INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDEKS POTROŠAČKIH CENA"

Transkript

1 Tabela SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) Saopštenje RZS br. 35 od ,6 (0,6) 112,8 (12,8) Saopštenje RZS br. 57 od ,5 (0,5) 112,4 (12,4) Saopštenje RZS br. 98 od ,0 (0,0) 111,2 (11,2) Saopštenje RZS br. 125 od ,8 (0,8) 111,4 (11,4) Saopštenje RZS br. 160 od ,0 (0,0) 109,9 (9,9) Saopštenje RZS br. 196 od ,0 (1,0) 109,8 (9,8) Saopštenje RZS br. 227 od ,1 (-0,9) 108,6 (8,6) Saopštenje RZS br. 257 od ,4 (0,4) 107,3 (7,3) Saopštenje RZS br. 284 od ,0 (0,0) 104,9 (4,9) Saopštenje RZS br. 312 od ,2 (0,2) 102,2 (2,2) Saopštenje RZS br. 341od ,4 (-0,6) 101,6 (1,6) Saopštenje RZS br. 8 od ,2 (0,2) 102,2 (2,2)

2 Tabela SAVETNIK Period važenja stope ZATEZNA KAMATA Visina referentne kamatne stope NBS Zatezna kamata (na godišnjem nivou) ,25% 19,25% ,50% 19,50% ,75% 19,75% ,25% 19,25% ,00% 19,00% ,50% 18,50% ,00% 18,00% ,50% 17,50% Napomena: Od godine stupio je na snagu novi Zakon o zateznoj kamati po kome se stopa zatezne kamate utvrđuje na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje, uvećane za osam procentnih poena. Zatezna kamata se obračunava po sledećoj formuli: k = (G x p x d) : (100 x G d ), gde je k iznos zatezne kamate, G iznos duga, p propisana godišnja stopa zatezne kamate, d kalendarski dana docnje u obračunskom periodu, G d kalendarski dana u godini (365 prosta godina, odnosno 366 dana prestupna godina).

3 Tabela SAVETNIK OSNOVICE ZA PLATE ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA I ORGANIMA LOKALNE VLASTI OD PLATE ZA OKTOBAR GODINE Zaposleni u Prema Zaključku Vlade RS /2013 od Osnovnom i srednjem obrazovanju, višem i univerzitetskom obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, zdravstvenoj delatnosti, zavodima za socijalnu zaštitu osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i zaposlenih u ostalim javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Prethodno korišćena Neto osnovica Nova 2.605, ,26 2. Ustanovama kulture 2.632, ,44 3. Stručnoj službi Nacionalne službe za zapošljavanje, stručnim službama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, stručnoj službi Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i to: za Prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ( Službeni glasnik RS, 44/ i 8/2013) 3.956, ,86 za Drugu grupu poslova iz Uredbe 3.752, ,24 za Treću grupu poslova iz Uredbe 2.605, ,26 Prema Zaključku Vlade RS /2013 od Plate izabranih lica u organima teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ( Službeni glasnik RS, 34/2001, 62/2006 dr. zakon, 116/2008 dr. zakon, 92/2011 i 99/2011 dr. zakon, 10/2013 i 55/2013) Plate postavljenih lica u organima teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave Plate zaposlenih* u organima teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave , , , , , ,24 * Osnovica za obračun i isplatu plata iz tačke 3. ovog zaključka, za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećati po osnovu kvaliteta i rezultata rada, počev od plate za oktobar godine, za neto 251,93 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica se zaposlenima određuje tromesečno. Prema članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za godinu** 1. Za državne službenike i nameštenike , ,90 2. Za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca , ,04 3. Za predsednike i sudije Ustavnog suda , ,04 ** Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda Službeni glasnik RS, 93/2013 U godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćivaće se 70% iz izvora 01 Prihodi iz budžeta, a 30% iz izvora 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika sudske takse koje pripadaju pravosudnim organima.

4 Broj Tabela SAVETNIK KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE Period Referentna kamatna stopa NBS godišnja Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode na godišnjem nivou (kol %) ,25% 21,25% ,50% 21,50% ,75% 21,75% ,25% 21,25% ,00% 21,00% ,50% 20,50% ,00% 20,00% ,50% 19,50% Napomena: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( Službeni glasnik RS, 53/2010) promenjen je član 75. stav 1. Zakona pa je od godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena.

5 Tabela SAVETNIK Mesec i godina PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI Objavljeno u Sa porezom i doprinosima Bez poreza i doprinosa S.G. RS, 18/ S.G. RS, 28/ S.G. RS, 38/ S.G. RS, 46/ S.G. RS, 55/ S.G. RS, 65/ S.G. RS, 76/ S.G. RS, 85/ S.G. RS, 93/ S.G. RS, 103/ S.G. RS, 115/ S.G. RS, 6/ Napomena: Za obračune u kojima je naglašeno da se koristi podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u privredi Republike Srbije, koristi se poslednji objavljeni podatak RZS iz decembra meseca godine dinara, sve dok se propisi ne uslaglase sa novonastalom situacijom.

6 Mesec Tabela SAVETNIK Iznos minimalne zarade po radnom času MINIMALNA ZARADA Broj mogućih radnih časova Neto iznos Bruto iznos (kol ,2 / 0,701) Januar , ,74 Februar , ,51 Mart , ,92 April , ,33 Maj , ,74 Juni , ,51 Juli 115,00 dinara , ,74 ( Službeni glasnik RS, Avgust 31/2013) , ,33 Septembar , ,92 Oktobar , ,74 Novembar , ,92 Decembar , ,33 Januar , ,74 Februar , ,51 Napomena: Shodno stavu 2. člana 111. Zakona o radu, bez obzira na koji prethodni mesec se isplata minimalne zarade odnosi, obračun i isplata se vrši u visini minimalne zarade važeće na dan isplate. Dakle, počev od marta do decembra godine, pri obračunu i isplati minimalne zarade koristi se iznos minimalne neto zarade po radnom času od 115,00 dinara, bez obzira za koji prethodni mesec se isplaćuje ova zarada.

7 Tabela SAVETNIK OSNOVICE ZA PLAĆANЈE DOPRINOSA Osnovica Iznos Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 1. (35% od prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu, oktobar - decembar godine, a primenjuje se od do godine) Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku za mesec decembar godine 5 х *) Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za godinu Procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za godinu Napomena: Za obračune u kojima je naglašeno da se koristi podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u privredi Republike Srbije, koristi se poslednji objavljeni podatak RZS iz decembra meseca godine dinara, sve dok se propisi ne uslaglase sa novonastalom situacijom.

8 1. Tabela SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI 1) IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA 2) Naziv primanja iz člana 18. Zakona Naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla Period Za jedan mesec Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Isplata na osnovu Do visine cene mesečne pretplatne karte za mesec, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza Neoporezivi iznos Najviše do Dnevnica za službeni put u zemlji 3) Dnevno Bez obaveze prilaganja računa Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji Naknada troškova prevoza na službenom putu u zemlji Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića Tačka Dnevno Prema priloženom računu 3 Za vreme službenog puta Za jedan mesec Po svakom slučaju Prema priloženom računu prevoznika u javnom saobraćaju 30% od cene jednog litra super benzina 4) Cena prevozne karte Po detetu Jubilarne nagrade Godišnje Red. Naziv primanja iz čl. 15a i 101. Zakona Period Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Isplatanaosnovu Neoporezivi iznos 1. Neoporezivi iznos zarade Mesečno Red Naziv primanja iz člana 9. Zakona Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika Stipendije i krediti učenika i studenata Otpremnina kod odlaska u penziju Otpremnina koja se isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Period Po svakom slučaju Isplata na osnovu Neoporeziv iznos Tačka Opšteg akta Do Mesečno Do Po svakom slučaju Po svakom slučaju Opšteg akta ili ugovora o radu Najmanje u visini 3 prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji Do iznosa koji je utvrđen zakonom kojim se regulišu radni odnosi ) Usklađivanje se vrši jednom godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši ( Službeni glasnik RS, 10/2007, 8/2008, 6/2009, 4/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013 i 6/2014) 2) Službeni glasnik RS, 24/2001, 80/2002, 80/2002 dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-US, 93/2012, 114/2012-US i 47/2013) 3) Državnom službeniku i namešteniku dnevnica iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi RS prema članu 9. stav 1. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika 4) Za zaposlene u državnim organima, naknada je 10% na osnovu člana 11. stav 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ( Službeni glasnik RS, 98/2007)

9 Tabela SAVETNIK OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH Red. 1. 1a Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Zarade zaposlenih (kod pravnog lica koje se finansira iz budžeta) Zaposleni kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem Naknada za bolovanja na teret poslodavca (do 30 dana) Naknada zaposlenom za bolovanje na teret Zavoda (preko 30 dana) Stopa (%) Uplatni račun Bruto zarada Porez na zarade 10, Zarada, ne niža od najniže mesečne, niti viša od najviše mesečne osnovice Kao i za redovni doprinos za PIO Isto kao i na zarade zaposlenih Doprinos za PIO 13, Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog 6, Doprinos za nezaposlenost 0, Doprinos za PIO 11, Doprinos za zdravstveno na teret poslodavca 6, Doprinos za nezaposlenost 0, Dodatni doprinos za PIO (12/14) 3,70 Dodatni doprinos za PIO (12/15) 5,50 Dodatni doprinos za PIO (12/16) 7,30 Dodatni doprinos za PIO (12/18) 11, Bruto zarada Porez na zarade 10, Naknada, ne viša od najviše mesečne osnovice Doprinos za PIO 13, na teret Doprinos za zdravstveno 6, zaposlenog Doprinos za nezaposlenost 0, Doprinos za PIO 11, na teret Doprinos za zdravstveno 6, poslodavca Doprinos za nezaposlenost 0, Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade, niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od dinara važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice.

10 4. 5. Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Naknada zaposlenom za porodiljsko odsustvo Stopa (%) Uplatni račun Bruto zarada Porez na zarade 10, Zarada, ne viša od najviše mesečne osnovice Doprinos za PIO 13, na teret Doprinos za zdravstveno 6, zaposlenog Doprinos za nezaposlenost 0, Doprinos za PIO 11, na teret Doprinos za zdravstveno 6, poslodavca Doprinos za nezaposlenost 0, Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade, niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od dinara važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice. Naknada invalidima II i III kategorije Neto naknada / 0,90 Porez na zarade 10, Neto naknada Doprinos za zdravstveno 12, Napomena: Osnovica poreza na zarade se ne umanjuje za iznos od dinara. Osnovica poreza se utvrđuje tako što se iznos neto naknade podeli koeficijentom 0, Zarada invalida II i III kategorije Naknada za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog Naknada za vreme vojne vežbe i za vreme odazivanja na poziv državnih organa Neplaćeno odsustvo (roditelja, usvojitelja, hranitelja i staratelja dok dete ne navrši tri godine života) Isto kao i na zarade zaposlenih, s tim da se osnovica poreza na zarade umanjuje u punom iznosu od dinara, nezavisno od toga što radi sa 50% radnog vremena. Isto kao i na zarade zaposlenih (neto naknada zaposlenog, posle stupanja na snagu Zakona o radu, ne može biti niža od minimalne zarade) Isto kao i na zarade zaposlenih. Za refundaciju Vojsci se podnosi Obrazac NVOB. Vojska refundira samo iznos bruto zarade, dakle ne i doprinose na teret poslodavca. Zarada koju bi zaposleni ostvario da radi, a ne niže od najniže, niti više od najviše mesečne osnovice Doprinos za zdravstveno 12,30 Na račun na koji se uplaćuje doprinos za zdravstveno na teret poslodavca kao pri isplati zarade, što znači da zavisi od toga ko je isplatilac

11 Tabela SAVETNIK Red. 1. OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA PRIMANЈA FIZIČKIH LICA Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada 2. Dnevnica za službeni put u zemlji Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe Solidarna pomoć za slučaj bolesti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice Solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog, člana njegove porodice (bračni drug i deca zaposlenog) i penzionisanog radnika Solidarna pomoć za slučaj smrti roditelja, usvojenika ili usvojioca (mora biti predviđeno opštim aktom poslodavca) Solidarna pomoć za slučaj smrti drugih članova porodice (mora biti predviđeno opštim aktom poslodavca) 8. Jubilarna nagrada 9. Otpremnina prilikom odlaska u penziju Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara mesečno) Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara dnevno) Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara mesečno) Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Bruto oporezivi iznos umanjen za 20% (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Bruto oporezivi iznos umanjen za 20% (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Porez na zarade 10,0 1, Porez na zarade 10,0 1, Porez na zarade 10,0 1, Porez na zarade 10,0 1, Porez na druge prihode 20,0 1, Porez na druge prihode 20,0 1, Bruto oporezivi iznos Porez na zarade 10,0 1, Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara godišnje) Bruto oporezivi iznos umanjen za 20% (neoporezivo do trostruke prosečne mesečne zarade u Republici) Porez na zarade 10,0 1, Porez na druge prihode 20,0 1,

12 10. Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba 11. Stipendije i krediti učenicima i studentima Bruto oporezivi iznos umanjen za 20% (neoporezivo do iznosa iz člana 117. Zakona o radu) Bruto oporezivi iznos umanjen za 20% (neoporezivo do dinara mesečno) Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Porez na druge prihode 20,0 1, Porez na druge prihode 20,0 1, Prihod od davanja u zakup pokretnih stvari Bruto iznos umanjen za 20% Porez na prihod od davanja u zakup 20,0 1, Prihod od davanja u zakup sopstvenih nepokretnosti Bruto iznos umanjen za 25% normiranih ili za stvarne troškove Porez na prihode od nepokretnosti 20,0 1, Prihod od davanja u zakup nepokretnosti putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa Bruto iznos umanjen za 50% normiranih ili za stvarne troškove Porez na prihode od nepokretnosti 20,0 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje lice koje je obavezno socijalno osigurano po osnovu zaposlenja i penzioner koji je penziju stekao kod fonda zaposlenih) Bruto prihod umanjen za 20% Doprinos za PIO na teret priomaoca naknade 24,0 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje osiguranik samostalnih delatnosti i penzioner koji je penziju stekao kod fonda samostalnih delatnosti) Bruto prihod umanjen za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 24,0 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje osiguranih poljoprivrednik) Bruto prihod umanjen za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 24,0 1,

13 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun 18. Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje rezident koji nije osiguran po drugom osnovu) Bruto prihod umanjen za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade 24,0 1, , Bruto naknada Porez na zarade 10, Naknada za rad članova omladinskih i studenstkih zadruga koji su siguranici zaposleni (nisu na školovanju ili su stariji od 26 godina) Naknada za rad članova omladinskih i studentskih zadruga mlađih od 26 godina koji su na školovanju Bruto naknada, a ne niža od najnižih propisanih, niti viša od najviše propisane (kao za zarade) Bruto naknada umanjena za 20% Ugovorena bruto naknada Doprinos za PIO na teret zadrugara Doprinos za zdravstvo na teret zadrugara Doprinos za nezaposlenost na teret zadrugara Doprinos za PIO na teret poslodavca Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca Porez na druge prihode (obračunati porez umanjuje se za 40%) Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti Doprinos za zdravstvo za slučaj povrede 13, Bruto = 6,15 neto / 0,701 ISTO KAO KOD ZARADA ili 0,75 ZAPOSLENIH Bruto = 11,0 (neto + SD) / ,90 6,15 ISTO KAO KOD ZARADA 0,75 ZAPOSLENIH 20, Bruto = 4,0 neto / 0, , Dopunski rad (koji obavlja lice koje je osiguranik fonda PIO) Bruto naknada umanjena za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 24,0 1,

14 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Naknada za privremene i povremene poslove koje obavlja nezaposleno lice ili lice koje radi kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom Naknada za privremene i povremene poslove koje obavlja korisnik starosne penzije Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje osiguranik zaposleni (lice koje je zasnovalo radni odnos kod isplatioca ili drugog pravnog lica i penzioner koji je penziju stekao kod fonda zaposlenih) Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje lice koje nije osigurano po drugom osnovu Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Bruto naknada Porez na zarade 10, Zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici) Doprinos za PIO na teret zaposlenog Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog Doprinos za PIO na teret poslodavca Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca 13,0 6,15 0,75 11,0 6,15 Bruto = neto / 0,701 ili Bruto = (neto + SD) / 0,90 ISTO KAO KOD ZARADA ZAPOSLENIH Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca 0,75 Bruto naknada Porez na zarade 10,0 Bruto = neto / 0,770 Doprinos za PIO na teret Zarada, a ne niža od najniže 13,0 ili zaposlenog ISTO KAO KOD mesečne, niti viša od najviše Bruto = ZARADA mesečne osnovice Doprinos za PIO na teret (neto + SD) / 11,0 ZAPOSLENIH poslodavca 0,90 Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade Preračun na bruto: 20,0 50% nor.tr , % nor.tr. 1, ,0 34% nor.tr , ,0 Preračun na bruto: % nor.tr. 24,0 1, % nor.tr. 1, ,3 34% nor.tr ,

15 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje osiguranik samostalnih delatnosti ili penzioner koji je penziju stekao kod fonda samostalnih delatnosti Naknada za rad članova upravnog i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika, sudija porotnika, sudskih tumača, sudskih veštaka (za osiguranika zaposlenog) Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Bruto naknada umanjena za 20% Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Preračun na bruto: 20,0 50% nor.tr , % nor.tr. 1, ,0 34% nor.tr , Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 24,0 1, Naknada za rad članova upravnog i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika, sudija porotnika, sudskih tumača, sudskih veštaka (za lice koje nije osigurano po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade 24, , , Volonterski rad (ako volonter ostvaruje naknadu i nije osiguran po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Najniža mesečna osnovica, odnosno ostvarena naknada ako je viša od najniže osnovice Doprinos za zdravstvo 12, , Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4, Volonterski rad (ako volonter ostvaruje naknadu i osiguran je po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Najniža mesečna osnovica, odnosno ostvarena naknada ako je viša od najniže osnovice Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4,0 1,

16 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun 31. Volonterski rad (ako volonter NE ostvaruje naknadu) Najniža mesečna osnovica Doprinos za zdravstvo za slučaj povrede 2,0% Finansira iz budžeta Ne finansira iz budžeta Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4,0%

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO S A D R ^ A J XVII G O D I S T A NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO CLANGI Bajec Dr. Oton: O potrebi nezgodne bolnice. 592 Benko Arthur Grado: Prinos k pitanju uzakonjenja minimalnih nadnica i piata.. 15, 47 Bchinjec

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. DEL a.s., Strojírenská Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC

Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. DEL a.s., Strojírenská Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC Podzim nad Vysočinou Foto: Martin Kříž Svět kolem nás Kalendář z fotografií zaměstnanců DEL a.s. 2014 DEL a.s., Strojírenská 38 591 01 Žďár nad Sázavou CZECH REPUBLIC tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

Ě Š é žď ř ř ž ň ů é é ď ó ď ř š Č ř ů š É š ú ž ř ř ž ň ů ú é é ú š š é ú ž é ů ď ú š š ú ň ů é ř é ž é ž ř ď ž ř é š ř š ť ž ř ů ď ď ř š ď ž ř ů ř ř é ř ů žď ř ř ř ň É ó é šť žď ř ř ú ň ú é é ž ú ň é

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

š ř č éč é ú ř ě ě ě ý ř ř ý č ě ř ě é ř č ř Ž é ů é ě é ě ě é ě ř é ý ý ť č ď ý ů ůč ě č é Ž é ř ú Ž ý ú ě é ý ý ú ů ý ž ě Ž ř ěď é ě é č ě šč é ě ď č č č š ř ř ě é ě š ů ř č š ě é é ř ě ď ň ř č ý ě Ž

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

1. OSKRBA S PITNO VODO

1. OSKRBA S PITNO VODO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJU CEN STORITEV NEKATERIH OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2017 1. OSKRBA

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Í Í ů ř ý ý ď ž ě Č č č č š ě š ě ě ě ě ž ě ě ř ě ě ú ě ě ě č řš ě ř ě ě ž ý ě ž č š ě ř ě ě řč ě š ů ů š ě ý ě ž ř č š ě ě ř š ř ý ě ě š ř ž ě ě ě ě ů ě ú ů ě ě Á ý ě ý ň Úč ž ů ý ě ů š ě č ř š ě ů Ž

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

É ť Č Í Č Č Č ž ú ž ž ž š š ň Ž Č š Č Č ž ú Č ú ú š Č Č ž ů Ů š ž š Š ů ů Č ů š ž š š š Žň š ů ů š Č Ž šš ž ŠÍ Ž ž ů ŽŠÍ Ž ňů ž š š ž Ž Ů ů š ž ž š ú ň ž ů š Č ž ž Ž Ů Š Š Č Č Í š Ů ŠŠÍ š ž š ů ů Š Ů Ů

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2012 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

R NAGRADNA Igra KUPI IZDELKE ZA ŠOLO V VREDNOSTI 10 IN SODELUJ V NAGRADNI IGRI. POŠLJI SMS S KODO NA 4080 OD 3. 8. DO 3. 9. 2017 GLAVNA NAGRADA: DRUŽINSKI IZLET V GARDALAND 2. NAGRADA: 2 X ROLLJET NAHRBTNIK

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

Podprogram DELAY.INC. - konstanty časových prodlev. RB3 equ 11b DEL1MS: DEL800: DEL400: DEL200 DEL100 DELAY: ret DEL1MS

Podprogram DELAY.INC. - konstanty časových prodlev. RB3 equ 11b DEL1MS: DEL800: DEL400: DEL200 DEL100 DELAY: ret DEL1MS 6.2.2001 ÚLOHA č.1 Tomáš Mořkovský, M4 1. diody:, 0,2 s čekat 2. diody:, 0,2 s čekat 3. prohodit čtveřice svítících diod, 0,2 s čekat a 3x opakovat 4. diody:, 0,2 s čekat 5. rotace diody vlevo až po, vždy

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sovilj, Milan: Rezension über: Vlatka Dugački, Svoj svome. Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941), Zagreb: Srednja Europa, 2013, in: Soudobé dějiny, 2015, 1-2, S. 209-213,

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok OBSAH: Mapa Chorvátska Mapa Lokva Rogoznica str. 3 str. 4 Lokalizáciapozemku str. 5 Tunel Svätý Ilja str. 6 Popis stavebného pozemku str. 7 Katastrálna

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

Kompenzačný plán. ( Región Európa ) Platný od Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná.

Kompenzačný plán. ( Región Európa ) Platný od Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná. Kompenzačný plán ( Región Európa ) Platný od 27. 6. 2017 Úprava PV/BV pri všetkých súčasných produktoch. Cena produktov bude zachovaná. 1 7 Bonusov a kategórií Vstupné predaje 70% 60% 01 04 02 Development

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

Časový rozpis & dôležité dátumy

Časový rozpis & dôležité dátumy Časový rozpis & dôležité dátumy Internet/web-stránka Marec 2012 Pozvánka Júl 2012 Bulletin 1 September 2012 Rezervácie Hotelov Január 2013 (pre Feder.) Bulletin 2 Február 2013 Prejavenie záujmu do 30.

Více

ř ň ČÚ Č š É ř Č Č ř ř ť ý ý ž é ř š š ý ý š ý š Č Č ř ů ý ů ý Č ž ř ů é ř ý šř ř š ý ý ř ř Š Ý Č ř ř Ě Š ž š Ň Č š š é š é Č š é é é Č Í ž é é é š Ý Ě Ý É ň Í é Č é ž é š Č Ž ó š Ř é é ť š Č š ž ž Í ž

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009,

8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009, čiastka 26/2009 Vestník NBS opatrenie NBS č. 8/2009 433 8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla

Více