Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby"

Transkript

1 Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů v znění pozdějších předpisů (dále jen ZCP ) a v souladu s opatřením Národní banky Slovenska č. 378/2007 Z.z. o poskytování informací klientům anebo potenciálním klientům před poskytnutím investiční služby (dále jen Opatření ) je povinen poskytnout neprofesionálním klientům anebo neprofesionálním potenciálním klientům (dále jen Klient ) následující informace, které jsou potřebné na to, aby Klient/potenciální Klient mohl správně porozumět charakteru a rizikům investiční služby a vedlejší služby a konkrétnímu druhu Finančního nástroje (dále i FN ). Článek 1 Informace o Obchodníkovi a jím poskytovaných službách 1. Identifikace Obchodníka: Jméno: Sídlo: Zápis v OR: PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Mlynské nivy 42, Bratislava, Slovenská republika Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka č. 5512/B DIČ: IČO: Web: Telefonické kontakty Recepce Front Office Back office Telefonické zadávání pokynů: Jazyky komunikace: 2.1. Klienti mohou používat při obchodním styku s Obchodníkem slovenský nebo český jazyk, ve stejných jazycích mohou Klienti získat od Obchodníka veškerou potřebnou smluvní dokumentaci. V těchto jazycích může Klient získávat od Obchodníka i doklady a jiné informace, pokud se nejedná o doklady vystavované třetími stranami. 3. Formy komunikace: 3.1. Obchodník využívá při obchodním styku s Klienty tyto formy komunikace: osobně, telefonicky, doručováním dokumentů poštou, verze CZ /19

2 elektronicky (komunikace prostřednictvím u anebo webového sídla Obchodníka) 3.2. Použití konkrétní formy komunikace na zasílání a přijímání Pokynů, zasílání a přijímání potvrzení o provedeném obchodu a případné ostatní obchodní dokumentace je upraveno v příslušné smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách, případně v další smluvní dokumentaci, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytovaní investičních služeb a vedlejších služeb mezi Obchodníkem a Klientem. 4. Údaj o skutečnosti, že Obchodník má příslušné povolení na poskytování investičních služeb: 4.1. Rozhodnutí Národní banky Slovenska (dále jen NBS ) o udělení povolení na poskytování investičních služeb č. ODT /2011 (nabylo právní moci dne ), rozšířené rozhodnutím NBS č. ODT-1572/ (nabylo právní moci dne ), č. ODT- 6541/ (nabylo právní moci dne ), č. ODT-12670/ (nabylo právní moci dne ), které vydala Národní banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika. 5. Údaj o skutečnosti, že Obchodník využívá vázaného agenta: 5.1. Obchodník nevyužívá při svojí činnosti vázaných investičních agentů. Obchodník využívá při svojí činnosti na území Slovenska služby samostatných finančních agentů (dále jen SFA ), kteří vykonávají svoji činnost podle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančním zprostředkování a finančním poradenství a o změně a doplnění některých zákonů. Na území České republiky Obchodník využívá při svojí činnosti investičních zprostředkovatelů, kteří vykonávají svoji činnost podle českého zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. 6. Informace o poskytnutých službách 6.1. Obchodník poskytuje Klientovi přiměřené zprávy o poskytnutých investičních službách a vedlejších službách, které obsahují především údaje o nákladech spojených s obchodem a o službách vykonaných na účet Klienta. Frekvence a rozsah poskytovaných informací jsou blíže určeny v příslušné smlouvě anebo Všeobecných obchodních podmínkách Pokud Obchodník vykonal na účet Klienta Pokyn, je povinen neodkladně poskytnout profesionálnímu Klientovi na trvanlivém médiu, anebo mailem, základní informace, týkající se provedení tohoto Pokynu Pokud se jedná o neprofesionálního Klienta, Obchodník pošle Klientovi oznámení o provedení Pokynu na trvanlivém médiu, anebo mailem, potvrzující provedení Pokynu nejpozději v první Obchodní den po jeho provedení, anebo pokud potvrzení dostal Obchodník od třetí osoby, nejpozději v první Obchodní den po přijetí potvrzení od této osoby v rozsahu: identifikační údaje Obchodníka, datum a Obchodní den, čas provedení Pokynu, identifikace místa provedení, identifikace FN, ukazatel koupi či prodeje FN, povaha Pokynu, pokud se nejedná o Pokyn na koupi anebo prodej FN, množství FN, jednotková cena, celkové plnění, celková suma účtovaných provizí a výdajů; pokud o ně Klient požádá; uvede se i rozpis na jednotlivé položky, 2/18

3 povinnost Klienta vzhledem k vypořádání obchodu včetně lhůty platby anebo dodaní, jakož i údaje o příslušném účtu, pokud tato povinnost vznikla, informace o tom, zda protistranou Klienta byl Obchodník nebo jiná osoba ze skupiny PROXENTA, anebo jiný Klient Obchodníka; to neplatí, pokud byl Pokyn proveden prostřednictvím systému anonymního obchodování Obchodník nepoužije zasílání oznámení neprofesionálnímu Klientovi potvrzující provedení Pokynu, pokud by potvrzení obsahovalo stejné informace, jaké jsou v potvrzení, které má povinnost bezodkladně zaslat Klientovi třetí osoba Pokud Obchodník drží Finanční nástroje anebo peněžní prostředky Klienta (profesionálního i neprofesionálního), zašle alespoň jednou ročné em na e- mailovou adresu tohoto Klienta výpis o Finančních nástrojích anebo peněžních prostředcích, pokud takový výpis nebyl poskytnut v rámci jiného pravidelného výpisu. Pokud neprofesionální Klient neposkytne Obchodníkovi svou e - mailovou adresu, zašle mu Obchodník tento výpis v listinné podobě. Zasílání těchto informací může být zpoplatněno ve smyslu Ceníku služeb Obchodníka Tento výpis o Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích obsahuje podrobné informace o všech Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích, které jsou drženy Obchodníkem pro Klienta ke konci období, na které se vztahuje daný výpis Pokud portfolio Klienta zahrnuje výnosy jednoho nebo více nevypořádaných obchodů, informace do výpisu o Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích se mohou uvádět k datu uzavření obchodu nebo k datu vypořádání obchodu za předpokladu, že všechny informace ve výpisu jsou ke stejnému datu. 7. Stručný popis opatření, která Obchodník přijímá k zajištění ochrany finančních nástrojů nebo prostředků Klientů 7.1. Obchodník zajišťuje ve smyslu zákona ochranu Finančních nástrojů a peněžních prostředků Klienta především těmito opatřeními: má zavedenou účinnou a funkční organizační strukturu a systém řízení tak, aby zajišťovaly řádný výkon činnosti Obchodníka, má zaveden účinný systém vnitřní kontroly odpovídající složitosti činnosti Obchodníka, má zaveden systém řízení rizik, má vyhovující informační systém Kromě těchto organizačních opatření Obchodník dále plní: a) z hlediska dodržování povinností kapitálové přiměřenosti má Obchodník implementované metody pro dodržování požadavků kapitálové přiměřenosti a ukazatelů angažovanosti Obchodníka. b) Obchodník má zavedená účinná opatření k dodržování mlčenlivosti, zákazu zneužívání obchodních informací a dodržování obchodního tajemství. Obchodník při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, ve smyslu vnitřních předpisů upravujících tuto oblast a ve smyslu programu zaměřenému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. c) Obchodník pro účely ochrany práv Klientů spojených s Finančními nástroji a peněžními prostředky zejména: vede záznamy a účty, které jsou potřebné k tomu, aby mohl kdykoliv a přesně odlišit aktiva držená pro jednoho Klienta od aktiv držených pro jiného Klienta a od svých vlastních aktiv, přijal opatření nezbytná pro zajištění toho, aby Finanční nástroje Klienta, uložené u třetí osoby, byly identifikovány odděleně od Finančních nástrojů 3/18

4 Obchodníka prostřednictvím různě označených účtů v evidenci třetí strany nebo pomocí rovnocenných opatření, kterými se dosáhne stejná úroveň ochrany, přijal opatření nezbytná k zajištění toho, aby peněžní prostředky Klienta ul ožené u třetí osoby byly vedeny odděleně od účtů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky Obchodníka. d) Stručné informace o systému náhrad pro investory anebo systému ochrany vkladů ZCP je zřízen Garanční fond investicí (dále jen GFI ), který soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek. Obchodník s cennými papíry, kterému udělila Národní banka Slovenska povolení na poskytování investičných služeb, je povinnen účastnit se podle tohoto zákona na ochraně klientů a platit pro tento účel příspěvky do GFI. Do GFI přispívá i PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Za nedostupný klientský majetek má Klient právo na náhradu z GFI v slovenské měně a GFI je povinnen za něj poskytnout náhradu v takovém rozsahu a za podmínek ustanovených ZCP. Jiná oprávněná osoba má místo Klienta právo na náhradu, pokud to ustanovuje tento zákon. Klientským majetkem se rozumějí peňěžní prostředky a finanční nástroje klienta svěřené PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. v souvislosti s provedením investiční služby anebo vedlejších služeb podle 6 ods. 2 písm. a) ZCP, a to včetně finančních nástrojů a peňěžních prostředků získaných za tyto hodnoty. Nedostupný klientský majetek je klientský majetek přijatý obchodníkem s cennými papíry, který byl prohlášen za neschopného plnit závazky vůči Klientům, včetně klientského majetku přijatého obchodníkem s cennými papíry, kterému soud rozhodnutím pozastavil nakládání s klientským majetkem, pokud se toto rozhodnutí stalo vykonatelným před vyhlášením neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit závazky vůči Klientům. Za chráněný klientský majetek poskytuje GFI náhradu ve výši nedostupného klientského majetku; v souhrnu však jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě dle ZCP náleží náhrada z fondu nejvíce ve výši eur. Výše náhrady za klientský majetek tvořený finančními nástroji a peněžními prostředky v cizí měně se vypočítává podle kurzu vyhlášeného Národní bankou Slovenska ke dni, kdy se finanční nástroje nebo peněžní prostředky staly nedostupnými. Ochrana GFI se vztahuje na všechny Klienty - fyzické osoby. V případě Klienta - právnické osoby jsou pracovníci Obchodníka na požádání povinni oznámit, zda se ve smyslu ZCP na Klienta ochrana vztahuje nebo ne. GFI nejpozději do pěti pracovních dnů, kdy se klientský majetek u Obchodníka stal nedostupným podle 82 odst. 1, určí zahájení, trvání, postup a místo výplaty náhrad. Oznámení o tom doručí neprodleně obchodníkovi s cennými papíry. Obchodník je povinen tyto údaje spolu s prohlášením podle 86 odst. 3 ZCP nebo výrokem vykonatelného rozhodnutí soudu podle 82 odst. 1 písm. b) ZCP zveřejnit v tisku s celostátní působností a ve veřejně přístupných prostorách obchodníka s cennými papíry nejbližší pracovní den po doručení oznámení. GFI vyplácí náhrady za nedostupný klientský majetek prostřednictvím banky, kterou GFI pro tento účel pověří. 8. Opatření proti konfliktu zájmů 8.1. Obchodník přijal opatření formou pracovních postupů, postupů při řídicích činnostech, kontrolních činnostech a dalších činnostech, které jsou potřebné ke zjištění střetů zájmů mezi ním, členy jeho vrcholového managementu, zaměstnanci, vázanými investičními 4/18

5 agenty, osobami propojenými s obchodníkem s cennými papíry vztahem přímé kontroly nebo nepřímé kontroly a mezi jejich klienty nebo mezi klienty navzájem, které vznikají v průběhu poskytování investičních služeb, doplňkových služeb a při výkonu investičních činností nebo při jejich kombinaci. Tato opatření Obchodníka jsou přiměřená jeho velikosti, organizaci a povaze, rozsahu a složitosti služeb, které poskytuje Klientům. Mezi základní opatření patří např. oddělené vykonávání činností, při kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů, zavedený vnitřní kontrolní systém a systém odměňování. V souvislosti s uvedeným, např. pracovníci, kteří jsou oprávněni uzavírat obchody na účet Klienta, se nepodílejí na vyrovnávání obchodů, které pro Klienta zrealizovali. Obchodník zohledňuje při zjištění střetu zájmů, zejména zda by sám nebo příslušná osoba mohli dosáhnout například finanční zisk nebo předejít finanční ztrátě na úkor klienta Obchodníka, případně získat jiný prospěch, který není obvyklou provizí či poplatkem za poskytnutou investiční službu a vedlejší službu Obchodník může na požádání Klientovi poskytnout podrobnější informace o opatřeních zaměřených na řešení konfliktu zájmů na trvalém nosiči. 9. Informace o metodě a frekvenci oceňování finančních nástrojů v portfoliu klienta 9.1. Finanční nástroje, které bude obchodník na základě uvážení do portfolia klienta nakupovat, budou obchodovány na regulovaném trhu. Z uvedeného důvodu pro účely stanovení denní hodnoty finančních nástrojů bude použita poslední známá cena z trhu, na kterém se příslušný finanční nástroj obchoduje. Hodnota finančních nástrojů a peněžních prostředků denominovaných v cizí měně je stanovena v měně, ve které je finanční nástroj denominován. Obchodník oceňuje finanční nástroje a peněžní prostředky v portfoliu klienta každý pracovní den. 10. Údaje o přípustnosti každého přenesení pravomoci obhospodařovat veškeré finanční nástroje nebo finanční prostředky nebo část finančních nástrojů nebo prostředků v portfoliu klienta na základě klientem přiděleného rozsahu uvážení obchodníka s cennými papíry Obchodník nebude v souvislosti s poskytováním služby řízení portfolia přenášet pravomoci obhospodařovat finanční nástroje nebo finanční prostředky nebo část finančních nástrojů nebo prostředků v portfoliu klienta na třetí osoby. 11. Metody srovnávání výkonnosti portfolia Obchodník stanoví výkonnost portfolia dosaženou v minulosti na základě druhu finančních nástrojů v portfoliu a investičních cílů klienta podle těchto zásad: Výkonnost za určité období je stanovena jako srovnání hodnoty portfolia ke konci pokud počátku období, Období může zahrnovat počet ukončených měsíců (např. 3 měsíce, 1 rok, 5 let) nebo období od počátku poskytování služby řízení portfolia, Výkonnost je vyjádřena v měně, ve které obchodník službu poskytuje, tj jménem, která je stanovena v investiční strategii. 12. Informace o druzích finančních nástrojů a obchodů v portfoliu klienta Informace o druzích finančních nástrojů, které mohou být zařazeny do portfolia klienta, a informace o druzích obchodů, které mohou být s těmito nástroji provádět, včetně omezení obsahuje Investiční strategie, která bude nedílnou součástí smlouvy o řízení portfolia. 5/18

6 13. Cíle obhospodařování portfolia klienta, úroveň rizika, které obhospodařovatel zohledňuje při výkonu uvážení a případná omezení volné úvahy Hlavním cílem služby řízení portfolia je činnost spočívající v obstarání obchodů s cennými papíry klienta na základě volné úvahy prostřednictvím pro klienta vhodné doporučené investiční strategie, takovým způsobem aby to klientovi přinášelo výnos. Riziko portfolia obchodník posuzuje týdně jako anualizovanou očekávanou měsíční volatilitu pro jednotlivé finanční nástroje v portfoliu. 14. Informace o Finančních nástrojích Obchodník poskytuje Klientům investiční služby a vedlejší služby spojené s následujícími Finančními nástroji: akcie a jiné Finanční nástroje, s kterými jsou spojeny podobná práva jako s akciemi (dále jen "Akcie"), dulhopisy a jiné dluhové Finanční nástroje (dále jen Dluhopisy ), nástroje peněžního trhu, podílové listy anebo Finanční nástroje zahraničních subjektů kolektivního investování (dále jen Fondy ) Nejvýznamnější obecná rizika spojená s Finančními nástroji: Měnové riziko je riziko změny hodnoty FN vyjádřeného v jedné měně v důsledku změny směnného kurzu této měny vůči měně, v níž je tento nástroj denominován. Toto riziko se může projevit, například pokud investor investuje v domácí měně (např. EUR) do Finančních nástrojů denominovaných v cizích měnách (např. USD) a hodnotu této investice přepočítává zpět do domácí měny. Riziko kolísaní (volatility) je riziko kolísání hodnoty Finančních nástrojů především v důsledku změny podmínek na finančních trzích, kde se FN obchoduje. Toto riziko se může významně projevit především při porovnávání hodnoty FN během kratšího období. Riziko likvidity je riziko snížené možnosti dostatečně rychle prodat FN za tržní cenu. Významnost tohoto rizika závisí na trhu, na kterém se FN obchoduje, od množství účastníků tohoto trhu, od množství majitelů nebo potenciálních majitelů nástroje od hodnoty objemu požadovaného prodeje a od samotného FN. Pokud není FN obchodovaný na žádném regulovaném trhu nebo například pokud nebyl vydán formou veřejné nabídky, jeho likvidita může být významně omezena. Riziko vyrovnání je riziko spojené s možností, že protistrana obchodu nebo ten, kdo zajišťuje jeho vyrovnání, nesplní své závazky včas a v plné výši. Riziko se může projevit nezaplacením kupní ceny nebo nedodáním kupovaného FN. Riziko země je spojeno zejména s politickými, ekonomickými nebo právními (například daňovými) riziky existujícími v daném státě, případně regionu. Významněji se toto riziko může projevit při investování na tzv. rozvíjejících se trzích (například země, které nejsou členem OECD). Riziko úpadku emitenta je spojeno s ekonomickou činností a hospodářskými výsledky emitenta FN resp. s nedostatečnými nebo špatnými výsledky hospodaření emitenta, které vedou k jeho úpadku. Investiční riziko je riziko, že nebude dosažen očekávaný výsledek investice nebo že hodnota investice se může snížit až na nulovou hodnotu. Důvodem investičního rizika jsou zpravidla některá z rizik uvedených výše. Tržní riziko je spojeno s odlišným než očekávaným vývojem hodnoty FN na trhu, aniž by změna vývoje hodnoty FN byla podložena relevantními informacemi. Riziko obchodování na úvěr je zejména riziko možné ztráty ve větší výši, než je klientem investovaná suma prostřednictvím obchodu s využitím úvěru nebo půjčky 6/18

7 finančních nástrojů. Nepříznivý vývoj kurzů nakoupených nebo prodaných FN ovlivňuje majetek klienta výrazně více, než při obchodování bez využití úvěru (pákový efekt). Klient může být vyzván Obchodníkem na doplnění zajištění poskytnutého úvěru vložením dalších peněžních prostředků nebo finančních nástrojů ve lhůtě určené Obchodníkem, aby zabránil nucenému uzavření pozic. V případě neočekávaného a pro klienta nepříznivého vývoje cen na finančních trzích může dojít k situaci, kdy dojde k uzavření klientových pozic dříve, než dojde k doplnění zajištění ze strany klienta. Úvěrové riziko - s obchodováním na úvěr je spojeno riziko pákového efektu, kdy Klient na jedné straně vkládá jen určitou část z celkové hodnoty obchodu, ale na straně druhé podstupuje riziko odpovídající celkové hodnotě obchodu. Vzhledem k uvedenému, riziko Obchodník pečlivě posuzuje, zda obchodování na úvěr je přiměřené zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, případně jiným s takovýmto obchodováním souvisejícím okolnostem na straně Klienta. Diverzifikace rizika představuje soubor opatření, kterými se snaží investor omezit možné riziko (viz výše), a tím omezit nebo v maximální možné míře eliminovat možné ztráty. Výsledkem diverzifikace je vytvoření portfolia Obecný popis povahy Finančních nástrojů a zvláštních rizik s nimi spojených: Akcie jsou majetkové cenné papíry, které představují určitý podíl na majetku konkrétní akciové společnosti. Držení Akcií je zpravidla spojeno s následujícími právy: účastnit se valné hromady, podílet se na řízení akciové společnosti, podílet se na jejím zisku formou vyplacení dividendy, podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Investice do Akcií se provádí z důvodu dosažení výnosu formou dividendy (dividendový výnos) nebo s cílem profitovat na změně tržní ceny Akcie (kapitálový výnos). Při investování s cílem obdržet dividendu je důležité, aby byl investor akcionářem společnosti v rozhodný den tj. v den, který navrhlo představenstvo dané společnosti jako rozhodný den a který schvaluje valná hromada. Rizika spojená s investováním do Akcií souvisí s investičními záměry investora a s plánovaným investičním horizontem (doba, na kterou je investice plánovaná). Při investičních strategiích zaměřených na využití volatility je největším rizikem samotná volatilita. Toto riziko je u Akcií významnější než u většiny jiných Finančních nástrojů. Při investičních strategiích zaměřených na výplatu dividendy představuje hlavní riziko nevyplacení dividendy nebo vyplacení v jiné než očekávané výši. Kromě těchto rizik při Akciích a jim podobným nástrojům se můžeme setkat především s rizikem vyplývajícím z ekonomické situace emitenta, rizikem vnímání emitenta ostatními účastníky trhu a rizikem spojeným s velikostí emitenta. Riziko je vyšší u menších emitentů a naopak. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, když se emitent jejich vydáním zavázal jejich majitelům vyplatit zpět půjčenou částku (nominální hodnota Dluhopisu) a odměnu za půjčení Finančních prostředků (úrok), to vše za předem stanovených podmínek. Investice do Dluhopisů zabezpečuje investorovi výnos především v podobě výplaty úroků, kapitálový výnos bývá zpravidla minimální. Dluhopisy dělíme podle různých kritérií, zpravidla dle emitenta (státní, bankovní, komunální nebo podnikové Dluhopisy), nebo doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé, dlouho dobé) nebo měny (v domácí měně, v cizí měně) atd. Rizika držení Dluhopisu jsou v převážné míře spojená s ekonomickou situací emitenta, t.j. pokud má emitent špatné hospodářské výsledky hrozí rizika pozdějšího splacení nebo nesplacení Dluhopisu. Významným rizikem je v případě Dluhopisu vývoj trhu 7/18

8 jako celku, kdy obvykle platí zásada, že při růstu cen Akcií klesá hodnota Dluhopisů a naopak. Při Dluhopisech, kde není stanovena pevná úroková sazba, existuje riziko změny výnosu v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Nástroje peňěžního trhu představují různé druhy dluhových cenných papírů, jejichž doba splatnosti je zpravidla do jednoho roku. Patří sem především pokladniční poukázky, vkladové listy a směnky. Rizika jsou obdobná jako v případě Dluhopisů, ale jejich významnost je ve srovnání s Dluhopisy nižší. Fondy představují možnost kolektivního investování, což je shromažďování a správa peněžních prostředků velkého množství individuálních investorů a následné hromadné investování těchto prostředků do cenných papírů nebo jiných Finančních nástrojů podle zaměření daného Fondu. Investoři oproti investovaným prostředkům od Fondu obdrží podílové listy nebo Akcie. Výnosy z investice do Fondu souvisejí s investiční strategií Fondu a podmínkami zprávy Fondu, které jsou vždy zveřejněny ve statutu Fondu. Podle zaměření se tedy výnosy mohou podobat výnosům z investice do Akcií nebo do Dluhopisů. Podle zaměření investiční strategie a způsobu investování můžeme rozlišit několik základních druhů Fondů. Fondy peněžního trhu investují výhradně do nástrojů peněžního trhu tj Dluhopisů s průměrnou splatností (nebo durací ) do jednoho roku, Dluhopisové Fondy investují do Dluhopisů a obdobných nástrojů s pevným příjmem a s dobou splatnosti delší než jeden rok. Zákon reguluje možnosti výše investice do Dluhopisů jednoho emitenta. Akciové Fondy investují do Akcií a jim podobným nástrojům. Zákon omezuje možnost výšky investice Fondu do Akcií jednoho emitenta. Smíšené Fondy investují kombinovaně do Akcií, Dluhopisů, případně nástrojů peňěžního trhu. Fondy Fondů investují do podílových listů anebo Akcií jiných Fondů, Fondy nemovitostí investují do nákupu nemovitostí nebo jiných Finančních nástrojů, jejichž výnos je od nemovitostí odvozený. S investicí do Fondů jsou přiměřeně spojena obecná i specifická rizika spojená s jednotlivými Finančními nástroji. Vzhledem k povaze těchto nástrojů, jejichž cílem je omezování a rozkládání rizik, je úroveň jednotlivých rizik při Fondech obvykle nižší, resp. diverzifikovaná ve srovnání s jednotlivými Finančními nástroji. Zvláštní rizika jsou spojena s různými právními formami Fondů a jejich různým stupněm regulace. Nejvyššímu stupni ochrany, kontroly a tím i nejnižšímu stupni rizika z tohoto pohledu podléhají otevřené Fondy regulované na úrovni členských zemí Evropské unie (tzv. UCITS). Úroveň regulace, ochrany práv investorů a míra rozkládání rizik mohou být při Fondech registrovaných v jiných zemích (především mimo OECD) výrazně nižší. Specifickým rizikům podléhají například uzavřené Fondy (bez práva investora na vrácení podílového listu) nebo speciální Fondy (investující do rizikového kapitálu nebo do nemovitostí. Samostatným režimem se řídí také investování Fondů určených pro kvalifikova né nebo profesionální investory, které předpokládají určité znalosti a zkušenosti na straně Klienta. 15. Informace o držení finančních nástrojů a peněžních prostředků u třetí osoby: Obchodník je oprávněn uložit finanční nástroje svých Klientů na účet nebo účty u třetí osoby. Při výběru, určování třetí osoby a uzavírání smluv o správě a úschově těchto finančních nástrojů postupuje Obchodník s náležitou odbornou péčí. Obchodník přitom zohledňuje a pravidelně ověřuje odbornost a důvěryhodnost třetí osoby na trhu a ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti vztahující se k držení těchto finančních nástrojů, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. Obchod ník 8/18

9 odpovídá vůči Klientům v souladu s obecně závaznými právními předpisy za zaviněné porušení své povinnosti jednat s náležitou odbornou péčí při výběru a jmenování třetí osoby, u níž jsou uloženy finanční nástroje a peněžní prostředky Klienta, jakož i za pravidelné ověřování odbornosti a důvěryhodnosti této třetí osoby na trhu a za jednání třetí osoby, nebo za následky její platební neschopnosti Pokud úschova finančních nástrojů na účet třetí osoby podléhá zvláštní právní úpravě a dohledu ve státě, v němž Obchodník plánuje uložit finanční nástroje Klienta u třetí osoby, Obchodník není oprávněn uložit tyto finanční nástroje v tomto státě u takové osoby, pokud nepodléhá takové právní úpravě a dohledu Obchodník nesmí uložit finanční nástroje držené na účet Klientů u třetí osoby v nečlenském státě, ve kterém právní předpisy neupravují držení a úschovu finančních nástrojů na účet třetí osoby, pokud není splněna jedna z těchto podmínek : a) povaha finančních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito nástroji vyžaduje, aby byly tyto finanční nástroje uloženy u třetí osoby v nečlenském státě, b) pokud jsou finanční nástroje drženy na účtě profesionálního klienta a tento klient písemně požádá Obchodníka o uložení těchto finančních nástrojů u třetí osoby v nečlenském státě Přijaté peněžní prostředky Klienta je Obchodník povinen neprodleně uložit na jeden či více účtů otevřených u některého z těchto subjektů: a) banka nebo zahraniční banka s povolením k činnosti podle právních předpisů členských států, b) banka s povolením na činnost v nečlenském státě, c) valifikovaný fond peněžního trhu Před uložením peněžních prostředků Klienta do fondu peněžního trhu je Obchodník o tomto záměru povinen informovat Klienta. Klient je oprávněn odmítnout takové uložení svých peněžních prostředků. Finanční nástroje a peněžní prostředky mohou být u třetí osoby drženy na sběrném (souhrnném) účtu. Obchodník v těchto případech vede ve vlastní evidenci příslušnou evidenci o finančních nástrojích a peněžních prostředcích, a to vždy ve smyslu účtů konečných vlastníků (vždy na jméno příslušného klienta). 16. Informace o místě výkonu služby Místem výkonu služby se rozumějí regulované trhy, na které má Obchodník přístup nebo které přistupuje prostřednictvím třetích stran a na kterých může realizovat Pokyny Klienta za nejlepších podmínek. Seznam míst výkonu služby je uveden níže v části nazvané Strategie provádění Pokynů. Obchodník není povinen informovat Klienta o změnách v tomto seznamu. 17. Informace o nákladech a souvisejících poplatcích za služby Informace o poplatcích za služby poskytované Obchodníkem Klientovi / potenciálnímu Klientovi a o nákladech, které zatěžují Klienta a jsou účtovány na vrub jeho účtu jsou uvedeny v Ceníku služeb. Tyto náklady a poplatky mohou být také uvedeny v jiných dokumentech, které jsou součástí smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Klientem Doplňující informace k nákladům a/anebo souvisejícím poplatkům: a) základem pro výpočet celkové ceny Dluhopisů je cena Dluhopisu (nominální hodnota) zvýšená o příslušný alikvotní úrokový výnos, b) poplatky související s provedením obchodu Klienta zahrnují především poplatky účtované regulovaným trhem Obchodníkovi, subjektům zajišťujícím vyrovnání obchodu s Finančními nástroji, bankám, jiným obchodníkem s cennými papíry, centrálnímu depozitáři nebo členovi centrálního depozitáře a subjektům se sídlem mimo území Slovenské republiky s podobným předmětem činnosti, 9/18

10 c) v souvislosti s výplatou výnosů z Finančních nástrojů mohou vzniknout Klientovi další náklady, zejména daňové náklady, které nemusí být placeny prostřednictvím Obchodníka a nemusí jím být ani vyžadováno, d) pokud budou náklady a související poplatky Klienta ovlivněny konkrétními platebními podmínkami při převodech finančních prostředků, zejména v případě výjimečných transakcí, je Klient povinen požádat Obchodníka předem o sdělení výše poplatků a Obchodník je povinen toto Klientovi oznámit. e) Obchodník upozorňuje Klienta, že Klient má právo vědět o existenci, povaze a výši poplatku, odměny či nepeněžité výhody, které přijímá Obchodník nebo které poskytuje Obchodník, nebo o způsobu jejich výpočtu. Obchodník dále oznamuje Klientovi, že s poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby Klientovi mohou souviset provize, které Obchodník hradí investičním Zprostředkovatelům a SFA, prostřednictvím kterých byl uzavřen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Klientem. f) Pro doplnění uceleného pohledu na systém odměňování upozorňujeme, že Obchodník může přijímat odměnu od svých obchodních partnerů za provedení obchodů pro Klienty prostřednictvím těchto obchodních partnerů Obchodník uvádí, že přijetí jakéhokoli peněžního či nepeněžního plnění nebrání povinnosti Obchodníka jednat v nejlepším zájmu Klienta. Podrobnější informace o povaze, výši a metodě výpočtu těchto peněžitých plnění poskytne Obchodník Klientovi na základě jeho žádosti Obchodník je povinen jednat při poskytování investičních služeb nebo doplňkových služeb a provádění investičních činností v souladu se zásadami poctivého obchodního styku s odbornou péčí v zájmu svých Klientů. Za jednání, které je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a s odbornou péčí se považuje i to, pokud Obchodník v souvislosti s poskytováním investiční služby nebo vedlejší služby Klientovi hradí nebo přijímá poplatek či provizi, nebo poskytuje nebo přijímá nepeněžní plnění s výjimkou poplatku, provize nebo nepeněžního plnění hrazeného jinou osobou nebo poskytnutého jiné osobě nebo poplatku, provize či nepeněžního plnění hrazeného osobou nebo poskytnutého osobě jednající jménem této jiné osoby, pokud jsou splněny tyto podmínky: 1. před poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby musí být Klient jednoznačně, vyčerpávajícím, přesným a srozumitelným způsobem informován o existenci, povaze a výši poplatku, provize či nepeněžního plnění nebo v případech, kdy jejich výši nelze zjistit, o metodě jejího výpočtu, 2. uhrazení poplatku, provize či poskytnutí nepeněžního plnění musí zvýšit kvalitu příslušné služby Klienta a nesmí bránit plnění povinnosti Obchodníka jednat v zájmu klienta Obchodník poskytuje odměny (provize) třetím osobám (finančním zprostředkovatelům) za zprostředkování obchodů s finančními nástroji realizujících prostřednictvím Obchodník a. Odměna pro finanční zprostředkovatele je stanovena přílohou ke smlouvě o spolupráci s finančními zprostředkovateli a její výše závisí na druhu finančního nástroje a objem u zprostředkovaných finančních nástrojů Obchodník přijímá odměny (provize) od třetích osob v souvislosti s prováděním investiční služby umísťování finančních nástrojů bez pevného závazku. Odměnu Obchodníkovi hradí emitent a její výše závisí na druhu finančního nástroje a objemu umístěných finančních nástrojů. 18. Pravidla a postupy členění Klientů do jednotlivých kategorií Klientů Klientem Obchodníka se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž Obchodník poskytuje investiční službu nebo doplňkovou službu. ZCP rozlišuje základní třídy Klientů - neprofesionálního, profesionálního Klienta a způsobilou protistranu. Každé z této kategorií 10/18

11 Klientů je v ZCP vymezena různá míra ochrany - neprofesionálnímu Klientovi vymezuje nejvyšší úroveň ochrany Obchodník zavedl kategorizaci Klientů na základě požadavků ZCP. Na základě zařazení Klienta do příslušné kategorie vznikají Obchodníkovi povinnosti při poskytování informací Klientem Profesionální Klient Profesionálním Klientem se rozumí Klient, který má odborné znalosti, zkušenosti a poznatky na uskutečňování vlastních rozhodnutí o investicích a na řádném posuzování rizik, která jsou s tím spojena. Profesionálním Klientem je: 1. obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, finanční instituce, obchodník s komoditami a komoditními deriváty, společnosti, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnost spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozice na derivátových trzích nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů či pro ně ceny, a které jsou garantovány, kde odpovědnost za plnění smluv uzavřených těmito obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů a osoby, které k provádění své činnosti na finančním trhu mají povolení příslušného orgánu nebo jejich činnost je upravena obecně závaznými předpisy, 2. velká obchodní společnost, pričemž za velkou obchodní společnost se považuje obchodní společnost splňující alespoň dvě z těchto podmínek na individuální bázi: celková částka jejího majetku je nejméně EUR, čistý roční obrat je nejméně EUR, její vlastní zdroje jsou nejméně EUR. 3. státní orgán, obec, vyšší územní celek, státní orgán nebo územní celek jiného státu, Agentura pro řízení dluhu a likvidity, orgán jiného státu pověřený nebo podílející se na správě státního dluhu, Národní banka Slovenska, centrální banka jiného státu, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a jiné podobné mezinárodní organizace, 4. právnická osoba neuvedena v bodech 1. až 3., jejímž hlavním předmětem činnosti je investování do Finančních nástrojů, včetně právnické osoby, která vykonává transformaci úvěrů a půjček na cenné papíry nebo jiné obchody pro účely financování, 5. osoba, se kterou může Obchodník na základě její žádosti zacházet jako s profesionálním Klientem, pokud tato osoba splňuje alespoň dvě z podmínek: a) Obchodník posoudí odborné znalosti, zkušenosti a poznatky Klienta a vydá písemné vyjádření, že ty poskytují přiměřenou záruku, že vzhledem k povaze plánovaných obchodů nebo poskytování investičních služeb nebo doplňkových služeb je Klient schopen činit vlastní rozhodnutí o investicích a rozumí příslušným rizikům s tím spojeným, b) tato osoba písemně prohlásila Obchodníkovi, že žádá, aby se s ní zacházelo jako s profesionálním klientem, a to ve vztahu k jedné nebo více investičním službám nebo vedlejším službám anebo obchodům anebo k jednomu nebo více druhům finančních nástrojů nebo obchodů, c) Obchodník s cennými papíry poskytl této osobě jednoznačné písemné upozornění o možnosti ztráty práv na ochranu a práv na náhradu, d) tato osoba písemně uvedla v dokumentu odděleném od smlouvy, že si je vědoma následků ztráty práv podle písmene c) Pro účely posuzování možnosti zařazení osoby podle bodu 5. do kategorie profesionální klient postupem podle tohoto bodu musí být splněny alespoň dvě z těchto podmínek : a) tato osoba za předchozí čtyři čtvrtletí provedla na příslušném trhu s finančními nástroji průměrně deset významných obchodů s finančními nástroji za čtvrtletí; přičemž významným obchodem s finančními nástroji se rozumí obchod s finančními 11/18

12 nástroji, jehož objem je vyšší než eur, a příslušným trhem se rozumí regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo neorganizovaný trh, na který js ou přijaty k obchodování finanční nástroje, ve vztahu ke kterým jsou poskytovány nebo mají poskytovat investiční služby pro tuto osobu, b) velikost jejího portfolia zahrnujícího finanční nástroje a peněžní vklady převyšuje eur, c) tato osoba nejméně jeden rok vykonává nebo vykonávala v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu na pozici, která vyžaduje znalost obchodů nebo investičních služeb poskytovaných nebo které mají být poskytovány pro tuto osobu Poučení profesionálního Klienta: V případě, že je profesionálním Klientem klient podle bodů 1. až 4., Obchodník musí profesionálního Klienta informovat před poskytnutím jakékoli služby o tom, že na základě informací dostupných Obchodníkovi bude ho Obchodník považovat za profesionálního Klienta a bude s ním takto zacházet, pokud se nedohodnou jinak. Současně bude Obchodník informovat tohoto profesionálního Klienta i o tom, že při uzavírání jakýchkoliv smluv může požadovat, aby se s ním zacházelo jako s neprofesionálním Klientem. Profesionální Klient je povinen informovat Obchodníka o každé změně, která by mohla ovlivnit jeho současné zařazení do kategorie profesionální Klient. Pokud Obchodník získá informaci, že Klient již nesplňuje počáteční podmínky, které ho opravňovaly k zařazení do kategorie profesionální Klient, je povinen přijmout nezbytná opatření k přeřazení takového Klienta do jiné kategorie Oprávněná protistrana Obchodník při poskytování investičních služeb a provádění investičních činností podle ustanovení 6 odst. 1 písm. a) nebo b) ZCP, může uzavírat obchody se způsobilými protistranami, přičemž pravidla při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům podle ustanovení 73b až 73m a 73o až 73t ZCP ve vztahu k těmto obchodům nebo ve vztahu k vedlejší službě přímo spojené s těmito obchody se nepoužijí. Oprávněnou protistranou je: obchodník s cennými papíry anebo zahraniční obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce anebo zahraniční úvěrová instituce, pojišťovna, zahraniční pojišťovna anebo pojišťovna z jiného členského státu, správcovská společnost, zahraniční správcovská společnost, podílový fond, evropský fond, zahraniční investiční společnost anebo zahraniční podílový fond, důchodová správcovská společnost, doplňková důchodová společnost, penzijní fond, doplňkový penzijní fond, obdobné zahraniční společnosti a fondy, jiná finanční instituce povolená nebo regulovaná podle práva Evropské unie nebo členského státu, osoba podle 54 ods. 3 písm. i) a j) ZCP (osoba, jejíž hlavní předmět činnosti spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty nebo obchodní společnost, která poskytuje investiční služby nebo provádí investičn í činnosti spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí apod. nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů či pro ně cení a které jsou garantovány, kde odpovědnost za plnění smluv převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů), orgán veřejné moci České republiky nebo jiného státu, včetně Agentury pro řízení dluhu a likvidity pověřené prováděním některých činností souvisejících se správou státního dluhu a řízení likvidity podle zvláštního předpisu (zákon č. 386/2002 Z.z. o státním dluhu a státních zárukách) a veřejný orgán jiného státu pověřený nebo podílející se na správě veřejného dluhu, 12/18

13 NBS, anebo centrální banka jiného státu, Evropská centrální, mezinárodní organizace, profesionální Klient podle bodů 1. až 3. z definice profesionálního Klienta, profesionální Klient podle bodu 5. z definice profesionálního Klienta, na jeho žádost a jen ve vztahu k investičním službám anebo vedlejším službám anebo obchodům, při kterých jej lze považovat za profesionálního Klienta Poučení oprávněné protistrany: Při uzavírání obchodů se způsobilou protistranou ve vztahu k těmto obchodům nebo ve vztahu k vedlejší službě přímo spojené s těmito obchody se nepoužijí ustanovení 73b až 73m a 73o až 73t ZCP. Obchodník je před uzavřením obchodu s oprávněnou protistranou, která má charakter profesionálního Klienta, povinen získat potvrzení od této budoucí protistrany, že souhlasí, aby se s ní zacházelo jako s oprávněnou protistranou. Potvrzení může být vydáno na všechny obchody nebo jen na jednotlivé obchody. Oprávněná protistrana (kromě profesionálního Klienta) má právo požadovat obecně nebo při jednotlivých obchodech, aby se s ní zacházelo jako s Klientem, jehož obchody s Obchodníkem podléhají ustanovením 73b až 73m a 73o až 73t ZCP. Takový souhlas může být udělen Obchodníkovi ve formě obecného souhlasu na všechny obchody nebo jen na jednotlivé obchody. Pokud v takové žádosti způsobilá protistrana výslovně nepožádá, aby se s ní zacházelo jako s neprofesionálním Klientem, Obchodník zachází s touto způsobilou protistranou jako s profesionálním Klientem. Pokud však tato způsobilá protistrana výslovně požádá, aby se s ní zacházelo jako s neprofesionálním Klientem, použijí se ustanovení ZCP týkající se žádosti o zacházení j ako s neprofesionálním Klientem Neprofesionální Klient Neprofesionální Klienti jsou všichni Klienti a potenciální Klienti, kteří nespadají do zařazení profesionální Klient a způsobilá protistrana. Neprofesionální Klient většinou nemá dostatečné odborné znalosti, zkušenosti a poznatky na uskutečňování rozhodnutí a pro posouzení rizik souvisejících s rozhodnutími o investicích v rámci ZCP Podmínky na změnu zařazení Klientů Obchodníka: Klient Obchodníka má právo písemně požádat o změnu zařazení Klienta. Se změnou zařazení Klienta souvisí i vyšší nebo nižší stupeň ochrany při uplatňování pravidel při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům Podmínky změny zařazení Klienta z profesionálního Klienta na neprofesionálního Klienta: Klient zařazen jako profesionální Klient má právo požádat Obchodníka, aby se s ním zacházelo jako s neprofesionálním Klientem pokud: tento Klient usoudí, že není schopen řádně vyhodnotit nebo řídit rizika spojená s příslušnou investiční službou či doplňkovou službou, tento Klient oznámí, že se změnily jeho podmínky, na základě kterých byl zařazen Obchodníkem jako profesionální Klient. Změnu zařazení Obchodník poskytne na základě písemné smlouvy mezi Klientem a Obchodníkem, v níž se uvede, že s tímto Klientem nebude nakládáno jako s profesionálním Klientem při uplatňování pravidel při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům. Současně se v této smlouvě uvede, zda se vztahuje na jednu nebo na několik investiční ch služeb nebo vedlejší služby nebo obchody nebo na jeden nebo více druhů Finančních nástrojů nebo obchodů. 19. Informace o Klientovi podle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochraně před legalizací příjmů z trestní činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně a 13/18

14 doplnění některých zákonů Pro účely zákona 297/2008 Z. z. se rozumí: Politicky exponovanou osobou fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci a nemá po dobu jejího výkonu a po dobu jednoho roku od skončení výkonu významné veřejné funkce trvalý pobyt na území Slovenské republiky Významnou veřejnou funkcí je: a) hlava státu, předseda vlády, místopředseda vlády, ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy, státní tajemník anebo obdobný zástupce ministra, b) poslanec zákonodarného sboru, c) soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiných soudních orgánů vyššího stupně, proti jejichž rozhodnutí se s výjimkou zvláštních případů již nelze odvolat, d) člen dvora auditorů anebo rady centrální banky, e) velvyslanec, chargé d affaires, f) vysoce postavený příslušník ozbrojených sil, g) člen řídicího orgánu, dozorčího nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo obchodní společnosti patřící do vlastnictví státu, nebo h) osoba v jiné obdobné funkci, kterou vykonává v orgánech Evropské unie nebo v mezinárodních organizacích Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, kterou je a) manžel, manželka nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel nebo manželka osoby uvedené v bodě 19.1., b) dítě, zeť, nevěsta osoby uvedené v bodu nebo osoba, která má podobné postavení jako zeť nebo snacha osoby uvedené v bodě 19.1., nebo c) rodič osoby uvedené v bodu Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, o které je známo, že je konečným uživatelem výhod a) stejného klienta anebo jinak ovládá stejného klienta jako osoba uvedena v bodu nebo podniká spolu s osobou uvedenou v bodu 19.1., alebo b) klienta, který byl dosazen ve prospěch osoby uvedené v bodu Informace o osobách podle ZCP, které mají zvláštní vztah k Obchodníkovi Za osoby, které mají zvláštní vztah k Obchodníkovi sa považují: a) členové statutárního orgánu Obchodníka, vedoucí zaměstnanci Obchodníka, další zaměstnanci Obchodníka určeni stanovami Obchodníka a prokurista Obchodníka, b) členové dozorčí rady Obchodníka, c) právnické osoby anebo fyzické osoby mající kontrolu nad Obchodníkem, členové statutárních orgánů takových právnických osob a vedoucí zaměstnanci takových právnických osob, d) osoby blízké členem představenstva Obchodníka, dozorčí rady Obchodníka, vedoucím zaměstnancem Obchodníka anebo fyzickým osobám majícím kontrolu nad Obchodníkem, e) právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v písmenech a), b), c) nebo d) mají kvalifikované účasti, f) akcionáři s významným vlivem na Obchodníkovi a jakákoliv právnická osoba, která je pod jejich kontrolou nebo která má nad nimi kontrolu, g) právnické osoby ovládané Obchodníkem, h) auditor nebo fyzická osoba, která vykonává jménem auditorské společnosti auditorskou činnost, i) člen statutárního orgánu jiného obchodníka s cennými papíry a vedoucí pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, j) vedoucí pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry a jeho zástupce. 14/18

15 20.2. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 21. Strategie provádění a postupování pokynů Obchodník v souladu s ustanovením 73o až 73r ZCP zpracoval a zavedl postupy, kterých cílem je dosáhnutí nejlepšího možného výsledku při realizaci Pokynu Klienta (dále jen Strategie ). Principy Strategie Obchodník uplatňuje vůči všem svým Klientům (profesionálním i neprofesionálním) a ve vztahu ke všem Finančním nástrojům v rozsahu Zákona Časový rozvrh provozního dne Tenhle časový rozvrh určuje dobu příjmu a zpracování Pokynů k finančním nástrojům a peněžním prostředkům ve společnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.. Všechny Pokyny k Finančním nástrojům jsou zpracovávány v souladu se Strategií. PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. nezodpovídá za případné zpoždění ve zpracování Pokynu způsobené technickými problémy, technickými problémy osob, jimž je Pokyn případně předáván či technickými problémy Trhů. Pokyny jsou od Klienta přijímány v pracovních dnech pondělí až pátek v čase od 8:30 hod. do 22:00 hod Připisování peněžních prostředků na Majetkový / Portfoliový účet Klienta Peněžní prostředky zaslány / vložené Klientem na Sběrný účet Obchodníka jsou připisovány na Majetkový / Portfoliový účet Klienta v časech od do: 8:30-09:00 hod., 10:00 10:30 hod. a 14:00-14:30 hod Zásady Provádění Pokynů Cílem zásad Provádění Pokynu je získat nejlepší možný výsledek. Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku Obchodník posuzuje následující kritéria: cena Finančního nástroje náklady na realizaci Pokynu rychlost a pravděpodobnost provádění Pokynu vypořádání Pokynu objem, typ Pokynu případně jiná kritéria týkající se realizace Pokynu. Kromě těchto výše uvedených kritérií Obchodník přihlíží při Provádění Pokynu dále k následujícím skutečnostem: charakteristika Klienta s přihlédnutím ke kategorií Klienta, a rozlišením, zda jde o neprofesionálního nebe profesionálního Klienta, povaha Pokynu Klienta, charakteristika Finančních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu, charakteristika místa výkonu, kde může být Pokyn realizován Pokud vykonává Obchodník Pokyn na účet neprofesionálního Klienta, nejlepší možný výsledek určuje jako výslednou cenu, která zahrnuje cenu Finančního nástroje a náklady spojené s realizací Pokynu, které vznikly Klientovi a které jsou přímo spojené s realizací Pokynu, tj. poplatky Trhu, poplatky za zúčtování a vypořádání nebo jakýkoli poplatek hrazený třetím osobám zapojeným do vyrovnání Pokynu Pokud existuje více než jedno konkurenční místo realizace Pokynu pro daný Finanční nástroj, při posuzování nejlepšího možného výsledku pro Klienta se dále přihlíží na provize a náklady Obchodníka spojené s realizací Pokynu v každém místě výkonu Pokynu, které je dostupné na realizaci daného Pokynu Obchodník realizuje pokyny Klientů nasledujícím postupem: a) pokud je Obchodník členem příslušného regulovaného trhu nebo MTF, je pokyn Klienta realizován na tomto trhu, 15/18

16 b) pokud Obchodník není členem dotyčného regulovaného trhu nebo MTF postupuje Obchodník pokyn Klienta třetí osobě, s níž má pro tento účel uzavřenou dohodu a jejímž prostřednictvím vstupuje na tyto trhy, c) ve vztahu k finančním nástrojům obchodovaným na OTC trzích (mimo regulované trhy) realizuje Obchodník pokyn Klienta po zohlednění kritérií provedení pokynu a dalších skutečností ovlivňujících provedení pokynu pokyn na OTC trzích Při postoupení pokynu Klienta třetí straně se k provedení pokynu uplatní v plném rozsahu strategie provádění pokynů této třetí strany. V případě, že má Obchodník uzavřenou dohodu o zpracování pokynů Klienta pro vybrané místo výkonu jen s jednou třetí stranou předá pokyn Klienta pouze této třetí straně. Obchodník v rámci této Strategie nevyhledává nové třetí strany pro postoupení pokynů Klienty. V případě, že má Obchodník uzavřeny dohody o zpracování pokynů Klienta pro vybrané místo výkonu s několika třetími stranami zohledňuje při postupování pokynu Klienta získání nejlepšího možného výsledku pro Klienta s ohledem na náklady, které vzniknou Klientovi, rychlost provedení pokynu, pravděpodobnost provedení pokynu a pravděpodobnost vyrovnání obchodu, případně i s ohledem na jiné podstatné kritérium provedení pokynu Klienta Limitované pokyny Klienta, týkající se akcií přijatých k obchodování na regulovaných trzích, které postoupí Obchodník pro třetí stranu, mohou být podle vlastního rozhodnutí třetí strany ihned zveřejněny a Klient s takovým postupem souhlasí Místo výkonu Pokynu Obchodník může realizovat Pokyn Klienta jen na takovém místě, kde má možnost přímo nebo prostřednictvím třetí osoby Pokyn Klienta realizovat. Místem výkonu se rozumí regulovaný Trh, mnohostranný obchodní systém, systematický internalizátor, tvůrce Trhu, jiný poskytovatel likvidity nebo osoba vykonávající obdobné činnosti v nečlenském státě. V současné době může Obchodník realizovat Pokyny na následujících místech, na které Obchodník přistupuje prostřednictvím třetích stran: Finanční nástroj Místo Země Akcie American Stock Exchange USA Amsterdam Stock Exchange Nizozemsko Australian Stock Exchange Austrálie Brussels Stock Exchange Belgie Budapest Stock Exchange Maďarsko Bucharest Stock Exchange Rumunsko Copenhagen StockExchange Dánsko EUWAX Německo Frankfurt Stock Exchange Německo FT - SE International Velká Británie Geneva Stock Exchange Švýcarsko Helsinky Stock Exchange Finsko Hong Kong Stock Exchange Hongkong Lisbon Stock Exchange Portugalsko London Stock Exchange Velká Britanie Luxembourg Stock Exchange Lucembursko Madrid Stock Exchange Španělsko Moscow Exchange (MICEX) Rusko Munich Stock Exchange Německo 16/18

17 NASDAQ New York Stock Exchange Oslo Stock Exchange Paris Stock Exchange Patria Finance, a.s. Prague Stock Exchange Rome Stock Exchange RTS Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Stuttgart Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Toronto Stock Exchange Vienna Stock Exchange XETRA Warsaw Stock Exchange Zurich Stock Exchange USA USA Norsko Francie Česká republika Česká republika Itálie Rusko Švédsko Německo Japonsko Kanada Rakousko Německo Polsko Švýcarsko Dluhopisy Patria Finance, a.s. Česká republika Směnky OTC trhy OTC trhy Realizace Pokynu podle Klienta Pokud Klient zadá konkrétní instrukce týkající se Pokynu nebo jeho bližší specifickou charakteristiku, Obchodník je povinen realizovat Pokyn podle takové konkrétní instrukce. Realizace Pokynu podle instrukcí Klienta se v takovém případě považuje za splnění povinnosti získat nejlepší možný výsledek pro svého Klienta Realizace Pokynů na OTC Trzích Obchodník může realizovat Pokyny Klienta na OTC Trzích. K takovému kroku Obchodník přistoupí, pokud Finanční nástroj požadovaný Pokynem Klienta není dostupný na regulovaných Trzích nebo na základě vyhodnocení výhodnosti realizace Pokynu zjistil, že je možné Pokyn Klienta realizovat za výhodnějších podmínek, než jakých by dosáhl na regulovaných Trzích. V takovém případě při posuzování výhodnosti realizace Pokynu přihlíží Obchodník i k jiným kritériím, než které jsou uvedeny v článku 7.3. strategie Možnosti slučování Pokynů Obchodník je oprávněn slučovat Pokyny Klientů v případě, že zadané Pokyny mají stejné parametry. Při slučování Pokynů Klientů musí Obchodník dodržet následující zásady. realizace Pokynu Klienta formou jejich sloučení musí být pro Klienta s největší pravděpodobností stejně nákladná nebo méně nákladná, než by bylo při realizaci Pokynu samostatně, Klient je o možnosti slučování Pokynů informován a souhlasí s tím, že existuje možnost, že sloučením Pokynů může dojít ke vzniku stavu, kdy realizace sloučeného Pokynu bude méně výhodná než realizace samostatného Pokynu, Obchodník má nastavená pravidla, kterými se řídí při rozdělování nakoupených Finančních nástrojů v případě, že sloučené Pokyny nebyly uspokojeny v plné míře. Tato pravidla musí být nastavena tak, aby dělení nakoupených Finančních nástrojů mezi zúčastněné Klienty byly vůči všem zúčastněným Klientům spravedlivé. 17/18

18 22. Vyhodnocování a změna Strategie Obchodník vyhodnocuje Strategii průběžně, nejméně však jedenkrát ročně. V případě, že dojde k podstatné změně Strategie jako výsledek jejího vyhodnocování a změny situace na Trzích nebo v činnosti Obchodníka, informuje o změně Strategie Klienty prostřednictvím zveřejnění aktualizované verze tohoto dokumentu na svém webovém sídle Tento dokument nabývá účinnosti dne a nahrazuje v plném rozsahu předchozí znění ze dne /18

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více