Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík"

Transkript

1

2

3

4 Ing. Tomáš Petøík Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odborná recenzentka prvního vydání Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Odpovìdný redaktor Petr Somogyi Sazba Milan Vokál Poèet stran 736 Druhé vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo profimedia.cz ISBN

5 Obsah O autorovi...19 Úvodní slovo recenzentky prvního vydání...21 Pøedmluva k 2., výraznì rozšíøenému a aktualizovanému vydání...23 Kapitola 1 Úvod do manažerského úèetnictví (MA) a firemního øízení (CM) Druhy úèetních systémù Definice manažerského úèetnictví a jeho základní aspekty...27 Orientace na budoucnost (future orientation)...28 Vazba na ekonomickou realitu (economic reality)...29 Sluèitelnost cílù (goal congruence)...29 Vazba na manažerský informaèní systém (integration to MIS)...29 Vliv makroekonomického rámce a nejistoty (macroeconomic framework and uncertainty)...30 Kapitola 2 Kontrolní funkce manažerského úèetnictví (Control) Typy kontrolních systémù Rozpoètování a druhy rozpoètù (budgeting)...33 Výrobní rozpoèet (production budget)...34 Rozpoèet na administrativu a správu (administration and overhead-services costs budget)...34 Rozpoèet investic a rozpoèet vývoje a výzkumu (capital expenditure budget and research and development budget)...35 Hlavní souhrnný rozpoèet (master budget)...35 Penìžní rozpoèet (cash-flow budget) Metoda a koncepce ABCM...39 ABC, Rozpoèet tvoøený aktivitami (ABB) a související postupy...40 Metoda ABC pøi absorpci nepøímých režijních nákladù a její zhodnocení...40 Koexistence ABC a ABCM s metodou EVA pøi finanèním a ekonomickém øízení firmy Kontrola rozpoètù (budgetary control) Nákladové úèetnictví založené na standardech (standard costing) Standardy a jejich konstrukce (standards)...47 Stanovení standardu nákladù na pracovní sílu...48 Stanovení standardu nákladù na materiál...48 Stanovení standardu nákladù na režii...48 Standardní prodejní cena...50 Odpovìdnost za urèení standardu a jejich revize Odchylky a jejich analýza (variance analysis)...51 Kontrola pomocí nákladového úèetnictví založeného na standardech...51 Konstrukce odchylek...52 Výpoèet základních druhù odchylek (materiálu, práce a režie)...53 Kalkulace základních odchylek spojených s materiálem a zásobami (direct material total variance)...53 Kalkulace základních odchylek spojených s využitím práce a pracovní síly (direct labour total variance)...55 Kalkulace základních odchylek spojených s využitím režie (direct overhead total variance)...56 Odchylky spojené s fixními režijními náklady (fixed overhead variances)...57 Odchylky ziskové marže...61

6 2.8 Marginální nákladové úèetnictví založené na standardech (marginal standard costing) Plánování provozních standardù (odchylek) a jejich revize...64 Shrnutí koncepce nákladového úèetnictví, rozpoètování a rozpoètové kontroly založených na standardech...66 Dopady nákladového úèetnictví, rozpoètování a rozpoètové kontroly založených na standardech na efektivnost a nákladovost firmy...66 Pracovní studie výroby a øízení administrativy (work studies and system analysis) Hodnotové analýzy (value analyses)...67 Druhy hodnotové analýzy (HA)...68 Pøíprava...69 Zjištìní aktuálního stavu...70 Ovìøení aktuálního stavu...70 Analýza možných øešení (variant)...70 Rozbor øešení...70 Výbìr nejvhodnìjšího øešení a jeho realizace Kontrola skladu a zásob (stock control)...70 Kontrola skladu a zásob...70 Samoobnovovací, nepravidelnì kontrolovaný systém (re-order level, RLS)...71 Ekonomický objem objednávky EOO (Economic Ordering Quantity, EOQ)...73 Periodicky pøepoèítávaný, pravidelnì kontrolovaný systém (periodic review, PRS) Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) Pokroèilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému úèetnictví...76 Zpracování výroby poèítaèi (computer aided manufacture, CAM)...76 Poèítaèi zpracovaný design (computer aided design, CAD)...76 Materiálem øízené plánování (materials requirement planning, MRP) Just-in-Time (JIT)...77 Nákup...78 Výroba...78 Hlavní pøínosy metody JIT a její srovnání s klasickým pøístupem...79 Srovnání klasického systému a JIT z hlediska pøístupu ke kvalitì...80 Manažerské úèetnictví v podmínkách pokroèilých výrobních technologií (AMT) a procesního øízení (Process Management)...81 Nakládání s náklady (cost behaviour)...81 Využívání absorpèních technik v oblasti pøímých nákladù...81 Nákladové úèetnictví založené na standardech (standard costing)...81 Èasové hledisko a širší výkonnostní ukazatele...81 Nákladové úèetnictví (cost accounting) a jeho tradièní a moderní pojetí...82 Nefinanèní mìøítka firemní výkonnosti (NFPM)...83 Cílové nákladové úèetnictví (target costing)...84 Zisková marže (profit margin) v manažerské, úèetní a investorské praxi...85 Kapitola 3 Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning)...89 Význam firemního plánování...90 Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning) a jeho fáze Konstrukce dlouhodobého strategického plánu Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP)...94 Výhody a nevýhody strategického plánu Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning)...95 Operativní a taktické rozpoètové plánování (operational and tactical budgetary planning)...95 Rozpoètové plánování (operational and tactical budgetary planning), rozpoètování a tradièní rozpoètový proces...96 Plánování hotovosti, penìžní rozpoèet (cash budget) a øízení hotovosti (cash management)...98 Hodnocení a mìøení finanèního plánu a efektivity finanèního plánování Soustavy PHU a použití ekonomických normativù...101

7 Kapitola 4 Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) Jednotlivé úrovnì manažerských rozhodnutí Rozhodovací proces a jeho etapy Definice cílù Vypracování a zvážení všech alternativ Zhodnocení vybraných alternativ Pøijetí vhodné alternativy, její øešení a uskuteènìní Urèení souvisejících nákladù a výnosù Budoucí orientace Zkoumání pouze mìnících se nákladù a výnosù (avoidable costs) Koncepce alternativních nákladù èili nákladù ušlých pøíležitostí (oppportunity costs) Obecná pravidla rozhodování (decision rules) Metoda oèekávané hodnoty (EV) a zahrnutí koncepce nejistoty Rozhodovací stromy (decision trees) Využití marginálního-variabilního nákladového úèetnictví v rozhodovacích procesech (marginal costing and decision process) Výpoèet bodù zvratu: C-V-P analýza (Cost-Volume-Profit analysis) Rozhodnutí o vlastní výrobì nebo o nákupu externí dodávky Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladù (differential costing) Tvorba externí prodejní ceny (external pricing) Metoda návratnosti celkového kapitálu (rate of return pricing) Metoda celkových plných nákladù (full cost pricing or absorption cost pricing) Tvorba externí prodejní ceny na principech marginálního pøístupu MA (marginal pricing and external selling price) Urèení interní prodejní ceny (transfer pricing) Metoda plných celkových nákladù Koncepce marginálních-variabilních nákladù (marginal costing) Dlouhodobá investièní rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) Tradièní postupy hodnocení investièních pøíležitostí Doba úhrady (Payback period) Úèetní výnosová míra (accounting rate of return, ARR) Dynamické metody pracující s hotovostními toky (cash-flows methods) Souèasná hodnota (present value, PV) a budoucí hodnota (future value, FV) Souèasná hodnota (present value) Budoucí hodnota (future value) Èistá souèasná hodnota (net present value, NPV) Index ziskovosti (profitability index) Vnitøní výnosové procento (internal rate of return, IRR) Srovnání metod NPV a IRR Diskontní sazba a náklady kapitálu (cost of capital) Metoda prùmìrných nákladù kapitálu (WACC) Použití metody prùmìrných vážených nákladù kapitálu (WACC) Pomìr mezi cizím a vlastním kapitálem Metoda oceòování kapitálových aktiv (capital assets pricing model, CAPM) Moderní manažerské úèetnictví a firemní øízení, tržní diskontní sazba (míra) a z trhu odvozené tržní náklady kapitálu (cost of capital) firmy a podniku Souèasné pojetí diskontní míry (sazby), mezní sazby a náklady kapitálu (cost of capital) v MA Úvod do stanovení z trhu odvozených nákladù kapitálu a tržní diskontní míry Náklady cizího kapitálu (cost of debts) Pøímé a nepøímé odvození nákladù cizího kapitálu (firemního dluhu) Alternativní a doplòkové techniky urèení tržních nákladù kapitálu Paušální pøirážka nad tržními náklady dluhového kapitálu Pøirážka na základì hrubého úrokového krytí (debt/interest coverage ratio) Náklady vlastního kapitálu (cost of equity) a jejich tržní urèení v MA CAPM a jeho praktické využití pøi stanovení tržní diskontní sazby a odvození firemních tržních nákladù vlastního kapitálu (market value cost of equity)...154

8 Pojetí rizika a konstrukce rizikové složky v CAPM pøi urèení tržní hodnoty vlastního kapitálu firmy Koeficienty beta a modifikovaný CAPM model Stanovení, kalkulace a užití koeficientù beta v modifikovaném CAPM k výpoètu tržních nákladù vlastního a celkového kapitálu (WACC) a aktivní práce s tržní kapitálovou strukturou pøi odvození tržní diskontní sazby Národní trh a pøízpùsobení modifikovaného oceòovacího modelu CAPM a nákladu kapitálu CAPM model rizikového rozpìtí/prémie zemì RPZ (country risk premium, CRP) A. Damodarana a odvození tržních nákladù kapitálu pro reálnou LTI spoleènost, n vk (cost of equity) = r f usa + RPT usa + RPZ + Arp Koncepce úèetnictví ekonomického životního cyklu (life cycle costing, LCC) Dopady inflace na hodnocení investièních rozhodnutí (investment appraisal and inflation) Ohodnocení investièní pøíležitosti reálnými (stálými) hodnotami HT a diskontní sazby Dopady daní na hodnocení investièních pøíležitostí (investment appraisal and taxation) Daò z pøíjmù z právnických osob (DPPO) Slevy na dani Doèasná a podmínìná osvobození od DPPO Daòová ztráta Nepøímé danì a cla Riziko a nejistota a jejich vliv na investièní rozhodování (risk and uncertainty) Èasové metody Doba návratnosti (payback period) Riziková prémie (risk premium) Omezené trvání (finite horizont) Pravdìpodobnostní metody Kontinuální pravdìpodobnostní analýza (continuous probabilistic analysis, CPA) Simulaèní metody a citlivostní analýza NPV a citlivostní analýza (NPV and sensitivity analysis) Technika reálných opcí pøi investièním rozhodování Reálné opce a jejich mezinárodní èlenìní, typy a využití RO jako možnost flexibilního manažerského rozhodnutí v progresivním MA Klasifikace a typologie hlavních reálných opcí podle jejich manažerského úèelu Ocenìní firmy a podniku jako kupní (call option) akcionáøské opce Závìreèná strukturovaná klasifikace RO Simulaèní modely Portfolio investic a investièních projektù Individuální postoj k riziku Koncepce pøidìlování kapitálu v investièním rozhodování (capital rationing, CR) Investièní rozhodování v podmínkách omezených kapitálových možností Vzájemnì nezávislé investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì závislé, vyluèující se a dìlitelné investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì nezávislé a nedìlitelné investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì nezávislé a dìlitelné investièní projekty s mìnícím se kapitálovým omezením Kapitola 5 Mìøení a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) Mìøení a hodnocení vnitøní výkonnosti firmy Druhy a konstrukce autonomních firemních složek støedisek (responsibility centres) Ziskové ukazatele vnitrofiremní výkonnosti, VFV Kontrolovaný zisk (controllable profit) Divizní zisk (divisional profit) Èistý zisk (net profit) Kontrolovaný zùstatkový zisk KZZ (controllable residual profit) Èistý kontrolovaný zùstatkový zisk CKZZ (net residual profit) Danì a vnitrofiremní zisk Ukazatele vnitrofiremní výkonnosti založené na návratnosti kapitálu...215

9 Kalkulace celkového kapitálu (investic) pøi stanovení ROCE (ROA) Hrubá úèetní hodnota (Gross Value of Assets, GVA) Èistá úèetní hodnota (Net Assets Value, NAV) Reprodukèní poøizovací cena (Current Replacement Cost, CRC) Srovnávání návratnosti vloženého kapitálu (ROCE) a zùstatkového zisku (residual profit) Stanovení cílových ukazatelù vnitrofiremní výkonnosti (target level of performance) Komplexní cíle firmy jejich mìøení a hodnocení a koncepce (Management by Objectives, MBO) Metoda vyváženého skóre (Balanced Scorecard, BSC) Srovnání tradièních a diskontních hodnotících technik vnitrofiremní výkonnosti Mìøení celkové finanèní výkonnosti a Finanèní analýza (Financial analysis, IAS/IFRS) Druhy finanèních pomìrových ukazatelù podle CIMA (IAS/IFRS) Provozní finanèní pomìrové ukazatele (operating ratios) Finanèní pomìrové ukazatele hodnotící ziskovost (profitability ratios) Zisková marže (profit margin) Podpùrné vedlejší pomìrové ukazatele ziskové marže Podpùrné vedlejší pomìrové ukazatele obratu celkového kapitálu (aktiv) Finanèní pomìrové ukazatele (financial ratios) Pomìrové ukazatele spojené s finanèní strukturou a solventností Krátkodobé pomìrové ukazatele solventnosti (likvidity) Hotovostní tok (cash-flow, CF) Potøeba hotovosti na investice (capital expenditure requirements) Dlouhodobé pomìrové ukazatele solventnosti (long-term solvency or gearing ratios, LTSR) Investièní finanèní pomìrové ukazatele IPU (investment ratios) Použití analýzy pomìrových ukazatelù pøi mìøení a hodnocení budoucí finanèní stability a výkonnosti (future orientation ratio analysis and Zeta score test) Pøidaná hodnota (value added) Vliv inflace na pomìrovou úèetní finanèní analýzu Ostatní metody finanèní analýzy Indexová analýza Analýza trendù (horizontal analysis and trend analysis) Procentní rozbor celkové báze (vertical analysis) Rozbor finanèních fondù (financial funds analysis) Krátkodobé finanèní fondy Dlouhodobé finanèní fondy Kapitola 6 Rozvinuté a komplexní manažerské úèetnictví a souèasné konkurenèní firemní, podnikové a organizaèní øízení Úpravy èeského a mezinárodního finanèního úèetnictví, jejich výkazù, úèetních postupù, dat a informací na ekonomicky vìrný manažerský model Problematika leasingu v MA a jeho vykazování a oceòování (IAS/IFRS a CAS) Manažerské úèetnictví a jeho ekonomické a tržní pojímání finanèního pronájmu finanèního leasingu Finanèní pronájem v CAS (finanèní leasing) jako koupì na úvìr v MA a operativní (operaèní) pronájem leasing v CAS, IAS/IFRS, US GAAP a MA Úpravy a pøizpùsobení finanèních a manažerských výkazù, dat a informací v souvislosti s problematickými kategoriemi CAS pro potøeby MA Nehmotná aktiva (intangibles), goodwill, brand, výzkum a vývoj (R&D); rezervy a opravné položky; marketing a prodej a aktivace investic Goodwill a jeho úèetní vnímání v CAS Investorsky a manažersky vnímaný goodwill Budování znaèky (Brand Building) a firemní znaèka (Brand) jako souèasná významná souèást nehmotných aktiv (intangible assets) a goodwillu, akcionáøská hodnota SVA a její vztah s firemní znaèkou a nehmotnými aktivy Rezervy, opravné položky a jejich ekonomicky vìrohodné vnímání MA Výzkum a vývoj (research & development, R&D)...296

10 Marketing a investice do souèasných marketingových, reklamních a akvizièních kampaní Finanèní úèetnictví v oblasti finanèních a ekonomicky vìrohodných úprav pro komplexní a progresivní MA Hlavní souèasné pøístupy, metody a techniky oceòování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA Výnosové ocenìní firmy/podniku pomocí diskontovaných penìžních tokù (DCF, Discounted Cash Flows) a jeho základní techniky FCFF (entity) a FCFE (equity) DCF ocenìní, odvozená metoda i technika volných diskontovaných hotovostních tokù smìrem k firmì FCFF (free cash flow to firm/entity) pøi stanovení a odvození tržní (výnosové) hodnoty firmy a její užití v MA Aplikace výnosové oceòovací DCF metody a odvozené techniky FCFF pøi stanovení celkové tržní hodnoty (market value) firmy/podniku Strategická analýza a její konstrukce a standardní postupy Komplexní analýza trhu Analýza konkurence, konkurenèní síly a pozice firmy a urèení pøíslušného tržního podílu (market share) Prognóza výnosù, tržeb, prodejù oceòované firmy (podniku) Finanèní analýza (financial analysis FA) a její specifika v oceòovacím procesu Finanèní stabilita Rentabilita a aktivita (obratovost/doba obratu) FPU získané a odvozené z kapitálového trhu Provoznì nutná aktiva (net operating assets, viz døíve NOA) Provoznì nutný investovaný, zapojený kapitál Agregovaný finanèní plán (AFP) Urèení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) spoleènosti preferované MA a DCF výnosové ocenìní a jeho techniky (FCFF a FCFE) Pøedpoklady DCF výnosového ocenìní a techniky FCFF (entity) Technika FCFF (entity) a její využití pøi odvození tržní hodnoty spoleènosti Kalkulaèní vstupy oceòovací výnosové techniky FCFF Investièní DCF analýzy DCF investièní analýza pro stanovení vnitøní (fundamentální) hodnoty akcie Stanovení a odvození cílené tržní hodnoty spoleènosti hlavním výnosovým ocenìním DCF entity (FCFF) Vícefázový výnosový DCF oceòovací model pracující s FCF Odvození tržní hodnoty spoleènosti výnosovým ocenìním DCF entity FCFF Urèení volného hotovostního toku FCF (FCFF Free Cash Flow to Firm) Výpoèet hodnoty první (explicitnì prognózované) fáze dvoufázového DCF oceòovacího modelu Výpoèet hodnoty druhé fáze dvoufázového DCF oceòovacího modelu Gordonùv vzorec (GVZ) a model a jeho využití pøi výnosovém DCF oceòování firem a podnikù pro výpoèet perpetuitní fáze a PH PpVH (NOPLAT, NOPAT ): DCF výnosová technika ocenìní spoleènosti pomocí volného hotovostního toku pro vlastníky FCFE (DCF equity) Výnosová oceòovací metoda kapitalizovaných ziskù (kapitalizovaných èistých výnosù, KÈV) alternativa k výnosovým DCF metodám Podstata, pøedpoklady a odvození metody kapitalizovaných èistých výnosù KÈV (KÈZ) Ekonomická pøidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha pøi øízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenìní firmy v moderním MA Manažerská koncepce EVA EVA jako samostatná metoda komplexního oceòování spoleènosti EVA ranking a Czech Top 100 jako koncepce výkonnostního srovnávání EVA a MVA metoda a progresivní technika oceòování a odvozování celkové výnosové (tržní) hodnoty firmy a podniku, preferované moderním MA a konkurenèním CM NOA (Net Operating Assets) v oceòovací metodì EVA Obecný postup pøi komplexním výnosovém ocenìní a odvození tržní hodnoty spoleènosti pomocí progresivní metody EVA a MVA...377

11 Metoda EVA v podobì entity a equity a její využití pøi oceòování spoleènosti Odvození tržní hodnoty konkrétní spoleènosti pomocí EVA entity valuation progresivní metody a techniky souèasného výnosového ocenìní Pøíklad využití postupu a metody EVA entity valuation pøi odvození tržní hodnoty konkrétní firmy/podniku, operující v dynamickém odvìtví cestovního ruchu, LTI Shrnutí progresivní metody EVA pøi výnosovém oceòování spoleènosti Metody ocenìní a stanovení hodnoty firmy a podniku na základì analýz trhu (market approach) Relativní investièní komparativní firemní (akciové) analýzy a oceòovací modely Konstrukce relativních investièních a analytických (akciových) modelù Závìr relativní investièní analýzy (Zentiva N.V.) Ocenìní tržní kapitalizací (market capitalization) a problémy s ní spojené Omezení cenové informace kapitálového trhu a transakèní náklady Nezohlednìní prémie za majoritu a omezený poèet obchodovaných akcií Fungování, pøedpoklady a vìrohodná cenotvorba kapitálového trhu a asymetrie informací Fundament spoleènosti, motivace a investièní horizont akciového investora a psychologické aspekty kapitálového trhu Nepøímé odvození tržní hodnoty spoleènosti Ocenìní na základì srovnatelných podnikù (similar public company methods) TN vztažené k vlastnímu kapitálu spoleènosti (equity multiplies) Ocenìní spoleènosti pomocí veøejných nabídek firemních primárních emisí IPO burzovních analýz (Initial Public Offerings) Ocenìní na principu srovnatelných transakcí (recent acquisition method) Ocenìní pomocí tržních odvìtvových multiplikátorù OTN (industry multiplies method) Kvantitativní TN Obecná konstrukce a volba tržních násobitelù/multiplikátorù Analytické posouzení a výbìr vhodných odvìtvových tržních násobitelù/multiplikátorù (OTN) Tržní násobitele odvozené z vlastního kapitálu (equity multiplies) Tržní násobitele typu EV (Enterprise Value) odvozené z celkového investovaného kapitálu (EV/Firm/TCI multiplies) Individuální pøizpùsobení vstupního tržního ocenìní a využití diskontù a prémií ve firemní praxi avma Problematika aplikaèní báze, pojetí a konstrukce diskontù, prémií a subjektivních pøirážek, a jejich aplikace na finální ocenìní spoleènosti Druhy, výbìr a aplikace diskontù pøi individuálním oceòování spoleènosti Konstrukce a pre-ipo odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Teoretické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Empirické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Techniky a studie využívající empirická data z primárních úpisù akcií (IPO) na kapitálovém trhu (pre-ipo studies) a jejich užití pro odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Finální úprava výsledného ocenìní trhem technikou OTN (odvìtvových tržních násobitelù/multiplikátorù) prostøednictvím pre-ipo diskontu za omezenou obchodovatelnost Majetkové pøístupy a metody ocenìní spoleènosti (assets/cost approach) Dìlení majetkových oceòovacích metod podle èasových pøedpokladù ocenìní Likvidaèní hodnota a její úloha v majetkovém ocenìní Použití ocenìní likvidaèní hodnotou v praxi oceòování a MA Majetkové ocenìní v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobì hodnototvorné) spoleènosti (book value, market value, replacement costs approach) Oceòování (assets valuation) a struktura aktiv ve finanèním úèetnictví (FA) a rozvinutém soudobém manažerském úèetnictví (MA) Ocenìní aktiv historickými cenami (book value of assets in historical costs HC) Ocenìní úèetní hodnotou vlastního kapitálu v historických cenách (book value of equity in historical costs) Majetkové ocenìní v tržních hodnotách aktiv (market value of assets) Substanèní hodnota a majetkové ocenìní spoleènosti pomocí reprodukèních cen (Current Replacement Costs CRC) Reprodukèní poøizovací cena a pojetí majetkové oceòovací metody a techniky CRC (Current Replacement Cost CRC)...431

12 Využití substanèní majetkové hodnoty a metody CRC v oceòovací praxi majetkového oceòování spoleènosti Problematika nehmotných aktiv (intangible assets) v majetkovém ocenìní Majetkové ocenìní na principu úspory nákladù (cost savings) Praktické aplikace majetkového ocenìní reprodukèními poøizovacími cenami (CRC ocenìní) a majetkového ocenìní spoleènosti Souhrnné ocenìní spoleènosti a celkové shrnutí problematiky ocenìní spoleènosti (firmy, podniku) jako jednoho funkèního celku Souhrnné a výsledné ocenìní spoleènosti a jeho praktické odvození Shrnutí problematiky souhrnného a výsledného ocenìní spoleènosti Pøehled základních oceòovacích pøístupù a základních souhrnných metod ocenìní firmy/podniku Majetkové metody a ocenìní podniku (Assets/Cost Approach) Výnosové metody a ocenìní podniku (Income Approach) Metody a ocenìní podniku na základì analýz trhu (Market Approach) Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerù, executives a top managementu Historický vývoj výkonnostnì motivaèních programù a technik Specifika vrcholového managementu, jejich hodnotové preference a oèekávání Progresivní hodnotová motivace executives a vrcholového managementu metoda manažerských akciových opcí (MO) Podstata a logika efektivní výkonové motivace managementu pomocí poskytnutých manažerských akciových opcí Doplòující techniky k metodì MO a její pøizpùsobení pro úèely moderního a rozvinutého MA a konkurenèního CM Neefektivity a problémy spojené s motivaèními technikami pomocí poskytnutí tzv. mìkkých manažerských akciových opcí výkonnému exekutivnímu managementu a vrcholovému managementu Kreativní finanèní úèetnictví a zkreslování investorského výkaznictví v oblasti MO a manažerských benefitù Nákup akcií øízené spoleènosti na veøejném trhu Vydání nových, dodateèných vlastních akcií Problematika motivaèních programù a MO v Èesku a privatizaèní proces Shrnutí problematiky efektivních motivaèních manažerských programù, metod a technik v souèasném komplexním a rozvinutém MA a progresivním CM Moderní manažerské úèetnictví a souèasné progresivní a strategické firemní øízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy Úvod do manažerské koncepce nákladového úèetnictví tvoøeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného øízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazníky a trh Historie, vývoj a vztah ABC a manažerské koncepce ABC/ABM Manažerská koncepce ABC/ABM operativní (operational) a strategická (strategic) fáze, jejich úèel, vstupy a výstupy Operativní ABC/ABM (operational ABC/ABM) Strategické ABC/ABM (strategic) ABC/ABM a jeho vztah s moderním MA Manažerská rozhodnutí (management decision) a strategické ABC/ABM Použití moderního MA a strategického ABC/ABM pøi soudobém procesním, hodnotovém a tržnì orientovaném firemním øízení CM a jeho aktuální klíèové finální nákladové objekty Strategické ABC/ABM zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM customers and markets): souèasné primární finální nákladové objekty koncepce Zisk a pøidaná hodnota v ABC/ABM a moderním a rozvinutém MA Celková ziskovost (profitabilita) dosažitelná ve finanèním úèetnictví pro ABC/ABM a MA a jejich pojetí celkové pøidané (ekonomické) hodnoty Dílèí zisk (profitabilita) a pøidaná hodnota (value added) v ABC/ABM a moderním a komplexním MA Zákazníci a trhy (customers and markets) standardní manažerská rozhodnutí (management decisions) podporovaná a realizovaná ABC/ABM ABC hodnotová a zisková analýza zákazníci (ABC value added and profit analysis customers, CVA/CPA)...491

13 Konstrukce ABC-CPA (Customers Profitability Analysis) Identifikace a posouzení jednotlivých hlavních tržních segmentù (market segments) a zákazníkù (customers) pomocí ABC Rozbor CPA a pøíklad souèasné výrobní a obchodní automobilové firmy (production automobile company) Hodnotová analýza nákladových objektù ABC/ABM a manažerské ekonomické náklady (managerial/management costs) Pøidaná hodnota (value added) reálné souèasné hodnotící kritérium ekonomické výkonnosti (performance measurements) firmy a organizace Oblast finanèního úèetnictví Náklady v pojetí finanèního úèetnictví a problémy s nimi spojené Historie pojetí nákladù ve finanèním úèetnictví a ekonomické teorii Hodnotu nepøidávající (non value added customers) a hodnotu pøidávající zákazníci a zákaznické segmenty (value added customers and segments) Nedostateènost tradièního nákladového modelu (TM) postaveného na finanèním úèetnictví a z nìj odvozeného FIS pro moderní a rozvinuté MA a CM Analýza profitability a pøidané hodnoty zákazníkù CPA/CVA a pozitivní synergické efekty Dodavatelský øetìzec a dodavatelé (suppliers) v ABC a ABC/ABM a rozvinutém MA Historie a ekonomická a manžerská logika mezinárodních dodavatelských a obchodních vzahù (suppliers relationships) Mezinárodní pøíklady efektivní kooperace dodavatelù a odbìratelù (Chrysler, Euclid Engineering, General Motors, John Deere ): win to win concept, ABC a ABC/ABM Výbìr nejménì celkovì ekonomicky nákladovì nároèného a ne pouze nejlevnìjšího dodavatele (choosing lowest cost not lowest price customer supplier) Strategické ABC/ABM a jeho pùvodní nákladový objekt produkty a produktové linie (products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvoøená na základì PPA/PVA (product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA Efektivní a reálné ABC nákladové ocenìní, tedy obvykle pøecenìní produktu (ABC product valuation and repricing products) Efektivní cenotvorba (pricing) urèená na základì ABC a její využití v ABC/ABM Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovaná ABC analýzou produktové ziskovosti a pøidané hodnoty (product profitability/added value analysis PPA/PVA) ABC Product costing, product mix a efektivní strategie v oblasti product mixu Vyvinout, upravit a pøizpùsobit produkt (Develop, adjust and redesign product) Nahradit stávající produkt (substitute products) Zlepšení výrobních a provozních procesù a ativit Zmìnit, zefektivnit a zlepšit výrobní produktové strategie (Change and improve product strategies) Pokroèilé výrobní technologie (Advanced Manufacturing Technologies AMT) Opustit produkt a redukovat product mix (eliminate product and reduce product mix) Efektivní motivaèní principy a product costing (motivation and product costing) v rozvinutém MA Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s finálním nákladovým objektem produkt (product) a problematika capacity managementu v rozvinutém MA a CM Tradièní pojetí fixních a variabilních nákladù v tradièním modelu (traditional fixed and variable costs) a pøístupu ABC a ABC/ABM Podstata nevyužité kapacity (Unused Capacity Management) v ABC a ABC/ABM Øízení nevyužité kapacity (Unused Capacity Management) Urèení optimální kapacity (capacity identification) v ABC/ABM Reálná kapacita (practical capacity) v pojetí ABC/ABM Matematické modely urèení PC Kvalifikovaný odhad PC Odvození kvalifikovaného odhadu PC Administrativa a její struktura Závìry týkající se øízení administrativní i režijní kapacity a UC v ABC/ABM Záložní kapacita (reserve capacity), náklady s ní spojené a její pojetí v ABC/ABM a MA...545

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy Ing. Pavel Mariniè, Ph.D., MBA Plánování a tvorba hodnoty firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3410. publikaci

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM Josef Neumann NextiraOne Czech s.r.o. Abstrakt: Cílem inovace CRM je optimalizovat řízení vztahů se zákazníky a tím zvýšit dlouhodobou výkonnost a tedy hodnotu organizace a to právě díky řízení hodnoty

Více

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody?

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Dana Zadra ilová * Strategie Corporate Social Responsibility (CSR) pøedstavuje v souèasnosti významný potenciál

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více