Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík"

Transkript

1

2

3

4 Ing. Tomáš Petøík Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odborná recenzentka prvního vydání Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Odpovìdný redaktor Petr Somogyi Sazba Milan Vokál Poèet stran 736 Druhé vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo profimedia.cz ISBN

5 Obsah O autorovi...19 Úvodní slovo recenzentky prvního vydání...21 Pøedmluva k 2., výraznì rozšíøenému a aktualizovanému vydání...23 Kapitola 1 Úvod do manažerského úèetnictví (MA) a firemního øízení (CM) Druhy úèetních systémù Definice manažerského úèetnictví a jeho základní aspekty...27 Orientace na budoucnost (future orientation)...28 Vazba na ekonomickou realitu (economic reality)...29 Sluèitelnost cílù (goal congruence)...29 Vazba na manažerský informaèní systém (integration to MIS)...29 Vliv makroekonomického rámce a nejistoty (macroeconomic framework and uncertainty)...30 Kapitola 2 Kontrolní funkce manažerského úèetnictví (Control) Typy kontrolních systémù Rozpoètování a druhy rozpoètù (budgeting)...33 Výrobní rozpoèet (production budget)...34 Rozpoèet na administrativu a správu (administration and overhead-services costs budget)...34 Rozpoèet investic a rozpoèet vývoje a výzkumu (capital expenditure budget and research and development budget)...35 Hlavní souhrnný rozpoèet (master budget)...35 Penìžní rozpoèet (cash-flow budget) Metoda a koncepce ABCM...39 ABC, Rozpoèet tvoøený aktivitami (ABB) a související postupy...40 Metoda ABC pøi absorpci nepøímých režijních nákladù a její zhodnocení...40 Koexistence ABC a ABCM s metodou EVA pøi finanèním a ekonomickém øízení firmy Kontrola rozpoètù (budgetary control) Nákladové úèetnictví založené na standardech (standard costing) Standardy a jejich konstrukce (standards)...47 Stanovení standardu nákladù na pracovní sílu...48 Stanovení standardu nákladù na materiál...48 Stanovení standardu nákladù na režii...48 Standardní prodejní cena...50 Odpovìdnost za urèení standardu a jejich revize Odchylky a jejich analýza (variance analysis)...51 Kontrola pomocí nákladového úèetnictví založeného na standardech...51 Konstrukce odchylek...52 Výpoèet základních druhù odchylek (materiálu, práce a režie)...53 Kalkulace základních odchylek spojených s materiálem a zásobami (direct material total variance)...53 Kalkulace základních odchylek spojených s využitím práce a pracovní síly (direct labour total variance)...55 Kalkulace základních odchylek spojených s využitím režie (direct overhead total variance)...56 Odchylky spojené s fixními režijními náklady (fixed overhead variances)...57 Odchylky ziskové marže...61

6 2.8 Marginální nákladové úèetnictví založené na standardech (marginal standard costing) Plánování provozních standardù (odchylek) a jejich revize...64 Shrnutí koncepce nákladového úèetnictví, rozpoètování a rozpoètové kontroly založených na standardech...66 Dopady nákladového úèetnictví, rozpoètování a rozpoètové kontroly založených na standardech na efektivnost a nákladovost firmy...66 Pracovní studie výroby a øízení administrativy (work studies and system analysis) Hodnotové analýzy (value analyses)...67 Druhy hodnotové analýzy (HA)...68 Pøíprava...69 Zjištìní aktuálního stavu...70 Ovìøení aktuálního stavu...70 Analýza možných øešení (variant)...70 Rozbor øešení...70 Výbìr nejvhodnìjšího øešení a jeho realizace Kontrola skladu a zásob (stock control)...70 Kontrola skladu a zásob...70 Samoobnovovací, nepravidelnì kontrolovaný systém (re-order level, RLS)...71 Ekonomický objem objednávky EOO (Economic Ordering Quantity, EOQ)...73 Periodicky pøepoèítávaný, pravidelnì kontrolovaný systém (periodic review, PRS) Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) Pokroèilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému úèetnictví...76 Zpracování výroby poèítaèi (computer aided manufacture, CAM)...76 Poèítaèi zpracovaný design (computer aided design, CAD)...76 Materiálem øízené plánování (materials requirement planning, MRP) Just-in-Time (JIT)...77 Nákup...78 Výroba...78 Hlavní pøínosy metody JIT a její srovnání s klasickým pøístupem...79 Srovnání klasického systému a JIT z hlediska pøístupu ke kvalitì...80 Manažerské úèetnictví v podmínkách pokroèilých výrobních technologií (AMT) a procesního øízení (Process Management)...81 Nakládání s náklady (cost behaviour)...81 Využívání absorpèních technik v oblasti pøímých nákladù...81 Nákladové úèetnictví založené na standardech (standard costing)...81 Èasové hledisko a širší výkonnostní ukazatele...81 Nákladové úèetnictví (cost accounting) a jeho tradièní a moderní pojetí...82 Nefinanèní mìøítka firemní výkonnosti (NFPM)...83 Cílové nákladové úèetnictví (target costing)...84 Zisková marže (profit margin) v manažerské, úèetní a investorské praxi...85 Kapitola 3 Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning)...89 Význam firemního plánování...90 Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning) a jeho fáze Konstrukce dlouhodobého strategického plánu Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP)...94 Výhody a nevýhody strategického plánu Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning)...95 Operativní a taktické rozpoètové plánování (operational and tactical budgetary planning)...95 Rozpoètové plánování (operational and tactical budgetary planning), rozpoètování a tradièní rozpoètový proces...96 Plánování hotovosti, penìžní rozpoèet (cash budget) a øízení hotovosti (cash management)...98 Hodnocení a mìøení finanèního plánu a efektivity finanèního plánování Soustavy PHU a použití ekonomických normativù...101

7 Kapitola 4 Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) Jednotlivé úrovnì manažerských rozhodnutí Rozhodovací proces a jeho etapy Definice cílù Vypracování a zvážení všech alternativ Zhodnocení vybraných alternativ Pøijetí vhodné alternativy, její øešení a uskuteènìní Urèení souvisejících nákladù a výnosù Budoucí orientace Zkoumání pouze mìnících se nákladù a výnosù (avoidable costs) Koncepce alternativních nákladù èili nákladù ušlých pøíležitostí (oppportunity costs) Obecná pravidla rozhodování (decision rules) Metoda oèekávané hodnoty (EV) a zahrnutí koncepce nejistoty Rozhodovací stromy (decision trees) Využití marginálního-variabilního nákladového úèetnictví v rozhodovacích procesech (marginal costing and decision process) Výpoèet bodù zvratu: C-V-P analýza (Cost-Volume-Profit analysis) Rozhodnutí o vlastní výrobì nebo o nákupu externí dodávky Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladù (differential costing) Tvorba externí prodejní ceny (external pricing) Metoda návratnosti celkového kapitálu (rate of return pricing) Metoda celkových plných nákladù (full cost pricing or absorption cost pricing) Tvorba externí prodejní ceny na principech marginálního pøístupu MA (marginal pricing and external selling price) Urèení interní prodejní ceny (transfer pricing) Metoda plných celkových nákladù Koncepce marginálních-variabilních nákladù (marginal costing) Dlouhodobá investièní rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) Tradièní postupy hodnocení investièních pøíležitostí Doba úhrady (Payback period) Úèetní výnosová míra (accounting rate of return, ARR) Dynamické metody pracující s hotovostními toky (cash-flows methods) Souèasná hodnota (present value, PV) a budoucí hodnota (future value, FV) Souèasná hodnota (present value) Budoucí hodnota (future value) Èistá souèasná hodnota (net present value, NPV) Index ziskovosti (profitability index) Vnitøní výnosové procento (internal rate of return, IRR) Srovnání metod NPV a IRR Diskontní sazba a náklady kapitálu (cost of capital) Metoda prùmìrných nákladù kapitálu (WACC) Použití metody prùmìrných vážených nákladù kapitálu (WACC) Pomìr mezi cizím a vlastním kapitálem Metoda oceòování kapitálových aktiv (capital assets pricing model, CAPM) Moderní manažerské úèetnictví a firemní øízení, tržní diskontní sazba (míra) a z trhu odvozené tržní náklady kapitálu (cost of capital) firmy a podniku Souèasné pojetí diskontní míry (sazby), mezní sazby a náklady kapitálu (cost of capital) v MA Úvod do stanovení z trhu odvozených nákladù kapitálu a tržní diskontní míry Náklady cizího kapitálu (cost of debts) Pøímé a nepøímé odvození nákladù cizího kapitálu (firemního dluhu) Alternativní a doplòkové techniky urèení tržních nákladù kapitálu Paušální pøirážka nad tržními náklady dluhového kapitálu Pøirážka na základì hrubého úrokového krytí (debt/interest coverage ratio) Náklady vlastního kapitálu (cost of equity) a jejich tržní urèení v MA CAPM a jeho praktické využití pøi stanovení tržní diskontní sazby a odvození firemních tržních nákladù vlastního kapitálu (market value cost of equity)...154

8 Pojetí rizika a konstrukce rizikové složky v CAPM pøi urèení tržní hodnoty vlastního kapitálu firmy Koeficienty beta a modifikovaný CAPM model Stanovení, kalkulace a užití koeficientù beta v modifikovaném CAPM k výpoètu tržních nákladù vlastního a celkového kapitálu (WACC) a aktivní práce s tržní kapitálovou strukturou pøi odvození tržní diskontní sazby Národní trh a pøízpùsobení modifikovaného oceòovacího modelu CAPM a nákladu kapitálu CAPM model rizikového rozpìtí/prémie zemì RPZ (country risk premium, CRP) A. Damodarana a odvození tržních nákladù kapitálu pro reálnou LTI spoleènost, n vk (cost of equity) = r f usa + RPT usa + RPZ + Arp Koncepce úèetnictví ekonomického životního cyklu (life cycle costing, LCC) Dopady inflace na hodnocení investièních rozhodnutí (investment appraisal and inflation) Ohodnocení investièní pøíležitosti reálnými (stálými) hodnotami HT a diskontní sazby Dopady daní na hodnocení investièních pøíležitostí (investment appraisal and taxation) Daò z pøíjmù z právnických osob (DPPO) Slevy na dani Doèasná a podmínìná osvobození od DPPO Daòová ztráta Nepøímé danì a cla Riziko a nejistota a jejich vliv na investièní rozhodování (risk and uncertainty) Èasové metody Doba návratnosti (payback period) Riziková prémie (risk premium) Omezené trvání (finite horizont) Pravdìpodobnostní metody Kontinuální pravdìpodobnostní analýza (continuous probabilistic analysis, CPA) Simulaèní metody a citlivostní analýza NPV a citlivostní analýza (NPV and sensitivity analysis) Technika reálných opcí pøi investièním rozhodování Reálné opce a jejich mezinárodní èlenìní, typy a využití RO jako možnost flexibilního manažerského rozhodnutí v progresivním MA Klasifikace a typologie hlavních reálných opcí podle jejich manažerského úèelu Ocenìní firmy a podniku jako kupní (call option) akcionáøské opce Závìreèná strukturovaná klasifikace RO Simulaèní modely Portfolio investic a investièních projektù Individuální postoj k riziku Koncepce pøidìlování kapitálu v investièním rozhodování (capital rationing, CR) Investièní rozhodování v podmínkách omezených kapitálových možností Vzájemnì nezávislé investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì závislé, vyluèující se a dìlitelné investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì nezávislé a nedìlitelné investièní projekty s jednoduchým kapitálovým omezením Vzájemnì nezávislé a dìlitelné investièní projekty s mìnícím se kapitálovým omezením Kapitola 5 Mìøení a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) Mìøení a hodnocení vnitøní výkonnosti firmy Druhy a konstrukce autonomních firemních složek støedisek (responsibility centres) Ziskové ukazatele vnitrofiremní výkonnosti, VFV Kontrolovaný zisk (controllable profit) Divizní zisk (divisional profit) Èistý zisk (net profit) Kontrolovaný zùstatkový zisk KZZ (controllable residual profit) Èistý kontrolovaný zùstatkový zisk CKZZ (net residual profit) Danì a vnitrofiremní zisk Ukazatele vnitrofiremní výkonnosti založené na návratnosti kapitálu...215

9 Kalkulace celkového kapitálu (investic) pøi stanovení ROCE (ROA) Hrubá úèetní hodnota (Gross Value of Assets, GVA) Èistá úèetní hodnota (Net Assets Value, NAV) Reprodukèní poøizovací cena (Current Replacement Cost, CRC) Srovnávání návratnosti vloženého kapitálu (ROCE) a zùstatkového zisku (residual profit) Stanovení cílových ukazatelù vnitrofiremní výkonnosti (target level of performance) Komplexní cíle firmy jejich mìøení a hodnocení a koncepce (Management by Objectives, MBO) Metoda vyváženého skóre (Balanced Scorecard, BSC) Srovnání tradièních a diskontních hodnotících technik vnitrofiremní výkonnosti Mìøení celkové finanèní výkonnosti a Finanèní analýza (Financial analysis, IAS/IFRS) Druhy finanèních pomìrových ukazatelù podle CIMA (IAS/IFRS) Provozní finanèní pomìrové ukazatele (operating ratios) Finanèní pomìrové ukazatele hodnotící ziskovost (profitability ratios) Zisková marže (profit margin) Podpùrné vedlejší pomìrové ukazatele ziskové marže Podpùrné vedlejší pomìrové ukazatele obratu celkového kapitálu (aktiv) Finanèní pomìrové ukazatele (financial ratios) Pomìrové ukazatele spojené s finanèní strukturou a solventností Krátkodobé pomìrové ukazatele solventnosti (likvidity) Hotovostní tok (cash-flow, CF) Potøeba hotovosti na investice (capital expenditure requirements) Dlouhodobé pomìrové ukazatele solventnosti (long-term solvency or gearing ratios, LTSR) Investièní finanèní pomìrové ukazatele IPU (investment ratios) Použití analýzy pomìrových ukazatelù pøi mìøení a hodnocení budoucí finanèní stability a výkonnosti (future orientation ratio analysis and Zeta score test) Pøidaná hodnota (value added) Vliv inflace na pomìrovou úèetní finanèní analýzu Ostatní metody finanèní analýzy Indexová analýza Analýza trendù (horizontal analysis and trend analysis) Procentní rozbor celkové báze (vertical analysis) Rozbor finanèních fondù (financial funds analysis) Krátkodobé finanèní fondy Dlouhodobé finanèní fondy Kapitola 6 Rozvinuté a komplexní manažerské úèetnictví a souèasné konkurenèní firemní, podnikové a organizaèní øízení Úpravy èeského a mezinárodního finanèního úèetnictví, jejich výkazù, úèetních postupù, dat a informací na ekonomicky vìrný manažerský model Problematika leasingu v MA a jeho vykazování a oceòování (IAS/IFRS a CAS) Manažerské úèetnictví a jeho ekonomické a tržní pojímání finanèního pronájmu finanèního leasingu Finanèní pronájem v CAS (finanèní leasing) jako koupì na úvìr v MA a operativní (operaèní) pronájem leasing v CAS, IAS/IFRS, US GAAP a MA Úpravy a pøizpùsobení finanèních a manažerských výkazù, dat a informací v souvislosti s problematickými kategoriemi CAS pro potøeby MA Nehmotná aktiva (intangibles), goodwill, brand, výzkum a vývoj (R&D); rezervy a opravné položky; marketing a prodej a aktivace investic Goodwill a jeho úèetní vnímání v CAS Investorsky a manažersky vnímaný goodwill Budování znaèky (Brand Building) a firemní znaèka (Brand) jako souèasná významná souèást nehmotných aktiv (intangible assets) a goodwillu, akcionáøská hodnota SVA a její vztah s firemní znaèkou a nehmotnými aktivy Rezervy, opravné položky a jejich ekonomicky vìrohodné vnímání MA Výzkum a vývoj (research & development, R&D)...296

10 Marketing a investice do souèasných marketingových, reklamních a akvizièních kampaní Finanèní úèetnictví v oblasti finanèních a ekonomicky vìrohodných úprav pro komplexní a progresivní MA Hlavní souèasné pøístupy, metody a techniky oceòování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA Výnosové ocenìní firmy/podniku pomocí diskontovaných penìžních tokù (DCF, Discounted Cash Flows) a jeho základní techniky FCFF (entity) a FCFE (equity) DCF ocenìní, odvozená metoda i technika volných diskontovaných hotovostních tokù smìrem k firmì FCFF (free cash flow to firm/entity) pøi stanovení a odvození tržní (výnosové) hodnoty firmy a její užití v MA Aplikace výnosové oceòovací DCF metody a odvozené techniky FCFF pøi stanovení celkové tržní hodnoty (market value) firmy/podniku Strategická analýza a její konstrukce a standardní postupy Komplexní analýza trhu Analýza konkurence, konkurenèní síly a pozice firmy a urèení pøíslušného tržního podílu (market share) Prognóza výnosù, tržeb, prodejù oceòované firmy (podniku) Finanèní analýza (financial analysis FA) a její specifika v oceòovacím procesu Finanèní stabilita Rentabilita a aktivita (obratovost/doba obratu) FPU získané a odvozené z kapitálového trhu Provoznì nutná aktiva (net operating assets, viz døíve NOA) Provoznì nutný investovaný, zapojený kapitál Agregovaný finanèní plán (AFP) Urèení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) spoleènosti preferované MA a DCF výnosové ocenìní a jeho techniky (FCFF a FCFE) Pøedpoklady DCF výnosového ocenìní a techniky FCFF (entity) Technika FCFF (entity) a její využití pøi odvození tržní hodnoty spoleènosti Kalkulaèní vstupy oceòovací výnosové techniky FCFF Investièní DCF analýzy DCF investièní analýza pro stanovení vnitøní (fundamentální) hodnoty akcie Stanovení a odvození cílené tržní hodnoty spoleènosti hlavním výnosovým ocenìním DCF entity (FCFF) Vícefázový výnosový DCF oceòovací model pracující s FCF Odvození tržní hodnoty spoleènosti výnosovým ocenìním DCF entity FCFF Urèení volného hotovostního toku FCF (FCFF Free Cash Flow to Firm) Výpoèet hodnoty první (explicitnì prognózované) fáze dvoufázového DCF oceòovacího modelu Výpoèet hodnoty druhé fáze dvoufázového DCF oceòovacího modelu Gordonùv vzorec (GVZ) a model a jeho využití pøi výnosovém DCF oceòování firem a podnikù pro výpoèet perpetuitní fáze a PH PpVH (NOPLAT, NOPAT ): DCF výnosová technika ocenìní spoleènosti pomocí volného hotovostního toku pro vlastníky FCFE (DCF equity) Výnosová oceòovací metoda kapitalizovaných ziskù (kapitalizovaných èistých výnosù, KÈV) alternativa k výnosovým DCF metodám Podstata, pøedpoklady a odvození metody kapitalizovaných èistých výnosù KÈV (KÈZ) Ekonomická pøidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha pøi øízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenìní firmy v moderním MA Manažerská koncepce EVA EVA jako samostatná metoda komplexního oceòování spoleènosti EVA ranking a Czech Top 100 jako koncepce výkonnostního srovnávání EVA a MVA metoda a progresivní technika oceòování a odvozování celkové výnosové (tržní) hodnoty firmy a podniku, preferované moderním MA a konkurenèním CM NOA (Net Operating Assets) v oceòovací metodì EVA Obecný postup pøi komplexním výnosovém ocenìní a odvození tržní hodnoty spoleènosti pomocí progresivní metody EVA a MVA...377

11 Metoda EVA v podobì entity a equity a její využití pøi oceòování spoleènosti Odvození tržní hodnoty konkrétní spoleènosti pomocí EVA entity valuation progresivní metody a techniky souèasného výnosového ocenìní Pøíklad využití postupu a metody EVA entity valuation pøi odvození tržní hodnoty konkrétní firmy/podniku, operující v dynamickém odvìtví cestovního ruchu, LTI Shrnutí progresivní metody EVA pøi výnosovém oceòování spoleènosti Metody ocenìní a stanovení hodnoty firmy a podniku na základì analýz trhu (market approach) Relativní investièní komparativní firemní (akciové) analýzy a oceòovací modely Konstrukce relativních investièních a analytických (akciových) modelù Závìr relativní investièní analýzy (Zentiva N.V.) Ocenìní tržní kapitalizací (market capitalization) a problémy s ní spojené Omezení cenové informace kapitálového trhu a transakèní náklady Nezohlednìní prémie za majoritu a omezený poèet obchodovaných akcií Fungování, pøedpoklady a vìrohodná cenotvorba kapitálového trhu a asymetrie informací Fundament spoleènosti, motivace a investièní horizont akciového investora a psychologické aspekty kapitálového trhu Nepøímé odvození tržní hodnoty spoleènosti Ocenìní na základì srovnatelných podnikù (similar public company methods) TN vztažené k vlastnímu kapitálu spoleènosti (equity multiplies) Ocenìní spoleènosti pomocí veøejných nabídek firemních primárních emisí IPO burzovních analýz (Initial Public Offerings) Ocenìní na principu srovnatelných transakcí (recent acquisition method) Ocenìní pomocí tržních odvìtvových multiplikátorù OTN (industry multiplies method) Kvantitativní TN Obecná konstrukce a volba tržních násobitelù/multiplikátorù Analytické posouzení a výbìr vhodných odvìtvových tržních násobitelù/multiplikátorù (OTN) Tržní násobitele odvozené z vlastního kapitálu (equity multiplies) Tržní násobitele typu EV (Enterprise Value) odvozené z celkového investovaného kapitálu (EV/Firm/TCI multiplies) Individuální pøizpùsobení vstupního tržního ocenìní a využití diskontù a prémií ve firemní praxi avma Problematika aplikaèní báze, pojetí a konstrukce diskontù, prémií a subjektivních pøirážek, a jejich aplikace na finální ocenìní spoleènosti Druhy, výbìr a aplikace diskontù pøi individuálním oceòování spoleènosti Konstrukce a pre-ipo odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Teoretické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Empirické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Techniky a studie využívající empirická data z primárních úpisù akcií (IPO) na kapitálovém trhu (pre-ipo studies) a jejich užití pro odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost Finální úprava výsledného ocenìní trhem technikou OTN (odvìtvových tržních násobitelù/multiplikátorù) prostøednictvím pre-ipo diskontu za omezenou obchodovatelnost Majetkové pøístupy a metody ocenìní spoleènosti (assets/cost approach) Dìlení majetkových oceòovacích metod podle èasových pøedpokladù ocenìní Likvidaèní hodnota a její úloha v majetkovém ocenìní Použití ocenìní likvidaèní hodnotou v praxi oceòování a MA Majetkové ocenìní v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobì hodnototvorné) spoleènosti (book value, market value, replacement costs approach) Oceòování (assets valuation) a struktura aktiv ve finanèním úèetnictví (FA) a rozvinutém soudobém manažerském úèetnictví (MA) Ocenìní aktiv historickými cenami (book value of assets in historical costs HC) Ocenìní úèetní hodnotou vlastního kapitálu v historických cenách (book value of equity in historical costs) Majetkové ocenìní v tržních hodnotách aktiv (market value of assets) Substanèní hodnota a majetkové ocenìní spoleènosti pomocí reprodukèních cen (Current Replacement Costs CRC) Reprodukèní poøizovací cena a pojetí majetkové oceòovací metody a techniky CRC (Current Replacement Cost CRC)...431

12 Využití substanèní majetkové hodnoty a metody CRC v oceòovací praxi majetkového oceòování spoleènosti Problematika nehmotných aktiv (intangible assets) v majetkovém ocenìní Majetkové ocenìní na principu úspory nákladù (cost savings) Praktické aplikace majetkového ocenìní reprodukèními poøizovacími cenami (CRC ocenìní) a majetkového ocenìní spoleènosti Souhrnné ocenìní spoleènosti a celkové shrnutí problematiky ocenìní spoleènosti (firmy, podniku) jako jednoho funkèního celku Souhrnné a výsledné ocenìní spoleènosti a jeho praktické odvození Shrnutí problematiky souhrnného a výsledného ocenìní spoleènosti Pøehled základních oceòovacích pøístupù a základních souhrnných metod ocenìní firmy/podniku Majetkové metody a ocenìní podniku (Assets/Cost Approach) Výnosové metody a ocenìní podniku (Income Approach) Metody a ocenìní podniku na základì analýz trhu (Market Approach) Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerù, executives a top managementu Historický vývoj výkonnostnì motivaèních programù a technik Specifika vrcholového managementu, jejich hodnotové preference a oèekávání Progresivní hodnotová motivace executives a vrcholového managementu metoda manažerských akciových opcí (MO) Podstata a logika efektivní výkonové motivace managementu pomocí poskytnutých manažerských akciových opcí Doplòující techniky k metodì MO a její pøizpùsobení pro úèely moderního a rozvinutého MA a konkurenèního CM Neefektivity a problémy spojené s motivaèními technikami pomocí poskytnutí tzv. mìkkých manažerských akciových opcí výkonnému exekutivnímu managementu a vrcholovému managementu Kreativní finanèní úèetnictví a zkreslování investorského výkaznictví v oblasti MO a manažerských benefitù Nákup akcií øízené spoleènosti na veøejném trhu Vydání nových, dodateèných vlastních akcií Problematika motivaèních programù a MO v Èesku a privatizaèní proces Shrnutí problematiky efektivních motivaèních manažerských programù, metod a technik v souèasném komplexním a rozvinutém MA a progresivním CM Moderní manažerské úèetnictví a souèasné progresivní a strategické firemní øízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy Úvod do manažerské koncepce nákladového úèetnictví tvoøeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného øízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazníky a trh Historie, vývoj a vztah ABC a manažerské koncepce ABC/ABM Manažerská koncepce ABC/ABM operativní (operational) a strategická (strategic) fáze, jejich úèel, vstupy a výstupy Operativní ABC/ABM (operational ABC/ABM) Strategické ABC/ABM (strategic) ABC/ABM a jeho vztah s moderním MA Manažerská rozhodnutí (management decision) a strategické ABC/ABM Použití moderního MA a strategického ABC/ABM pøi soudobém procesním, hodnotovém a tržnì orientovaném firemním øízení CM a jeho aktuální klíèové finální nákladové objekty Strategické ABC/ABM zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM customers and markets): souèasné primární finální nákladové objekty koncepce Zisk a pøidaná hodnota v ABC/ABM a moderním a rozvinutém MA Celková ziskovost (profitabilita) dosažitelná ve finanèním úèetnictví pro ABC/ABM a MA a jejich pojetí celkové pøidané (ekonomické) hodnoty Dílèí zisk (profitabilita) a pøidaná hodnota (value added) v ABC/ABM a moderním a komplexním MA Zákazníci a trhy (customers and markets) standardní manažerská rozhodnutí (management decisions) podporovaná a realizovaná ABC/ABM ABC hodnotová a zisková analýza zákazníci (ABC value added and profit analysis customers, CVA/CPA)...491

13 Konstrukce ABC-CPA (Customers Profitability Analysis) Identifikace a posouzení jednotlivých hlavních tržních segmentù (market segments) a zákazníkù (customers) pomocí ABC Rozbor CPA a pøíklad souèasné výrobní a obchodní automobilové firmy (production automobile company) Hodnotová analýza nákladových objektù ABC/ABM a manažerské ekonomické náklady (managerial/management costs) Pøidaná hodnota (value added) reálné souèasné hodnotící kritérium ekonomické výkonnosti (performance measurements) firmy a organizace Oblast finanèního úèetnictví Náklady v pojetí finanèního úèetnictví a problémy s nimi spojené Historie pojetí nákladù ve finanèním úèetnictví a ekonomické teorii Hodnotu nepøidávající (non value added customers) a hodnotu pøidávající zákazníci a zákaznické segmenty (value added customers and segments) Nedostateènost tradièního nákladového modelu (TM) postaveného na finanèním úèetnictví a z nìj odvozeného FIS pro moderní a rozvinuté MA a CM Analýza profitability a pøidané hodnoty zákazníkù CPA/CVA a pozitivní synergické efekty Dodavatelský øetìzec a dodavatelé (suppliers) v ABC a ABC/ABM a rozvinutém MA Historie a ekonomická a manžerská logika mezinárodních dodavatelských a obchodních vzahù (suppliers relationships) Mezinárodní pøíklady efektivní kooperace dodavatelù a odbìratelù (Chrysler, Euclid Engineering, General Motors, John Deere ): win to win concept, ABC a ABC/ABM Výbìr nejménì celkovì ekonomicky nákladovì nároèného a ne pouze nejlevnìjšího dodavatele (choosing lowest cost not lowest price customer supplier) Strategické ABC/ABM a jeho pùvodní nákladový objekt produkty a produktové linie (products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvoøená na základì PPA/PVA (product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA Efektivní a reálné ABC nákladové ocenìní, tedy obvykle pøecenìní produktu (ABC product valuation and repricing products) Efektivní cenotvorba (pricing) urèená na základì ABC a její využití v ABC/ABM Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovaná ABC analýzou produktové ziskovosti a pøidané hodnoty (product profitability/added value analysis PPA/PVA) ABC Product costing, product mix a efektivní strategie v oblasti product mixu Vyvinout, upravit a pøizpùsobit produkt (Develop, adjust and redesign product) Nahradit stávající produkt (substitute products) Zlepšení výrobních a provozních procesù a ativit Zmìnit, zefektivnit a zlepšit výrobní produktové strategie (Change and improve product strategies) Pokroèilé výrobní technologie (Advanced Manufacturing Technologies AMT) Opustit produkt a redukovat product mix (eliminate product and reduce product mix) Efektivní motivaèní principy a product costing (motivation and product costing) v rozvinutém MA Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s finálním nákladovým objektem produkt (product) a problematika capacity managementu v rozvinutém MA a CM Tradièní pojetí fixních a variabilních nákladù v tradièním modelu (traditional fixed and variable costs) a pøístupu ABC a ABC/ABM Podstata nevyužité kapacity (Unused Capacity Management) v ABC a ABC/ABM Øízení nevyužité kapacity (Unused Capacity Management) Urèení optimální kapacity (capacity identification) v ABC/ABM Reálná kapacita (practical capacity) v pojetí ABC/ABM Matematické modely urèení PC Kvalifikovaný odhad PC Odvození kvalifikovaného odhadu PC Administrativa a její struktura Závìry týkající se øízení administrativní i režijní kapacity a UC v ABC/ABM Záložní kapacita (reserve capacity), náklady s ní spojené a její pojetí v ABC/ABM a MA...545

14 Nevyužitá kapacita (unused capacity) v ABC a ABC/ABM shrnutí Moderní a rozvinuté manažerské úèetnictví, ABC a ABC/ABM v odvìtví služeb (Service Industry, SI) a službovì orientovaných firmách a organizacích (MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) Souèasné potøeby firem a organizací poskytujících služby (customers orientated SFO a SI) z hlediska moderního MA, nákladových (cost system) a øídících IS (Management Information System, MIS) a progresivního CM Logistika a distribuèní kanály v SFO (logistic, distributions/delivery channels and services flow in SFO) v moderním MA a ABC a ABC/ABM Souèasné SFO firmy a organizace (IT a telekomunikace, finanènictví; státní správa a služby veøejného sektoru) a jejich moderní øízení CM orientované na zákazníky a trh Telekomunikaèní a IT spoleènosti Finanèní SFO Souèasné trendy CM v poskytování služeb telekomunikaèních, IT a finanèních SFO a jejich vliv na moderní MA Státní správa a služby veøejného sektoru (státní správa a státní instituce government; zdravotnictví healthcare; školství, vìda a výzkum education, science and research a veøejné služby public services) Moderní a rozvinuté manažerské úèetnictví, CM a ABC a ABC/ABM v oblasti státní správy a služeb veøejného sektoru (government entities/agencies and public sector services) Užití moderního a rozvinutého MA a ABC a ABC/ABM k efektivnímu øízení státní správy a její restrukturalizaci a pro zadávání veøejných zakázek ABC model a využití moderních a tržních pøístupù ABC/ABM, MA a CM ve veøejných (municipálních) službách mìsta Indianapolis Postup pøi zavádìní ABC a ABC/ABM ve veøejných službách Princip reálné konkurence nastolený ABC a ABC/ABM a progresivním MA a CM v MS, zprùhlednìní veøejných zakázek (public tenders) a jejich dopady Shrnutí pøínosù moderního procesního MA a CM a implementace ABC a ABC/ABM v poskytování veøejných služeb (MS) v Indianapolis Závìr a shrnutí použití moderního a komplexního MA a CM podporovaných ABC a ABC/ABM ve státní správì, státních SFO a veøejném sektoru Rozvinuté moderní a komplexní manažerské úèetnictví (MA) a pokroèilé aplikace ABC/ABM Rozpoètování a rozpoèet tvoøený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets), jeho definice a pøedpoklady Definice ABB (Activity-based Budgeting) a jeho srovnání s tradièním rozpoètováním manažerského úèetnictví, rozpoètový proces a konstrukce rozpoètù tvoøených aktivitami ABBs (Activity-based Budgets) Rozpoètový proces a jeho základní etapy (Activity-based Budgeting Process) a komplexní rozpoètové vstupy ABB a jejich vztah k modernímu a komplexnímu MA Rozpoètové vstupy rozpoètování ABB a rozpoètù ABBs Urèení firemní a organizaèní poptávky po aktivitách (procesech) Stanovit a ocenit komplexní firemní ekonomické zdroje (total multiple resources) Ekonomické a nákladové specifikace (charakteristiky) a požadované parametry rozpoètovaných komplexních zdrojù a jejich odvození Praktická, využitá a nevyužitá kapacita a zdrojová omezení v ABB, sestavení ABBs rozpoètù Užití, úloha a orientace ABB a rozvinutého ABC/ABM v souèasné firemní praxi moderního MA a konkurenèního progresivního firemního øízení CM Procesní pøístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní øízení (Process Management) Souèasný procesní a hodnotový pøístup k firemnímu øízení (Corporate Management) v mezinárodní praxi a nároky na efektivní, konkurenèní, moderní a rozvinuté MA Moderní a rozvinuté MA, ABC/ABM a Process Management, PM ABC a ABC/ABM jako souèasný manažerský nástroj (management tool) podporující moderní a komplexní MA a užívaný pøi procesním a hodnotovì orientovaném firemním øízení Shrnutí moderního MA a procesního a hodnotového firemního øízení (process and value management) založeného na procesním pøístupu rozvinutého ABC/ABM a jeho budoucí výhledy v mezinárodní a lokální firemní praxi...607

15 6.20 Moderní, rozvinuté a komplexní manažerské úèetnictví (MA), progresivní procesní, hodnotové a tržnì orientované firemní øízení (CM) a souèasné ABC a ABC/ABM v 21. století Závìr Literatura Použité související legislativní normy Webové stránky Pøíloha 1 Finanèní výkazy podle UK GAAP a US GAAP Rozvaha (bilance), IAS/IFRS (UK Standard) Výsledovka (výkaz ziskù a ztrát) funkèní èlenìní nákladù (cost selected by function) Výsledovka (výkaz ziskù a ztrát) druhové èlenìní nákladù, IAS, UK Standard (cost selected by nature) Výkaz hotovostních tokù (CF), UK Standard Výkaz pøidané hodnoty VAS, (UK Standard) Spreadsheet-budgeting Výkaz hotovostních tokù IAS/IFRS (nìmecký standard DRS2) US GAAP (výsledovka, zkrácená forma) US GAAP (rozvaha, plná forma) US GAAP (výkaz nerozdìleného zisku, retained earnings statement) Pøíloha 2 Rozpoèty a rozpoètované finanèní výkazy (budgets and budgeted financial statements) Rozpoèty a rozpoètované finanèní výkazy Hlavní souhrnný rozpoèet (Master Budget) Kalkulace hrubého zisku (gross profit) Srovnání absorpèní metody a metody ABC (Activity-Based Costing): Activity-Based Costing Gross Profit Statement pro výrobní (production) spoleènost: Pøíloha 3 Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP Výsledovka konstruovaná na základì ekonomické pøidané hodnoty (EVA) pøi využití koncepce vnitrofiremního obchodování (US GAAP) Rozvaha obchodní firmy US GAAP Pøíloha 4 Finanèní analýza pomocí úèetních finanèních pomìrových ukazatelù se zahrnutím koncepce EVA podle CAS (Czech Accounting Standards) Standardní analýza finanèních pomìrových ukazatelù konstruovaných na základì statutárních úèetních výkazù obchodní firmy, sestavených podle èeských úèetních standardù a principù (CAS), vèetnì zahrnutí hodnotové koncepce EVA Celkové shrnutí hlavních FPU použitých pøi finanèní analýze podle CAS : Komentáø: Finanèní analýza pomocí úèetních finanèních pomìrových ukazatelù Celkové doporuèení Pøíloha 5 Finanèní tabulky Odúroèitele (diskontní faktory) Odúroèitele (diskontní faktory) kumulované hodnoty Present value factors. Present value of 1 EUR (1 + r) n Present value annuity factors. Present value of 1 EUR received annually for n years Pøíloha 6 Analytická podpora pro ocenìní firmy a podniku Firemní rating a % riziková pøirážka za selhání firmy (default spread) podle CR (US firmy) Totální koeficienty beta (A. Damodaran) nediverzifikovaný firemní investor...669

16 3. Riziková pøirážka amerického kapitálového trhu (akcie, T-Bonds), aritmetický a geometrický prùmìr Odvìtvové a oborové tržní násobitele (Industry Sector Multiplies), Evropa (EU): PE; PS; EV/S; PB;EV/B; EV/EBIT; EV/EBITDA Country statistic (CR) Tradièní dluhový firemní rating (komentovaný) firmy Moody s Klasifikace bonity obligací (credit scoring) americké agentury Moody s Pøíloha 7 Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikaèní spoleènosti Srovnávací údaje pro FSA (Fundamental Horizontal Security Analysis) spoleènosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ke dni (E&Y) Pøíloha 8 Moderní a rozvinuté MA a ABC a ABC/ABM FISaMIS a) FIS (ABC/ABM) b) MIS (ABC/ABM) Základní CAM-I Cross (Consortium for Advanced Manufacturing International, 1991) Vývoj a navazující standardní etapy manažerské koncepce ABC/ABM: vývojové schéma komplexní koncepce ABC/ABM Activity/Process Scoring: hodnotící klíè (operativní ) produktivity aktivit pro Activity Scoring Základní analýza ABC, pøehled a popis aktivit vèetnì odvození ACD a ACDr Activities/Activity analysis (FD-STC) Metoda implementace ABC a ABC/ABM a dekompozice nákladù shora dolù (top-down), odvození a logika kalkulaèních pøíèin ABC nákladù (costs drivers) Konstrukce ABC pøíèin nákladù (costs drivers) a jejich jednotkových kalkulaèních sazeb (cost drivers rates), orientovaná na nákladový objekt/produkt (klasická metoda shora dolù, top down) Klíèová hlavní mìøítka (procesní) výkonnosti KPI (American Express) Manažerská KPI (Key Performance Indicators) zásadní soudobé ukazatele manažerské výkonnosti KPI a firemní strategie KPI v byznys a manažerském pojetí Pøehled manažerského a byznys rozdìlení KPI Reálný seznam aktivit (List/Bill of Activities BOA/Activity Dictionary AD) a manažerský ABC/ABM reporting a) Reálný seznam aktivit (List/Bill of Activities BOA/Activity Dictionary AD) b) Manažerský ABC/ABM reporting Mezinárodní slovník ABC a ABC/ABM (Original Glossary) Pøíloha 9 Procesní analýza (Process Analysis), její rozbor a implementace kompletního procesního ABC modelu a jeho pøechod v ABC/ABM (Bliss & Laughlin Industries Inc., USA, Illinois) Product and customers mix firmy BL Vstupní a poèáteèní požadavky firmy BL na zavádìný model ABC: (Customers Profitability Analysis CPA, real products costs and customer and market orientation, systematic cost control and profit planning) Preference ABC modelu v souvislosti s PA u firmy BL Procesní pøístup (process approach) implementovaný do firemního øízení BL Analýza, rozkrytí a jednoznaèná identifikace klíèových provozních procesù (business processes, BP) Závìry ABC procesní analýzy firmy BL (Results of process analysis) Výsledky procesní ABC analýzy a dopad jejích závìrù na provoz firmy BL Plánování zisku (Planning for profits PP) Ostatní pøínosy implementace procesního ABC modelu ve firmì BL Výrobní flexibilita (manufacturing flexibility, MF)...710

17 Manažerské akce v souvislosti s ABC identifikovanými ziskovými objekty/profily (profitability profiles) Benchmarking a motivace Moderní mìøítka firemní výkonnosti (performance measurements, PM) Další rozvíjení ABC modelu ve firmì BL a jeho pøechod v ABC/ABM Budoucí výhledy firmy BL z hlediska ABC modelu a procesního øízení a ABC/ABM Shrnutí úspìšné implementace ABC modelu a jeho procesního pøístupu ve firmì BL, poznatky a závìry uèinìné firmou Arthur Andersen Srovnání pøístupu ABC modelu s tradièním modelem TM v oblasti firemního øízení Tradièní model a tradièní vnímání a øízení nákladù a úèetního zisku ABC model a ABC/ABM pøístup Pøíloha 10 Oceòování firmy/podniku (firm valuation), strategická analýza a finanèní plán Odvození relevantního vytìžitelného (odvìtvového) trhu celkem, v penìžních jednotkách (Kè) pro výnosové (DCF) ocenìní Odvození tržního podílu oceòované spoleènosti (market share), historického a prognózovaného Èasová øada VHTP ( ) a prognóza TP ( ) Jednotkové (zákaznické) historické vymezení RT vzhledem k oceòované spoleènosti Odvození, odhad a prognóza tržeb a prodejù (Sales) spoleènosti a relativní vymezení RT (vzhledem k oceòované spoleènosti X) Èasová øada a graf tempa rùstu produktových tržeb oceòované spoleènosti Závìr o dlouhodobé hodnotové perspektivnosti spoleènosti a prognózovaném (budoucím) tempu rùstu jejích (produktových) tržeb Kompletní finanèní plán plánované GH LTI spoleènosti X (tis. Kè) Plánovaná VÝSLEDOVKA LTI Spoleènosti (tis. Kè) Plánovaný VÝKAZ CASH FLOW LTI Spoleènosti (tis. Kè) Plánovaná ROZVAHA LTI Spoleènosti (tis. Kè) Aktiva Plánovaná ROZVAHA LTI Spoleènosti (tis. Kè) Pasiva Historický (07) a prognózovaný vývoj ( ) cash flow a zisku podle navrženého finanèního plánu LTI Spoleènosti XXX Pøíloha 11 Praktická implementace manažerského nákladového úèetnictví a implementaèní projekt ABC a ABC/ABM v SFO (KúKk) Rámcový harmonogram ABC modelu a souèinnost MC Harmonogram implementace ABC modelu procesního nákladového úèetnictví v KúKk a koordinace projektových èinností IPM (PA) a ABC modelu Struèný popis zavádìní nové procesní nákladové metodiky a manažerského modelu ABC Celkový postup zavádìní nové procesní nákladové metodiky ABC v Kú-Kk-klient s pøedpokládaným objemem transformovaných nákladù mil. Kè, úlohy a role managementu (ABC) a konzultanta v projektu ABC Procesní mapa organizace a metriky procesù Èíselníky a typy procesù, organizace KúKk Produkty procesù...735

18 *

19 O autorovi 19 O autorovi Ing. Tomáš Petøík Tomáš Petøík ( ) získal titul inženýra na VŠE v Praze na Fakultì národohospodáøské v roce Svoji profesní dráhu zapoèal v renomované auditorské firmì úzce spolupracující s tehdejší velkou šestkou (Big Six) mezinárodních poradenských firem, která pracovala pøevážnì pro zahranièní prestižní klientelu, kde pracoval nejdøíve jako asistent auditora, daòový poradce a posléze i jako firemní obchodní konzultant a øeditel. Poté získal pozici finanèního øeditele v Investièní spoleènosti EXPANDIA (zakladatele Expandia Banky, po prodeji PPF nynìjší e-banky), kde se zabýval kompletním finanèním øízením firmy, danìmi a finanèním a manažerským úèetnictvím, vèetnì externího a interního reportingu. Po zmìnì strategie spoleènosti EXPANDIA, kdy Investièní spoleènost této finanèní skupiny fakticky zanikla, nastoupil na místo finanèního a ekonomického øeditele obchodního zastoupení renomované americké firmy CATERPILLAR S.A., kde se podílel na ekonomickém a finanèním øízení firmy a také na implementaci manažerského informaèního systému firmy (MIS) na základì komplexního manažerského úèetnictví. Rovnìž v této firmì získal zahranièní mezinárodní firemní praxi v oblasti mezinárodního firemního finanèního a ekonomického øízení (EVA), anglosaského Manažerského úèetnictví (Management accounting) vèetnì tzv. ABC (Activity-based Costing) a procesního øízení nákladù ABC/M (Activity-based Costing/Management), mezinárodního finanèního Reportingu a Controlingu. Poté pracoval jako výkonný øeditel èeské výrobní a obchodní firmy v oblasti realit a stavebnictví, kde mimo obvyklé komplexní aktivity spojené s pozici výkonného øeditele zavádìl manažerské úèetnictví ve spojení se zavedením systému kompletního øízení jakosti ISO 9001 : 2000, které bylo završeno úspìšnou certifikací Total Quality Managementu (TQM) firmy pod renomovanou britskou firmou Lloyd s Register Quality Assurance, a implementoval MIS. Následnì krátce pracoval jako hlavní ekonom poboèky nìmecké firmy ThyssenKrupp. Zde mimo standardní související manažerské operativní aktivity (CFO responsibilities), vèetnì kontroly finanèního úèetnictví, výkaznictví a daní, obchodních smluv a standardních finanèních analýz, provádìl mezinárodní finanèní Controlling, zpracovával skupinové mezinárodní výkaznictví a statutární externí (CAS) i interní manažerský Reporting (IFRS, US GAAP). Podílel se i na pøípravì konsolidovaných mezinárodních úèetních koncernových závìrek a výkazù. Následnì pracoval ve spoleènosti Body International Brokers (èlen burzy PSE) specializující se na obchodování s CP a na exkluzivní rezidenèní development, a to jako ekonomický øeditel. V souèasné dobì pracuje jako nezávislý manažerský a byznys konzultant, kdy mimo jiné provádí nezávislé ekonomické, finanèní a hodnotové analýzy firem/podnikù, pøizpùsobuje finanèní úèetnictví pro systematické ekonomické i finanèní øízení a FIS a realizuje jeho pøechod v manažerské úèetnictví. Pøíležitostnì dodavatelsky spolupracuje také pøi praktickém projektovém zavádìní komplexního a moderního manažerského úèetnictví, vèetnì nákladových systémù a progresivního procesního a hodnotového øízení postaveného i na ABC a ABC/ABM, ale i pøi návrhu a ladìní MIS ve firmách a organizacích. Pomáhá zde definovat a nastavovat manažerský reporting, ale také individuální a manažersky i podnikatelsky efektivní KPI a KSI a zavádìt systematické výkonnostní a motivaèní øízení (performance management) postavené na individuální firemní strategii. To znamená v praxi i implementovat a navrhovat, ale i øídit dnes neopomenutelnou komplexní firemní, podnikovou a organizaèní strategii, konkurenènì zhodnocující konkrétní servisovanou spoleènost. Vedle toho publikuje a pøipravuje se na soubìžnou lektorskou a pravidelnou publikaèní èinnost v oblasti MA a moderního Corporate Managementu. O autorovi

20 20 Ekonomické a finanèní øízení firmy Na ových adresách a je možné získat nejenom bližší informace o jeho výše nastínìných poskytovaných komplexních konzultaèních službách (management/business consulting), ke kterým pøibude i komplexní oceòování podnikù a firem (firm/business valuation), ale i o lokální i mezinárodní problematice tradièního a moderního, rozvinutého manažerského úèetnictví (Planning/plánování, Control/kontrola, Making management decision/manažerské rozhodování a Performance appraisal/hodnocení firemní výkonnosti). To vše vèetnì kompletní a manažersky podnìtné problematiky ABC a ABC/ABM. K dispozici jsou i ucelené informace o souèasném moderním procesním a hodnotovém (process and value management), ale i tržnì a zákaznicky orientovaném firemním, podnikovém (corporate management) i ekonomicky a manažersky efektivním i skuteènì klientském organizaèním øízení. To je dnes aplikovatelné i pro u nás stále ekonomicky i manažersky problematický státní sektor a jeho poèetné organizace a struktury (školství, zdravotnictví, policie, armáda, orgány a organizace státní správy, rozpoètová sféra a její služby atd.). Zároveò bude autor vdìèen za podnìtné pøipomínky a postøehy ètenáøù a všech uživatelù knihy, a to i z konkrétní, ideálnì renomované praxe, nejenom k výše uvedené a zásadní aktuální tématice MA a CM, ale také k této aktualizované a podstatnì rozšíøené knize samotné. To samé se týká jeho pøedchozí publikace Procesní a hodnotové øízení firem a organizací nákladová technika a komplexní manažerská metoda ABC/ABM (Activity-based Costing/Activity-based Management), vydané nakladatelstvím Linde v roce Ta tvoøí pøímou doplòující literaturu k této knize, respektive zejména k její poslední èásti zabývající se komplexním, rozvinutým, moderním MA a progresivním CM v celém jejich aktuálním konkurenèním a mezinárodním rozsahu. Tato kniha je v prodeji již od druhé poloviny roku 2007 a v této publikaci je z ní úèelovì èerpáno. Naleznete ji v pøípadì zájmu i na Je rovnìž uvedena v seznamu literatury na konci knihy.

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA

Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA . Ing. TomášPetfík PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA ABC/ABM (Activity-based Costing/ Activity-based Management) Linde Praha, a. s. Právnické

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6

Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6 Řízení kapitálu a bilance banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6 Obsah Opakování Podnikatelský model universální banky Atributy procesu

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Proces ocenění základní metody a postupy Miloš Mařík a kolektiv Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. vedoucí autorského kolektivu: kapitola 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více