FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Autor: Jana Kuráňová Brno, červen 2010

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Jana Kuráňová Finanční řízení podniku - Významný faktor konkurenceschopnosti podniku Company financial management - acceleration factor in company Katedra: Finance Vedoucí diplomové práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat konkurenční výhody vybraného podniku, provést jeho strategickou analýzu v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví daného podniku. Mezi hlavní problémové oblasti, kterými se budu zabývat, patří definice interních procesů v podniku s důrazem na vytváření konkurenčně orientovaného podniku, finanční řízení podniku, jako základ pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka, důležitost postavení a stanovení hierarchií strategického managementu pro strategické řízení v podnicích, analýza vybraného podniku. V neposlední řadě se budu věnovat i vlivu konkurenční výhody finančního řízení na výkonnost podniku a tvorbě konceptu strategického řízení podniku v oblasti finančně ekonomické analýzy podniku Annotation The aim of this bachelor thesis is to define competitive advantages of a chosen company, implement its strategic analysis in the sphere of financial management of the company and assess the financially economic health of that company. Among the main problematic areas that I will deal with there is the definition of the internal processes within the company with an emphasis on the creation of a competitively oriented company, financial management of the company, as the basis for creation of the competitive advantage for the customer, the importance of setting and assessing of the hierarchy of the strategy management for the strategic management in companies, an analysis of the selected company. Last but not least I will deal with the influence of the competitive advantage of the financial management on the company performance and creation of the concept that strategic management of the company in the area of financially economical analysis of the company. Klíčová slova Finanční řízení, finanční analýza, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční strategie, finanční analýza Keywords financial management, financial analysis, competitive advantage, competitive strategy, financial analysis

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Finanční řízení podniku významný faktor konkurenceschopnosti podniku vypracovala samostatně pod vedením ing. Viliama Záthureckého, MBA., Ph.D.. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Viliamu Záthureckému, MBA., Ph.D.. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce a také majiteli analyzovaného podniku za vstřícnost, ochotu a poskytnutí potřebných informací a konzultací.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Podnikové finance Pojem podnik Charakteristika podnikových financí Finanční řízení podniku Charakteristika finančního řízení podniku Cíle strategického finančního řízení podniku Etapy finančního rozhodování v podniku Finanční analýza podniku Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení Zdroje finanční analýzy podniku Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza rentability Analýza aktivity Analýza zadluženosti Analýza likvidity Vztah rentability, zadluženosti a likvidity Strategické řízení podniku Strategická analýza Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Du Pont analýza rozklad Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Diagnostika podniku SWOT analýza Konkurence a konkurenceschopnost podniku Vysvětlení pojmu konkurence Konkurenční prostředí podniku Konkurenceschopnost podniku Konkurenční výhoda PRAKTICKÁ ČÁST Podnik Výběr podniku... 25

6 6.2 Deskripce podniku... Chyba! Záložka není definována Představení podniku... Chyba! Záložka není definována Charakteristika podniku... Chyba! Záložka není definována Organizační struktura podniku... Chyba! Záložka není definována Produkty a služby podnikem nabízené... Chyba! Záložka není definována. 7. Analýza podniku... Chyba! Záložka není definována. 7.1 Strategická analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza vnějšího prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Politické a legislativní faktory... Chyba! Záložka není definována Ekonomické faktory... Chyba! Záložka není definována Analýza oborového okolí podniku... Chyba! Záložka není definována Vztah podnik konkurence... Chyba! Záložka není definována Analýza očekávání stakeholders... Chyba! Záložka není definována Analýza vnitřního prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Du-Pont rozklad... Chyba! Záložka není definována Rozdělování finančních zdrojů alokace... Chyba! Záložka není definována Diagnostika podniku... Chyba! Záložka není definována SWOT analýza... Chyba! Záložka není definována. 7.2 Finanční analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza rentability... Chyba! Záložka není definována Analýza aktivity... Chyba! Záložka není definována Analýza zadluženosti... Chyba! Záložka není definována Analýza likvidity... Chyba! Záložka není definována. 7.3 Konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, konkurenční strategie.. Chyba! Záložka není definována. 7.4 Shrnutí provedených analýz a doporučení pro analyzovaný. Chyba! Záložka není definována. podnik... Chyba! Záložka není definována. ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM GRAFŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM TABULEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM OBRÁZKŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM PŘÍLOH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.9

7 ÚVOD Motto: Bitevní pole trhu je poseto padlými podniky, jejichž vedení dávala pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Konkurenční boj provází odnepaměti snad vše, jak veškeré profese, tak i soukromý život. Během hospodářské recese, hlavně stále se opakujících období hospodářské krize, se tento boj mnohem více vyostřuje. Je tedy potřeba podniknout snad vše proto, aby podnik z konkurenčního boje vyšel co možná nejlépe. Významným faktorem konkurenceschopnosti podniku, je finanční řízení, na které se v mé bakalářské práci zaměřím, je totiž základem pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka. Cílem mé bakalářské práce je definovat konkurenční výhody podniku, 1 provést strategickou analýzu podniku v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví podniku. Bude využito metod finanční a strategické analýzy podniku. Má práce je rozdělena na dva celky teoretickou a praktickou část. V části teoretické se budu zabývat obecnými poznatky nejdříve podnikovými financemi jejich charakteristikou, a dále pak finančním a strategickým řízením podniku. U finančního řízení se zaměřím na jeho cíle a principy, oblasti a organizaci a hlavně jednotlivé finanční analýzy. Co se strategické analýzy týče, budou zmíněny analýzy finančních a rozpočtových faktorů a diagnostika podniku pomocí SWOT analýzy. Jelikož jsem se zmiňovala o konkurenčním boji, budu se věnovat vysvětlení pojmů konkurence, konkurenční prostředí, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V praktické části aplikuji ukazatele charakterizované v části teoretické na konkrétní podnik. Vlastník podniku si nepřál, aby byl podnik jmenován, z toho důvodu budu pro potřeby své práce používat název ABC, s.r.o. Podnik z ekonomického hlediska popíši a budu se věnovat ekonomicko finanční analýze a také SWOT analýze, která spadá pod analýzu strategickou. K bližšímu poznání interních procesů podniku bude využito i strukturovaných rozhovorů a dotazníků. Závěrem bych ráda shrnula, zda se praktický život mnou vybraného podniku ABC,s.r.o. podobá tomu, jak by měl teoreticky vypadat, srovnám tedy praktické poznatky s teoretickými, a zda je finanční řízení v tomto podniku opravdu významným faktorem jeho konkurenceschopnosti. Pokud nikoli, pokusím se vyvodit pro tento podnik vhodná konkrétní doporučení, která by mu měla v konkurenčním boji pomoci. 1 Ve své bakalářské práci budu zhodnocovat zejména finančně ekonomické faktory 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Podnikové finance 1.1 Pojem podnik Definice podniku dle ekonomického slovníku zní takto: Podnik je tržní subjekt, zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem 2 za účelem dosahování zisku, resp. zvýšení hodnoty majetku, což je cílem podnikání. Smyslem podniku je výroba a prodej zboží a poskytování služeb. Základními znaky podniku (firmy) je ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Z právního hlediska je podnik soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání 3. Podnik lze klasifikovat dle činností (výrobní, zemědělské atd.), způsobu provozování (soukromé, státní), právní formy (podnik jednotlivce, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo) podle velikost (malé, střední a velké podniky). Podnik je organismem vzniká, roste a zaniká. [Hindls a kol., str.297] Podnik je vždy nutné založit. Před založením jakéhokoliv podniku je potřeba znát svůj podnikatelský záměr, zvolit právní formu podnikání a způsob financování. Od jednotlivých právních forem se odvíjejí kroky nutné k založení konkrétní právní formy podniku. Rozhodující podíl v České republice mají podniky jednotlivců cca. 70%. Existuje několik typologií podniku, jedná se o rozlišení na základě: právní formy podniku o podnik jednotlivce o osobní společnosti - veřejná obchodní spoelčnost, komanditní společnost o kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným, akciová společnost o družstvo velikosti podniku (dle počtu zaměstnanců) o malý o střední o velký hospodářského odvětví o obchodní o poskytující služby o průmyslové o dopravní o bankovní 2 člověk, jehož primárním motivem je nezávislá příležitost tvořit a vydělat 3 viz.zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 8

9 o pojišťovací charakteru produktu - podnik o služeb o výrobní způsobu zhotovení produktu výroba o kusová o sériová o hromadná vlastnické struktury - podnik o soukromý o smíšený o veřejný 4 hospodářského odvětví - sféra o primární o sekundární o terciérní 1.2 Charakteristika podnikových financí Moje bakalářská práce se bude v souladu se stanovenými cíli pojit s podnikovými financemi, jakožto zdroji financování podnikatelských aktivit. Způsob alokace zdrojů je významný a takřka určující pro další vývoj podniku. Takřka veškeré operace související s životem podniku jsou založeny více či méně na peněžních prostředcích. Peněžní prostředky podniku představují část jeho aktiv (majetku), která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků (tj. cenin, šeků, poukázek na zboží a služby). [Valach, J.(1997), str.11] Neexistuje pouze jedna správná definice sousloví podnikové finance, všeobecně se dají chápat jako finance, které mají co dočinění s podnikem. Nejčastěji jsou podnikové finance vnímány jako zdroje financování podnikatelských aktivit [Kalouda, F.(2004), str.11]. Dají se rozdělit na peněžní prostředky, kapitál a finanční zdroje. Pro inspiraci o šíři vnímání podnikových financí uvádím alespoň některé z mnoha dalších definic: Peníze jsou zvláštním zbožím, které slouží k vyjadřování cen ostatního zboží, k jeho koupi, prodeji a provádění různých plateb. [Vlček, J.,str. 128] Ve financích a účetnictví se obvykle podnikový kapitál chápe jako souhrn všech peněz, vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) a věřiteli (dluhy, cizí kapitál). [Valach, J.(1997), str.12] 4 v tržní ekonomice převládající vlastnictví soukromé 9

10 Finanční zdroje jsou nejširším pojetím zdrojů financování podnikatelských aktivit bez bližšího rozlišení podle času (krátkodobé, dlouhodobé) či účelu použití (zhodnocení v procesu podnikání). [Kalouda, F.(2004), str. 11] 2. Finanční řízení podniku 2.1 Charakteristika finančního řízení podniku Dá se říci, že téměř veškeré činnosti související s podnikovými financemi a zároveň s managementem podniku, by se daly označit za jeho finanční řízení. Jedná se jak o zisk zdrojů a jejich následnou alokaci, tak o přerozdělování výnosů. Opět můžeme v ekonomické literatuře nalézt několik definicí, které mají víceméně stejný smysl, znějí však odlišně. Pro účely mé práce jsem si vybrala tuto: Finanční řízení podniku je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy. [Valach, J.(1999), str. 14] 2.2 Cíle strategického finančního řízení podniku Vytyčení strategie finančního řízení by se dalo označit za určení směru a způsobu, jakým budou alokovány finanční zdroje podniku, a jak o nich bude v budoucnu, dle potřeb podniku, rozhodováno. Naplňování základního finančního cíle podnikání, tj. maximalizace tržní hodnoty firmy při udržování dostatečné hodnoty likvidity podniku či při maximalizaci interních zdrojů financování [Hrdý, M., str. 9], je primární procesem strategického finančního řízení podniku. Základními metodami k dosažení vytyčeného cíle je jednoznačně identifikace finanční strategie podniku a také finanční plánování, s cílem identifikace budoucího stavu podnikových financí ve formě základních ekonomických podnikových dokumentů - rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow. Východiskem precizně zpracované finanční strategie je poté následně investiční strategie podniku. [tento text byl výrazně inspirován Hrdý, M., str. 9] 10

11 2.3 Etapy finančního rozhodování v podniku Etapy finančního rozhodování podniku jsou jakýmsi popisem jednotlivých úkolů, které je potřeba si uložit a zvládnout, aby byly výstupy jednotlivých rozhodovacích procesů uspokojivé. Jedná se konkrétně o tyto fáze: vymezení konkrétního finančního problému a stanovení finančního cíle analýza jednotlivých informací pro rozhodování stanovení možných kritérií pro rozhodování výběr nejvhodnějšího kritéria výběr optimální varianty dle nejvhodnějšího kritéria ověření vybrané varianty z hlediska zadaného cíle [Hrdý, M., str. 9] 3. Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je při finančním řízení neopomenutelná, neboť je posouzením efektu rozhodnutí učiněných a realizovaných v oblasti finančního rozhodování. Významnou úlohu při jejím hlavním úkolu tedy rozšíření vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů jejich dáním do vzájemných souvislostí, hraje hlavně vazba finanční analýzy na svůj cíl. 3.1 Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení V ekonomickém světě a zejména odborné ekonomické literatuře existuje několik definicí finanční analýzy, pro účely mé bakalářské práce jsem vybrala následující definice, např.: Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. [Valach, J.(1997), str. 75] Finanční analýza je diagnostická složka systému finančního řízení podniku. S využitím definovaných (standardizovaných) i přísně specifických metod zpracování získaných výchozích vstupních údajů rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. [Kalouda, F.(2004), str. 83] Finanční analýza představuje systematicklý rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek. [Růčková, P., str.9] 11

12 Všechny zmíněné definice nám dávají jasně najevo, že ve spojistosti s finanční analýzou je řeč o rozboru dostupných dat hlavně z finančních výkazů, která nejsou posuzována jen sama o sobě, ale v širších souvislostech. Rozbor těchto dat však neslouží pouze k posouzení minulosti, či jejímu porovnání se stávajícím stavem, dává možnost vyvodit informace sloužící k předpokládání budoucího finančního stavu podniku. Finanční analýza rozšiřuje vypovídací schopnosti vstupních dat, maximalizuje informační základnu. Úkolem a smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, [Valach, J.(1997), str. 75], případně některou z nich blíže zhodnotit. 5 Rozlišujeme finanční analýzu podniku: technickou kdy se soustřeďujeme pouze na analyzovanou firmu bez širších souvislostí fundamentální analytik se zabývá i okolním prostředím (oborovým atd.), ne striktně ekonomická tvrdá data Finanční analýza se nemusí týkat pouze konkrétního podniku podniku, existuje rovněž mezinárodní analýza, analýza národního hospodářšstí, analýza odvětví atd. 3.2 Zdroje finanční analýzy podniku Finanční analýza může využívat jak interní zdroje informací, které často nemusí být veřejně dostupné, tak i externí zdroje informací, mezi nimiž jsou data vztahující se k celému odvětví. Mezi zdroje finanční analýzy podniku řadíme především interní informace, jako jsou finanční výkazy, konkrétně předvahu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát ( výsledovka ) a cash flow - tedy záznam peněžních toků. 6 Rozvaha je výkazem, v něm je zachycen přehled majetku podniku. Používá se při podvojném účetnictví, má tedy dvě strany aktivní a pasivní. Na stranu aktivní zachycujeme stav majetku, jak dlouhodobého tak i krátkodobého a na stranu pasivní zdroje financování majetku. Složkami aktiv jsou dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní aktiva, složkami pasiv pak vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. Rozvahu můžeme sestavit k jakémukoli okamžiku. Často bývá sestavována při počátku podnikání a nazývána pak předvahou a na konci účetního období zpravidla kalendářního roku. Rozvaha, tedy její dvě strany aktiva a pasiva, musí být z definice vyrovnané. Krom stavu majetku podniku a jeho zdrojů financování vyčteme z rozvahy rovněž informace o finanční situaci podniku, např. zda 5 Názor podnikového ekonoma- Kvalitní podniková analýza určuje další směr činnosti podniku. 6 Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát, jakožto výkazů podvojného účetnictví, je závazně stanovena Ministerstvem financí 12

13 podnik je či není schopen dostát svým závazkům. Údaje uvedené v rozvaze se dají využít k dalším analýzám. Výkaz zisku a ztráty zachycuje přehled výnosů a nákladů, vztahuje se opět k určitému období. Bývá, stejně jako rozvaha, sestavován pravidelně. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňuií nebo spíše ovlivňovaly výsledek hospodaření. [Růčková, P., str. 32] Výkaz zisků a ztráty má tyto oddíly: Obchodní marže Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Třetím významným finanční výkazem je Cashflow neboli výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků, volně přeloženo jako tok peněz. Jedná se o účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaji) za určité období slouží k posouzení skutečné finanční situace. [Růčková, P., str. 34] Na základě analýzy cashflow jsme schopni vyčíst např. to, z jakého důvodu má konkrétní podnik problémy s likviditou chvílemi přebytek vyšších finančních částek, chvílemi pak problémy s uhrazením závazků Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza metodou poměrových ukazatelů je jedním z nástrojů finanční analýzy podniku. Důležitým vstupem, na kterém závisí výběr jednotlivých dat, je jasná vize toho, co chceme zjistit. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují, co do obratu, určité souvislosti. [Valach, J.(1997), str. 92] Jedná se o nejčastější způsob rozboru výkazů, ve kterém se dá dobře orientovat, jelikož veškerá využívaná data jsou veřejně přístupná Analýza rentability První z konkrétních finančních analýz, kterou se budeme blíže zabývat, je analýza rentability. 13

14 Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. [Růčková, P., str. 51]. Používáme mezivýkazové ukazatele (ukazatele ze dvou výkazů rozvahy a výsledovky). Rozlišujeme 3 ukazatele rentability: rentabilita celkového kapitálu (RCK) rentabilita vlastního kapitálu (RVK) rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK) [Valach, J.(1997), str. 78]. Základním vzorcem pro výpočet rentability je: 7 Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, resp. produkční sílu. RCK= [Valach, J.(1997), str. 79] 8 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku, případně akcionáři (u a.s.). RVK =ROE= Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu vyjadřuje výnosnost dlouhodobě vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní či cizí RDIK= Analýza aktivity Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. [Růčková, P., str. 60] Využívají se zejména čtyři základní ukazatele: doba obratu celkových aktiv doba obratu zásob doba obratu pohledávek doba obratu závazků [uvedený text byl výrazně ovlivněn Kalouda, F.(2004), str.86 a Růčková, P., str ] 7 U hodnoty zisku se vždy jedná o zisk po zdanění 8 Celkovým kapitál zde myslíme veškeré vložené prostředky bez ohledu na jejich původ 14

15 Doba obratu zásob je dobou, po kterou jsou zásoby vázány v podnikání 9 Doba obratu pohledávek udává, kolik dnů v průměru trvá, než jsou uhrazeny pohledávky podniku aby tedy stačila na jejich pokrytí. Doporučená hodnota = Doba obratu závazků nám oproti tomu říká jakou dobu (ve dnech) v průměru trvá, než firma uhradí své závazky z obchodních vztahů. Alternativními jsou ukazatele vyjadřující rychlost obratu zásob a obratu pohledávek. udává, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po finální produkci a její prodej, z něhož vyplynou tržby. popisující kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky plynoucí z tržeb. [Kalouda,F.(2004), str. 86] Dalším používaným ukazatelem je ještě obrat aktiv, který definuje potřebnou vázanost firemních fixních aktiv k dosažení daného obratu.[kalouda,f.(2004), str.86] 9 vyjádřeno ve dnech 10 vyjádřeno ve dnech 15

16 Analýza zadluženosti O zadluženosti mluvíme v případě, kdy podnik k zajištění svého fungování používá určitou formu dluhu, tedy cizí zdroje financování. V běžné podnikové praxi se většinou nesetkáváme s tím, že by aktiva nějakého podniku byla financována celkově pouze vlastními nebo cizími zdroji. Nevýhodou plně vlastních zdrojů je, že klesá jejich výnosnost a nevýhodou cizích zdrojů jejich problematické získávání a udržení stability podniku, které je stoupající mírou cizích zdrojů problematičtější. S cizími zdroji souvisí samozřejmě i jejich cena, a celkově úroveň výnosnosti a rizika. Důležité je najít optimální úroveň vlastního a cizího financování aktiv podniku. Analýza zadluženosti nám říká, do jaké míry financují aktiva společnosti právě cizí zdroje. Ukazatel věřitelského rizika Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak i akcionářů. [Valach, J.(1997), str. 87] Ukazatel úrokového krytí EBIT udává kolikrát je zisk vyšší než úroky [Růčková, P., str. 59] a tím je důležitý zejména pro věřitele. Pokud je ukazatel roven 1 znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. [Sedláček, J.(2001), str. 71] Analýza likvidity Likvidnost vyjadřuje přeměnitelnost různých druhů aktiv na finanční prostředky, dokonale likvidní instrument je bez vyšších nákladů okamžitě přeměnitelný v hotovost, likvidita podniku vyjadřuje jeho momentální schopnost dostát svým závazkům uhradit je včas a řádně. S tímto pojmem souvisí i solventnost, jako obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků [Valach, J.(1997), str. 89] Opět existuje více ukazatelů likvidity. Dá se říci, že mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit, k tomu, co je nutno platit. [Porter, M., str. 49] Nejklasičtějším ukazatelem je poměr celkového objemu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Bývá nazýván ukazatelem solventnosti nebo běžné likvidity. 16

17 Běžná likvidita = [Valach, J.(1997), str. 89] Hodnoty čitatele k hodnotám jmenovatele by měly být vyjádřitelné poměrem 2:1 (1,5-2,5 :1). Dalšími používaným ukazatelem jsou: Pohotová likvidita = Poměr čitatele ke jmenovateli by měl být 1:1 takto bude podnik schopen vyrovnat se se závazky, aniž by byl nucen prodávat zásoby. Okamžitá likvidita = [Porter, M., str. 49] Pro USA jsou uváděny hodnoty v rozmezí 0,9-1,1, pro ČR je doporučenou hodnotou 0,6, hodnota 0,2 je již považována za kritickou Vztah rentability, zadluženosti a likvidity GRAF č.1: Vztah rentability, zadluženosti a likvidity (Dluhošová, D., str. 87) Charakteristika pojmů rentabilita, zadluženost a likvidita i způsoby jejich výpočtu jsou uvedeny v předchozích podkapitolách. Zde využijeme ukazatelů rentability vlastního kapitálu, finanční páky a pohotové likvidity. V případě růstu zadluženosti (předpoklad zanedbání nákladů bankrotu) v důsledku daňové štítu, roste rentabilita vlastního kapitálu, díky rostoucímu nebezpečí neschopnosti splácet závazky však klesá podniková likvidita, není tedy možné dosahovat zároveň vysoké rentability a nízké likvidity. Na základě toho, v jakém období se podnik zrovna nachází a na jeho momentálním vztahu k riziku, dochází vždy k upřednostňování co možná nejlepší varianty jednoho z daných 17

18 ukazatelů. Pro jednotlivá období existují oblasti kompromisních řešení, kde by se podnik měl pohybovat viz. Graf. [Tento text výrazných způsobem inspirován Dluhošová, D. str.87] 4. Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku je nedílnou součástí života podniku, není tedy možné se o něm nezmínit. Přesto, že se ve své bakalářské práci zabývám finančním řízením podniku, je nutné věnovat strategickému řízení podniku určitou pozornost, jelikož v případě, kdy chceme provést kvalitní analýzu podniku a jeho financí je nutné vnímat vše v širších souvislostech, k čemuž je alespoň částečná analýza strategického řízení podniku určitě nápomocná. Strategické řízení je řízení prováděné vrcholovým vedením podniku, jedná se o aktivity vedoucí k naplňování dlouhodobých podnikových záměrů. Strategické řízení podniku, neboli strategický management, je uskutečňován pomocí realizace strategií. Strategií nazýváme koncept celkového chování organizace, zejména způsob činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů, [Veber, J., str.510], kterými je ovlivňován vývoj organizace [Veber, J., str. 511]. Strategické řízení podniku je jakýmsi nikdy nekončícím procesem, posloupností opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání firmy a jejích cílů a strategickou analýzou, a končících formulací možných variant řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace [Keřkovský, M.; Vykypěl, O. (2006), str. 6]. Prostřednictvím svého fungování se podnik snaží dosáhnout určitých cílů, které jsou podstatou strategií. Jedním z často uváděných požadavků na tvorbu cílů je požadavek SMART stimulating, measurable, acceptable, realistic, timed S cíle musí stimulovat k dosažení co možná nejlepších výsledků M požadavek na měřitelnost dosažení cíle A akceptovatelnost i ze strany těch, kteří se budou snažit cíle naplnit R reálnost, dosažitelnost cílů T časové určení [Keřkovský, M.; Vykypěl O. (2006), str. 11]. 4.1 Strategická analýza Ve spojitosti s podnikem vytyčenými strategiemi podniku můžeme analyzovat: Vnější prostřední podniku Vnitřní prostředí podniku Očekávání stakeholders 18

19 Analýza vnějšího prostředí podniku Vnější prostředí může strategii firmy ovlivňovat nečekaně významným způsobem, je potřeba zaměřit se hlavně na vývojové trendy odvětví a prozkoumat jak požadavky společnosti, tak stav konkurence. Analyzujeme tedy jak obecné okolí podniku, do něhož patří technologické pokroky i vládní sektor, tak oborové okolí podniku konkrétně zákazníky, dodavatele, konkurenty. Opomenout bychom neměli ani situaci v zahraničí, hlavně v případě, že plánujeme expanzi podniku. Analýza vnitřního prostředí podniku 11 Analýzou vnitřního prostředí podniku bychom měli vytyčit silné a slabé stránky podniku a určit na jaké segmenty by se měl podnik zaměřit. Analyzujeme rovněž, jakým způsobem fungují jednotlivé podnikové procesy. Např. na rozdíl od faktorů vědecko-technického rozvoje 12 můžeme ve všech podnicích posuzovat faktory finanční a rozpočtové, u nichž se může zdát, že nepatří do procesu strategického řízení, jejich úloha je zde však významná, neboť se musí zabývat takovými oblastmi, jako je prognózování kapitálové struktury firmy, zajišťování a alokace finančních zdrojů, pohybu peněz, atd., tedy oblastmi životně důležitými pro strategické řízení podniku. [Keřkovský, M.;Vykypěl, O. (2006), str. 103]. Analýza očekávání stakeholders V dnešní podnikové praxi se běžně můžeme setkat s tím, že řídící pracovníci neznají pojem stakeholder. Tento pojem je v ekonomické teorii relativně mladý, může znamenat jakýkoli subjekt, který ve větší míře ovlivňuje život konkrétního podniku, jedná se tedy o subjekty z pohledu podniku významné např. vlastníci,zaměstnance, dodavatele, odběratele, státní správu, veřejnost, média atd. Strategie podniku by neměla očekávání stakeholders odporovat, pouze tak může být úspěšná. Pro zjištění očekávání, či požadavků stakeholders se používají běžné dotazovací techniky. 11 vnitřních podnikových faktorů 12 záleží na odvětví- x služby 19

20 4.1.1 Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Z hlediska teoretických přístupů ke strategii podniku jsem se věnovala zejména finančním a rozpočtovým faktorům podniku konkrétně pyramidovému rozkladu Du Pont a alokaci finančních zdrojů Du Pont analýza rozklad Du Pont analýza je jedním z ukazatelů, které bývají díky svému vzhledu (vertikálnímu hierarchickému uspořádání) označovány jako ukazatele pyramidové. Jedná se o nástavbu finančně ekonomické analýzy sloužící zejména k tomu, abychom z jednotlivých ukazatelů získali další efektivně vypovídající informace. Analýza Du Pont je známa také jakožto Pyramidový rozklad rentability jedná se tedy o možnost analýzy rentability. Jmenný název může mást a vyvolávat dojem, že autor této analýzy nesl jméno Du Pont, při počátku používání této metody však stojí francouzská chemická společnost Du Pont de Nemours. Jedná se o rozklad souhrnných ukazatelů na dílčí, které by šlo však ještě dále rozčlenit. Obr.č.1: Du Pont rozklad [zdroj - Porter, M., str. 71, schéma překresleno] Z přítomnosti ukazatele pákového efektu (pravá strana rozkladu) je zřejmé, že větší využití cizího kapitálu může (za určitých okolností) působit na dosažení větší rentability vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti se jako pozitivní projeví pouze v případě, kdy bude podnik generovat zisk takový, kterým vykompenzuje vyšší nákladové úroky. [tento text byl výrazně inspirován Porter, M. str. 72] Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Finanční zdroje podniku je nutné řídit takovým způsobem, aby docházelo k jejich co možná největší výnosnosti, byly alokovány nejefektivnějším způsobem. Je důležité určit faktory klíčové, tedy rozhodujícím způsobem ovlivňující silné a slabé stránky podniku. 20

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Finanční management Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Finanční management, jeho postavení a úkoly

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability)

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) 2. Vstupní data procesu FA, rentabilita a její rozklady - obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) Rozvaha (a a pasiva podniku) - upravené (redukované) nové schema

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma. 2018/2019 Marek Trabalka

MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma. 2018/2019 Marek Trabalka MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma 2018/2019 Marek Trabalka Hodnocení firem Subjektivní Objektivní číselné vyjádření (CF, roční obrat) Kombinace Úspěch a hodnocení firmy Dosažení určitého

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability Poměrové ukazatele Členění ukazatelů ukazatele rentability ukazatele aktivity (efektivnosti) ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) ukazatele likvidity (platební schopnosti) ukazatele tržní hodnoty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA 1.2. Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Jak porozumět finanční analýze

Jak porozumět finanční analýze AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Jak porozumět finanční analýze Ing. Mgr. Jaromír Tichý,

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

O autorech Úvod Založení podniku...19

O autorech Úvod Založení podniku...19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech...11 Úvod...13 1. Založení podniku...19 1.1 Úvod...19 1.2 Činnosti související se založením podniku...22 1.3 Volba právní formy podniku...24 1.3.1 Hlavní

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XIII Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xiv Úvod... XV

OBSAH. Seznam zkratek... XIII Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xiv Úvod... XV OBSAH Seznam zkratek.... XIII Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xiv Úvod... XV 1 Účetnictví... 1 1.1 Účetnictví jako informační systém.... 2 1.2 Vývoj účetnictví... 2 1.3 Přístupy

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

3. Cíle a základní metodické nástroje finanční analýzy

3. Cíle a základní metodické nástroje finanční analýzy 3. Cíle a základní metodické nástroje finanční analýzy 3.1 Úloha a cíle FA Obecný cíl FA = posouzení finančního zdraví podniku = identifikace silných a slabých stránek podniku. Finanční zdraví = rentabilita

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více