Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková"

Transkript

1 ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

2 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková 1

3 Obsah 1 Úvod Fakta o zaměstnávání cizinců v ČR a občanů ČR v zahraničí Výzkumní pracovníci v ČR Statistické údaje k mobilitě vědců Češi ve VaV v zahraničí Cizinci ve VaV v ČR Zaměstnávání cizinců - pracovníků VaV Ohlášení volného pracovního místa Volný pohyb pracovní povolení Volný pohyb, povolení k pobytu Povolení k zaměstnání Specifické typy povolení spojené s povolením k zaměstnání Pracovní poměr Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Uznávání kvalifikace a vzdělání Zajištění rodinných příslušníků Specifika zaměstnání cizinců v rámci projektů financovaných ze 7. RP Vyjíždějící vědci Specifika a podmínky migrace českých VaV pracovníků v zahraničí Postup v případě vycestování do zemí EU Volný pohyb a registrace pobytu Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Vyslaní pracovníci Studenti Kvalifikace a vzdělání Bydlení Rodinní příslušníci Postup v případě vycestování do třetích zemí DROZD dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí Zdroje informací: Přehled právních předpisů Užitečné odkazy Použitá literatura

4 1 Úvod V souvislosti se stále se rozšiřujícími možnostmi pracovního uplatnění a participace na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech, které se zahraničním vědcům a pracovníkům výzkumu a vývoje nabízí v ČR a českým vědcům v rámci Evropy i mimo ni, je otázka řešení praktických úkonů spojených s přijetím cizího pracovníka v ČR či odesláním nebo odchodem českého vědce do zahraničí klíčovým krokem k bezproblémovému průběhu pobytu. Tento článek je souhrnem aktuálních informací včetně informačních zdrojů ohledně administrativních postupů v rámci mobility vědeckých pracovníků. V první části jsou uvedena vybraná statistická data spojená s mobilitou VaV pracovníků. Ve druhé části jsou popsány administrativní postupy nezbytné pro správný postup přijímání cizích státních příslušníků VaV pracovníků v ČR. Třetí část je věnována informacím o administrativních postupech v případě vycestování občanů ČR - vědců za prací do Evropských i mimoevropských států. V závěru lze najít seznam doporučených zdrojů informací. 3

5 2 Fakta o zaměstnávání cizinců v ČR a občanů ČR v zahraničí V posledních letech je nedílnou součástí strategie rozvoje evropského prostoru důsledná podpora výzkumu a vývoje jako klíčového parametru udržení dlouhodobého růstu ekonomické prosperity v Evropě a zajištění její konkurenceschopnosti na globálním trhu. Investice do vědecko-výzkumných aktivit kontinuálně rostou, existuje množství podpůrných dotačních programů zaštítěných jak národních, tak na evropské úrovni. Jsou podporovány nejenom národní vědecké aktivity, ale také synergické efekty vznikající ze spolupráce na společných mezinárodních vědecko-výzkumných projektech. V současné době jsou ze strany Evropské unie tyto aktivity podporovány pomocí 7. rámcového programu a programu EURATOM. V grafu č. 1 lze vidět, v jakých objemech rostly výdaje na VaV v letech v kontextu celkových výdajů na VaV jako podílu na HDP. Pro srovnání s globálními trendy jsou vedle evropských zemí uvedeny údaje vybraných ekonomických velmocí. Z grafu plyne, že největší výdaje na VaV ve vztahu k HDP jsou dlouhodobě realizovány ve Finsku, Korei, Španělsku, Japonsku. Průměrný reálný meziroční nárůst v posledních deseti letech je velmi významný v případě Číny více než 18%, u tradičně ekonomicky silných států, kde je dlouhodobě vysoké procento výdajů na VaV vzhledem k HDP není zřejmý nikterak významný nárůst výdajů na VaV pohybuje se mezi 1%-6%. Naopak u evropských států, které se k Evropské unii připojily teprve nedávno a jejich ekonomika není tak silná, je evidentní trend významnějšího nárůstu výdajů na VaV. ČR se řadí ke státům s nižším poměrem výdajů na VaV k HDP, patří ale mezi státy, kde je evidentní významný meziroční nárůst objemu výdajů na VaV. Graf č. 1 - Výdaje na VaV v letech jako podíl na HDP 4,5% Celkové výdaje na VaV jako podíl na HDP, ,0% Finsko Korea 3,5% Japonsko Španělsko Švédsko 3,0% Dánsko Německo Rakousko UK 2,5% Francie Austrálie Belgie Slovensko 2,0% EU27 Kanada Irsko Turecko Čína Norsko Estonsko Nizozemsko ČR Portugalsko 1,5% Rusko Slovinsko Itálie Maďarsko 1,0% Švýcarsko Polsko Litva Řecko Lotyšsko 0,5% Bulharsko Rumunsko 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Průměrný reálný meziroční nárůst celkových výdajů na VaV za období (vypočteno z celkových výdajů na VaV ve stálých cenách PPP US$) Pozn.: A) Průměrný reálný meziroční nárůst celkových výdajů na VaV za období : Dánsko, Norsko, Švédsko: ; US: ; Austrálie, Švýcarsko 2008; Řecko: B) Celkové výdaje na VaV jako podíl na HDP za rok 2010: US 2009; Austrálie, Švýcarsko 2008; Řecko 2007 Zdroj: OECD MSTI , Eurostat a dopočty ČSÚ 4

6 Následující grafy č. 2a a 2b popisují mezinárodní srovnání celkových výdajů na VaV jako % HDP strukturu výdajů na VaV u státu EU a nejvýznamnějších světových ekonomik v rozdělení na výdaje realizované v podnikatelské, vládní, vysokoškolské a soukromé neziskové sféře. Graf č. 2a a 2b V souvislosti s rozšiřováním aktivit a zvyšováním výdajů ve vědě a výzkumu dochází logicky ke zvyšování počtu zaměstnanců a vědecko-výzkumných pracovníků v této sféře. V grafu č. 3 lze vidět mezinárodní srovnání průměrného meziročního nárůstu počtu vědecko-výzkumných pracovníků v letech pracovníků. V případě nárůstu počtu zaměstnanců VaV jsou čísla přibližně shodná. Graf č. 3 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE) v letech 2005 a 2010 (zdroj ČSÚ) 5

7 2.1 Výzkumní pracovníci v ČR V letech 2001 až 2011 vzrostl počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu o 59% z 51,9 tis. na 82,3 tis. osob. Počet výzkumných pracovníků vzrostl o 57% z 29,2 tis. na 45,9 tis. osob. Graf.č. 4 Počet výzkumných pracovníků v ČR v letech V období od roku 2005 do roku 2010 vzrostl v ČR také počet pracovišť výzkumu a vývoje, a to o 26% z 2052 na K největšímu nárůstu počtu pracovišť VaV došlo v podnikatelském sektoru navýšení o 32%, dále ve vysokoškolském sektoru - o 23%, v soukromém neziskovém sektoru o 11,5% a ve vládním sektoru o 6,5%. Graf č. 5 - Pracoviště výzkumu a vývoje v jednotlivých sektorech provádění (zdroj: soukromý neziskový vysokoškolský vládní podnikatelský Na základě detailních šetření Českého statistického úřadu, prováděných od roku 2005, byly zjištěny zajímavé údaje, které lze v grafické podobě najít v grafu č. 6 (uváděno je porovnání let 2005 a 2011). Zde jsou data porovnávána podle HC = počtu fyzických osob a FTE = počtu přepočtených osob. Co se týče zastoupení žen-výzkumnic tvoří cca 29% výzkumných pracovníků a tento poměr zůstal v průběhu let 2005 až 2011 zachován pro HC i FTE. Také poměr rozdělení výzkumných pracovníků podle sektorů provádění zůstal víceméně nezměněn nejvíce fyzických osob 45% pracuje ve vysokoškolském sektoru, cca 34% v soukromém sektoru, cca 20% ve vládním a cca 1% v soukromém neziskovém sektoru. Porovnáme-li stejná data dle FTE, zjistíme, že poměr výzkumníků ve vysokoškolské a podnikatelském sektoru je zde jiný - ve vysokoškolské sektoru působí cca 32% výzkumníků, v podnikatelském 43% výzkumníků. Z toho plyne, že výzkumníci ve vysokoškolském sektoru pracují více na částečné úvazky. 6

8 Graf č.6 - Struktura výzkumných pracovníků 7

9 Podle dosažené kvalifikace má dlouhodobě 44% výzkumníků dle HC doktorské vzdělání, cca 48% vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání a cca 8% střední a ostatní typy vzdělání. Dle FTE je poměr pracovníků s doktorským vzděláním poněkud snížen na 38% ve prospěch VŠ a vyššího odborného vzdělání 52%, což koresponduje s předchozím faktem zkrácených úvazků ve vysokoškolském sektoru. Z pohledu vědních oblastí, kterými se výzkumní pracovníci zabývají v roce 2005 působilo v oblasti přírodních věd 23% pracovníků a v roce %; v oblasti technických věd působilo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti lékařských věd to bylo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti sociálních věd to bylo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti zemědělských věd v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti humanitních věd v roce % a v roce % pracovníků. Z toho lze usoudit, že řádově se poměry jednotlivých oblastí sice významně nemění, je ale patrné, že přírodní vědy a technické vědy jsou obory, do nichž výzkumníci míří více než do oblasti lékařských, sociálních a zemědělských věd. Struktura výzkumných pracovníků podle věku pak vypadala v roce 2011 následovně: ve věku do 24 let včetně bylo zjištěno 2% výzkumníků; ve věku let 32%; ve věku let 26%; ve věku let 18%; ve věku let 15% a ve věku 65 let a více 7% výzkumníků. Ve struktuře výzkumných pracovníků dle státního občanství tvořili v roce % občané ČR, 3% Slováci a zbylou část Ukrajinci, Rusové, Němci a ostatní. 2.2 Statistické údaje k mobilitě vědců Tento článek je věnován aktuálnímu stavu informací a postupů ve vztahu k administrativním postupům nezbytným pro působení českých vědců v zahraničí a zahraničních vědců v ČR. Předtím, než se začneme zabývat konkrétními daty, bylo by praktické mít alespoň rámcovou představu o tom, jak rozsáhlé populace se v reálu tato problematika týká. Získat informace podobného typu v ucelené podobě není nijak jednoduché. Jednak je tu fakt, že české úřady nemají zákonnou povinnost evidovat počty pracovníků vyjíždějících za prací do zahraničí. Dále je tu fakt, že evidence trvalé nebo dočasné migrace mezi zeměmi, které nemají vzájemnou vízovou povinnost, je jen těžko realizovatelná. Pokud tu vízová povinnost je, je obvykle dostupné pouze malé množství vybraných údajů, které jsou ke spolehlivému výběru migrantů dle kvalifikace/zaměstnání a další kvantifikaci potřebné. Dalším komplikujícím faktorem je i samotná definice pojmu výzkumný pracovník, která se v mnohých zdrojích dat liší, a tím již při sběru informací vznikají velké rozdíly hodnot statistických dat. V následujících dvou kapitolách jsme se proto snažili vytvořit na základě dostupných zdrojů představu o množství výzkumných pracovníků alespoň v řádové podobě. Tématikou počtu a struktury Čechů migrujících do zahraničí za pracovními příležitostmi se dlouhodobě zabývá tým PhDr. Jany Vavrečkové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., který pravidelně vydává veřejně dostupné studie s příslušnými informacemi. Dílčí data lze také velice obtížně nalézt na stránkách Eurostatu epp.eurostat.ec.europa.eu. Minimum informací je uvedeno na stránkách Českého statistického úřadu Informace vztahujících se k počtu cizinců na území ČR jsou na stránkách Českého statistického úřadu k dispozici. Cca od roku 2006 je dle struktury a detailu prezentovaných dat znát, že důležitost vědy a výzkumu se začala významně zvyšovat. 8

10 2.3 Češi ve VaV v zahraničí Dle sčítání provedeného na základě informací a odhadů od českých zastupitelských údajů žilo v zahraničí přibližně tis. osob českého původu trvale nebo dlouhodobě žijících. V převážné většině mají tito lidé občanství zemí, které je přijaly, a nemají povinnost evidovat se u místně příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. Nejvíce krajanů žije trvale v USA (1 638,5 tis.), Kanadě (80 tis.), Rakousku (54,6 tis.), Německu (cca 50 tis.), Slovensku (46,8 tis.), Velké Británii (cca 40 tis.), Austrálii (cca tis.), Argentině (cca 30 tis.), Francii (cca tis.) a Švýcarsku (cca tis.). V letech 2007/2008 se odhadoval počet osob s českým pasem žijících a pracujících v zahraničí na cca 250 tis. osob (z toho cca 80 tis. v Evropě), což bylo o cca 50 tis. osob více nežli v roce Např. ale objem peněz zasílaných do Česka Čechy pracujícími v zahraničí (tzv. remitencí) je relativně stabilní cca 23,5 mld. Kč ročně. Přes drobné výkyvy byl v roce 2010 stejný jako v roce Největší částky putují do Česka tradičně z Německa, následuje Velká Británie, Irsko, Rakousko a Spojené státy (Zdroj: Na základě terénních šetření realizovaných Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech lze konstatovat několik zajímavých údajů: Největší migrační potenciál mají dlouhodobě osoby mezi 20 a 39 lety a tato věková skupina také tvoří největší procento lidí Čechů pracujících v zahraničí. Specifickou skupinu tvoří lékaři zkušení odborníci se dvěma a více atestacemi, kteří vzhledem k nezajímavé perspektivě ve svém oboru v ČR, uvažují o odchodu do zahraničí i ve významně vyšším věku. Významnou část migrantů tvoří pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Dle zdroje (1) tvořili například v roce 2005 studenti (hlavně Ph.D. studia) více než čtvrtinu osob pracujících v zahraničí (27,5%). Češi mají dlouhodobou tendenci k tzv. dočasnému (několikaletému) pobytu s návratem do ČR obvykle tráví v zahraničí 1-2 roky, ve většině případů uvažují o pobytu v maximální délce do 5 let. U pracovníků VaV je tento trend totožný, podle povolání 85%-95% vyjadřuje sklon k dočasnému pobytu. U většiny osob, které se rozhodly odejít do zahraničí, je hlavním motivem platová diferenciace čili rozdíl v úrovni paritní kupní síly čistých výdělků. Majoritní část občanů pracuje v zahraničí mimo svůj obor, obvykle níže než je jejich kvalifikace. Ve svém oboru mají šanci získat zaměstnání spíše vysokoškolsky vzdělaní lidé. U výzkumníků a budoucích představitelů vědy a výzkumu je situace poněkud odlišná. Pro tuto skupinu jsou primárním motivačním důvodem k migraci akademické a intelektuální důvody - mezinárodní kontakty, zajímavé výzkumné projekty, prestižní instituce, špičkové vybavení). Proto také ve většině případů pracují na místech, která odpovídají jejich kvalifikaci. Graf č. 7 - Odhadované počty VaV pracovníků v osmi nejdůležitějších migračních destinacích 9

11 Například podle údajů z roku 2000 působilo v osmi nejdůležitějších migračních destinacích celkem přibližně 1300 vědců a výzkumníků, viz graf č Cizinci ve VaV v ČR Přehledná data popisující z kvantitativního a kvalitativního hlediska zastoupení cizinců v populaci pracovníků vědy a výzkumu nejsou ani v rámci výstupů Českého statistického úřadu k dispozici ve zcela ucelené formě. Konkrétněji a detailněji se ČSÚ tématikou zaměstnanosti cizinců ve vědě a výzkumu zabývá přibližně od roku 2006, kde lze nalézt již podrobnější zdroje. Požadované údaje byly proto získány analýzou dostupných zdrojů. Graf č. 8 popisuje vývoj počtu cizinců v ČR v letech Cizinci jsou rozděleni na dvě základní skupiny živnostníci a zaměstnanci, tj. evidovaní na úřadech práce. Pracovníci ve vědě a výzkumu se až na vzácné výjimky pohybují ve statusu zaměstnanec, a to buď ve vysokoškolském, ve státním nebo v soukromém sektoru. Budeme se tedy zabývat čísly popisujícími cizince v zaměstnaneckém poměru. V období let 2001 a 2011 stoupl počet cizinců pracujících v ČR ze 167,7 tis. (2001) na 310,9 tis. osob (2011), což je nárůst o 85%. Ve stejném období se počet cizincůzaměstnanců zvýšil ze 103,6 tis. (2001) na 217,9 tis. osob (2011), což představuje nárůst o 110%. Graf č. 8 zdroj: ČSÚ Ze statistických šetření z let vyplývá, že ve skupině cizinců-živnostníků jsou v poměrně stabilním poměru zastoupeny následující země: Vietnam - cca 40%; Ukrajina cca 30%; Slovensko cca 12%; Polsko cca 2%. Ve skupině cizinců zaměstnanců jsou podle četnosti zastoupeny země: Slovensko cca 45%; Ukrajina cca 20%; Polsko cca 9%; Vietnam cca 2%. Jako příklad uvádíme data z roku 2010 viz graf č

12 Graf č. 9 Zdroj: ČSÚ V roce 2011 bylo z celkového počtu cizinců-zaměstnanců téměř 11% ( osob) zaměstnáno v kategorii vědečtí a odborní duševní pracovníci. Z tohoto počtu bylo 75% ( osob) z EU a 25% (5 837 osob) ze třetích zemí. Tabulka č. 1 Počty cizinců podle kategorií KZAM a podle (ne)příslušnosti k EU V kategorii vědeckých a odborných duševních pracovníků zůstává procentuelní poměr cizinců podle zemí původu poměrně nezměněn. Kolem poloviny všech cizinců tvoří tradičně Slováci, dalšími nejčastěji zastoupenými zeměmi jsou Polsko, Velká Británie, Ukrajina, Rusko, USA a Německo. Ve studii Technologického centra AV ČR z dubna 2011 s názvem Mapa výzkumného a aplikačního potenciálu Česka (12) se uvádí, že tento trend vychází pravděpodobně z faktu, že zahraniční výzkumníci zde setrvávají delší dobu než jeden rok, dále z tradičních a relativně stabilních pracovních kontaktů na zahraničí, pokud do ČR přicházejí výzkumníci v rámci výměnných programů. Nejčetnější zastoupení občanů Slovenska pak velice pravděpodobně vychází ze společné historie, kulturní provázanosti a jazykové příbuznosti, ale také faktu, že slovenští studenti tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních studentů terciárního vzdělávání. Po ukončení studia pak mají často přirozeně tendenci zůstávat a hledat pracovní uplatnění na základě kontaktů, které tu během studií získali. Množství vědeckých pracovníků z ostatních uvedených zemí uvádíme dále na příkladu z let 2007 a 2010 viz tabulka č

13 Tabulka č. 2 - Počty cizinců podle KZAM a země původu v kategorii vědeckých a odborných duševních pracovníků (Zdroj: ČSÚ) 2007 (počet osob) 2010 (počet osob) Celkem cizinců % % Slovensko ,4% ,7% Ukrajina 612 3,7% 927 4% Polsko 771 4,7% ,9% Německo 594 3,6% 719 3,1% Rusko 574 3,5% 915 3,9% Velká Británie ,7% USA ,8% Ostatní ,1% ,9% V následujících dvou grafech jsou uvedeny informace vztahující se k četnosti zastoupení cizinců podle země původu ve vztahu k segmentu, v němž pracovník působí (NACE = klasifikace ekonomických činností) viz graf č. 10 a dále podle četnosti zastoupení cizinců podle země původu podle kategorií vykonávaných prací (KZAM = klasifikace zaměstnání) viz Graf č. 11. Z grafu č. 10 vyplývá, že 60% cizinců pracujících v kategorii Profesní, vědecké a technické činnosti jsou občané Slovenska, 8% Ukrajiny, 7% Polska a dále Ruska, Německa a Bulharska. Graf č. 10 Zdroj: MPSV ČR SSZ, ČSÚ 12

14 Z grafu č. 11 vyplývá, že z deseti nejčetněji zastoupených zemí, jejichž občané pracují na území ČR, pracuje v kategorii Vědečtí a odborní duševní pracovníci 11% všech cizinců, 11% občanů Slovenska, cca 2% Ukrajiny, 6% Polska, 6% Bulharska, 10% Rumunska, více než 20% Německa, cca 2% Moldavska, méně než 1% Mongolska, 45% Velké Británie a 25% Ruska. Graf č. 11 Zdroj: MPSV ČR SSZ, ČSÚ 13

15 3 Zaměstnávání cizinců - pracovníků VaV V případě, že do ČR přichází cizinec pracovník VaV, je třeba s ohledem na skutečnost, zda je to občan EU/EHP nebo Švýcarska nebo občan ze třetí země řešit legislativně-administrativní kroky z následujících tématických okruhů. Ohlášení volného pracovního místa Volný pohyb, povolení k pobytu, registrace pobytu Pracovní poměr Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Uznávání kvalifikace a vzdělání Zajištění rodinných příslušníků Skvělým zdrojen informací a bezplatného poradenství je pro tyto případy česká pobočka mezinárodní sítě Euraxess jejímž úkolem je pomáhat vědeckým pracovníkům při řešení situací spojených s mobilitou. Dalším důležitým zdrojem informací jsou webové stránky Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva sociálních věcí ČR Ministerstva školství ČR Ministerstva financí ČR Dílčí informace poskytují lokální pobočky Cizinecké policie, Úřadů sociálního zabezpečení a Pracovních úřadů. Komplexním informačním zdrojem je příručka s názvem Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji vydaná v roce 2010 v rámci projektu Sítě základní odborné přípravy, Akce Marie Curie - 7.RP, specifický program lidé na VŠCHT v Praze (autoři Jana Mittnerová, Anna Mittnerová, Lucie Březinová). 3.1 Ohlášení volného pracovního místa V případě, že se v organizaci vytvořilo nebo uvolnilo pracovní místo, které má být obsazeno vědeckovýzkumným pracovníkem a organizace počítá s tím, že to nutně nemusí být občan ČR je třeba bez prodlení kontaktovat místně příslušný úřad práce a zjistit podmínky, za nichž bude moci být obsazeno cizincem. Zvláště, lze-li předpokládat zaměstnání občana ze třetích zemí, je možné, že proces ohlášení volného pracovního místa bude trvat minimálně 2 měsíce. Obecně mají organizace vůči Úřadu práce ohlašovací povinnost ohledně vytvoření a následného obsazení pracovního místa (a to vždy do 10 kalendářních dnů). Pokud je cizinec občan EU/EHP a Švýcarska (nebo jeho rodinný příslušník, nebo cizinec, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR) a nastoupí-li do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu do práce. Po ukončení pracovního poměru je třeba ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat o ukončení zaměstnání (formuláře na Jak již bylo řečeno, v případě, že má být zaměstnán cizinec mimo EU, následuje časově i administrativně náročný proces získání pracovního povolení viz kapitola

16 3.2 Volný pohyb pracovní povolení Volný pohyb, povolení k pobytu Občané EU/EHS a Švýcarska Mohou pobývat v ČR po neomezeně dlouhou dobu bez jakéhokoliv povolení. Pokud ovšem pobyt překročí délku 30 dnů, jsou povinni ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému inspektorátu cizinecké policie dle místa pobytu v ČR. Občané třetích zemí nepodléhajících vízové povinnosti s EU Mohou na území Schengenské dohody pobývat bez víza po dobu až 3 měsíců během šestiměsíčního období, přičemž tato doba se začíná počítat dnem prvního vstupu na území Schengenu. Povolené 3 měsíce se týkají jednoho či více pobytů - doba jednotlivých pobytů se v rámci šesti měsíců sčítá. Datum vstupu do schengenského prostoru je vyznačeno na vstupním razítku v cestovním pase, obdobně se pas razítkuje rovněž při opuštění Schengenu. Na území ČR mohou tyto osoby pobývat bezvízově pouze za účelem turistiky/cestování. V případě, že hodlají na území některého ze států Schengenu vykonávat výdělečnou činnost, potřebují vízum pro pobyt kratší 3 měsíců. Pro pobyt na území Schengenu delší 3 měsíců je nutné si zajistit dlouhodobé vízum či povolení k pobytu vydané některým ze států Schengenu - v opačném případě musí bezvízoví cizinci schengenský prostor po vyčerpání 3 měsíců do konce šestiměsíčního období opustit. Občané ostatních třetích zemí Mají vzhledem k plánované délce a účelu pobytu několik možností: Krátkodobý pobyt na území ČR (do 90 dnů) Vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje k pobytu na území ČR a ostatních států Schengenu po dobu v něm uvedenou za předpokladu, že celková doba pobytu nepřekročí 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu (tj. prvního překročení vnější schengenské hranice), vyznačeného na razítku otištěném v cestovním dokladu. Vízum uděluje zastupitelský úřad ČR v zahraničí ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Dlouhodobý pobyt na území ČR (nad 90 dnů) Občané třetích zemí potřebují pro pobyt na území ČR delší než 3 měsíce dlouhodobé vízum (max. na 6 měsíců) nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Oba druhy žádostí se předkládají regionálnímu pracovišti oddělení pobytu cizinců (OPC) odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR uděluje se ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. Je-li účelem pobytu studium, pedagogická či výzkumná činnost, je lhůta do 60 dnů. Vědecká víza V rámci podpory rozvoje VaV existuje specifický typ povolení k dlouhodobému pobytu, a to za účelem vědeckého výzkumu. Tento typ povolení je pro VaV pracovníky i jejich rodinné příslušníky velmi výhodný a to jak z administrativního, tak i legislativního hlediska. K jeho získání je podmínkou uzavření dohody o hostování s výzkumnou organizací na dobu delší než 3 měsíce a závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků. 15

17 O tento typ pobytového povolení lze žádat pro vědce působící jak ve veřejných, tak i v soukromých výzkumných institucích, nikoli však pro studenty. Výzkumník je definován jako státní příslušník, který je držitelem vysokoškolského vzdělání a je přijat výzkumnou institucí k vykonávání výzkumného projektu, na nějž je vyžadována vysoká kvalifikace. Pro následný výkon práce není třeba mít pracovní povolení. O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu může vědecký pracovník požádat také v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem. Lhůta pro vyřízení žádosti je zkrácena na 60 dnů. Veškeré detailní informace k problematice lze získat na: nebo přímo osobním dotazem na příslušnou pobočku EURAXESS - Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Ministerstvo vnitra ČR Povolení k zaměstnání Občané EU/EHS a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci; držitelé trvalého pobytu v ČR Žádné pracovní povolení nepotřebují, mají stejné právní postavení jako čeští občané. Všichni ostatní cizinci Pracovní povolení mít musí. Pouze vědečtí pracovníci - držitelé tzv. vědeckých víz povolení k zaměstnání nepotřebují. Obecně je základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. Příslušnou pro vydání tohoto povolení je vždy krajská pobočka Úřadu práce, v jehož obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat. Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. Cizinec může vykonávat práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky. Postup vyřízení povolení k zaměstnání (tj. pracovního povolení) se v detailech, zvláště rozhodnutí např. o délce povolení, může lišit v závislosti na konkrétním Pracovního úřadu a momentálním stavu legislativy. Zahrnuje však tyto kroky: Na místní úřad práce je třeba nahlásit volné pracovní místo definované specializovanými požadavky; Tyto požadavky bude vybraný uchazeč muset v úředně ověřené formě doložit; Dále si zaměstnavatel podá žádost se záměrem zaměstnavatele zaměstnávat cizince (formuláře na Cizinec zažádá o povolení k zaměstnání (formuláře na: Detaily lze najít na Vyřízení rozhodnutí o povolení k zaměstnání trvá 30 dní, v případě nejasností až 60 dní. 16

18 3.2.3 Specifické typy povolení spojené s povolením k zaměstnání Zelená karta Usnadňuje přístup na trh práce cizincům z vybraných zemí, kteří mají kvalifikaci, po které je v ČR poptávka. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z ČR nebo EU. Platnost zelené karty je 2-3 roky. Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn: pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Existují tři typy zelených karet: typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen typ C: pro ostatní pracovníky Modrá karta Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. Databáze volných míst pro modré karty je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 3.3 Pracovní poměr V případě uzavření pracovního poměru mají cizinci stejná práva a povinnosti jako zaměstnanci občané ČR. Pracuje-li cizinec u zaměstnavatele na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání, musí být délka pracovního poměru v souladu s příslušnými povoleními. V případě ukončení platnosti některého z povolení, musí být také ukončen pracovní poměr. V případě zaměstnání vědecko-výzkumného pracovníka v rámci VaV projektu financovaného ze 7. RP má organizace některé specifické povinnosti viz. bod

19 3.4 Zdravotní a sociální pojištění V rámci pracovního poměru je organizace povinna přihlásit pracovníka u jím zvolené české zdravotní pojišťovny a odvádět za něj poviné platby zdravotního pojištění. Pojišťovna mu v rámci registrace vystaví průkaz pojištěnce. Pracovník, který je občanem EU/EHP nebo Švýcarska, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění po dobu svého zaměstnání u hostitelské organizace. Pracovník ze třetí země po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (za účelem vědeckého výzkumu). V rámci pracovního poměru je organizace povinna stejně jako u zaměstnanců s českým občanstvím přihlásit pracovníka na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a odvádět za něj každý měsíc pojistné na sociální zabezpečení. Pracovník má v rámci systému sociálního zabezpečení (zdravotní péče, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, dávky) práva a povinnosti ve stejném rozsahu jako pojištěnci občané ČR. To se týká i všech administrativních úkonů a oznamovacích povinností jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany pracovníka. O detailech poučí pracovníka obvykle personální či mzdové oddělení organizace. 3.5 Finance a daně Zaměstnavatel je za zaměstnance cizince povinen obvyklým způsobem jako u ostatních zaměstnanců odvádět zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob. Otázky spojené s problematikou daňového rezidentství a zamezení dvojího zdanění jsou pak řešeny na základě příslušné legislativy ČR a země původu pracovníka a bilaterálních smluv uzavřených mezi oběma zeměmi. ČR má tyto smlouvy uzavřeny prakticky se všemi významnějšími státy světa. Přehled platných smluv lze najít na stránkách Pokud bude mzda vyplácena v české měně, je vhodné, aby si pracovník zajistil korunový bankovní účet. 3.6 Uznávání kvalifikace a vzdělání Pokud bylo pracovní místo obsazeno na základě faktu, že čeští pracovníci neměli požadovanou kvalifikaci, bude v souvislosti s úředními úkony pravděpodobně potřeba také doložení kvalifikace pracovníka. Veškeré dokumenty musí být přeloženy a úředně ověřeny. Pokud pracovní místo souvisí s tzv. regulovanými povoláními a odbornými činnostmi, kterých je v ČR 430 a u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem ("jejich zahájení") a podmínky jejich výkonu, bude třeba postupovat v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, který upravuje obecný systém uznávání odborných kvalifikací a projít řízením o uznání kvalifikace. Vědeckých pracovníků se velmi často týká proces uznávání kvalifikace typu akademické uznávání. Zde je prověřováno, zda je získáné vzdělání v jedné zemi rovnocenné vzdělání získanému v druhé zemi. Toto uznání kvalifikace může být podmínkou získání práce např. v mezinárodním VaV projektu či stipendia k doktorskému studiu. Hodnoceny a uznávány jsou diplomy, části či celé studijní programy. 18

20 3.7 Zajištění rodinných příslušníků V rámci pracovní mobility vědecko-výzkumných pracovníků je časté, že s nimi cestují i jejich rodinní příslušníci. Občané EU, EHS a Švýcarska Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU. Pakliže je účelem pobytu studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze manžel a nezaopatřené dítě. Za nezaopatřenou osobu se považuje cizinec vyživovaný občanem EU nebo jeho manželem, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Rodinní příslušníci výzkumného pracovníka, kteří jsou občany EU, EHS a Švýcarska, mají v ČR stejná práva jako pracovník a mohou být přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění spolu s ním. Mají také právo pobírat dávky sociálního zabezpečení. Za rodinné příslušníky jsou obvykle pokládání manžel/manželka a nezletilé/nezaopatřené děti. Platí, že rodinní příslušníci jsou ve státě, kde pracuje jejich živitel, zdravotně pojištěni a mohou pobírat dávky. Pokud není partner státním příslušníkem EU, je třeba detailní informace zjistit pro konkrétní případ. Občané třetích zemí Rodinní příslušníci nemohou být účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí být pokryti v souladu s požadavky příslušného typu pobytového povolení, o které musí žádat již spolu s vědeckým pracovníkem, komerčním zdravotním pojištěním minimálně v předepsaném rozsahu. 3.8 Specifika zaměstnání cizinců v rámci projektů financovaných ze 7. RP Pokud je výzkumný pracovník přijat na pracovní místo vzniklé v souvislosti s realizací vědeckovýzkumného projektu hrazeného z prostředků 7. RP je potřeba zajistit několik dalších důležitých kroků: Zveřejnit pracovní místo v mezinárodním měřítku a informaci aktivně rozšiřovat (pro tento účel je výhodné využít služeb sítě EURAXESS); Pracovník musí být zaměstnancem hostitelské organizace dle české legislativy; V rámci pracovní smlouvy musí být dojednány body zohledňující požadavky grantové dohody pro daný projekt, doporučuje se uzavřít dodatek k pracovní smlouvě (existují hotové formuláře); Povinnou součástí pracovní smlouvy je Osobní plán profesního rozvoje; Pracovník musí obdržet kopii grantové dohody; Uzavření pracovního poměru musí být ve formuláři Declaration of conformity v systému SESAM informovány příslušné orgány EU, zároveň musí být pracovní smlouva odeslána v listinné podobě do belgického sídla Výkonné agentury pro výzkum; 19

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Práce v zahraničí Na co byste neměli zapomenout Nezáleží na tom, do jaké země se chystáte odcestovat. Vždy je třeba vyřídit mnoho důležitých věcí. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA www.vscht.cz POSTUP PŘI PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA Zkušenosti VŠCHT Praha Právní rámec mobility výzkumníků Mezinárodní mobilita výzkumníků se řídí zákony EU Směrnice ER 2005/71/ES o zvláštním

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce ČVUT, Praha 20.2.2014 Mgr. Zuzana Dobešová Co je EURAXESS? o celoevropská síť servisních center od roku 2003 40

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Kdo jsme? EURAXESS Česká republika Součást Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Finanční podpora Ministerstva školství,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Příloha TZ Kam v zimě za prací? Do Evropy s EURESEM Praha 2. 2. 2010 Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU? Sezónní

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika EURAXESS národní síť servisních center Česká republika Osnova prezentace 1. Vědecká víza 2. Dohoda o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země 3. EURAXESS Jobs Portál Vědecký balíček Směrnice Rady

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více