FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Autor: Jana Kuráňová Brno, červen 2010

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Jana Kuráňová Finanční řízení podniku - Významný faktor konkurenceschopnosti podniku Company financial management - acceleration factor in company Katedra: Finance Vedoucí diplomové práce: Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat konkurenční výhody vybraného podniku, provést jeho strategickou analýzu v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví daného podniku. Mezi hlavní problémové oblasti, kterými se budu zabývat, patří definice interních procesů v podniku s důrazem na vytváření konkurenčně orientovaného podniku, finanční řízení podniku, jako základ pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka, důležitost postavení a stanovení hierarchií strategického managementu pro strategické řízení v podnicích, analýza vybraného podniku. V neposlední řadě se budu věnovat i vlivu konkurenční výhody finančního řízení na výkonnost podniku a tvorbě konceptu strategického řízení podniku v oblasti finančně ekonomické analýzy podniku Annotation The aim of this bachelor thesis is to define competitive advantages of a chosen company, implement its strategic analysis in the sphere of financial management of the company and assess the financially economic health of that company. Among the main problematic areas that I will deal with there is the definition of the internal processes within the company with an emphasis on the creation of a competitively oriented company, financial management of the company, as the basis for creation of the competitive advantage for the customer, the importance of setting and assessing of the hierarchy of the strategy management for the strategic management in companies, an analysis of the selected company. Last but not least I will deal with the influence of the competitive advantage of the financial management on the company performance and creation of the concept that strategic management of the company in the area of financially economical analysis of the company. Klíčová slova Finanční řízení, finanční analýza, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční strategie, finanční analýza Keywords financial management, financial analysis, competitive advantage, competitive strategy, financial analysis

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Finanční řízení podniku významný faktor konkurenceschopnosti podniku vypracovala samostatně pod vedením ing. Viliama Záthureckého, MBA., Ph.D.. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Viliamu Záthureckému, MBA., Ph.D.. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce a také majiteli analyzovaného podniku za vstřícnost, ochotu a poskytnutí potřebných informací a konzultací.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Podnikové finance Pojem podnik Charakteristika podnikových financí Finanční řízení podniku Charakteristika finančního řízení podniku Cíle strategického finančního řízení podniku Etapy finančního rozhodování v podniku Finanční analýza podniku Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení Zdroje finanční analýzy podniku Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza rentability Analýza aktivity Analýza zadluženosti Analýza likvidity Vztah rentability, zadluženosti a likvidity Strategické řízení podniku Strategická analýza Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Du Pont analýza rozklad Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Diagnostika podniku SWOT analýza Konkurence a konkurenceschopnost podniku Vysvětlení pojmu konkurence Konkurenční prostředí podniku Konkurenceschopnost podniku Konkurenční výhoda PRAKTICKÁ ČÁST Podnik Výběr podniku... 25

6 6.2 Deskripce podniku... Chyba! Záložka není definována Představení podniku... Chyba! Záložka není definována Charakteristika podniku... Chyba! Záložka není definována Organizační struktura podniku... Chyba! Záložka není definována Produkty a služby podnikem nabízené... Chyba! Záložka není definována. 7. Analýza podniku... Chyba! Záložka není definována. 7.1 Strategická analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza vnějšího prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Politické a legislativní faktory... Chyba! Záložka není definována Ekonomické faktory... Chyba! Záložka není definována Analýza oborového okolí podniku... Chyba! Záložka není definována Vztah podnik konkurence... Chyba! Záložka není definována Analýza očekávání stakeholders... Chyba! Záložka není definována Analýza vnitřního prostředí podniku... Chyba! Záložka není definována Du-Pont rozklad... Chyba! Záložka není definována Rozdělování finančních zdrojů alokace... Chyba! Záložka není definována Diagnostika podniku... Chyba! Záložka není definována SWOT analýza... Chyba! Záložka není definována. 7.2 Finanční analýza podniku... Chyba! Záložka není definována Analýza rentability... Chyba! Záložka není definována Analýza aktivity... Chyba! Záložka není definována Analýza zadluženosti... Chyba! Záložka není definována Analýza likvidity... Chyba! Záložka není definována. 7.3 Konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, konkurenční strategie.. Chyba! Záložka není definována. 7.4 Shrnutí provedených analýz a doporučení pro analyzovaný. Chyba! Záložka není definována. podnik... Chyba! Záložka není definována. ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM GRAFŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM TABULEK... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM OBRÁZKŮ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM PŘÍLOH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.9

7 ÚVOD Motto: Bitevní pole trhu je poseto padlými podniky, jejichž vedení dávala pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Konkurenční boj provází odnepaměti snad vše, jak veškeré profese, tak i soukromý život. Během hospodářské recese, hlavně stále se opakujících období hospodářské krize, se tento boj mnohem více vyostřuje. Je tedy potřeba podniknout snad vše proto, aby podnik z konkurenčního boje vyšel co možná nejlépe. Významným faktorem konkurenceschopnosti podniku, je finanční řízení, na které se v mé bakalářské práci zaměřím, je totiž základem pro vytváření konkurenční výhody pro zákazníka. Cílem mé bakalářské práce je definovat konkurenční výhody podniku, 1 provést strategickou analýzu podniku v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví podniku. Bude využito metod finanční a strategické analýzy podniku. Má práce je rozdělena na dva celky teoretickou a praktickou část. V části teoretické se budu zabývat obecnými poznatky nejdříve podnikovými financemi jejich charakteristikou, a dále pak finančním a strategickým řízením podniku. U finančního řízení se zaměřím na jeho cíle a principy, oblasti a organizaci a hlavně jednotlivé finanční analýzy. Co se strategické analýzy týče, budou zmíněny analýzy finančních a rozpočtových faktorů a diagnostika podniku pomocí SWOT analýzy. Jelikož jsem se zmiňovala o konkurenčním boji, budu se věnovat vysvětlení pojmů konkurence, konkurenční prostředí, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V praktické části aplikuji ukazatele charakterizované v části teoretické na konkrétní podnik. Vlastník podniku si nepřál, aby byl podnik jmenován, z toho důvodu budu pro potřeby své práce používat název ABC, s.r.o. Podnik z ekonomického hlediska popíši a budu se věnovat ekonomicko finanční analýze a také SWOT analýze, která spadá pod analýzu strategickou. K bližšímu poznání interních procesů podniku bude využito i strukturovaných rozhovorů a dotazníků. Závěrem bych ráda shrnula, zda se praktický život mnou vybraného podniku ABC,s.r.o. podobá tomu, jak by měl teoreticky vypadat, srovnám tedy praktické poznatky s teoretickými, a zda je finanční řízení v tomto podniku opravdu významným faktorem jeho konkurenceschopnosti. Pokud nikoli, pokusím se vyvodit pro tento podnik vhodná konkrétní doporučení, která by mu měla v konkurenčním boji pomoci. 1 Ve své bakalářské práci budu zhodnocovat zejména finančně ekonomické faktory 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Podnikové finance 1.1 Pojem podnik Definice podniku dle ekonomického slovníku zní takto: Podnik je tržní subjekt, zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem 2 za účelem dosahování zisku, resp. zvýšení hodnoty majetku, což je cílem podnikání. Smyslem podniku je výroba a prodej zboží a poskytování služeb. Základními znaky podniku (firmy) je ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Z právního hlediska je podnik soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání 3. Podnik lze klasifikovat dle činností (výrobní, zemědělské atd.), způsobu provozování (soukromé, státní), právní formy (podnik jednotlivce, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo) podle velikost (malé, střední a velké podniky). Podnik je organismem vzniká, roste a zaniká. [Hindls a kol., str.297] Podnik je vždy nutné založit. Před založením jakéhokoliv podniku je potřeba znát svůj podnikatelský záměr, zvolit právní formu podnikání a způsob financování. Od jednotlivých právních forem se odvíjejí kroky nutné k založení konkrétní právní formy podniku. Rozhodující podíl v České republice mají podniky jednotlivců cca. 70%. Existuje několik typologií podniku, jedná se o rozlišení na základě: právní formy podniku o podnik jednotlivce o osobní společnosti - veřejná obchodní spoelčnost, komanditní společnost o kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným, akciová společnost o družstvo velikosti podniku (dle počtu zaměstnanců) o malý o střední o velký hospodářského odvětví o obchodní o poskytující služby o průmyslové o dopravní o bankovní 2 člověk, jehož primárním motivem je nezávislá příležitost tvořit a vydělat 3 viz.zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 8

9 o pojišťovací charakteru produktu - podnik o služeb o výrobní způsobu zhotovení produktu výroba o kusová o sériová o hromadná vlastnické struktury - podnik o soukromý o smíšený o veřejný 4 hospodářského odvětví - sféra o primární o sekundární o terciérní 1.2 Charakteristika podnikových financí Moje bakalářská práce se bude v souladu se stanovenými cíli pojit s podnikovými financemi, jakožto zdroji financování podnikatelských aktivit. Způsob alokace zdrojů je významný a takřka určující pro další vývoj podniku. Takřka veškeré operace související s životem podniku jsou založeny více či méně na peněžních prostředcích. Peněžní prostředky podniku představují část jeho aktiv (majetku), která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků (tj. cenin, šeků, poukázek na zboží a služby). [Valach, J.(1997), str.11] Neexistuje pouze jedna správná definice sousloví podnikové finance, všeobecně se dají chápat jako finance, které mají co dočinění s podnikem. Nejčastěji jsou podnikové finance vnímány jako zdroje financování podnikatelských aktivit [Kalouda, F.(2004), str.11]. Dají se rozdělit na peněžní prostředky, kapitál a finanční zdroje. Pro inspiraci o šíři vnímání podnikových financí uvádím alespoň některé z mnoha dalších definic: Peníze jsou zvláštním zbožím, které slouží k vyjadřování cen ostatního zboží, k jeho koupi, prodeji a provádění různých plateb. [Vlček, J.,str. 128] Ve financích a účetnictví se obvykle podnikový kapitál chápe jako souhrn všech peněz, vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) a věřiteli (dluhy, cizí kapitál). [Valach, J.(1997), str.12] 4 v tržní ekonomice převládající vlastnictví soukromé 9

10 Finanční zdroje jsou nejširším pojetím zdrojů financování podnikatelských aktivit bez bližšího rozlišení podle času (krátkodobé, dlouhodobé) či účelu použití (zhodnocení v procesu podnikání). [Kalouda, F.(2004), str. 11] 2. Finanční řízení podniku 2.1 Charakteristika finančního řízení podniku Dá se říci, že téměř veškeré činnosti související s podnikovými financemi a zároveň s managementem podniku, by se daly označit za jeho finanční řízení. Jedná se jak o zisk zdrojů a jejich následnou alokaci, tak o přerozdělování výnosů. Opět můžeme v ekonomické literatuře nalézt několik definicí, které mají víceméně stejný smysl, znějí však odlišně. Pro účely mé práce jsem si vybrala tuto: Finanční řízení podniku je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy. [Valach, J.(1999), str. 14] 2.2 Cíle strategického finančního řízení podniku Vytyčení strategie finančního řízení by se dalo označit za určení směru a způsobu, jakým budou alokovány finanční zdroje podniku, a jak o nich bude v budoucnu, dle potřeb podniku, rozhodováno. Naplňování základního finančního cíle podnikání, tj. maximalizace tržní hodnoty firmy při udržování dostatečné hodnoty likvidity podniku či při maximalizaci interních zdrojů financování [Hrdý, M., str. 9], je primární procesem strategického finančního řízení podniku. Základními metodami k dosažení vytyčeného cíle je jednoznačně identifikace finanční strategie podniku a také finanční plánování, s cílem identifikace budoucího stavu podnikových financí ve formě základních ekonomických podnikových dokumentů - rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow. Východiskem precizně zpracované finanční strategie je poté následně investiční strategie podniku. [tento text byl výrazně inspirován Hrdý, M., str. 9] 10

11 2.3 Etapy finančního rozhodování v podniku Etapy finančního rozhodování podniku jsou jakýmsi popisem jednotlivých úkolů, které je potřeba si uložit a zvládnout, aby byly výstupy jednotlivých rozhodovacích procesů uspokojivé. Jedná se konkrétně o tyto fáze: vymezení konkrétního finančního problému a stanovení finančního cíle analýza jednotlivých informací pro rozhodování stanovení možných kritérií pro rozhodování výběr nejvhodnějšího kritéria výběr optimální varianty dle nejvhodnějšího kritéria ověření vybrané varianty z hlediska zadaného cíle [Hrdý, M., str. 9] 3. Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je při finančním řízení neopomenutelná, neboť je posouzením efektu rozhodnutí učiněných a realizovaných v oblasti finančního rozhodování. Významnou úlohu při jejím hlavním úkolu tedy rozšíření vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů jejich dáním do vzájemných souvislostí, hraje hlavně vazba finanční analýzy na svůj cíl. 3.1 Charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení V ekonomickém světě a zejména odborné ekonomické literatuře existuje několik definicí finanční analýzy, pro účely mé bakalářské práce jsem vybrala následující definice, např.: Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. [Valach, J.(1997), str. 75] Finanční analýza je diagnostická složka systému finančního řízení podniku. S využitím definovaných (standardizovaných) i přísně specifických metod zpracování získaných výchozích vstupních údajů rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. [Kalouda, F.(2004), str. 83] Finanční analýza představuje systematicklý rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek. [Růčková, P., str.9] 11

12 Všechny zmíněné definice nám dávají jasně najevo, že ve spojistosti s finanční analýzou je řeč o rozboru dostupných dat hlavně z finančních výkazů, která nejsou posuzována jen sama o sobě, ale v širších souvislostech. Rozbor těchto dat však neslouží pouze k posouzení minulosti, či jejímu porovnání se stávajícím stavem, dává možnost vyvodit informace sloužící k předpokládání budoucího finančního stavu podniku. Finanční analýza rozšiřuje vypovídací schopnosti vstupních dat, maximalizuje informační základnu. Úkolem a smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, [Valach, J.(1997), str. 75], případně některou z nich blíže zhodnotit. 5 Rozlišujeme finanční analýzu podniku: technickou kdy se soustřeďujeme pouze na analyzovanou firmu bez širších souvislostí fundamentální analytik se zabývá i okolním prostředím (oborovým atd.), ne striktně ekonomická tvrdá data Finanční analýza se nemusí týkat pouze konkrétního podniku podniku, existuje rovněž mezinárodní analýza, analýza národního hospodářšstí, analýza odvětví atd. 3.2 Zdroje finanční analýzy podniku Finanční analýza může využívat jak interní zdroje informací, které často nemusí být veřejně dostupné, tak i externí zdroje informací, mezi nimiž jsou data vztahující se k celému odvětví. Mezi zdroje finanční analýzy podniku řadíme především interní informace, jako jsou finanční výkazy, konkrétně předvahu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát ( výsledovka ) a cash flow - tedy záznam peněžních toků. 6 Rozvaha je výkazem, v něm je zachycen přehled majetku podniku. Používá se při podvojném účetnictví, má tedy dvě strany aktivní a pasivní. Na stranu aktivní zachycujeme stav majetku, jak dlouhodobého tak i krátkodobého a na stranu pasivní zdroje financování majetku. Složkami aktiv jsou dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní aktiva, složkami pasiv pak vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. Rozvahu můžeme sestavit k jakémukoli okamžiku. Často bývá sestavována při počátku podnikání a nazývána pak předvahou a na konci účetního období zpravidla kalendářního roku. Rozvaha, tedy její dvě strany aktiva a pasiva, musí být z definice vyrovnané. Krom stavu majetku podniku a jeho zdrojů financování vyčteme z rozvahy rovněž informace o finanční situaci podniku, např. zda 5 Názor podnikového ekonoma- Kvalitní podniková analýza určuje další směr činnosti podniku. 6 Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát, jakožto výkazů podvojného účetnictví, je závazně stanovena Ministerstvem financí 12

13 podnik je či není schopen dostát svým závazkům. Údaje uvedené v rozvaze se dají využít k dalším analýzám. Výkaz zisku a ztráty zachycuje přehled výnosů a nákladů, vztahuje se opět k určitému období. Bývá, stejně jako rozvaha, sestavován pravidelně. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňuií nebo spíše ovlivňovaly výsledek hospodaření. [Růčková, P., str. 32] Výkaz zisků a ztráty má tyto oddíly: Obchodní marže Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Třetím významným finanční výkazem je Cashflow neboli výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků, volně přeloženo jako tok peněz. Jedná se o účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaji) za určité období slouží k posouzení skutečné finanční situace. [Růčková, P., str. 34] Na základě analýzy cashflow jsme schopni vyčíst např. to, z jakého důvodu má konkrétní podnik problémy s likviditou chvílemi přebytek vyšších finančních částek, chvílemi pak problémy s uhrazením závazků Analýza metodou poměrových ukazatelů Analýza metodou poměrových ukazatelů je jedním z nástrojů finanční analýzy podniku. Důležitým vstupem, na kterém závisí výběr jednotlivých dat, je jasná vize toho, co chceme zjistit. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují, co do obratu, určité souvislosti. [Valach, J.(1997), str. 92] Jedná se o nejčastější způsob rozboru výkazů, ve kterém se dá dobře orientovat, jelikož veškerá využívaná data jsou veřejně přístupná Analýza rentability První z konkrétních finančních analýz, kterou se budeme blíže zabývat, je analýza rentability. 13

14 Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. [Růčková, P., str. 51]. Používáme mezivýkazové ukazatele (ukazatele ze dvou výkazů rozvahy a výsledovky). Rozlišujeme 3 ukazatele rentability: rentabilita celkového kapitálu (RCK) rentabilita vlastního kapitálu (RVK) rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK) [Valach, J.(1997), str. 78]. Základním vzorcem pro výpočet rentability je: 7 Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, resp. produkční sílu. RCK= [Valach, J.(1997), str. 79] 8 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku, případně akcionáři (u a.s.). RVK =ROE= Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu vyjadřuje výnosnost dlouhodobě vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní či cizí RDIK= Analýza aktivity Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. [Růčková, P., str. 60] Využívají se zejména čtyři základní ukazatele: doba obratu celkových aktiv doba obratu zásob doba obratu pohledávek doba obratu závazků [uvedený text byl výrazně ovlivněn Kalouda, F.(2004), str.86 a Růčková, P., str ] 7 U hodnoty zisku se vždy jedná o zisk po zdanění 8 Celkovým kapitál zde myslíme veškeré vložené prostředky bez ohledu na jejich původ 14

15 Doba obratu zásob je dobou, po kterou jsou zásoby vázány v podnikání 9 Doba obratu pohledávek udává, kolik dnů v průměru trvá, než jsou uhrazeny pohledávky podniku aby tedy stačila na jejich pokrytí. Doporučená hodnota = Doba obratu závazků nám oproti tomu říká jakou dobu (ve dnech) v průměru trvá, než firma uhradí své závazky z obchodních vztahů. Alternativními jsou ukazatele vyjadřující rychlost obratu zásob a obratu pohledávek. udává, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po finální produkci a její prodej, z něhož vyplynou tržby. popisující kolikrát jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky plynoucí z tržeb. [Kalouda,F.(2004), str. 86] Dalším používaným ukazatelem je ještě obrat aktiv, který definuje potřebnou vázanost firemních fixních aktiv k dosažení daného obratu.[kalouda,f.(2004), str.86] 9 vyjádřeno ve dnech 10 vyjádřeno ve dnech 15

16 Analýza zadluženosti O zadluženosti mluvíme v případě, kdy podnik k zajištění svého fungování používá určitou formu dluhu, tedy cizí zdroje financování. V běžné podnikové praxi se většinou nesetkáváme s tím, že by aktiva nějakého podniku byla financována celkově pouze vlastními nebo cizími zdroji. Nevýhodou plně vlastních zdrojů je, že klesá jejich výnosnost a nevýhodou cizích zdrojů jejich problematické získávání a udržení stability podniku, které je stoupající mírou cizích zdrojů problematičtější. S cizími zdroji souvisí samozřejmě i jejich cena, a celkově úroveň výnosnosti a rizika. Důležité je najít optimální úroveň vlastního a cizího financování aktiv podniku. Analýza zadluženosti nám říká, do jaké míry financují aktiva společnosti právě cizí zdroje. Ukazatel věřitelského rizika Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak i akcionářů. [Valach, J.(1997), str. 87] Ukazatel úrokového krytí EBIT udává kolikrát je zisk vyšší než úroky [Růčková, P., str. 59] a tím je důležitý zejména pro věřitele. Pokud je ukazatel roven 1 znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. [Sedláček, J.(2001), str. 71] Analýza likvidity Likvidnost vyjadřuje přeměnitelnost různých druhů aktiv na finanční prostředky, dokonale likvidní instrument je bez vyšších nákladů okamžitě přeměnitelný v hotovost, likvidita podniku vyjadřuje jeho momentální schopnost dostát svým závazkům uhradit je včas a řádně. S tímto pojmem souvisí i solventnost, jako obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků [Valach, J.(1997), str. 89] Opět existuje více ukazatelů likvidity. Dá se říci, že mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit, k tomu, co je nutno platit. [Porter, M., str. 49] Nejklasičtějším ukazatelem je poměr celkového objemu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Bývá nazýván ukazatelem solventnosti nebo běžné likvidity. 16

17 Běžná likvidita = [Valach, J.(1997), str. 89] Hodnoty čitatele k hodnotám jmenovatele by měly být vyjádřitelné poměrem 2:1 (1,5-2,5 :1). Dalšími používaným ukazatelem jsou: Pohotová likvidita = Poměr čitatele ke jmenovateli by měl být 1:1 takto bude podnik schopen vyrovnat se se závazky, aniž by byl nucen prodávat zásoby. Okamžitá likvidita = [Porter, M., str. 49] Pro USA jsou uváděny hodnoty v rozmezí 0,9-1,1, pro ČR je doporučenou hodnotou 0,6, hodnota 0,2 je již považována za kritickou Vztah rentability, zadluženosti a likvidity GRAF č.1: Vztah rentability, zadluženosti a likvidity (Dluhošová, D., str. 87) Charakteristika pojmů rentabilita, zadluženost a likvidita i způsoby jejich výpočtu jsou uvedeny v předchozích podkapitolách. Zde využijeme ukazatelů rentability vlastního kapitálu, finanční páky a pohotové likvidity. V případě růstu zadluženosti (předpoklad zanedbání nákladů bankrotu) v důsledku daňové štítu, roste rentabilita vlastního kapitálu, díky rostoucímu nebezpečí neschopnosti splácet závazky však klesá podniková likvidita, není tedy možné dosahovat zároveň vysoké rentability a nízké likvidity. Na základě toho, v jakém období se podnik zrovna nachází a na jeho momentálním vztahu k riziku, dochází vždy k upřednostňování co možná nejlepší varianty jednoho z daných 17

18 ukazatelů. Pro jednotlivá období existují oblasti kompromisních řešení, kde by se podnik měl pohybovat viz. Graf. [Tento text výrazných způsobem inspirován Dluhošová, D. str.87] 4. Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku je nedílnou součástí života podniku, není tedy možné se o něm nezmínit. Přesto, že se ve své bakalářské práci zabývám finančním řízením podniku, je nutné věnovat strategickému řízení podniku určitou pozornost, jelikož v případě, kdy chceme provést kvalitní analýzu podniku a jeho financí je nutné vnímat vše v širších souvislostech, k čemuž je alespoň částečná analýza strategického řízení podniku určitě nápomocná. Strategické řízení je řízení prováděné vrcholovým vedením podniku, jedná se o aktivity vedoucí k naplňování dlouhodobých podnikových záměrů. Strategické řízení podniku, neboli strategický management, je uskutečňován pomocí realizace strategií. Strategií nazýváme koncept celkového chování organizace, zejména způsob činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů, [Veber, J., str.510], kterými je ovlivňován vývoj organizace [Veber, J., str. 511]. Strategické řízení podniku je jakýmsi nikdy nekončícím procesem, posloupností opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání firmy a jejích cílů a strategickou analýzou, a končících formulací možných variant řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace [Keřkovský, M.; Vykypěl, O. (2006), str. 6]. Prostřednictvím svého fungování se podnik snaží dosáhnout určitých cílů, které jsou podstatou strategií. Jedním z často uváděných požadavků na tvorbu cílů je požadavek SMART stimulating, measurable, acceptable, realistic, timed S cíle musí stimulovat k dosažení co možná nejlepších výsledků M požadavek na měřitelnost dosažení cíle A akceptovatelnost i ze strany těch, kteří se budou snažit cíle naplnit R reálnost, dosažitelnost cílů T časové určení [Keřkovský, M.; Vykypěl O. (2006), str. 11]. 4.1 Strategická analýza Ve spojitosti s podnikem vytyčenými strategiemi podniku můžeme analyzovat: Vnější prostřední podniku Vnitřní prostředí podniku Očekávání stakeholders 18

19 Analýza vnějšího prostředí podniku Vnější prostředí může strategii firmy ovlivňovat nečekaně významným způsobem, je potřeba zaměřit se hlavně na vývojové trendy odvětví a prozkoumat jak požadavky společnosti, tak stav konkurence. Analyzujeme tedy jak obecné okolí podniku, do něhož patří technologické pokroky i vládní sektor, tak oborové okolí podniku konkrétně zákazníky, dodavatele, konkurenty. Opomenout bychom neměli ani situaci v zahraničí, hlavně v případě, že plánujeme expanzi podniku. Analýza vnitřního prostředí podniku 11 Analýzou vnitřního prostředí podniku bychom měli vytyčit silné a slabé stránky podniku a určit na jaké segmenty by se měl podnik zaměřit. Analyzujeme rovněž, jakým způsobem fungují jednotlivé podnikové procesy. Např. na rozdíl od faktorů vědecko-technického rozvoje 12 můžeme ve všech podnicích posuzovat faktory finanční a rozpočtové, u nichž se může zdát, že nepatří do procesu strategického řízení, jejich úloha je zde však významná, neboť se musí zabývat takovými oblastmi, jako je prognózování kapitálové struktury firmy, zajišťování a alokace finančních zdrojů, pohybu peněz, atd., tedy oblastmi životně důležitými pro strategické řízení podniku. [Keřkovský, M.;Vykypěl, O. (2006), str. 103]. Analýza očekávání stakeholders V dnešní podnikové praxi se běžně můžeme setkat s tím, že řídící pracovníci neznají pojem stakeholder. Tento pojem je v ekonomické teorii relativně mladý, může znamenat jakýkoli subjekt, který ve větší míře ovlivňuje život konkrétního podniku, jedná se tedy o subjekty z pohledu podniku významné např. vlastníci,zaměstnance, dodavatele, odběratele, státní správu, veřejnost, média atd. Strategie podniku by neměla očekávání stakeholders odporovat, pouze tak může být úspěšná. Pro zjištění očekávání, či požadavků stakeholders se používají běžné dotazovací techniky. 11 vnitřních podnikových faktorů 12 záleží na odvětví- x služby 19

20 4.1.1 Analýza vnitřního prostředí podniku - finančních a rozpočtových faktorů Z hlediska teoretických přístupů ke strategii podniku jsem se věnovala zejména finančním a rozpočtovým faktorům podniku konkrétně pyramidovému rozkladu Du Pont a alokaci finančních zdrojů Du Pont analýza rozklad Du Pont analýza je jedním z ukazatelů, které bývají díky svému vzhledu (vertikálnímu hierarchickému uspořádání) označovány jako ukazatele pyramidové. Jedná se o nástavbu finančně ekonomické analýzy sloužící zejména k tomu, abychom z jednotlivých ukazatelů získali další efektivně vypovídající informace. Analýza Du Pont je známa také jakožto Pyramidový rozklad rentability jedná se tedy o možnost analýzy rentability. Jmenný název může mást a vyvolávat dojem, že autor této analýzy nesl jméno Du Pont, při počátku používání této metody však stojí francouzská chemická společnost Du Pont de Nemours. Jedná se o rozklad souhrnných ukazatelů na dílčí, které by šlo však ještě dále rozčlenit. Obr.č.1: Du Pont rozklad [zdroj - Porter, M., str. 71, schéma překresleno] Z přítomnosti ukazatele pákového efektu (pravá strana rozkladu) je zřejmé, že větší využití cizího kapitálu může (za určitých okolností) působit na dosažení větší rentability vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti se jako pozitivní projeví pouze v případě, kdy bude podnik generovat zisk takový, kterým vykompenzuje vyšší nákladové úroky. [tento text byl výrazně inspirován Porter, M. str. 72] Rozdělování finančních zdrojů- alokace finančních zdrojů Finanční zdroje podniku je nutné řídit takovým způsobem, aby docházelo k jejich co možná největší výnosnosti, byly alokovány nejefektivnějším způsobem. Je důležité určit faktory klíčové, tedy rozhodujícím způsobem ovlivňující silné a slabé stránky podniku. 20

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu a finanční analýza podniku Zpracovali: Mejtský Jindřich Sedlářová Monika Pavlík Michal Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne......

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více