Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz"

Transkript

1 Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice

2 Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období )Regionálníoperačníprogramy 4)Program pro rozvoj venkova (MZe) 5)Dotace z kraje 6)Nadace

3 Kde můžete sledovat aktuální dotační příležitosti Grantový kalendář

4

5 OP Životníprostředí prioritníosa 2 a Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí(velképrojekty) 2.2 Omezování emisí(velképrojekty) Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE (velké projekty) Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE (velké projekty) Výstavba a rekonstrukce zdrojůpro kombinovanou výrobu elektrickéenergie a tepla využívajících OZE (velképrojekty) Velképrojekty: celkovénáklady nad 25 mil. EUR včetnědph

6 OP Životníprostředí prioritníosa 1 ( ) 1.1 Sníženíznečištění vod Sníženíznečištěnízpůsobujícíeutrofizaci tvorba digitálních mapových podkladů (vyhodnocení stavu ohroženosti povodí) Minimální způsobile přímévýdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč 1.3 Omezovánírizika povodní Zlepšenísystému povodňovéslužby a preventivníprotipovodňové ochrany systém předpovědní povodňovéslužby, výstražnésystémy ochrany Minimální způsobilépřímévýdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil.kč

7 OP Životníprostředí prioritníosa 1 ( ) Eliminace povodňových průtokůsystémem příroděblízkých protipovodňových opatření úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu, výstavba poldrů Minimálnízpůsobile přímé výdaje na projekt 1 mil. Kč. Maximálnízpůsobile přímévýdaje na projekt 150 mil. Kč.

8 OP Životníprostředí prioritníosa 6 ( ) 6.1 Implementace a péče o územísoustavy Natura 2000 opatřeníspojenás implementacísoustavy Natura 2000 (monitoringu chráněných uzemí) 6.2 Podpora biodiverzity opatřeni k uchováni a zvyšovaní početnosti druhů 6.3 Obnova krajinných struktur zakládánía obnova krajinných prvků(výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamůatd.)

9 OP Životníprostředí prioritníosa 6 ( ) 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny zvyšovaníretenčníschopnosti krajiny, omezováni vzniku povodní opatření k ochraněproti vodní a větrnéerozi 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny zakládaní a revitalizaci sídelní zeleně výsadba vegetace na brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorech 6.6 Prevence sesuvůa skalních řícení, monitorováni geofaktorůa následků hornickéčinnosti a hodnoceni neobnovitelných přírodních zdrojůvčetně zdrojůpodzemních vod stabilizace nebo sanace sesuvůa skalnich masivů Maximalní způsobilévýdaje na projekt v oblasti podpory 6.6 jsou 50 mil. Kč

10 OP Podnikánía inovace 2.1 Záruka Podnikatelskáčinnost vymezenáseznamem odvětvovéklasifikace ekonomických činností(okeč) 2.2 ICT v podnicích zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků 4.1 INOVACE inovačníprojekt zvýšenítechnických a užitných hodnot výrobků, technologiía služeb (inovace produktu) 4.1 INOVACE patent podávánípřihlášek vynálezův zahraničía v ČR, zajištěníochrany průmyslového vlastnictví ve forměpatentů

11 OP Podnikánía inovace 5.1 SPOLUPRÁCE technologické platformy aktivity TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV v technologických oblastech 5.1 SPOLUPRÁCE klastry společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury, v oblasti inovací a dalších oblastech 5.1 PROSPERITA zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů 5.2 Školicístřediska Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávánía jejich vybavení

12 OP Lidskézdroje a zaměstnanost (globální granty) 5.1 Mezinárodníspolupráce rozvoj partnerství a tematických sítí, mobilita (zahraniční stáže, studijních cesty), inovativní projekty (výměna zkušeností a přenos dobré praxe) 3.2 Podpora sociálníintegrace příslušníkůromských lokalit vzdělávání poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociální integrace příslušníkůromských lokalit 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života podpora přístupu žen k informačním technologiím a k zaměstnáním, opatření a činnosti směřující ke snížení segregace pracovního trhu podle pohlaví, motivace zaměstnavatelův oblasti rovných příležitostížen a mužů

13 OP Vzdělávánípro konkurenceschopnost Výzva pro oblast podpory 3.2 až v průběhu 2. čtvrtletí 2009

14 OP Vzdělávánípro konkurenceschopnost 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Podpora provázanosti dalšího vzdělávánís počátečním vzděláváním Vzdělávánípedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol Příjemci: orgány státnísprávy, kraje, školy a školskázařízení, NNO, organizace působící ve vzdělávání, města, obce

15 Regionálníoperačníprogram Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Podporovanéaktivity modernizace a stavebníúpravy stávajících zdravotních zařízení, pořízenízdravotnickétechniky, stavebníúpravy budov nutnépři pořízenízdravotnickétechniky, pořízenízdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních technologií Příjemce podpory kraje, organizace zřizovanénebo zakládanékraji a obcemi Termín podánížádosti příjem žádostíje od 24. září2008 do 24. listopadu 2008

16 Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí příjem žádostíod do I.1.2 Investice do lesů zlepšení lesnické techniky, pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostůa prvotnízpracovánídřívíekologickými technologiemi Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaloženézpůsobilévýdaje, a to maximálnědo výše 50 % způsobilých výdajů.

17 Program rozvoje venkova III.3.1 Vzdělávánía informace vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit na venkově, zakládání a rozvoj mikropodniků, možnost uplatnění ve venkovském cestovním ruchu, ve službách pro obyvatelstvo a možnostech rozvoje dědictvívenkova Maximálnívýše podpory činí100 % celkových způsobilých nákladů. Minimálnícelkovézpůsobilévýdaje na projekt jsou Kč.

18 Program rozvoje venkova III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanskévybavenía služby investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV), budování a obnova místních komunikací do 5 mil., obnova či výstavba inženýrských sítí do 5 mil., zlepšení vzhledu obcí úprava veřejných prostranství, zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel. Maximální výše podpory činí90 %. Minimálnícelkovézpůsobilévýdaje na projekt jsou Kč.

19 Program rozvoje venkova III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictvívenkova vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny, investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny Maximální výše podpory činí90 % Minimálnícelkovézpůsobilévýdaje na projekt jsou Kč.

20 Program rozvoje venkova příjem žádostíod do IV.2.1 Realizace projektůspolupráce projekty spolupráce mezi územími na národníúrovni nebo nadnárodníspolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS v rámci členských státůa na územítřetích zemí, využitípříkladůnejlepšípraxe k posíleníinovačních postupůa přenosu znalostí pro veřejnou podporu osy Leader platí, že 80 % hradíeu a 20 % národnízdroje

21 DĚKUJI ZA POZORNOST

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více