SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR"

Transkript

1 4 48 SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR Ing. Jaroslava Burianová Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomických teorií ABSTRAKT V referátu jsou analyzovány hlavní rozdíly v systémech sociálního pojištění ČR a SR. Odlišné je institucionální uspořádání, struktura systémů, financování systémů, konstrukce dávek. Obě země shodně zpřísnily podmínky nároku na výplatu dávek. Současné problémy financování průběžného důchodového a nemocenského systému řešila Česká republika korekcí parametrů. Systém se podařilo krátkodobě stabilizovat. Slovenská republika provedla celkovou reformu systému sociálního pojištění, která má zajistit stabilitu systému v dlouhodobém časovém horizontu. V oblasti důchodového pojištění bylo zavedeno povinné důchodové (kapitalizační) spoření na individuálních účtech, v oblasti nemocenského pojištění převedla část zodpovědnosti za výplatu dávek na zaměstnavatele. Pro srovnání obou systémů jsou uvedena konkrétní data. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální pojištění ČR a SR, důchodové pojištění, nemocenské pojištění ABSTRACT Main differences in social insurance systems of CR and SR are analyzed in the paper. Institutional form, structure and financing of systems as well as the structure of benefit are different. In both countries the conditions for rights to a benefit were made more restrictive. Czech Republic solved the present financing problems of running retired system and health system with corrections of parameters. The system can carry forward in the short term. The total reform of social insurance was carried out in the SR, it has the aim to stabilize the system for a long time. The compulsory retired (capitalized) saving at individual account was established in the part of retiring insurance, the part of responsibility for benefit payment was transferred to employer in the field of health insurance. The concrete data for both systems comparison are presented. KEY WORDS Social insurance in CR and SR, retired insurance, health insurance 1. Úvod Úkolem sociálního pojištění je zabezpečit občanům část příjmu, kterou ztratili v důsledku určité nepříznivé životní události (nemoci, stáří, invalidity, úmrtí). Náhrada příjmů je prováděna formou sociálních dávek. Současné systémy sociálního pojištění ČR a SR byly v minulosti utvářeny na podobném základu, který byl dán společným historickým a politickým vývojem. Počátek sociálního pojištění sahá až do poloviny 19. století, období Rakousko-Uherska. První ucelený systém sociálního pojištění v Československu vznikl přijetím zákona č.99/1948 Sb., o národním pojištění. V období komunismu zesílily státní zásahy a kontrola systému, odpovědnost občanů se velkou měrou přenesla na stát. Společenské změny v roce 1989 byly impulsem pro ekonomickou reformu a v rámci ní i reformu sociální oblasti. Rozdělení ČSFR v roce 1993 s sebou přineslo postupně změny v obou nástupnických státech. Vývoj sociálního pojištění je ovlivňován řadou vnějších faktorů. Politická situace, hospodářský vývoj (vývoj HDP, inflace, nezaměstnanosti) a demografický vývoj země významně ovlivňují financování systému a jeho stabilitu. Uvedené faktory mají konkrétně vliv např. na výši příspěvků odváděných do systému, dobu pojištění, výši vyplácených dávek, stanovení věku pro odchod do důchodu, předčasné odchody do důchodu, zneužívání nemocenských dávek. Hlavním problémem důchodového systému ČR i SR je zajistit přiměřenou výši důchodových dávek a dlouhodobou finanční stabilitu. Průběžný systém není připraven na nepříznivý demografický vývoj. V důsledku procesu stárnutí obyvatelstva roste počet vyplácených důchodů a snižuje se počet osob, které do systému odvádějí prostředky. Vybrané peníze z důchodového pojištění nestačí na krytí výdajů v této oblasti. Charakteristickým znakem nemocenského pojištění je vysoká příjmová solidarita a náchylnost systému ke zneužívání dávek nemocenského pojištění

2 4 49 pojištěnci. Systém je v obou zemích značně finančně nákladný. 2. Sociální pojištění v ČR Základem sociálního pojištění ČR je systém důchodového pojištění a systém nemocenského pojištění. V rámci systému nemocenského pojištění jsou vypláceny čtyři dávky: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Z důchodového pojištění jsou poskytovány následující dávky: starobní důchody, invalidní důchody (plné nebo částečné), pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké, sirotčí). Zdrojem pro poskytování dávek je pojistné. V ČR je pojistné příjmem státního rozpočtu, od roku 1996 je vedeno na samostatném účtu. Důchodový a nemocenský účet ČR byl několik let ( ) v deficitu. Výdaje na výplatu dávek v ČR, které nepokryly příjmy z vybraného pojistného, musel stát uhradit z jiných zdrojů státního rozpočtu. Systém důchodového pojištění v ČR je postaven na dvou pilířích. Povinný pilíř důchodového systému je postaven na principu dávkově definovaného systému ve kterém je uplatňován princip sociální solidarity a jehož financování je prováděno průběžně. Doplňkový pilíř tvoří penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění. Tato pojištění jsou dobrovolná, zajišťuje je soukromý sektor. 3. Sociální pojištění v SR Sociální pojištění na Slovensku se po reformě (2004) dělí na 5 podsystémů: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění (pro případ poškození zdraví nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu), garanční pojištění (v případě platební neschopnosti zaměstnavatele na úhradu nároků zaměstnance), pojištění v nezaměstnanosti (pro případ ztráty příjmů z pracovní činnosti zaměstnance v důsledku nezaměstnanosti). Pojistné je spravováno Sociální pojišťovnou v 5-ti samostatných fondech a je odděleno od státního rozpočtu. Na Slovensku je v deficitu pouze důchodový účet. Chybějící prostředky jsou hrazeny z rezervního fondu nebo z nemocenského fondu, který vykazuje přebytky. Současný systém důchodového pojištění v SR je postaven na třech pilířích: I. pilíř tvoří povinné průběžně financované důchodové pojištění, dávkově definované. Příspěvky spravuje a vyplácí Sociální pojišťovna. II. pilíř tvoří povinné důchodové (kapitalizační) spoření. Příspěvky jsou spořeny na individuálních účtech v důchodových správcovských společnostech (DSS), které je zhodnocují na kapitálovém trhu. III. pilíř zajišťuje dobrovolné doplňkové důchodové pojištění, které je čistě komerční. Je možné spořit v dobrovolných důchodových společnostech (DDS), nebo i v jiných finančních institucích (banky, životní pojišťovny). 4. Srovnání soustavy důchodového pojištění ČR a SR Hlavní rozdíl v systémech důchodového pojištění ČR a SR je již v samotné základní koncepci těchto systémů. Zatímco systém důchodového pojištění ČR se opírá o dva pilíře - průběžně financovaný systém, který je doplněn dobrovolným penzijním připojištěním se státním příspěvkem, základem důchodové pojištění na Slovensku jsou po reformě z roku 2004 tři pilíře povinné průběžně financované důchodové pojištění, povinné důchodové (kapitalizační) spoření a dobrovolné doplňkové pojištění. Zavedením kapitalizačního systému na Slovensku došlo k prohloubení pojistného principu a principu zásluhovosti, byl oslaben princip solidarity a univerzality. Přesun části odvodů do kapitalizačního pilíře by měl vést k vyšší angažovanosti a zodpovědnosti jednotlivců za svoji finanční situaci po dosažení důchodového věku. V rámci průběžně financovaného pilíře je na Slovensku oproti ČR vytvořen podsystém starobního pojištění a invalidního pojištění. Slovenská Sociální pojišťovna spravuje pro každý podsystém samostatný fond - fond starobního pojištění a fond invalidního pojištění. Rovněž je vymezena samostatná příspěvková sazba pro každý z uvedených systémů. Příspěvek na starobní pojištění činí 4-18 % dle typu přispěvatele, příspěvek na invalidní pojištění činí u zaměstnanců a zaměstnavatelů 3% z vyměřovacího základu, u OSVČ pak 6 %. Česká republika nemá vymezenou zvláštní sazbu pro invalidní pojištění, ani nevede samostatný účet pro invalidní pojištění. V České republice i na Slovensku byl s platností od postupně prodlužován věk pro odchod do důchodu pojištěnců. Slovenská republika sjednocuje a prodlužuje důchodový věk u mužů a žen na 62 let (u mužů od roku 2006, u žen od roku 2015). Česká republika prodlužuje postupně věk pro odchod do důchodu u mužů na konečných 63 let v roce 2012 a let u žen, dle počtu vychovaných dětí. Vzhledem k demografickému vývoji se však dá v budoucnu očekávat další prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu. Předpokládá se prodloužení až na 65 let věku. Další rozdíl v systémech důchodového pojištění lze pozorovat v oblasti potřebné doby

3 5 50 pojištění. Občané ČR mají standardně nárok na odchod do důchodu po 25 letech pojištění (po uplynutí 65 let věku - 15 let), kdežto na Slovensku je vyžadována pouze 10ti letá doba pojištění. Ze všech nových členských států EU se jedná o nejkratší čekací dobu. Z hlediska předčasného odchodu do důchodu však nemá tato doba pojištění podstatný význam, neboť ji pojištěnec může v praxi využít pouze ve spojitosti s dosažením důchodového věku. Určitým řešením by bylo nevázat odchod do důchodu na zákonnou povinnost dosažení důchodového věku, ale na možnosti odejít do důchodu dříve za předpokladu splnění delší doby pojištění, což by prohloubilo pojistný princip. [4] Oba systémy průběžného důchodového pojištění umožňují předčasný odchod do důchodu za podmínky splnění minimální doby pojištění, v ČR je pak ještě nutné splnit věkovou podmínku, kdy pojištěnci nesmí do důchodového věku chybět více než 3 roky. Na Slovensku se druhá podmínka váže k celkové naspořené částce na důchodovém účtu, která musí být i po odpočtu penalizace za předčasný odchod do důchodu vyšší než 1,2 násobek sumy životního minima. Předčasný odchod do důchodu je v obou systémech penalizován krácením starobního důchodu (v ČR o 1,3% výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů, v SR o 0,5 % za každých i započatých 30 dní), na druhou stranu pozdější odchod do penze je v obou systémech kladně hodnocen zvýšením výpočtového základu (v ČR o 1,5 % za každých odpracovaných 90 dní, v SR o 0,5 % za každých i započatých 30 dní po dovršení důchodového věku). Cílem zavedení zásluhovosti do systému je motivovat pojištěnce, aby setrvali na trhu práce co nejdéle, a tím došlo u pojištěnců k prodloužení věku odchodu do důchodu. Výpočet důchodových dávek z I. pilíře je v obou systémech poměrně složitý. Konstrukce výpočtu důchodů v obou systémech zohledňuje výši příjmů pojištěnců a obecný mzdový vývoj. V ČR je zajištěna garance minimálního důchodu, na rozdíl od Slovenska, kde minimální důchod není stanoven. Maximální výše důchodu není na Slovensku ani v ČR stanovena. Součástí výpočtu důchodových dávek jsou v ČR i SR náhradní doby, které byly důchodovou reformou na Slovensku značně omezené. Období studia na střední nebo vysoké škole bude započítáváno pouze do konce roku 2003, stejně tak jako doba v nezaměstnanosti. Na druhou stranu byla od prodloužena náhradní doba za péči o dítě až do 6 let věku dítěte. Systém slovenského doplňkového pojištění se po reformě přiblížil podmínkám penzijního připojištění v ČR. V obou zemích je tento systém podporován ze strany státu daňovými úlevami, v ČR navíc existuje ze strany státu podpora ve formě státního příspěvku. 5. Srovnání soustavy nemocenského pojištění ČR a SR Nemocenské pojištění je druhým důležitým podsystémem sociálního pojištění. Charakteristickým znakem je vysoká příjmová solidarita a náchylnost systému ke zneužívání dávek nemocenského pojištění pojištěnci. Systém nemocenského pojištění obou států je koncipován podobně. Nejvýznamnější rozdíl lze najít v oblasti vyplácení nemocenských dávek zaměstnancům. Od reformy v roce 2004 vyplácí dávky zaměstnancům na Slovensku v prvních 10 dnech zaměstnavatelé a teprve od 11. dne dočasné pracovní neschopnosti Sociální pojišťovna. Zapojení zaměstnavatelů do systému má snížit zneužívání nemocenských dávek a zároveň nákladnost systému. Na druhou stranu toto opatření může vést ke zvýšení nezaměstnanosti. V České republice je zatím nemocenské vypláceno zaměstnancům Českou správou sociálního zabezpečení. V roce 2006 byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavede v ČR od systém založený na podobném principu: Během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti bude poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. První tři pracovní dny nemoci bude náhrada 30 % redukovaného denního výdělku, do konce druhého týdne pak 69 %. 6. Financování systému sociálního pojištění v ČR a SR Pojistné na důchodové pojištění, nemocenské pojištění i pojistné na státní politiku zaměstnanosti jsou v ČR příjmem státního rozpočtu, zatímco na Slovensku je financování sociálního pojištění od státního rozpočtu zcela oddělené, a to již od roku 1994, kdy vznikl důchodový a nemocenský fond Sociální pojišťovny. Od roku 2004 spravuje Sociální pojišťovna v rámci sociálního pojištění i příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti, garanční pojištění a úrazové pojištění. Příjmy a výdaje na důchodové pojištění jsou v ČR od roku 1996 vedeny na zvláštním účtu důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv. Případné přebytky tedy mohou být použity pouze na zvýšení důchodů nebo na úhradu záporného salda pojistného na

4 5 51 důchodové pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného. Vývoj příjmů sociálního pojištění je ovlivněn vývojem počtu plátců pojistného, průměrnou platbou připadající na jednoho pojištěnce a úspěšností ve výběru pojistného. Jak vyplývá z Tabulky 1 a 2 zákonem stanovená sazba nemocenského pojištění připadající na jednoho pojištěnce je na Slovensku oproti ČR nižší. Zaměstnavatelé přispívají v SR o necelé 2% méně než v ČR. Je to dáno tím, že prvních 10 dní dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance hradí na Slovensku přímo zaměstnavatel, proto byla zaměstnavatelům snížena sazba povinných odvodů. Sazby pojistného v ČR (%) Tabulka 1: Sazby pojistného na sociální pojištění v ČR Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ Osoby dobrovolně účastné Nemocenské pojištění 1,1% 3,3% 4,4% * - Důchodové pojištění 6,5% 21,5% 28,0% 28,0% Státní politika 0,4% 1,2% 1,6% - zaměstnanosti Celkem 8,0% 26,0% 34,0% 28,0% Zdroj: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Tabulka 2: Sazby pojistného na sociální pojištění v SR v % Sazby pojistného v SR (%) Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ Osoby dobrovolně účastné Nemocenské pojištění 1,4% 1,4% 4,4% 4,4% Důchodové starobní 4%** 14% *** 18,0% 18,0% pojištění Důchodové invalidní 3,0% 3,0% 6,0% 6,0% pojištění Pojištění v 1,0% 1,0% 2,0% nezaměstnanosti Garanční pojištění 0,25% Úrazové pojištění 0,8% Rezervní fond 4,75% 4,75% 4,75% Celkem 9,4% 25,2% 33,15% 35,15% Zdroj: Zákon č.461/2003 Z.z., o sociálnom poistení, vydaný * OSVČ jsou v ČR dobrovolně účastné nemocenského pojištění ** Sazba pojistného na starobní pojištění zaměstnance v SR se snižuje o 0,5 % na každé nezaopatřené dítě. *** Z toho 5% spořeno v průběžném důchodovém systému, 9 % spořeno v kapitálovém pilíři důchodového systému V oblasti důchodového pojištění jsou sazby na Slovensku rovněž nižší, a to konkrétně o 4 % (bereme-li v úvahu součet příspěvku na invalidní a starobní pojištění). Na druhou stranu je třeba říci, že zaměstnavatelé přispívají v rámci sociální pojištění i do dalších fondů (na garanční pojištění, úrazové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a příspěvek do rezervního fondu), proto porovnáme-li celkovou výši pojistného na sociální pojištění, je nutné konstatovat, že v ČR i SR se pohybuje na přibližně stejné úrovni, v ČR činí 34 % (z toho 8 % platí zaměstnanci a 26 % zaměstnavatelé), na Slovensku je o něco vyšší 34,6 % (z toho zaměstnanci platí 9,4 % a zaměstnavatelé 25,2 %). Vlivem stárnutí obyvatel klesá od poloviny 90. let v ČR i SR počet účastníků sociálního pojištění a tím i příjmy na sociální pojištění. Na druhou stranu roste počet pojištěnců, kterým jsou vypláceny důchodové dávky. Dochází k tomu, že účty důchodového pojištění se dostávají do deficitu. Graf 1 ukazuje vývoj salda důchodového účtu v ČR a SR v letech Je vidět, že oba důchodové účty jsou od začátku sledovaného období od roku 1998 v deficitu. V roce 2003

5 5 52 vykazoval důchodový účet ČR záporné saldo ve výši 15,5 mld. Kč, což odpovídalo asi 8,4 % HDP. Důchodový účet SR vykázal zápornou hodnotu ve výši 7,3 mld. SK, což bylo asi 7,2 % HDP. Přetrvávající deficit slovenského důchodového účtu je kryt z ostatních fondů spravovaných Sociální pojišťovnou, především rezervního fondu, ale i fondu nemocenského pojištění. Graf 1: Příjmy a výdaje důchodového pojištění v ČR a SR, mld. SK Příjmy a výdaje důchodového pojištění v SR v letech Příjmy v mld. SK Výdaje v mld. SK mld. Kč Příjmy a výdaje důchodového pojištění v ČR v letech Příjmy v mld. Kč Výdaje v mld. Kč Zdroj: MPSV pb - nar_zprava_pril2.xls - príjmy a výdaje [online] , www. mpsv.cz, MPSR SR. Priloha k národnej správe o stratégii dosiahnutia primeraných a udržatelných dochodkov [online]. 2004, Dokument vložený , Dlouhodobě nepříznivý demografický vývoj a s ním související negativní vývoj důchodového účtu byly příčinou reformy sociálního pojištění na Slovensku (2004) a jedním z důvodů reformy veřejných rozpočtů v ČR (2004). Slovensko provedlo celkovou změnu struktury systému sociálního pojištění. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení II. pilíře - povinného kapitálového spoření na individuálních účtech, které má z dlouhodobého hlediska zajistit finanční vyrovnanost důchodového pojištění. Česká republika na druhou stranu přijala soubor parametrických změn, které mají důchodový systém finančně stabilizovat v krátkodobém období. V důsledku těchto změn došlo v ČR již v roce 2004 k obratu ve vývoji salda důchodového pojištění. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly o 4 % vyšší než výdaje a pozitivní trend ve vývoji se očekává i v roce Záporné saldo důchodového účtu v SR se v roce 2004 prohloubilo a bude se prohlubovat i v roce 2005 v důsledku zavedení příspěvkově definovaného systému starobního důchodového spoření. Negativní bilance bude způsobena tím, že část pojistného (9 % z vyměřovacího základu), která v minulosti plynula do důchodového systému, bude postupně převáděna na osobní účty spořitelů, jenž vstoupí do kapitalizačního pilíře, ale výše vyplácených důchodů zůstane stejná. Deficit v systému důchodového pojištění způsobený transformací příspěvků na osobní účty bude uhrazen z finančních prostředků získaných z částečné privatizace společnosti Slovenský plynárenský průmysl, a.s., Bratislava. [6] V oblasti nemocenského pojištění je na tom Slovensko v porovnání s ČR lépe. Účet nemocenského pojištění SR vykazoval v posledních letech přebytky (v letech v hodnotě kolem 5 mld. SK), které byly v rámci hospodaření Sociální pojišťovny použity na snížení schodku důchodového pojištění. Bilance nemocenského pojištění ČR je od roku 1999 záporná (pohybuje se kolem 1,2 mld. Kč). Základním problémem nemocenského pojištění ČR je zneužívání dávek nemocenského pojištění, především pak nemocenských dávek, které tvoří většinu výdajů. Parametrická opatření provedená v rámci reformy veřejných financí v roce 2003 pozitivně ovlivnila bilanci nemocenského účtu hned v následujícím roce, který se po letech deficitu dostal na hodnotu +6,2 mld.kč v roce Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny hlubší změny v systému, přijatá opatření budou mít pouze krátkodobý účinek. Problém zneužívání dávek a s tím související vysoké náklady nemocenského pojištění tato opatření dlouhodobě nevyřeší. 7. Závěr Obě země v oblasti důchodového pojištění následují hlavní evropský proud důchodového

6 5 53 zabezpečení, který je charakterizován kombinací povinného systému průběžného financování a soukromého doplňkového spoření. Hlavním cílem v obou zemích je zajistit finanční stabilitu systémů a přiměřenost vyplácených dávek. České republice se podařilo systém sociálního pojištění z krátkodobého hlediska stabilizovat, oba účty sociálního pojištění vykazují pozitivní bilanci. Celková sociální reforma však ČR ještě čeká. Slovensko je v tomto směru o krok napřed, reforma sociálního systému se již v praxi zavádí. Hodnotit, zdali bude reforma úspěšná by bylo v tuto chvíli předčasné. Úspěch reformy závisí především na výkonu ekonomiky a míře zaměstnanosti. Velkým rizikem v oblasti kapitálového spoření je výše nákladů na správu individuálních účtů a fondový výnos. Ani v případě úspěšného zavedení nového systému pojištění není jisté, jestli nový systém v dlouhodobém časovém horizontu uspěje. Systém průběžného i individuálního pojištění jsou až příliš svázány se státními institucemi a politikou. Literatura [1] ARNOLDOVÁ A.: Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - I. část, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2000, ISBN [2] KREBS V.a kolektiv: Sociální politika. Praha, ASPI Publishing, s.r.o., 2005, ISBN [3] RIEVAJOVÁ E.: Socialne zabezpečenie, Bratislava: Ekonomická univerzita, 1999, ISBN X [4] BARANCOVÁ H.: Reforma sociálneho poistenia Slovenskej republiky v európskom kontexte. Právny obzor, 2004, roč. 87, č. 6, str [5] HRDLIČKOVÁ V.: Sociální pojištění v ČR a SR, Diplomová práce PEF ČZU, 2006 [6] [7]

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace švédského a českého důchodového systému Comparison of Swedish and Czech pension system Pavlína Pecková Plzeň 2013 Čestné prohlášení:

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou pracovním výstupem Výkonného týmu a mohou podléhat revizím a úpravám. Byly zpracovány s cílem podat

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2014

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více