Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 V Praze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 cunekj@senat.cz. V Praze dne 15. 5."

Transkript

1 Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 V Praze dne Vážený pane senátore, obracíme se na Vás jménem níže podepsaných ředitelů pobytových zařízení sociálních služeb ve věci problematiky podávání léčivých přípravků per os klientům těchto zařízení, jimž byla diagnostikována psychiatrem nebo jiným odborným lékařem Alzheimerova choroba, stařecká demence či jiný typ demence a úhrady těchto zdravotnických výkonů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V důsledku přístupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ), která zastává názor, že se nejedná o hrazený zdravotní výkon, se zařízení sociálních služeb vykazující tento výkon zdravotním pojišťovnám, dostávají do vážných existenčních problémů, které ohrožují péči o klienty, jimž poskytují sociální a zdravotní služby (k postoji VZP viz příloha tohoto dopisu). Důvodem, pro který jsme se rozhodli oslovit právě Vás, předsedu Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, je především naše přesvědčení, že podávání léčivých přípravků per os pacientům s takto závažnou a nevyléčitelnou nemocí, jakožto hrazené zdravotní služby, není v současné době již pouze medicínským problémem, ale v konečném důsledku zejména otázkou dodržování lidských práv ve smyslu článku 31 Listiny základních práv a svobod. Úvodem si Vám dovolujeme seznámit se základními principy fungování pobytových zařízení sociálních služeb. Níže uvedení signatáři jsou statutárními orgány právnických osob disponujícími, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách ) oprávněními k poskytování sociálních služeb buďto výhradně jako domov se zvláštním režimem, nebo jako domov se zvláštním režimem spolu s některou z dalších forem poskytování sociálních služeb jako jsou např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením apod. Jedná se tedy o poskytovatele zajišťující pobytové služby, kromě jiných, i osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí, přičemž tato onemocnění mají za následek sníženou soběstačnost, která způsobuje závislost na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. Zmíněná onemocnění jsou zapříčiněna degenerativními změnami v mozkové tkáni, kdy ústředními příznaky demence je progresivní degenerace rozumových schopností a změny osobnosti. Nejčastěji bývá postižena krátkodobá, později i dlouhodobá paměť, porušen úsudek a časoprostorová orientace, včetně ostatních kognitivních schopností, jakými je pozornost, schopnost komunikace, abstraktní myšlení a rozpoznávací funkce. Osobnost takto nemocného se postupně rozpadá, četné obtíže pro něj představují i běžné každodenní činnosti a jeho společenská role, nemocný zapomíná již naučené úkony, jakými je oblékání, příprava jídla a hygiena, ztrácí své osobní věci, bloudí ve svém bydlišti. Tyto projevy velmi často doprovázejí i poruchy nálady, nezvyklé chování. Vzhledem k organické povaze demence se, v Stránka 1 z 6

2 závislosti na původu onemocnění, projevují i poruchy hybnosti a rovnováhy. Velmi významnou vlastností demence je ztráta již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Nejčastější formou demence je poté Alzheimerova choroba, frontotemporální a vaskulární demence. V případě osob s demencí se jedná o progresivní onemocnění, což znamená, že se její příznaky neustále zhoršují a péče o takto nemocného je postupem času, nikoliv výhradě, finančně náročnější, neboť vyžaduje intenzivnější péči. U těchto osob, dezorientovaných v místě a čase, je prakticky vyloučena jejich schopnost samostatné aplikace léčiv dle ordinace lékaře, a to jak co do dodržení času aplikace, dávky, způsobu aplikace, tak i co do dodržení aplikace všech druhů ordinovaných léčiv. Osoby s demencí jsou v podstatě bez výjimky osobami polymorbidními, užívajícími větší množství různých druhů léčiv (na tlak, srdce, štítnou žlázu apod.), přičemž vynechání některého z těchto léčiv pro ně znamená vážné zdravotní komplikace, případně ohrožení života. Tato skutečnost je, bohužel, spojujícím znakem všech zařízení sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s demencí. Je zcela nepochybné, že péče o osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí vyžaduje zajištění jak odpovídajících sociálních služeb, tak i odpovídajících zdravotních služeb. V České republice se stát podílí na zajištění sociálních služeb při zvládání základních životních potřeb osob poskytnutím příspěvku na péči těmto osobám, přičemž Listinou základních práv a svobod a zákonem o veřejném zdravotním pojištění je zaručeno právo každého na poskytnutí ze zdravotního pojištění hrazených služeb. V případě poskytování institucionální péče zařízením sociálních služeb je klientům těchto zařízení dle zákona o sociálních službách poskytováno ubytování, strava a úkony péče, kterými jsou pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; aktivizační činnosti a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ubytování a poskytnutí stravy si klienti hradí z vlastních prostředků, avšak v maximální výši stanovené vyhláškou, kterou se provádí zákon o sociálních službách. Úhrada za úkony péče je pak, ve smyslu zákona o sociálních službách, stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Každé ze zařízení sociálních služeb musí projít registračním procesem vedoucím k získání oprávnění k poskytování sociálních služeb. Jednou z nezbytných podmínek k získání registrace vydávané místně příslušným krajským úřadem je mj. doložení popisu personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb a dokladů prokazujících odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Zákon o sociálních službách tedy, zcela pochopitelně, vychází z presumpce, že ne každá osoba může provádět úkony péče, tedy přímou obslužnou péči o klienty. Náročnost těchto činností, které zahrnují různé formy pomoci či podpory při běžných denní úkonech (např. hygiena, přesun na lůžko, pomoc při oblékání apod.), pak zcela odpovídá úrovni zákonem o sociálních službách požadovaného vzdělání těchto pracovníků, kterým je základní či střední vzdělání a absolvování kvalifikačního kurzu v délce trvání 150 hodin. Tímto způsobem je tedy platnými právními předpisy stanoven rozsah poskytování sociálních služeb a úhrada jejich nákladů což je, v případě pobytových zařízení sociálních služeb úhrada za ubytování a stravu (hrazené z vlastních prostředků klientů) a úhrada za úkony péče (hrazené z příspěvku na péči). Pro úplnost je nutné podotknout, že se nejedná o jediný zdroj financování sociálních služeb. Dle zákona o sociálních službách je Stránka 2 z 6

3 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytována jednotlivých krajům ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Poskytování této dotace však nemá žádného vlivu na zde popisovanou problematiku, protože z této dotace nelze hradit osobní náklady zdravotnických zaměstnanců. Jak již bylo výše konstatováno, pobytová zařízení sociálních služeb nezajišťují svým klientům pouze poskytování sociálních služeb, ale též zdravotní služby. Zákon o sociálních službách v této oblasti odkazuje co do rozsahu a podmínek zabezpečení a hrazení zdravotní péče na zvláštní právní předpisy, kterými jsou zejména zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotních službách, avšak současně stanoví důraz na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (jedná se zejména o všeobecné sestry). Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče poskytované v pobytovém zařízení sociálních služeb zejména v 17a a 22 písm. e). Dle ust. 17a zákona o veřejném zdravotním pojištění je stanovena kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny jsou tak za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb povinny uzavřít s poskytovateli zvláštní smlouvy, pokud o to poskytovatel požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání. Smyslem této kontraktační povinnosti je bezpochyby záměr zákonodárce zajistit odpovídající zdravotní péči klientům pobytových zařízení sociálních služeb. Zdravotní péče o klienty v pobytovém zařízení sociálních služeb je dle zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytována jako tzv. zvláštní ambulantní péče ( 22), což je péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky pobytového zařízení, a to na základě ordinace ošetřujícího lékaře klienta. V praxi tedy poskytování zdravotních služeb probíhá tak, že ošetřující, zpravidla praktický, lékař klienta, na základě zhodnocení jeho zdravotního stavu, naordinuje ošetřovatelskou péči, která má být klientovi v zařízení poskytována, a to v rozsahu zdravotních výkonů obsažených ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Pro tyto účely je ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., vytvořena tzv. odbornost 913 všeobecná sestra v sociálních službách. Takto naordinovanou péči, vykonanou odborně způsobilým pracovníkem, je zařízení sociálních služeb na základě uzavřené zvláštní smlouvy oprávněno zdravotní pojišťovně též vyúčtovat. Tato, poměrně jednoduchá pravidla, jsou však v rámci revizní činnosti VZP neustále zpochybňována, a to především ve vztahu k podávání léčivých přípravků per os ordinovaných osobám s demencí. Je možné konstatovat, že ze strany zejména VZP dochází k vytváření zcela nepřiměřeného nátlaku, a to jak vůči ordinujícím lékařům (s cílem, aby tento druh ošetřovatelské péče nebyl potřebným klientům vůbec indikován), tak i vůči pobytovým zařízením sociálních služeb, přičemž tento nátlak probíhá téměř vždy podle totožného scénáře. V rámci revize si VZP vyžádá určitý vzorek klientů, kteří jsou pojištěnci VZP. Na základě tohoto vzorku VZP konstatuje, že u většiny z nich byla zjištěna indikace podávání léčivých přípravků per os (již tato skutečnost vyvolává u revizních pracovníků pochyby o oprávněnosti vyúčtování zdravotních služeb), přičemž klienti netrpí žádnými polykacími obtížemi a dojde k odmítnutí úhrady tohoto výkonu z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnutí úhrady Stránka 3 z 6

4 v poměrně velkých finančních objemech je revizními zprávami odůvodňováno zcela vágně (formulacemi typy: ze zdravotního stavu klienta nevyplývá potřeba; klient netrpí polykacími potížemi apod.), kdy neuznání práva na úhradu podání léčivého přípravku per os z veřejného zdravotního pojištění u jednotlivých klientů, má často podobu spíše náhodného výběru, než zkoumání potřebnosti podání léků tímto způsobem. Je zjevné, že revizní činnost pojišťoven není zaměřena na kontrolu oprávněnosti vyúčtované zdravotní péče, ale na snížení výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to za každou cenu. Obvyklým argumentem revizních lékařů je také tvrzení, že v domácím prostředí by podání léků per os zajišťovaly osoby blízké, a že má tedy být podání léků hrazeno z příspěvku na péči a léky nemusí podávat zdravotnický personál poskytovatele sociálních služeb, ale pečovatelky (pracovníci v sociálních službách). K tomuto zcela demagogickému argumentu namítáme, že vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v ust. 4 odst. 3 zcela jednoznačně stanovuje, že všeobecná sestra může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky. Jedná se tedy jednoznačně o zdravotní úkon, ke kterému ani všeobecná sestra není kompetentní bez indikace lékaře. Tento výkon tedy nemůže provádět žádný jiný nezdravotnický zaměstnanec poskytovatele. Navíc zákon o sociálních službách jednoznačně vymezuje okruhy péče, na jejichž úhradu je možno využít příspěvek na péči a mezi těmito úkony nejsou žádné zdravotní úkony ani kontrola dodržování léčebného režimu. Není sporu o tom, že podání léčivého přípravku per os, je-li indikováno ošetřujícím lékařem na základě zhodnocení zdravotního stavu klienta a provedeno všeobecnou sestrou, je zdravotním výkonem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, a to i v rámci odbornosti 913. Tuto skutečnost ostatně nerozporuje ani VZP, avšak úhradu připouští pouze v některých, blíže nespecifikovaných případech, za které však nepovažuje ani poruchu celkové mobility a hybnosti, duševní poruchu, mentální poruchu, poruchu chování, poruchu osobnosti ani psychiatrické onemocnění. Dle přesvědčení signatářů tohoto dopisu jsou však právě toto relevantní důvody, na jejichž základě se má za prokázané, že klient není schopen lék sám spolknout a poskytovatel, kterému byl tento výkon indikován ošetřujícím lékařem klienta, má právo na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je přitom zcela pochopitelné, že v případě pobytových zařízení sociálních služeb, poskytujících péči o osoby s demencí, lze předpokládat zvýšenou koncentraci těchto klientů, u nichž nelze očekávat, že by si byli schopni spolehlivě a bez negativních důsledků aplikovat léky sami a proto dochází k indikaci tohoto zdravotního výkonu u většiny klientů. Z hlediska zajištění poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče o klienty s demencí je tento způsob podání léků jediný možný, odmyslíme-li si nesmyslné a ekonomicky významně náročnější podávání léků těmto klientům rychlou zdravotní službou nebo hospitalizaci těchto klientů ve zdravotnických zařízeních, a klienti mají právo na jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ostatně progrese tohoto onemocnění je jedním z důvodů jejich umístění do institucionalizované péče zařízení sociálních služeb, neboť péče o tyto klienty v domácím prostředí rodinnými příslušníky se postupem času stává neúnosnou. Klienti a nejbližší rodina oprávněně předpokládají, že umístěním klienta do zařízení sociálních služeb, bude zajištěna taková péče, kterou již nelze zajistit doma, přičemž tuto péči budou vykonávat k tomu odborně způsobilí zaměstnanci. Po VZP provedené revizi výše uvedeným způsobem, kdy je ze strany pojišťovny odepřena úhrada z veřejného zdravotního pojištění, se Stránka 4 z 6

5 zařízení sociálních služeb často dostávají do značných finančních problémů, neboť z těchto prostředků jsou mj. hrazeny též mzdy nelékařských zdravotnických pracovníků, v tomto případě všeobecných sester. Mnohdy nezbývá, než se se svými nároky obrátit na soud, což je však další finanční zátěž, nehovoříc o délce trvání takového sporu. Tyto okolnosti přirozeně zařízení sociálních služeb odrazují od takového postupu. Extrémním, nikoliv však nemyslitelným, řešením postupu zdravotních pojišťoven, je možnost ukončení smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou (viz nedávno medializovaný případ Diakonie České církve evangelické v Sobotíně zveřejněný dne v deníku Právo). Neobdrží-li však zařízení sociálních služeb úhradu od zdravotní pojišťovny za odvedenou práci a nedostává-li se finančních prostředků na úhradu mezd zdravotnických pracovníků, není tento postup nikterak odsouzeníhodný. Povinností každé ze zdravotních pojišťoven je zajistit dostupnost hrazených služeb. Vážený pane senátore, nikoho by snad ani nenapadlo zpochybňovat podávání léčivých přípravků všeobecnou sestrou v lůžkových zdravotnických zařízeních a jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak nedochází ke sporům ohledně úhrady podávání léčivého přípravku per os v rámci odbornosti 925 sestra domácí zdravotní péče, což je odbornost srovnatelná s odborností 913 s tím rozdílem, že v rámci odbornosti 925 sestra dochází do domácnosti klienta. V pobytových zařízeních sociálních služeb, přestože jde o péči institucionální, představuje podávání léčivých přípravků per os a jejich úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění neustálý boj s VZP. VZP přitom užívá neadekvátního nátlaku jak na ošetřující lékaře, kteří tuto péči indikují, tak následně na pobytová zařízení sociálních služeb. Klienti pobytových zařízení sociálních služeb po celou dobu svého ekonomicky aktivního života přispívali do systému veřejného zdravotního pojištění. Tito klienti se nikoliv vlastní vinou dostali, bohužel, do stavu odkázanosti na péči třetích osob a vyžadují poskytnutí jak sociálních, tak i zdravotních služeb. Porušení lidských práv klientů pobytových zařízení sociálních služeb spatřujeme ve skutečnosti, že dochází k selekci úhrad z veřejného zdravotního pojištění podle toho, kde je klient umístěn. Nachází-li se v lůžkovém zdravotnickém zařízení (tj. v nemocnici), nebo je mu v jeho domácím prostředí poskytována péče sestrou domácí zdravotní péče, je zdravotní výkon podání léčivého přípravku per os proveden a poskytovateli ze strany VZP uhrazen. Nachází-li se však klient v pobytovém zařízení sociálních služeb, je tento výkon sice proveden, ale z veřejného zdravotního pojištění uhrazen není. Ze strany VZP jsou v podstatě plošně odmítány úhrady tohoto výkonu, přestože ze strany poskytovatele jsou splněny veškeré legislativní podmínky nutné pro vykázání takové péče, tj. je podepsána zvláštní smlouva s pojišťovnou; podání léčivého přípravku per os indikoval lékař na základě zhodnocení zdravotního stavu klienta; výkon byl proveden k tomu odborně způsobilým nelékařským zdravotnickým pracovníkem (tj. všeobecnou sestrou). V případě domovů se zvláštním režimem je a bude indikováno podávání léčivých přípravků per os drtivé většině klientů, neboť má-li být poskytována kvalitní a bezpečná zdravotní péče, je, s ohledem na diagnózu těchto klientů, nezbytné, aby způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložil klientovi přímo do úst a následně zkontroloval dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut. S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás tímto níže uvedení signatáři dovolují vyzvat k vyvolání diskuse na půdě Senátu ČR, jejímž předmětem je zajištění úhrady podání léčivého přípravku z veřejného zdravotního pojištění klientům pobytových zařízení sociálních služeb, Stránka 5 z 6

6 pokud jim byla diagnostikována psychiatrem nebo jiným odborným lékařem Alzheimerova choroba, stařecká demence či jiný typ demence, jakožto Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na ochranu zdraví, a to formou např. odborného semináře s cílem urychlit definitivní vyřešení tohoto problému. Přílohy: - Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS Souhlas se zněním dopisu vyjádřili a signatáři tohoto dopisu jsou: Název zařízení jméno a příjmení funkce Stránka 6 z 6

7 Příloha: Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS K dokreslení problematiky úhrady podávání léčivého přípravku per os v pobytových zařízení sociálních služeb z veřejného zdravotního pojištění, tímto dokládáme postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ). V souvislosti s řešenou problematikou je nutné upozornit, že do byla jedním z tzv. materiálových zdravotních výkonů v odbornosti 913 též Aplikace léčebné terapie P.O., I.M., S.C., I.V., UV, event. další způsoby aplikace, terapie či instalace léčiv. Dle tohoto výkonu mohla být léčebná terapie p.o. vykázána jen v případě, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám. S účinností od však došlo ke změně názvu tohoto výkonu na Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V. Bez zajímavosti není postoj VZP k této změně. VZP vydala v této věci prohlášení, dle kterého považuje změnu obsahu předmětného výkonu za nepochybný projev rozhodnutí tvůrce seznamu zdravotních výkonů, aby od nebylo indikováno a zdravotním pojišťovnám vykazováno podávání léčivých přípravků per os klientům pobytových zařízení sociálních služeb. Pokud bylo vykazování aplikace LP per os výkonem novelou explicitně zrušeno, pak evidentně nebylo záměrem MZ ČR, aby bylo vykazováno podávání léků per os výkonem s kódem ošetřovatelská intervence. Podle citovaného stanoviska VZP připouští možnost ošetřujícího lékaře indikovat podání léčivého přípravku per os pouze ve zcela výjimečných případech s ohledem na mimořádné okolnosti zdravotního stavu pojištěnce. VZP se tak pasovala do pozice instituce oprávněné vykládat úmysl zákonodárce zamezit změnou výkonu podávání léčivých přípravků per os klientům pobytových zařízení sociálních služeb, kdy však zároveň toto tvrzení popírají tvrzením jiným, a to, že v některých (blíže nespecifikovaných) případech tento výkon být indikován může. Vzhledem k závažnosti celé situace se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o výklad změny seznamu zdravotních výkonů. Ministerstvem zdravotnictví ČR byl v této věci vydán následující výklad: Podávání léčivých přípravků (v jakékoliv formě) je, v souladu s vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníku a jiných odborných pracovníků, nedílnou součástí ošetřovatelského procesu, a tudíž je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno, bez ohledu na to, zda výkonem materiálovým, časovým nebo ošetřovacím dnem. Pokud výkon s sebou nese jen drobné, nesterilní či nepočitatelné náklady, tyto jsou součástí režijních nákladu, jako právě v případě podání léčebné terapie per os, per rektum, aplikace kapek do očí, uší, nosu apod., tedy dalšími způsoby aplikace léčiv. Pokud je ze zdravotních důvodů (závažné fyzické či mentální postižení) v některých případech přímá perorální či jiná aplikace léku zdravotní sestrou nutná, může být nadále vykazována odpovídajícím rozsahem časové dispozice ošetřovatelské intervence, nikoliv jako výkon materiálový. O indikaci zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje praktický, resp. ošetřující, lékař na základě posouzení zdravotního stavu pojištence a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo. S ohledem na skutečnost, že se tvrzení obsažená ve stanovisku VZP významně dotýkají práv klientů pobytových zařízení sociálních služeb, zaujaly k nim Asociace krajů ČR (dále jen AK ČR), jako nejvýznamnější zástupce zřizovatele těchto poskytovatelů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS ČR ), jako největší zastřešující organizace těchto poskytovatelů, stanovisko, dle kterého vyjádření VZP považují za bezskrupulózní snahu o ještě větší prohloubení již existující diskriminace klientů pobytových zařízení sociálních služeb v přístupu k odborným zdravotním Stránka 1 z 2

8 Příloha: Postoj VZP k úhradě podávání léčivého přípravku per os v PZSS službám, potřebným a hrazeným tedy k ošetřovatelské a rehabilitační péči. AK ČR a APSS ČR považují vyjádření VZP za snahu vyvolat u praktických lékařů dojem, že aplikace léčebné terapie per os zdravotní sestrou je novelou seznamu zdravotních výkonů prakticky zakázána, s cílem, aby tento druh ošetřovatelské péče nebyl potřebným klientům vůbec indikován. Pro úplnost považujeme za vhodné upozornit též na současné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k této problematice, které je zveřejněno na v následujícím znění: Podání/aplikace léků per os může být jako zdravotní výkon posouzeno v případech, kdy si pacient prokazatelně není schopen přinesený léčivý přípravek ani sám vložit do úst ani jej spolehlivě spolknout, takže mu musí způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst (většinou rozdrcený, rozpuštěný apod.) a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut. Intermitentní či chronická ordinace léčivých přípravků per os bez specifické zdravotní potřeby v žádném případě neznamená ani povinnost ani potřebu indikovat výkon s kódem Věk (nízký či naopak vysoký), poruchy celkové mobility a hybnosti, duševní poruchy, mentální poruchy (retardace), poruchy chování, poruchy osobnosti, psychiatrická onemocnění typu schizofrenie apod., nejsou automatickým zdravotním důvodem pro obligatorní indikaci výkonu z důvodu potřeby dohledu nad přijímáním léčivých přípravků per os, samotné aplikace či jiné pomoci při podávání léků per os. Mohou však spadat mezi relevantní důvody, na jejichž základě se má za prokázané, že pacient není schopen lék sám spolknout (záleží pak na charakteru daného omezení, např. poruchy celkové mobility, přičemž musí být ke každému pacientovi přistupováno individuálně vzhledem k jeho skutečným možnostem). I přes shora uvedené však VZP nadále zastává názor, že podávání léčivých přípravků per os kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem v pobytovém zařízení sociálních služeb je činností naprosto výjimečnou, která není odůvodněna ani poruchou celkové mobility a hybnosti, duševní poruchou, mentální poruchou, poruchou chování, poruchou osobnosti či psychiatrickým onemocněním. Dle Ministerstva zdravotnictví ČR jsou však právě toto skutečnosti, aby indikující lékař zvážil, zda je klient schopen si sám, či pod dohledem všeobecné sestry aplikovat léky per os, či je nutné zajistit jejich podání formou hrazené péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem vložením léčiva do úst s kontrolou dutiny ústní. Je zcela nezpochybnitelné, že názor Ministerstva zdravotnictví ČR, jde-li o výklad zdravotního výkonu dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je závazný i pro VZP. Bylo by zcela absurdní, pokud by výklad vyhlášky č. 134/1998 Sb., činila VZP, která je zároveň povinna se touto vyhláškou řídit. Krom toho výklad Ministerstva je výkladem autora vyhlášky, který musí znát vůli a úmysl, se kterým byl tento právní předpis vydáván. Bohužel i přes shora uvedené skutečnosti uplatňuje VZP nadále postupy uvedené v dokumentu, jehož je toto sdělení přílohou. *** Stránka 2 z 2

Změna zákona o sociálních službách

Změna zákona o sociálních službách III. N á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Ing. Helena Rögnerová

Ing. Helena Rögnerová Ú hrada psychiatrick é p écčé Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhrady psychiatrické péče Platba za výkon Ambulantní specializovaná péče Ambulantní výkony odborností

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Financování adiktologických služeb Ondřej Sklenář

Financování adiktologických služeb Ondřej Sklenář Financování adiktologických služeb Ondřej Sklenář Projekt NETAD Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Směrnice č. 2016/02/001 Březen 2016 Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení Sociálních

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok Jiří Procházka únor 2015

Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok Jiří Procházka únor 2015 Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok 2015 Jiří Procházka únor 2015 Legislativa k financování zdravotní péče v PZSS Financování odbornost 913 - vyhláška MZČR č.134/1998 Sb. o seznamu

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE

Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne 15.06.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27.06.2016 Název: Předkládá: Obsah: Zřizovací listina - PO Domov pro seniory a Pečovatelská

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB? Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ? 2 základní pravidla poskytování zdravotních služeb ve světle základních práv

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Novinky ve zdravotnické legislativě JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Práva pacienta ( 28) - Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby Domov pro seniory v Blatné tř. T.G.Masaryka 272 388 01 Blatná Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje o žadateli: Rodné číslo: Datum doručení žádosti: Číslo evidenční: 1. Příjmení a jméno (u

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je projednán ve 2.PS DŘ k SZV, dále v DŘ k SZV a na Ministerstvu zdravotnictví zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Den přijetí žádosti

Více