GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008

2 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další vzdělávání pedagogů 25 K A P I T O L A 2 Charakteristika školy 2 Školská rada při Gymnáziu Hodonín 4 Sdružení rodičů a přátel školy při GH 4 K A P I T O L A 9 Doplňující vzdělávací aktivity 27 Výchovné aktivity 29 Prezentace školy na veřejnosti 32 K A P I T O L A 3 Učební plán osmiletého studia 5 Učební plán čtyřletého studia 6 K A P I T O L A 1 0 Přijímací řízení 38 Vzdělávání žáků 39 Volitelné a nepovinné předměty 7 Učební plán oboru ekonomické lyceum 8 Učební plán oboru obchodní akademie 9 Jazyková škola 11 K A P I T O L A 1 1 Přehled prospěchu žáků 40 Výchovná opatření 49 Účast žáků na soutěžích 50 K A P I T O L A 4 MTZ činnosti školy 12 K A P I T O L A 1 2 Pěvecký sbor školy 54 K A P I T O L A 5 Studenti čtou a píší noviny 55 Vedení školy, PPK, třídní učitelé 13 Pedagogičtí pracovníci školy 15 Nepedagogičtí pracovníci školy 17 K A P I T O L A 1 3 Projekty 57 Celkový přehled pracovníků 17 K A P I T O L A 1 4 K A P I T O L A 6 Organizační zabezpečení školy 18 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 60 Organizace školního roku 19 Finanční zabezpečení školy 20 Stravování 20 K A P I T O L A 1 5 Závěr 65 K A P I T O L A 7 Maturitní zkoušky 21 P Ř Í L O H A Tabulky KÚ - OŠ JmK Brno Statistika uplatnění absolventů 23

3 Identifikační údaje školy Název školy Sídlo Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1 Legionářů 813/1, Hodonín IČ školy REDIZO IZO Forma hospodaření příspěvková organizace Zřizovatel Jihomoravský kraj se sídlem v Brně Adresa zřizovatele Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ zřizovatele telefon (gymnaziální obory na ulici Legionářů 1) telefon (ekonomické obory na ulici Velkomoravská 13) fax a záznamník telefon ředitelka telefon zástupce ředitelky URL webových stránek gymnaziálních oborů URL webových stránek ekonomických oborů 1

4 Kapitola Charakteristika školy Celková kapacita školy : Celková kapacita školní jídelny : 900 žáků 600 jídel KMENOVÉ OBORY DENNÍHO STUDIA : K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, kapacita 270 žáků K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, kapacita 250 žáků M/02 Ekonomické lyceum, délka studia 4 roky, kapacita 210 žáků M/02 Obchodní akademie, délka studia 4 roky, kapacita 190 žáků Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole celkem 23 tříd : 8 tříd osmiletého studia (prima A, sekunda A, tercie A, kvarta A, kvinta A, sexta A, septima A, oktáva A), 6 tříd čtyřletého studia (1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) 5 tříd oboru Ekonomické lyceum (1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 4.L) 4 třídy oboru Obchodní akademie (1.OA, 2.OA, 3. OA, 4.OA) Celkem k bylo ve škole 612 žáků, k žáků. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní vzdělávací strategií školy je poskytovat všeobecné vzdělání a systémem volitelných předmětů umožnit žákům v posledních dvou ročnících prohloubení vzdělání v odborných předmětech podle osobního zaměření. ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY : Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j / , ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , Školní vzdělávací program pro všeobecné čtyřleté gymnázium a všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. 2

5 Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Hodonín pro obor ekonomické lyceum, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/02 Ekonomické lyceum. Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín pro obor obchodní akademie, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie. Výuka je v zásadě organizována po třídách. V předmětech, kde to stanoví nebo umožňují závazné předpisy a pokyny, se s ohledem na rozpočet školy vytváří pro výuku menší skupiny. Jedná se o předměty : cizí jazyky, výtvarná a hudební výchova, tělesná výchova, informatika a výpočetní technika, cvičení z českého jazyka, biologie, chemie, účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace, matematika, fyzika a volitelné předměty. Obsah výuky je upřesněn v tematických plánech jednotlivých předmětů, které po projednání v předmětových komisích schvaluje ředitelka školy. Koordinaci a návaznost mezi skupinami příbuzných předmětů zajišťují předmětové komise. Předmětové komise projednávají a podávají návrhy na pořízení učebních pomůcek a učebnic. Na škole jsou zřízeny pro gymnaziální obory: předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizích jazyků předmětová komise společenskovědních předmětů předmětová komise matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, informatiky a výpočetní techniky předmětová komise biologie a chemie předmětová komise výchovných předmětů (hudební a výtvarná výchova, dramatická výchova, osobnostní praktikum) předmětová komise tělesné výchovy Na škole jsou zřízeny pro ekonomické obory: předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizích jazyků předmětová komise dějepisu, občanské nauky, základů společenských věd a psychologie předmětová komise matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu předmětová komise odborných ekonomických předmětů předmětová komise tělesné výchovy 3

6 Školská rada při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín Školská rada při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín byla zřízena v souladu s 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo tři zasedání Školské rady při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na školních internetových stránkách. SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY : Předsedkyně : Mgr. Marta Králová, za pedagogické pracovníky školy Členové školské rady : Ing. Renáta Kolibová, za zřizovatele Šárka Látalová, za zřizovatele Martin Pražák, za zřizovatele Mgr. Helga Malečková, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Tomáš Válka, za pedagogické pracovníky školy Ing. Ondřej Suchánek, za rodiče nezletilých žáků Vít Froněk, za zletilé žáky Mgr. Ladislav Ambrozek, za rodiče nezletilých žáků Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín Na škole aktivně působilo občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín. Cílem činnosti sdružení je spolupráce s vedením školy a pedagogy v zájmu dobrého chodu školy a zlepšování materiálních podmínek školy a studentů, zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a jiné zájmové činnosti. SLOŽENÍ VÝBORU SRPŠ : Předseda: Tomáš Čechovský, od Ing. Jaroslav Bešta Místopředseda: Ing. Jaroslav Bešta, od Mgr.Vladimíra Dobešová Pokladník: Jana Bílková 4

7 Učební plány Učební plán osmiletého studia týdenní hodinové dotace Učební plán pro 1-8. ročník je dán Školním vzdělávacím programem. Předmět Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a liter Cizí jazyk I Cizí jazyk II Občanská výchova Zákl.spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika , ,5 Chemie Přírodopis / Biologie , ,5 Geologie Inform. a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III Volitelný předmět IV Celkem LVK LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny 5

8 Učební plán čtyřletého studia týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro všeobecné čtyřleté gymnázium. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a liter Cizí jazyk I Cizí jazyk II Zákl.spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie Inform. a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III Volitelný předmět IV Celkem LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny VOLITELNÉ PŘEDMĚTY nižšího gymnázia : anglická konverzace, dramatická výchova, přírodovědné praktikum, sportovní hry, osobnostní praktikum, zeměpisné praktikum. 6

9 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY vyššího gymnázia : N A B Í D K A P R O V O L I T E L N É P Ř E D M Ě T Y I, I I, I I I, J E J I C H Z K R A T K Y Předmět Zkratky Předmět Zkratky Anglická konverzace AK Společenskovědní seminář II SVS II Francouzská konverzace FK Dějepisný seminář DS Německá konverzace NK Zeměpisný seminář ZS Ruská konverzace RK Cvičení a seminář z matematiky CSM Seminář z českého jazyka a literatury II ČJLS II Cvičení a seminář z fyziky CSF Seminář latinského jazyka SLJ Cvičení a seminář z chemie CSCh Seminář informatiky a výpočetní techniky II IVTS II Cvičení a seminář z biologie CSBi Seminář z deskriptivní geometrie DGS Ekologický seminář ES Výtvarný seminář VVS Seminář osobnostního rozvoje SOR N A B Í D K A P R O V O L I T E L N É P Ř E D M Ě T Y I V, J E J I C H Z K R A T K Y Předmět Zkratky Předmět Zkratky Seminář anglického jazyka AJS Společenskovědní seminář I SVS I Francouzská konverzace FK Seminář moderní dějiny SMD Německá konverzace NK Zeměpisný seminář ZS Ruská konverzace RK Matematický seminář MS Seminář z českého jazyka a literatury I ČJLS I Fyzikální seminář FS Seminář latinského jazyka SLJ Chemický seminář ChS Seminář informatiky a výpočetní techniky I IVTS I Biologický seminář BS Seminář z deskriptivní geometrie DGS Ekologický seminář ES Výtvarný seminář VVS Seminář osobnostního rozvoje SOR Ve třetím ročníku čtyřletého studia a sedmém ročníku osmiletého studia si žáci volí tři předměty z nabídky volitelných předmětů. V těchto předmětech pokračují ve čtvrtém, respektive osmém ročníku. Ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia a osmém ročníku osmiletého studia si z nabídky volí čtvrtý volitelný předmět. Výuka probíhá ve skupinách. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY pro zájemce ze všech studijních oborů a ročníků: sborový zpěv ZÁJMOVÉ ÚTVARY KROUŽKY: zdravotnický kroužek 7

10 Učební plán oboru Ekonomické lyceum týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro obor Ekonomické lyceum. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Biologie Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Ekonomie Právo Zeměpis Psychologie Volitelné předměty CELKEM LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny Ve třetím ročníku studenti absolvují odbornou praxi v délce 2 týdnů. 8

11 Učební plán oboru Obchodní akademie týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro obor Obchodní akademie. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Biologie Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Ekonomie Právo Hospodářský zeměpis Statistika Volitelné předměty CELKEM LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny Ve druhém ročníku studenti absolvují odbornou praxi v délce 1 týdne a ve třetím ročníku v délce 2 týdnů. 9

12 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro obor Ekonomické lyceum: Předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z účetnictví Matematický seminář Základy společenských věd Zkratky SAJ SUC MTS ZSV VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro obor Obchodní akademie: 3. ročník Předmět Aplikovaná ekonomie Fiktivní firma Zkratky APE FIF 4. ročník Předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z účetnictví Matematický seminář Zkratky SAJ SUC MTS 10

13 J A Z Y K O V Á Š K O L A Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen jeden dvouhodinový kurz výuky anglického jazyka. Kurz probíhal každý čtvrtek od 15:30 hod. Lektorkou byla Mgr. Iva Hřebačková Státní zkoušky se konaly v jarním termínu, a to pouze z jazyka anglického. Písemná část státní jazykové zkoušky základní z anglického jazyka se konala 16. května Ústní část státní jazykové zkoušky se uskutečnila 30. května Písemnou část zkoušky konali 3 kandidáti a úspěšně ji vykonala 1 kandidátka. K ústní zkoušce šla pouze tato jedna kandidátka. Ústní zkoušku složila úspěšně. Mezinárodně uznávané zkoušky Zertifikat Deutsch se ve školním roce 2013/2014 na naší škole nekonaly. 11

14 MTZ činnosti školy Nejvýznamnější prvky materiálně-technického zabezpečení činnosti : školní budova, dvůr školní tělocvična a posilovna školní počítačová síť s přístupem na internet odborná učebna fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy a výtvarné výchovy aula a knihovna laboratoř biologie, chemie a fyziky jazyková učebna šatny vybavené skříňkami pro dvojice žáků školní jídelna, školní bufet, automat na teplé nápoje domov mládeže Obnova a doplnění vybavení školy V průběhu školního roku 2013/2014 se kromě běžných provozních akcí uskutečnily následující nákupy, úpravy a opravy : 1. Budova Gymnázia, Legionářů 1 výměna oken a zateplení budovy v rámci projektu Energeticky vědomá modernizace hlavní budovy školního zařízení, z dotací OP ŽP, Fondu životního prostředí a zřizovatele všechny místnosti včetně auly v budově byly vymalovány v rámci projektu OPVK I cesta je cíl byla zakoupena multimediální technika. (notebooky, dataprojektory výměna dívčích toalet v 1. a 2. poschodí přidán kotel na vytápění nezateplené části budovy (výdejna stravy, jídelna, tělocvična) nákup nového serveru oprava vstupního systému 2. Budova OA a JŠ, Velkomoravská 13 V budově OA nebyly uskutečněny větší investiční akce, byla udržována v provozuschopném stavu, odpovídajícím platným předpisům BOZP, PO, hygieny apod. 12

15 Vedení školy, předsedové předmětových komisí, třídní učitelé Vedení školy : Ředitel školy : RNDr. Marie Zálešáková, do od Mgr. Jan Marenčík Zástupce ředitelky : Mgr. Jan Marenčík, do od 1. 8, Mgr. Marta Králová Zástupce ředitelky : Ing. Jiří Žídek Předsedové předmětových komisí : PK českého jazyka PK cizích jazyků PK M, F, IVT a DG PK D, Z, ZSV a OV PK chemie a biologie PK TV PK HV, VV, DV, OSV Mgr.Andrea Baumannová Mgr.Marta Králová RNDr.Drahomíra Bašátková RNDr. Marie Miklánková Mgr.Marie Mlejnková Mgr.Věra Mořická Mgr. Daniela Satkeová Předsedové předmětových komisí na OA: PK českého jazyka PhDr. Marie Repíková PK cizích jazyků Mgr. Ingrid Moczerniuková D, OBN, ZSV, PSY Mgr. Kateřina Kouřilová M, F, Bi, CH, Z, HOZ PaedDr. Pavel Geher PK odborných ekonomických předmětů Ing. Věra Grombiříková PK TV Mgr. Stanislav Češka 13

16 Třídní učitelé osmileté studium : Prima A Sekunda A Tercie A Kvarta A Kvinta A Sexta A Septima A Oktáva A Mgr. Klára Bergová Mgr. Andrea Baumannová Mgr. Daniela Satkeová Mgr. Hana Pavliňáková Mgr. Hana Ondrouchová RNDr. Marie Miklánková Mgr. Tomáš Válka RNDr. Drahomíra Bašátková Třídní učitelé čtyřleté studium : 1.A Mgr. Marie Mlejnková 2.A PhDr. Veronika Benešová 3.A Mgr. Marta Králová 3.B Mgr. Helga Malečková 4.A Mgr. Věra Mořická 4.B Mgr. Monika Mikulincová Třídní učitelé OA: 1.OA Mgr. Petr Fialík 1.E Mgr. Kateřina Kouřilová 2.OA Mgr. Kateřina Kočvarová 2.E PhDr. Marie Repíková 3.OA Ing. Hana Rybnikářová 3.E Mgr. Simona Nováková 4.OA Ing. Petr Polách 4.E Mgr. Eva Zemanová 4.L Mgr. Ingrid Moczerniuková 14

17 Pedagogičtí pracovníci školy : Příjmení a jméno Zkratka Praxe Aprobace Poznámka Mgr. Balážová Kateřina BaK 12 DG M RNDr. Bašátková Drahomíra BaD 32 M F předsedkyně předmětové komise Mgr. Baumannová Andrea BaA 30 ČJ D předsedkyně předmětové komise PhDr. Benešová Veronika BeV 15 NJ AJ Mgr. Bergová Klára BeK 2 BI Z Mgr. Burešová Romana BuR 25 ČJ ZSV Mgr. Gabrielová Viera GaV nad 32 NJ RJ Mgr. Garajová Lenka GaL nad 32 M F Mgr. Hallová Lenka HaL nad 32 NJ ČJ Mgr. Chovanec Zdeněk ChZ 25 NJ AJ Mgr. Chuchro Stanislav ChS nad 32 M F technik PO Mgr. Ilčík Josef IlJ 16 HV SBZ Mgr. Klíglová Olga KlO 13 M IVT DG RNDr. Kotásková Elen KoE nad 32 M CH Mgr. Králová Marta KrM nad 32 AJ RJ předsedkyně před. k., KOO ŠVP Mgr. Kuchyňková Iva KuI 32 FJ ČJ Mgr. Malečková Helga MaH 17 BI CH Mgr. Marenčík Jan MaJ nad 32 TV BV zástupce ředitele RNDr. Miklánková Marie MiM nad 32 M. Z předsedkyně předmětové komise Mgr. Mikulincová Monika MiM 09 FJ D Mgr. Mlejnková Marie MlM nad.32 BI CH předsedkyně předmětové komise Mgr. Mořická Věra MoV 12 TV BI předsedkyně předmětové komise Mgr. Myslíková Jarmila MyJ 8 TV Mgr. Nešpor Zdeněk NeZ nad 32 TV Z Mgr. Ondrouchová Hana OnH 29 M IVT Mgr. Pavliňáková Hana PaH 30 ČJ ZSV vých.poradkyně, metodik prevence PhDr. Ryčlová Jolana RyJ 29 AJ NJ Mgr. Satkeová Daniela SaD nad 32 ČJ VV předsedkyně předmětové komise Mgr. Ščerbíková Monika ŠčM 18 TV AJ Mgr. Škrobáková Ivana ŠkI nad 32 ČJ LJ Mgr. Šupová Jaroslava ŠuJ nad 32 ČJ AJ Mgr. Válka Tomáš VáT 10 VV ZSV RNDr. Zálešáková Marie ZáM nad 32 BI CH ředitelka školy 15

18 Příjmení a jméno Zkratka Praxe Aprobace Poznámka Mgr. Blahová Anna BlA 26 TV PEK Ing. Bulová Ludmila BuL 32 PEK EKO PRA Mgr. Češka Stanislav ČeS 32 TV Bi předseda předmětové komise Mgr. Fialík Petr FiP 30 TV OBN PRA vých.poradce, technik PO Mgr. Finková Renata FiR 16 NJ SJ PaedDr. Geher Pavel GeP 29 F IKT technik BOZ, předs. před. kom. Ing. Grombiříková Věra GrV 29 UCE PEK předsedkyně předmětové komise Mgr. Hřebačková Iva HřI 12 AJ NJ Ing. Jurásková Anděla JuA 31 UCE EKO Mgr. Kočvarová Kateřina KvK 9 M Z Mgr. Kouřilová Kateřina KoK 14 D NJ předsedkyně předmětové komise Mgr. Moczerniuková Ingrid MoI 25 AJ předsedkyně předmětové komise Mgr. Nováková Simona NoS 25 AJ RJ Ing. Ottová Božena OtB 25 EKO PEK PRA Ing. Polách Petr PoP 29 IKT PhDr. Repíková Marie ReM 27 ČJ D předsedkyně předmětové komise Mgr. Rosmanová Ivana RoI 17 AJ Ing. Rybnikářová Hana RyH 13 EKO EKN PEK Ryčl František RyF 27 ČJ D Mgr. Vališová Petra VaP 10 ČJ NJ Mgr. Zemanová Eva ZeE 32 AJ Ing. Žídek Jiří ŽíJ 29 IKT UCE zástupce ředitele Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklad vzdělání. Účastnili se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je organizováno formou školení, odborných seminářů a studia. V souladu se Školským zákonem bylo učitelům poskytováno volno k samostudiu. 16

19 Nepedagogičtí pracovníci školy : Jiří Kubík správce počítačové sítě Bronislava Tomanová ekonomka Jitka Opluštilová hospodářka Jana Bílková knihovnice Lubomír Trubiroha školník Kateřina Klečková pracovnice výdeje stravy Anna Ptáčková uklízečka Dagmar Enkršpergová uklízečka Tatiana Kmeťová uklízečka Ivana Zálešáková pracovnice výdeje stravy Věra Váňová hospodářka, do Blanka Křečková admin. pracovnice, od hospodářka Petr Zubek školník Jana Grünwaldová pracovnice výdeje stravy Karla Varmužová uklízečka Drahomíra Macháčková uklízečka Drahomíra Blanářová uklízečka Jana Horáková zastupující uklízečka za dlouhodobou nemoc od 2.4. do Dagmar Tylová zastupující uklízečka za dlouhodobou nemoc od do Celkový přehled pracovníků : PRACOVNÍKŮ CELKEM : 73 - z toho žen : 58 - z toho na MD a RD : 2 Pedagogičtí pracovníci : 55 - z toho žen : 43 - z toho na MD a RD : 3 Nepedagogičtí pracovníci : 18 - z toho žen : 15 - z toho na MD a RD : 0 17

20 Organizační zabezpečení školy Při své činnosti se škola kromě obecně závazných právních předpisů řídí vnitřními předpisy. Systém vnitřních předpisů obsahuje řády, směrnice, příkazy a pokyny ředitele. Řády : Organizační řád Pracovní řád Provozní řád Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kontrolní řád Skartační a spisový řád Podpisový řád Směrnice : 1. Účetnictví - systém zpracování 2. Evidence majetku, odpisy, oceňování, vyřazování, odpisový plán 3. Zásoby - evidence, oceňování 4. Náklady a výnosy - zásady pro účtování a pro jejich časové rozlišování, dohadné položky 5. Inventarizace majetku a závazků 6. FKSP - hospodaření s prostředky 7. Vnitřní mzdový předpis 8. Cestovní náhrady 9. Ochranné pracovní prostředky 10. Traumatologický plán 11. Systém kritických bodů pro školní jídelnu 12. Evidence úrazů dětí, žáků a studentů 13. Vedlejší činnost školy 14. Opisy a stejnopisy vysvědčení K provedení nebo úpravě konkrétních činností jsou vydávány příkazy, pokyny a rozhodnutí ředitelky školy. 18

21 Organizace školního roku 2013 / 2014 Zahajovací porada OA, G Opravné, rozdílové a dodatečné zkoušky Porada k zahájení školního roku OA, G Zahájení školního roku Podzimní maturitní zkoušky DT, PP Podzimní maturitní zkoušky ústní G, OA Imatrikulace 1. ročníků Veletrh vzdělávání 2. a Podzimní prázdniny Třídní schůzky, klasifikační porada G, OA Den otevřených dveří - G Den otevřených dveří - OA Akademie školy Vánoční prázdniny Den otevřených dveří - OA LVK s2a LVK OA Uzavření klasifikace za 1. pololetí Ples Školy G Klasifikační porada OA, G Vydání vysvědčení Pololetní prázdniny Den otevřených dveří - G G Jarní prázdniny Ples Školy OA Třídní schůzky, klasifikační porada G, OA Uzavření klasifikace v maturitním ročníku Velikonoční prázdniny Přijímací zkoušky 1. kolo Klasifikační porada v maturitním ročníku Vydání vysvědčení v maturitním ročníku Přípravný maturitní týden , Maturity praktická zkouška z odborných předmětů Maturity testy a písemné práce, společná část Maturity ústní zkoušky G, OA Odborné praxe OA Sportovně turistický kurz 2. A, s6a Obhajoba absolventských prací k4a Uzavření klasifikace za 2.pololetí Klasifikační porada Sportovní den PROJEKTOVÝ DEN HUDEBNÍ DEN G, EXKURZE OA Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny

22 K zabezpečení rekonstrukce budovy a maturitních zkoušek využila ředitelka školy své pravomoci a vyhlásila se souhlasem nadřízeného orgánu studijní volno v celkovém rozsahu 5 dnů. Finanční zabezpečení školy Finančně je škola zabezpečena : dotacemi z MŠMT, které prostřednictvím krajů zabezpečuje přímé náklady na vzdělávání, což zahrnuje mzdové náklady a náklady na učebnice a pomůcky, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz školy, sponzorskými dary získanými na základě vypracovaných projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže, příjmy z pronájmu nebytových prostor pro školní bufet a nápojový automat příjmy a pronájmy učeben příjmy z pronájmu ubytovny pro veřejnost příjmy z Jazykové školy Stravování Kapacita školní jídelny v ulici Legionářů 1 je 500 strávníků, na ulici Velkomoravská 13 je kapacita 400 strávníků. Pro žáky vyššího gymnázia byla stanovena přestávka na oběd v době 12,30 13,00 hodin. Pro žáky nižšího gymnázia byla stanovena přestávka na oběd v době 13,25 13,55 hodin. Pro žáky ekonomických oborů na ulici Velkomoravská 13 jsou stanoveny obědové přestávky v době od do 12.00, od do a od do hodin. Obědy jsou dodávány z kuchyně Integrované střední školy v Hodoníně. Žáci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel. Cena jednoho oběda byla stanovena pro žáky nižšího gymnázia na 24 Kč a pro ostatní žáky na 29 Kč. 20

23 Maturitní zkoušky K maturitní zkoušce se přihlásilo celkem 141 žáků, z toho 66 žáků gymnázia a 75 žáků ekonomických oborů. Praktické maturitní zkoušky konali žáci ekonomických oborů ve dnech 28. a 29 dubna Praktické zkoušky konalo 71 studentů. Čtyři studenti neukončili ročník a praktickou zkoušku nekonali, z nich dva studenti konali praktickou zkoušku v podzimním termínu. Písemné maturitní zkoušky (společná část) se uskutečnily podle Jednotného zkušebního schématu ve dnech Písemné zkoušky v tomto termínu konalo 141 žáků, z toho dvě žákyně ekonomických oborů opakovaly didaktický test z matematiky ze školního roku 2012/2013. Ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část) se uskutečnily ve dnech Ústní zkoušky v tomto termínu konalo 139 žáků. Výsledky maturitní zkoušky: Gymnázium: 1 žák vykonal maturitní zkoušku v podzimním maturitním termínu Tím ukončilo studium maturitní zkouškou všech 73 žáků. Ekonomické obory: Neprospěli 4 žákyně oboru ekonomické lyceum, 3 žákyně oboru obchodní. Tyto žákyně opakovaly maturitní zkoušku v podzimním termínu. Z opakujících neprospěla v podzimním termínu z didaktického testu z matematiky jedna žákyně. Pro dva žáky byl podzimní termín termínem řádným, oba tito žáci v podzimním termínu neprospěli. Z žáků 4. ročníků ekonomických oborů tak neuspěli u maturitní zkoušky 3 žáci. Třída : 4. A Předseda mat. komise: Mgr. Marie Stuchlíková (Gymnázium Kyjov) Celkem studentů: 24 Počet studentů konajících zkoušku: 23 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 22, po opravných zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 13 Prospěli: 9, po opravných zkouškách 10 Neprospěli: 1, po opravných zkouškách 0 21

24 Třída : 4. B Předseda mat. komise: Mgr. Vlastimil Staněk (Gymnázium Břeclav) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 25 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 23, po opravných zkouškách 25 Prospěli s vyznamenáním: 6 Prospěli: 17, po opravných zkouškách 19 Neprospěli: 2, po opravných zkouškách 0 Třída : oktáva A Předseda mat. komise: Mgr. Dušan Jagoš (Gymnázium Strážnice) Celkem studentů: 18 Počet studentů konajících zkoušku: 18 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 16, po opravných zkouškách 18 Prospěli s vyznamenáním: 9 Prospěli: 7, po opravných zkouškách 9 Neprospěli: 2, po opravných zkouškách 0 Třída : 4. OA Předseda mat. komise: RNDr. Libor Nejezchleba (OA Břeclav) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 25 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 1 Prospěli: 20, po podzimních zkouškách 22 Neprospěli: 2 Třída : 4. E Předseda mat. komise: Ing. Jaroslav Krupica (OA Veselí) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 24 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 0 Prospěli: 21, po podzimních zkouškách 23 Neprospěli: 1 Třída : 4. L Předseda mat. komise: Mgr. Helena Vaňková (OA Kotlářská Brno) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 24 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 24 Prospěli s vyznamenáním: 6 Prospěli: 15, po podzimních zkouškách 18 Neprospěli: 0 22

25 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Uplatnění absolventů gymnaziálních oborů VOŠ a jazykové Počet Třída Vysoké školy kursy Zaměstnáni Nezařazeni studentů absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % 4.A ,65% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 4.B ,00% 3 12,00% 1 4,00% 0 0,00% oktáva A ,89% 1 5,56% 1 5,56% 0 0,00% Celkem ,39% 5 7,58% 2 3,03% 0 0,00% Stav k Vypracovala: Mgr. Hana Pavliňáková 23

26 Uplatnění absolventů ekonomických oborů Počet Vysoké školy VOŠ a jazykové kursy Zaměstnáni Nezařazeni Třída studentů absolutně % Absolutně % absolutně % absolutně % 4.OA ,00% 5 20,00% 4 16,00% 2 8,00% 4.E ,50% 5 20,83% 2 8,33% 2 8,33% 4.L ,67% 5 20,83% 2 8,33% 1 4,17% Celkem ,64% 15 20,55% 8 10,96% 5 6,85% Uplatnění absolventů Vysoké školy VOŠ a jazykové kurzy Zaměstnání Nezařazeni Porovnání jednotlivých tříd Nezařazeni Zaměstnání VOŠ a jazykové kurzy VŠ 0 4.OA 4.E 4.L Stav k

27 Další vzdělávání pedagogů Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy vychází jednak z předpisů vyžadujících doplňování jejich odborné způsobilosti, jednak ze snahy učitelů seznamovat se s novými metodickými a odbornými poznatky v jednotlivých předmětech. Počet účastníků je limitován finančními možnostmi školy a nutností zabezpečit kontinuitu výuky. Termín Název akce Organizátor Místo Jméno učitele 2013/14 Moderní trendy v dalším vzdělávání SSS Brno Brno BaA, OnH Holokaust ve vzdělávání KONEV konference o ekologické výchově Památník Terezín Státní muzeum Osvětim Lipka, Brno Brno MaH Využití médií ve výuce dějepisu ÚSTR: BaA Hodonín Závěrečná konference NAŠI NEBO CIZÍ 1. Krajské setkání metodiků Chemie kolem nás INSTITUT Terezínské iniciativy Praha, Akademie věd MkM, VáT, BaA BaA, MkM, VaT, MiM. KoK, ReP BaA JmBrno Brno MlM Školení pro PMZK Cermat Olomouc, NIDV BaA Ukončení studia ARTETERAPIE (2roky) Efektivní vytváření cizojazyčných lekcí, cvičení a testů Ped.fakulta MU Brno DVVP Hodonín Hodonín duben 2014 Doplňující školení PUP SMZ ČJ Cermat e-learning BaA Květen 2014 Víra a společnost ve 20.století Dotkni se 20.století Ukončení bakalářského studia Aplikovaná ekologie Národní Muezum, MŠMT Ostravská univerzita století očima Židů Centropa Dotkni se 20.století Letní geografická škola Národní muzeum, MŠMT MU Přírodovědecká fakulta Důl Vojtěch, Příbram Ostrava Praha, Židovské muzeum Památník na Vítkově Brno BaA BeV, ChZ, KrM, MkM, RyJ, ŠčM, ŠuJ MkM, BaA BeK BaA MkM MiM 25

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více