Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jarmila KASLOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2010

2

3

4

5 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení dopadů reformy zdravotnictví na hospodaření zdravotních pojišťoven v ČR. Teoretická část, která vychází z odborných zdrojů, literárních pramenů a především poznatků každodenního života, se zaměřuje především na problematiku návrhu reformy zdravotnictví. Dále objasňuje vliv reformy zdravotnictví na zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a pacienty. Praktická část je zaměřena především na řízené rozhovory s odborníky z oblasti zdravotnictví. Jsou zde také uvedeny hospodářské ukazatele dopadů reformy zdravotnictví na hospodaření vybraných zdravotních pojišťoven ČR. Klíčová slova: zdravotnictví, reforma zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, regulační poplatky, zdravotnická zařízení, financování zdravotnictví АБСТРАКТ Эта бакаларская работа ставит себе целью провести оценку результатов реформы здравоохранения на ведение хозяйства медицинских страховых обществ в Чешской Республике. Теоретическая часть работы, которая базируется на источниках профессиональных знаний, литературных источниках и прежде всего на сведениях ежедневной жизни, направляется главным образом на проблематику реформы здравоохранения. Далее она объясняет влияние реформы здравоохранения на медицинские учреждения, медицинские страховые общества и на пациентов. Практическая часть нацелена прежде всего на управляемые интервью со специалистами в области здравоохранения. Здесь тоже указаны экономические показатели результатов реформы здравоохранения на ведение хозяйства избраных медстраховых обществ Чешской Республики. Ключевые слова: здравоохранение; реформа здравоохранения; медицинские страховые общества; регулирующие платежи; медицинские учреждения; финансирование здравоохранения.

6 Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové za cenné rady a připomínky, za odborné vedení a pomoc při psaní této bakalářské práce. Také velmi děkuji paní Ing. Haně Klikové, vedoucí oddělení kontroly úhrad pojistného Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Znojmě, paní Ing. Jaroslavě Zachovalové, vedoucí ekonomického oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Vyškově a panu PharmDr. Radkovi Hájkovi z brněnské lékárny za čas, který mi věnovali a za pomoc při získávání podkladů a informací potřebných ke zpracování této práce. Motto K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní. Aurelius Augustinus

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ DLOUHODOBÝ KONCEPT REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Z ROKU 2004 JOZEF KUBINYI, ČSSD NÁVRH REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Z ROKU 2005 TOMÁŠ JULÍNEK, ODS HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PRÁVNÍ ÚPRAVA VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VLIV REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A PACIENTY PRÁVNÍ ÚPRAVA VLIV REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Financování nemocnic VLIV REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VLIV REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA PACIENTY II PRAKTICKÁ ČÁST VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR HISTORIE VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZNOJMO, REFORMA Z POHLEDU VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY ÚHRAD POJISTNÉHO VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA VYŠKOV, REFORMA Z POHLEDU VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN CELKOVÉ NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A OSTATNÍ ZDAŇOVACÍ ČINNOSTI PŘEKROČENÍ LIMITU KČ NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA ZDRAVOTNÍ PÉČI POČET POJIŠTĚNCŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE KVALITA OČIMA PACIENTŮ ZÁVĚR... 43

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 51

9 ÚVOD Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma dopady reformy zdravotnictví na hospodaření zdravotních pojišťoven České republiky. Myslím si, že téma reformy zdravotnictví je velice aktuální, neboť české zdravotnictví je dlouhodobě v krizi a od 90. let 20. století se ho nedaří reformovat. Tento nezdar má samozřejmě velký vliv i na hospodaření zdravotních pojišťoven, které každoročně zvyšují svoje výdaje na zdravotní péči. Dále je toto téma zajímavé tím, že se bezprostředně dotýká všech občanů České republiky. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit reformu zdravotnictví a její dopady na hospodaření zdravotních pojišťoven České republiky. Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části je obecně představena reforma zdravotnictví, neboť právě tato reforma předchází dopadům na hospodaření zdravotních pojišťoven České republiky. V druhé části je obecně popsáno, jako hospodaří zdravotní pojišťovny a jaký je současný systém zdravotnictví. Zdrojem pro zpracování teoretické části je návrh reformy samotný, teoretické poznatky, odborné články k dané problematice a dostupné ekonomické ukazatele jednotlivých zdravotních pojišťoven. V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřila na využití metody řízených rozhovorů s lidmi, kterých se reforma zdravotnictví v profesním životě dotkla a kteří se s dopady reformy zdravotnictví každý den setkávají. Zdrojem informací a dat obsažených v praktické části byly interní materiály zdravotních pojišťoven, lékáren a informace získané na základě řízených rozhovorů. 8

10 I. TEORETICKÁ ČÁST 9

11 1 REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ Cílem této kapitoly je představení dvou návrhů reformy zdravotnictví. První návrh reformy zdravotnictví pochází z pera bývalého ministra zdravotnictví Jozefa Kubinyiho. Autorem druhého návrhu je dnes již rovněž bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. 1.1 Dlouhodobý koncept reformy zdravotnictví z roku 2004 Jozef Kubinyi, ČSSD Myšlenka potřeby reformy zdravotnictví v České republice po listopadu 1989 se poprvé objevila v první polovině 90. let 20. století. Nikdo však nebyl schopen přijít s životaschopnou myšlenkou a tuto myšlenku realizovat, neboť na ministerstvu zdravotnictví docházelo k častému střídání ministrů. Toto časté střídání ministrů se v naší zemi stalo téměř národním folklórem. Největší chybou bylo a v současnosti stále je, že na pozice ministrů jsou dosazování lidé přímo napojeni na politickou stranu a v politice většinou aktivně činní, zatímco skuteční odborníci ve svém oboru se aktivní politiky neúčastní. Proto zdravotnictví v novodobé historii patří k druhému nejproblematičtějšímu odvětví v České republice. Od roku 2002 se o potřebě reformy zdravotnictví začalo opětovně velice intenzivně hovořit. Sektor zdravotnictví se rok od roku stále více zadlužoval. Bylo nutné co nejdříve zabránit krachu celého systému. Stát už na drahé léčení neměl peníze a bylo tedy potřeba, aby se všichni občané České republiky podíleli na tomto drahém léčení. Již v roce 2004 přišel tehdejší ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi s návrhem nové dlouhodobé koncepce reformy zdravotnictví. Přestože bylo zřejmé, že tehdejší vláda již nový návrh reformy nestihne projednat a schválit, byl podle slov Jozefa Kubinyiho navrhovaný koncept připraven tak, aby ho mohla využít jakákoliv jiná vláda bez ohledu na politické myšlení. Kubinyiho dlouhodobý koncept vycházel z předpokladu, že současné zdroje jsou pro hrazení péče nedostatečné a bez hloubkové změny bude vzhledem ke stárnutí populace jen hůř. Je tedy nutné najít peníze jinde především u pacientů. Celý 10

12 navrhovaný systém měl být nadále založen na principu solidarity platit tedy měli nejen nemocní, ale i zdraví. Tak jak to funguje ve většině zemí světa. 1 Vzhledem k tomu, že lékaře potřebuje během svého života 90 % lidí, budou se muset všichni připravit na vyšší výdaje. Ministr Kubinyi navrhoval, aby si pacienti museli připlácet například za ambulantní péči, lázně, pobyt a stravu v nemocnicích, dopravu a recepty. 2 Souhrnná roční platba by byla omezena určitou částkou, která by se pohybovala v rozmezí 4 až 5 tisíc korun. Každý pacient měl být vybaven elektronickou čipovou kartou, na kterou by se veškeré poplatky zaznamenávaly. Kdyby pacient vyčerpal roční limit spoluúčasti, nic už by dál neplatil. Současně by se snížilo pojištění a poplatky by byly daňově odpočitatelné. 3 Fungovalo by to tedy jinak než například na Slovensku, kde jsou stanoveny pevné poplatky, ovšem bez maximálního limitu. Spoluúčast pacientů tedy není nijak kompenzována. Na druhou stranu u slovenského systému nebyla nutná vysoká počáteční investice pokud by v Česku měl být každý pacient vybaven čipovou kartou, museli by mít všichni lékaři, lékárny a ostatní zdravotní zařízení k dispozici čtečky těchto karet. A to by bylo pořádně drahé. Zavedení čipové karty souvisí s celým procesem modernizace informačního systému zdravotnictví, který Kubinyi zamýšlel. Karta by se využívala i jako přístupový klíč ke zdravotní dokumentaci či k přehledu čerpané péče, umožňovala by vypisování elektronických receptů a podobně. Spolu se zavedením Národního referenčního centra, kde by se soustředily veškeré informace od pojišťoven i zdravotnických zařízení, by to mělo vést k větší transparentnosti. Legislativně by se navíc měla zdravotnickým zařízením nařídit povinnost zveřejňovat ukazatele kvality jejich péče. Nejdiskutovanějším bodem celé koncepce se stalo uvažované zrušení kategorie pojištěnců, za které platil pojistné stát což jsou nezaopatřené děti do 18 nebo 26 let 1 ČERNÁ, Ivana. Reforma zdravotnictví: platit, platit, platit! 2 ČERNÁ, cit ČERNÁ, cit

13 věku, matky pečující o dítě, nezaměstnaní a důchodci. Pokud by se tato změna provedla bez výraznějšího zásahu do systému, vedla by k zásadnímu zvýšení životních nákladů u mladých rodin a sociálně slabých. 4 Kubinyi navrhoval, aby za děti a ženy na rodičovské dovolené platil pojištění jejich živitel. Živitel by za osoby na něm ekonomicky závislé platil zvýšené pojistné, které by bylo kompenzováno zvýšením daňových úlev za vyživované osoby. Místo státu by tak finanční zátěž převzali rodiče. 5 Důchodci a nezaměstnaní by si platili zdravotní pojištění sami. Kompenzovat jim to mělo navýšení důchodu, respektive příspěvku v nezaměstnanosti v rozsahu dosavadního odvodu. 6 Kubinyi zkoumal, jaký by mohl být dopad návrhu reformy zdravotnictví na jednotlivé sociální struktury obyvatel v ČR. Podle posledních sociologických údajů vyhlížela základní současná sociální struktura obyvatel ČR v roce 2005 tak, že 10 % populace tvořila tzv. vyšší třída s měsíčním příjmem nad Kč, 40 % populace představovala střední třída s příjmem vyšším než Kč měsíčně, tzv. dělnická třída s příjmem nižším než Kč za měsíc tvořila 30 % obyvatel a 20 % populace spadalo do kategorie tzv. spodní třídy, zahrnující nezaměstnané nebo příležitostně zaměstnané, osoby odkázané na různé sociální dávky, bezdomovce a pod. Značné rozdíly jsou mezi jednotlivými regiony. Např. v Ústeckém kraji je úroveň nezaměstnanosti o 70 % a v Moravskoslezském kraji o 60 % vyšší než celostátní průměr. Střední délka života v těchto krajích je zhruba o 30 % pod celostátním průměrem. 7 4 ČERNÁ, cit ČERNÁ, cit ČERNÁ, cit DRBAL, Ctibor, Budoucnost zdraví a zdravotnictví, s

14 1.2 Návrh reformy zdravotnictví z roku 2005 Tomáš Julínek, ODS vzniklo občanské sdružení Reforma zdravotnictví forum.cz. Jedná se o dobrovolné sdružení občanů, jejichž cílem je příprava návrhů zlepšení systému zdravotní péče v České republice, realizace těchto návrhů a další činnosti směřující ke zvyšování efektivity a kvality českého zdravotnictví. Na půdě tohoto občanského sdružení byl od jara roku 2004 intenzivně připravován zakládajícími členy tohoto občanského sdružení životaschopný komplexní návrh reformy českého zdravotnictví, který byl představen na podzim roku Mezi zakládající členy občanského sdružení Reforma zdravotnictví forum.cz patří MUDr. Tomáš Julínek, MBA, MUDr. Pavel Hroboň a MUDr. Tomáš Macháček. V září 2005 přišli zakladatelé občanského sdružení Reforma zdravotnictví forum.cz s návrhem postupné, ale komplexní změny financování a poskytování zdravotní péče v České republice, známou jako reforma zdravotnictví. Předkladatelé tohoto návrhu vycházeli s potřeby reformovat zdravotnictví pro 21. století. Současně s touto potřebou vycházeli předkladatelé tohoto návrhu z evropské tradice, která je založena na myšlence dostupnosti zdravotnictví pro všechny občany. Předkladatelé návrhu reformy zdravotnictví vycházeli z několika předpokladů: - zdravotnictví nemůže zůstat beze změn, když naše společnost ve všech oblastech prochází velkými změnami, - možnost občanů rozhodovat o kvalitě služeb ve zdravotnictví a možnosti jejich výběru. Doposud občané za zdravotnictví platili, ale někdo jiný za ně rozhodoval, co potřebují a co je pro ně dobré, - decentralizace zdravotnictví. Jenom decentralizované zdravotnictví je schopné rychle vstřebávat inovace a pružně reagovat na přání a potřeby svých zákazníků, - roli státu je potřeba omezit na zajištění přístupu k potřebné péči pro všechny občany, vymezení základních pravidel a kontrolu jejich dodržování. Běžný chod zdravotnického systému a jeho vývoj musí být ponechán na účastnicích systému. 13

15 Vztah financování zdravotnictví jako součásti veřejné politiky je k průběhu a výsledku celkové zásadní reformy veřejných financí zcela nepochybný. Tudíž její nedůsledné provedení ponechává zatím bez náležitého efektu také pokusy o patřičné efektivní využívání veřejných zdrojů pro zdravotnické účely. Nedůsledné řešení chronického finančního deficitu v našem zdravotnictví proto bývá často nahrazováno spory různých zájmových skupin a jejich handrkováním o výši dílčích poplatků, příplatků, odvodů a doplatků, aniž by mohlo být dosaženo žádoucí vazby veřejné úhrady zdravotnických intervencí na dynamiku celé systémově fungující soustavy veřejných financí. 8 Podstata transformace tohoto segmentu zdravotnické soustavy by totiž měla podle našeho názoru spočívat v jeho optimálním funkčním i strukturálním začlenění do onoho čtyřvrstevnatého, obecně využitelného modelu systému péče o zdraví, tak jak byl vyvozen a charakterizován na základě našich předchozích analýz a úvah. Z rámce a z poslání popsaných čtyř základních etáží tohoto systému by měla být odvozena role a odborná kompetence lůžkových zařízení jak v dimenzi státem garantované a z veřejných prostředků hrazené péče, tak té péče, která je nad to poskytována na základě volby občana a tak či onak privátně proplácena. 9 Rozdíly mezi reformou zdravotnictví podle Jozefa Kubinyiho a Tomáše Julínka jsou dle mého názoru nepatrné. Oba tyto návrhy počítají se zavedením finanční spoluúčasti pacienta a je úplně jedno, jestli se tato spoluúčast bude nazývat regulačním poplatkem nebo jakkoliv jinak. Oba ministři si uvědomovali hlubokou krizi našeho zdravotnictví a nutnost jeho reformy. Není dnes ani v budoucnu možné, aby se pacienti finančně nespolupodíleli na zdravotním systému. Věda a výzkum ve zdravotnictví jsou velmi nákladnou záležitostí, která však přináší očekávané výsledky. Dnes je medicína schopna léčit nemoci, které ještě před několika lety byly naprosto beznadějné. Tato léčba však současně vyžaduje zvýšené finanční nároky a tyto nároky je potřeba částečně uspokojit z finanční spoluúčasti pacienta. Zde bych však chtěla v souvislosti s reformou zdravotnictví poukázat na dvojí tvář levicové politiky ČSSD, kterou Jozef Kubinyi zastupoval. Přestože návrh reformy 8 DRBAL, cit. 7, s DRBAL, cit. 7, s

16 podle Jozefa Kubinyiho připomínal spíše rukopis pravicového politika, jednalo se z jeho strany o krok správným směrem. Kdyby však tento návrh byl schválen ještě za vlády ČSSD, tak by právě tato strana poukazovala na to, že právě ona je tím spasitelem českého zdravotnictví. Současně by se snažila využít tohoto návrhu reformy zdravotnictví ve svůj politický prospěch a zesměšnění opozičních, převážně pravicových stran. Přitom bylo zřejmé, že opoziční strany by s tímto návrhem reformy zdravotnictví neměly v zásadě žádné velké problémy. Když však s podobným návrhem po volbách v roce 2006 přišla pravicová ODS, bylo velkým problémem pro ČSSD tento návrh podpořit. ČSSD měla obavy, aby se tato reforma zdravotnictví tentokrát neotočila proti nim. Z toho vyplývá, že politika ČSSD není v zájmu občanů této země, ale v hájení hodně nízkých svých zájmů. Dokud nebudou o vážných problémech tohoto státu rozhodovat odborníci, ale politici, bude nejenom resort zdravotnictví v hluboké krizi. Další negativní stránkou, která se v průběhu reformy zdravotnictví ukázala, je neschopnost moci soudní a výkonné zajistit vymožení práva. Přestože dosud platí zákon, který jasně vymezuje placení poplatků, někteří sociálnědemokratičtí hejtmani začali tyto regulační poplatky za pacienty svého kraje platit. A to i přesto, že zde byla již dříve soudní rozhodnutí, která podobné praktiky zakazovala. Potřeba ČSSD obcházet zákony za každou cenu, je zavrženíhodná. Jednou reforma zdravotnictví vstoupí do dějin jen jako hloupá bitva o regulační poplatky mezi ČSSD a ODS. 15

17 2 HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Cílem této kapitoly je seznámení s legislativní úpravou týkající se Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven včetně jejich hospodaření. 2.1 Právní úprava Zdravotní pojišťovny v České republice provozují svoji činnost na základě dvou zákonů. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na základě zákona č. 551/1991 Sb. v platném znění, o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZPMV ČR, VoZP ČR, RBP a další) na základě zákona č. 280/1992 Sb. v platném znění, o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Osobně si myslím, že všechny zdravotní pojišťovny by měly podnikat na základě jedné společné normy, přičemž by v této normě bylo stanoveno, které funkce jakoby centrální pojišťovny plní právě Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Jednalo by se především o provádění všeobecného zdravotního pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny a další specifické případy. Česká republika však nejde cestou jednoduchých a transparentních zákonů, proto se nelze divit, pokud v budoucnu k těmto dvěma zákonům přibudou zákony další. Dále si myslím, že by bylo pro tuto zemi, ale především pro všechny pojištěnce daleko lepší, kdyby zde fungovala jedna centrální pojišťovna a maximálně tři další pojišťovny. Možná je na místě námitka, že by to bylo v rozporu s demokratickými principy a volným trhem. Jsem však zastánkyní názoru, že stát má ekonomiku svými zásahy ovlivňovat. Tohle je určitě jedno z odvětví, kde by si stát měl ponechat možnost regulace. Z historie nám některé zdravotní pojišťovny předvedly velký hazard se zdravím pacientů (např. Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, zdravotní pojišťovna REZAPO a zdravotní pojišťovna ATLAS), a to jen díky tomu, že stát zde uplatňoval teorii neviditelné ruky trhu, která vyřeší všechny problémy. V tabulce (Tab. 1) vidíme přehled zdravotních pojišťoven v České republice. 16

18 Tab. 1. Přehled zdravotních pojišťoven v České republice 10 PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE Kód Pojišťovna 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 217 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 228 Zdravotní pojišťovna MÉDIA 2.2 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Podle již zmíněného zákona č. 551/1991 Sb. v platném znění, o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR 11 jsou pravidla pro hospodaření této zdravotní pojišťovny nastaveny takto: - Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným. - Příjmy Pojišťovny zahrnují: a) platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu, b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny, c) příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované Pojišťovnou, d) dary a ostatní příjmy, - Výdaje Pojišťovny zahrnují: a) platby za úhrady zdravotní péče poskytované na základě všeobecného zdravotního pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, 10 Práce autora 11 Česko, Zákon č.551 ze dne 6. prosince 1991 o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. 17

19 b) platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům Pojišťovny, c) úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině, d) náklady na činnost Pojišťovny, e) úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, f) úhrady částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Rozpočet Pojišťovny je sestaven a realizován tak, aby výdaje nepřevýšily příjmy Pojišťovny v příslušném rozpočtovém roce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zúčtovává v roční závěrce vůči rezervnímu fondu. Pojišťovna vytváří a spravuje tyto fondy: - základní fond; zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost Pojišťovny, k přídělům dalším fondům, k dalším platbám a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, - rezervní fond; výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu. Pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydávaných obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a 18

20 přijatých k obchodování na burze cenných papírů, veřejně obchodovatelných akcií a podílových listů přijatých k obchodování na burze cenných papírů a pokladničních poukázek České národní banky; tyto cenné papíry a pokladniční poukázky České národní banky zůstávají součástí rezervního fondu. Rezervní fond používá Pojišťovna ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof nebo Pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného; výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout v průběhu kalendářního roku pod minimální výši. Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, je Pojišťovna povinna udržovat rezervní fond ve stanovené výši, - provozní fond, - sociální fond, - fond majetku, - fond reprodukce majetku. Pojišťovna může vytvářet - fond pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče. Tvorba tohoto fondu je podmíněna naplněním rezervního fondu a současně vyrovnanou bilancí hospodaření Pojišťovny, - fond prevence; z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány 19

21 Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny. Finanční prostředky Pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství. Pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a podnikat s prostředky plynoucími ze všeobecného zdravotního pojištění. 2.3 Ostatní zdravotní pojišťovny Podle již zmíněného zákona č. 280/1992 Sb. v platném znění, o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 12 jsou pravidla pro hospodaření těchto zdravotních pojišťoven nastaveny takto: - Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným. - Příjmy zaměstnanecké pojišťovny zahrnují platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu. - Příjmy zaměstnanecké pojišťovny zahrnují platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu. - Dalšími příjmy zaměstnanecké pojišťovny mohou být: a) příjmy od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance, a to na úhradu zdravotnických výkonů, b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů zaměstnanecké pojišťovny, c) příjmy plynoucí z majetkových sankcí stanovených zvláštním zákonem, d) dary a ostatní příjmy. - Výdaji zaměstnanecké pojišťovny jsou: 12 Česko, Zákon č. 280 ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 20

22 a) platby za úhrady zdravotní péče poskytované na základě všeobecného zdravotního pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, b) platby jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny, c) úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině. d) náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny, e) úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, f) úhrady částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem. Zaměstnanecká pojišťovna vytváří a spravuje: - základní fond zdravotního pojištění, - rezervní fond, - provozní fond, - sociální fond, - fond investičního majetku, - fond reprodukce investičního majetku. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost zaměstnanecké pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a k úhradám částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhradám podílů na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 21

23 Schodky vzniklé při hospodaření s tímto fondem jsou kryty finančními prostředky rezervního fondu. Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu. Zaměstnanecká pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydávaných obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a přijatých k obchodování na burze cenných papírů, veřejně obchodovatelných akcií a podílových listů přijatých k obchodování na burze cenných papírů a pokladničních poukázek České národní banky; tyto cenné papíry a pokladniční poukázky České národní banky zůstávají součástí rezervního fondu. Rezervní fond slouží ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof; výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout pod minimální výši. Nejde-li o případy uvedené v předchozí větě, je zaměstnanecká pojišťovna povinna udržovat rezervní fond ve stanovené výši. Zaměstnanecká pojišťovna je povinna rezervní fond naplnit do tří let ode dne získání povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění. V případě vyčerpání jedné poloviny tohoto fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví návrh opatření. Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří vyrovnaně. Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství. Zaměstnanecká pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a podnikat s prostředky plynoucími ze všeobecného zdravotního pojištění. 22

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb.

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá:

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá: Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2004 77 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 - II. část Zjednodušené vzájemné porovnání

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Národohospodářský ústav Praha, 25. 04. 2007 OBSAH DNEŠNÍ PREZENTACE Poplatky jako součást reformy zdravotnictví Situace v ČR a srovnání s Evropou Návrh

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 6. prosince 1991 ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 6. prosince 1991 ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení 551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb.

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění

Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění Tyto změny by měly vstoupit v účinnost ke dni 1.1.2008. S největší pravděpodobností dojde i ke schválení Senátem

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 979/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 942 Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 861/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 861/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 861/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více