Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková"

Transkript

1 ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

2 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková 1

3 Obsah 1 Úvod Fakta o zaměstnávání cizinců v ČR a občanů ČR v zahraničí Výzkumní pracovníci v ČR Statistické údaje k mobilitě vědců Češi ve VaV v zahraničí Cizinci ve VaV v ČR Zaměstnávání cizinců - pracovníků VaV Ohlášení volného pracovního místa Volný pohyb pracovní povolení Volný pohyb, povolení k pobytu Povolení k zaměstnání Specifické typy povolení spojené s povolením k zaměstnání Pracovní poměr Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Uznávání kvalifikace a vzdělání Zajištění rodinných příslušníků Specifika zaměstnání cizinců v rámci projektů financovaných ze 7. RP Vyjíždějící vědci Specifika a podmínky migrace českých VaV pracovníků v zahraničí Postup v případě vycestování do zemí EU Volný pohyb a registrace pobytu Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Vyslaní pracovníci Studenti Kvalifikace a vzdělání Bydlení Rodinní příslušníci Postup v případě vycestování do třetích zemí DROZD dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí Zdroje informací: Přehled právních předpisů Užitečné odkazy Použitá literatura

4 1 Úvod V souvislosti se stále se rozšiřujícími možnostmi pracovního uplatnění a participace na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech, které se zahraničním vědcům a pracovníkům výzkumu a vývoje nabízí v ČR a českým vědcům v rámci Evropy i mimo ni, je otázka řešení praktických úkonů spojených s přijetím cizího pracovníka v ČR či odesláním nebo odchodem českého vědce do zahraničí klíčovým krokem k bezproblémovému průběhu pobytu. Tento článek je souhrnem aktuálních informací včetně informačních zdrojů ohledně administrativních postupů v rámci mobility vědeckých pracovníků. V první části jsou uvedena vybraná statistická data spojená s mobilitou VaV pracovníků. Ve druhé části jsou popsány administrativní postupy nezbytné pro správný postup přijímání cizích státních příslušníků VaV pracovníků v ČR. Třetí část je věnována informacím o administrativních postupech v případě vycestování občanů ČR - vědců za prací do Evropských i mimoevropských států. V závěru lze najít seznam doporučených zdrojů informací. 3

5 2 Fakta o zaměstnávání cizinců v ČR a občanů ČR v zahraničí V posledních letech je nedílnou součástí strategie rozvoje evropského prostoru důsledná podpora výzkumu a vývoje jako klíčového parametru udržení dlouhodobého růstu ekonomické prosperity v Evropě a zajištění její konkurenceschopnosti na globálním trhu. Investice do vědecko-výzkumných aktivit kontinuálně rostou, existuje množství podpůrných dotačních programů zaštítěných jak národních, tak na evropské úrovni. Jsou podporovány nejenom národní vědecké aktivity, ale také synergické efekty vznikající ze spolupráce na společných mezinárodních vědecko-výzkumných projektech. V současné době jsou ze strany Evropské unie tyto aktivity podporovány pomocí 7. rámcového programu a programu EURATOM. V grafu č. 1 lze vidět, v jakých objemech rostly výdaje na VaV v letech v kontextu celkových výdajů na VaV jako podílu na HDP. Pro srovnání s globálními trendy jsou vedle evropských zemí uvedeny údaje vybraných ekonomických velmocí. Z grafu plyne, že největší výdaje na VaV ve vztahu k HDP jsou dlouhodobě realizovány ve Finsku, Korei, Španělsku, Japonsku. Průměrný reálný meziroční nárůst v posledních deseti letech je velmi významný v případě Číny více než 18%, u tradičně ekonomicky silných států, kde je dlouhodobě vysoké procento výdajů na VaV vzhledem k HDP není zřejmý nikterak významný nárůst výdajů na VaV pohybuje se mezi 1%-6%. Naopak u evropských států, které se k Evropské unii připojily teprve nedávno a jejich ekonomika není tak silná, je evidentní trend významnějšího nárůstu výdajů na VaV. ČR se řadí ke státům s nižším poměrem výdajů na VaV k HDP, patří ale mezi státy, kde je evidentní významný meziroční nárůst objemu výdajů na VaV. Graf č. 1 - Výdaje na VaV v letech jako podíl na HDP 4,5% Celkové výdaje na VaV jako podíl na HDP, ,0% Finsko Korea 3,5% Japonsko Španělsko Švédsko 3,0% Dánsko Německo Rakousko UK 2,5% Francie Austrálie Belgie Slovensko 2,0% EU27 Kanada Irsko Turecko Čína Norsko Estonsko Nizozemsko ČR Portugalsko 1,5% Rusko Slovinsko Itálie Maďarsko 1,0% Švýcarsko Polsko Litva Řecko Lotyšsko 0,5% Bulharsko Rumunsko 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Průměrný reálný meziroční nárůst celkových výdajů na VaV za období (vypočteno z celkových výdajů na VaV ve stálých cenách PPP US$) Pozn.: A) Průměrný reálný meziroční nárůst celkových výdajů na VaV za období : Dánsko, Norsko, Švédsko: ; US: ; Austrálie, Švýcarsko 2008; Řecko: B) Celkové výdaje na VaV jako podíl na HDP za rok 2010: US 2009; Austrálie, Švýcarsko 2008; Řecko 2007 Zdroj: OECD MSTI , Eurostat a dopočty ČSÚ 4

6 Následující grafy č. 2a a 2b popisují mezinárodní srovnání celkových výdajů na VaV jako % HDP strukturu výdajů na VaV u státu EU a nejvýznamnějších světových ekonomik v rozdělení na výdaje realizované v podnikatelské, vládní, vysokoškolské a soukromé neziskové sféře. Graf č. 2a a 2b V souvislosti s rozšiřováním aktivit a zvyšováním výdajů ve vědě a výzkumu dochází logicky ke zvyšování počtu zaměstnanců a vědecko-výzkumných pracovníků v této sféře. V grafu č. 3 lze vidět mezinárodní srovnání průměrného meziročního nárůstu počtu vědecko-výzkumných pracovníků v letech pracovníků. V případě nárůstu počtu zaměstnanců VaV jsou čísla přibližně shodná. Graf č. 3 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE) v letech 2005 a 2010 (zdroj ČSÚ) 5

7 2.1 Výzkumní pracovníci v ČR V letech 2001 až 2011 vzrostl počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu o 59% z 51,9 tis. na 82,3 tis. osob. Počet výzkumných pracovníků vzrostl o 57% z 29,2 tis. na 45,9 tis. osob. Graf.č. 4 Počet výzkumných pracovníků v ČR v letech V období od roku 2005 do roku 2010 vzrostl v ČR také počet pracovišť výzkumu a vývoje, a to o 26% z 2052 na K největšímu nárůstu počtu pracovišť VaV došlo v podnikatelském sektoru navýšení o 32%, dále ve vysokoškolském sektoru - o 23%, v soukromém neziskovém sektoru o 11,5% a ve vládním sektoru o 6,5%. Graf č. 5 - Pracoviště výzkumu a vývoje v jednotlivých sektorech provádění (zdroj: soukromý neziskový vysokoškolský vládní podnikatelský Na základě detailních šetření Českého statistického úřadu, prováděných od roku 2005, byly zjištěny zajímavé údaje, které lze v grafické podobě najít v grafu č. 6 (uváděno je porovnání let 2005 a 2011). Zde jsou data porovnávána podle HC = počtu fyzických osob a FTE = počtu přepočtených osob. Co se týče zastoupení žen-výzkumnic tvoří cca 29% výzkumných pracovníků a tento poměr zůstal v průběhu let 2005 až 2011 zachován pro HC i FTE. Také poměr rozdělení výzkumných pracovníků podle sektorů provádění zůstal víceméně nezměněn nejvíce fyzických osob 45% pracuje ve vysokoškolském sektoru, cca 34% v soukromém sektoru, cca 20% ve vládním a cca 1% v soukromém neziskovém sektoru. Porovnáme-li stejná data dle FTE, zjistíme, že poměr výzkumníků ve vysokoškolské a podnikatelském sektoru je zde jiný - ve vysokoškolské sektoru působí cca 32% výzkumníků, v podnikatelském 43% výzkumníků. Z toho plyne, že výzkumníci ve vysokoškolském sektoru pracují více na částečné úvazky. 6

8 Graf č.6 - Struktura výzkumných pracovníků 7

9 Podle dosažené kvalifikace má dlouhodobě 44% výzkumníků dle HC doktorské vzdělání, cca 48% vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání a cca 8% střední a ostatní typy vzdělání. Dle FTE je poměr pracovníků s doktorským vzděláním poněkud snížen na 38% ve prospěch VŠ a vyššího odborného vzdělání 52%, což koresponduje s předchozím faktem zkrácených úvazků ve vysokoškolském sektoru. Z pohledu vědních oblastí, kterými se výzkumní pracovníci zabývají v roce 2005 působilo v oblasti přírodních věd 23% pracovníků a v roce %; v oblasti technických věd působilo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti lékařských věd to bylo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti sociálních věd to bylo v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti zemědělských věd v roce % a v roce % pracovníků; v oblasti humanitních věd v roce % a v roce % pracovníků. Z toho lze usoudit, že řádově se poměry jednotlivých oblastí sice významně nemění, je ale patrné, že přírodní vědy a technické vědy jsou obory, do nichž výzkumníci míří více než do oblasti lékařských, sociálních a zemědělských věd. Struktura výzkumných pracovníků podle věku pak vypadala v roce 2011 následovně: ve věku do 24 let včetně bylo zjištěno 2% výzkumníků; ve věku let 32%; ve věku let 26%; ve věku let 18%; ve věku let 15% a ve věku 65 let a více 7% výzkumníků. Ve struktuře výzkumných pracovníků dle státního občanství tvořili v roce % občané ČR, 3% Slováci a zbylou část Ukrajinci, Rusové, Němci a ostatní. 2.2 Statistické údaje k mobilitě vědců Tento článek je věnován aktuálnímu stavu informací a postupů ve vztahu k administrativním postupům nezbytným pro působení českých vědců v zahraničí a zahraničních vědců v ČR. Předtím, než se začneme zabývat konkrétními daty, bylo by praktické mít alespoň rámcovou představu o tom, jak rozsáhlé populace se v reálu tato problematika týká. Získat informace podobného typu v ucelené podobě není nijak jednoduché. Jednak je tu fakt, že české úřady nemají zákonnou povinnost evidovat počty pracovníků vyjíždějících za prací do zahraničí. Dále je tu fakt, že evidence trvalé nebo dočasné migrace mezi zeměmi, které nemají vzájemnou vízovou povinnost, je jen těžko realizovatelná. Pokud tu vízová povinnost je, je obvykle dostupné pouze malé množství vybraných údajů, které jsou ke spolehlivému výběru migrantů dle kvalifikace/zaměstnání a další kvantifikaci potřebné. Dalším komplikujícím faktorem je i samotná definice pojmu výzkumný pracovník, která se v mnohých zdrojích dat liší, a tím již při sběru informací vznikají velké rozdíly hodnot statistických dat. V následujících dvou kapitolách jsme se proto snažili vytvořit na základě dostupných zdrojů představu o množství výzkumných pracovníků alespoň v řádové podobě. Tématikou počtu a struktury Čechů migrujících do zahraničí za pracovními příležitostmi se dlouhodobě zabývá tým PhDr. Jany Vavrečkové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., který pravidelně vydává veřejně dostupné studie s příslušnými informacemi. Dílčí data lze také velice obtížně nalézt na stránkách Eurostatu epp.eurostat.ec.europa.eu. Minimum informací je uvedeno na stránkách Českého statistického úřadu Informace vztahujících se k počtu cizinců na území ČR jsou na stránkách Českého statistického úřadu k dispozici. Cca od roku 2006 je dle struktury a detailu prezentovaných dat znát, že důležitost vědy a výzkumu se začala významně zvyšovat. 8

10 2.3 Češi ve VaV v zahraničí Dle sčítání provedeného na základě informací a odhadů od českých zastupitelských údajů žilo v zahraničí přibližně tis. osob českého původu trvale nebo dlouhodobě žijících. V převážné většině mají tito lidé občanství zemí, které je přijaly, a nemají povinnost evidovat se u místně příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. Nejvíce krajanů žije trvale v USA (1 638,5 tis.), Kanadě (80 tis.), Rakousku (54,6 tis.), Německu (cca 50 tis.), Slovensku (46,8 tis.), Velké Británii (cca 40 tis.), Austrálii (cca tis.), Argentině (cca 30 tis.), Francii (cca tis.) a Švýcarsku (cca tis.). V letech 2007/2008 se odhadoval počet osob s českým pasem žijících a pracujících v zahraničí na cca 250 tis. osob (z toho cca 80 tis. v Evropě), což bylo o cca 50 tis. osob více nežli v roce Např. ale objem peněz zasílaných do Česka Čechy pracujícími v zahraničí (tzv. remitencí) je relativně stabilní cca 23,5 mld. Kč ročně. Přes drobné výkyvy byl v roce 2010 stejný jako v roce Největší částky putují do Česka tradičně z Německa, následuje Velká Británie, Irsko, Rakousko a Spojené státy (Zdroj: Na základě terénních šetření realizovaných Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech lze konstatovat několik zajímavých údajů: Největší migrační potenciál mají dlouhodobě osoby mezi 20 a 39 lety a tato věková skupina také tvoří největší procento lidí Čechů pracujících v zahraničí. Specifickou skupinu tvoří lékaři zkušení odborníci se dvěma a více atestacemi, kteří vzhledem k nezajímavé perspektivě ve svém oboru v ČR, uvažují o odchodu do zahraničí i ve významně vyšším věku. Významnou část migrantů tvoří pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Dle zdroje (1) tvořili například v roce 2005 studenti (hlavně Ph.D. studia) více než čtvrtinu osob pracujících v zahraničí (27,5%). Češi mají dlouhodobou tendenci k tzv. dočasnému (několikaletému) pobytu s návratem do ČR obvykle tráví v zahraničí 1-2 roky, ve většině případů uvažují o pobytu v maximální délce do 5 let. U pracovníků VaV je tento trend totožný, podle povolání 85%-95% vyjadřuje sklon k dočasnému pobytu. U většiny osob, které se rozhodly odejít do zahraničí, je hlavním motivem platová diferenciace čili rozdíl v úrovni paritní kupní síly čistých výdělků. Majoritní část občanů pracuje v zahraničí mimo svůj obor, obvykle níže než je jejich kvalifikace. Ve svém oboru mají šanci získat zaměstnání spíše vysokoškolsky vzdělaní lidé. U výzkumníků a budoucích představitelů vědy a výzkumu je situace poněkud odlišná. Pro tuto skupinu jsou primárním motivačním důvodem k migraci akademické a intelektuální důvody - mezinárodní kontakty, zajímavé výzkumné projekty, prestižní instituce, špičkové vybavení). Proto také ve většině případů pracují na místech, která odpovídají jejich kvalifikaci. Graf č. 7 - Odhadované počty VaV pracovníků v osmi nejdůležitějších migračních destinacích 9

11 Například podle údajů z roku 2000 působilo v osmi nejdůležitějších migračních destinacích celkem přibližně 1300 vědců a výzkumníků, viz graf č Cizinci ve VaV v ČR Přehledná data popisující z kvantitativního a kvalitativního hlediska zastoupení cizinců v populaci pracovníků vědy a výzkumu nejsou ani v rámci výstupů Českého statistického úřadu k dispozici ve zcela ucelené formě. Konkrétněji a detailněji se ČSÚ tématikou zaměstnanosti cizinců ve vědě a výzkumu zabývá přibližně od roku 2006, kde lze nalézt již podrobnější zdroje. Požadované údaje byly proto získány analýzou dostupných zdrojů. Graf č. 8 popisuje vývoj počtu cizinců v ČR v letech Cizinci jsou rozděleni na dvě základní skupiny živnostníci a zaměstnanci, tj. evidovaní na úřadech práce. Pracovníci ve vědě a výzkumu se až na vzácné výjimky pohybují ve statusu zaměstnanec, a to buď ve vysokoškolském, ve státním nebo v soukromém sektoru. Budeme se tedy zabývat čísly popisujícími cizince v zaměstnaneckém poměru. V období let 2001 a 2011 stoupl počet cizinců pracujících v ČR ze 167,7 tis. (2001) na 310,9 tis. osob (2011), což je nárůst o 85%. Ve stejném období se počet cizincůzaměstnanců zvýšil ze 103,6 tis. (2001) na 217,9 tis. osob (2011), což představuje nárůst o 110%. Graf č. 8 zdroj: ČSÚ Ze statistických šetření z let vyplývá, že ve skupině cizinců-živnostníků jsou v poměrně stabilním poměru zastoupeny následující země: Vietnam - cca 40%; Ukrajina cca 30%; Slovensko cca 12%; Polsko cca 2%. Ve skupině cizinců zaměstnanců jsou podle četnosti zastoupeny země: Slovensko cca 45%; Ukrajina cca 20%; Polsko cca 9%; Vietnam cca 2%. Jako příklad uvádíme data z roku 2010 viz graf č

12 Graf č. 9 Zdroj: ČSÚ V roce 2011 bylo z celkového počtu cizinců-zaměstnanců téměř 11% ( osob) zaměstnáno v kategorii vědečtí a odborní duševní pracovníci. Z tohoto počtu bylo 75% ( osob) z EU a 25% (5 837 osob) ze třetích zemí. Tabulka č. 1 Počty cizinců podle kategorií KZAM a podle (ne)příslušnosti k EU V kategorii vědeckých a odborných duševních pracovníků zůstává procentuelní poměr cizinců podle zemí původu poměrně nezměněn. Kolem poloviny všech cizinců tvoří tradičně Slováci, dalšími nejčastěji zastoupenými zeměmi jsou Polsko, Velká Británie, Ukrajina, Rusko, USA a Německo. Ve studii Technologického centra AV ČR z dubna 2011 s názvem Mapa výzkumného a aplikačního potenciálu Česka (12) se uvádí, že tento trend vychází pravděpodobně z faktu, že zahraniční výzkumníci zde setrvávají delší dobu než jeden rok, dále z tradičních a relativně stabilních pracovních kontaktů na zahraničí, pokud do ČR přicházejí výzkumníci v rámci výměnných programů. Nejčetnější zastoupení občanů Slovenska pak velice pravděpodobně vychází ze společné historie, kulturní provázanosti a jazykové příbuznosti, ale také faktu, že slovenští studenti tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních studentů terciárního vzdělávání. Po ukončení studia pak mají často přirozeně tendenci zůstávat a hledat pracovní uplatnění na základě kontaktů, které tu během studií získali. Množství vědeckých pracovníků z ostatních uvedených zemí uvádíme dále na příkladu z let 2007 a 2010 viz tabulka č

13 Tabulka č. 2 - Počty cizinců podle KZAM a země původu v kategorii vědeckých a odborných duševních pracovníků (Zdroj: ČSÚ) 2007 (počet osob) 2010 (počet osob) Celkem cizinců % % Slovensko ,4% ,7% Ukrajina 612 3,7% 927 4% Polsko 771 4,7% ,9% Německo 594 3,6% 719 3,1% Rusko 574 3,5% 915 3,9% Velká Británie ,7% USA ,8% Ostatní ,1% ,9% V následujících dvou grafech jsou uvedeny informace vztahující se k četnosti zastoupení cizinců podle země původu ve vztahu k segmentu, v němž pracovník působí (NACE = klasifikace ekonomických činností) viz graf č. 10 a dále podle četnosti zastoupení cizinců podle země původu podle kategorií vykonávaných prací (KZAM = klasifikace zaměstnání) viz Graf č. 11. Z grafu č. 10 vyplývá, že 60% cizinců pracujících v kategorii Profesní, vědecké a technické činnosti jsou občané Slovenska, 8% Ukrajiny, 7% Polska a dále Ruska, Německa a Bulharska. Graf č. 10 Zdroj: MPSV ČR SSZ, ČSÚ 12

14 Z grafu č. 11 vyplývá, že z deseti nejčetněji zastoupených zemí, jejichž občané pracují na území ČR, pracuje v kategorii Vědečtí a odborní duševní pracovníci 11% všech cizinců, 11% občanů Slovenska, cca 2% Ukrajiny, 6% Polska, 6% Bulharska, 10% Rumunska, více než 20% Německa, cca 2% Moldavska, méně než 1% Mongolska, 45% Velké Británie a 25% Ruska. Graf č. 11 Zdroj: MPSV ČR SSZ, ČSÚ 13

15 3 Zaměstnávání cizinců - pracovníků VaV V případě, že do ČR přichází cizinec pracovník VaV, je třeba s ohledem na skutečnost, zda je to občan EU/EHP nebo Švýcarska nebo občan ze třetí země řešit legislativně-administrativní kroky z následujících tématických okruhů. Ohlášení volného pracovního místa Volný pohyb, povolení k pobytu, registrace pobytu Pracovní poměr Zdravotní a sociální pojištění Finance a daně Uznávání kvalifikace a vzdělání Zajištění rodinných příslušníků Skvělým zdrojen informací a bezplatného poradenství je pro tyto případy česká pobočka mezinárodní sítě Euraxess jejímž úkolem je pomáhat vědeckým pracovníkům při řešení situací spojených s mobilitou. Dalším důležitým zdrojem informací jsou webové stránky Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva sociálních věcí ČR Ministerstva školství ČR Ministerstva financí ČR Dílčí informace poskytují lokální pobočky Cizinecké policie, Úřadů sociálního zabezpečení a Pracovních úřadů. Komplexním informačním zdrojem je příručka s názvem Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji vydaná v roce 2010 v rámci projektu Sítě základní odborné přípravy, Akce Marie Curie - 7.RP, specifický program lidé na VŠCHT v Praze (autoři Jana Mittnerová, Anna Mittnerová, Lucie Březinová). 3.1 Ohlášení volného pracovního místa V případě, že se v organizaci vytvořilo nebo uvolnilo pracovní místo, které má být obsazeno vědeckovýzkumným pracovníkem a organizace počítá s tím, že to nutně nemusí být občan ČR je třeba bez prodlení kontaktovat místně příslušný úřad práce a zjistit podmínky, za nichž bude moci být obsazeno cizincem. Zvláště, lze-li předpokládat zaměstnání občana ze třetích zemí, je možné, že proces ohlášení volného pracovního místa bude trvat minimálně 2 měsíce. Obecně mají organizace vůči Úřadu práce ohlašovací povinnost ohledně vytvoření a následného obsazení pracovního místa (a to vždy do 10 kalendářních dnů). Pokud je cizinec občan EU/EHP a Švýcarska (nebo jeho rodinný příslušník, nebo cizinec, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR) a nastoupí-li do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu do práce. Po ukončení pracovního poměru je třeba ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat o ukončení zaměstnání (formuláře na Jak již bylo řečeno, v případě, že má být zaměstnán cizinec mimo EU, následuje časově i administrativně náročný proces získání pracovního povolení viz kapitola

16 3.2 Volný pohyb pracovní povolení Volný pohyb, povolení k pobytu Občané EU/EHS a Švýcarska Mohou pobývat v ČR po neomezeně dlouhou dobu bez jakéhokoliv povolení. Pokud ovšem pobyt překročí délku 30 dnů, jsou povinni ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému inspektorátu cizinecké policie dle místa pobytu v ČR. Občané třetích zemí nepodléhajících vízové povinnosti s EU Mohou na území Schengenské dohody pobývat bez víza po dobu až 3 měsíců během šestiměsíčního období, přičemž tato doba se začíná počítat dnem prvního vstupu na území Schengenu. Povolené 3 měsíce se týkají jednoho či více pobytů - doba jednotlivých pobytů se v rámci šesti měsíců sčítá. Datum vstupu do schengenského prostoru je vyznačeno na vstupním razítku v cestovním pase, obdobně se pas razítkuje rovněž při opuštění Schengenu. Na území ČR mohou tyto osoby pobývat bezvízově pouze za účelem turistiky/cestování. V případě, že hodlají na území některého ze států Schengenu vykonávat výdělečnou činnost, potřebují vízum pro pobyt kratší 3 měsíců. Pro pobyt na území Schengenu delší 3 měsíců je nutné si zajistit dlouhodobé vízum či povolení k pobytu vydané některým ze států Schengenu - v opačném případě musí bezvízoví cizinci schengenský prostor po vyčerpání 3 měsíců do konce šestiměsíčního období opustit. Občané ostatních třetích zemí Mají vzhledem k plánované délce a účelu pobytu několik možností: Krátkodobý pobyt na území ČR (do 90 dnů) Vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje k pobytu na území ČR a ostatních států Schengenu po dobu v něm uvedenou za předpokladu, že celková doba pobytu nepřekročí 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu (tj. prvního překročení vnější schengenské hranice), vyznačeného na razítku otištěném v cestovním dokladu. Vízum uděluje zastupitelský úřad ČR v zahraničí ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Dlouhodobý pobyt na území ČR (nad 90 dnů) Občané třetích zemí potřebují pro pobyt na území ČR delší než 3 měsíce dlouhodobé vízum (max. na 6 měsíců) nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Oba druhy žádostí se předkládají regionálnímu pracovišti oddělení pobytu cizinců (OPC) odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR uděluje se ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. Je-li účelem pobytu studium, pedagogická či výzkumná činnost, je lhůta do 60 dnů. Vědecká víza V rámci podpory rozvoje VaV existuje specifický typ povolení k dlouhodobému pobytu, a to za účelem vědeckého výzkumu. Tento typ povolení je pro VaV pracovníky i jejich rodinné příslušníky velmi výhodný a to jak z administrativního, tak i legislativního hlediska. K jeho získání je podmínkou uzavření dohody o hostování s výzkumnou organizací na dobu delší než 3 měsíce a závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků. 15

17 O tento typ pobytového povolení lze žádat pro vědce působící jak ve veřejných, tak i v soukromých výzkumných institucích, nikoli však pro studenty. Výzkumník je definován jako státní příslušník, který je držitelem vysokoškolského vzdělání a je přijat výzkumnou institucí k vykonávání výzkumného projektu, na nějž je vyžadována vysoká kvalifikace. Pro následný výkon práce není třeba mít pracovní povolení. O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu může vědecký pracovník požádat také v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem. Lhůta pro vyřízení žádosti je zkrácena na 60 dnů. Veškeré detailní informace k problematice lze získat na: nebo přímo osobním dotazem na příslušnou pobočku EURAXESS - Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Ministerstvo vnitra ČR Povolení k zaměstnání Občané EU/EHS a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci; držitelé trvalého pobytu v ČR Žádné pracovní povolení nepotřebují, mají stejné právní postavení jako čeští občané. Všichni ostatní cizinci Pracovní povolení mít musí. Pouze vědečtí pracovníci - držitelé tzv. vědeckých víz povolení k zaměstnání nepotřebují. Obecně je základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. Příslušnou pro vydání tohoto povolení je vždy krajská pobočka Úřadu práce, v jehož obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat. Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. Cizinec může vykonávat práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky. Postup vyřízení povolení k zaměstnání (tj. pracovního povolení) se v detailech, zvláště rozhodnutí např. o délce povolení, může lišit v závislosti na konkrétním Pracovního úřadu a momentálním stavu legislativy. Zahrnuje však tyto kroky: Na místní úřad práce je třeba nahlásit volné pracovní místo definované specializovanými požadavky; Tyto požadavky bude vybraný uchazeč muset v úředně ověřené formě doložit; Dále si zaměstnavatel podá žádost se záměrem zaměstnavatele zaměstnávat cizince (formuláře na Cizinec zažádá o povolení k zaměstnání (formuláře na: Detaily lze najít na Vyřízení rozhodnutí o povolení k zaměstnání trvá 30 dní, v případě nejasností až 60 dní. 16

18 3.2.3 Specifické typy povolení spojené s povolením k zaměstnání Zelená karta Usnadňuje přístup na trh práce cizincům z vybraných zemí, kteří mají kvalifikaci, po které je v ČR poptávka. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z ČR nebo EU. Platnost zelené karty je 2-3 roky. Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn: pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Existují tři typy zelených karet: typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen typ C: pro ostatní pracovníky Modrá karta Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. Databáze volných míst pro modré karty je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 3.3 Pracovní poměr V případě uzavření pracovního poměru mají cizinci stejná práva a povinnosti jako zaměstnanci občané ČR. Pracuje-li cizinec u zaměstnavatele na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání, musí být délka pracovního poměru v souladu s příslušnými povoleními. V případě ukončení platnosti některého z povolení, musí být také ukončen pracovní poměr. V případě zaměstnání vědecko-výzkumného pracovníka v rámci VaV projektu financovaného ze 7. RP má organizace některé specifické povinnosti viz. bod

19 3.4 Zdravotní a sociální pojištění V rámci pracovního poměru je organizace povinna přihlásit pracovníka u jím zvolené české zdravotní pojišťovny a odvádět za něj poviné platby zdravotního pojištění. Pojišťovna mu v rámci registrace vystaví průkaz pojištěnce. Pracovník, který je občanem EU/EHP nebo Švýcarska, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění po dobu svého zaměstnání u hostitelské organizace. Pracovník ze třetí země po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (za účelem vědeckého výzkumu). V rámci pracovního poměru je organizace povinna stejně jako u zaměstnanců s českým občanstvím přihlásit pracovníka na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a odvádět za něj každý měsíc pojistné na sociální zabezpečení. Pracovník má v rámci systému sociálního zabezpečení (zdravotní péče, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, dávky) práva a povinnosti ve stejném rozsahu jako pojištěnci občané ČR. To se týká i všech administrativních úkonů a oznamovacích povinností jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany pracovníka. O detailech poučí pracovníka obvykle personální či mzdové oddělení organizace. 3.5 Finance a daně Zaměstnavatel je za zaměstnance cizince povinen obvyklým způsobem jako u ostatních zaměstnanců odvádět zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob. Otázky spojené s problematikou daňového rezidentství a zamezení dvojího zdanění jsou pak řešeny na základě příslušné legislativy ČR a země původu pracovníka a bilaterálních smluv uzavřených mezi oběma zeměmi. ČR má tyto smlouvy uzavřeny prakticky se všemi významnějšími státy světa. Přehled platných smluv lze najít na stránkách Pokud bude mzda vyplácena v české měně, je vhodné, aby si pracovník zajistil korunový bankovní účet. 3.6 Uznávání kvalifikace a vzdělání Pokud bylo pracovní místo obsazeno na základě faktu, že čeští pracovníci neměli požadovanou kvalifikaci, bude v souvislosti s úředními úkony pravděpodobně potřeba také doložení kvalifikace pracovníka. Veškeré dokumenty musí být přeloženy a úředně ověřeny. Pokud pracovní místo souvisí s tzv. regulovanými povoláními a odbornými činnostmi, kterých je v ČR 430 a u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem ("jejich zahájení") a podmínky jejich výkonu, bude třeba postupovat v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, který upravuje obecný systém uznávání odborných kvalifikací a projít řízením o uznání kvalifikace. Vědeckých pracovníků se velmi často týká proces uznávání kvalifikace typu akademické uznávání. Zde je prověřováno, zda je získáné vzdělání v jedné zemi rovnocenné vzdělání získanému v druhé zemi. Toto uznání kvalifikace může být podmínkou získání práce např. v mezinárodním VaV projektu či stipendia k doktorskému studiu. Hodnoceny a uznávány jsou diplomy, části či celé studijní programy. 18

20 3.7 Zajištění rodinných příslušníků V rámci pracovní mobility vědecko-výzkumných pracovníků je časté, že s nimi cestují i jejich rodinní příslušníci. Občané EU, EHS a Švýcarska Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU. Pakliže je účelem pobytu studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze manžel a nezaopatřené dítě. Za nezaopatřenou osobu se považuje cizinec vyživovaný občanem EU nebo jeho manželem, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Rodinní příslušníci výzkumného pracovníka, kteří jsou občany EU, EHS a Švýcarska, mají v ČR stejná práva jako pracovník a mohou být přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění spolu s ním. Mají také právo pobírat dávky sociálního zabezpečení. Za rodinné příslušníky jsou obvykle pokládání manžel/manželka a nezletilé/nezaopatřené děti. Platí, že rodinní příslušníci jsou ve státě, kde pracuje jejich živitel, zdravotně pojištěni a mohou pobírat dávky. Pokud není partner státním příslušníkem EU, je třeba detailní informace zjistit pro konkrétní případ. Občané třetích zemí Rodinní příslušníci nemohou být účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí být pokryti v souladu s požadavky příslušného typu pobytového povolení, o které musí žádat již spolu s vědeckým pracovníkem, komerčním zdravotním pojištěním minimálně v předepsaném rozsahu. 3.8 Specifika zaměstnání cizinců v rámci projektů financovaných ze 7. RP Pokud je výzkumný pracovník přijat na pracovní místo vzniklé v souvislosti s realizací vědeckovýzkumného projektu hrazeného z prostředků 7. RP je potřeba zajistit několik dalších důležitých kroků: Zveřejnit pracovní místo v mezinárodním měřítku a informaci aktivně rozšiřovat (pro tento účel je výhodné využít služeb sítě EURAXESS); Pracovník musí být zaměstnancem hostitelské organizace dle české legislativy; V rámci pracovní smlouvy musí být dojednány body zohledňující požadavky grantové dohody pro daný projekt, doporučuje se uzavřít dodatek k pracovní smlouvě (existují hotové formuláře); Povinnou součástí pracovní smlouvy je Osobní plán profesního rozvoje; Pracovník musí obdržet kopii grantové dohody; Uzavření pracovního poměru musí být ve formuláři Declaration of conformity v systému SESAM informovány příslušné orgány EU, zároveň musí být pracovní smlouva odeslána v listinné podobě do belgického sídla Výkonné agentury pro výzkum; 19

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2013 Kamila Šuchmanová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více