáš Barchaňski, za vzornou sportovní reprezentaci školy Lucie Křížová 4.OA, za 1. místo v soutěži ZAV družstvo 1. OA ve složení: Iveta Kolarovčeková, Aneta Kaperová, Romana Vítková a Michal Suchý, za cyklus ekologických přednášek na MŠ studentky 2. OA Michaela Mlčáková, Marie Máteová, Veronika Vašková a Pavla Gilíková. Všem děkujeme za příkladnou práci. Pochval třídního učitele bylo uděleno 49 (v předchozím období 79) převážně za dobrou reprezentaci školy na soutěžích a práci v třídních kolektivech. Nejvíce PTU (12) bylo uděleno ve třídě 1. EL. Trestalo se v porovnání s minulým obdobím méně. Celkem bylo uděleno: 4 podmíněná vyloučení ze školy (3 st. z chování), 4 DŘŠ (2 st. z chování) a 25 DTU převážně za neomluvenou absenci, pozdní omlouvání absence, pozdní příchody do výuky a neplnění povinnosti služby. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 3 TŘÍDY Přijímací řízení pro nadcházející školní rok proběhlo s vědomím toho, že demografický vývoj ČR se vyvíjí nepříznivě, ovlivněn nízkou porodností, což poprvé zasáhlo také naši školu. Věnovali jsme nemalou energii a pozornost prezentaci naší školy na základních školách, kdy pedagogičtí pracovníci školy v průběhu 4 zimních měsíců navštívili 38 základních škol, kde prezentovali možnosti studia a špičkové materiální a personální vybavení školy. Účastnili jsme se také Přehlídky středních škol v Krnově (organizováno ÚP), byl realizován Den otevřených dveří pro žáky základních škol, a zájemci o studium mohli navštívit školu v kterýkoli pracovní den a vždy se jim věnoval některý z pedagogických pracovníků. Výsledky přijímacího řízení jsou negativně ovlivněny také ustanoveními Školského zákona, v důsledku čehož se nám odhlašují studenti, kterým již bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Přijali jsme 3 třídy denního studia. Přestože nevíme, kolik žáků skutečně nastoupí, zdá se, že bude ještě několik volných míst na odboru agropodnikání. Ing. Zuzana Urbanková 6

7 MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝBORNÉ Maturitní zkouška je završením čtyřletého úsilí studenta, která ne vždy odráží jeho průběžné studijní výsledky, některým se podaří zúročit svou práci beze zbytku, jiní odcházejí zklamáni. Letos maturovaly 4 třídy 4.A OA (Mgr. Martin Krýza), 4.B OA (RNDr. Iva Muchová), 4. AP (Ing. Ludvík Vlček) a 5. DS (Ing. Marcela Bednářová). třída s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno průměr třídy 4.A OA , B OA , AP , DS ,2947 Je potěšitelné, že jsme měli nemálo studentů, kteří maturovali nejen s vyznamenáním, ale také s průměrem 1,00 (Martin Flok, Lucie Furišová, Michaela Horváthová, Dagmar Jatzková, Petra Koňaříková, Veronika Nováková, Andrea Meluchová, Michal Andreovský)! Byly uděleny také 2 čestné tituly. První Za statečnost studentce Lucii Křížové, která patří mezi naděje české atletiky a zvládla při svém tréninkovém vytížení také odmaturovat. Druhý čestný titul DODOŠ (Dobrovolná desetiletá školní docházka) získal student dálkového studia Jindřich Holubec za 10 let nepřetržitého studia na naší škole. Stejného rekordu u dálkového studia dosáhla Ladislava Drábková, provdaná Tende Tembon. Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšný život i pracovní kariéru! Ing. Zuzana Urbanková BLAHOPŘEJEME ABSOLVENTŮM ROKU 2006 Každým rokem je z nejlepších maturantů vyhlášen absolvent roku podle jednotlivých oborů denního studia. Ukážeme si, jak se absolvent roku vyhodnocuje. V oboru obchodní akademie prospělo 8 studentů se samými jedničkami, z toho 6 studentů u třídy 4.A a dva studenti 4.B. A právě jedna z nich, Andrea Meluchová byla vyhodnocena absolventkou roku, protože měla vyznamenání po celou dobu studia a nejlepší student třídy 4.A Martin Flok jedno pololetí vyznamenání neměl. Ve studijním oboru agropodnikání nebyl u maturity žádný student se samými jedničkami. Jednu dvojku však měli 3 studenti, kteří během studia neměli vyznamenání. Z nich nejmenší součet průměrných prospěchů za všechna pololetí během studia měl Miroslav Mlčuch, který se tak stal držitelem čestného titulu absolvent roku v tomto oboru. Nástěnku ve vestibulu čeká rekonstrukce, takže přibudou ještě absolventi roku V letošním roce také odmaturoval u dálkového studia obchodní akademie zřejmě nejvytrvalejší student naší školy Jindřich Holubec, kterému se to podařilo po 10 letech nepřetržitého denního i dálkového studia. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 7

8 KŘIŽOVATKA INFORMACÍ - REPREZENTATIVNÍ PROJEKT SIPVZ Projekt Křižovatka informací, který již druhým rokem úspěšně běží na naší škole, byl jako jeden z mála v Moravskoslezském kraji vybrán zástupci MŠMT a MSK pro prezentaci na krajské přehlídce projektů SIPVZ za rok 2005, konané ve středu 22. února 2006 v Ostravě. Projektový tým zastupovali ředitel školy Ladislav Konopka a ICT metodik Tomáš Sokolář. Projekt byl představen 15cti minutovou prezentací v hlavním sále a informačním stánkem v předsálí. Setkali jsme se s příznivými ohlasy zúčastněných zástupců ostatních škol, MSK i MŠMT. Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás povzbuzením do další práce na projektu. Vlevo prezentace v hlavním sále, vpravo informační stánek projektu. V OBLASTI POČÍTAČŮ JSME ŠPIČKA Tomáš Sokolář, ICT metodik Tento školní rok byl jednoznačně ve znamení rozvoje ICT na škole. Došlo k obnově HW vybavení školy a to na špičkové úrovni. Byly nově vybaveny dvě počítačové učebny, ve kterých se dají provozovat i ty nejnáročnější audio-vizuální aplikace. Jedna učebna je vybavena webovými kamerami, které otevírají možnost spolupráce studentů s jinými školami i na velké vzdálenosti a mezinárodní úrovní. Byl nakoupen nový výukový i aplikační SW a škola se zapojila do licenčního programu společnosti Microsoft MS School Agreement, což jí zajišťuje vždy ty nejnovější verze operačního systému a kancelářského balíku společnosti Microsoft. Bylo zkvalitněno připojení k Internetu a plánuje se další navýšení jeho rychlosti. Školní elektronická pošta byla zabezpečena proti virům a spamu. Do výuky se jistě pozitivně přenesl také fakt, že tři naši učitelé byli proškoleni jako certifikovaní lektoři kurzů pro zapojení ICT ve výuce českého jazyka, angličtiny a ekonomiky. Na naše Informační centrum SIPVZ se pravidelně obrací s nejrůznějšími dotazy kolegové z jiných škol, kterým poskytujeme erudované odpovědi. Druhým rokem běží projekt SIPVZ Křižovatka informací a také si nás dvě školy z MSK vybraly jako ověřovací organizaci pro své projekty SIPVZ. Mgr. Tomáš Sokolář, ICT metodik 8

9 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ V 1. POLOLETÍ 2006 Příjmy Příspěvky Výtěžek z tomboly plesu Ostatní 900 Soutěž ZAV Výdaje Soutěže Stipendia Cestovné Exkurze Knihy Kino Maturity Odměny 703,5 Sportovní aktivity 100 Lyžařský kurz Soutěž ZAV Ostatní 8 832,50 Hospodaření se uzavírá k 31. prosinci každého roku, proto příjmy a výdaje jsou jen orientační. Ke konci školního roku zůstane na hotovosti a účtu asi Kč. Ing. Anděla Sedláčková, pokladník KŘIŽOVATKA INFORMACÍ V ROCE 2006 Druhý, závěrečný rok projektu SIPVZ Křižovatka informací je neméně úspěšný jako rok první. Ten byl dokonce oceněn účastí na Krajské přehlídce projektů, viz výše. Ve druhém roce projektu byly zatím vydány tři elektronické zpravodaje Křižovatka a to od čísla 3 až po číslo 6. Následovat budou ještě další tři. V oblasti akcí a workshopů jsme našim učitelům i zástupcům ostatních škol nabídli zajímavé informace z oblastí projektů a to jak národních tak i projektů využívajících zdrojů Evropské unie. Neméně zajímavá byla také informační akce o zajištění legálnosti SW na školách. Zatím poslední akcí byla prezentace interaktivní tabule ActiveBoard, která umožňuje přinést do výuky inovativní prvky a nový rozměr interakce studentů s počítačem. V rámci workshopů byl představen vlastní SW naší školy pro dotazníková šetření a také didaktický program MasterEye, který usnadňuje a zefektivňuje výuku v počítačových učebnách. Projekt Křižovatka informací bude ukončen v listopadu tohoto roku. Informace o jeho dalším vývoji Vám přineseme v příštím zpravodaji. Díky tomuto projektu se podařilo získat i finanční prostředky na nákup počítačové literatury, HW a také je z těchto prostředků hrazena účast našich učitelů na nejrůznějších seminářích. Všechny tyto nákupy a aktivity se samozřejmě pozitivně promítnou i do dalšího vzdělávání studentů, ať už ve vybavenosti školy nebo rozvoje vyučujících. Mgr. Tomáš Sokolář, ICT metodik 9

10 STUDENTI DO EVROPY V únoru 2006 jsme podali u Národní agentury Socrates v Praze dva projekty týkající se mezinárodní spolupráce studentů a škol, a to: Jazykový projekt Comenius, který byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce a učení se novému jazyku (francouzštině), byl určený především studentům agropodnikání. Cílem projektu byla vzájemná výměnná návštěva našich a francouzských studentů zemědělské školy. Národní agentura v Praze projekt nepřijala, což znamená, že neposkytne finanční prostředky tak nezbytné na cestu našich studentů do Francie a realizaci projektu. Francouzská agentura naopak projekt přijala (byl vypracován společně s francouzskými učiteli při jejich návštěvě v Bruntále v lednu a předložen oběma agenturám). Projekt Comenius - partnerství škol, který by měl trvat po dobu tří let a jehož cílem je seznámení se s kulturou a životním stylem jiných evropských zemí, zdokonalení se v cizím jazyce a využití výpočetní technologie. Do projektu jsou kromě naší školy zapojeny školy z Turecka, Lotyšska, Polska, Slovinska, Itálie a Rumunska. Projekt byl schválen Národní agenturou v Praze, nyní čekáme na konečné rozhodnutí všech Národních agentur, které rozhodnou o celkovém schválení / neschválení projektu. V rámci projektu se také počítá s výměnným pobytem studentů, kteří do něj budou aktivně zapojeni. Tímto bych chtěla oslovit všechny studenty, kteří mají zájem na projektu pracovat, a požádat je, aby v září 2006 kontaktovali Mgr. Markétu Bystrickou. MATURITA NANEČISTO PK ANJ Mgr. Dana Juříčková Na základě doporučení MSK každoročně umožňujeme studentům 4. ročníků prověřit své znalosti a dovednosti v Maturitě nanečisto, organizované společností Cermat. Letošní Maturita nanečisto byla ve znamení blížící se státní maturity a její organizace kopírovala částečně průběh nových maturit. Z tohoto důvodu jsme nechali společností Cermat proškolit komisaře, se zkušebními testy bylo nakládáno podle zvláštního režimu, který zabraňoval jejich předčasnému zveřejnění a na školu byla delegována předsedkyně komise z jiné školy, aby dohlížela na jejich průběh. Testováno bylo studentů z českého jazyka a literatury, studentů z jazyka anglického, studentů z německého jazyka, studentů z matematiky. Soubor Pořadí mezi školami Průměrná úspěšnost žáků stejného typu Český jazyk z ,4 % Matematika 338. z ,8 % Anglický jazyk 392. z ,7 % Německý jazyk 278. z ,7 % Nejúspěšnější studenti v jednotlivých třídách a předmětech (úspěšnost vyjádřená v %) 4. A OA 4. B OA 4. A AP ČJ Petra Kaupová 79,1 Kristýna Marušáková 92,5 Jiří Drašák 74,6 MAT Martin Flok 56,0 Martin Jančura 80,0 Netestováno AJ Martin Flok 90,9; 73,2 David Fridrišek 92,7; 92,7 Marek Polášek 74,5; 78 NJ Petra Koňaříková 90,6; 77,8 Michal Chovančák 98,1; Kristýna Marušáková 94,4 Miroslav Mlčuch 71,7; 66,7 Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ 10

11 MATURITY NANEČISTO - ANALÝZA Maturita nanečisto proběhla v rámci příprav na státní maturitní zkoušku. Uvádím přehled výsledků. Průměrná úspěšnost je v % a znamená průměrný dosažený počet bodů k celkovému možnému počtu. Stejný typ školy - pro nás střední odborné školy. Český jazyk Třída Průměrná úspěšnost 4.A AP 57,8 4.A OA 59,0 4.B OA 67,8 Škola Škola stejného typu Kraj ČR 61,6 65,4 67,1 68,6 Anglický jazyk: obsahoval poslechovou část a písemný test. Třída Průměrná Škola Škola Kraj ČR úspěšnost stejného typu 4.A AP 40,5 54,1 61,7 66,2 68,4 4.A OA 55,2 4.B OA 66,6 Německý jazyk obsahoval poslechovou část a písemný test. Třída Průměrná Škola Škola Kraj ČR úspěšnost stejného typu 4.A AP 46,7 61,3 62,7 63,4 65,3 4.A OA 64,0 4.B OA 75,3 Matematika měla úlohy uzavřené i otevřené, které opravovali učitelé matematiky. Třída Průměrná Škola Škola stejného Kraj ČR úspěšnost typu 4.A OA 23,7 29,5 46,8 49,1 51,7 4.B OA 35,9 Výsledky školy jsou tedy celkově průměrné, což je dobrý výsledek uvážíme-li, že výsledky žáků v přijímacím řízení jsou podprůměrné. Znamená to, že naši učitelé umí naučit. Nejhůř dopadla matematika. Z jazyků lépe němčina. Je zajímavé, že loni dopadl poměr úspěšnosti angličtiny a němčiny v maturitě nanečisto přesně naopak. Je třeba si uvědomit, že srovnání se školou stejného typu znamená srovnání se studenty z průmyslovek, kde matematika vzhledem k použití v jiných technických předmětech má větší důležitost. Chybí srovnání OA s ostatními ekonomickými školami, což ještě loni CERMAT uváděl. Ve srovnání s krajem či republikou zase v celkovém procentu figurují především gymnázia, kde většina studentů chce jít na vysokou školu a mají značnou motivaci. Vždyť často k nám jdou uchazeči proto, že se chtějí vyhnout těžší matematice na gymnáziu nebo na jiných středních školách. Velmi dobré výsledky byly u třídy 4.B OA, zatímco při skutečných maturitách průměr z uvedených předmětů i celkový průměr byl výrazně lepší ve třídě 4.A OA. Tato a další skutečnosti budou předmětem podrobnější analýzy, kterou budou zpracovávat předmětové komise. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 11

12 EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT Už od mala budou třídit Naše studentky se zúčastnily ekologické vzdělávací akce, která osvětlovala dětem v mateřských školách nutnost třídit odpady. Podle vyjádření p. Mojžíše z Centra osvěty pro životní prostředí byla děvčata při prezentaci a hrách velmi úspěšná, škola obdržela děkovný dopis od starosty města. Obě strany mají v úmyslu pokračovat v dosavadní dobré spolupráci. O odpadech v Bruntále V červenci jsme připravili ve spolupráci s Centrem osvěty pro životní prostředí přednášku o odpadech, způsobech třídění a jejich dalším zpracovávání. Studenti byli informováni o novém druhu odpadu, který se bude třídit do stávajících žlutých kontejnerů na plasty. Půjde o plastové obaly od mléka, kefíru a vína. Na přednášku naváže exkurze, během které se studenti v praxi podívají, co se s odpady skutečně děje. Zájem o projekty je vysoký Mezi studenty je poměrně vysoký zájem o práci na ekologicky zaměřených projektech. Ve fázi schvalování se nachází projekt Centra osvěty pro životní prostředí, kterého by se měla zúčastnit i naše škola. Projekt by se měl týkat proměn krajiny v průběhu času, vlivu lidí a dalších činitelů. Předpokládaná doba zahájení podzim Mgr. Radek Černý, koordinátor EVV CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Škola pokračuje plynule v práci na své koncepci Centra celoživotního vzdělávání a naplňuje svou představu o Centru v několika rovinách: Rekvalifikační kurzy Byl realizován jeden rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky s lektorkou Ing. Marcelou Bednářovou a ve spolupráci s Úřadem práce v Bruntále. Při závěrečných zkouškách frekventanti potvrdili svou odbornou erudici v této oblasti. Ve spolupráci s VŠ podnikání jsme proškolili v rámci jejich projektu z EU diagnostikované nezaměstnané v kurzech z německého jazyka, anglického jazyka a počítačové gramotnosti. V oblasti zemědělství u nás získali kvalifikaci také adepti na soukromé zemědělce v Rekvalifikačním kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Trvalá vzdělávací základna ministerstva zemědělství Testovací středisko ECDL Průběžně podle zájmu jsme testovali veřejnost z modulů ECDL (na 15 zájemců). Informační centrum SIPVZ Nabízeli jsme školám celkem 17 námi akreditovaných vzdělávacích modulů pro prohloubení využívání PC ve výuce. Podařilo se nám povýšit výnosy asi o ,- Kč. Jazykové vzdělávání máme akreditováno 15 kurzů cizojazyčného vzdělávání na různých znalostních úrovních v německém jazyce, anglickém jazyce a jazyce francouzském. Mohli jsme tak vydat 41 certifikátů o absolvování ročníku. Stále častěji jsou prostory a špičkové vybavení školy využívány pro nejrůznější akce pro širokou veřejnost (např. setkání senátorů, školení firmy OSRAM a další). Tyto aktivity vítáme, protože škola se tak dostává do podvědomí okolí jako přirozené centrum vzdělávání. Ing. Zuzana Urbanková, koordinátor vzdělávacích kurzů 12

13 ZEMĚDĚLSKÉ KURZY MAJÍ ODEZVU Naše škola byla akreditována, mezi deseti subjekty v ČR, pro organizaci kurzu Získání odborné způsobilosti pro zacházení s chemickými přípravky dle 86, zákona 326/2004 Sb. Kurz proběhl v lednu 2006 v předepsaném rozsahu 40 hodin a připravil 35 účastníků pro absolvování státní zkoušky. V pondělí 6. března 2006 proběhla závěrečná zkouška již tradičně pořádaného kurzu Pro výkon obecných zemědělských činností. Na další zájemce o tento kurz se těšíme opět na konci října Ing. Marcela Mlčuchová, koordinátorka kurzů BESEDY - ZDROJ CENNÝCH INFORMACÍ Studenti naší školy i ve 2. pololetí školního roku 2005/2006 měli možnost zúčastnit se besed, prostřednictvím nichž získávají informace nad rámec běžné výuky. Ve spolupráci s externisty jsme jim letos nabídli zatím tyto besedy: únor Prevence kriminality 1. ročníky Sociální zabezpečení 4. ročníky březen Finanční úřad; živnostenský úřad 4. ročníky Prezentace VŠB - TU 4. ročníky duben ČSOB; VZP 4. ročníky Městské podnikatelské centrum 4. ročníky IPS Úřadu práce Bruntál 4. ročníky květen ČT, média a my (redaktor. L. Olejníček) 3. ročníky červen Cestování po Evropě (v angličtině) 3. ročníky Odpady 2. ročníky Při výběru a organizaci dalších besed uvítáme náměty nebo návrhy ze strany studentů. VÝBORNÉ VÝSLEDKY STÁTNÍCH ZKOUŠEK Mgr. Martin Krýza, koordinátor Ve školním roce 2005/06 studenti 3. ročníků skládali 2 státní zkoušky. Jejich celková úspěšnost byla 100%. Úspěšní absolventi Státní zkoušky ze zpracování textů, úspěšnost 85%: Renata Tempírová, Iveta Tomanová, Ivana Metelková, Petra Jemelková, Jiří Vykoukal, Veronika Agelová, Jana Konečná, Hana Kosinová, Tereza Šušková, Denisa Foltisová, Veronika Kovářová, Alena Janáková, Michaela Pokorná, Eva Živurová, Veronika Brožová, Nikola Adamcová, Jana Kalincová, Michaela Říhová Úspěšní absolventi Státní zkoušky z psaní na klávesnici, úspěšnost 100% (!): Veronika Agelová, Denisa Foltisová, Petra Jemelková, Hana Kosinová, Veronika Kovářová, Petra Mohylová, Michaela Pokorná, Ludmila Smutková, Tereza Šušková, Renata Tempírová, Jiří Vykoukal. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK a TEA 13

14 CO MI ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VZAL A DAL Školní rok každému z nás přidal 1 rok věku. A co mi dal? Hodně radosti ze soutěžících. Posuďte sami: Valašský datel (pro studenty 2. ročníku a talentované mladší) 19. a 20. října 2005 ve Valašském Meziříčí - v soutěži družstev 1. místo, jednotlivci: Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 5., Aleš Kurečka 10., Škodáková 26., Mlýnek 40. a Ochotská 44. místo ZAV Hodonín (pro soutěžící bez rozdílu věku) 11. a 12. listopadu 2005 v soutěži družstev 8. místo, v jednotlivcích Iveta Kolarovčeková 6., Aneta Kaperová 18., Martina Škodáková 67. Mistrovství ČR PRAHA OPEN (pro studenty i praktiky) 9. a 10. prosince minutový opis v kategorii žáci Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 6., v rychlém převodu textu Aneta Kaperová 1. místo. ZAV Bruntál (pro studenty 3. ročníků a talentované mladší), 1. a 2. února 2006 v soutěži družstev 4. místo, jednotlivci: Kolarovčeková 5., Kaperová 10., Kurečka 14. a Mlýnek 45. Krajská soutěž v grafických disciplinách 3. dubna 2006 na OA Český Těšín 10minutový opis Iveta Kolarovčeková 3. místo, Aneta Kaperová 5. místo a Aleš Kurečka 11. místo. Strojový těsnopis Iveta Kolarovčeková 3. místo, Aneta Kaperová 4. místo. Obě se svými výkony nominovaly na Mistrovství ČR v grafických disciplinách. 14. Mistrovství ČR v grafických disciplinách 26. a 27. dubna 2006 v Blatné. 10minutový opis Iveta Kolarovčeková 10., Aneta Kaperová 37. místo, Strojový těsnopis Iveta Kolarovčeková 5., Aneta Kaperová 7. Internetové mistrovství světa v psaní na klávesnici počítače 24. dubna až 15. května 2006 Iveta Kolarovčeková 12. v juniorech, Aneta Kaperová 12. a Michal Suchý 68. v kategorii žáci. ZAV Orlová 12. a 13. června 2006 v Orlové soutěž družstev 1. místo, v jednotlivcích Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 5., Romana Vítková 9. a Michal Suchý 17. Meziškolní soutěž 2005/06 není zatím ukončena. Momentálně jsme na 2. místě v republice, které je spojeno s dotací Kč. Všem soutěžícím přeji hodně úspěchů v příštím roce a krásné prázdniny nejen jim, ale i všem žákům školy. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK a TEA MATEMATIKA NETÁHNE I v letošním školním roce jsme se zúčastnili tradičně dvou matematických soutěží. V matematické olympiádě soutěží studenti ve třech kategoriích. Začínalo se domácí částí 1. kola, po níž následovala školní část. V průběhu podzimních měsíců se studenti zúčastnili seminářů pro řešitele MO na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V celostátní matematické soutěži středních škol jsme mohli z každého ročníku vyslat nejvýše 2 studenty, které Mgr. Brázda připravoval na příkladech z minulých ročníků. Z 1. ročníku jsme vybrali Pavlínu Kunáškovou a Pavla Hupku, z druhého Marcela Stanovského a Martinu Hanzlíkovou, z třetího ročníku Ludmilu Bridzikovou. Letos jsme zkusili soutěžit na Střední škole služeb v Olomouci a po 2 letech jsme měli úspěšného řešitele Pavla Hupku. Úspěch v matematických soutěžích může být i výhodný v tom, že na některých vysokých školách je uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek. Mgr. Roman Brázda, Mgr. Ladislav Pacvoň 14

15 ÚSPĚCH V RECITAČNÍ SOUTĚŽI 8. března 2006 se naši studenti (R. Žákovský z 1.A OA, P. Kunášková z 1. EL, M. Mátéová z 2.A OA, I. Kunášková ze 3.A OA a J. Čajanová ze 4.B OA) zúčastnili recitační soutěže v Krnově. Nejlépe si vedl Robin Žákovský, který postoupil z krnovské soutěže do dalšího kola. Hana Machová, předmětová komise humanitní ORGANIZACE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2006/07 Nový školní rok zahájíme tradičně slavnostním shromážděním v aule školy v pondělí 4. září 2006 v 9:00 hodin. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. a pátek 27. října Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna Vyučování začne ve středu 3. ledna Pololetní klasifikace bude ve středu 31. ledna 2007 a pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny jsou pro náš okres v týdnu od 5. března do 11. března Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna Vyučování bude ukončeno v pátek 29. června Plán práce na nový školní rok bude vypracován během prázdnin a vyvěšen na obvyklém místě a též na Mgr.Ladislav Pacvoň, ZŘ POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SDĚLUJEME VŠEM STUDENTŮM, ŽE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2006 V 9:00 VE ŠKOLNÍ AULE 15

16 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace nabízí ve školním roce 2006/2007 KURZY CIZÍCH JAZYKŮ ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA RUŠTINA Stupeň: 1. začátečníci, 2. mírně pokročilí I, II, 3. středně pokročilí I, II, III, 4. pokročilí, 5. konverzace Cena od 2400,- Kč do 4000,- Kč (vč. DPH) podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 15%. PŘÍPRAVNÉ KURZY NA VŠ: MATEMATIKA (1800,- Kč, vč. DPH) EKONOMIE (1800,- Kč, vč. DPH) SPOLEČENSKÉ VĚDY (1800,- Kč, vč. DPH) REKVALIFIKAČNÍ KURZY ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky (4800,- Kč) ZÁKLADY OBSLUHY PC podle osnov ECDL Start, následně s možností získání certifikátu ECDL Start (3500,- Kč) ZÁKLADY OBSLUHY PC podle osnov ECDL Certifikát, následně s možností získání certifikátu ECDL Certifikát (4800,-Kč) Výuka probíhá u jazykových kurzů a kurzů přípravy na VŠ jedenkrát týdně po dvou vyuč. hodinách, rekvalifikační kurzy 2-3krát týdně po čtyřech vyuč. hodinách v učebnách s využitím moderního technického a softwarového vybavení. Kvalita garantována vysokou úrovní lektorů. U všech kurzů bude studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Jsme plátci DPH! Do kurzů je možné se přihlásit v průběhu celého školního roku na tel. 554/ nebo ové adrese PRVNÍ SCHŮZKA ZÁJEMCŮ SE KONÁ 11. ZÁŘÍ 2006 V 15:00 V AULE ŠKOLY 16

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více