ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM"

Transkript

1 ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích výsledků tak bylo plně dosaženo. Méně úspěšně proběhlo přijímací řízení. Pro nedostatek zájmu nebylo otevřeno ekonomické lyceum, celkově byly otevřeny 3 třídy. K významnému pohybu dochází v personální oblasti. Odchází Mgr. Marta Havlíčková, Mgr. Tomáš Sokolář a RNDr. Iva Muchová. Do důchodu odchází Ing. Anička Janečková a Božena Kačírková, vedoucí ŠJ. Všem bez výjimky patří poděkování za špičkovou práci, kterou na naší škole odvedli. Nově budou přijati Jarmila Pánková (NJ), Jitka Kusendová (F,M), Dagmar Šlorová (EKO), Jakub Černoch (ITE), Helena Rapantová (SV, celoživotní vzdělávání). MS Kraj zastavil optimalizaci zemědělských škol v okrese BR a vytvoření centra zemědělského vzdělávání v Bruntále zatím zůstává neuzavřeno. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme požádali o zřízení nových oborů přírodovědné lyceum, zemědělský podnikatel a ekonomika zemědělství. Mimořádnou energii jsme věnovali přípravě a realizaci projektů, které jsou jediným zdrojem rozvojových prostředků. V minulém školním roce se podařilo učinit další zásadní posun ve vytváření vzdělávacích podmínek zejména díky realizaci projektu SROP. Naše škola vyniká vysokou úspěšností nejen v objemu podaných projektů, ale i v úspěšnosti přijetí (viz samostatný příspěvek). Je potřeba zdůraznit, že špičkové vzdělávací zázemí, které škola poskytuje není náhodné, ale plyne ze špičkové práce celého týmu, všem jeho členům děkuji za dobře odvedenou práci a ochotu podílet se na rozmanité činnosti školy. Následující školní rok bude ve znamení příprav na nově otevírané obory a taky budou probíhat stavební úpravy (odstranění havárie na kanalizaci, opravy a rekonstrukce zdravotně sanitárních zařízení). Nejvýznamnější akcí ale bude vytvoření regionálního vzdělávacího centra v přízemí školy z projektu MSK Komunitní školy. V této z pohledu školy - druhé etapě dojde k vytvoření samostatných učeben, v nichž bude soustředěna výuka dospělých. Milí kolegové a studenti, přeji vám krásné slunečné prázdniny s komplexní obrodou všech vnitřních sil. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM V tomto pololetí se školská rada sešla dvakrát, a to 23. března a 22. června. Na obou zasedáních byli členové rady seznámeni se záležitostmi, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy. Řešily se problémy rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, existence školního bufetu, otázky školního stravování, personálního zabezpečení výuky, financování hlavní a vedlejší činnosti školy a další. Na březnové schůzi se jako hlavní bod projednávala výroční zpráva, která byla školskou radou schválena. Na schůzi 22. června bylo hlavním bodem projednání závěrů krajské inspekce, která proběhla na naší škole v jarních měsících. Dále ředitel školy seznámil členy školské rady s výsledky přijímacího řízení, maturitními zkouškami, personálními změnami na škole a plánem stavebních úprav v následujícím školním roce. Další schůze rady je plánována na začátek dalšího školního roku. I přes krátkou dobu existence se školská rada z hlediska školy jeví jako jednoznačně přínosná instituce. Ing. Radka Kotoučková, místopředseda ŠR 1

2 PROJEKTY REKAPITULACE PŘEHLED PROJEKTŮ ve školním roce 2005/2006 PROGRAM PROJEKT OA a SZeŠ tis. Kč Ukončená realizace ve školním roce 2005/06 1. SROP Adaptace regionálního centra CV autor Phare 03 Bilanční diagnostika spolurealizace 3. SIPVZ Křižovatka informací 1. etapa autor SIPVZ ICT centrum autor MSK Dobrý start autor MěÚ BR Florbal autor OA a SZeŠ Konkurz pro každého autor Bez příspěvku 8. OA a SZeŠ Školní evaluační anketa autor Bez příspěvku 9. OA a SZeŠ Studijní pobyt žáků ZSE Opole spoluautor Bez příspěvku 10. OA a SZeŠ Vzpomínání na Karla autor Bez příspěvku V realizaci pro školní rok 2006/07 1. SROP Komunitní školy partner SIPVZ Křižovatka informací 2. etapa autor OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor MSK Dobrý start - adaptační kurz autor 43 Ve schvalovacím řízení 1. OP RLZ Evropská škola vzdělávání v angličtině autor (vzdělávání 600 učitelů MSK v angličtině) 2. Comenius Between two rural regions in Europe spoluautor EUR (projekt partnerství se zem. školou Francie ) 3. Comenius Virtual look partner EUR Spolupráce s pěti školami EU Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy UČEBNA PC 43 NOVĚ VYBAVENÁ Z PROSTŘEDKŮ SIPVZ. (foto Kozelský) 2

3 EKONOMICKÁ SITUACE NIC MOC Mzdové prostředky na platy v oblasti přímých výdajů (dotací z MŠMT na mzdy a odvody a na přímé výdaje spojené se vzděláváním a pracovněprávními vztahy) byly v celkovém objemu povýšeny o 5 % oproti roku 2005 v důsledku zákonem navýšených platových tarifů. V oblasti SIPVZ jsme získali finanční prostředky pro další vzdělávání pedagogů a na realizaci projektu Křižovatka Informací 324 tis. Kč. Celkový příspěvek z MŠMT na přímé náklady na vzdělání celkem tis. Kč Mzdové prostředky na platy tis. Kč Ostatní platby za provedené práce 30 tis. Kč Přídělu do FKSP 207 tis. Kč Odvody na sociální a zdravotní pojištění tis. Kč Ostatní přímé výdaje na vzdělání 475 tis. Kč Účelové prostředky vzdělávání v rámci SIPVZ 324 tis. Kč Účelové prostředky program prevence kriminality 43 tis. Kč Podpora romských žáků 5 tis. Kč Příspěvek na provoz z MSK tis. Kč Příspěvek na provoz je na úrovni již několika předchozích let. Letos se budeme potýkat s nedostatkem těchto provozních prostředků, protože ceny energií se zvýšily o 17 % a ceny služeb a dalších dodávek rostou stále víc, podle předpokladu nám pochybí cca 400 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů, zejména energií. I když se škola snaží získat finanční prostředky aktivitami v oblasti vzdělávání, pro letošní rok počítáme s celkově nižšími příjmy o 250 tis. než v minulém roce. V přízemních prostorách přicházíme také letos o příjmy z pronájmů a služeb z důvodu realizace nových učeben pro vzdělávání veřejnosti (projekt investovaný KU MSK). Ostatní výnosy tvoří příjmy ze stravování a ubytování žáků, pronájmy, rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, kurzy ECDL, vzdělávání učitelů aj. Příjmy z těchto činností nám pomáhají vylepšovat hospodářský výsledek školy. Kromě úhrady nákladů spojených s realizací vzdělávacích aktivit se snažíme modernizovat učební pomůcky a pokrýváme nezbytné náklady na údržbu budov. Dalšími zdroji, kterými škola disponuje, jsou finanční fondy, které jsou tvořeny z příznivých výsledků hospodaření školy v minulých letech, investiční fond je tvořen z odpisů majetku. Plán čerpání a tvorbu u jednotlivých fondů v roce 2006 v tis. Kč. Finanční fondy Investiční Rezervní Fond odměn FKSP fond fond PS k Tvorba Čerpání KS k Věra Bílková, vedoucí TEÚ 3

4 PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ČERVENEC A SRPEN 2006 V letošním roce máme v rozpočtu na opravy a rekonstrukce 900 tis. Kč. Jako každý rok bychom po prázdninách chtěli překvapit žáky a zaměstnance úpravami ve škole, které provedeme během července a srpna. Máme před sebou finančně náročné úkoly jako je: - rekonstrukce sociálního zařízení ve škole - vybudování úklidových komor pro školní kuchyň, jídelnu a sprch u tělocvičny. Rozsah provedených prací je závislý na tom, zda nám bude přiznána dotace na havárii kanalizace, o kterou jsme žádali krajský úřad. Odstranění havárie venkovní kanalizace je prvořadý úkol v letošním roce, který musíme každopádně realizovat i za předpokladu, že náklady uhradíme z vlastních prostředků (rozpočet činí 406 tis. Kč). Potom by nám na vše ostatní zůstalo pouze 494 tis. Kč, což představuje jen malou část vyčíslených celkových rozpočtovaných nákladů. Přesto věříme, že se nám podaří rekonstruovat alespoň sociální zařízení v přízemí školy. Hana Zerzavá, vedoucí správního úseku NADSTANDARDNÍ VÝSLEDEK INSPEKCE Poslední větší školní inspekci jsme měli v listopadu 2001, a tak pro nás nebyla překvapením inspekce ve dnech dubna I když na škole vrcholily přípravy na přijímací zkoušky, byl tým pod vedením RNDr. Libora Kubici se školou spokojen. Hodnocení je ve 3 úrovních (podprůměr, průměr, nadstandard). Z pěti hodnocených oblastí jsme nebyli v ničem podprůměrní, ve 2 oblastech dokonce nadstandardní! V oblasti řízení školy byl posuzován dlouhodobý záměr, vnitřní evaluace, práce nově vzniklé školské rady, spolupráce s institucemi, oblast ICT a také u 3 vyučujících inspektoři hospitovali. Svou spokojenost zhodnotili hodnocením nadstandardní. V oblasti ukončování studia si všímali především připravenosti školy na volitelné zkoušky společné části nové maturity od roku 2007/08 (pro obchodní akademii občanský základ a matematika nebo informačně technologický základ dle zaměření, pro agropodnikání občanský a přírodovědný základ). Změna v učebních plánech vychází z předmětových komisí. Pozitivně je hodnocena už zaběhnutá povinná maturitní zkouška z cizího jazyka u OA. Na novou MZ se připravují i učitelé (viz článek Maturita nanečisto). Oblast hodnocena jako standardní. Oblast využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce mimo předměty ICT byla hodnocena z hlediska proškolení pedagogů v rámci SIPVZ, materiálního vybavení apod. Inspektoři vycházeli také z žákovských dotazníků. Zvláště v této oblasti se nemusíme vůbec stydět a hodnocení bylo nadprůměrné. V oblasti přijímání žáků a dalších uchazečů inspekční tým hodnotil způsob přijímání žáků (testy SCIO nebo vlastní testy), naplněnost školy apod. Parametry pro přijímací řízení jsou nastaveny celkem správně, protože je už léta nemusíme měnit a vždy jsme otvírali 3 nové třídy. Oblast byla hodnocena stupněm standardní. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byla pozitivně hodnocena dlouhodobá a cílená strategie, soustavné vzdělávání pedagogů v této oblasti, spolupráce s institucemi, školní inicializační projekty pro první ročníky atd. Oblast byla hodnocena jako standardní. Vidíme, že v pěti hodnocených oblastech jsme na trojčlenné stupnici hodnocení dostali dvakrát jedničku a třikrát dvojku. Myslím, že můžeme být spokojeni, ale zas ne tolik, abychom neustále svou práci nemohli zlepšovat. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 4

5 PROSPĚCH VE DRUHÉM POLOLETÍ 2005/06 1. OA Dagmar Marková, 30 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,11. Studenti s vyznamenáním : Pavlína Plevjaková, Martina Přikrylová, Kamila Bridziková, Aneta Kaperová, Iveta Kolarovčeková. 3 studenti budou dělat reparát z němčiny. 1. EL (ekonomické lyceum) Hana Machová, 28 studentů. Prům. prospěch třídy: 2,05. Studenti s vyznamenáním: Pavlína Kunášková, Nikola Melichárková, Pavel Hupka, Jana Melichárková. Pavlína Pakošová má průměr 1,40, ale bohužel 3 z matematiky. Jedna studentka bude dělat reparát z matematiky a jedna nebyla klasifikována. 2. A OA - Radka Kotoučková, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 1,97- Nejlepší třída na škole. Vyznamenáni: Martina Hanzlíková a Jana Burianová. Nikdo nepropadl. 2. B OA inf. - Tomáš Sokolář, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,42. Studenti s vyznamenáním: Petra Dorotíková se samými výbornými a Marcel Stanovský s jedinou dvojkou z matematiky. 2 studentky neprospěly a v této třídě končí. 3. A OA - Helga Šedková, 33 studentů, Průměrný prospěch třídy: 2,17. Studenti s vyznamenáním: Denisa Foltisová a Ivana Metelková. Všichni studenti prospěli. 3. B OA inf. - Roman Brázda, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,52. Studenti s vyznamenáním v této třídě nejsou, nejlepší je Iveta Tomanová s průměrem 1,69. 3 studenti byli neklasifikováni a 4 studenti budou dělat reparát z matematiky. 4. A OA - Martin Krýza, 28 studentů. Průměrný prospěch třídy: 1,85. Studenti s vyznamenáním: Martin Flok, Veronika Nováková a Petra Kaupová. Vyznamenání mohlo mít dalších 5 studentů, ale měli nějakou trojku. 1 studentka neklasifikována. 4. B OA inf. - Iva Muchová, 28 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,39. Studenti s vyznamenáním: Andrea Meluchová se samými výbornými a Martin Jančura. Žádný student v této třídě nepropadl. 1. AP Marie Slánská, 30 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,93 nejslabší v tomto pololetí na škole. Studenti s vyznamenáním ve třídě nejsou. Nejlepší studentka je Ivana Mičkerová a Barbora Kochanová s průměrem 2, studentů neprospělo, z nich 9 může v září dělat reparát. 5 studentů nebylo klasifikováno. 2. AP Marcela Mlčuchová, 23 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,79. Student s vyznamenáním je jediný: Štefan Pišek. 4 studenti neprospěli, z nich 2 mohou dělat reparát. 4 studenti nebyli klasifikováni. 3. A AP - Ludmila Flosová, 20 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,60. Studenti s vyznamenáním ve třídě nejsou, nejlepší studentka Veronika Škrabanová má průměr 2,14. 3 studentky neprospěly 2 z chovu zvířat a 1 z matematiky. 1 studentka neklasifikována. 4. A AP - Ludvík Vlček, 26 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,78. Studenti s vyznamenáním nejsou. Nejlepší studentka Magda Nováková má průměrný prospěch 2,00. 4 studenti neprospěli (chov zvířat a matematika). Jestli tito studenti uspějí v srpnu u opravné zkoušky, mohou v září maturovat. Souhrnná tabulka bilance hodnocení prospěchu: Studijní obor Vyznamenání Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr OA a ekonomické lyceum ,19 Agropodnikání ,79 Škola celkem ,37 Ve srovnání s předcházejícím školním rokem se průměrný prospěch jak obchodní akademie a ekonomického lycea, tak i agropodnikání a celé školy o několik setinek zlepšil. Ladislav Pacvoň, ZŘ 5

6 ZVÝŠILA SE NEOMLUVENÁ ABSENCE Průměrná absence v porovnání se stejným obdobím loňského roku mírně klesla z 86,7 na 76,6 hodin na žáka. Přesto vzrostla neomluvená absence z 41 na 126 hodin za druhé pololetí 05/06. Průměrnou absenci přes 100 hodin na žáka dosáhly třídy 3. A AP (108,1) a 3. B OA (101). Naopak třídy s nejnižší absencí jsou 4. OA (51,7), 1. EL (59,7), 1. OA (63,6) a 4.AP (65,1). Vysoká absence u některých jednotlivců přesáhla i hranici 200 hodin, což se projevilo neklasifikováním některých předmětů u 15 studentů a zhoršeným prospěchem. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce RÁDI CHVÁLÍME DOBRÉ STUDENTY Pochval ředitele školy bylo celkem uděleno 13. Za prospěch 1,00: Andrei Meluchové 4. B OA a Petře Dorotíkové 1. OA, za dobrou práci na školním pozemku po celé studium byli ředitelem školy pochváleni studenti 4. AP Miroslav Mlčuch a Lukáš Barchaňski, za vzornou sportovní reprezentaci školy Lucie Křížová 4.OA, za 1. místo v soutěži ZAV družstvo 1. OA ve složení: Iveta Kolarovčeková, Aneta Kaperová, Romana Vítková a Michal Suchý, za cyklus ekologických přednášek na MŠ studentky 2. OA Michaela Mlčáková, Marie Máteová, Veronika Vašková a Pavla Gilíková. Všem děkujeme za příkladnou práci. Pochval třídního učitele bylo uděleno 49 (v předchozím období 79) převážně za dobrou reprezentaci školy na soutěžích a práci v třídních kolektivech. Nejvíce PTU (12) bylo uděleno ve třídě 1. EL. Trestalo se v porovnání s minulým obdobím méně. Celkem bylo uděleno: 4 podmíněná vyloučení ze školy (3 st. z chování), 4 DŘŠ (2 st. z chování) a 25 DTU převážně za neomluvenou absenci, pozdní omlouvání absence, pozdní příchody do výuky a neplnění povinnosti služby. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 3 TŘÍDY Přijímací řízení pro nadcházející školní rok proběhlo s vědomím toho, že demografický vývoj ČR se vyvíjí nepříznivě, ovlivněn nízkou porodností, což poprvé zasáhlo také naši školu. Věnovali jsme nemalou energii a pozornost prezentaci naší školy na základních školách, kdy pedagogičtí pracovníci školy v průběhu 4 zimních měsíců navštívili 38 základních škol, kde prezentovali možnosti studia a špičkové materiální a personální vybavení školy. Účastnili jsme se také Přehlídky středních škol v Krnově (organizováno ÚP), byl realizován Den otevřených dveří pro žáky základních škol, a zájemci o studium mohli navštívit školu v kterýkoli pracovní den a vždy se jim věnoval některý z pedagogických pracovníků. Výsledky přijímacího řízení jsou negativně ovlivněny také ustanoveními Školského zákona, v důsledku čehož se nám odhlašují studenti, kterým již bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Přijali jsme 3 třídy denního studia. Přestože nevíme, kolik žáků skutečně nastoupí, zdá se, že bude ještě několik volných míst na odboru agropodnikání. Ing. Zuzana Urbanková 6

7 MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝBORNÉ Maturitní zkouška je završením čtyřletého úsilí studenta, která ne vždy odráží jeho průběžné studijní výsledky, některým se podaří zúročit svou práci beze zbytku, jiní odcházejí zklamáni. Letos maturovaly 4 třídy 4.A OA (Mgr. Martin Krýza), 4.B OA (RNDr. Iva Muchová), 4. AP (Ing. Ludvík Vlček) a 5. DS (Ing. Marcela Bednářová). třída s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno průměr třídy 4.A OA , B OA , AP , DS ,2947 Je potěšitelné, že jsme měli nemálo studentů, kteří maturovali nejen s vyznamenáním, ale také s průměrem 1,00 (Martin Flok, Lucie Furišová, Michaela Horváthová, Dagmar Jatzková, Petra Koňaříková, Veronika Nováková, Andrea Meluchová, Michal Andreovský)! Byly uděleny také 2 čestné tituly. První Za statečnost studentce Lucii Křížové, která patří mezi naděje české atletiky a zvládla při svém tréninkovém vytížení také odmaturovat. Druhý čestný titul DODOŠ (Dobrovolná desetiletá školní docházka) získal student dálkového studia Jindřich Holubec za 10 let nepřetržitého studia na naší škole. Stejného rekordu u dálkového studia dosáhla Ladislava Drábková, provdaná Tende Tembon. Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšný život i pracovní kariéru! Ing. Zuzana Urbanková BLAHOPŘEJEME ABSOLVENTŮM ROKU 2006 Každým rokem je z nejlepších maturantů vyhlášen absolvent roku podle jednotlivých oborů denního studia. Ukážeme si, jak se absolvent roku vyhodnocuje. V oboru obchodní akademie prospělo 8 studentů se samými jedničkami, z toho 6 studentů u třídy 4.A a dva studenti 4.B. A právě jedna z nich, Andrea Meluchová byla vyhodnocena absolventkou roku, protože měla vyznamenání po celou dobu studia a nejlepší student třídy 4.A Martin Flok jedno pololetí vyznamenání neměl. Ve studijním oboru agropodnikání nebyl u maturity žádný student se samými jedničkami. Jednu dvojku však měli 3 studenti, kteří během studia neměli vyznamenání. Z nich nejmenší součet průměrných prospěchů za všechna pololetí během studia měl Miroslav Mlčuch, který se tak stal držitelem čestného titulu absolvent roku v tomto oboru. Nástěnku ve vestibulu čeká rekonstrukce, takže přibudou ještě absolventi roku V letošním roce také odmaturoval u dálkového studia obchodní akademie zřejmě nejvytrvalejší student naší školy Jindřich Holubec, kterému se to podařilo po 10 letech nepřetržitého denního i dálkového studia. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 7

8 KŘIŽOVATKA INFORMACÍ - REPREZENTATIVNÍ PROJEKT SIPVZ Projekt Křižovatka informací, který již druhým rokem úspěšně běží na naší škole, byl jako jeden z mála v Moravskoslezském kraji vybrán zástupci MŠMT a MSK pro prezentaci na krajské přehlídce projektů SIPVZ za rok 2005, konané ve středu 22. února 2006 v Ostravě. Projektový tým zastupovali ředitel školy Ladislav Konopka a ICT metodik Tomáš Sokolář. Projekt byl představen 15cti minutovou prezentací v hlavním sále a informačním stánkem v předsálí. Setkali jsme se s příznivými ohlasy zúčastněných zástupců ostatních škol, MSK i MŠMT. Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás povzbuzením do další práce na projektu. Vlevo prezentace v hlavním sále, vpravo informační stánek projektu. V OBLASTI POČÍTAČŮ JSME ŠPIČKA Tomáš Sokolář, ICT metodik Tento školní rok byl jednoznačně ve znamení rozvoje ICT na škole. Došlo k obnově HW vybavení školy a to na špičkové úrovni. Byly nově vybaveny dvě počítačové učebny, ve kterých se dají provozovat i ty nejnáročnější audio-vizuální aplikace. Jedna učebna je vybavena webovými kamerami, které otevírají možnost spolupráce studentů s jinými školami i na velké vzdálenosti a mezinárodní úrovní. Byl nakoupen nový výukový i aplikační SW a škola se zapojila do licenčního programu společnosti Microsoft MS School Agreement, což jí zajišťuje vždy ty nejnovější verze operačního systému a kancelářského balíku společnosti Microsoft. Bylo zkvalitněno připojení k Internetu a plánuje se další navýšení jeho rychlosti. Školní elektronická pošta byla zabezpečena proti virům a spamu. Do výuky se jistě pozitivně přenesl také fakt, že tři naši učitelé byli proškoleni jako certifikovaní lektoři kurzů pro zapojení ICT ve výuce českého jazyka, angličtiny a ekonomiky. Na naše Informační centrum SIPVZ se pravidelně obrací s nejrůznějšími dotazy kolegové z jiných škol, kterým poskytujeme erudované odpovědi. Druhým rokem běží projekt SIPVZ Křižovatka informací a také si nás dvě školy z MSK vybraly jako ověřovací organizaci pro své projekty SIPVZ. Mgr. Tomáš Sokolář, ICT metodik 8

9 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ V 1. POLOLETÍ 2006 Příjmy Příspěvky Výtěžek z tomboly plesu Ostatní 900 Soutěž ZAV Výdaje Soutěže Stipendia Cestovné Exkurze Knihy Kino Maturity Odměny 703,5 Sportovní aktivity 100 Lyžařský kurz Soutěž ZAV Ostatní 8 832,50 Hospodaření se uzavírá k 31. prosinci každého roku, proto příjmy a výdaje jsou jen orientační. Ke konci školního roku zůstane na hotovosti a účtu asi Kč. Ing. Anděla Sedláčková, pokladník KŘIŽOVATKA INFORMACÍ V ROCE 2006 Druhý, závěrečný rok projektu SIPVZ Křižovatka informací je neméně úspěšný jako rok první. Ten byl dokonce oceněn účastí na Krajské přehlídce projektů, viz výše. Ve druhém roce projektu byly zatím vydány tři elektronické zpravodaje Křižovatka a to od čísla 3 až po číslo 6. Následovat budou ještě další tři. V oblasti akcí a workshopů jsme našim učitelům i zástupcům ostatních škol nabídli zajímavé informace z oblastí projektů a to jak národních tak i projektů využívajících zdrojů Evropské unie. Neméně zajímavá byla také informační akce o zajištění legálnosti SW na školách. Zatím poslední akcí byla prezentace interaktivní tabule ActiveBoard, která umožňuje přinést do výuky inovativní prvky a nový rozměr interakce studentů s počítačem. V rámci workshopů byl představen vlastní SW naší školy pro dotazníková šetření a také didaktický program MasterEye, který usnadňuje a zefektivňuje výuku v počítačových učebnách. Projekt Křižovatka informací bude ukončen v listopadu tohoto roku. Informace o jeho dalším vývoji Vám přineseme v příštím zpravodaji. Díky tomuto projektu se podařilo získat i finanční prostředky na nákup počítačové literatury, HW a také je z těchto prostředků hrazena účast našich učitelů na nejrůznějších seminářích. Všechny tyto nákupy a aktivity se samozřejmě pozitivně promítnou i do dalšího vzdělávání studentů, ať už ve vybavenosti školy nebo rozvoje vyučujících. Mgr. Tomáš Sokolář, ICT metodik 9

10 STUDENTI DO EVROPY V únoru 2006 jsme podali u Národní agentury Socrates v Praze dva projekty týkající se mezinárodní spolupráce studentů a škol, a to: Jazykový projekt Comenius, který byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce a učení se novému jazyku (francouzštině), byl určený především studentům agropodnikání. Cílem projektu byla vzájemná výměnná návštěva našich a francouzských studentů zemědělské školy. Národní agentura v Praze projekt nepřijala, což znamená, že neposkytne finanční prostředky tak nezbytné na cestu našich studentů do Francie a realizaci projektu. Francouzská agentura naopak projekt přijala (byl vypracován společně s francouzskými učiteli při jejich návštěvě v Bruntále v lednu a předložen oběma agenturám). Projekt Comenius - partnerství škol, který by měl trvat po dobu tří let a jehož cílem je seznámení se s kulturou a životním stylem jiných evropských zemí, zdokonalení se v cizím jazyce a využití výpočetní technologie. Do projektu jsou kromě naší školy zapojeny školy z Turecka, Lotyšska, Polska, Slovinska, Itálie a Rumunska. Projekt byl schválen Národní agenturou v Praze, nyní čekáme na konečné rozhodnutí všech Národních agentur, které rozhodnou o celkovém schválení / neschválení projektu. V rámci projektu se také počítá s výměnným pobytem studentů, kteří do něj budou aktivně zapojeni. Tímto bych chtěla oslovit všechny studenty, kteří mají zájem na projektu pracovat, a požádat je, aby v září 2006 kontaktovali Mgr. Markétu Bystrickou. MATURITA NANEČISTO PK ANJ Mgr. Dana Juříčková Na základě doporučení MSK každoročně umožňujeme studentům 4. ročníků prověřit své znalosti a dovednosti v Maturitě nanečisto, organizované společností Cermat. Letošní Maturita nanečisto byla ve znamení blížící se státní maturity a její organizace kopírovala částečně průběh nových maturit. Z tohoto důvodu jsme nechali společností Cermat proškolit komisaře, se zkušebními testy bylo nakládáno podle zvláštního režimu, který zabraňoval jejich předčasnému zveřejnění a na školu byla delegována předsedkyně komise z jiné školy, aby dohlížela na jejich průběh. Testováno bylo studentů z českého jazyka a literatury, studentů z jazyka anglického, studentů z německého jazyka, studentů z matematiky. Soubor Pořadí mezi školami Průměrná úspěšnost žáků stejného typu Český jazyk z ,4 % Matematika 338. z ,8 % Anglický jazyk 392. z ,7 % Německý jazyk 278. z ,7 % Nejúspěšnější studenti v jednotlivých třídách a předmětech (úspěšnost vyjádřená v %) 4. A OA 4. B OA 4. A AP ČJ Petra Kaupová 79,1 Kristýna Marušáková 92,5 Jiří Drašák 74,6 MAT Martin Flok 56,0 Martin Jančura 80,0 Netestováno AJ Martin Flok 90,9; 73,2 David Fridrišek 92,7; 92,7 Marek Polášek 74,5; 78 NJ Petra Koňaříková 90,6; 77,8 Michal Chovančák 98,1; Kristýna Marušáková 94,4 Miroslav Mlčuch 71,7; 66,7 Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ 10

11 MATURITY NANEČISTO - ANALÝZA Maturita nanečisto proběhla v rámci příprav na státní maturitní zkoušku. Uvádím přehled výsledků. Průměrná úspěšnost je v % a znamená průměrný dosažený počet bodů k celkovému možnému počtu. Stejný typ školy - pro nás střední odborné školy. Český jazyk Třída Průměrná úspěšnost 4.A AP 57,8 4.A OA 59,0 4.B OA 67,8 Škola Škola stejného typu Kraj ČR 61,6 65,4 67,1 68,6 Anglický jazyk: obsahoval poslechovou část a písemný test. Třída Průměrná Škola Škola Kraj ČR úspěšnost stejného typu 4.A AP 40,5 54,1 61,7 66,2 68,4 4.A OA 55,2 4.B OA 66,6 Německý jazyk obsahoval poslechovou část a písemný test. Třída Průměrná Škola Škola Kraj ČR úspěšnost stejného typu 4.A AP 46,7 61,3 62,7 63,4 65,3 4.A OA 64,0 4.B OA 75,3 Matematika měla úlohy uzavřené i otevřené, které opravovali učitelé matematiky. Třída Průměrná Škola Škola stejného Kraj ČR úspěšnost typu 4.A OA 23,7 29,5 46,8 49,1 51,7 4.B OA 35,9 Výsledky školy jsou tedy celkově průměrné, což je dobrý výsledek uvážíme-li, že výsledky žáků v přijímacím řízení jsou podprůměrné. Znamená to, že naši učitelé umí naučit. Nejhůř dopadla matematika. Z jazyků lépe němčina. Je zajímavé, že loni dopadl poměr úspěšnosti angličtiny a němčiny v maturitě nanečisto přesně naopak. Je třeba si uvědomit, že srovnání se školou stejného typu znamená srovnání se studenty z průmyslovek, kde matematika vzhledem k použití v jiných technických předmětech má větší důležitost. Chybí srovnání OA s ostatními ekonomickými školami, což ještě loni CERMAT uváděl. Ve srovnání s krajem či republikou zase v celkovém procentu figurují především gymnázia, kde většina studentů chce jít na vysokou školu a mají značnou motivaci. Vždyť často k nám jdou uchazeči proto, že se chtějí vyhnout těžší matematice na gymnáziu nebo na jiných středních školách. Velmi dobré výsledky byly u třídy 4.B OA, zatímco při skutečných maturitách průměr z uvedených předmětů i celkový průměr byl výrazně lepší ve třídě 4.A OA. Tato a další skutečnosti budou předmětem podrobnější analýzy, kterou budou zpracovávat předmětové komise. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ 11

12 EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT Už od mala budou třídit Naše studentky se zúčastnily ekologické vzdělávací akce, která osvětlovala dětem v mateřských školách nutnost třídit odpady. Podle vyjádření p. Mojžíše z Centra osvěty pro životní prostředí byla děvčata při prezentaci a hrách velmi úspěšná, škola obdržela děkovný dopis od starosty města. Obě strany mají v úmyslu pokračovat v dosavadní dobré spolupráci. O odpadech v Bruntále V červenci jsme připravili ve spolupráci s Centrem osvěty pro životní prostředí přednášku o odpadech, způsobech třídění a jejich dalším zpracovávání. Studenti byli informováni o novém druhu odpadu, který se bude třídit do stávajících žlutých kontejnerů na plasty. Půjde o plastové obaly od mléka, kefíru a vína. Na přednášku naváže exkurze, během které se studenti v praxi podívají, co se s odpady skutečně děje. Zájem o projekty je vysoký Mezi studenty je poměrně vysoký zájem o práci na ekologicky zaměřených projektech. Ve fázi schvalování se nachází projekt Centra osvěty pro životní prostředí, kterého by se měla zúčastnit i naše škola. Projekt by se měl týkat proměn krajiny v průběhu času, vlivu lidí a dalších činitelů. Předpokládaná doba zahájení podzim Mgr. Radek Černý, koordinátor EVV CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Škola pokračuje plynule v práci na své koncepci Centra celoživotního vzdělávání a naplňuje svou představu o Centru v několika rovinách: Rekvalifikační kurzy Byl realizován jeden rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky s lektorkou Ing. Marcelou Bednářovou a ve spolupráci s Úřadem práce v Bruntále. Při závěrečných zkouškách frekventanti potvrdili svou odbornou erudici v této oblasti. Ve spolupráci s VŠ podnikání jsme proškolili v rámci jejich projektu z EU diagnostikované nezaměstnané v kurzech z německého jazyka, anglického jazyka a počítačové gramotnosti. V oblasti zemědělství u nás získali kvalifikaci také adepti na soukromé zemědělce v Rekvalifikačním kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Trvalá vzdělávací základna ministerstva zemědělství Testovací středisko ECDL Průběžně podle zájmu jsme testovali veřejnost z modulů ECDL (na 15 zájemců). Informační centrum SIPVZ Nabízeli jsme školám celkem 17 námi akreditovaných vzdělávacích modulů pro prohloubení využívání PC ve výuce. Podařilo se nám povýšit výnosy asi o ,- Kč. Jazykové vzdělávání máme akreditováno 15 kurzů cizojazyčného vzdělávání na různých znalostních úrovních v německém jazyce, anglickém jazyce a jazyce francouzském. Mohli jsme tak vydat 41 certifikátů o absolvování ročníku. Stále častěji jsou prostory a špičkové vybavení školy využívány pro nejrůznější akce pro širokou veřejnost (např. setkání senátorů, školení firmy OSRAM a další). Tyto aktivity vítáme, protože škola se tak dostává do podvědomí okolí jako přirozené centrum vzdělávání. Ing. Zuzana Urbanková, koordinátor vzdělávacích kurzů 12

13 ZEMĚDĚLSKÉ KURZY MAJÍ ODEZVU Naše škola byla akreditována, mezi deseti subjekty v ČR, pro organizaci kurzu Získání odborné způsobilosti pro zacházení s chemickými přípravky dle 86, zákona 326/2004 Sb. Kurz proběhl v lednu 2006 v předepsaném rozsahu 40 hodin a připravil 35 účastníků pro absolvování státní zkoušky. V pondělí 6. března 2006 proběhla závěrečná zkouška již tradičně pořádaného kurzu Pro výkon obecných zemědělských činností. Na další zájemce o tento kurz se těšíme opět na konci října Ing. Marcela Mlčuchová, koordinátorka kurzů BESEDY - ZDROJ CENNÝCH INFORMACÍ Studenti naší školy i ve 2. pololetí školního roku 2005/2006 měli možnost zúčastnit se besed, prostřednictvím nichž získávají informace nad rámec běžné výuky. Ve spolupráci s externisty jsme jim letos nabídli zatím tyto besedy: únor Prevence kriminality 1. ročníky Sociální zabezpečení 4. ročníky březen Finanční úřad; živnostenský úřad 4. ročníky Prezentace VŠB - TU 4. ročníky duben ČSOB; VZP 4. ročníky Městské podnikatelské centrum 4. ročníky IPS Úřadu práce Bruntál 4. ročníky květen ČT, média a my (redaktor. L. Olejníček) 3. ročníky červen Cestování po Evropě (v angličtině) 3. ročníky Odpady 2. ročníky Při výběru a organizaci dalších besed uvítáme náměty nebo návrhy ze strany studentů. VÝBORNÉ VÝSLEDKY STÁTNÍCH ZKOUŠEK Mgr. Martin Krýza, koordinátor Ve školním roce 2005/06 studenti 3. ročníků skládali 2 státní zkoušky. Jejich celková úspěšnost byla 100%. Úspěšní absolventi Státní zkoušky ze zpracování textů, úspěšnost 85%: Renata Tempírová, Iveta Tomanová, Ivana Metelková, Petra Jemelková, Jiří Vykoukal, Veronika Agelová, Jana Konečná, Hana Kosinová, Tereza Šušková, Denisa Foltisová, Veronika Kovářová, Alena Janáková, Michaela Pokorná, Eva Živurová, Veronika Brožová, Nikola Adamcová, Jana Kalincová, Michaela Říhová Úspěšní absolventi Státní zkoušky z psaní na klávesnici, úspěšnost 100% (!): Veronika Agelová, Denisa Foltisová, Petra Jemelková, Hana Kosinová, Veronika Kovářová, Petra Mohylová, Michaela Pokorná, Ludmila Smutková, Tereza Šušková, Renata Tempírová, Jiří Vykoukal. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK a TEA 13

14 CO MI ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VZAL A DAL Školní rok každému z nás přidal 1 rok věku. A co mi dal? Hodně radosti ze soutěžících. Posuďte sami: Valašský datel (pro studenty 2. ročníku a talentované mladší) 19. a 20. října 2005 ve Valašském Meziříčí - v soutěži družstev 1. místo, jednotlivci: Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 5., Aleš Kurečka 10., Škodáková 26., Mlýnek 40. a Ochotská 44. místo ZAV Hodonín (pro soutěžící bez rozdílu věku) 11. a 12. listopadu 2005 v soutěži družstev 8. místo, v jednotlivcích Iveta Kolarovčeková 6., Aneta Kaperová 18., Martina Škodáková 67. Mistrovství ČR PRAHA OPEN (pro studenty i praktiky) 9. a 10. prosince minutový opis v kategorii žáci Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 6., v rychlém převodu textu Aneta Kaperová 1. místo. ZAV Bruntál (pro studenty 3. ročníků a talentované mladší), 1. a 2. února 2006 v soutěži družstev 4. místo, jednotlivci: Kolarovčeková 5., Kaperová 10., Kurečka 14. a Mlýnek 45. Krajská soutěž v grafických disciplinách 3. dubna 2006 na OA Český Těšín 10minutový opis Iveta Kolarovčeková 3. místo, Aneta Kaperová 5. místo a Aleš Kurečka 11. místo. Strojový těsnopis Iveta Kolarovčeková 3. místo, Aneta Kaperová 4. místo. Obě se svými výkony nominovaly na Mistrovství ČR v grafických disciplinách. 14. Mistrovství ČR v grafických disciplinách 26. a 27. dubna 2006 v Blatné. 10minutový opis Iveta Kolarovčeková 10., Aneta Kaperová 37. místo, Strojový těsnopis Iveta Kolarovčeková 5., Aneta Kaperová 7. Internetové mistrovství světa v psaní na klávesnici počítače 24. dubna až 15. května 2006 Iveta Kolarovčeková 12. v juniorech, Aneta Kaperová 12. a Michal Suchý 68. v kategorii žáci. ZAV Orlová 12. a 13. června 2006 v Orlové soutěž družstev 1. místo, v jednotlivcích Iveta Kolarovčeková 2., Aneta Kaperová 5., Romana Vítková 9. a Michal Suchý 17. Meziškolní soutěž 2005/06 není zatím ukončena. Momentálně jsme na 2. místě v republice, které je spojeno s dotací Kč. Všem soutěžícím přeji hodně úspěchů v příštím roce a krásné prázdniny nejen jim, ale i všem žákům školy. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK a TEA MATEMATIKA NETÁHNE I v letošním školním roce jsme se zúčastnili tradičně dvou matematických soutěží. V matematické olympiádě soutěží studenti ve třech kategoriích. Začínalo se domácí částí 1. kola, po níž následovala školní část. V průběhu podzimních měsíců se studenti zúčastnili seminářů pro řešitele MO na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V celostátní matematické soutěži středních škol jsme mohli z každého ročníku vyslat nejvýše 2 studenty, které Mgr. Brázda připravoval na příkladech z minulých ročníků. Z 1. ročníku jsme vybrali Pavlínu Kunáškovou a Pavla Hupku, z druhého Marcela Stanovského a Martinu Hanzlíkovou, z třetího ročníku Ludmilu Bridzikovou. Letos jsme zkusili soutěžit na Střední škole služeb v Olomouci a po 2 letech jsme měli úspěšného řešitele Pavla Hupku. Úspěch v matematických soutěžích může být i výhodný v tom, že na některých vysokých školách je uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek. Mgr. Roman Brázda, Mgr. Ladislav Pacvoň 14

15 ÚSPĚCH V RECITAČNÍ SOUTĚŽI 8. března 2006 se naši studenti (R. Žákovský z 1.A OA, P. Kunášková z 1. EL, M. Mátéová z 2.A OA, I. Kunášková ze 3.A OA a J. Čajanová ze 4.B OA) zúčastnili recitační soutěže v Krnově. Nejlépe si vedl Robin Žákovský, který postoupil z krnovské soutěže do dalšího kola. Hana Machová, předmětová komise humanitní ORGANIZACE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2006/07 Nový školní rok zahájíme tradičně slavnostním shromážděním v aule školy v pondělí 4. září 2006 v 9:00 hodin. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. a pátek 27. října Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna Vyučování začne ve středu 3. ledna Pololetní klasifikace bude ve středu 31. ledna 2007 a pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny jsou pro náš okres v týdnu od 5. března do 11. března Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna Vyučování bude ukončeno v pátek 29. června Plán práce na nový školní rok bude vypracován během prázdnin a vyvěšen na obvyklém místě a též na Mgr.Ladislav Pacvoň, ZŘ POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SDĚLUJEME VŠEM STUDENTŮM, ŽE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2006 V 9:00 VE ŠKOLNÍ AULE 15

16 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace nabízí ve školním roce 2006/2007 KURZY CIZÍCH JAZYKŮ ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA RUŠTINA Stupeň: 1. začátečníci, 2. mírně pokročilí I, II, 3. středně pokročilí I, II, III, 4. pokročilí, 5. konverzace Cena od 2400,- Kč do 4000,- Kč (vč. DPH) podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 15%. PŘÍPRAVNÉ KURZY NA VŠ: MATEMATIKA (1800,- Kč, vč. DPH) EKONOMIE (1800,- Kč, vč. DPH) SPOLEČENSKÉ VĚDY (1800,- Kč, vč. DPH) REKVALIFIKAČNÍ KURZY ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky (4800,- Kč) ZÁKLADY OBSLUHY PC podle osnov ECDL Start, následně s možností získání certifikátu ECDL Start (3500,- Kč) ZÁKLADY OBSLUHY PC podle osnov ECDL Certifikát, následně s možností získání certifikátu ECDL Certifikát (4800,-Kč) Výuka probíhá u jazykových kurzů a kurzů přípravy na VŠ jedenkrát týdně po dvou vyuč. hodinách, rekvalifikační kurzy 2-3krát týdně po čtyřech vyuč. hodinách v učebnách s využitím moderního technického a softwarového vybavení. Kvalita garantována vysokou úrovní lektorů. U všech kurzů bude studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Jsme plátci DPH! Do kurzů je možné se přihlásit v průběhu celého školního roku na tel. 554/ nebo ové adrese PRVNÍ SCHŮZKA ZÁJEMCŮ SE KONÁ 11. ZÁŘÍ 2006 V 15:00 V AULE ŠKOLY 16

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více