Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní pojištění migrantů v ČR"

Transkript

1 Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

2 Základní informace o populaci migrantů v ČR (Zdroje: Cizinici v ČR, Český statistický úřad 2008, 2009) ČR patří k zemím s nejrychlejším růstem migrace. V letech , počet cizinců vzrostl desetkrát. Jedná se o převážně migraci pracovní. Celkový počet (2009): (4, 2 % populace) Nelegální migranti: (odhad, Drbohlav 2007) S trvalým pobytem 40% ( ) Ženy 40 % S dlouhodobým pobytem 60% ( ) Muži 60 % Economicky aktivní 87 %, z toho Z toho: Věková struktura Zaměstnanci 78 % Dospělí % OSVČ, podnikatelé 22 % Děti a dospívající 10% Starší 65 let 3% Narodnostní struktura Ukrajinci 31 % Slováci 17 % Vietnamci 13 % Rusové 6 % Poláci 5%

3 Zdravotnický systém v ČR a nároky migrantů na zdravotní péči Základní principy: Zdravotní péče je součástí ústavních práv občanů ČR / všeobecná dostupnost péče Zdravotní péče je poskytována občanům ČR a dalším oprávněným osobám na základě veřejného zdravotního pojištění Přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění u cizinců se odvíjí od pobytového statusu, od typu ekonomické aktivity a od země původu Oprávnění účastnit se veřejného zdravotního pojištění mají: Občané ČR, všichni s trvalým pobytem, občané EU pobývající na území ČR, včetně rodinných příslušníků Zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR, včetně cizinců Některé další skupiny např. asylanti a žadatelé o asyl, někteří studenti aj. Nerovný přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a diskriminace cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým pobytem Účastní se veřejného zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud pracují jako zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR Ostatní podnikatelé, OSVČ a rodinní příslušníci, studenti ze třetích zemí jsou odkázáni na komerční zdravotní pojištění

4 Zdravotní pojištění jako podmínka pro vstup do ČR a dodržení pobytového režimu Zdravotní pojištění je v ČR jedním z mála případů, kdy stát ukládá zákonem povinnost být pojištěn. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č.379/2007 Sb, 180i ukládá cizincům ohledně zdravotního pojištění dvě zcela konkrétní povinnosti: předložit při žádosti o některá povolení k pobytu doklad o zdravotním pojištění na dobu pobytu na našem území prokázat při pobytové kontrole, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče ( 103 písm. r zákona o pobytu cizinců)

5 Cizinci odkázáni na komerční zdravotní pojištění Jedná se následující skupiny cizinců ze třetích zemí: Živnostníci a podnikatelé (OSVČ) bez trvalého pobytu Rodinní příslušníci, tj. děti (včetně zde narozených dětí), manželé, starší rodiče všech cizinců ze třetích zemí, dokonce i manželé/manželky českých občanů dokud nezískají trvalý pobyt (do 2 let po sňatku), kteří nepracují včr jako zaměstnanci Studenti Cizinci pobývající včr neoprávněně? Počet cizinců bez veřejného zdravotního pojištění: ( s oprávněním k pobytu) Jedná se zejména o Ukrajince, Vietnamce, Rusi, Číňany aj.

6 Nabídka komerčního zdravotní pojištění v ČR Komerční zdravotní pojištění nabízí několik pojišťoven: Pojišťovna PVZP, a.s. (dceřina společnost veřejnoprávní VZP ČR), Uniqua pojišťovna, Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna, a.s., Maxima pojišťovna, a.s. Typy komerčního pojištění: - pojištění na komplexní zdravotní péči (jenom u PVZP) od 10/2009 zdravotní pojištění cizinců - zdravotní pojištění na neodkladnou péči PVZP nyní nabízí jako základní zdravotní pojištění Oba typy splňují podmínku danou zákonem - krytí výloh do výše euro. Cizinci si mohou zvolit jeden z těchto produktů, mnohem častější je pojištění na neodkladnou péči, kde si lze vybrat z nabídky vícero pojišťoven. Oba typy pojištění v zásadě kryjí akutní neodkladnou péči, a to do stanoveného finančního limitu. Platí to i o komplexním pojištění, které se vydává za pojištění obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění.

7 Komerční zdravotní pojištění, základní rámec Pojištění není nárokové, ačkoliv cizinci mají zákonnou povinnost zajistit si zdravotní pojištění, pojišťovny mohou rizikové zájemce odmítnout. Pojišťovny mohou smlouvu kdykoliv vypovědět: Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění In: Pojistné podmínky zdravotní pojištění cizinců PVZP 2009, čl. 13, odst. 5) Pojistné se platí jednorázově a na celou dobu pojištění předem. Už zaplacené pojistné se nevrací, a to i tehdy, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby; nevrací se ani při souběhu pojištění, např. pokud cizinec získá veřejné zdravotní pojištění ( udělením trvalého pobytu, stane se zaměstnancem). Pojistné podmínky jsou velmi složité, těžko srozumitelné osobě bez právního vzdělání, bez dokonalé znalosti jazyka a bez základní orientace v českém zdravotnickém systému; pojistná smlouva se uzavírá v v češtině.

8 Pojištění na neodkladnou péči, limity a výluky Nutná a neodkladná péče je definována u PVZP jako: nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu nezbytné ošetření nezbytnou hospitalizaci ve více lůžkovém pokoji s obvyklým vybavením nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět. V praxi o nezbytnosti a neodkladnosti rozhodují lékaři. Přesto, že neodkladná péče je již definována velmi úzce, existují v pojištění na neodkladnou péči další výluky: porod včetně předčasného a šestinedělí vyšetření a léčení psychických poruch preventivní prohlídky a rehabilitace

9 Pojištění komplexní zdravotní péče, výluky a limity Maximální limit pojistného plnění ( Kč) Podmínkou je vstupní lékařská prohlídka Výluky se vztahující k druhům onemocnění, k druhům lékařské péče a k typu zařízení: - vrozené vady (jedna z nejčastějších příčin vzniku velkých dluhů cizinců u nemocnic) - pohlavní nemoci a AIDS, a to včetně vyšetření na HIV pozitivitu - diabetés, chronická insuficience ledvin a hemodialýza, - léčba závislostí včetně všech komplikací - úrazy při rizikových sportech, - transplantace a léčba růstovým hormonem - zubní péče nad rámec ošetření při akutních bolestech - léčbu v odborných léčebných ústavech (Psychiatrické léčebny, Léčebny TBC, IKEM, LDN a další) Výluky vztahující se k příčinám či jiným okolnostem vzniku onemocnění: tj. pokud nemoc nastala v důsledku okolnosti, která byla v době uzavírání smlouvy známa, ale pojištěnec ji nesdělil, např. nedbale či neúplně odpovídal na dotazy, zkreslil informace, zamlčel apod. Výluky vztahující se k věku pojištěnce ( maximálně do 70 let) Další výluky: úrazy při rizikových sportech, pod vlivem alkoholu, při manipulaci se zbraní aj.

10 Shrnutí Komerční zdravotní pojištění cizinců je nedostatečné. Pojistné podmínky nezajišťují hrazení ani zákonem nařízené zdravotní péče. Některá závažná onemocnění, u kterých existuje povinné léčení, protože pacient může být nebezpečný sobě nebo okolí, jsou z komerčního pojištění paradoxně vyloučeny: akutní psychiatrické nemoci, drogové závislosti a nemoci spojené s abusem alkoholu a zneužívaním drog. Komerční pojištění nekryje ani léčení společensky závažných infekčních nemocí jako jsou pohlavní a sexuálně přenosné nemocí včetně HIV/AIDS), kdy je nařízené povinné léčení ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nepojistitelní cizinci: nedonošené děti, děti s vrozenou vadou, chronicky nemocní, starší lidé Cizinci nemají téměř nikdy jistotu, že jim potřebná péče bude komerčními pojištovnami uhrazena; téměř vždy lze najít souvislost s nějakým rizikem, které existovalo již v době uzavírání smlouvy a pojištěný jej nesdělil.

11 Shrnutí Důsledky a dopady: Etické: Je nezdůvodnitelné, diskriminační a neetické činit rozdíly mezi cizinci z EU a cizinci ze třetích zemí. Odporuje to mezinárodním smlouvám, kterými je ČR vázána (např.charta práv dítěte, Evropská sociální charta aj.). Ve vyspělých zemích EU je pravidlem, že všichni legálně pobývající cizinci (a plátci daní) mají stejná práva a stejné povinnosti jako domácí obyvatelstvo. Ekonomické: část péče zůstává neuhrazena a stává se součástí pohledávek nemocnic, psychiatrických léčeben, TBC léčeben, které každoročně představují 8-10 % ceny péče poskytnuté cizincům ( 47 mil./2007). Zdravotní rizika: není zajištěné dostatečné léčení společensky velmi závažných nemocí (psychiatrické nemoci, sexuálně-přenosné nemoci), zaznamenán výrazný nárůst syfilis oproti r. 1990, v posledních letech strmý nárůst HIV/AIDS; riziko znovuobjevení již vymýcených nemocí, protože část dětí není očkována aj.

12 Závěry Integrace narůstajícího počtu cizinců představuje výzvu jak pro tradičně homogenní českou společnost, tak pro migranty samotné. Existující problémy v zajištění zdravotní péče pro významnou část cizinců představují nepochybně překážku úspěšné integrace cizinců do české společnosti Nemožnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění je považováno za největší bariéru integrace cizinců v oblasti zdravotní péče. Problém by měl být co nejdříve vyřešen systémově, tj. především odstraněním stávající diskriminace cizinců ze třetích zemí v přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění. Význam má také zlepšení pojistných podmínek komerčního zdravotního pojištění. Iniciativy, které proběhly v nedávné době, a to na úrovni exekutivní, akademické i na úrovni neziskových organizací (Rada vlády ČR pro lidská práva a práva národnostních menšin, 1. LF UK / Mighealthnet, MKC, Poradna pro občanství a lidská práva, znamenaly pozitivní posun v řešení a přinesly povzbudivé výsledky. MZ ČR podpořilo návrh novelizovat Zákon o veřejném zdravotním pojištění v tomto smyslu a v současné době probíhá připomínkové řízení.

13 Děkuji za pozornost

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 Pojistný program držitelů Modrých kreditních karet Visa vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění se řídí

Více