Teoretický koncept základů komerčního zdravotního pojištění v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teoretický koncept základů komerčního zdravotního pojištění v ČR"

Transkript

1 INSTITUTE FOR BEHAVIORAL AND ECONOMIC STUDIES WORKING PAPER No Teoretický koncept základů komerčního zdravotního pojištění v ČR Petr Houdek, 2008

2 Teoretický koncept základů komerčního zdravotního pojištění v ČR Verze k 1. červnu 2008 Abstrakt: V článku je navržen systém komerčního zdravotního pojištění vycházejícího z kombinace klasického zdravotního pojištění a kolaterální smlouvy životního pojištění kryjící riziko smrti, nemohoucnosti či jiné zdravotní újmy (zdravotně-životní pojištění, ZŽP), čímž pojišťovna získá dodatečnou motivaci, zajistit pro pojištěnce nejen ze svého pohledu nákladově optimální zdravotní péči, ale takovou péči, která pojištěnci zajistí zdraví či minimální zdravotní újmu, čímž je odstraněn problém zastoupení. V navrženém zdravotním systému je akcentovaná úloha univerzální primární péče, která má prokazatelně nejvýznamnější podíl na efektivnosti celého zdravotnického sektoru. Primární péče je úzce navázána na úlohu zdravotních pojišťoven, čímž usnadňuje prevalenci metod lékařství-založeného-na-důkazech. Návrh je založen na otevřeném všeobecném komerčním zdravotním pojištění, v němž každý občan bude mít povinnost se pojistit v rámci ZŽP, bude mít však volný výběr ze zdravotně pojistných plánů lišících se krytím a cenou od konkurujících si pojišťoven. Důležitá zprostředkující úloha je přisouzena zaměstnavatelům. Zdravotní pojištění je zasazeno do kontextu zdravotní péče, která vedle zjevných medicínských úspěchů je i 3. nejvýznamnější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích. Je zdůrazněno, že forma zdravotního pojištění musí podporovat prevenci a ovlivňovat život jednotlivců k zdravotně perspektivnějšímu chování. Klíčová slova: reforma zdravotnictví; zdravotní péče; financování zdravotnictví; komerční pojištění; životní pojištění; efektivita zdravotní péče; poskytování zdravotní péče; Klasifikace JEL: H42; H51; I18-2 -

3 1. Úvod Závažným nedostatkem diskuze o systémech poskytování zdravotní péče je její zaměňování se zdravím jako takovým. Je-li být zdravý cílem, zdravotní péče je pouze jedním z prostředků jak jej dosáhnout, vedle osobního chování jednotlivce a stavu prostředí, v němž žije. Z distinkce mezi cílem a prostředky vyplývají i odlišné motivace, poskytovatelé zdravotní péče nemají nutně za cíl zdraví občanů, ale poskytnutí zdravotní péče; odlišení má značný význam, jak dokumentuje obsáhlá literatura o problému zastoupení v oblasti zdravotnictví (McGuire 2000). Jelikož je však zdravotní péče obvykle prostředkem finálním, využívaným není-li další alternativy, je i prostředkem nejdražším, což pramení z hlavního paradoxu zdravotní péče lidé o své zdraví dbají až poté, co jej ztratí. Za posledních 40 let rostly výdaje na zdravotní péči v zemích OECD průměrně o 2% rychleji než rostl HDP či inflace. 1 V roce 2005 se podíl zdravotních výdajů na HDP v zemích OECD pohyboval kolem 9%, přičemž většina nákladů (průměrně 72,7%, nejvíce 90,7% v Lucembursku, nejméně 42,8% v Řecku a 45,1% v USA) byla nesena veřejným sektorem. Ačkoliv se v posledních letech trend rostoucí etatizace obrátil a podíl veřejných výdajů na zajištění financování zdravotní péče klesá, stále je státy financováno ¾ zdravotní péče. Ve všech zdravotních systémech zemí OECD navíc nalézáme podobné tendence, systémy jsou vnitřně zadlužené a rovnovážná bilance je obvykle dosahována na vrub veřejných rozpočtů. Tím však možnosti mezinárodního srovnávání de facto končí, ve světě je zdravotní péče poskytována a financována natolik odlišnými způsoby, že jakákoliv kategorizace se ukazuje coby umělá. V předkládané krátké eseji je pozornost zaměřena jen na složku financování zdravotní péče, ve 2. části jsou ukázány základní schémata financování zdravotnictví s akcentem na vyšší efektivitu komerčního pojištění. Ve 3. části je představen návrh unikátního institucionálního uspořádání zdravotně-životního pojištění vycházejícího z kombinace klasického zdravotního pojištění a kolaterální smlouvy životního pojištění. Uspořádání umožňuje, aby pojišťovna získala dodatečnou motivaci, zajistit pro pojištěnce nejen ze svého pohledu nákladově optimální zdravotní péči, ale takovou péči, která pojištěnci zajistí zdraví či minimální zdravotní újmu, čímž by mohl být minimalizován problém zastoupení. Do sféry pojišťovny je integrována primární 1 V USA, z jejichž reálií většina relevantních studií vychází, byl loňský odhad pro růst nákladů na zdravotní péči 7,2%, o 2,1% přesahující očekávaný růst HDP (Borger et al. 2006). Pochopitelně je takový trend neudržitelný a lze očekávat stabilizaci zdravotních výdajů k HDP na určitém, oproti současnosti vyšším, poměru (Poisal et al. 2007)

4 péče. Návrh je založen na otevřeném všeobecném komerčním zdravotním pojištění. Ve 4. části je ukázáno, že přes medicínské pokroky je vliv zdravotní péče na prodloužení střední délky života přeceňován. Ukazuje se, že zdravotní péče nepřináší jen zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, ale je i významnou příčinnou úmrtí v rozvinutých zemích světa (data se opírají o statistiky USA, jelikož v jiných zemích nelze podobnou informační základnu získat). V části 5. jsou uvedeny determinanty odpovědné za volbu formy zdravotního pojištění, je zdůrazněna role zaměstnavatelů při uzavírání smluv. Rovněž je důraz kladen na ovlivňování chování lidí v tom směru, aby se do sféry medicínské zdravotní péče vkročili co možná nejpozději. Závěrečná 6. část shrnuje představenou problematiku. 2. Veřejná volba ve zdravotnictví Vysoká angažovanost státu ve zdravotnictví je důsledkem všeobecného přijímání společenských norem určujících, že zdravotní péče by neměla být poskytována na základě příjmu spotřebitele jako jiné statky, ale podle objektivně-zdravotních kritérií (pravděpodobnosti úspěchu léčby, věku, ad.), a proto financována dle principu sociální (vynucené) solidarity vyjadřující, že zdravotní péče se má dostat všem, kteří ji potřebují bez ohledu na jejich platební schopnost (Tobin 1970). I při přijetí principu sociální solidarity je však nezbytné určit konkrétní způsob financování, který by měl dosáhnout efektivity z hlediska nákladů redistribuce a zároveň i paretovské optimality (nemožnosti realokovat disponibilní zdroje pro zlepšení stavu jednotlivce, aniž by si ostatní pohoršili). Obecně existují 4 základní systémy financování zdravotní péče, čistě státní systém zdravotní péče financovaný daněmi, všeobecné zdravotní pojištění, komerční pojištění a přímé soukromé platby, často vzájemně kombinované a eventuálně doplňované určitým typem transferů. 2 Teoreticky platí nepřímá závislost mezi bezprostředností platby a progresivitou systému (Cutler 2002); u přímých plateb je systém regresivní (jelikož důchodová elasticita zdravotní péče je nižší než 1), komerční pojištění je individuální a všeobecné pojištění a státní péče jsou bližší progresivnímu systému (staticky nejprogresivnější je pak financování z daní z příjmů, méně ze všeobecného pojištění a 2 Český systém všeobecného zdravotního pojištění kombinuje všechny prvky, zdravotní pojistné nepracujících, studentů a dětí je placeno z daňových příjmů, některé léky a služby jsou placeny přímými platbami, existuje možnost komerčního připojištění, často využívané např. u lázeňské péče, existovaly sociální transfery k chronicky nemocným lidem na zvýšené životní náklady, jsou zavedeny neekvivalentní poplatky za léčbu, atd

5 nejméně ze spotřebních daní). U efektivity platí teoreticky závislost přímá, nejefektivnější jsou přímé platby a komerční pojištění, méně efektivní je všeobecné pojištění a státní péče. V žádné z rozvinutých zemí světa neexistuje čistě komerční systém zdravotního pojištění. I v Česku je fakticky jediným zdravotním pojistitelem stát, jelikož ústavně garantuje pozitivní právo na zdraví pro každého občana a to bezplatně v rámci veřejného pojištění. Veřejné zdravotní pojištění plně pokrývající populaci však způsobuje morální hazard čím je pojištění velkorysejší, tím je v hotovosti placená nominální cena zdravotní péče nižší, popř. žádná, což vede k převisu poptávky nad nabídkou, zvýšenému užívání lékařské péče, významnému nárůstu nákladů systému a objevení se nedostatku. Stejné fenomény se intenzivně objevují ve všech zemích OECD s převahou veřejného zdravotního pojištění či státní péče. Přičemž již v 70. a 80. letech minulého století ukázal notorický RAND experiment (Newhouse 1996), že zavedení spoluúčasti pro jednu skupinu občanů ve formě deductibles (limitů, do nichž výdaje pojištěnec hradí sám, než za něj začne plnit pojišťovna) a copayments (spoluúčastí, při nichž se pojištěnec podílí na nákladech poměrně s plněním od pojišťovny) pohybující se v relativní výši od 25% do 90%, způsobilo, že výdaje na zdravotní péči byly o zhruba 4/5 nižší než u srovnatelné skupiny s plným pojištěním (tj. se zdravotní péčí zdarma). Nezbytnost nést alespoň část nákladů svého zdravotního rozhodování znatelně zvýšila efektivitu systému, ačkoliv se objevily pochybnosti, zda-li takové chování nevedlo k nedostatečné péči u osob, které si museli péči z části platit sami. Následná analýza zdravotních indexů (měřící různé ukazatele zdraví lidí) však ukázala, že neexistoval žádný významný rozdíl mezi oběma skupinami. 3 Ač bylo uvedeno, že komerční pojištění je efektivnějším způsobem financování zdravotní péče, systémově neumožňuje s ohledem na princip sociální solidarity redistribuci. Lidé se rozhodují o velikosti nakupované péče a o poměru svých příjmů, který jsou na ni schopni a ochotni obětovat, relativní cena je pak závislá na zdravotním riziku pacienta a tak staří a/nebo nemocní budou platit vyšší rizikové prémie, což je nejvíce kritizovaným charakterem soukromého zdravotního pojištění. Nepříznivá selekce znamená pro jednotlivce s vyšším zdravotním rizikem nutnost platit vyšší pojistné, eventuálně i za rámec finančních schopností (zdravotní stav může a téměř s jistou je použit jako explicitní či implicitní kritérium pro identifikaci specifického rizika, 3 Subjekty patřící do schématu bezplatné péče vykázaly významné zlepšení jen v oblasti oftalmologie díky brýlím zdarma, zubního stavu a hygieny u dětí a snížení krevního tlaku u lidí s vysokým rizikem tohoto onemocnění, obé díky pravidelnému vyšetření. Je však nutné zmínit, že u některých skupin lidí bezplatná péče vyvolala významné zlepšení v mnoha oblastech, tyto výsledky však byly kompenzovány zhoršením zdravotního stavu u jiných skupin

6 stanovení výše plateb na zdravotním pojištění nebo i eventuálním odmítnutí určitého člověka pojistit). Bez existence externího nadnárodního 4, státního, veřejného či charitativního systému či regulatorního prostředí, v němž není nutné respektovat pravidla fondově tvořených, resp. kapitálově-pojistných rezerv a který by mohl exogenně zdravotně rizikové prémie kompenzovat, však není možné navrhnout systém komerčního zdravotní pojištění, který by riziko vzniku nepříznivé selekce neobsahoval. Analogický fenomén nastává i v oblasti příjmů, v jakékoliv formě zdravotního pojištění, v němž budou mít významnou úlohu komerční pojišťovny, nastane stratifikace zdravotní péče dle kvality zdravotního pojištění, které bude z velké části závislé na velikosti příjmů daných jednotlivců. Financování zdravotní péče pro chudé, nemohoucí či jinak znevýhodněné bude provozováno na základě regulativního zásahu či exogenně komerčního pojištění. V obou případech bude nutné rozhodnout o kritériích zařaditelnosti, jež budou jednotlivci muset splňovat, jelikož lze očekávat, že při volných kritériích by nastal efekt vytlačení a lidé by upřednostňovali levnější státní program na úkor komerčního. Lze očekávat vznik státní či veřejné pojišťovny, která by finančně zajišťovala základní a akutní zdravotní péči pro příjmově znevýhodněné osoby (děti, tělesně či mentálně postižené) nebo systém státních úhrad stanovených forem komerčního zdravotního pojištění, přičemž by hlediska vstupu do těchto programů kopírovala kupř. již existující kritéria sociálních dávek. Rovněž lze předpovídat stanovení maximální hranice komerčního zdravotního pojištění. Rozvinutí tohoto tématu jde však mimo oblast předkládaného článku. 3. Návrh systém zdravotně-životního pojištění (ZŽP) Bylo zmíněno, že zaměňování zdraví a zdravotní péče je analyticky matoucí, analogické nesnáze vyvolává i termín poptávky po zdravotní péči, která je srovnávána k nabídce zdravotních služeb. Intuitivně je zřejmé, že poptávajícím subjektem je spotřebitel-pacient, takové rozumění však zatemňuje skutečnost, že spotřebitel poptává pouze službu-zajišťující-stav-zdraví a drtivou většinu zdravotní péče (tj. léků, vyšetření, operací, atd.) v realitě poptávají lékaři ve snaze tuto 4 Lze předpokládat, že rostoucí integrace zemí EU v brzké době vyvolá i snahu harmonizovat oblast poskytování zdravotní péče a jejího financování. Jelikož stávající systémy jsou natolik odlišné, nezbytně vyvstane problém stanovení standardů financování a z nich vyplývající mezistátní redistribuce zdrojů na úrovni rozpočtu EU

7 službu zajistit. 5 Neodlišení těchto dvou úrovní pak vede k téměř výjimečnému zaměření ekonomie zdraví na problematiku zastoupení (McGuire 2000; Cutler 2002), v němž panuje informační asymetrie mezi neinformovaným spotřebitelem a informačně zvýhodněním lékařem a snaze navrhnout motivační či regulační mechanismy, které by asymetrii odstranily. 6 Je však odůvodněné předpokládat, že poptává-li subjekt pouze zajištění dobrého zdravotního stavu (nikoliv péči), je schopen jeho kvalitu a změny adekvátně ohodnotit. Jeví se proto podnětným stanovit třetí subjekt, který bude explicitně nabízet službuzajišťující-zdraví a návazně poptávající relevantní zdravotní péči. Tuto roli by mohly hrát zdravotní pojišťovny na bázi svých smluvních lékařů primární péče (resp. zaměstnanců, dále lékařů pojišťoven ). Ti by spotřebiteli při uzavření pojistné smlouvy garantovaly úroveň zdraví či finanční kompenzaci při jeho zhoršení. Evidentní riziko, že tím by se problém zastoupení přesunul na pojišťovny/jejich lékaře lze obejít institucionální inovací povinností, aby uzavření zdravotního pojištění bylo doprovázeno i kolaterálním uzavřením smlouvy o životním pojištění kryjící riziko smrti, nemohoucnosti či jiné zdravotní újmy (fyzické či psychické); viz obr Podobně, poptává-li spotřebitel elektrickou energii, tak automaticky nepředpokládáme, že poptává černé uhlí či uranové tyče. Mechanismus zajišťující službu je fakticky ve výlučné moci poskytovatele (elektrárny), ač představitelné bylo by patrně neúčinné optimalizovat výdaje kupř. na těžbu černého uhlí ovlivňováním spotřebitele, ten rozhodnutí na této úrovni nečiní. 6 Jelikož pacient trpí informační asymetrií, lékař je ve zvýhodněné pozici, kdy může maximalizovat svůj užitek na úkor pacientova, aniž by si byl ten toho vědom, předepisováním péče, která pro něj není optimální, doporučováním pro pacienta zbytečných drahých vyšetření, atd. ústící do platnosti idiomu, že zdravý pacient, je pouze nedbale vyšetřený pacient. 7 Platby zdravotně-životního pojištění by se skládaly z části pokrývající pojistnou ochranu před výdaji na zdravotní péči (klasické zdravotní pojištění) a z části vytvářející fond pro pojistné plnění v případě smrti nebo zdravotní újmy (životní pojištění, v možných alternativách rizikové, kapitálové, investiční). Zařazení psychické újmy není nezbytné, avšak i její určení se jeví proveditelné mechanismem vzájemné dohody, případně soudním sporem, podobně jako jsou řešeny jiné obdobné spory (ochrana osobnosti, ad.). Jak bude uvedeno v Závěru, bylo by efektivní k tomuto smluvnímu svazku připojit i pojištění ztráty příjmů v důsledku nemoci

8 Obr. 1. Elementární schéma ZŽP, spotřebitel uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou o zajištění dobrého zdravotního stavu. Lékaři pojišťoven poté poptávají adekvátní zdravotní péči od poskytovatelů, kteří ji uskutečňují u spotřebitele. Při dostatečně vysokém pojistném plnění z kolaterálního životního pojištění získá pojišťovna dodatečnou motivaci, zajistit pro pojištěnce nejen ze svého pohledu nákladově optimální zdravotní péči (aspekt individuálního zdravotního pojištění), ale takovou péči, která pojištěnci zajistí zdraví či minimální zdravotní újmu, resp. finanční kompenzaci (aspekt životního pojištění) (Hanson 1994). V krajně zjednodušené hypotetické situaci by například onkologický pacient při čistě zdravotním pojištění měl nárok dle svého pojistného plánu jen na chemoterapii, která má nízkou úspěšnost a silné nežádoucí účinky, bylo-li by však zdravotní pojištění spojeno s životním pojištěním, bylo by pro pojišťovnu optimální zahrnout i nákladnější radioterapii (zhruba desetkrát nákladnější) či biologickou léčbu (100krát nákladnější), aby snížila riziko úmrtí a/nebo poškození pacienta výlučně léčbou chemoterapií a vyhnula se plnění ze životního pojištění. Smlouvy tohoto typu zdravotně-životního pojištění (ZŽP) by úžeji sjednocovaly zájmy pojišťovny a pacienta, jelikož by byly schopny minimalizovat problém zastoupení, který panuje v prostředí čistého zdravotního pojištění. Většinovou poptávku po zdravotní péči by pak reálně tvořili lékaři pojišťoven, u nichž je oprávněné předpokládat nižší informační asymetrii k lékařským specialistům a zdravotnickým zařízením, které by ji poskytovaly. Lékaři pojišťoven by se rovněž podíleli na individualizaci potenciálních zdravotních plánů a stanovování výše placeného pojistného s ohledem na způsob života konkrétního pojištěnce. Tím by současně úprava implikovala větší důraz na zdravý životní styl a upřednostňování preventivní péče

9 Adresátem pojistného plnění v případě smrti by nutně nemuseli být příbuzní či jiné blízké osoby pojištěného, lze přepokládat, že po dožití konkrétního stanoveného věku by docházelo k výplatám životního důchodu pojištěnému, který se ho dožil v relativním zdraví. Rovněž lze usuzovat na vznik firem (možná oblast působení zdravotních brokerů ), které by nabízely formu spoluúčasti na platbách kolaterálního životního pojištění za podmínky, že se stanou částečnými či výhradními příjemci pojistného plnění, v tomto uspořádání by i lidé s nízkým příjmem dosáhli na relativně vysoké pojistné částky a spjaté kvalitnější zdravotní pojištění. 8 Předpokladatelnou nejdůležitější výhodou prostředí smluv ZŽP je posun od pouhého financování zdravotních výdajů pojištěnce k jejich kontrole a řízení. 9 Lékaři pojišťoven by měli vyšší pravděpodobnost disponovat informacemi typu lékařství-založeného-na-důkazech (díky informačně-statistické kapacitě vlastních zdravotních pojišťoven, resp. jejich asociací) a zároveň i motivaci tyto poznatky aplikovat. Jak bude uvedeno ve 4. části, velká část lékařské péče je prováděna, aniž by bylo prokázáno, že na agregátní úrovni přináší výsledky zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Díky dichotomní funkci lékařů pojišťoven, kteří zajišťují zdraví pojištěným a zároveň pro ně objednávají sekundární a terciární péči na základě jejich pojistného plánu, získají tyto subjekty skutečnou motivaci k poptávání takové péče a služeb, které budou objektivně vyhodnotitelné a přinášející reálné výsledky. Lze proto očekávat standardizaci způsobu vyšetření a provádění invazivních zákroků, vytváření a využívání relevantních norem a ukazatelů specifické kvality péče pro jednotlivé poskytovatele péče na institucionální i personální úrovni, atd. (Niessen et al. 2000). Konkrétní podoba systému by vycházela z modelu otevřeného všeobecného komerčního zdravotního pojištění (od současného zdravotního pojištění placeného v relaci k výši příjmu by bylo upuštěno, normativní redistribuce v rámci zdravotnictví by probíhala explicitním mechanismem daní z příjmů a poté transparentní rozpočtovou politikou) každý jednotlivec bude mít povinnost se pojistit v rámci ZŽP, 10 bude mít však volný výběr ze zdravotně pojistných plánů (a výší a rozsahů životní pojistky) lišících se krytím a cenou od konkurujících si pojišťoven. 8 Hypoteticky možné riziko nemorálního chování zdravotních brokerů lze minimalizovat kogentní anonymizací jejich klientů. 9 Vycházíme-li ze skutečnosti, že zdravotně pojistné smlouvy v zemích s částečně komerčním pojištěními (Austrálie, Kanada, USA, ad.) obvykle trvají pouze jeden rok, což činí fondové před-financování vně systému zdravotní péče fakticky nemožné, kolaterální smlouva životního pojištění by mohla prodloužit trvání těchto smluv, což by pojišťovnám mohlo pomoci vytvářet kapitálově-fondové prostředky na budoucí zdravotní péči, což by v důsledku mohlo snížit velikost placeného pojistného. 10 Alternativou je uspořádání, v němž by nutnost pojištění byla pouze přednastavena, a subjekt by měl možnost ji zrušit. V daném případě by se pohyboval v systému přímých úhrad za zdravotní péči, za situace - 9 -

10 Z důvodu povinného pojištění by existoval neomezený přístup k primární péči, která by hrála kritickou funkci, konkrétně lékaři pojišťoven, kteří by na základě smlouvou garantované péče rozhodovali o využívání dalších zdravotnických služeb a jejich koordinaci. Výhodnost univerzální a fakticky vynucované primární péče (jelikož při ustanovení a obnovení pojistky by subjekt musel navštívit lékaře pojišťovny) 11 by měla přinést znatelné efekty na agregátní zdraví obyvatelstva. Přijímá se coby prokázaný fakt, že podstatným determinantem dobrého zdravotního stavu obyvatelstva ovlivnitelného medicínsky je kvalita primární péče; ze 7 nejlépe hodnocených zemí v oblasti zdravotní péče, má 5 silnou infrastrukturu primární péče (Starfield 1998). Nastíněné schéma je nutno vidět coby základní, dle specifikace pojistné smlouvy by mohla existovat možnost přímého vstupu do sekundární či terciární sféry zdravotnictví, jelikož je však odhadováno, že 70% lidí nezná jakékoliv objektivní údaje o lékařské péči, informace získává od přátel a známých a převážně věří informacím od svého stávajícího lékaře (tj. zejména praktika), rovněž tak 50-80% lidí vyžaduje, aby rozhodnutí o další léčbě učinil lékař a nikoliv oni sami (Frank 2004), bude využívání lékařů pojišťoven (mezi nimiž samými bude probíhat konkurence) 12 převažujícím modelem. Schéma ZŽP by mělo rovněž pomoci k intenzivnější horizontální integraci zdravotní péče, kterýžto faktor však není univerzálně považován za žádoucí. 4. Medicínské determinanty zdravotního stavu Probíhá-li stávka zdravotního personálu, míry úmrtnosti klesají. Slavnými se staly případy stávky izraelských lékařů, které probíhaly v 70. až 90. letech minulého století, během nichž docházelo k čtvrtinovému až polovičnímu snížení úmrtnosti v zasažených regionech (Siegel-Itzkovich 2000), analogický fenomén byl pozorován i v USA (indukovaný pokles úmrtnosti v Los Angeles byl 18%, 1978), v Kolumbii (v Bogotě při 52 dnů trvající stávce klesla úmrtnost o 35% (Mendelsohn 1990)) a v dalších zemích. Jelikož se jednalo o akce časově omezené nejvýše na akutní péče by financování převzala státní pojišťovna/rozpočet. Lze očekávat, že by obdobný mechanismus stimuloval vznik černých pasažérů (při odůvodněném předpokladu poskytování zdravotní péče nepojištěným), proto se jeví adekvátním povinný vstup do systému vynucovaný u rezidentů sankcemi. 11 K lékařským (preventivním) prohlídkám (očkování, lékařské testy, atd.) by tak docházelo minimálně s frekvencí obnovování smluv. 12 Při předpokladu jisté homogenity rozdělení občanů k lékařům pojišťoven, budou pojišťovny schopny hodnotit objektivně výkon těchto lékařů, čehož často běžní pacienti nejsou schopni či ochotni, jelikož ke svému lékaři chovají i jiné vazby než coby k poskytovateli placené péče, tzn. že ačkoliv jsou s jeho výkonem nespokojeni, nejsou ochotni jej vyměnit s odvoláním na vytvořené sociální vazby

11 několik týdnů, získaná data nemohla implikovat, že by lékařská péče přispívala pozitivně k vyšší úrovni úmrtnosti. Spolu s dalšími objevujícími se nepříznivými fenomény ve zdravotnictví však zjištění vedla k zintenzivnění výzkumu zaměřeného na výskyt lékaři a dalším zdravotnickým personálem přímo způsobených poškození pacientů (neodůvodněného užívání rizikové či explicitně chybné léčby, chybného dávkování), jakož i nepřímo způsobených poškození (nepřiměřeně nežádoucí vedlejší účinky léčby, alergické a toxické reakce, psychické obtíže vyvolané stresem a další traumata) (Illich 1999). Získané poznatky posléze vedly k rozsáhlým úpravám institucionálního i individuálního způsobu výkonu lékařské péče. Přesto i novější statistiky ukazují, že chyby či nedbalá péče zdravotnického personálu jsou jednou z nejfrekventovanějších příčin smrti v rozvinutých státech (Starfield 2000), kupř. v USA jsou na 3. místě po srdeční příhodě a rakovinných onemocněních; 76 až 137 tisíc pacientů ročně zemře v důsledku nepříznivých účinků léků (Lazarou et al. 1998), 44 až 98 tisíc jako oběti přímých lékařských chyb (Thomas et al. 1999; Thomas et al. 2000), 88 tisíc na nosokomiální infekce (Weinstein 1998), ad. 13 Obecně má lékařská praxe značnou úroveň zvykového rozhodování a nápodoby jednání blízkých kolegů ústící do nízké inovativnosti a efektivnosti. I tak rozšířené nemoci jako cukrovka, deprese či astma jsou léčeny naučenými metodami, nikoliv těmi, které by lékaři stanovili dle objektivních kritérií za efektivnější. Navíc empirické práce, jež se zabývají efektivitou zavádění klinicky či laboratorně prověřených léčebných metod a prostředků do praxe, celosvětově chybějí (Buekens et al. 2004; Savedoff et al. 2006). Hodnocení úspěšnosti léčebných metod založené na důkazech z reálného světa (rozsáhlé randomizované studie) je sporadické díky extrémní statistické obtížnosti určit separátně význam konkrétních léčebných metod na celkovou úroveň zdraví v populaci (Niessen et al. 2000). John Ioannidis (2005) dospěl k přesvědčení na základě statistické metaanalýzy studií o různých metodách léčby a užívání farmak že většina vykazovaných pozitivních vlivů léčby není statisticky prokazatelná (studie využívají malé vzorky testovaných osob, zjištěné pozitivní efekty jsou slabé, účastníci studií nejsou reprezentativním vzorkem, ad.). Ukazuje se, že výhody mnoha 13 Uvedené odhady vycházejí v převažující míře z extrapolace dat o léčbě pacientů v nemocnicích, skutečné míry mohou být proto vyšší, zároveň však z povahy dat není možné zjistit, jaký by byl stav pacienta, kdyby k hospitalizaci či lékařským zákrokům nedošlo. Současně se ve statistikách zvažují jen případy končící smrtí a ukazatele neobsahují negativní nefatální efekty zdravotní péče (nepohodlí, nevolnost, snížená pohyblivost, stres, ad.). U ambulantní péče se odhaduje, že 4 až 18% léčených pacientů pociťuje negativní efekty léčby, které je vedou k dodatečným vyšetřením, lékům či hospitalizaci, dohromady vyvolávajících 77 mld. USD dodatečných nákladů (Weingart et al. 2000)

12 užívaných metod léčby jsou neprůkazné, přestože jsou pacientům či subjektům hradícím péči prezentovány coby vědecky podložené a efektivní, často způsobují však především placebo efekt. I přes zřejmé úspěchy moderní medicíny je dle Robina Hansona (2006; 2008) nezbytné připustit, že příčina zdvojnásobení a další růst střední doby života v rozvinutých zemích v posledních dvou staletích není zřejmá a s téměř jistotou lze prohlásit, že pokroky v lékařství za ní nestojí. Ve větší míře je patrně důsledkem kombinace zlepšení všeobecných hygienických technologií, kvalitnější výživou obyvatelstva a vyšší bezpečností práce (zejména nárůst služeb na úkor průmyslu a intenzivního zemědělství). Významnější vliv na délku dožití než obdržená zdravotní péče mají zejména pohlaví, životní styl (především pravidelné a mnohostranné tělesné cvičení), sociální status (zejména úroveň vzdělání) a životní prostředí, v němž lidé žijí (Lantz et al. 1998). Z krátkého úvodu do efektivity agregátních výsledků zdravotní péče vyplývá, že cílem zdravotního pojištění by mělo být i motivovat občany, aby své potenciálně nezdravé chování minimalizovali a snížili riziko, že budou akutně potřebovat medicínskou zdravotní péči. Přičemž motivační preventivní programy nemají být zaměřeny na pouhé sdělování rizik, což se ukazuje coby hrubě neefektivní, 14 ale měly by se pokusit reálně ovlivnit chování lidí. Je očekávatelné, že lidé, kteří explicitně vykazují zdraví ohrožující jednání (alkoholici, kuřáci, lidé obézní) budou platit vyšší zdravotní pojistné. Jeví se však účelné, aby v rámci ZŽP došlo k rozsáhlejšímu ovlivňování chování lidí (motivace k návštěvám relaxačních či sportovních center, využívání poradců v oblasti výživy zejména na úrovni zaměstnavatelů, oblasti bydlení, atd.), aby bylo možno maximálně oddálit vstup do medicínského invazivního zajišťování zdravotní péče. Do tohoto aspektu zdravotní péče zasahuje stát i skrze daňovou a regulační politiku, notorickými příklady je zdaňování alkoholických nápojů, tabákových výrobků apod. možná šíře efektivnějších zásahů je však nevyužívaná; viz (Sunstein & Thaler 2003), či populární shrnutí (Houdek & Koblovský 2008). 5. Individuální determinanty zdravotního stavu 14 Výsledky protikuřáckých kampaní (Peterson et al. 2000), jakož i jiných informativních akcí ukazují, že jejich schopnost ovlivnit jednání lidí žádoucím směrem je fakticky nulová

13 Chování vně zdravotního systému vedle rozhodování o vlastním zdraví a životním stylu, které bylo krátce zmíněno v předcházející části, pak obsahuje i konkrétní výběr externí zdravotní péče a způsobu jejího financování zdravotního pojištění Výběr zdravotní péče Využití zdravotní péče je determinováno subjektivní spotřebitelovou potřebou a ideálně objektivním posouzením lékaře. Jak bylo řečeno v předcházející části reálné vyšetřovací techniky a léčebné metody jsou však mnohdy vzdáleny od objektivních kritérií a rovněž rozhodování spotřebitele se zdá být v překvapivé míře nezaujaté potřebou získat informace, který lékař či zdravotnické zařízení či jaký druh léčby je efektivní (v Česku i z důvodu dosavadní absolutní neexistence ukazatelů efektivnosti či úspěšnosti léčby ve zdravotnictví). 15 V zemích (údaje opět vycházejí zejména z USA), v nichž existují individuální zdravotní plány je schopno komparovat jejich vzájemné charakteristiky pouze 36% lidí (Frank 2004). Je vysledovatelná tendence, že při rostoucí nabídce alternativ vykazují subjekty klesající tendenci v počtu aktivně zvažovaných možností (Johnson et al. 1993), přestávají hledat optimální alternativu a s větší pravděpodobností zvolí standardní či obvyklou volbu (zvažme, že kupř. v o něco lidnatějším Holansku existovalo v roce pojišťoven, každá s několika pojistnými plány). Na základě těchto skutečností je významné, že zvýšení možností volby zdravotních plánů či dostupnosti informací o zdravotním sektoru v rámci komerčního pojištění nutně nemusí vést k zlepšení rozhodování občanů. Potencionální rozsah a obsah možného smluvního zdravotního pojištění je extrémní. Lze předpovědět, že i značně sofistikovaný jedinec nebude ochoten a schopen, a to ani za pomoci odborníka, detailně ohodnotit a porovnat jednotlivé detailní charakteristiky pojistných plánů nabízenými komerčními pojišťovnami. Vedle schématu ZŽP, jenž lékaře pojišťovny motivuje k optimální objednávané lékařské péči, se ukazuje nezbytné, aby uzavírání i samotných smluv ZŽP bylo uskutečňováno v rámci pracovně-právních vztazích, 15 Nezaujatost objektivními informace i v otázce vlastního zdraví byla ověřena ve studii (Schneider & Epstein 1998), kdy byli telefonicky dotazováni pacienti dříve podstoupivší operaci srdce, zda využili dostupné objektivní informace o specifických mírách úmrtí (tj. úspěšnosti operací) u nemocnic, v nichž operaci posléze podstoupili. Pouze 20% dotazovaných o těchto informacích vědělo a jen 12% před vlastní operací (navíc méně než polovina z lidí, kteří o informacích věděli před operací, se pokusila zjistit úspěšnost nemocnice či jednotlivého chirurga)

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Petr Houdek Abstrakt Reforma penzijního systému musí respektovat ustanovení specifické formy dobrovolného

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Zdravotnictví trochu jinak

Zdravotnictví trochu jinak Zdravotnictví trochu jinak D. Šťastný, R. Šťastná, I. Kokešová Existuje-li nějaká obecně uznávaná pravda v politické ekonomii, pak je jí ta skutečnost, že v případě každého zboží, které slouží k uspokojování

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Vnitropodniková sociální politika. Mgr. Jaroslav Hála

Vnitropodniková sociální politika. Mgr. Jaroslav Hála Vnitropodniková sociální politika Mgr. Jaroslav Hála VÚPSV duben 2000 O b s a h 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 6 3. Současný stav, determinanty rozvoje a postupy řešení moderní sociální politiky

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více