FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Autor: Jana Kuráňová Brno, červen 2010

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Jana Kuráňová Finanční řízení podniku - Významný faktor konkurenceschopnosti podniku Company financial management - acceleration factor in company Katedra: Finance Vedoucí diplomové práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat konkurenční výhody vybraného podniku, provést jeho strategickou analýzu v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví daného podniku. Mezi hlavní problémové oblasti, kterými se budu zabývat, patří definice interních procesů v podniku s důrazem na vytváření konkurenčně orientovaného podniku, finanční řízení podniku, jako základ pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka, důležitost postavení a stanovení hierarchií strategického managementu pro strategické řízení v podnicích, analýza vybraného podniku. V neposlední řadě se budu věnovat i vlivu konkurenční výhody finančního řízení na výkonnost podniku a tvorbě konceptu strategického řízení podniku v oblasti finančně ekonomické analýzy podniku Annotation The aim of this bachelor thesis is to define competitive advantages of a chosen company, implement its strategic analysis in the sphere of financial management of the company and assess the financially economic health of that company. Among the main problematic areas that I will deal with there is the definition of the internal processes within the company with an emphasis on the creation of a competitively oriented company, financial management of the company, as the basis for creation of the competitive advantage for the customer, the importance of setting and assessing of the hierarchy of the strategy management for the strategic management in companies, an analysis of the selected company. Last but not least I will deal with the influence of the competitive advantage of the financial management on the company performance and creation of the concept that strategic management of the company in the area of financially economical analysis of the company. Klíčová slova Finanční řízení, finanční analýza, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční strategie, finanční analýza Keywords financial management, financial analysis, competitive advantage, competitive strategy, financial analysis

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Finanční řízení podniku významný faktor konkurenceschopnosti podniku vypracovala samostatně pod vedením ing. Viliama Záthureckého, MBA., Ph.D.. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Viliamu Záthureckému, MBA., Ph.D.. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce a také majiteli analyzovaného podniku za vstřícnost, ochotu a poskytnutí potřebných informací a konzultací.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Podnikové finance Pojem podnik Charakteristika podnikových financí Finanční řízení podniku Charakteristika finančního řízení podniku Cíle strategického finančního řízení podniku Etapy finančního rozhodování v podniku Finanční analýza podniku Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení Zdroje finanční analýzy podniku Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza rentability Analýza aktivity Analýza zadluženosti Analýza likvidity Vztah rentability, zadluženosti a likvidity Strategické řízení podniku Strategická analýza Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Du Pont analýza rozklad Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Diagnostika podniku SWOT analýza Konkurence a konkurenceschopnost podniku Vysvětlení pojmu konkurence Konkurenční prostředí podniku Konkurenceschopnost podniku Konkurenční výhoda PRAKTICKÁ ČÁST Podnik Výběr podniku... 25

6 6.2 Deskripce podniku... Chyba! Záložka není definována Představení podniku... Chyba! Záložka není definována Charakteristika podniku... Chyba! Záložka není definována Organizační struktura podniku... Chyba! Záložka není definována Produkty a služby podnikem nabízené... Chyba! Záložka není definována. 7. Analýza podniku... Chyba! Záložka není definována. 7.1 Strategická analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza vnějšího prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Politické a legislativní faktory... Chyba! Záložka není definována Ekonomické faktory... Chyba! Záložka není definována Analýza oborového okolí podniku... Chyba! Záložka není definována Vztah podnik konkurence... Chyba! Záložka není definována Analýza očekávání stakeholders... Chyba! Záložka není definována Analýza vnitřního prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Du-Pont rozklad... Chyba! Záložka není definována Rozdělování finančních zdrojů alokace... Chyba! Záložka není definována Diagnostika podniku... Chyba! Záložka není definována SWOT analýza... Chyba! Záložka není definována. 7.2 Finanční analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza rentability... Chyba! Záložka není definována Analýza aktivity... Chyba! Záložka není definována Analýza zadluženosti... Chyba! Záložka není definována Analýza likvidity... Chyba! Záložka není definována. 7.3 Konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, konkurenční strategie.. Chyba! Záložka není definována. 7.4 Shrnutí provedených analýz a doporučení pro analyzovaný. Chyba! Záložka není definována. podnik... Chyba! Záložka není definována. ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM GRAFŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM TABULEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM OBRÁZKŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM PŘÍLOH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.9

7 ÚVOD Motto: Bitevní pole trhu je poseto padlými podniky, jejichž vedení dávala pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Konkurenční boj provází odnepaměti snad vše, jak veškeré profese, tak i soukromý život. Během hospodářské recese, hlavně stále se opakujících období hospodářské krize, se tento boj mnohem více vyostřuje. Je tedy potřeba podniknout snad vše proto, aby podnik z konkurenčního boje vyšel co možná nejlépe. Významným faktorem konkurenceschopnosti podniku, je finanční řízení, na které se v mé bakalářské práci zaměřím, je totiž základem pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka. Cílem mé bakalářské práce je definovat konkurenční výhody podniku, 1 provést strategickou analýzu podniku v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví podniku. Bude využito metod finanční a strategické analýzy podniku. Má práce je rozdělena na dva celky teoretickou a praktickou část. V části teoretické se budu zabývat obecnými poznatky nejdříve podnikovými financemi jejich charakteristikou, a dále pak finančním a strategickým řízením podniku. U finančního řízení se zaměřím na jeho cíle a principy, oblasti a organizaci a hlavně jednotlivé finanční analýzy. Co se strategické analýzy týče, budou zmíněny analýzy finančních a rozpočtových faktorů a diagnostika podniku pomocí SWOT analýzy. Jelikož jsem se zmiňovala o konkurenčním boji, budu se věnovat vysvětlení pojmů konkurence, konkurenční prostředí, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V praktické části aplikuji ukazatele charakterizované v části teoretické na konkrétní podnik. Vlastník podniku si nepřál, aby byl podnik jmenován, z toho důvodu budu pro potřeby své práce používat název ABC, s.r.o. Podnik z ekonomického hlediska popíši a budu se věnovat ekonomicko finanční analýze a také SWOT analýze, která spadá pod analýzu strategickou. K bližšímu poznání interních procesů podniku bude využito i strukturovaných rozhovorů a dotazníků. Závěrem bych ráda shrnula, zda se praktický život mnou vybraného podniku ABC,s.r.o. podobá tomu, jak by měl teoreticky vypadat, srovnám tedy praktické poznatky s teoretickými, a zda je finanční řízení v tomto podniku opravdu významným faktorem jeho konkurenceschopnosti. Pokud nikoli, pokusím se vyvodit pro tento podnik vhodná konkrétní doporučení, která by mu měla v konkurenčním boji pomoci. 1 Ve své bakalářské práci budu zhodnocovat zejména finančně ekonomické faktory 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Podnikové finance 1.1 Pojem podnik Definice podniku dle ekonomického slovníku zní takto: Podnik je tržní subjekt, zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem 2 za účelem dosahování zisku, resp. zvýšení hodnoty majetku, což je cílem podnikání. Smyslem podniku je výroba a prodej zboží a poskytování služeb. Základními znaky podniku (firmy) je ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Z právního hlediska je podnik soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání 3. Podnik lze klasifikovat dle činností (výrobní, zemědělské atd.), způsobu provozování (soukromé, státní), právní formy (podnik jednotlivce, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo) podle velikost (malé, střední a velké podniky). Podnik je organismem vzniká, roste a zaniká. [Hindls a kol., str.297] Podnik je vždy nutné založit. Před založením jakéhokoliv podniku je potřeba znát svůj podnikatelský záměr, zvolit právní formu podnikání a způsob financování. Od jednotlivých právních forem se odvíjejí kroky nutné k založení konkrétní právní formy podniku. Rozhodující podíl v České republice mají podniky jednotlivců cca. 70%. Existuje několik typologií podniku, jedná se o rozlišení na základě: právní formy podniku o podnik jednotlivce o osobní společnosti - veřejná obchodní spoelčnost, komanditní společnost o kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným, akciová společnost o družstvo velikosti podniku (dle počtu zaměstnanců) o malý o střední o velký hospodářského odvětví o obchodní o poskytující služby o průmyslové o dopravní o bankovní 2 člověk, jehož primárním motivem je nezávislá příležitost tvořit a vydělat 3 viz.zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 8

9 o pojišťovací charakteru produktu - podnik o služeb o výrobní způsobu zhotovení produktu výroba o kusová o sériová o hromadná vlastnické struktury - podnik o soukromý o smíšený o veřejný 4 hospodářského odvětví - sféra o primární o sekundární o terciérní 1.2 Charakteristika podnikových financí Moje bakalářská práce se bude v souladu se stanovenými cíli pojit s podnikovými financemi, jakožto zdroji financování podnikatelských aktivit. Způsob alokace zdrojů je významný a takřka určující pro další vývoj podniku. Takřka veškeré operace související s životem podniku jsou založeny více či méně na peněžních prostředcích. Peněžní prostředky podniku představují část jeho aktiv (majetku), která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků (tj. cenin, šeků, poukázek na zboží a služby). [Valach, J.(1997), str.11] Neexistuje pouze jedna správná definice sousloví podnikové finance, všeobecně se dají chápat jako finance, které mají co dočinění s podnikem. Nejčastěji jsou podnikové finance vnímány jako zdroje financování podnikatelských aktivit [Kalouda, F.(2004), str.11]. Dají se rozdělit na peněžní prostředky, kapitál a finanční zdroje. Pro inspiraci o šíři vnímání podnikových financí uvádím alespoň některé z mnoha dalších definic: Peníze jsou zvláštním zbožím, které slouží k vyjadřování cen ostatního zboží, k jeho koupi, prodeji a provádění různých plateb. [Vlček, J.,str. 128] Ve financích a účetnictví se obvykle podnikový kapitál chápe jako souhrn všech peněz, vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) a věřiteli (dluhy, cizí kapitál). [Valach, J.(1997), str.12] 4 v tržní ekonomice převládající vlastnictví soukromé 9

10 Finanční zdroje jsou nejširším pojetím zdrojů financování podnikatelských aktivit bez bližšího rozlišení podle času (krátkodobé, dlouhodobé) či účelu použití (zhodnocení v procesu podnikání). [Kalouda, F.(2004), str. 11] 2. Finanční řízení podniku 2.1 Charakteristika finančního řízení podniku Dá se říci, že téměř veškeré činnosti související s podnikovými financemi a zároveň s managementem podniku, by se daly označit za jeho finanční řízení. Jedná se jak o zisk zdrojů a jejich následnou alokaci, tak o přerozdělování výnosů. Opět můžeme v ekonomické literatuře nalézt několik definicí, které mají víceméně stejný smysl, znějí však odlišně. Pro účely mé práce jsem si vybrala tuto: Finanční řízení podniku je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy. [Valach, J.(1999), str. 14] 2.2 Cíle strategického finančního řízení podniku Vytyčení strategie finančního řízení by se dalo označit za určení směru a způsobu, jakým budou alokovány finanční zdroje podniku, a jak o nich bude v budoucnu, dle potřeb podniku, rozhodováno. Naplňování základního finančního cíle podnikání, tj. maximalizace tržní hodnoty firmy při udržování dostatečné hodnoty likvidity podniku či při maximalizaci interních zdrojů financování [Hrdý, M., str. 9], je primární procesem strategického finančního řízení podniku. Základními metodami k dosažení vytyčeného cíle je jednoznačně identifikace finanční strategie podniku a také finanční plánování, s cílem identifikace budoucího stavu podnikových financí ve formě základních ekonomických podnikových dokumentů - rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow. Východiskem precizně zpracované finanční strategie je poté následně investiční strategie podniku. [tento text byl výrazně inspirován Hrdý, M., str. 9] 10

11 2.3 Etapy finančního rozhodování v podniku Etapy finančního rozhodování podniku jsou jakýmsi popisem jednotlivých úkolů, které je potřeba si uložit a zvládnout, aby byly výstupy jednotlivých rozhodovacích procesů uspokojivé. Jedná se konkrétně o tyto fáze: vymezení konkrétního finančního problému a stanovení finančního cíle analýza jednotlivých informací pro rozhodování stanovení možných kritérií pro rozhodování výběr nejvhodnějšího kritéria výběr optimální varianty dle nejvhodnějšího kritéria ověření vybrané varianty z hlediska zadaného cíle [Hrdý, M., str. 9] 3. Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je při finančním řízení neopomenutelná, neboť je posouzením efektu rozhodnutí učiněných a realizovaných v oblasti finančního rozhodování. Významnou úlohu při jejím hlavním úkolu tedy rozšíření vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů jejich dáním do vzájemných souvislostí, hraje hlavně vazba finanční analýzy na svůj cíl. 3.1 Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení V ekonomickém světě a zejména odborné ekonomické literatuře existuje několik definicí finanční analýzy, pro účely mé bakalářské práce jsem vybrala následující definice, např.: Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. [Valach, J.(1997), str. 75] Finanční analýza je diagnostická složka systému finančního řízení podniku. S využitím definovaných (standardizovaných) i přísně specifických metod zpracování získaných výchozích vstupních údajů rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. [Kalouda, F.(2004), str. 83] Finanční analýza představuje systematicklý rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek. [Růčková, P., str.9] 11

12 Všechny zmíněné definice nám dávají jasně najevo, že ve spojistosti s finanční analýzou je řeč o rozboru dostupných dat hlavně z finančních výkazů, která nejsou posuzována jen sama o sobě, ale v širších souvislostech. Rozbor těchto dat však neslouží pouze k posouzení minulosti, či jejímu porovnání se stávajícím stavem, dává možnost vyvodit informace sloužící k předpokládání budoucího finančního stavu podniku. Finanční analýza rozšiřuje vypovídací schopnosti vstupních dat, maximalizuje informační základnu. Úkolem a smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, [Valach, J.(1997), str. 75], případně některou z nich blíže zhodnotit. 5 Rozlišujeme finanční analýzu podniku: technickou kdy se soustřeďujeme pouze na analyzovanou firmu bez širších souvislostí fundamentální analytik se zabývá i okolním prostředím (oborovým atd.), ne striktně ekonomická tvrdá data Finanční analýza se nemusí týkat pouze konkrétního podniku podniku, existuje rovněž mezinárodní analýza, analýza národního hospodářšstí, analýza odvětví atd. 3.2 Zdroje finanční analýzy podniku Finanční analýza může využívat jak interní zdroje informací, které často nemusí být veřejně dostupné, tak i externí zdroje informací, mezi nimiž jsou data vztahující se k celému odvětví. Mezi zdroje finanční analýzy podniku řadíme především interní informace, jako jsou finanční výkazy, konkrétně předvahu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát ( výsledovka ) a cash flow - tedy záznam peněžních toků. 6 Rozvaha je výkazem, v něm je zachycen přehled majetku podniku. Používá se při podvojném účetnictví, má tedy dvě strany aktivní a pasivní. Na stranu aktivní zachycujeme stav majetku, jak dlouhodobého tak i krátkodobého a na stranu pasivní zdroje financování majetku. Složkami aktiv jsou dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní aktiva, složkami pasiv pak vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. Rozvahu můžeme sestavit k jakémukoli okamžiku. Často bývá sestavována při počátku podnikání a nazývána pak předvahou a na konci účetního období zpravidla kalendářního roku. Rozvaha, tedy její dvě strany aktiva a pasiva, musí být z definice vyrovnané. Krom stavu majetku podniku a jeho zdrojů financování vyčteme z rozvahy rovněž informace o finanční situaci podniku, např. zda 5 Názor podnikového ekonoma- Kvalitní podniková analýza určuje další směr činnosti podniku. 6 Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát, jakožto výkazů podvojného účetnictví, je závazně stanovena Ministerstvem financí 12

13 podnik je či není schopen dostát svým závazkům. Údaje uvedené v rozvaze se dají využít k dalším analýzám. Výkaz zisku a ztráty zachycuje přehled výnosů a nákladů, vztahuje se opět k určitému období. Bývá, stejně jako rozvaha, sestavován pravidelně. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňuií nebo spíše ovlivňovaly výsledek hospodaření. [Růčková, P., str. 32] Výkaz zisků a ztráty má tyto oddíly: Obchodní marže Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Třetím významným finanční výkazem je Cashflow neboli výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků, volně přeloženo jako tok peněz. Jedná se o účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaji) za určité období slouží k posouzení skutečné finanční situace. [Růčková, P., str. 34] Na základě analýzy cashflow jsme schopni vyčíst např. to, z jakého důvodu má konkrétní podnik problémy s likviditou chvílemi přebytek vyšších finančních částek, chvílemi pak problémy s uhrazením závazků Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza metodou poměrových ukazatelů je jedním z nástrojů finanční analýzy podniku. Důležitým vstupem, na kterém závisí výběr jednotlivých dat, je jasná vize toho, co chceme zjistit. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují, co do obratu, určité souvislosti. [Valach, J.(1997), str. 92] Jedná se o nejčastější způsob rozboru výkazů, ve kterém se dá dobře orientovat, jelikož veškerá využívaná data jsou veřejně přístupná Analýza rentability První z konkrétních finančních analýz, kterou se budeme blíže zabývat, je analýza rentability. 13

14 Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. [Růčková, P., str. 51]. Používáme mezivýkazové ukazatele (ukazatele ze dvou výkazů rozvahy a výsledovky). Rozlišujeme 3 ukazatele rentability: rentabilita celkového kapitálu (RCK) rentabilita vlastního kapitálu (RVK) rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK) [Valach, J.(1997), str. 78]. Základním vzorcem pro výpočet rentability je: 7 Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, resp. produkční sílu. RCK= [Valach, J.(1997), str. 79] 8 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku, případně akcionáři (u a.s.). RVK =ROE= Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu vyjadřuje výnosnost dlouhodobě vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní či cizí RDIK= Analýza aktivity Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. [Růčková, P., str. 60] Využívají se zejména čtyři základní ukazatele: doba obratu celkových aktiv doba obratu zásob doba obratu pohledávek doba obratu závazků [uvedený text byl výrazně ovlivněn Kalouda, F.(2004), str.86 a Růčková, P., str ] 7 U hodnoty zisku se vždy jedná o zisk po zdanění 8 Celkovým kapitál zde myslíme veškeré vložené prostředky bez ohledu na jejich původ 14

15 Doba obratu zásob je dobou, po kterou jsou zásoby vázány v podnikání 9 Doba obratu pohledávek udává, kolik dnů v průměru trvá, než jsou uhrazeny pohledávky podniku aby tedy stačila na jejich pokrytí. Doporučená hodnota = Doba obratu závazků nám oproti tomu říká jakou dobu (ve dnech) v průměru trvá, než firma uhradí své závazky z obchodních vztahů. Alternativními jsou ukazatele vyjadřující rychlost obratu zásob a obratu pohledávek. udává, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po finální produkci a její prodej, z něhož vyplynou tržby. popisující kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky plynoucí z tržeb. [Kalouda,F.(2004), str. 86] Dalším používaným ukazatelem je ještě obrat aktiv, který definuje potřebnou vázanost firemních fixních aktiv k dosažení daného obratu.[kalouda,f.(2004), str.86] 9 vyjádřeno ve dnech 10 vyjádřeno ve dnech 15

16 Analýza zadluženosti O zadluženosti mluvíme v případě, kdy podnik k zajištění svého fungování používá určitou formu dluhu, tedy cizí zdroje financování. V běžné podnikové praxi se většinou nesetkáváme s tím, že by aktiva nějakého podniku byla financována celkově pouze vlastními nebo cizími zdroji. Nevýhodou plně vlastních zdrojů je, že klesá jejich výnosnost a nevýhodou cizích zdrojů jejich problematické získávání a udržení stability podniku, které je stoupající mírou cizích zdrojů problematičtější. S cizími zdroji souvisí samozřejmě i jejich cena, a celkově úroveň výnosnosti a rizika. Důležité je najít optimální úroveň vlastního a cizího financování aktiv podniku. Analýza zadluženosti nám říká, do jaké míry financují aktiva společnosti právě cizí zdroje. Ukazatel věřitelského rizika Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak i akcionářů. [Valach, J.(1997), str. 87] Ukazatel úrokového krytí EBIT udává kolikrát je zisk vyšší než úroky [Růčková, P., str. 59] a tím je důležitý zejména pro věřitele. Pokud je ukazatel roven 1 znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. [Sedláček, J.(2001), str. 71] Analýza likvidity Likvidnost vyjadřuje přeměnitelnost různých druhů aktiv na finanční prostředky, dokonale likvidní instrument je bez vyšších nákladů okamžitě přeměnitelný v hotovost, likvidita podniku vyjadřuje jeho momentální schopnost dostát svým závazkům uhradit je včas a řádně. S tímto pojmem souvisí i solventnost, jako obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků [Valach, J.(1997), str. 89] Opět existuje více ukazatelů likvidity. Dá se říci, že mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit, k tomu, co je nutno platit. [Porter, M., str. 49] Nejklasičtějším ukazatelem je poměr celkového objemu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Bývá nazýván ukazatelem solventnosti nebo běžné likvidity. 16

17 Běžná likvidita = [Valach, J.(1997), str. 89] Hodnoty čitatele k hodnotám jmenovatele by měly být vyjádřitelné poměrem 2:1 (1,5-2,5 :1). Dalšími používaným ukazatelem jsou: Pohotová likvidita = Poměr čitatele ke jmenovateli by měl být 1:1 takto bude podnik schopen vyrovnat se se závazky, aniž by byl nucen prodávat zásoby. Okamžitá likvidita = [Porter, M., str. 49] Pro USA jsou uváděny hodnoty v rozmezí 0,9-1,1, pro ČR je doporučenou hodnotou 0,6, hodnota 0,2 je již považována za kritickou Vztah rentability, zadluženosti a likvidity GRAF č.1: Vztah rentability, zadluženosti a likvidity (Dluhošová, D., str. 87) Charakteristika pojmů rentabilita, zadluženost a likvidita i způsoby jejich výpočtu jsou uvedeny v předchozích podkapitolách. Zde využijeme ukazatelů rentability vlastního kapitálu, finanční páky a pohotové likvidity. V případě růstu zadluženosti (předpoklad zanedbání nákladů bankrotu) v důsledku daňové štítu, roste rentabilita vlastního kapitálu, díky rostoucímu nebezpečí neschopnosti splácet závazky však klesá podniková likvidita, není tedy možné dosahovat zároveň vysoké rentability a nízké likvidity. Na základě toho, v jakém období se podnik zrovna nachází a na jeho momentálním vztahu k riziku, dochází vždy k upřednostňování co možná nejlepší varianty jednoho z daných 17

18 ukazatelů. Pro jednotlivá období existují oblasti kompromisních řešení, kde by se podnik měl pohybovat viz. Graf. [Tento text výrazných způsobem inspirován Dluhošová, D. str.87] 4. Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku je nedílnou součástí života podniku, není tedy možné se o něm nezmínit. Přesto, že se ve své bakalářské práci zabývám finančním řízením podniku, je nutné věnovat strategickému řízení podniku určitou pozornost, jelikož v případě, kdy chceme provést kvalitní analýzu podniku a jeho financí je nutné vnímat vše v širších souvislostech, k čemuž je alespoň částečná analýza strategického řízení podniku určitě nápomocná. Strategické řízení je řízení prováděné vrcholovým vedením podniku, jedná se o aktivity vedoucí k naplňování dlouhodobých podnikových záměrů. Strategické řízení podniku, neboli strategický management, je uskutečňován pomocí realizace strategií. Strategií nazýváme koncept celkového chování organizace, zejména způsob činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů, [Veber, J., str.510], kterými je ovlivňován vývoj organizace [Veber, J., str. 511]. Strategické řízení podniku je jakýmsi nikdy nekončícím procesem, posloupností opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání firmy a jejích cílů a strategickou analýzou, a končících formulací možných variant řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace [Keřkovský, M.; Vykypěl, O. (2006), str. 6]. Prostřednictvím svého fungování se podnik snaží dosáhnout určitých cílů, které jsou podstatou strategií. Jedním z často uváděných požadavků na tvorbu cílů je požadavek SMART stimulating, measurable, acceptable, realistic, timed S cíle musí stimulovat k dosažení co možná nejlepších výsledků M požadavek na měřitelnost dosažení cíle A akceptovatelnost i ze strany těch, kteří se budou snažit cíle naplnit R reálnost, dosažitelnost cílů T časové určení [Keřkovský, M.; Vykypěl O. (2006), str. 11]. 4.1 Strategická analýza Ve spojitosti s podnikem vytyčenými strategiemi podniku můžeme analyzovat: Vnější prostřední podniku Vnitřní prostředí podniku Očekávání stakeholders 18

19 Analýza vnějšího prostředí podniku Vnější prostředí může strategii firmy ovlivňovat nečekaně významným způsobem, je potřeba zaměřit se hlavně na vývojové trendy odvětví a prozkoumat jak požadavky společnosti, tak stav konkurence. Analyzujeme tedy jak obecné okolí podniku, do něhož patří technologické pokroky i vládní sektor, tak oborové okolí podniku konkrétně zákazníky, dodavatele, konkurenty. Opomenout bychom neměli ani situaci v zahraničí, hlavně v případě, že plánujeme expanzi podniku. Analýza vnitřního prostředí podniku 11 Analýzou vnitřního prostředí podniku bychom měli vytyčit silné a slabé stránky podniku a určit na jaké segmenty by se měl podnik zaměřit. Analyzujeme rovněž, jakým způsobem fungují jednotlivé podnikové procesy. Např. na rozdíl od faktorů vědecko-technického rozvoje 12 můžeme ve všech podnicích posuzovat faktory finanční a rozpočtové, u nichž se může zdát, že nepatří do procesu strategického řízení, jejich úloha je zde však významná, neboť se musí zabývat takovými oblastmi, jako je prognózování kapitálové struktury firmy, zajišťování a alokace finančních zdrojů, pohybu peněz, atd., tedy oblastmi životně důležitými pro strategické řízení podniku. [Keřkovský, M.;Vykypěl, O. (2006), str. 103]. Analýza očekávání stakeholders V dnešní podnikové praxi se běžně můžeme setkat s tím, že řídící pracovníci neznají pojem stakeholder. Tento pojem je v ekonomické teorii relativně mladý, může znamenat jakýkoli subjekt, který ve větší míře ovlivňuje život konkrétního podniku, jedná se tedy o subjekty z pohledu podniku významné např. vlastníci,zaměstnance, dodavatele, odběratele, státní správu, veřejnost, média atd. Strategie podniku by neměla očekávání stakeholders odporovat, pouze tak může být úspěšná. Pro zjištění očekávání, či požadavků stakeholders se používají běžné dotazovací techniky. 11 vnitřních podnikových faktorů 12 záleží na odvětví- x služby 19

20 4.1.1 Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Z hlediska teoretických přístupů ke strategii podniku jsem se věnovala zejména finančním a rozpočtovým faktorům podniku konkrétně pyramidovému rozkladu Du Pont a alokaci finančních zdrojů Du Pont analýza rozklad Du Pont analýza je jedním z ukazatelů, které bývají díky svému vzhledu (vertikálnímu hierarchickému uspořádání) označovány jako ukazatele pyramidové. Jedná se o nástavbu finančně ekonomické analýzy sloužící zejména k tomu, abychom z jednotlivých ukazatelů získali další efektivně vypovídající informace. Analýza Du Pont je známa také jakožto Pyramidový rozklad rentability jedná se tedy o možnost analýzy rentability. Jmenný název může mást a vyvolávat dojem, že autor této analýzy nesl jméno Du Pont, při počátku používání této metody však stojí francouzská chemická společnost Du Pont de Nemours. Jedná se o rozklad souhrnných ukazatelů na dílčí, které by šlo však ještě dále rozčlenit. Obr.č.1: Du Pont rozklad [zdroj - Porter, M., str. 71, schéma překresleno] Z přítomnosti ukazatele pákového efektu (pravá strana rozkladu) je zřejmé, že větší využití cizího kapitálu může (za určitých okolností) působit na dosažení větší rentability vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti se jako pozitivní projeví pouze v případě, kdy bude podnik generovat zisk takový, kterým vykompenzuje vyšší nákladové úroky. [tento text byl výrazně inspirován Porter, M. str. 72] Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Finanční zdroje podniku je nutné řídit takovým způsobem, aby docházelo k jejich co možná největší výnosnosti, byly alokovány nejefektivnějším způsobem. Je důležité určit faktory klíčové, tedy rozhodujícím způsobem ovlivňující silné a slabé stránky podniku. 20

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více