Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby"

Transkript

1 Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů v znění pozdějších předpisů (dále jen ZCP ) a v souladu s opatřením Národní banky Slovenska č. 378/2007 Z.z. o poskytování informací klientům anebo potenciálním klientům před poskytnutím investiční služby (dále jen Opatření ) je povinen poskytnout neprofesionálním klientům anebo neprofesionálním potenciálním klientům (dále jen Klient ) následující informace, které jsou potřebné na to, aby Klient/potenciální Klient mohl správně porozumět charakteru a rizikům investiční služby a vedlejší služby a konkrétnímu druhu Finančního nástroje (dále i FN ). Článek 1 Informace o Obchodníkovi a jím poskytovaných službách 1. Identifikace Obchodníka: Jméno: Sídlo: Zápis v OR: PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Mlynské nivy 42, Bratislava, Slovenská republika Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka č. 5512/B DIČ: IČO: Web: Telefonické kontakty Recepce Front Office Back office Telefonické zadávání pokynů: Jazyky komunikace: 2.1. Klienti mohou používat při obchodním styku s Obchodníkem slovenský nebo český jazyk, ve stejných jazycích mohou Klienti získat od Obchodníka veškerou potřebnou smluvní dokumentaci. V těchto jazycích může Klient získávat od Obchodníka i doklady a jiné informace, pokud se nejedná o doklady vystavované třetími stranami. 3. Formy komunikace: 3.1. Obchodník využívá při obchodním styku s Klienty tyto formy komunikace: osobně, telefonicky, doručováním dokumentů poštou, verze CZ /19

2 elektronicky (komunikace prostřednictvím u anebo webového sídla Obchodníka) 3.2. Použití konkrétní formy komunikace na zasílání a přijímání Pokynů, zasílání a přijímání potvrzení o provedeném obchodu a případné ostatní obchodní dokumentace je upraveno v příslušné smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách, případně v další smluvní dokumentaci, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytovaní investičních služeb a vedlejších služeb mezi Obchodníkem a Klientem. 4. Údaj o skutečnosti, že Obchodník má příslušné povolení na poskytování investičních služeb: 4.1. Rozhodnutí Národní banky Slovenska (dále jen NBS ) o udělení povolení na poskytování investičních služeb č. ODT /2011 (nabylo právní moci dne ), rozšířené rozhodnutím NBS č. ODT-1572/ (nabylo právní moci dne ), č. ODT- 6541/ (nabylo právní moci dne ), č. ODT-12670/ (nabylo právní moci dne ), které vydala Národní banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika. 5. Údaj o skutečnosti, že Obchodník využívá vázaného agenta: 5.1. Obchodník nevyužívá při svojí činnosti vázaných investičních agentů. Obchodník využívá při svojí činnosti na území Slovenska služby samostatných finančních agentů (dále jen SFA ), kteří vykonávají svoji činnost podle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančním zprostředkování a finančním poradenství a o změně a doplnění některých zákonů. Na území České republiky Obchodník využívá při svojí činnosti investičních zprostředkovatelů, kteří vykonávají svoji činnost podle českého zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. 6. Informace o poskytnutých službách 6.1. Obchodník poskytuje Klientovi přiměřené zprávy o poskytnutých investičních službách a vedlejších službách, které obsahují především údaje o nákladech spojených s obchodem a o službách vykonaných na účet Klienta. Frekvence a rozsah poskytovaných informací jsou blíže určeny v příslušné smlouvě anebo Všeobecných obchodních podmínkách Pokud Obchodník vykonal na účet Klienta Pokyn, je povinen neodkladně poskytnout profesionálnímu Klientovi na trvanlivém médiu, anebo mailem, základní informace, týkající se provedení tohoto Pokynu Pokud se jedná o neprofesionálního Klienta, Obchodník pošle Klientovi oznámení o provedení Pokynu na trvanlivém médiu, anebo mailem, potvrzující provedení Pokynu nejpozději v první Obchodní den po jeho provedení, anebo pokud potvrzení dostal Obchodník od třetí osoby, nejpozději v první Obchodní den po přijetí potvrzení od této osoby v rozsahu: identifikační údaje Obchodníka, datum a Obchodní den, čas provedení Pokynu, identifikace místa provedení, identifikace FN, ukazatel koupi či prodeje FN, povaha Pokynu, pokud se nejedná o Pokyn na koupi anebo prodej FN, množství FN, jednotková cena, celkové plnění, celková suma účtovaných provizí a výdajů; pokud o ně Klient požádá; uvede se i rozpis na jednotlivé položky, 2/18

3 povinnost Klienta vzhledem k vypořádání obchodu včetně lhůty platby anebo dodaní, jakož i údaje o příslušném účtu, pokud tato povinnost vznikla, informace o tom, zda protistranou Klienta byl Obchodník nebo jiná osoba ze skupiny PROXENTA, anebo jiný Klient Obchodníka; to neplatí, pokud byl Pokyn proveden prostřednictvím systému anonymního obchodování Obchodník nepoužije zasílání oznámení neprofesionálnímu Klientovi potvrzující provedení Pokynu, pokud by potvrzení obsahovalo stejné informace, jaké jsou v potvrzení, které má povinnost bezodkladně zaslat Klientovi třetí osoba Pokud Obchodník drží Finanční nástroje anebo peněžní prostředky Klienta (profesionálního i neprofesionálního), zašle alespoň jednou ročné em na e- mailovou adresu tohoto Klienta výpis o Finančních nástrojích anebo peněžních prostředcích, pokud takový výpis nebyl poskytnut v rámci jiného pravidelného výpisu. Pokud neprofesionální Klient neposkytne Obchodníkovi svou e - mailovou adresu, zašle mu Obchodník tento výpis v listinné podobě. Zasílání těchto informací může být zpoplatněno ve smyslu Ceníku služeb Obchodníka Tento výpis o Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích obsahuje podrobné informace o všech Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích, které jsou drženy Obchodníkem pro Klienta ke konci období, na které se vztahuje daný výpis Pokud portfolio Klienta zahrnuje výnosy jednoho nebo více nevypořádaných obchodů, informace do výpisu o Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích se mohou uvádět k datu uzavření obchodu nebo k datu vypořádání obchodu za předpokladu, že všechny informace ve výpisu jsou ke stejnému datu. 7. Stručný popis opatření, která Obchodník přijímá k zajištění ochrany finančních nástrojů nebo prostředků Klientů 7.1. Obchodník zajišťuje ve smyslu zákona ochranu Finančních nástrojů a peněžních prostředků Klienta především těmito opatřeními: má zavedenou účinnou a funkční organizační strukturu a systém řízení tak, aby zajišťovaly řádný výkon činnosti Obchodníka, má zaveden účinný systém vnitřní kontroly odpovídající složitosti činnosti Obchodníka, má zaveden systém řízení rizik, má vyhovující informační systém Kromě těchto organizačních opatření Obchodník dále plní: a) z hlediska dodržování povinností kapitálové přiměřenosti má Obchodník implementované metody pro dodržování požadavků kapitálové přiměřenosti a ukazatelů angažovanosti Obchodníka. b) Obchodník má zavedená účinná opatření k dodržování mlčenlivosti, zákazu zneužívání obchodních informací a dodržování obchodního tajemství. Obchodník při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, ve smyslu vnitřních předpisů upravujících tuto oblast a ve smyslu programu zaměřenému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. c) Obchodník pro účely ochrany práv Klientů spojených s Finančními nástroji a peněžními prostředky zejména: vede záznamy a účty, které jsou potřebné k tomu, aby mohl kdykoliv a přesně odlišit aktiva držená pro jednoho Klienta od aktiv držených pro jiného Klienta a od svých vlastních aktiv, přijal opatření nezbytná pro zajištění toho, aby Finanční nástroje Klienta, uložené u třetí osoby, byly identifikovány odděleně od Finančních nástrojů 3/18

4 Obchodníka prostřednictvím různě označených účtů v evidenci třetí strany nebo pomocí rovnocenných opatření, kterými se dosáhne stejná úroveň ochrany, přijal opatření nezbytná k zajištění toho, aby peněžní prostředky Klienta ul ožené u třetí osoby byly vedeny odděleně od účtů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky Obchodníka. d) Stručné informace o systému náhrad pro investory anebo systému ochrany vkladů ZCP je zřízen Garanční fond investicí (dále jen GFI ), který soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek. Obchodník s cennými papíry, kterému udělila Národní banka Slovenska povolení na poskytování investičných služeb, je povinnen účastnit se podle tohoto zákona na ochraně klientů a platit pro tento účel příspěvky do GFI. Do GFI přispívá i PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Za nedostupný klientský majetek má Klient právo na náhradu z GFI v slovenské měně a GFI je povinnen za něj poskytnout náhradu v takovém rozsahu a za podmínek ustanovených ZCP. Jiná oprávněná osoba má místo Klienta právo na náhradu, pokud to ustanovuje tento zákon. Klientským majetkem se rozumějí peňěžní prostředky a finanční nástroje klienta svěřené PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. v souvislosti s provedením investiční služby anebo vedlejších služeb podle 6 ods. 2 písm. a) ZCP, a to včetně finančních nástrojů a peňěžních prostředků získaných za tyto hodnoty. Nedostupný klientský majetek je klientský majetek přijatý obchodníkem s cennými papíry, který byl prohlášen za neschopného plnit závazky vůči Klientům, včetně klientského majetku přijatého obchodníkem s cennými papíry, kterému soud rozhodnutím pozastavil nakládání s klientským majetkem, pokud se toto rozhodnutí stalo vykonatelným před vyhlášením neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit závazky vůči Klientům. Za chráněný klientský majetek poskytuje GFI náhradu ve výši nedostupného klientského majetku; v souhrnu však jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě dle ZCP náleží náhrada z fondu nejvíce ve výši eur. Výše náhrady za klientský majetek tvořený finančními nástroji a peněžními prostředky v cizí měně se vypočítává podle kurzu vyhlášeného Národní bankou Slovenska ke dni, kdy se finanční nástroje nebo peněžní prostředky staly nedostupnými. Ochrana GFI se vztahuje na všechny Klienty - fyzické osoby. V případě Klienta - právnické osoby jsou pracovníci Obchodníka na požádání povinni oznámit, zda se ve smyslu ZCP na Klienta ochrana vztahuje nebo ne. GFI nejpozději do pěti pracovních dnů, kdy se klientský majetek u Obchodníka stal nedostupným podle 82 odst. 1, určí zahájení, trvání, postup a místo výplaty náhrad. Oznámení o tom doručí neprodleně obchodníkovi s cennými papíry. Obchodník je povinen tyto údaje spolu s prohlášením podle 86 odst. 3 ZCP nebo výrokem vykonatelného rozhodnutí soudu podle 82 odst. 1 písm. b) ZCP zveřejnit v tisku s celostátní působností a ve veřejně přístupných prostorách obchodníka s cennými papíry nejbližší pracovní den po doručení oznámení. GFI vyplácí náhrady za nedostupný klientský majetek prostřednictvím banky, kterou GFI pro tento účel pověří. 8. Opatření proti konfliktu zájmů 8.1. Obchodník přijal opatření formou pracovních postupů, postupů při řídicích činnostech, kontrolních činnostech a dalších činnostech, které jsou potřebné ke zjištění střetů zájmů mezi ním, členy jeho vrcholového managementu, zaměstnanci, vázanými investičními 4/18

5 agenty, osobami propojenými s obchodníkem s cennými papíry vztahem přímé kontroly nebo nepřímé kontroly a mezi jejich klienty nebo mezi klienty navzájem, které vznikají v průběhu poskytování investičních služeb, doplňkových služeb a při výkonu investičních činností nebo při jejich kombinaci. Tato opatření Obchodníka jsou přiměřená jeho velikosti, organizaci a povaze, rozsahu a složitosti služeb, které poskytuje Klientům. Mezi základní opatření patří např. oddělené vykonávání činností, při kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů, zavedený vnitřní kontrolní systém a systém odměňování. V souvislosti s uvedeným, např. pracovníci, kteří jsou oprávněni uzavírat obchody na účet Klienta, se nepodílejí na vyrovnávání obchodů, které pro Klienta zrealizovali. Obchodník zohledňuje při zjištění střetu zájmů, zejména zda by sám nebo příslušná osoba mohli dosáhnout například finanční zisk nebo předejít finanční ztrátě na úkor klienta Obchodníka, případně získat jiný prospěch, který není obvyklou provizí či poplatkem za poskytnutou investiční službu a vedlejší službu Obchodník může na požádání Klientovi poskytnout podrobnější informace o opatřeních zaměřených na řešení konfliktu zájmů na trvalém nosiči. 9. Informace o metodě a frekvenci oceňování finančních nástrojů v portfoliu klienta 9.1. Finanční nástroje, které bude obchodník na základě uvážení do portfolia klienta nakupovat, budou obchodovány na regulovaném trhu. Z uvedeného důvodu pro účely stanovení denní hodnoty finančních nástrojů bude použita poslední známá cena z trhu, na kterém se příslušný finanční nástroj obchoduje. Hodnota finančních nástrojů a peněžních prostředků denominovaných v cizí měně je stanovena v měně, ve které je finanční nástroj denominován. Obchodník oceňuje finanční nástroje a peněžní prostředky v portfoliu klienta každý pracovní den. 10. Údaje o přípustnosti každého přenesení pravomoci obhospodařovat veškeré finanční nástroje nebo finanční prostředky nebo část finančních nástrojů nebo prostředků v portfoliu klienta na základě klientem přiděleného rozsahu uvážení obchodníka s cennými papíry Obchodník nebude v souvislosti s poskytováním služby řízení portfolia přenášet pravomoci obhospodařovat finanční nástroje nebo finanční prostředky nebo část finančních nástrojů nebo prostředků v portfoliu klienta na třetí osoby. 11. Metody srovnávání výkonnosti portfolia Obchodník stanoví výkonnost portfolia dosaženou v minulosti na základě druhu finančních nástrojů v portfoliu a investičních cílů klienta podle těchto zásad: Výkonnost za určité období je stanovena jako srovnání hodnoty portfolia ke konci pokud počátku období, Období může zahrnovat počet ukončených měsíců (např. 3 měsíce, 1 rok, 5 let) nebo období od počátku poskytování služby řízení portfolia, Výkonnost je vyjádřena v měně, ve které obchodník službu poskytuje, tj jménem, která je stanovena v investiční strategii. 12. Informace o druzích finančních nástrojů a obchodů v portfoliu klienta Informace o druzích finančních nástrojů, které mohou být zařazeny do portfolia klienta, a informace o druzích obchodů, které mohou být s těmito nástroji provádět, včetně omezení obsahuje Investiční strategie, která bude nedílnou součástí smlouvy o řízení portfolia. 5/18

6 13. Cíle obhospodařování portfolia klienta, úroveň rizika, které obhospodařovatel zohledňuje při výkonu uvážení a případná omezení volné úvahy Hlavním cílem služby řízení portfolia je činnost spočívající v obstarání obchodů s cennými papíry klienta na základě volné úvahy prostřednictvím pro klienta vhodné doporučené investiční strategie, takovým způsobem aby to klientovi přinášelo výnos. Riziko portfolia obchodník posuzuje týdně jako anualizovanou očekávanou měsíční volatilitu pro jednotlivé finanční nástroje v portfoliu. 14. Informace o Finančních nástrojích Obchodník poskytuje Klientům investiční služby a vedlejší služby spojené s následujícími Finančními nástroji: akcie a jiné Finanční nástroje, s kterými jsou spojeny podobná práva jako s akciemi (dále jen "Akcie"), dulhopisy a jiné dluhové Finanční nástroje (dále jen Dluhopisy ), nástroje peněžního trhu, podílové listy anebo Finanční nástroje zahraničních subjektů kolektivního investování (dále jen Fondy ) Nejvýznamnější obecná rizika spojená s Finančními nástroji: Měnové riziko je riziko změny hodnoty FN vyjádřeného v jedné měně v důsledku změny směnného kurzu této měny vůči měně, v níž je tento nástroj denominován. Toto riziko se může projevit, například pokud investor investuje v domácí měně (např. EUR) do Finančních nástrojů denominovaných v cizích měnách (např. USD) a hodnotu této investice přepočítává zpět do domácí měny. Riziko kolísaní (volatility) je riziko kolísání hodnoty Finančních nástrojů především v důsledku změny podmínek na finančních trzích, kde se FN obchoduje. Toto riziko se může významně projevit především při porovnávání hodnoty FN během kratšího období. Riziko likvidity je riziko snížené možnosti dostatečně rychle prodat FN za tržní cenu. Významnost tohoto rizika závisí na trhu, na kterém se FN obchoduje, od množství účastníků tohoto trhu, od množství majitelů nebo potenciálních majitelů nástroje od hodnoty objemu požadovaného prodeje a od samotného FN. Pokud není FN obchodovaný na žádném regulovaném trhu nebo například pokud nebyl vydán formou veřejné nabídky, jeho likvidita může být významně omezena. Riziko vyrovnání je riziko spojené s možností, že protistrana obchodu nebo ten, kdo zajišťuje jeho vyrovnání, nesplní své závazky včas a v plné výši. Riziko se může projevit nezaplacením kupní ceny nebo nedodáním kupovaného FN. Riziko země je spojeno zejména s politickými, ekonomickými nebo právními (například daňovými) riziky existujícími v daném státě, případně regionu. Významněji se toto riziko může projevit při investování na tzv. rozvíjejících se trzích (například země, které nejsou členem OECD). Riziko úpadku emitenta je spojeno s ekonomickou činností a hospodářskými výsledky emitenta FN resp. s nedostatečnými nebo špatnými výsledky hospodaření emitenta, které vedou k jeho úpadku. Investiční riziko je riziko, že nebude dosažen očekávaný výsledek investice nebo že hodnota investice se může snížit až na nulovou hodnotu. Důvodem investičního rizika jsou zpravidla některá z rizik uvedených výše. Tržní riziko je spojeno s odlišným než očekávaným vývojem hodnoty FN na trhu, aniž by změna vývoje hodnoty FN byla podložena relevantními informacemi. Riziko obchodování na úvěr je zejména riziko možné ztráty ve větší výši, než je klientem investovaná suma prostřednictvím obchodu s využitím úvěru nebo půjčky 6/18

7 finančních nástrojů. Nepříznivý vývoj kurzů nakoupených nebo prodaných FN ovlivňuje majetek klienta výrazně více, než při obchodování bez využití úvěru (pákový efekt). Klient může být vyzván Obchodníkem na doplnění zajištění poskytnutého úvěru vložením dalších peněžních prostředků nebo finančních nástrojů ve lhůtě určené Obchodníkem, aby zabránil nucenému uzavření pozic. V případě neočekávaného a pro klienta nepříznivého vývoje cen na finančních trzích může dojít k situaci, kdy dojde k uzavření klientových pozic dříve, než dojde k doplnění zajištění ze strany klienta. Úvěrové riziko - s obchodováním na úvěr je spojeno riziko pákového efektu, kdy Klient na jedné straně vkládá jen určitou část z celkové hodnoty obchodu, ale na straně druhé podstupuje riziko odpovídající celkové hodnotě obchodu. Vzhledem k uvedenému, riziko Obchodník pečlivě posuzuje, zda obchodování na úvěr je přiměřené zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, případně jiným s takovýmto obchodováním souvisejícím okolnostem na straně Klienta. Diverzifikace rizika představuje soubor opatření, kterými se snaží investor omezit možné riziko (viz výše), a tím omezit nebo v maximální možné míře eliminovat možné ztráty. Výsledkem diverzifikace je vytvoření portfolia Obecný popis povahy Finančních nástrojů a zvláštních rizik s nimi spojených: Akcie jsou majetkové cenné papíry, které představují určitý podíl na majetku konkrétní akciové společnosti. Držení Akcií je zpravidla spojeno s následujícími právy: účastnit se valné hromady, podílet se na řízení akciové společnosti, podílet se na jejím zisku formou vyplacení dividendy, podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Investice do Akcií se provádí z důvodu dosažení výnosu formou dividendy (dividendový výnos) nebo s cílem profitovat na změně tržní ceny Akcie (kapitálový výnos). Při investování s cílem obdržet dividendu je důležité, aby byl investor akcionářem společnosti v rozhodný den tj. v den, který navrhlo představenstvo dané společnosti jako rozhodný den a který schvaluje valná hromada. Rizika spojená s investováním do Akcií souvisí s investičními záměry investora a s plánovaným investičním horizontem (doba, na kterou je investice plánovaná). Při investičních strategiích zaměřených na využití volatility je největším rizikem samotná volatilita. Toto riziko je u Akcií významnější než u většiny jiných Finančních nástrojů. Při investičních strategiích zaměřených na výplatu dividendy představuje hlavní riziko nevyplacení dividendy nebo vyplacení v jiné než očekávané výši. Kromě těchto rizik při Akciích a jim podobným nástrojům se můžeme setkat především s rizikem vyplývajícím z ekonomické situace emitenta, rizikem vnímání emitenta ostatními účastníky trhu a rizikem spojeným s velikostí emitenta. Riziko je vyšší u menších emitentů a naopak. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, když se emitent jejich vydáním zavázal jejich majitelům vyplatit zpět půjčenou částku (nominální hodnota Dluhopisu) a odměnu za půjčení Finančních prostředků (úrok), to vše za předem stanovených podmínek. Investice do Dluhopisů zabezpečuje investorovi výnos především v podobě výplaty úroků, kapitálový výnos bývá zpravidla minimální. Dluhopisy dělíme podle různých kritérií, zpravidla dle emitenta (státní, bankovní, komunální nebo podnikové Dluhopisy), nebo doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé, dlouho dobé) nebo měny (v domácí měně, v cizí měně) atd. Rizika držení Dluhopisu jsou v převážné míře spojená s ekonomickou situací emitenta, t.j. pokud má emitent špatné hospodářské výsledky hrozí rizika pozdějšího splacení nebo nesplacení Dluhopisu. Významným rizikem je v případě Dluhopisu vývoj trhu 7/18

8 jako celku, kdy obvykle platí zásada, že při růstu cen Akcií klesá hodnota Dluhopisů a naopak. Při Dluhopisech, kde není stanovena pevná úroková sazba, existuje riziko změny výnosu v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Nástroje peňěžního trhu představují různé druhy dluhových cenných papírů, jejichž doba splatnosti je zpravidla do jednoho roku. Patří sem především pokladniční poukázky, vkladové listy a směnky. Rizika jsou obdobná jako v případě Dluhopisů, ale jejich významnost je ve srovnání s Dluhopisy nižší. Fondy představují možnost kolektivního investování, což je shromažďování a správa peněžních prostředků velkého množství individuálních investorů a následné hromadné investování těchto prostředků do cenných papírů nebo jiných Finančních nástrojů podle zaměření daného Fondu. Investoři oproti investovaným prostředkům od Fondu obdrží podílové listy nebo Akcie. Výnosy z investice do Fondu souvisejí s investiční strategií Fondu a podmínkami zprávy Fondu, které jsou vždy zveřejněny ve statutu Fondu. Podle zaměření se tedy výnosy mohou podobat výnosům z investice do Akcií nebo do Dluhopisů. Podle zaměření investiční strategie a způsobu investování můžeme rozlišit několik základních druhů Fondů. Fondy peněžního trhu investují výhradně do nástrojů peněžního trhu tj Dluhopisů s průměrnou splatností (nebo durací ) do jednoho roku, Dluhopisové Fondy investují do Dluhopisů a obdobných nástrojů s pevným příjmem a s dobou splatnosti delší než jeden rok. Zákon reguluje možnosti výše investice do Dluhopisů jednoho emitenta. Akciové Fondy investují do Akcií a jim podobným nástrojům. Zákon omezuje možnost výšky investice Fondu do Akcií jednoho emitenta. Smíšené Fondy investují kombinovaně do Akcií, Dluhopisů, případně nástrojů peňěžního trhu. Fondy Fondů investují do podílových listů anebo Akcií jiných Fondů, Fondy nemovitostí investují do nákupu nemovitostí nebo jiných Finančních nástrojů, jejichž výnos je od nemovitostí odvozený. S investicí do Fondů jsou přiměřeně spojena obecná i specifická rizika spojená s jednotlivými Finančními nástroji. Vzhledem k povaze těchto nástrojů, jejichž cílem je omezování a rozkládání rizik, je úroveň jednotlivých rizik při Fondech obvykle nižší, resp. diverzifikovaná ve srovnání s jednotlivými Finančními nástroji. Zvláštní rizika jsou spojena s různými právními formami Fondů a jejich různým stupněm regulace. Nejvyššímu stupni ochrany, kontroly a tím i nejnižšímu stupni rizika z tohoto pohledu podléhají otevřené Fondy regulované na úrovni členských zemí Evropské unie (tzv. UCITS). Úroveň regulace, ochrany práv investorů a míra rozkládání rizik mohou být při Fondech registrovaných v jiných zemích (především mimo OECD) výrazně nižší. Specifickým rizikům podléhají například uzavřené Fondy (bez práva investora na vrácení podílového listu) nebo speciální Fondy (investující do rizikového kapitálu nebo do nemovitostí. Samostatným režimem se řídí také investování Fondů určených pro kvalifikova né nebo profesionální investory, které předpokládají určité znalosti a zkušenosti na straně Klienta. 15. Informace o držení finančních nástrojů a peněžních prostředků u třetí osoby: Obchodník je oprávněn uložit finanční nástroje svých Klientů na účet nebo účty u třetí osoby. Při výběru, určování třetí osoby a uzavírání smluv o správě a úschově těchto finančních nástrojů postupuje Obchodník s náležitou odbornou péčí. Obchodník přitom zohledňuje a pravidelně ověřuje odbornost a důvěryhodnost třetí osoby na trhu a ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti vztahující se k držení těchto finančních nástrojů, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. Obchod ník 8/18

9 odpovídá vůči Klientům v souladu s obecně závaznými právními předpisy za zaviněné porušení své povinnosti jednat s náležitou odbornou péčí při výběru a jmenování třetí osoby, u níž jsou uloženy finanční nástroje a peněžní prostředky Klienta, jakož i za pravidelné ověřování odbornosti a důvěryhodnosti této třetí osoby na trhu a za jednání třetí osoby, nebo za následky její platební neschopnosti Pokud úschova finančních nástrojů na účet třetí osoby podléhá zvláštní právní úpravě a dohledu ve státě, v němž Obchodník plánuje uložit finanční nástroje Klienta u třetí osoby, Obchodník není oprávněn uložit tyto finanční nástroje v tomto státě u takové osoby, pokud nepodléhá takové právní úpravě a dohledu Obchodník nesmí uložit finanční nástroje držené na účet Klientů u třetí osoby v nečlenském státě, ve kterém právní předpisy neupravují držení a úschovu finančních nástrojů na účet třetí osoby, pokud není splněna jedna z těchto podmínek : a) povaha finančních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito nástroji vyžaduje, aby byly tyto finanční nástroje uloženy u třetí osoby v nečlenském státě, b) pokud jsou finanční nástroje drženy na účtě profesionálního klienta a tento klient písemně požádá Obchodníka o uložení těchto finančních nástrojů u třetí osoby v nečlenském státě Přijaté peněžní prostředky Klienta je Obchodník povinen neprodleně uložit na jeden či více účtů otevřených u některého z těchto subjektů: a) banka nebo zahraniční banka s povolením k činnosti podle právních předpisů členských států, b) banka s povolením na činnost v nečlenském státě, c) valifikovaný fond peněžního trhu Před uložením peněžních prostředků Klienta do fondu peněžního trhu je Obchodník o tomto záměru povinen informovat Klienta. Klient je oprávněn odmítnout takové uložení svých peněžních prostředků. Finanční nástroje a peněžní prostředky mohou být u třetí osoby drženy na sběrném (souhrnném) účtu. Obchodník v těchto případech vede ve vlastní evidenci příslušnou evidenci o finančních nástrojích a peněžních prostředcích, a to vždy ve smyslu účtů konečných vlastníků (vždy na jméno příslušného klienta). 16. Informace o místě výkonu služby Místem výkonu služby se rozumějí regulované trhy, na které má Obchodník přístup nebo které přistupuje prostřednictvím třetích stran a na kterých může realizovat Pokyny Klienta za nejlepších podmínek. Seznam míst výkonu služby je uveden níže v části nazvané Strategie provádění Pokynů. Obchodník není povinen informovat Klienta o změnách v tomto seznamu. 17. Informace o nákladech a souvisejících poplatcích za služby Informace o poplatcích za služby poskytované Obchodníkem Klientovi / potenciálnímu Klientovi a o nákladech, které zatěžují Klienta a jsou účtovány na vrub jeho účtu jsou uvedeny v Ceníku služeb. Tyto náklady a poplatky mohou být také uvedeny v jiných dokumentech, které jsou součástí smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Klientem Doplňující informace k nákladům a/anebo souvisejícím poplatkům: a) základem pro výpočet celkové ceny Dluhopisů je cena Dluhopisu (nominální hodnota) zvýšená o příslušný alikvotní úrokový výnos, b) poplatky související s provedením obchodu Klienta zahrnují především poplatky účtované regulovaným trhem Obchodníkovi, subjektům zajišťujícím vyrovnání obchodu s Finančními nástroji, bankám, jiným obchodníkem s cennými papíry, centrálnímu depozitáři nebo členovi centrálního depozitáře a subjektům se sídlem mimo území Slovenské republiky s podobným předmětem činnosti, 9/18

10 c) v souvislosti s výplatou výnosů z Finančních nástrojů mohou vzniknout Klientovi další náklady, zejména daňové náklady, které nemusí být placeny prostřednictvím Obchodníka a nemusí jím být ani vyžadováno, d) pokud budou náklady a související poplatky Klienta ovlivněny konkrétními platebními podmínkami při převodech finančních prostředků, zejména v případě výjimečných transakcí, je Klient povinen požádat Obchodníka předem o sdělení výše poplatků a Obchodník je povinen toto Klientovi oznámit. e) Obchodník upozorňuje Klienta, že Klient má právo vědět o existenci, povaze a výši poplatku, odměny či nepeněžité výhody, které přijímá Obchodník nebo které poskytuje Obchodník, nebo o způsobu jejich výpočtu. Obchodník dále oznamuje Klientovi, že s poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby Klientovi mohou souviset provize, které Obchodník hradí investičním Zprostředkovatelům a SFA, prostřednictvím kterých byl uzavřen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Klientem. f) Pro doplnění uceleného pohledu na systém odměňování upozorňujeme, že Obchodník může přijímat odměnu od svých obchodních partnerů za provedení obchodů pro Klienty prostřednictvím těchto obchodních partnerů Obchodník uvádí, že přijetí jakéhokoli peněžního či nepeněžního plnění nebrání povinnosti Obchodníka jednat v nejlepším zájmu Klienta. Podrobnější informace o povaze, výši a metodě výpočtu těchto peněžitých plnění poskytne Obchodník Klientovi na základě jeho žádosti Obchodník je povinen jednat při poskytování investičních služeb nebo doplňkových služeb a provádění investičních činností v souladu se zásadami poctivého obchodního styku s odbornou péčí v zájmu svých Klientů. Za jednání, které je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a s odbornou péčí se považuje i to, pokud Obchodník v souvislosti s poskytováním investiční služby nebo vedlejší služby Klientovi hradí nebo přijímá poplatek či provizi, nebo poskytuje nebo přijímá nepeněžní plnění s výjimkou poplatku, provize nebo nepeněžního plnění hrazeného jinou osobou nebo poskytnutého jiné osobě nebo poplatku, provize či nepeněžního plnění hrazeného osobou nebo poskytnutého osobě jednající jménem této jiné osoby, pokud jsou splněny tyto podmínky: 1. před poskytnutím investiční služby nebo vedlejší služby musí být Klient jednoznačně, vyčerpávajícím, přesným a srozumitelným způsobem informován o existenci, povaze a výši poplatku, provize či nepeněžního plnění nebo v případech, kdy jejich výši nelze zjistit, o metodě jejího výpočtu, 2. uhrazení poplatku, provize či poskytnutí nepeněžního plnění musí zvýšit kvalitu příslušné služby Klienta a nesmí bránit plnění povinnosti Obchodníka jednat v zájmu klienta Obchodník poskytuje odměny (provize) třetím osobám (finančním zprostředkovatelům) za zprostředkování obchodů s finančními nástroji realizujících prostřednictvím Obchodník a. Odměna pro finanční zprostředkovatele je stanovena přílohou ke smlouvě o spolupráci s finančními zprostředkovateli a její výše závisí na druhu finančního nástroje a objem u zprostředkovaných finančních nástrojů Obchodník přijímá odměny (provize) od třetích osob v souvislosti s prováděním investiční služby umísťování finančních nástrojů bez pevného závazku. Odměnu Obchodníkovi hradí emitent a její výše závisí na druhu finančního nástroje a objemu umístěných finančních nástrojů. 18. Pravidla a postupy členění Klientů do jednotlivých kategorií Klientů Klientem Obchodníka se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž Obchodník poskytuje investiční službu nebo doplňkovou službu. ZCP rozlišuje základní třídy Klientů - neprofesionálního, profesionálního Klienta a způsobilou protistranu. Každé z této kategorií 10/18

11 Klientů je v ZCP vymezena různá míra ochrany - neprofesionálnímu Klientovi vymezuje nejvyšší úroveň ochrany Obchodník zavedl kategorizaci Klientů na základě požadavků ZCP. Na základě zařazení Klienta do příslušné kategorie vznikají Obchodníkovi povinnosti při poskytování informací Klientem Profesionální Klient Profesionálním Klientem se rozumí Klient, který má odborné znalosti, zkušenosti a poznatky na uskutečňování vlastních rozhodnutí o investicích a na řádném posuzování rizik, která jsou s tím spojena. Profesionálním Klientem je: 1. obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, finanční instituce, obchodník s komoditami a komoditními deriváty, společnosti, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnost spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozice na derivátových trzích nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů či pro ně ceny, a které jsou garantovány, kde odpovědnost za plnění smluv uzavřených těmito obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů a osoby, které k provádění své činnosti na finančním trhu mají povolení příslušného orgánu nebo jejich činnost je upravena obecně závaznými předpisy, 2. velká obchodní společnost, pričemž za velkou obchodní společnost se považuje obchodní společnost splňující alespoň dvě z těchto podmínek na individuální bázi: celková částka jejího majetku je nejméně EUR, čistý roční obrat je nejméně EUR, její vlastní zdroje jsou nejméně EUR. 3. státní orgán, obec, vyšší územní celek, státní orgán nebo územní celek jiného státu, Agentura pro řízení dluhu a likvidity, orgán jiného státu pověřený nebo podílející se na správě státního dluhu, Národní banka Slovenska, centrální banka jiného státu, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a jiné podobné mezinárodní organizace, 4. právnická osoba neuvedena v bodech 1. až 3., jejímž hlavním předmětem činnosti je investování do Finančních nástrojů, včetně právnické osoby, která vykonává transformaci úvěrů a půjček na cenné papíry nebo jiné obchody pro účely financování, 5. osoba, se kterou může Obchodník na základě její žádosti zacházet jako s profesionálním Klientem, pokud tato osoba splňuje alespoň dvě z podmínek: a) Obchodník posoudí odborné znalosti, zkušenosti a poznatky Klienta a vydá písemné vyjádření, že ty poskytují přiměřenou záruku, že vzhledem k povaze plánovaných obchodů nebo poskytování investičních služeb nebo doplňkových služeb je Klient schopen činit vlastní rozhodnutí o investicích a rozumí příslušným rizikům s tím spojeným, b) tato osoba písemně prohlásila Obchodníkovi, že žádá, aby se s ní zacházelo jako s profesionálním klientem, a to ve vztahu k jedné nebo více investičním službám nebo vedlejším službám anebo obchodům anebo k jednomu nebo více druhům finančních nástrojů nebo obchodů, c) Obchodník s cennými papíry poskytl této osobě jednoznačné písemné upozornění o možnosti ztráty práv na ochranu a práv na náhradu, d) tato osoba písemně uvedla v dokumentu odděleném od smlouvy, že si je vědoma následků ztráty práv podle písmene c) Pro účely posuzování možnosti zařazení osoby podle bodu 5. do kategorie profesionální klient postupem podle tohoto bodu musí být splněny alespoň dvě z těchto podmínek : a) tato osoba za předchozí čtyři čtvrtletí provedla na příslušném trhu s finančními nástroji průměrně deset významných obchodů s finančními nástroji za čtvrtletí; přičemž významným obchodem s finančními nástroji se rozumí obchod s finančními 11/18

12 nástroji, jehož objem je vyšší než eur, a příslušným trhem se rozumí regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo neorganizovaný trh, na který js ou přijaty k obchodování finanční nástroje, ve vztahu ke kterým jsou poskytovány nebo mají poskytovat investiční služby pro tuto osobu, b) velikost jejího portfolia zahrnujícího finanční nástroje a peněžní vklady převyšuje eur, c) tato osoba nejméně jeden rok vykonává nebo vykonávala v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu na pozici, která vyžaduje znalost obchodů nebo investičních služeb poskytovaných nebo které mají být poskytovány pro tuto osobu Poučení profesionálního Klienta: V případě, že je profesionálním Klientem klient podle bodů 1. až 4., Obchodník musí profesionálního Klienta informovat před poskytnutím jakékoli služby o tom, že na základě informací dostupných Obchodníkovi bude ho Obchodník považovat za profesionálního Klienta a bude s ním takto zacházet, pokud se nedohodnou jinak. Současně bude Obchodník informovat tohoto profesionálního Klienta i o tom, že při uzavírání jakýchkoliv smluv může požadovat, aby se s ním zacházelo jako s neprofesionálním Klientem. Profesionální Klient je povinen informovat Obchodníka o každé změně, která by mohla ovlivnit jeho současné zařazení do kategorie profesionální Klient. Pokud Obchodník získá informaci, že Klient již nesplňuje počáteční podmínky, které ho opravňovaly k zařazení do kategorie profesionální Klient, je povinen přijmout nezbytná opatření k přeřazení takového Klienta do jiné kategorie Oprávněná protistrana Obchodník při poskytování investičních služeb a provádění investičních činností podle ustanovení 6 odst. 1 písm. a) nebo b) ZCP, může uzavírat obchody se způsobilými protistranami, přičemž pravidla při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům podle ustanovení 73b až 73m a 73o až 73t ZCP ve vztahu k těmto obchodům nebo ve vztahu k vedlejší službě přímo spojené s těmito obchody se nepoužijí. Oprávněnou protistranou je: obchodník s cennými papíry anebo zahraniční obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce anebo zahraniční úvěrová instituce, pojišťovna, zahraniční pojišťovna anebo pojišťovna z jiného členského státu, správcovská společnost, zahraniční správcovská společnost, podílový fond, evropský fond, zahraniční investiční společnost anebo zahraniční podílový fond, důchodová správcovská společnost, doplňková důchodová společnost, penzijní fond, doplňkový penzijní fond, obdobné zahraniční společnosti a fondy, jiná finanční instituce povolená nebo regulovaná podle práva Evropské unie nebo členského státu, osoba podle 54 ods. 3 písm. i) a j) ZCP (osoba, jejíž hlavní předmět činnosti spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty nebo obchodní společnost, která poskytuje investiční služby nebo provádí investičn í činnosti spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí apod. nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů či pro ně cení a které jsou garantovány, kde odpovědnost za plnění smluv převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů), orgán veřejné moci České republiky nebo jiného státu, včetně Agentury pro řízení dluhu a likvidity pověřené prováděním některých činností souvisejících se správou státního dluhu a řízení likvidity podle zvláštního předpisu (zákon č. 386/2002 Z.z. o státním dluhu a státních zárukách) a veřejný orgán jiného státu pověřený nebo podílející se na správě veřejného dluhu, 12/18

13 NBS, anebo centrální banka jiného státu, Evropská centrální, mezinárodní organizace, profesionální Klient podle bodů 1. až 3. z definice profesionálního Klienta, profesionální Klient podle bodu 5. z definice profesionálního Klienta, na jeho žádost a jen ve vztahu k investičním službám anebo vedlejším službám anebo obchodům, při kterých jej lze považovat za profesionálního Klienta Poučení oprávněné protistrany: Při uzavírání obchodů se způsobilou protistranou ve vztahu k těmto obchodům nebo ve vztahu k vedlejší službě přímo spojené s těmito obchody se nepoužijí ustanovení 73b až 73m a 73o až 73t ZCP. Obchodník je před uzavřením obchodu s oprávněnou protistranou, která má charakter profesionálního Klienta, povinen získat potvrzení od této budoucí protistrany, že souhlasí, aby se s ní zacházelo jako s oprávněnou protistranou. Potvrzení může být vydáno na všechny obchody nebo jen na jednotlivé obchody. Oprávněná protistrana (kromě profesionálního Klienta) má právo požadovat obecně nebo při jednotlivých obchodech, aby se s ní zacházelo jako s Klientem, jehož obchody s Obchodníkem podléhají ustanovením 73b až 73m a 73o až 73t ZCP. Takový souhlas může být udělen Obchodníkovi ve formě obecného souhlasu na všechny obchody nebo jen na jednotlivé obchody. Pokud v takové žádosti způsobilá protistrana výslovně nepožádá, aby se s ní zacházelo jako s neprofesionálním Klientem, Obchodník zachází s touto způsobilou protistranou jako s profesionálním Klientem. Pokud však tato způsobilá protistrana výslovně požádá, aby se s ní zacházelo jako s neprofesionálním Klientem, použijí se ustanovení ZCP týkající se žádosti o zacházení j ako s neprofesionálním Klientem Neprofesionální Klient Neprofesionální Klienti jsou všichni Klienti a potenciální Klienti, kteří nespadají do zařazení profesionální Klient a způsobilá protistrana. Neprofesionální Klient většinou nemá dostatečné odborné znalosti, zkušenosti a poznatky na uskutečňování rozhodnutí a pro posouzení rizik souvisejících s rozhodnutími o investicích v rámci ZCP Podmínky na změnu zařazení Klientů Obchodníka: Klient Obchodníka má právo písemně požádat o změnu zařazení Klienta. Se změnou zařazení Klienta souvisí i vyšší nebo nižší stupeň ochrany při uplatňování pravidel při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům Podmínky změny zařazení Klienta z profesionálního Klienta na neprofesionálního Klienta: Klient zařazen jako profesionální Klient má právo požádat Obchodníka, aby se s ním zacházelo jako s neprofesionálním Klientem pokud: tento Klient usoudí, že není schopen řádně vyhodnotit nebo řídit rizika spojená s příslušnou investiční službou či doplňkovou službou, tento Klient oznámí, že se změnily jeho podmínky, na základě kterých byl zařazen Obchodníkem jako profesionální Klient. Změnu zařazení Obchodník poskytne na základě písemné smlouvy mezi Klientem a Obchodníkem, v níž se uvede, že s tímto Klientem nebude nakládáno jako s profesionálním Klientem při uplatňování pravidel při výkonu činnosti ve vztahu ke Klientům. Současně se v této smlouvě uvede, zda se vztahuje na jednu nebo na několik investiční ch služeb nebo vedlejší služby nebo obchody nebo na jeden nebo více druhů Finančních nástrojů nebo obchodů. 19. Informace o Klientovi podle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochraně před legalizací příjmů z trestní činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně a 13/18

14 doplnění některých zákonů Pro účely zákona 297/2008 Z. z. se rozumí: Politicky exponovanou osobou fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci a nemá po dobu jejího výkonu a po dobu jednoho roku od skončení výkonu významné veřejné funkce trvalý pobyt na území Slovenské republiky Významnou veřejnou funkcí je: a) hlava státu, předseda vlády, místopředseda vlády, ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy, státní tajemník anebo obdobný zástupce ministra, b) poslanec zákonodarného sboru, c) soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiných soudních orgánů vyššího stupně, proti jejichž rozhodnutí se s výjimkou zvláštních případů již nelze odvolat, d) člen dvora auditorů anebo rady centrální banky, e) velvyslanec, chargé d affaires, f) vysoce postavený příslušník ozbrojených sil, g) člen řídicího orgánu, dozorčího nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo obchodní společnosti patřící do vlastnictví státu, nebo h) osoba v jiné obdobné funkci, kterou vykonává v orgánech Evropské unie nebo v mezinárodních organizacích Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, kterou je a) manžel, manželka nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel nebo manželka osoby uvedené v bodě 19.1., b) dítě, zeť, nevěsta osoby uvedené v bodu nebo osoba, která má podobné postavení jako zeť nebo snacha osoby uvedené v bodě 19.1., nebo c) rodič osoby uvedené v bodu Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, o které je známo, že je konečným uživatelem výhod a) stejného klienta anebo jinak ovládá stejného klienta jako osoba uvedena v bodu nebo podniká spolu s osobou uvedenou v bodu 19.1., alebo b) klienta, který byl dosazen ve prospěch osoby uvedené v bodu Informace o osobách podle ZCP, které mají zvláštní vztah k Obchodníkovi Za osoby, které mají zvláštní vztah k Obchodníkovi sa považují: a) členové statutárního orgánu Obchodníka, vedoucí zaměstnanci Obchodníka, další zaměstnanci Obchodníka určeni stanovami Obchodníka a prokurista Obchodníka, b) členové dozorčí rady Obchodníka, c) právnické osoby anebo fyzické osoby mající kontrolu nad Obchodníkem, členové statutárních orgánů takových právnických osob a vedoucí zaměstnanci takových právnických osob, d) osoby blízké členem představenstva Obchodníka, dozorčí rady Obchodníka, vedoucím zaměstnancem Obchodníka anebo fyzickým osobám majícím kontrolu nad Obchodníkem, e) právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v písmenech a), b), c) nebo d) mají kvalifikované účasti, f) akcionáři s významným vlivem na Obchodníkovi a jakákoliv právnická osoba, která je pod jejich kontrolou nebo která má nad nimi kontrolu, g) právnické osoby ovládané Obchodníkem, h) auditor nebo fyzická osoba, která vykonává jménem auditorské společnosti auditorskou činnost, i) člen statutárního orgánu jiného obchodníka s cennými papíry a vedoucí pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, j) vedoucí pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry a jeho zástupce. 14/18

15 20.2. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 21. Strategie provádění a postupování pokynů Obchodník v souladu s ustanovením 73o až 73r ZCP zpracoval a zavedl postupy, kterých cílem je dosáhnutí nejlepšího možného výsledku při realizaci Pokynu Klienta (dále jen Strategie ). Principy Strategie Obchodník uplatňuje vůči všem svým Klientům (profesionálním i neprofesionálním) a ve vztahu ke všem Finančním nástrojům v rozsahu Zákona Časový rozvrh provozního dne Tenhle časový rozvrh určuje dobu příjmu a zpracování Pokynů k finančním nástrojům a peněžním prostředkům ve společnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.. Všechny Pokyny k Finančním nástrojům jsou zpracovávány v souladu se Strategií. PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. nezodpovídá za případné zpoždění ve zpracování Pokynu způsobené technickými problémy, technickými problémy osob, jimž je Pokyn případně předáván či technickými problémy Trhů. Pokyny jsou od Klienta přijímány v pracovních dnech pondělí až pátek v čase od 8:30 hod. do 22:00 hod Připisování peněžních prostředků na Majetkový / Portfoliový účet Klienta Peněžní prostředky zaslány / vložené Klientem na Sběrný účet Obchodníka jsou připisovány na Majetkový / Portfoliový účet Klienta v časech od do: 8:30-09:00 hod., 10:00 10:30 hod. a 14:00-14:30 hod Zásady Provádění Pokynů Cílem zásad Provádění Pokynu je získat nejlepší možný výsledek. Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku Obchodník posuzuje následující kritéria: cena Finančního nástroje náklady na realizaci Pokynu rychlost a pravděpodobnost provádění Pokynu vypořádání Pokynu objem, typ Pokynu případně jiná kritéria týkající se realizace Pokynu. Kromě těchto výše uvedených kritérií Obchodník přihlíží při Provádění Pokynu dále k následujícím skutečnostem: charakteristika Klienta s přihlédnutím ke kategorií Klienta, a rozlišením, zda jde o neprofesionálního nebe profesionálního Klienta, povaha Pokynu Klienta, charakteristika Finančních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu, charakteristika místa výkonu, kde může být Pokyn realizován Pokud vykonává Obchodník Pokyn na účet neprofesionálního Klienta, nejlepší možný výsledek určuje jako výslednou cenu, která zahrnuje cenu Finančního nástroje a náklady spojené s realizací Pokynu, které vznikly Klientovi a které jsou přímo spojené s realizací Pokynu, tj. poplatky Trhu, poplatky za zúčtování a vypořádání nebo jakýkoli poplatek hrazený třetím osobám zapojeným do vyrovnání Pokynu Pokud existuje více než jedno konkurenční místo realizace Pokynu pro daný Finanční nástroj, při posuzování nejlepšího možného výsledku pro Klienta se dále přihlíží na provize a náklady Obchodníka spojené s realizací Pokynu v každém místě výkonu Pokynu, které je dostupné na realizaci daného Pokynu Obchodník realizuje pokyny Klientů nasledujícím postupem: a) pokud je Obchodník členem příslušného regulovaného trhu nebo MTF, je pokyn Klienta realizován na tomto trhu, 15/18

16 b) pokud Obchodník není členem dotyčného regulovaného trhu nebo MTF postupuje Obchodník pokyn Klienta třetí osobě, s níž má pro tento účel uzavřenou dohodu a jejímž prostřednictvím vstupuje na tyto trhy, c) ve vztahu k finančním nástrojům obchodovaným na OTC trzích (mimo regulované trhy) realizuje Obchodník pokyn Klienta po zohlednění kritérií provedení pokynu a dalších skutečností ovlivňujících provedení pokynu pokyn na OTC trzích Při postoupení pokynu Klienta třetí straně se k provedení pokynu uplatní v plném rozsahu strategie provádění pokynů této třetí strany. V případě, že má Obchodník uzavřenou dohodu o zpracování pokynů Klienta pro vybrané místo výkonu jen s jednou třetí stranou předá pokyn Klienta pouze této třetí straně. Obchodník v rámci této Strategie nevyhledává nové třetí strany pro postoupení pokynů Klienty. V případě, že má Obchodník uzavřeny dohody o zpracování pokynů Klienta pro vybrané místo výkonu s několika třetími stranami zohledňuje při postupování pokynu Klienta získání nejlepšího možného výsledku pro Klienta s ohledem na náklady, které vzniknou Klientovi, rychlost provedení pokynu, pravděpodobnost provedení pokynu a pravděpodobnost vyrovnání obchodu, případně i s ohledem na jiné podstatné kritérium provedení pokynu Klienta Limitované pokyny Klienta, týkající se akcií přijatých k obchodování na regulovaných trzích, které postoupí Obchodník pro třetí stranu, mohou být podle vlastního rozhodnutí třetí strany ihned zveřejněny a Klient s takovým postupem souhlasí Místo výkonu Pokynu Obchodník může realizovat Pokyn Klienta jen na takovém místě, kde má možnost přímo nebo prostřednictvím třetí osoby Pokyn Klienta realizovat. Místem výkonu se rozumí regulovaný Trh, mnohostranný obchodní systém, systematický internalizátor, tvůrce Trhu, jiný poskytovatel likvidity nebo osoba vykonávající obdobné činnosti v nečlenském státě. V současné době může Obchodník realizovat Pokyny na následujících místech, na které Obchodník přistupuje prostřednictvím třetích stran: Finanční nástroj Místo Země Akcie American Stock Exchange USA Amsterdam Stock Exchange Nizozemsko Australian Stock Exchange Austrálie Brussels Stock Exchange Belgie Budapest Stock Exchange Maďarsko Bucharest Stock Exchange Rumunsko Copenhagen StockExchange Dánsko EUWAX Německo Frankfurt Stock Exchange Německo FT - SE International Velká Británie Geneva Stock Exchange Švýcarsko Helsinky Stock Exchange Finsko Hong Kong Stock Exchange Hongkong Lisbon Stock Exchange Portugalsko London Stock Exchange Velká Britanie Luxembourg Stock Exchange Lucembursko Madrid Stock Exchange Španělsko Moscow Exchange (MICEX) Rusko Munich Stock Exchange Německo 16/18

17 NASDAQ New York Stock Exchange Oslo Stock Exchange Paris Stock Exchange Patria Finance, a.s. Prague Stock Exchange Rome Stock Exchange RTS Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Stuttgart Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Toronto Stock Exchange Vienna Stock Exchange XETRA Warsaw Stock Exchange Zurich Stock Exchange USA USA Norsko Francie Česká republika Česká republika Itálie Rusko Švédsko Německo Japonsko Kanada Rakousko Německo Polsko Švýcarsko Dluhopisy Patria Finance, a.s. Česká republika Směnky OTC trhy OTC trhy Realizace Pokynu podle Klienta Pokud Klient zadá konkrétní instrukce týkající se Pokynu nebo jeho bližší specifickou charakteristiku, Obchodník je povinen realizovat Pokyn podle takové konkrétní instrukce. Realizace Pokynu podle instrukcí Klienta se v takovém případě považuje za splnění povinnosti získat nejlepší možný výsledek pro svého Klienta Realizace Pokynů na OTC Trzích Obchodník může realizovat Pokyny Klienta na OTC Trzích. K takovému kroku Obchodník přistoupí, pokud Finanční nástroj požadovaný Pokynem Klienta není dostupný na regulovaných Trzích nebo na základě vyhodnocení výhodnosti realizace Pokynu zjistil, že je možné Pokyn Klienta realizovat za výhodnějších podmínek, než jakých by dosáhl na regulovaných Trzích. V takovém případě při posuzování výhodnosti realizace Pokynu přihlíží Obchodník i k jiným kritériím, než které jsou uvedeny v článku 7.3. strategie Možnosti slučování Pokynů Obchodník je oprávněn slučovat Pokyny Klientů v případě, že zadané Pokyny mají stejné parametry. Při slučování Pokynů Klientů musí Obchodník dodržet následující zásady. realizace Pokynu Klienta formou jejich sloučení musí být pro Klienta s největší pravděpodobností stejně nákladná nebo méně nákladná, než by bylo při realizaci Pokynu samostatně, Klient je o možnosti slučování Pokynů informován a souhlasí s tím, že existuje možnost, že sloučením Pokynů může dojít ke vzniku stavu, kdy realizace sloučeného Pokynu bude méně výhodná než realizace samostatného Pokynu, Obchodník má nastavená pravidla, kterými se řídí při rozdělování nakoupených Finančních nástrojů v případě, že sloučené Pokyny nebyly uspokojeny v plné míře. Tato pravidla musí být nastavena tak, aby dělení nakoupených Finančních nástrojů mezi zúčastněné Klienty byly vůči všem zúčastněným Klientům spravedlivé. 17/18

18 22. Vyhodnocování a změna Strategie Obchodník vyhodnocuje Strategii průběžně, nejméně však jedenkrát ročně. V případě, že dojde k podstatné změně Strategie jako výsledek jejího vyhodnocování a změny situace na Trzích nebo v činnosti Obchodníka, informuje o změně Strategie Klienty prostřednictvím zveřejnění aktualizované verze tohoto dokumentu na svém webovém sídle Tento dokument nabývá účinnosti dne a nahrazuje v plném rozsahu předchozí znění ze dne /18

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Strana 2087 195 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE

ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE 1. Obecná ustanovení V souvislosti se zákonem o poskytování investičních služeb, provádění investičních úkonů na regulovaných trzích a dalších souvisejících předpisech z roku

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003,

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003, 312 10/sv. 3 32003O0012 31.10.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 283/81 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. října 2003, pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s.

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. Politika stř etů za jmů Účinnost ke dni: 25. července 2016 Stránka 1 z 10 1. Úvodní ustanovení I. Úvod A. Představenstvo INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 242 52 654 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Obecné pokyny Limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 22.7.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více