Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 V Praze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 cunekj@senat.cz. V Praze dne 15. 5."

Transkript

1 Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 V Praze dne Vážený pane senátore, obracíme se na Vás jménem níže podepsaných ředitelů pobytových zařízení sociálních služeb ve věci problematiky podávání léčivých přípravků per os klientům těchto zařízení, jimž byla diagnostikována psychiatrem nebo jiným odborným lékařem Alzheimerova choroba, stařecká demence či jiný typ demence a úhrady těchto zdravotnických výkonů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V důsledku přístupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ), která zastává názor, že se nejedná o hrazený zdravotní výkon, se zařízení sociálních služeb vykazující tento výkon zdravotním pojišťovnám, dostávají do vážných existenčních problémů, které ohrožují péči o klienty, jimž poskytují sociální a zdravotní služby (k postoji VZP viz příloha tohoto dopisu). Důvodem, pro který jsme se rozhodli oslovit právě Vás, předsedu Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, je především naše přesvědčení, že podávání léčivých přípravků per os pacientům s takto závažnou a nevyléčitelnou nemocí, jakožto hrazené zdravotní služby, není v současné době již pouze medicínským problémem, ale v konečném důsledku zejména otázkou dodržování lidských práv ve smyslu článku 31 Listiny základních práv a svobod. Úvodem si Vám dovolujeme seznámit se základními principy fungování pobytových zařízení sociálních služeb. Níže uvedení signatáři jsou statutárními orgány právnických osob disponujícími, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách ) oprávněními k poskytování sociálních služeb buďto výhradně jako domov se zvláštním režimem, nebo jako domov se zvláštním režimem spolu s některou z dalších forem poskytování sociálních služeb jako jsou např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením apod. Jedná se tedy o poskytovatele zajišťující pobytové služby, kromě jiných, i osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí, přičemž tato onemocnění mají za následek sníženou soběstačnost, která způsobuje závislost na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. Zmíněná onemocnění jsou zapříčiněna degenerativními změnami v mozkové tkáni, kdy ústředními příznaky demence je progresivní degenerace rozumových schopností a změny osobnosti. Nejčastěji bývá postižena krátkodobá, později i dlouhodobá paměť, porušen úsudek a časoprostorová orientace, včetně ostatních kognitivních schopností, jakými je pozornost, schopnost komunikace, abstraktní myšlení a rozpoznávací funkce. Osobnost takto nemocného se postupně rozpadá, četné obtíže pro něj představují i běžné každodenní činnosti a jeho společenská role, nemocný zapomíná již naučené úkony, jakými je oblékání, příprava jídla a hygiena, ztrácí své osobní věci, bloudí ve svém bydlišti. Tyto projevy velmi často doprovázejí i poruchy nálady, nezvyklé chování. Vzhledem k organické povaze demence se, v Stránka 1 z 6

2 závislosti na původu onemocnění, projevují i poruchy hybnosti a rovnováhy. Velmi významnou vlastností demence je ztráta již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Nejčastější formou demence je poté Alzheimerova choroba, frontotemporální a vaskulární demence. V případě osob s demencí se jedná o progresivní onemocnění, což znamená, že se její příznaky neustále zhoršují a péče o takto nemocného je postupem času, nikoliv výhradě, finančně náročnější, neboť vyžaduje intenzivnější péči. U těchto osob, dezorientovaných v místě a čase, je prakticky vyloučena jejich schopnost samostatné aplikace léčiv dle ordinace lékaře, a to jak co do dodržení času aplikace, dávky, způsobu aplikace, tak i co do dodržení aplikace všech druhů ordinovaných léčiv. Osoby s demencí jsou v podstatě bez výjimky osobami polymorbidními, užívajícími větší množství různých druhů léčiv (na tlak, srdce, štítnou žlázu apod.), přičemž vynechání některého z těchto léčiv pro ně znamená vážné zdravotní komplikace, případně ohrožení života. Tato skutečnost je, bohužel, spojujícím znakem všech zařízení sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s demencí. Je zcela nepochybné, že péče o osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí vyžaduje zajištění jak odpovídajících sociálních služeb, tak i odpovídajících zdravotních služeb. V České republice se stát podílí na zajištění sociálních služeb při zvládání základních životních potřeb osob poskytnutím příspěvku na péči těmto osobám, přičemž Listinou základních práv a svobod a zákonem o veřejném zdravotním pojištění je zaručeno právo každého na poskytnutí ze zdravotního pojištění hrazených služeb. V případě poskytování institucionální péče zařízením sociálních služeb je klientům těchto zařízení dle zákona o sociálních službách poskytováno ubytování, strava a úkony péče, kterými jsou pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; aktivizační činnosti a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ubytování a poskytnutí stravy si klienti hradí z vlastních prostředků, avšak v maximální výši stanovené vyhláškou, kterou se provádí zákon o sociálních službách. Úhrada za úkony péče je pak, ve smyslu zákona o sociálních službách, stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Každé ze zařízení sociálních služeb musí projít registračním procesem vedoucím k získání oprávnění k poskytování sociálních služeb. Jednou z nezbytných podmínek k získání registrace vydávané místně příslušným krajským úřadem je mj. doložení popisu personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb a dokladů prokazujících odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Zákon o sociálních službách tedy, zcela pochopitelně, vychází z presumpce, že ne každá osoba může provádět úkony péče, tedy přímou obslužnou péči o klienty. Náročnost těchto činností, které zahrnují různé formy pomoci či podpory při běžných denní úkonech (např. hygiena, přesun na lůžko, pomoc při oblékání apod.), pak zcela odpovídá úrovni zákonem o sociálních službách požadovaného vzdělání těchto pracovníků, kterým je základní či střední vzdělání a absolvování kvalifikačního kurzu v délce trvání 150 hodin. Tímto způsobem je tedy platnými právními předpisy stanoven rozsah poskytování sociálních služeb a úhrada jejich nákladů což je, v případě pobytových zařízení sociálních služeb úhrada za ubytování a stravu (hrazené z vlastních prostředků klientů) a úhrada za úkony péče (hrazené z příspěvku na péči). Pro úplnost je nutné podotknout, že se nejedná o jediný zdroj financování sociálních služeb. Dle zákona o sociálních službách je Stránka 2 z 6

3 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytována jednotlivých krajům ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Poskytování této dotace však nemá žádného vlivu na zde popisovanou problematiku, protože z této dotace nelze hradit osobní náklady zdravotnických zaměstnanců. Jak již bylo výše konstatováno, pobytová zařízení sociálních služeb nezajišťují svým klientům pouze poskytování sociálních služeb, ale též zdravotní služby. Zákon o sociálních službách v této oblasti odkazuje co do rozsahu a podmínek zabezpečení a hrazení zdravotní péče na zvláštní právní předpisy, kterými jsou zejména zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotních službách, avšak současně stanoví důraz na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (jedná se zejména o všeobecné sestry). Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče poskytované v pobytovém zařízení sociálních služeb zejména v 17a a 22 písm. e). Dle ust. 17a zákona o veřejném zdravotním pojištění je stanovena kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny jsou tak za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb povinny uzavřít s poskytovateli zvláštní smlouvy, pokud o to poskytovatel požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání. Smyslem této kontraktační povinnosti je bezpochyby záměr zákonodárce zajistit odpovídající zdravotní péči klientům pobytových zařízení sociálních služeb. Zdravotní péče o klienty v pobytovém zařízení sociálních služeb je dle zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytována jako tzv. zvláštní ambulantní péče ( 22), což je péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky pobytového zařízení, a to na základě ordinace ošetřujícího lékaře klienta. V praxi tedy poskytování zdravotních služeb probíhá tak, že ošetřující, zpravidla praktický, lékař klienta, na základě zhodnocení jeho zdravotního stavu, naordinuje ošetřovatelskou péči, která má být klientovi v zařízení poskytována, a to v rozsahu zdravotních výkonů obsažených ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Pro tyto účely je ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., vytvořena tzv. odbornost 913 všeobecná sestra v sociálních službách. Takto naordinovanou péči, vykonanou odborně způsobilým pracovníkem, je zařízení sociálních služeb na základě uzavřené zvláštní smlouvy oprávněno zdravotní pojišťovně též vyúčtovat. Tato, poměrně jednoduchá pravidla, jsou však v rámci revizní činnosti VZP neustále zpochybňována, a to především ve vztahu k podávání léčivých přípravků per os ordinovaných osobám s demencí. Je možné konstatovat, že ze strany zejména VZP dochází k vytváření zcela nepřiměřeného nátlaku, a to jak vůči ordinujícím lékařům (s cílem, aby tento druh ošetřovatelské péče nebyl potřebným klientům vůbec indikován), tak i vůči pobytovým zařízením sociálních služeb, přičemž tento nátlak probíhá téměř vždy podle totožného scénáře. V rámci revize si VZP vyžádá určitý vzorek klientů, kteří jsou pojištěnci VZP. Na základě tohoto vzorku VZP konstatuje, že u většiny z nich byla zjištěna indikace podávání léčivých přípravků per os (již tato skutečnost vyvolává u revizních pracovníků pochyby o oprávněnosti vyúčtování zdravotních služeb), přičemž klienti netrpí žádnými polykacími obtížemi a dojde k odmítnutí úhrady tohoto výkonu z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnutí úhrady Stránka 3 z 6

4 v poměrně velkých finančních objemech je revizními zprávami odůvodňováno zcela vágně (formulacemi typy: ze zdravotního stavu klienta nevyplývá potřeba; klient netrpí polykacími potížemi apod.), kdy neuznání práva na úhradu podání léčivého přípravku per os z veřejného zdravotního pojištění u jednotlivých klientů, má často podobu spíše náhodného výběru, než zkoumání potřebnosti podání léků tímto způsobem. Je zjevné, že revizní činnost pojišťoven není zaměřena na kontrolu oprávněnosti vyúčtované zdravotní péče, ale na snížení výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to za každou cenu. Obvyklým argumentem revizních lékařů je také tvrzení, že v domácím prostředí by podání léků per os zajišťovaly osoby blízké, a že má tedy být podání léků hrazeno z příspěvku na péči a léky nemusí podávat zdravotnický personál poskytovatele sociálních služeb, ale pečovatelky (pracovníci v sociálních službách). K tomuto zcela demagogickému argumentu namítáme, že vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v ust. 4 odst. 3 zcela jednoznačně stanovuje, že všeobecná sestra může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky. Jedná se tedy jednoznačně o zdravotní úkon, ke kterému ani všeobecná sestra není kompetentní bez indikace lékaře. Tento výkon tedy nemůže provádět žádný jiný nezdravotnický zaměstnanec poskytovatele. Navíc zákon o sociálních službách jednoznačně vymezuje okruhy péče, na jejichž úhradu je možno využít příspěvek na péči a mezi těmito úkony nejsou žádné zdravotní úkony ani kontrola dodržování léčebného režimu. Není sporu o tom, že podání léčivého přípravku per os, je-li indikováno ošetřujícím lékařem na základě zhodnocení zdravotního stavu klienta a provedeno všeobecnou sestrou, je zdravotním výkonem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, a to i v rámci odbornosti 913. Tuto skutečnost ostatně nerozporuje ani VZP, avšak úhradu připouští pouze v některých, blíže nespecifikovaných případech, za které však nepovažuje ani poruchu celkové mobility a hybnosti, duševní poruchu, mentální poruchu, poruchu chování, poruchu osobnosti ani psychiatrické onemocnění. Dle přesvědčení signatářů tohoto dopisu jsou však právě toto relevantní důvody, na jejichž základě se má za prokázané, že klient není schopen lék sám spolknout a poskytovatel, kterému byl tento výkon indikován ošetřujícím lékařem klienta, má právo na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je přitom zcela pochopitelné, že v případě pobytových zařízení sociálních služeb, poskytujících péči o osoby s demencí, lze předpokládat zvýšenou koncentraci těchto klientů, u nichž nelze očekávat, že by si byli schopni spolehlivě a bez negativních důsledků aplikovat léky sami a proto dochází k indikaci tohoto zdravotního výkonu u většiny klientů. Z hlediska zajištění poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče o klienty s demencí je tento způsob podání léků jediný možný, odmyslíme-li si nesmyslné a ekonomicky významně náročnější podávání léků těmto klientům rychlou zdravotní službou nebo hospitalizaci těchto klientů ve zdravotnických zařízeních, a klienti mají právo na jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ostatně progrese tohoto onemocnění je jedním z důvodů jejich umístění do institucionalizované péče zařízení sociálních služeb, neboť péče o tyto klienty v domácím prostředí rodinnými příslušníky se postupem času stává neúnosnou. Klienti a nejbližší rodina oprávněně předpokládají, že umístěním klienta do zařízení sociálních služeb, bude zajištěna taková péče, kterou již nelze zajistit doma, přičemž tuto péči budou vykonávat k tomu odborně způsobilí zaměstnanci. Po VZP provedené revizi výše uvedeným způsobem, kdy je ze strany pojišťovny odepřena úhrada z veřejného zdravotního pojištění, se Stránka 4 z 6

5 zařízení sociálních služeb často dostávají do značných finančních problémů, neboť z těchto prostředků jsou mj. hrazeny též mzdy nelékařských zdravotnických pracovníků, v tomto případě všeobecných sester. Mnohdy nezbývá, než se se svými nároky obrátit na soud, což je však další finanční zátěž, nehovoříc o délce trvání takového sporu. Tyto okolnosti přirozeně zařízení sociálních služeb odrazují od takového postupu. Extrémním, nikoliv však nemyslitelným, řešením postupu zdravotních pojišťoven, je možnost ukončení smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou (viz nedávno medializovaný případ Diakonie České církve evangelické v Sobotíně zveřejněný dne v deníku Právo). Neobdrží-li však zařízení sociálních služeb úhradu od zdravotní pojišťovny za odvedenou práci a nedostává-li se finančních prostředků na úhradu mezd zdravotnických pracovníků, není tento postup nikterak odsouzeníhodný. Povinností každé ze zdravotních pojišťoven je zajistit dostupnost hrazených služeb. Vážený pane senátore, nikoho by snad ani nenapadlo zpochybňovat podávání léčivých přípravků všeobecnou sestrou v lůžkových zdravotnických zařízeních a jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak nedochází ke sporům ohledně úhrady podávání léčivého přípravku per os v rámci odbornosti 925 sestra domácí zdravotní péče, což je odbornost srovnatelná s odborností 913 s tím rozdílem, že v rámci odbornosti 925 sestra dochází do domácnosti klienta. V pobytových zařízeních sociálních služeb, přestože jde o péči institucionální, představuje podávání léčivých přípravků per os a jejich úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění neustálý boj s VZP. VZP přitom užívá neadekvátního nátlaku jak na ošetřující lékaře, kteří tuto péči indikují, tak následně na pobytová zařízení sociálních služeb. Klienti pobytových zařízení sociálních služeb po celou dobu svého ekonomicky aktivního života přispívali do systému veřejného zdravotního pojištění. Tito klienti se nikoliv vlastní vinou dostali, bohužel, do stavu odkázanosti na péči třetích osob a vyžadují poskytnutí jak sociálních, tak i zdravotních služeb. Porušení lidských práv klientů pobytových zařízení sociálních služeb spatřujeme ve skutečnosti, že dochází k selekci úhrad z veřejného zdravotního pojištění podle toho, kde je klient umístěn. Nachází-li se v lůžkovém zdravotnickém zařízení (tj. v nemocnici), nebo je mu v jeho domácím prostředí poskytována péče sestrou domácí zdravotní péče, je zdravotní výkon podání léčivého přípravku per os proveden a poskytovateli ze strany VZP uhrazen. Nachází-li se však klient v pobytovém zařízení sociálních služeb, je tento výkon sice proveden, ale z veřejného zdravotního pojištění uhrazen není. Ze strany VZP jsou v podstatě plošně odmítány úhrady tohoto výkonu, přestože ze strany poskytovatele jsou splněny veškeré legislativní podmínky nutné pro vykázání takové péče, tj. je podepsána zvláštní smlouva s pojišťovnou; podání léčivého přípravku per os indikoval lékař na základě zhodnocení zdravotního stavu klienta; výkon byl proveden k tomu odborně způsobilým nelékařským zdravotnickým pracovníkem (tj. všeobecnou sestrou). V případě domovů se zvláštním režimem je a bude indikováno podávání léčivých přípravků per os drtivé většině klientů, neboť má-li být poskytována kvalitní a bezpečná zdravotní péče, je, s ohledem na diagnózu těchto klientů, nezbytné, aby způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložil klientovi přímo do úst a následně zkontroloval dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut. S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás tímto níže uvedení signatáři dovolují vyzvat k vyvolání diskuse na půdě Senátu ČR, jejímž předmětem je zajištění úhrady podání léčivého přípravku z veřejného zdravotního pojištění klientům pobytových zařízení sociálních služeb, Stránka 5 z 6

6 pokud jim byla diagnostikována psychiatrem nebo jiným odborným lékařem Alzheimerova choroba, stařecká demence či jiný typ demence, jakožto Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na ochranu zdraví, a to formou např. odborného semináře s cílem urychlit definitivní vyřešení tohoto problému. Přílohy: - Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS Souhlas se zněním dopisu vyjádřili a signatáři tohoto dopisu jsou: Název zařízení jméno a příjmení funkce Stránka 6 z 6

7 Příloha: Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS K dokreslení problematiky úhrady podávání léčivého přípravku per os v pobytových zařízení sociálních služeb z veřejného zdravotního pojištění, tímto dokládáme postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ). V souvislosti s řešenou problematikou je nutné upozornit, že do byla jedním z tzv. materiálových zdravotních výkonů v odbornosti 913 též Aplikace léčebné terapie P.O., I.M., S.C., I.V., UV, event. další způsoby aplikace, terapie či instalace léčiv. Dle tohoto výkonu mohla být léčebná terapie p.o. vykázána jen v případě, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám. S účinností od však došlo ke změně názvu tohoto výkonu na Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V. Bez zajímavosti není postoj VZP k této změně. VZP vydala v této věci prohlášení, dle kterého považuje změnu obsahu předmětného výkonu za nepochybný projev rozhodnutí tvůrce seznamu zdravotních výkonů, aby od nebylo indikováno a zdravotním pojišťovnám vykazováno podávání léčivých přípravků per os klientům pobytových zařízení sociálních služeb. Pokud bylo vykazování aplikace LP per os výkonem novelou explicitně zrušeno, pak evidentně nebylo záměrem MZ ČR, aby bylo vykazováno podávání léků per os výkonem s kódem ošetřovatelská intervence. Podle citovaného stanoviska VZP připouští možnost ošetřujícího lékaře indikovat podání léčivého přípravku per os pouze ve zcela výjimečných případech s ohledem na mimořádné okolnosti zdravotního stavu pojištěnce. VZP se tak pasovala do pozice instituce oprávněné vykládat úmysl zákonodárce zamezit změnou výkonu podávání léčivých přípravků per os klientům pobytových zařízení sociálních služeb, kdy však zároveň toto tvrzení popírají tvrzením jiným, a to, že v některých (blíže nespecifikovaných) případech tento výkon být indikován může. Vzhledem k závažnosti celé situace se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o výklad změny seznamu zdravotních výkonů. Ministerstvem zdravotnictví ČR byl v této věci vydán následující výklad: Podávání léčivých přípravků (v jakékoliv formě) je, v souladu s vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníku a jiných odborných pracovníků, nedílnou součástí ošetřovatelského procesu, a tudíž je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno, bez ohledu na to, zda výkonem materiálovým, časovým nebo ošetřovacím dnem. Pokud výkon s sebou nese jen drobné, nesterilní či nepočitatelné náklady, tyto jsou součástí režijních nákladu, jako právě v případě podání léčebné terapie per os, per rektum, aplikace kapek do očí, uší, nosu apod., tedy dalšími způsoby aplikace léčiv. Pokud je ze zdravotních důvodů (závažné fyzické či mentální postižení) v některých případech přímá perorální či jiná aplikace léku zdravotní sestrou nutná, může být nadále vykazována odpovídajícím rozsahem časové dispozice ošetřovatelské intervence, nikoliv jako výkon materiálový. O indikaci zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje praktický, resp. ošetřující, lékař na základě posouzení zdravotního stavu pojištence a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo. S ohledem na skutečnost, že se tvrzení obsažená ve stanovisku VZP významně dotýkají práv klientů pobytových zařízení sociálních služeb, zaujaly k nim Asociace krajů ČR (dále jen AK ČR), jako nejvýznamnější zástupce zřizovatele těchto poskytovatelů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS ČR ), jako největší zastřešující organizace těchto poskytovatelů, stanovisko, dle kterého vyjádření VZP považují za bezskrupulózní snahu o ještě větší prohloubení již existující diskriminace klientů pobytových zařízení sociálních služeb v přístupu k odborným zdravotním Stránka 1 z 2

8 Příloha: Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS službám, potřebným a hrazeným tedy k ošetřovatelské a rehabilitační péči. AK ČR a APSS ČR považují vyjádření VZP za snahu vyvolat u praktických lékařů dojem, že aplikace léčebné terapie per os zdravotní sestrou je novelou seznamu zdravotních výkonů prakticky zakázána, s cílem, aby tento druh ošetřovatelské péče nebyl potřebným klientům vůbec indikován. Pro úplnost považujeme za vhodné upozornit též na současné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k této problematice, které je zveřejněno na v následujícím znění: Podání/aplikace léků per os může být jako zdravotní výkon posouzeno v případech, kdy si pacient prokazatelně není schopen přinesený léčivý přípravek ani sám vložit do úst ani jej spolehlivě spolknout, takže mu musí způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst (většinou rozdrcený, rozpuštěný apod.) a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut. Intermitentní či chronická ordinace léčivých přípravků per os bez specifické zdravotní potřeby v žádném případě neznamená ani povinnost ani potřebu indikovat výkon s kódem Věk (nízký či naopak vysoký), poruchy celkové mobility a hybnosti, duševní poruchy, mentální poruchy (retardace), poruchy chování, poruchy osobnosti, psychiatrická onemocnění typu schizofrenie apod., nejsou automatickým zdravotním důvodem pro obligatorní indikaci výkonu z důvodu potřeby dohledu nad přijímáním léčivých přípravků per os, samotné aplikace či jiné pomoci při podávání léků per os. Mohou však spadat mezi relevantní důvody, na jejichž základě se má za prokázané, že pacient není schopen lék sám spolknout (záleží pak na charakteru daného omezení, např. poruchy celkové mobility, přičemž musí být ke každému pacientovi přistupováno individuálně vzhledem k jeho skutečným možnostem). I přes shora uvedené však VZP nadále zastává názor, že podávání léčivých přípravků per os kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem v pobytovém zařízení sociálních služeb je činností naprosto výjimečnou, která není odůvodněna ani poruchou celkové mobility a hybnosti, duševní poruchou, mentální poruchou, poruchou chování, poruchou osobnosti či psychiatrickým onemocněním. Dle Ministerstva zdravotnictví ČR jsou však právě toto skutečnosti, aby indikující lékař zvážil, zda je klient schopen si sám, či pod dohledem všeobecné sestry aplikovat léky per os, či je nutné zajistit jejich podání formou hrazené péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem vložením léčiva do úst s kontrolou dutiny ústní. Je zcela nezpochybnitelné, že názor Ministerstva zdravotnictví ČR, jde-li o výklad zdravotního výkonu dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je závazný i pro VZP. Bylo by zcela absurdní, pokud by výklad vyhlášky č. 134/1998 Sb., činila VZP, která je zároveň povinna se touto vyhláškou řídit. Krom toho výklad Ministerstva je výkladem autora vyhlášky, který musí znát vůli a úmysl, se kterým byl tento právní předpis vydáván. Bohužel i přes shora uvedené skutečnosti uplatňuje VZP nadále postupy uvedené v dokumentu, jehož je toto sdělení přílohou. *** Stránka 2 z 2

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Podnik Fair play 2007, 2008

Podnik Fair play 2007, 2008 Podnik Fair play 2007, 2008 "HVĚZDA - občanské sdružení", Bří Sousedíků 1078, 760 01 Zlín Výroční zpráva za rok 2011 Obsah: I. Komplex sociálních služeb... 4 1. Odborná sekce Nestátní zdravotnické zařízení...

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Blanka Misconiová Iva Merhautová Ladislav Průša VÚPSV Praha prosinec 2003 Obsah

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více