GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008

2 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další vzdělávání pedagogů 25 K A P I T O L A 2 Charakteristika školy 2 Školská rada při Gymnáziu Hodonín 4 Sdružení rodičů a přátel školy při GH 4 K A P I T O L A 9 Doplňující vzdělávací aktivity 27 Výchovné aktivity 29 Prezentace školy na veřejnosti 32 K A P I T O L A 3 Učební plán osmiletého studia 5 Učební plán čtyřletého studia 6 K A P I T O L A 1 0 Přijímací řízení 38 Vzdělávání žáků 39 Volitelné a nepovinné předměty 7 Učební plán oboru ekonomické lyceum 8 Učební plán oboru obchodní akademie 9 Jazyková škola 11 K A P I T O L A 1 1 Přehled prospěchu žáků 40 Výchovná opatření 49 Účast žáků na soutěžích 50 K A P I T O L A 4 MTZ činnosti školy 12 K A P I T O L A 1 2 Pěvecký sbor školy 54 K A P I T O L A 5 Studenti čtou a píší noviny 55 Vedení školy, PPK, třídní učitelé 13 Pedagogičtí pracovníci školy 15 Nepedagogičtí pracovníci školy 17 K A P I T O L A 1 3 Projekty 57 Celkový přehled pracovníků 17 K A P I T O L A 1 4 K A P I T O L A 6 Organizační zabezpečení školy 18 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 60 Organizace školního roku 19 Finanční zabezpečení školy 20 Stravování 20 K A P I T O L A 1 5 Závěr 65 K A P I T O L A 7 Maturitní zkoušky 21 P Ř Í L O H A Tabulky KÚ - OŠ JmK Brno Statistika uplatnění absolventů 23

3 Identifikační údaje školy Název školy Sídlo Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1 Legionářů 813/1, Hodonín IČ školy REDIZO IZO Forma hospodaření příspěvková organizace Zřizovatel Jihomoravský kraj se sídlem v Brně Adresa zřizovatele Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ zřizovatele telefon (gymnaziální obory na ulici Legionářů 1) telefon (ekonomické obory na ulici Velkomoravská 13) fax a záznamník telefon ředitelka telefon zástupce ředitelky URL webových stránek gymnaziálních oborů URL webových stránek ekonomických oborů 1

4 Kapitola Charakteristika školy Celková kapacita školy : Celková kapacita školní jídelny : 900 žáků 600 jídel KMENOVÉ OBORY DENNÍHO STUDIA : K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, kapacita 270 žáků K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, kapacita 250 žáků M/02 Ekonomické lyceum, délka studia 4 roky, kapacita 210 žáků M/02 Obchodní akademie, délka studia 4 roky, kapacita 190 žáků Ve školním roce 2013/2014 bylo na škole celkem 23 tříd : 8 tříd osmiletého studia (prima A, sekunda A, tercie A, kvarta A, kvinta A, sexta A, septima A, oktáva A), 6 tříd čtyřletého studia (1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) 5 tříd oboru Ekonomické lyceum (1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 4.L) 4 třídy oboru Obchodní akademie (1.OA, 2.OA, 3. OA, 4.OA) Celkem k bylo ve škole 612 žáků, k žáků. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní vzdělávací strategií školy je poskytovat všeobecné vzdělání a systémem volitelných předmětů umožnit žákům v posledních dvou ročnících prohloubení vzdělání v odborných předmětech podle osobního zaměření. ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY : Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j / , ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , Školní vzdělávací program pro všeobecné čtyřleté gymnázium a všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. 2

5 Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Hodonín pro obor ekonomické lyceum, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/02 Ekonomické lyceum. Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín pro obor obchodní akademie, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie. Výuka je v zásadě organizována po třídách. V předmětech, kde to stanoví nebo umožňují závazné předpisy a pokyny, se s ohledem na rozpočet školy vytváří pro výuku menší skupiny. Jedná se o předměty : cizí jazyky, výtvarná a hudební výchova, tělesná výchova, informatika a výpočetní technika, cvičení z českého jazyka, biologie, chemie, účetnictví, ekonomika, písemná a elektronická komunikace, matematika, fyzika a volitelné předměty. Obsah výuky je upřesněn v tematických plánech jednotlivých předmětů, které po projednání v předmětových komisích schvaluje ředitelka školy. Koordinaci a návaznost mezi skupinami příbuzných předmětů zajišťují předmětové komise. Předmětové komise projednávají a podávají návrhy na pořízení učebních pomůcek a učebnic. Na škole jsou zřízeny pro gymnaziální obory: předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizích jazyků předmětová komise společenskovědních předmětů předmětová komise matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, informatiky a výpočetní techniky předmětová komise biologie a chemie předmětová komise výchovných předmětů (hudební a výtvarná výchova, dramatická výchova, osobnostní praktikum) předmětová komise tělesné výchovy Na škole jsou zřízeny pro ekonomické obory: předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizích jazyků předmětová komise dějepisu, občanské nauky, základů společenských věd a psychologie předmětová komise matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu předmětová komise odborných ekonomických předmětů předmětová komise tělesné výchovy 3

6 Školská rada při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín Školská rada při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín byla zřízena v souladu s 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo tři zasedání Školské rady při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na školních internetových stránkách. SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY : Předsedkyně : Mgr. Marta Králová, za pedagogické pracovníky školy Členové školské rady : Ing. Renáta Kolibová, za zřizovatele Šárka Látalová, za zřizovatele Martin Pražák, za zřizovatele Mgr. Helga Malečková, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Tomáš Válka, za pedagogické pracovníky školy Ing. Ondřej Suchánek, za rodiče nezletilých žáků Vít Froněk, za zletilé žáky Mgr. Ladislav Ambrozek, za rodiče nezletilých žáků Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín Na škole aktivně působilo občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu, OA a JŠ SPSJZ Hodonín. Cílem činnosti sdružení je spolupráce s vedením školy a pedagogy v zájmu dobrého chodu školy a zlepšování materiálních podmínek školy a studentů, zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a jiné zájmové činnosti. SLOŽENÍ VÝBORU SRPŠ : Předseda: Tomáš Čechovský, od Ing. Jaroslav Bešta Místopředseda: Ing. Jaroslav Bešta, od Mgr.Vladimíra Dobešová Pokladník: Jana Bílková 4

7 Učební plány Učební plán osmiletého studia týdenní hodinové dotace Učební plán pro 1-8. ročník je dán Školním vzdělávacím programem. Předmět Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a liter Cizí jazyk I Cizí jazyk II Občanská výchova Zákl.spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika , ,5 Chemie Přírodopis / Biologie , ,5 Geologie Inform. a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III Volitelný předmět IV Celkem LVK LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny 5

8 Učební plán čtyřletého studia týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro všeobecné čtyřleté gymnázium. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a liter Cizí jazyk I Cizí jazyk II Zákl.spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie Inform. a výp.technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III Volitelný předmět IV Celkem LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny VOLITELNÉ PŘEDMĚTY nižšího gymnázia : anglická konverzace, dramatická výchova, přírodovědné praktikum, sportovní hry, osobnostní praktikum, zeměpisné praktikum. 6

9 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY vyššího gymnázia : N A B Í D K A P R O V O L I T E L N É P Ř E D M Ě T Y I, I I, I I I, J E J I C H Z K R A T K Y Předmět Zkratky Předmět Zkratky Anglická konverzace AK Společenskovědní seminář II SVS II Francouzská konverzace FK Dějepisný seminář DS Německá konverzace NK Zeměpisný seminář ZS Ruská konverzace RK Cvičení a seminář z matematiky CSM Seminář z českého jazyka a literatury II ČJLS II Cvičení a seminář z fyziky CSF Seminář latinského jazyka SLJ Cvičení a seminář z chemie CSCh Seminář informatiky a výpočetní techniky II IVTS II Cvičení a seminář z biologie CSBi Seminář z deskriptivní geometrie DGS Ekologický seminář ES Výtvarný seminář VVS Seminář osobnostního rozvoje SOR N A B Í D K A P R O V O L I T E L N É P Ř E D M Ě T Y I V, J E J I C H Z K R A T K Y Předmět Zkratky Předmět Zkratky Seminář anglického jazyka AJS Společenskovědní seminář I SVS I Francouzská konverzace FK Seminář moderní dějiny SMD Německá konverzace NK Zeměpisný seminář ZS Ruská konverzace RK Matematický seminář MS Seminář z českého jazyka a literatury I ČJLS I Fyzikální seminář FS Seminář latinského jazyka SLJ Chemický seminář ChS Seminář informatiky a výpočetní techniky I IVTS I Biologický seminář BS Seminář z deskriptivní geometrie DGS Ekologický seminář ES Výtvarný seminář VVS Seminář osobnostního rozvoje SOR Ve třetím ročníku čtyřletého studia a sedmém ročníku osmiletého studia si žáci volí tři předměty z nabídky volitelných předmětů. V těchto předmětech pokračují ve čtvrtém, respektive osmém ročníku. Ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia a osmém ročníku osmiletého studia si z nabídky volí čtvrtý volitelný předmět. Výuka probíhá ve skupinách. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY pro zájemce ze všech studijních oborů a ročníků: sborový zpěv ZÁJMOVÉ ÚTVARY KROUŽKY: zdravotnický kroužek 7

10 Učební plán oboru Ekonomické lyceum týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro obor Ekonomické lyceum. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Biologie Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Ekonomie Právo Zeměpis Psychologie Volitelné předměty CELKEM LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny Ve třetím ročníku studenti absolvují odbornou praxi v délce 2 týdnů. 8

11 Učební plán oboru Obchodní akademie týdenní hodinové dotace Rozpracováno podle ŠVP pro obor Obchodní akademie. Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis Občanská nauka Biologie Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Ekonomie Právo Hospodářský zeměpis Statistika Volitelné předměty CELKEM LVK STK Praha LVK lyžařský výcvikový kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 1 týden STK sportovně-turistický kurz, uskutečňuje se internátní formou, délka trvání 5 dnů Praha všeobecná kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy, délka trvání 3 dny Ve druhém ročníku studenti absolvují odbornou praxi v délce 1 týdne a ve třetím ročníku v délce 2 týdnů. 9

12 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro obor Ekonomické lyceum: Předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z účetnictví Matematický seminář Základy společenských věd Zkratky SAJ SUC MTS ZSV VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro obor Obchodní akademie: 3. ročník Předmět Aplikovaná ekonomie Fiktivní firma Zkratky APE FIF 4. ročník Předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z účetnictví Matematický seminář Zkratky SAJ SUC MTS 10

13 J A Z Y K O V Á Š K O L A Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen jeden dvouhodinový kurz výuky anglického jazyka. Kurz probíhal každý čtvrtek od 15:30 hod. Lektorkou byla Mgr. Iva Hřebačková Státní zkoušky se konaly v jarním termínu, a to pouze z jazyka anglického. Písemná část státní jazykové zkoušky základní z anglického jazyka se konala 16. května Ústní část státní jazykové zkoušky se uskutečnila 30. května Písemnou část zkoušky konali 3 kandidáti a úspěšně ji vykonala 1 kandidátka. K ústní zkoušce šla pouze tato jedna kandidátka. Ústní zkoušku složila úspěšně. Mezinárodně uznávané zkoušky Zertifikat Deutsch se ve školním roce 2013/2014 na naší škole nekonaly. 11

14 MTZ činnosti školy Nejvýznamnější prvky materiálně-technického zabezpečení činnosti : školní budova, dvůr školní tělocvična a posilovna školní počítačová síť s přístupem na internet odborná učebna fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy a výtvarné výchovy aula a knihovna laboratoř biologie, chemie a fyziky jazyková učebna šatny vybavené skříňkami pro dvojice žáků školní jídelna, školní bufet, automat na teplé nápoje domov mládeže Obnova a doplnění vybavení školy V průběhu školního roku 2013/2014 se kromě běžných provozních akcí uskutečnily následující nákupy, úpravy a opravy : 1. Budova Gymnázia, Legionářů 1 výměna oken a zateplení budovy v rámci projektu Energeticky vědomá modernizace hlavní budovy školního zařízení, z dotací OP ŽP, Fondu životního prostředí a zřizovatele všechny místnosti včetně auly v budově byly vymalovány v rámci projektu OPVK I cesta je cíl byla zakoupena multimediální technika. (notebooky, dataprojektory výměna dívčích toalet v 1. a 2. poschodí přidán kotel na vytápění nezateplené části budovy (výdejna stravy, jídelna, tělocvična) nákup nového serveru oprava vstupního systému 2. Budova OA a JŠ, Velkomoravská 13 V budově OA nebyly uskutečněny větší investiční akce, byla udržována v provozuschopném stavu, odpovídajícím platným předpisům BOZP, PO, hygieny apod. 12

15 Vedení školy, předsedové předmětových komisí, třídní učitelé Vedení školy : Ředitel školy : RNDr. Marie Zálešáková, do od Mgr. Jan Marenčík Zástupce ředitelky : Mgr. Jan Marenčík, do od 1. 8, Mgr. Marta Králová Zástupce ředitelky : Ing. Jiří Žídek Předsedové předmětových komisí : PK českého jazyka PK cizích jazyků PK M, F, IVT a DG PK D, Z, ZSV a OV PK chemie a biologie PK TV PK HV, VV, DV, OSV Mgr.Andrea Baumannová Mgr.Marta Králová RNDr.Drahomíra Bašátková RNDr. Marie Miklánková Mgr.Marie Mlejnková Mgr.Věra Mořická Mgr. Daniela Satkeová Předsedové předmětových komisí na OA: PK českého jazyka PhDr. Marie Repíková PK cizích jazyků Mgr. Ingrid Moczerniuková D, OBN, ZSV, PSY Mgr. Kateřina Kouřilová M, F, Bi, CH, Z, HOZ PaedDr. Pavel Geher PK odborných ekonomických předmětů Ing. Věra Grombiříková PK TV Mgr. Stanislav Češka 13

16 Třídní učitelé osmileté studium : Prima A Sekunda A Tercie A Kvarta A Kvinta A Sexta A Septima A Oktáva A Mgr. Klára Bergová Mgr. Andrea Baumannová Mgr. Daniela Satkeová Mgr. Hana Pavliňáková Mgr. Hana Ondrouchová RNDr. Marie Miklánková Mgr. Tomáš Válka RNDr. Drahomíra Bašátková Třídní učitelé čtyřleté studium : 1.A Mgr. Marie Mlejnková 2.A PhDr. Veronika Benešová 3.A Mgr. Marta Králová 3.B Mgr. Helga Malečková 4.A Mgr. Věra Mořická 4.B Mgr. Monika Mikulincová Třídní učitelé OA: 1.OA Mgr. Petr Fialík 1.E Mgr. Kateřina Kouřilová 2.OA Mgr. Kateřina Kočvarová 2.E PhDr. Marie Repíková 3.OA Ing. Hana Rybnikářová 3.E Mgr. Simona Nováková 4.OA Ing. Petr Polách 4.E Mgr. Eva Zemanová 4.L Mgr. Ingrid Moczerniuková 14

17 Pedagogičtí pracovníci školy : Příjmení a jméno Zkratka Praxe Aprobace Poznámka Mgr. Balážová Kateřina BaK 12 DG M RNDr. Bašátková Drahomíra BaD 32 M F předsedkyně předmětové komise Mgr. Baumannová Andrea BaA 30 ČJ D předsedkyně předmětové komise PhDr. Benešová Veronika BeV 15 NJ AJ Mgr. Bergová Klára BeK 2 BI Z Mgr. Burešová Romana BuR 25 ČJ ZSV Mgr. Gabrielová Viera GaV nad 32 NJ RJ Mgr. Garajová Lenka GaL nad 32 M F Mgr. Hallová Lenka HaL nad 32 NJ ČJ Mgr. Chovanec Zdeněk ChZ 25 NJ AJ Mgr. Chuchro Stanislav ChS nad 32 M F technik PO Mgr. Ilčík Josef IlJ 16 HV SBZ Mgr. Klíglová Olga KlO 13 M IVT DG RNDr. Kotásková Elen KoE nad 32 M CH Mgr. Králová Marta KrM nad 32 AJ RJ předsedkyně před. k., KOO ŠVP Mgr. Kuchyňková Iva KuI 32 FJ ČJ Mgr. Malečková Helga MaH 17 BI CH Mgr. Marenčík Jan MaJ nad 32 TV BV zástupce ředitele RNDr. Miklánková Marie MiM nad 32 M. Z předsedkyně předmětové komise Mgr. Mikulincová Monika MiM 09 FJ D Mgr. Mlejnková Marie MlM nad.32 BI CH předsedkyně předmětové komise Mgr. Mořická Věra MoV 12 TV BI předsedkyně předmětové komise Mgr. Myslíková Jarmila MyJ 8 TV Mgr. Nešpor Zdeněk NeZ nad 32 TV Z Mgr. Ondrouchová Hana OnH 29 M IVT Mgr. Pavliňáková Hana PaH 30 ČJ ZSV vých.poradkyně, metodik prevence PhDr. Ryčlová Jolana RyJ 29 AJ NJ Mgr. Satkeová Daniela SaD nad 32 ČJ VV předsedkyně předmětové komise Mgr. Ščerbíková Monika ŠčM 18 TV AJ Mgr. Škrobáková Ivana ŠkI nad 32 ČJ LJ Mgr. Šupová Jaroslava ŠuJ nad 32 ČJ AJ Mgr. Válka Tomáš VáT 10 VV ZSV RNDr. Zálešáková Marie ZáM nad 32 BI CH ředitelka školy 15

18 Příjmení a jméno Zkratka Praxe Aprobace Poznámka Mgr. Blahová Anna BlA 26 TV PEK Ing. Bulová Ludmila BuL 32 PEK EKO PRA Mgr. Češka Stanislav ČeS 32 TV Bi předseda předmětové komise Mgr. Fialík Petr FiP 30 TV OBN PRA vých.poradce, technik PO Mgr. Finková Renata FiR 16 NJ SJ PaedDr. Geher Pavel GeP 29 F IKT technik BOZ, předs. před. kom. Ing. Grombiříková Věra GrV 29 UCE PEK předsedkyně předmětové komise Mgr. Hřebačková Iva HřI 12 AJ NJ Ing. Jurásková Anděla JuA 31 UCE EKO Mgr. Kočvarová Kateřina KvK 9 M Z Mgr. Kouřilová Kateřina KoK 14 D NJ předsedkyně předmětové komise Mgr. Moczerniuková Ingrid MoI 25 AJ předsedkyně předmětové komise Mgr. Nováková Simona NoS 25 AJ RJ Ing. Ottová Božena OtB 25 EKO PEK PRA Ing. Polách Petr PoP 29 IKT PhDr. Repíková Marie ReM 27 ČJ D předsedkyně předmětové komise Mgr. Rosmanová Ivana RoI 17 AJ Ing. Rybnikářová Hana RyH 13 EKO EKN PEK Ryčl František RyF 27 ČJ D Mgr. Vališová Petra VaP 10 ČJ NJ Mgr. Zemanová Eva ZeE 32 AJ Ing. Žídek Jiří ŽíJ 29 IKT UCE zástupce ředitele Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklad vzdělání. Účastnili se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je organizováno formou školení, odborných seminářů a studia. V souladu se Školským zákonem bylo učitelům poskytováno volno k samostudiu. 16

19 Nepedagogičtí pracovníci školy : Jiří Kubík správce počítačové sítě Bronislava Tomanová ekonomka Jitka Opluštilová hospodářka Jana Bílková knihovnice Lubomír Trubiroha školník Kateřina Klečková pracovnice výdeje stravy Anna Ptáčková uklízečka Dagmar Enkršpergová uklízečka Tatiana Kmeťová uklízečka Ivana Zálešáková pracovnice výdeje stravy Věra Váňová hospodářka, do Blanka Křečková admin. pracovnice, od hospodářka Petr Zubek školník Jana Grünwaldová pracovnice výdeje stravy Karla Varmužová uklízečka Drahomíra Macháčková uklízečka Drahomíra Blanářová uklízečka Jana Horáková zastupující uklízečka za dlouhodobou nemoc od 2.4. do Dagmar Tylová zastupující uklízečka za dlouhodobou nemoc od do Celkový přehled pracovníků : PRACOVNÍKŮ CELKEM : 73 - z toho žen : 58 - z toho na MD a RD : 2 Pedagogičtí pracovníci : 55 - z toho žen : 43 - z toho na MD a RD : 3 Nepedagogičtí pracovníci : 18 - z toho žen : 15 - z toho na MD a RD : 0 17

20 Organizační zabezpečení školy Při své činnosti se škola kromě obecně závazných právních předpisů řídí vnitřními předpisy. Systém vnitřních předpisů obsahuje řády, směrnice, příkazy a pokyny ředitele. Řády : Organizační řád Pracovní řád Provozní řád Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kontrolní řád Skartační a spisový řád Podpisový řád Směrnice : 1. Účetnictví - systém zpracování 2. Evidence majetku, odpisy, oceňování, vyřazování, odpisový plán 3. Zásoby - evidence, oceňování 4. Náklady a výnosy - zásady pro účtování a pro jejich časové rozlišování, dohadné položky 5. Inventarizace majetku a závazků 6. FKSP - hospodaření s prostředky 7. Vnitřní mzdový předpis 8. Cestovní náhrady 9. Ochranné pracovní prostředky 10. Traumatologický plán 11. Systém kritických bodů pro školní jídelnu 12. Evidence úrazů dětí, žáků a studentů 13. Vedlejší činnost školy 14. Opisy a stejnopisy vysvědčení K provedení nebo úpravě konkrétních činností jsou vydávány příkazy, pokyny a rozhodnutí ředitelky školy. 18

21 Organizace školního roku 2013 / 2014 Zahajovací porada OA, G Opravné, rozdílové a dodatečné zkoušky Porada k zahájení školního roku OA, G Zahájení školního roku Podzimní maturitní zkoušky DT, PP Podzimní maturitní zkoušky ústní G, OA Imatrikulace 1. ročníků Veletrh vzdělávání 2. a Podzimní prázdniny Třídní schůzky, klasifikační porada G, OA Den otevřených dveří - G Den otevřených dveří - OA Akademie školy Vánoční prázdniny Den otevřených dveří - OA LVK s2a LVK OA Uzavření klasifikace za 1. pololetí Ples Školy G Klasifikační porada OA, G Vydání vysvědčení Pololetní prázdniny Den otevřených dveří - G G Jarní prázdniny Ples Školy OA Třídní schůzky, klasifikační porada G, OA Uzavření klasifikace v maturitním ročníku Velikonoční prázdniny Přijímací zkoušky 1. kolo Klasifikační porada v maturitním ročníku Vydání vysvědčení v maturitním ročníku Přípravný maturitní týden , Maturity praktická zkouška z odborných předmětů Maturity testy a písemné práce, společná část Maturity ústní zkoušky G, OA Odborné praxe OA Sportovně turistický kurz 2. A, s6a Obhajoba absolventských prací k4a Uzavření klasifikace za 2.pololetí Klasifikační porada Sportovní den PROJEKTOVÝ DEN HUDEBNÍ DEN G, EXKURZE OA Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny

22 K zabezpečení rekonstrukce budovy a maturitních zkoušek využila ředitelka školy své pravomoci a vyhlásila se souhlasem nadřízeného orgánu studijní volno v celkovém rozsahu 5 dnů. Finanční zabezpečení školy Finančně je škola zabezpečena : dotacemi z MŠMT, které prostřednictvím krajů zabezpečuje přímé náklady na vzdělávání, což zahrnuje mzdové náklady a náklady na učebnice a pomůcky, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz školy, sponzorskými dary získanými na základě vypracovaných projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže, příjmy z pronájmu nebytových prostor pro školní bufet a nápojový automat příjmy a pronájmy učeben příjmy z pronájmu ubytovny pro veřejnost příjmy z Jazykové školy Stravování Kapacita školní jídelny v ulici Legionářů 1 je 500 strávníků, na ulici Velkomoravská 13 je kapacita 400 strávníků. Pro žáky vyššího gymnázia byla stanovena přestávka na oběd v době 12,30 13,00 hodin. Pro žáky nižšího gymnázia byla stanovena přestávka na oběd v době 13,25 13,55 hodin. Pro žáky ekonomických oborů na ulici Velkomoravská 13 jsou stanoveny obědové přestávky v době od do 12.00, od do a od do hodin. Obědy jsou dodávány z kuchyně Integrované střední školy v Hodoníně. Žáci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel. Cena jednoho oběda byla stanovena pro žáky nižšího gymnázia na 24 Kč a pro ostatní žáky na 29 Kč. 20

23 Maturitní zkoušky K maturitní zkoušce se přihlásilo celkem 141 žáků, z toho 66 žáků gymnázia a 75 žáků ekonomických oborů. Praktické maturitní zkoušky konali žáci ekonomických oborů ve dnech 28. a 29 dubna Praktické zkoušky konalo 71 studentů. Čtyři studenti neukončili ročník a praktickou zkoušku nekonali, z nich dva studenti konali praktickou zkoušku v podzimním termínu. Písemné maturitní zkoušky (společná část) se uskutečnily podle Jednotného zkušebního schématu ve dnech Písemné zkoušky v tomto termínu konalo 141 žáků, z toho dvě žákyně ekonomických oborů opakovaly didaktický test z matematiky ze školního roku 2012/2013. Ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část) se uskutečnily ve dnech Ústní zkoušky v tomto termínu konalo 139 žáků. Výsledky maturitní zkoušky: Gymnázium: 1 žák vykonal maturitní zkoušku v podzimním maturitním termínu Tím ukončilo studium maturitní zkouškou všech 73 žáků. Ekonomické obory: Neprospěli 4 žákyně oboru ekonomické lyceum, 3 žákyně oboru obchodní. Tyto žákyně opakovaly maturitní zkoušku v podzimním termínu. Z opakujících neprospěla v podzimním termínu z didaktického testu z matematiky jedna žákyně. Pro dva žáky byl podzimní termín termínem řádným, oba tito žáci v podzimním termínu neprospěli. Z žáků 4. ročníků ekonomických oborů tak neuspěli u maturitní zkoušky 3 žáci. Třída : 4. A Předseda mat. komise: Mgr. Marie Stuchlíková (Gymnázium Kyjov) Celkem studentů: 24 Počet studentů konajících zkoušku: 23 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 22, po opravných zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 13 Prospěli: 9, po opravných zkouškách 10 Neprospěli: 1, po opravných zkouškách 0 21

24 Třída : 4. B Předseda mat. komise: Mgr. Vlastimil Staněk (Gymnázium Břeclav) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 25 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 23, po opravných zkouškách 25 Prospěli s vyznamenáním: 6 Prospěli: 17, po opravných zkouškách 19 Neprospěli: 2, po opravných zkouškách 0 Třída : oktáva A Předseda mat. komise: Mgr. Dušan Jagoš (Gymnázium Strážnice) Celkem studentů: 18 Počet studentů konajících zkoušku: 18 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 16, po opravných zkouškách 18 Prospěli s vyznamenáním: 9 Prospěli: 7, po opravných zkouškách 9 Neprospěli: 2, po opravných zkouškách 0 Třída : 4. OA Předseda mat. komise: RNDr. Libor Nejezchleba (OA Břeclav) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 25 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 1 Prospěli: 20, po podzimních zkouškách 22 Neprospěli: 2 Třída : 4. E Předseda mat. komise: Ing. Jaroslav Krupica (OA Veselí) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 24 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 23 Prospěli s vyznamenáním: 0 Prospěli: 21, po podzimních zkouškách 23 Neprospěli: 1 Třída : 4. L Předseda mat. komise: Mgr. Helena Vaňková (OA Kotlářská Brno) Celkem studentů: 25 Počet studentů konajících zkoušku: 24 S úspěšně vykonanou mat. zkouškou: 21, po podzimních zkouškách 24 Prospěli s vyznamenáním: 6 Prospěli: 15, po podzimních zkouškách 18 Neprospěli: 0 22

25 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Uplatnění absolventů gymnaziálních oborů VOŠ a jazykové Počet Třída Vysoké školy kursy Zaměstnáni Nezařazeni studentů absolutně % absolutně % absolutně % absolutně % 4.A ,65% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 4.B ,00% 3 12,00% 1 4,00% 0 0,00% oktáva A ,89% 1 5,56% 1 5,56% 0 0,00% Celkem ,39% 5 7,58% 2 3,03% 0 0,00% Stav k Vypracovala: Mgr. Hana Pavliňáková 23

26 Uplatnění absolventů ekonomických oborů Počet Vysoké školy VOŠ a jazykové kursy Zaměstnáni Nezařazeni Třída studentů absolutně % Absolutně % absolutně % absolutně % 4.OA ,00% 5 20,00% 4 16,00% 2 8,00% 4.E ,50% 5 20,83% 2 8,33% 2 8,33% 4.L ,67% 5 20,83% 2 8,33% 1 4,17% Celkem ,64% 15 20,55% 8 10,96% 5 6,85% Uplatnění absolventů Vysoké školy VOŠ a jazykové kurzy Zaměstnání Nezařazeni Porovnání jednotlivých tříd Nezařazeni Zaměstnání VOŠ a jazykové kurzy VŠ 0 4.OA 4.E 4.L Stav k

27 Další vzdělávání pedagogů Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy vychází jednak z předpisů vyžadujících doplňování jejich odborné způsobilosti, jednak ze snahy učitelů seznamovat se s novými metodickými a odbornými poznatky v jednotlivých předmětech. Počet účastníků je limitován finančními možnostmi školy a nutností zabezpečit kontinuitu výuky. Termín Název akce Organizátor Místo Jméno učitele 2013/14 Moderní trendy v dalším vzdělávání SSS Brno Brno BaA, OnH Holokaust ve vzdělávání KONEV konference o ekologické výchově Památník Terezín Státní muzeum Osvětim Lipka, Brno Brno MaH Využití médií ve výuce dějepisu ÚSTR: BaA Hodonín Závěrečná konference NAŠI NEBO CIZÍ 1. Krajské setkání metodiků Chemie kolem nás INSTITUT Terezínské iniciativy Praha, Akademie věd MkM, VáT, BaA BaA, MkM, VaT, MiM. KoK, ReP BaA JmBrno Brno MlM Školení pro PMZK Cermat Olomouc, NIDV BaA Ukončení studia ARTETERAPIE (2roky) Efektivní vytváření cizojazyčných lekcí, cvičení a testů Ped.fakulta MU Brno DVVP Hodonín Hodonín duben 2014 Doplňující školení PUP SMZ ČJ Cermat e-learning BaA Květen 2014 Víra a společnost ve 20.století Dotkni se 20.století Ukončení bakalářského studia Aplikovaná ekologie Národní Muezum, MŠMT Ostravská univerzita století očima Židů Centropa Dotkni se 20.století Letní geografická škola Národní muzeum, MŠMT MU Přírodovědecká fakulta Důl Vojtěch, Příbram Ostrava Praha, Židovské muzeum Památník na Vítkově Brno BaA BeV, ChZ, KrM, MkM, RyJ, ŠčM, ŠuJ MkM, BaA BeK BaA MkM MiM 25

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více